1) Uveďte zdroje Q vznikajícího při obrábění. Pro soustružení odhadněte % podíl jednotlivých složek. Schéma měření teploty na termočlánku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1) Uveďte zdroje Q vznikajícího při obrábění. Pro soustružení odhadněte % podíl jednotlivých složek. Schéma měření teploty na termočlánku."

Transkript

1 1) Uveďte zdroje Q vznikajícího při obrábění. Pro soustružení odhadněte % podíl jednotlivých složek. Schéma měření teploty na termočlánku. I Oblast primární plastické deformace II Oblast tření mezi čelem nástroje a třísky III Oblast v důsledku tření mezi hřbetem a přechodovou plochou. Zdroje : 1 Z primárních plastických deformací. (70%) 2 Ze sekundárních plastických deformací (20%) 3 Povrchová plocha řezu. (10%) Schéma měření termočlánkem 1 Nástroj 2 Obrobek 3 Přenos signálu 4 Izolace obrobku 5 Izolace nástroje 6 Ochranný kryt Aktivní konec termočlánku se nazývá horký (měřící v tomto případě nástroj). Druhý konec termočlánku (studený - obrobek) je nutné udržovat na stálé teplotě. Výsledné termoelektrické napětí je dáno rozdílem napětí na horkém a studeném konci. Využívá se Seebeakova jevu (napětí v závislosti na rozdílu teplot) 2) Druhy rychlořezných ocelí, jaké legury obsahují a jaký je jejich obsah. Vysokolegované, ušlechtilé % přísad (W, Mo, Cr, V, Co). 0,8-1,3%, ledeburitické. Mají více variant chemického složení v závislosti na způsobu obrábění a materiálu obrobku. Kalí se z teplot C proudem vzduchu, olejem nebo do solné lázně (500 C). Obvykle se popouštějí na druhou tvrdost, čímž dosahují min. 62 HRC. Břity si zachovávají tvrdost asi až do 600 C, což umožňuje vysoké obr. rychlosti 80 u oceli a až 400 m.min -1 u hliníku. - Oceli s převažujícím obsahem wolframu.. - Oceli s převažujícím obsahem molybdenu. - Komplexně logované W,Mo,V.

2 3) Odvoďte princip výpočtu mezní dávky, uveďte grafy funkcí nákladů celkových a nákladů na kus v závislosti na počtu kusů v dávce. Mezní dávka vychází z grafu (viz dole), vychází jako průsečík přímek dvou strojů (a více) závislých na počtu obrobků (d) a na nákladech (N). Mezní dávka : Kde: N n náklady nezávislé na počtu kusů v dávce (seřízení, programy ) N z náklady vztažené na jeden kus. Indexy značí stroje. Vychází z porovnání celkových nákladů N c =N n +N z.d 4) Naskicujte vodorovnou vyvrtávačku + vyznačte kinematiku.

3 5) Porovnejte systém NC a CNC obráběcích strojů. NC (číslicově řízený stroj) je schopen provádět automaticky nebo poloautomaticky výrobu součástí. Program se tvoří v počítačích a je do stroje přiváděn na záznamových medii (dříve pásky) nelze ho upravovat přímo na stroji CNC (počítačem řízený stroj) je moderní nástroj na výrobu, kde se dá dynamicky měnit NC kód, podle potřeby (úpravy rozměrů) CNC taktéž umožňuje vyšší stupeň automatizace, včetně automatické kontroly a její vyhodnocení a upravení obrábění 6) Naskicujte a popište principy tváření závitů. Válcování závitů rovnými čelistmi Obrobek vykoná asi 2 otáčky, pro každé stoupání je nutný jiný pár čelistí. Méně přesné závity Radiální způsob Většinou je délka závitu omezena rozměry kotouče, na speciálních strojí s axiálním pohybem obrobku není omezena. Oba kotouče se otáčí stejným směrem a při válcování se k sobě přibližují. Profil nástroje je negativ závitu Axiální způsob, pomocí třech kotoučů, které mají negativní tvar a jejich osy jsou většinou mimoběžná skloněné k ose o úhel stoupání. Polotovar je vtahován mezi kotouče a otáčí se. 7) Popište princip chemického frézování + příklady aplikací této metody.

