4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP TÝN NAD VLTAVOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP TÝN NAD VLTAVOU"

Transkript

1 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP TÝN NAD VLTAVOU Jakub Hulec IČ: J. Opletala 902/ České Budějovice Ing. Pavla Hulcová Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková Pořizovatel územně analytických podkladů náměstí Míru Týn nad Vltavou 1 1

2 ÚVOD Územně analytické podklady (dále jen ÚAP ) dle 26 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebního řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, záměrů na provedení změn v území a rozbor udržitelného rozvoje území. Z 27 stavebního zákona je zřejmé, že úřad územního plánování pořizuje ÚAP pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů a to na základě průzkumů území a na základě údajů o území. Z 28 stavebního zákona pak vyplývá, že úřad územního plánování průběžně aktualizuje ÚAP na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci. Úřad územního plánování obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou (dále jen ORP Týn nad Vltavou) pro svůj správní obvod tedy pořídil ÚAP do 24 měsíců po dni nabytí účinnosti stavebního zákona, tedy do Jelikož se úplná aktualizace pořizuje každé 2 roky, proběhla do úplná aktualizace ÚAP ORP Týn nad Vltavou, do proběhla 2. úplná aktualizace ÚAP ORP Týn nad Vltavou, do byla pořízena 3. úplná aktualizace ÚAP ORP. Do musí být pořízena 4. úplná aktualizace ÚAP ORP. 4. úplná aktualizace ÚAP Týn nad Vltavou navazuje na všechny předchozí aktualizace ÚAP, ze kterých je možné vypozorovat, jak se správní území ORP Týn nad Vltavou po jednotlivých 2letých cyklech vyvíjelo. 1. POSTUP ZPRACOVÁNÍ ÚAP ORP Týn nad Vltavou obsahují dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. Vyhláška o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (dále jen vyhláška 500 ): a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území; b) rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující: 1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, 2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území. 2

3 Grafická část územně analytických podkladů obsahuje: a) výkres limitů využití území, který vyobrazuje hlavní tvrdé limity využití území (tzn. limity, které mají zákonnou ochranu); b) výkres hodnot území, který zobrazuje kulturně-historické, přírodní a civilizační hodnoty území (měkké limity využití území); c), výkres záměrů na provedení změn v území, který znázorňuje záměry na změny v území plynoucí z požadavků jednotlivých obcí; d) výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, který lokalizuje problémy a střety na podkladě všech výše zmiňovaných výkresů. 4. aktualizace byla založena na analytické metodě rozboru jednotlivých složek území (správní území jednotlivých obcí v ORP Týn nad Vltavou), kdy prvotně byly určeny tvrdé i měkké limity využití území a lokalizovány kulturně-historické, přírodní a civilizační hodnoty, dále byly stanoveny záměry jednotlivých obcí na změny v území a z tohoto souboru údajů o území vzešly problémy a střety, které bude nutné prověřit v územně plánovacích dokumentacích jednotlivých obcí popřípadě v nadřazené územně plánovací dokumentaci vydávané krajem. Vzhledem k tomu, že ÚAP slouží přednostně k pořizování územně plánovací dokumentace, je podrobnost 4. aktualizace ÚAP ORP Týn nad Vltavou omezena pouze na analýzu údajů o území, které jsou relevantní pro tvorbu územních plánů a regulačních plánů (na úrovni obcí) a pro pořizování zásad územního rozvoje (na krajské úrovni), popřípadě k tvorbě politiky územního rozvoje (na republikové úrovni). Podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území byl přejat z 3. úplné aktualizace ÚAP ORP Týn nad Vltavou a doplněn o nová zjištěná data za poslední 2 roky. Rozbor udržitelného rozvoje území je proveden metodikou SWOT analýzy v deseti základních tematických celcích: horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejná dopravní a technická infrastruktura, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreace a hospodářské podmínky. Zde jsou zrevidovány silné a slabé stránky celého správního území ORP Týn nad Vltavou. Dále jsou analyzovány možné hrozby plynoucí z vnějších podmínek a disturbancí území, které jsou charakteristické pro správní území ORP Týn nad Vltavou, a kterým by mělo být při tvorbě územně plánovací dokumentace předcházeno. Poslední díl SWOT analýzy jsou příležitosti, které mohou být ve správním území ORP Týn nad Vltavou využity pro to, aby byly vyváženy podmínky pro udržitelný rozvoj území, a které by měly být využity ke zlepšení úrovně obcí nejen při vykonávání státní správy. Na tyto jednotlivé tematické okruhy je vztaženo i vyhodnocení vyváženosti udržitelného rozvoje území, tedy vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí (ekologický pilíř), pro hospodářský rozvoj (ekonomický pilíř) a pro soudržnost společenství obyvatel území (sociální pilíř). V tomto vyhodnocení bylo pro každý pilíř udržitelného rozvoje stanoveno několik měřitelných hodnotících kritérií (např. výskyt ložiska nerostných surovin, podíl vodních ploch, koeficient ekologické stability, průměrný věk obyvatel, plynofikace, atp.) na jejichž základě byl pro každou obec vyhodnocen existenční údaj pozitivní či negativní a dle součtu těchto existenčních údajů v území byl vyhodnocen stav územních podmínek pro všechny tři pilíře udržitelného rozvoje (velice příznivý, příznivý, dobrý, nepříznivý, velice nepříznivý). Při opakovaném používání této metody (s možností přidávání, či ubírání hodnotících kritérií) lze velice snadno vypozorovat vývojové trendy stavu v území a celkové vyváženosti územních podmínek. 3