4 8) Popište princip honování + které parametry geometrické přesnosti zlepšuje. Uveďte charakteristické plochy resp. obrobky pro jednotlivé z nich. Dokončovací operace, při níž dochází k úběru materiálu abrazivním účinkem honovacích kamenů, lišt nebo kartáčků umístěných v honovací hlavě. Lze honovat i velmi tvrdé materiály. Kameny vykonávají složený šroubový pohyb, charakteristické sou křížové stopy. Lze tímto způsobem opravit: - Ovalitu - Kuželovitost - Osovou křivost děr 9) Jak lze hodnotit technologičnost konstrukce. Technologičnost konstrukce: Pod tímto názvem myslíme lehkou vyrobitelnost a montáž dané součásti a celku. Tím vzniká konflikt mezi snahou vyrobit součást co nejlevněji. Hodnocení podle: - Použitého materiálu (při obrábění je třeba vhodnější volit dražší materiál s lepšími vlastnostmi na obrábění) - Volba polotovaru (větší polotovar například pro lepší upnutí obrobku) - Volba tvaru, přesnosti a drsnosti obrobku - Organizační opatření (jak půjdou za sebou operace, kdo na nich bude pracovat atd.) - Celkové konstrukční pojetí (Různé úchyty, otvory pro montáž, vhodné řešení s ohledem k výrobě) 10) Vypočítejte příkon el motoru při soustružení válcové plochy obrobku z oceli o pevnosti Rm=700MPa, průměru = 100mm, vc=100m/min, f=1mm/ot, ap=5mm Fz=p.f.ap P=Fz.vc Kde p řezný odpor 3-5 x pevnost oceli (obráběného materiálu) (2450 pro soustružení) 11) Naskicujte a popište principy měření sil při obrábění. Graficky znázorněte průběh řezné síly při soustružení v závislosti na řezných podmínkách. Tenzometr zařízení, které reaguje na sílu tak že mění proud jímž jím prochází, naměřené napětí pak lze převést na sílu. Závislost měrné síly na posuvu (tloušťce ořezávané vrstvy)

5 12) Uveďte kritické teploty řezání, pevnost v ohybu a pro soustružení obvyklý rozsah řezných podmínek pro RO,SK,ŘK. Pro ŘK též zásady pro její použití. Tohle si stejně pamatovat nebudu!!!! 13) Uveďte postup při stanovení optimálních řezných podmínek. Graficky znázorněte průběh nákladové funkce v závislosti na trvanlivosti pro různé řezné materiály. a) Určí se optimální trvanlivost nástroje b) Určí se optimální hloubka řezu c) Určí se optimální velikost posuvu d) Pro výše uvedené vztahy se určí z Taylorova vzorce nebo z katalogu řezná rychlost e) Provede se kontrola 14) Naskicujte hrotovou brusku, označte kinematiku a možnosti broušení kuželů. Broušení kuželů: a) Natočením stolu b) Natočením pracovního vřeteníku (bez koníku) c) Natočením brousícího vřeteníku 15) Popište možnosti verifikace (odladění) NC programů. Verifikace se provádí pomocí simulací na PC, například pro ruční programování je to S200 a nebo pro častější strojní programování jsou tom CAM programy, kde se vytvoří NC kód a povede simulace, programy umí většinou i hlásit chyby v programech (vysoká rychlost, střed nástroje a podobně.) umožňují pochopitelně i úpravu NC kódu.

6 16) Uveďte zásady použití sadových a maticových závitníků. Geometrii obou typů nástrojů vyznačte na jejich skice. Používají se pro ruční a strojní řezání vnitřních závitů, mají buď více stupňů tj. že se řežou postupně. Prvním se nařízne závit a posledním se dořízne. Pro maticové se liší že mají tvar kuželu, kde první zuby nařezávají a poslední dořezávají závit. 17) Popište princip při anodo-mechanickém obrábění. Jedná se o spojení elektrojiskrového a elektrokontaktního při stejnosměrném napětí úběru elektrochemickým, který převažuje při nízkých a s mechanickým odběrem pasivační vrstvy. Rotující nástrojová elektroda se dotýká obrobku v místech nerovností, kde nastává mechanické porušení pasivace a nárůst proudové hustoty. Tím dojde k úběru materiálu, zároveň ale působí elektrojiskrové obrábění, která je vyšší. 18) Význam dokončovacích metod bez úběru materiálu. Uveďte charakteristické plochy resp. obrobky pro jednotlivé z nich. Metody bez úběru materiálu jsou založeny na plastických deformací. Díky zvýšení pnutí v povrchu dochází k větší tvrdosti povrchu, k zacelení děr (vznik lomu při únavě), kvalitnější povrch, nižší Ra. Charakteristická plocha jsou válcové vnější a vnitřní plochy. Jako metody jsou válečkování, tryskání, kalibrování. Klasickým příkladem těchto operací sou válce u motoru, kompresoru a podobně. 19) Uveďte obecné zásady technologičnosti konstrukce pro konstruování nerotačních součástí. Naskicujte příklady. a) Obráběné plochy musí být přístupné pro obrábění normalizovanými nástroji b) Tolerované rozměry by se měli volit podle lícovací soustavy c) Drážky ve tvaru, který lze udělat najednou normalizovaným nástrojem d) Průchozí díry

7 20) Vypočítejte celkové množství tepla vzniklého při vrtání předvrtaného průchozího otvoru: prům. d=10mm na prům. D=40mm.Délka otvoru l=60mm,obrobek z oceli Rm=700MPa, řezné podmínky : vc=25m/min;f=0,2mm/ot Tohle sou debiloviny co jsem nenašel 21) Vznik pnuti při obrábění, jak co ovlivňuji atd. V oblasti 1 vznikají primární plastické deformace a je tam také největší pnutí, dochází tam k pěchování, vzniká zpevnění které jde až do hodnoty smyku kdy se začne oddělovat materiál (oblast II). Plastické deformace ovlivňují kvalitu povrhu vlastnosti povrchové vrstvy a způsobují opotřebení nástroje. V deformacích vzniká teplo, které je odváděno především pomoví třísky. 22) Fotonové obrábění vs. elektronové. Fotonové obrábění Jedná se o obrábění laserem, které využívá kinetické energie fotonů usměrněných do paprsku o vysoké hustotě. Dá se sním svařovat řezat i obrábět. Síla průřezu se mění s řeznou rychlostí a především s tloušťkou materiálu. Oproti elektronovému paprsku potřebuje menší zdroj, dá se plně automatizovat. Elektronové obrábění Využívá svazku elektronů zamířených na velmi malou plochu, kolem sebe potřebuje absorbér volných elektronů, aby nezpůsobovali doprovodnou radiaci, potřebuje silný zdroj napětí. Kolem pracovního místa je třeba taktéž vytvořit vakuum, aby byl svazek stabilní. Největší výhodou proti laseru je velká účinnost a možnost obrábět a dělit tenké materiály. 23) Naskicovat brusku pro broušení vnitřních válcových ploch 24) Nakreslit nástroj na řezání závitů a vyznačit úhly gama a alfa

8 25) Technologičnost NC strojů Při výrobě konvenčním způsobem je třeba speciálních nástroju pro výrobu složitějších dílů, případně spojování jednotlivých součástí, naproti tomu NC stroje umožňují ují výrobu složitých tvaru za použití základních nástrojů. Pro obrábění mají NC stroje jeden cyklus, takže například pokud bude špatně ustaven výrobek může dojít k poškození nástroje nebo i stroje (to řeší CNC stroje se snímáním a vyhodnocováním polohy obrobku) Výhody NC strojů automatizace operací, veliká variabilita ilita výrovy, možnost automatizovat celý výrobní proces, není třeba kvalifikované obsluhy stroje, nebo sou bezobslužné. Nevýhody pořizovací náklady, oproti CNC strojům se obtížněji mění výroba a neumožňují zpětnou vazbu na kontrolu a automatickou úpravu postupu. 26) Broušení čelního ozubení. Používá se pro přesná kalená kola. Brousící kotouč má většinou tvar negovaného profilu zubu. Nebo se brousí dělícím přístrojem.viz: 27) Spočítat úběr při vrtání. Vrtání: Plocha třísky: D-průměr vrtáku s-posuv na otáčku z-počet břitů nástroje Plocha třísky: D průměr předvrtané díry