4 Grafická část byla zpracována technologií GIS v měřítku 1: Jako mapové podklady byly použity katastrální mapa, základní mapa ZM10, ortofoto mapy z let 2003, 2006, 2008, 2012, 2013 a 2015, sférické snímkování. Pro snazší orientaci projektantů a pořizovatelů územně plánovacích dokumentací v územně analytický podkladech byly vyhotoveny karty obcí, jenž popisují základní vstupní informace o správních územích jednotlivých obcí. Karta obce vždy krátce popisuje stav v území (historii, urbanismus, krajinu), stav územně plánovací dokumentace, ukazuje trend vývoje počtu obyvatel, využití území (land use) správního území obce, veřejnou vybavenost obce, zjištěné hodnoty území, záměry obce na změny v území a problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích. Hodnoty, problémy a záměry jsou opatřeny indexem, který umožňuje lokalizaci potřebného údaje a zajišťuje racionální propojení textové a grafické části. Velké písmeno značí: H-hodnotu, P-problém, Z-záměr; dvě malá písmenka pak kód katastrálního území (be-bečice, nu-nuzice, atp.) a číslice pořadí údaje v rámci katastrálního území obce. Při zpracování 4. aktualizace ÚAP bylo též přihlédnuto k 5. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZÚR ), která je v současné době ve fázi po veřejném projednání návrhu ZÚR. Údaje o území byly poskytnuty úřadu územního plánování a předány zpracovateli v září Nezbytná byla také rekognoskace terénu, při které byly stanoveny měkké hodnoty a byly odstraněny některé nesrovnalosti plynoucí z poskytnutých dat o území. 2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A ADMINISTRATIVNĚ SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ OBLASTI SO ORP Týn nad Vltavou představuje jeden ze 17 SO ORP Jihočeského kraje. Řešené území se rozprostírá v jihovýchodní části kraje v okrese České Budějovice. SO ORP Týn nad Vltavou se rozkládá ve střední části Jižních Čech a jeho rozloha činí 262,5 km2. Je tvořen 14 obcemi, kde nejrozsáhlejší je obec Temelín, která zabírá území o rozloze 5 040,6 ha a nachází se v jihozápadní části sledovaného území. obec výměra obce (ha) podíl výměry obce (%) Bečice 4 47,2 1,70 Čenkov u Bechyně 125,2 0,48 Dobšice 434,1 1,65 Dolní Bukovsko 3 536,6 13,48 Dražíč 1 135,5 4,33 Hartmanice 897,4 3,42 Horní Kněžeklady 786,8 3,00 Hosty 856,4 3,26 Chrášťany 2 297,5 8,75 Modrá Hůrka 396,8 1,51 Temelín 5 040,6 19,21 Týn nad Vltavou 4 307,4 16,41 Všemyslice 2 811,7 10,71 4