9 28) Co je trvanlivost definici, vztah, grafy teoretického a reálného (nárůstek) nástroje. Trvanlivost je součet všech časů od začátku práce až do konce kdy dojde opotřebení na předem stanovenou hodnotu a je třeba ho přebrousit. Taylorův vztah: C T -Konstanta v c -řezná rychlost m-exponent (kvalita nástroje) vlevo je ideální průběh opotřebení v závislosti na řezné rychlosti. vpravo je závislost, která je ovlivněná tvorbou nárůstku 29) Stanoveni užitečného výkonu při vrtání LOL až zjistím budu vědět. 30) Význam pozitivní a negativní geometrie břitu. Geometrie břitu ovlivňuje tvorbu třísky, kvalitu povrchu a podobně. Například: úhel sklonu hlavního ostří: + tříska jde od obrobku tříska jde směrem k obrobku Úhel sklonu čela ovlivňuje tvorbu třísky, velikost sil při obrábění a tuhost břitu. 31) Vliv hloubky řezu, posuvu a řezné rychlosti na trvanlivost nástroje. Největší vliv má na obrobení řezná rychlost, menší pak posuv a minimální hloubka řezu. Velký vliv má pochopitelně materiál nástroje a obrobku. 32) Zásady pro volbu obráběcího stoje Složitá problematika výběru vhodného stroje vyžaduje objektivní posouzení všech vlivů výroby, zejména na způsobu obrábění (vrtání, obrážení atd), na velikosti výrobku (příkony strojů), na velikosti výroby, ale i možnost dalšího využití stroje (CNC, univerzální). Obecná zásada co se týče velikosti stroje je že volíme co nejmenší na kterém je možné výrobek obrábět.

10 33) Možnosti použití počítačů k řízení NC obráběcích strojů. Využití počítačů pro programování NC strojů je ohromující, v dnešní době existují programy, které samy převedou 3D objekt na NC kód a je třeba je jen doopravit, podle možností. Pak stačí vygenerovaný kód vložit do stroje a může začít samotná výroba. Další velikou výhodou je odstranění chyb v programu pomocí simulací k nimž slouží CAM systémy. 34) Běžné dosahované parametry IT a Ra při základních technologických operací 35) Způsoby broušení porovnání + Broušení obvodem kotouče.

11 36) Nakreslete princip dynamické válečkovací hlavy, tvar vačky a označte šipkami pohyb 37) Obecné zásady technologičnosti konstrukce a) Obráběné plochy musí být přístupné pro obrábění normalizovanými nástroji b) Tolerované rozměry by se měli volit podle lícovací soustavy c) Drážky ve tvaru, který lze udělat najednou normalizovaným nástrojem d) Průchozí díry 38) Naskicuj třísku pro souměrné a nesouměrné frézování Pro sousledné frézování vzniká maximum třísky při vniknutí nože a minimum je když vyjíždí z materiálu. Pro nesousledné vzniká minimum při vstupu do materiálu a maximum když ho opouští. 39) Členěni montážních činností a) Práce spojená s úpravou povrchu výrobků, podskupin, nebo skupin. (čištění a tak) neměla by se při montáži objevovat. b) Úpravy tvarů, přestože by měli být teoreticky přesné vyskytují se problémy kde je třeba upravit tvar (pilovaní, zaškrabování a podobně) c) Spojovací nejdůležitější prvek při montáži d) Kontrolní a zkušební vyzkoušení správné funkce. e) Manipulace s výrobky, skupinami a podskupinami. Převozy z jednoho pracoviště do druhého, zabírají až 1/3 času montáže 40) Povlakované slinuté karbidy Povlak na BD ze SK zvyšuje možnou řeznou rychlost o 200%-300% proti nepovlakovaným, používají se pro všechny operace soustružení, většinu operací frézování a vrtání. Podklad tvoří houževnatější materiál (karbid) a na něm jsou povlaky může jich být až 15 vrstev, novinkou je povlakování diamantem.

12 41) Nakresli skicu lícního soustruh. 42) Skicu upnutí obrobku při soustružení Upnutí do kleštiny výborná pro tenké obrobky, pro každý průměr potřeba nová kleština Univerzální sklíčidlo většinou tří ramenné, pomocí šroubu se upne obrobek do sklíčidla Další možností je lícní deska pro obrobky nerotační, nebo upnutí mezi hroty, kde se rotační pohyb koná pomocí unášecího srdíčka. 43) Naskicovat způsob obrábění šnekových kol Princip je takový že při radiálním má nástroj tvar spoluzabírajícího kola, ale je dělený (jako fréza) oboje se otáčí jako by byli v záběru a šnek se přibližuje a odebírá ze šnekového kol.