5 obec výměra obce (ha) podíl výměry obce (%) Žimutice 3 171,7 12,09 SO ORP celkem ,8 100,00 3. PODKLAD PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnuje zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, dělený na jednotlivé tematické okruhy dle 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Limity využití území jsou vyobrazeny ve výkresu limity využití území. Hodnoty území jsou pro snazší orientaci uvedeny v kartách obcí. Byly zjištěny hodnoty rekognoskací terénu (měkké hodnoty) a tvrdé hodnoty (vyplývající z platných právních předpisů). Všechny důležité hodnoty jsou vyobrazeny ve výkrese hodnot. Také zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území je pro názornost zakomponováno do karet obcí a provázáno s výkresovou částí výkres záměrů na změny v území Horninové prostředí a geologie Z geologického hlediska patří toto území převážně k předplatformní krystalinické jednotce, jež vytváří skalní základ k českému moldanubiku. Na území SO ORP Týn nad Vltavou se převážně vyskytuje jednotvárná série moldanubika, obsahující zejména svorové ruly, pararuly až migmatity. Severozápadním směrem probíhá pás v oblasti Týn nad Vltavou Temelín, který je tvořen pestrou sérií moldanubika, jež zahrnuje svorové ruly, pararuly až migmatity s vložkami vápenců, kvarcitu, grafitu, erlanu a amfibolitu. Ostrov z mladopaleozoické žuly s žilným křemenem se nachází na území obce Chrášťany v okolí Doubravy. V omezeném rozsahu se nacházejí v severní a jižní části území SO ORP ostrůvky ortorul, granulitu a pokročilých migmatitů. Do jihovýchodní části území SO ORP Týn nad Vltavou na území obcí Hartmanice a Dolní Bukovsko zasahuje Třeboňská pánev, která je tvořena mezozoickými horninami (pískovce, jílovce), jež je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod. V severní části území v obci Chrášťany, Dražíč a Hosty se nachází největší souvislá plocha kvartéru, tvořená převážně sprašemi a hlínami. Těžba nerostných surovin Území SO ORP Týn nad Vltavou není bohaté na nerostné suroviny. Nachází se zde především stavební suroviny (stavební kámen) a cihlářské suroviny. Na území SO ORP Týn nad Vltavou byly vymezeny dobývací prostory, chráněná ložisková území a ložiska nerostných surovin. Následující tabulka ukazuje bilanci ložisek nerostných surovin: název ložiska číslo ložiska výměra [ha] stav těžby nerost Bohunice nad Vltavou ,65 dosud netěženo lignit Bohunice nad Vltavou ,58 současná povrchová cihlářská surovina 5

6 Dolní Bukovsko ,96 dosud netěženo jíly, kaolin, min. barviva Dolní Bukovsko ,97 současná povrchová cihlářská surovina Doubrava nad Vltavou ,26 dřívější povrchová stavební kámen Koloděje n/l. - Hosty ,64 dřívější hlubinná grafit Slavětice ,31 současná povrchová stavební kámen Týn nad Vltavou ,86 dřívější povrchová cihlářské suroviny celkem 226,22 Data ÚAP 2016 Na některých ložiscích je vymezeno chráněné ložiskové území: název CHLÚ na ložisku výměra [ha] surovina Hosty - Koloděje n/l. Koloděje n/l. - Hosty 55,70 grafit Slavětice u Všemyslic Slavětice 52,64 stavební kámen Týn nad Vltavou - 25,22 cihlářská surovina celkem 133,56 Data ÚAP 2016 Vymezené dobývací prostory v ORP Týn nad Vltavou: název DP na ložisku výměra [ha] surovina Bohunice I Bohunice nad Vltavou 44,01 cihlářská surovina Dolní Bukovsko Dolní Bukovsko 68,85 cihlářská surovina Fišerák - 8,17 cihlářská surovina Slavětice Slavětice 12,32 stavební kámen celkem 134,74 Data ÚAP 2016 Celková plocha zabírající ložiska nerostných surovin je 226 ha. Tento údaj je však zavádějící, neboť v území SO ORP Týn nad Vltavou jsou některé dobývací prostory vymezeny bez úředního vymezení ložiska. Podobně iracionálně jsou vymezena i chráněná ložisková území. Sesuvná a poddolovaná území Poddolovaná a sesuvná území představují významné limity využití území. Území SO ORP Týn nad Vltavou je důlní činností poznamenáno pouze v omezeném rozsahu. Sesuvná území se zde nevyskytují. Poddolované území zaujímají plochu 108,7 ha, což představuje 0,4 % celkové výměry. Ve sledovaném území je rovněž situováno jedno bodové poddolované území Všemyslice (zlatonosná ruda). Dále se zde nacházejí 3 stará důlní díla (Všemyslice). Výskyt poddolovaných území na území jednotlivých obcí a jejich plochy uvádí následující tabulka dle ÚAP 2016: 6

7 obec Hosty, (Týn nad Vltavou) výměra obce [ha] Všemyslice 2 811,7 Všemyslice 2 811,7 surovina poddolované území [ha] 856,4 Grafit 95,8 Zlatonosná ruda Zlatonosná ruda Bodový symbol bez výměry SO ORP Celkem ,8 108,7 Dle dat z datového modelu (ÚAP 2012) se na území vyskytují haldy a odvaly, které jsou v největší míře rovněž zastoupeny v obci Hosty, viz následující tabulka: obec výměra obce [ha] haldy a odvaly [ha] Hosty 856,4 76,6 Týn nad Vltavou 4 307,4 19,2 Všemyslice 2 811,7 12,9 SO ORP Celkem ,8 108,7 8, Vodní režim Území SO ORP se rozkládá v povodí řeky Vltavy, která protíná západní část jeho území. Převážná část správního obvodu ORP leží na pravém břehu Vltavy, pouze část SO ORP Týn nad Vltavou a obce Temelín a Všemyslice leží na levém břehu. Z drobných přítoků Vltavy levobřežních jsou nejvýznamnější Strouha, Palečkův potok, Bohunický potok a Karlovka. Na pravém břehu to jsou Děkanský potok, Hlinecký potok, Račina a Dusíků Strouha. Nejdůležitějším pravým přítokem Vltavy na řešeném území je řeka Lužnice. V jejím povodí se mezi nejvýznamnější přítoky řadí Židova strouha a Bukovský potok, dále potom Bošilecký a Bílinský (Borovanský) potok. Do území dále zčásti zasahuje povodí Otavy a Blanice. Největším přítokem je zde Radomilický (Bílý) potok. Dále se zde nachází i větší počet vodních ploch menších rozměrů. Jedná se o soustavy rybníků, napájených z vodních toků. Vodní zdroje podzemní a povrchové vody Vodní zdroje podpovrchových vod se nacházejí na celém území. Vzhledem k tomu, že z geologického hlediska patří převážná část území (cca 85,7 %) ke krystalinickým jednotkám, území je relativně málo vodnaté. Zbývající území o rozloze 3651,26 ha, což představuje cca 13,9 % území SO ORP Týn nad Vltavou je součástí Třeboňské pánve, jež je současně chráněnou oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV). V řešeném území se nachází významný podzemní zdroj Dolní Bukovsko (kapacita 105 l/s), Podzemní zdroje jsou vzhledem ke své jakosti využívány především pro pitné účely. 7