13 44) Řízeni obráběcích. strojů CNC pomocí DNC Možnosti DNC řízení umožňují větší flexibilitu výroby, přímo od návrhového centra k výrobní lince, možnosti posílání přes ethernetové sítě (kabely, wi-fi), přes server, který rozesílá další instrukce strojům a dělníkům 45) Možnosti řízeni chemického obrábění Místa, která nechceme mít vyleptány se natírají ochranou maskou, rychlost leptání se dá regulovat druhem leptadla a jeho koncentrací, případně teplotou lázně 46) Souvislost technologičnosti konstrukce s návrhem materiálu Materiál je potřeba volit s ohledem na technologičnost konstrukce, někdy je třeba vhodnější zvolit dražší materiál ne z pohledu jednoho výrobku ale ve spojení s ostatními. Stejně tak jako snaha o co nejmenší spotřebu nemusí být ve výsledku efektivní. V rámci jednoho výrobku je třeba dávat pozor na funkci výrobku. 47) Popsat experimentální metody měřeni řezných sil (dynamometry nebo měřením řezné sily v převodu na řezný výkon) Řezná síla se dá určit nepřímou metodou a to tak že se změří výkon na prázdno (bez obrábění) a posléze s obráběním řezná síla se poté vypočte jako: 48) Rozdíl mezi nástrojovou a pracovní geometrii. Nástrojová v této rovině se uplatní geometrické řezné části ve statickém pojetí. Vhodné pro návrh a broušení nástroje. V této rovině se roviny nazývají nástrojové roviny. Pracovní taktéž efektivní nebo kinetická. Identifikuje se v procesu řezání. Roviny se nazývají pracovní jsou značeny jako v nástrojové ale s indexem e. 49) Hodnoceni řezivosti materiálu Lze ji charakterizovat jako vlastnost, která umožňuje efektivním způsobem odebírat třísku z obrobku. Je velmi závislá na vlastnostech nástroje (složení, tvrdost, povrchová úprava)dále záleží na jakém materiálu pracuje. Hodnotí se pomocí T-vc závislosti. 50) Nakreslit vodorovnou konzolovou frézku a popsat pracovní pohyby

14 51) Význam adaptivních způsobů řízení Adaptivní způsoby umožňují dynamiku obrábění, existuje kontrola nástrojů, pomocí laseru, která dokáže měřit opotřebení nástroje a podle toho upravovat pohyby stroje. Dokáže vyhodnocovat výrobky, jejich správnost a podobně. 52) Metody výroby vnitřního ozubení Pomocí protahovacích trnů (kde nástroj má negovaný tvar vnitřního ozubení). Vnitřním obrážením. Vypalováním paprsky 53) Vypočítat posuv za minutu při frézování z = 10 průměr frézovací hlavy d = 320 mm vc = 100m/min fz= 0,1mm/zub 54) Výrobní možnosti univerzálního soustruhu (i nakreslit) Na univerzálním soustruhu se dá soustružit, vrtat, vyvrtávat, frézovat po aplikaci přídavných zařízení se zde dá brousit honovat a podobně.

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Ú innost laseru The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Inovace & zku enost Ekonomika a ekologie PLATINO Fiber 2D laserov ezací stroj - perfektní soulad inovace a zku eností. Tento

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laserová kvalita The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Vynikající v kon a kvalita Mnoho dobr ch d vod pro si vybrat Zaphiro ZAPHIRO od Prima Power je nejnov j ím inovací v historii

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Vzhledem k tomu, e otá ky motoru jsou 1440 ot/min, pou ije se následující zp sob výb ru :-

Vzhledem k tomu, e otá ky motoru jsou 1440 ot/min, pou ije se následující zp sob výb ru :- Z tabulky 1 na stran 295, vyberte provozní faktor, který je vhodný pro pou ití Vynásobte spot ebovaný výkon ízeného stroje s provozním faktorem, z kroku 1) k získání navrhovaného výkonu. Pokud spot ebovaný

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Pokusy s kyvadly II B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Soubor pokus voln navazuje na p ísp vek Pokusy s kyvadly, uvedený na druhém ro níku Veletrhu nápad, Plze 1997.