8 Ochrana jakosti vod je založena na omezování přístupu znečišťujících látek ze zdrojů znečištění do vod a jejich prostředí a na ochraně zdrojů vod cestou prevence. Mezi hlavní zdroje znečištění patří i plošné znečištění vod zemědělskou činností. Na území SO ORP Týn nad Vltavou byla značná část území vymezena jako zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. Na území ORP Týn nad Vltavou zabírají zranitelné oblasti 25,9 % území v celkové rozloze cca 6 804,6 ha. Největší část území vymezena jako zranitelná oblast náleží obci Dolní Bukovsko, Dražíč a Hartmanice. Kromě dvou významných vodních toků (Lužnice a Vltava), které se nachází v zájmovém území, je toto území protkáno sítí převážně drobných vodních toků, jejichž celková délka činí cca 366,4 km. Vodní nádrže zabírají celkem 391,9 ha, což představuje 1,5 % celkového území, viz tabulka níže: obec výměra obce [ha] název vodní nádrž [ha] vodní nádrž [%] Bečice 447,2 0,4 0,1 Bečice 447,2 Bečický ryb. 7,4 1,7 Dobšice 434,1 0,6 0,1 Dolní Bukovsko 3 536,6 6,3 0,2 Dolní Bukovsko 3 536,6 Bučalovský ryb. 0,3 0,0 Dolní Bukovsko 3 536,6 Bučíkovský ryb. 0,2 0,0 Dolní Bukovsko 3 536,6 Dvorský ryb. 0,5 0,0 Dolní Bukovsko 3 536,6 Hamr 0,5 0,0 Dolní Bukovsko 3 536,6 Nový ryb. 3,0 0,1 Dolní Bukovsko 3 536,6 Pivovarský ryb. 2,0 0,1 Dolní Bukovsko 3 536,6 Pod strženou hrází 3,3 0,1 Dolní Bukovsko 3 536,6 Skržov 1,1 0,0 Dražíč 1 135,5 4,5 0,4 Dražíč 1 135,5 v.n.orlík 19,9 1,8 Hartmanice 897,4 0,9 0,1 Hartmanice 897,4 Dolejší ryb. 0,9 0,1 Hartmanice 897,4 Hořejší ryb. 0,8 0,1 Horní Kněžeklady 786,8 2,0 0,2 Horní Kněžeklady 786,8 Jiříkovský ryb. 2,9 0,4 Horní Kněžeklady 786,8 Kociánský ryb. 0,8 0,1 Hosty 856,4 1,3 0,2 Hosty 856,4 v.n. Kořensko 38,4 4,5 Hosty 856,4 v.n.orlík 1,7 0,2 Chrášťany 2 297,5 2,8 0,1 Chrášťany 2 297,5 v.n. Kořensko 1,3 0,1 Chrášťany 2 297,5 v.n.orlík 39,5 1,7 Chrášťany 2 297,5 Šternberský ryb. 0,0 0,0 Modrá Hůrka 396,8 0,6 0,2 Temelín 5 040,6 13,7 0,3 Temelín 5 040,6 Barbora 1,9 0,0 Temelín 5 040,6 Cihelna 3,0 0,1 8

9 obec výměra obce [ha] název vodní nádrž [ha] vodní nádrž [%] Temelín 5 040,6 Dolní lhotský ryb. 4,2 0,1 Temelín 5 040,6 Dvořice 1,5 0,0 Temelín 5 040,6 Horní lhotský ryb. 3,4 0,1 Temelín 5 040,6 Hůrecký ryb. 6,0 0,1 Temelín 5 040,6 Karlovec 1,7 0,0 Temelín 5 040,6 Libívský ryb. 2,7 0,1 Temelín 5 040,6 Mlýnský ryb. 1,4 0,0 Temelín 5 040,6 Nový ryb. 0,5 0,0 Temelín 5 040,6 Nový ryb. u Býšova 1,2 0,0 Temelín 5 040,6 Oběšený 0,4 0,0 Temelín 5 040,6 Panský ryb. 1,0 0,0 Temelín 5 040,6 Pohrobný ryb. 2,2 0,0 Temelín 5 040,6 Starý ryb. 2,6 0,1 Temelín 5 040,6 Vyšový ryb. 0,5 0,0 Temelín 5 040,6 Zelený ryb. 1,4 0,0 Temelín 5 040,6 v.n. Kořensko 1,9 0,0 Temelín 5 040,6 v.n. Hněvkovice 35,7 0,7 Týn nad Vltavou 4 307,4 5,2 0,1 Týn nad Vltavou 4 307,4 v.n. Kořensko 76,6 1,8 Týn nad Vltavou 4 307,4 v.n. Hněvkovice 4,5 0,1 Všemyslice 2 811,7 5,2 0,2 Všemyslice 2 811,7 Trublů ryb. 1,0 0,0 Všemyslice 2 811,7 v.n. Kořensko 14,2 0,5 Všemyslice 2 811,7 v.n.orlík 5,1 0,2 Žimutice 3 171,7 6,1 0,2 Žimutice 3 171,7 Budáček 1,0 0,0 Žimutice 3 171,7 Dubový ryb. 2,5 0,1 Žimutice 3 171,7 Dvorský ryb. 1,9 0,1 Žimutice 3 171,7 Farský ryb. 0,9 0,0 Žimutice 3 171,7 Kamenný ryb. 6,2 0,2 Žimutice 3 171,7 Kejhar 2,6 0,1 Žimutice 3 171,7 Kobylník 1,6 0,0 Žimutice 3 171,7 Mnichovec 4,9 0,2 Žimutice 3 171,7 v.n. Kořensko 2,7 0,1 Žimutice 3 171,7 v.n. Hněvkovice 10,4 0,3 Žimutice 3 171,7 Žimutický ryb. 8,4 0,3 celkem ,8 391,9 1,5 Za účelem zabezpečení dodávky technologické vody pro jadernou elektrárnu Temelín byly v letech vybudovány dvě vodní nádrže Hněvkovice a Kořensko, které jsou nejnovějšími stupni vltavské kaskády. Dále jsou tyto vodní díla využívány k energetickým a rekreačním účelům, vodním sportům a sportovnímu rybolovu. Záplavová území 9

10 Ačkoliv vodní toky protékající územím nepatří k významným s výjimkou Vltavy a Lužnice, vzhledem ke způsobu hospodaření a nevhodným zásahům do území v minulých desetiletích, dochází zde opakovaně k záplavám včetně zastavěných částí území, což znamená limity pro využití řady lokalit. Na území SO ORP Týn nad Vltavou byla vymezena záplavová území na katastrálním území 9 obcí z celkového počtu 14 obcí o celkové rozloze 479,5 ha, což představuje cca 1,8 % celkové výměry území. V tabulce jsou uvedeny hodnoty pro stoletou vodu Q100 (záplavové území), dvacetiletou vodu Q20 a pětiletou vodu Q5. Dále pak je zde údaj o výměře aktivní zóny záplavového území QAZ. výměra obce obec Q100 [ha] Q020 [ha] Q005 [ha] QAZ [ha] [ha] Bečice 447,2 8,3 6,7 3,9 5,9 Čenkov u Bechyně 125,2 11,6 9,0 4,3 7,2 Dražíč 1 135,5 26,7 0,0 0,0 0 Hosty 856,4 84,6 78,5 60,1 36,6 Chrášťany 2 297,5 58,3 1,7 1,6 1,5 Temelín 5 040,6 38,5 37,3 36,7 36,4 Týn nad Vltavou 4 307,4 203,3 164,0 117,9 102,4 Všemyslice 2 811,7 24,7 16,7 15,4 14,1 Žimutice 3 171,7 23,5 20,4 17,0 13,7 celkem ,8 479,5 334,1 256,8 218 Jediný objekt zařízení protipovodňové ochrany na území SO ORP Týn nad Vltavou je pohyblivý jez v obci Chrášťany Hygiena životního prostředí Předmětem hodnocení hygieny životního prostředí je hodnocení kvality jednotlivých složek životního prostředí v daném území, případně negativních faktorů, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat zdraví obyvatelstva a stabilitu ekosystémů v území. Mezi hlavní charakteristiky patří především zdroje znečišťování a kvalita ovzduší, rozsah znehodnocení půd ve formě starých zátěží a kontaminovaných ploch, produkce a způsob nakládání s odpady, případně další faktory s možnými negativními dopady na životní prostředí. Kvalita ovzduší Ovzduší na převážné části území SO ORP Týn nad Vltavou je relativně dobré s výjimkou překračování imisních limitů přízemního ozónu O3 pro zdraví obyvatel na celém území, což platí i pro většinu území ČR a JčK. Ve městě Týn nad Vltavou bylo dle dat z datového modelu zjištěno 5 sektorů, kde dochází k překročení imisních limitů polétavého prachu (PM10_h24) a 3 sektory s překročením imisních limitů benzo(a)pyrenu. Na území SO ORP Týn nad Vltavou se dále vyskytují relativně velké zdroje znečištění, jež spadají do REZZO 1, především Jaderná elektrárna Temelín, dvě výrobny cihel, krytiny pálené a kameniny pro stavebnictví (na území obce Dolní Bukovsko a ORP Týn nad 10