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Technologie III - OBRÁBĚNÍ 1 EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI P I OBRÁBĚNÍ 1) CO

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP

TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI VE VÝROB OKEN - UNIWIN WMS Odborná p ednáška na seminá i D ev ná okna, dve e a schody v minulém roce 2011 v Hranicích na Morav byla zejména v nována

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Laser pro ka dého. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Laser pro ka dého. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laser pro ka dého The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Pro ka!dého, na v e Mnoho dobr ch d vod pro si vybrat Platino PLATINO je univerzální 2D laserov stroj od firmy Prima Power,

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R. Obsah

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

2015/2016 P J OVNA. www.unimark.cz PREZENTA NÍCH A VÝSTAVNÍCH SYSTÉM

2015/2016 P J OVNA. www.unimark.cz PREZENTA NÍCH A VÝSTAVNÍCH SYSTÉM 2015/2016 www.unimark.cz P J OVNA PREZENTA NÍCH A VÝSTAVNÍCH SYSTÉM P J OVNA PREZENTA NÍCH A VÝSTAVNÍCH SYSTÉM 2015 _ 2016 Systémy Vám nejen prodáme, ale také Vám je rádi zap j íme. Vhodné pro zákazníky,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

Znalecký posudek. 2892/2011

Znalecký posudek. 2892/2011 Znalecký posudek. 2892/2011 o cen nemovitosti - 1/2 rodinného domu.p. 71 na pozemku parc.. St. 101 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami. St. 101, parc.. 370/5 v kat. úz. Vlastislav, obec Vlastislav, okres

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE Výrobce : MONTANARI GIULIO, Itálie Ú el Tento návod poskytuje pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu výtahového stroje. Tento návod neposkytuje pokyny

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

EZ Distribu ní služby, s.r.o. Riegrovo nám stí 1493/3, Pražské P edm stí, 500 02 Hradec Králové

EZ Distribu ní služby, s.r.o. Riegrovo nám stí 1493/3, Pražské P edm stí, 500 02 Hradec Králové EZ Distribu ní služby, s.r.o. Riegrovo nám stí 1493/3, Pražské P edm stí, 500 02 Hradec Králové Spole nost EZ Distribu ní služby, s.r.o. v rámci Skupiny EZ zajiš uje komplexní služby v oblasti provozování,

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

3.4.2 Geometrie kol automobilu

3.4.2 Geometrie kol automobilu 3.4.2 Geometrie kol automobilu Jízdní vlastnosti každého vozidla závisí na správné geometrii polohy kol a to p i všech jízdních režimech, v p ímém sm ru i zatá ce. K tomu je t eba, aby za jízdy docházelo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Elektronické m icí p ístroje

Elektronické m icí p ístroje Va e p ání, na e e ení Nad asovost Tradice Elektronické m icí p ístroje pro m ení elektrochemických a fyzikálních veli in pro monitorování ivotního prost edí pro ízení technologických proces Spolehlivost

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Vždy správné rozhodnutí FRIAMAT. svaøovací pøístroje

Vždy správné rozhodnutí FRIAMAT. svaøovací pøístroje Vždy správné rozhodnutí FRIAMAT svaøovací pøístroje JEDNODUCHÝ, VÝKONNÝ, SPOLEHLIVÝ FRIAMAT basic FRIAMAT basic Jako všechny svařovací přístroje FRIAMAT nabízí FRIAMAT basic výhodnou kombinaci silného

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

JukeboxPlus v6 SETUP

JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup 2 P ehrávání skladeb 3 Nastavení kredit 4 Vizualizace, Ovládání 5 R zné 6 Vzhled 7 Staristika reklam JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup POZOR: Po provedení ve kerých zm n v nastavení je doporu eno program

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Technické služby Nová Ves s.r.o. O:29135265 DI :CZ29135265

Technické služby Nová Ves s.r.o. O:29135265 DI :CZ29135265 Technické služby Nová Ves s.r.o. O:29135265 DI :CZ29135265 Vodné je úplatou za pitnou vodu dodanou v ur itém množství za ur itou dobu a služby spojené s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Hodnocení v inkluzivních podmínkách

Hodnocení v inkluzivních podmínkách Hodnocení v inkluzivních podmínkách Klí ové otázky pro vzd lávací politiku a praxi Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Vydání tohoto dokumentu podpo ily také DG Education, Training, Culture

Více