11 Vltavou), kapacity živočišné a rostlinné výroby, dále biodegradační a solidifikační zařízení a výroba kovových konstrukcí a jejich dílů (lakovna). K nadměrnému znečištění ovzduší dochází lokálně rovněž v důsledku rostoucí intenzity dopravy na páteřních komunikacích (některých silnicích II. třídy) zejména v případě, že komunikace prochází zastavěným územím. Staré ekologické zátěže a kontaminované plochy Málo příznivý je taktéž výskyt starých zátěží a kontaminovaných ploch. Ve městě Týn nad Vltavou se nachází dvě takovéto zátěže a kontaminované plochy. Další limitou využití území, ale současně i potenciálem pro rozvoj území představují plochy v současnosti nevyužité, jež by mohly být opětovně využívány (brownfields). V ÚAP v roce 2014 bylo na území SO ORP Týn nad Vltavou identifikováno několik ploch brownfields zabírajících cca 9,2 ha. V ÚAP 2016 nebyly plochy brownfields identifikovány, ale zřejmě došlo ke smazání v rámci převodu mezi datovými modely. Je účelné vymezení těchto ploch prověřit. Nakládání s odpady Dalším faktorem, který může negativně ovlivnit hygienu prostředí je oblast tvorby a způsob nakládání s odpady. Jejich řešení je povinností a v kompetenci původců odpadů. Základním nástrojem pro řešení problematiky odpadového hospodářství je na úrovni kraje Plán odpadového hospodářství, jenž stanoví cíle v této oblasti v souladu s republikovými cíli. Mezi tyto cíle se řadí i zvyšování podílu separovaného sběru odpadů jako předpokladu jejich dalšího využití. Na území SO ORP Týn nad Vltavou se nachází několik starých ekologických zátěží, jak dokládá následující tabulka, z nichž největší zastoupení tvoří staré skládky. obec Bečice Dolní Bukovsko Dolní Bukovsko Dolní Bukovsko Dolní Bukovsko Dolní Bukovsko Hněvkovice u Týna n/vlt. Hosty Chrášťany Chrášťany Chrášťany Chrášťany Chrášťany Modrá Hůrka Temelín stará ekologická zátěž skládka Dobšice Skládka Bzí skládka Dolni Bukovsko skládka Horni Bukovsko skládka Popovice u Dol. Bukov skládka Radonice u Drahotes. Skládka Hněvkovice skládka Hosty skládka Doubravka skládka Hosty Rakovka skládka Hurky skládka Chráštany skládka Chráštany skládka Modra Hůrka Bývalý areál Závodu aplikované chemie ZACH Te 11

12 Temelín Temelín Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou Všemyslice Žimutice Žimutice Žimutice Žimutice Žimutice Žimutice skládka Litoradice skládka Temelín Račina skládka Hněvkovice na levém břehu skládka Týn nad Vltavou skládka Slavetice skládka Porezany skládka Smilovice skládka Sobetice u Žimutic skládka Tritím skládka Tuchonice skládka Žimutice 3.4. Ochrana přírody a krajiny Území SO ORP Týn nad Vltavou se řadí k oblastem dlouhodobě ovlivňovaným lidskou činností. Přesto se zde nachází řada lokalit, jež jsou významné pro ekologickou stabilitu území a často i specifické a ojedinělé. Jejich zachování proto patří mezi priority územního plánování a je zajišťováno různými formami ochrany. Zvláště chráněná území a přírodní památky Zvláště chráněná území zahrnují velkoplošná zvláště chráněná území, kam patří národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO). Mezi maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) patří národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. Škálu zvlášť chráněných území rozšířila soustava NATURA Je to soustava chráněných území na území států EU. Tvoří ji ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL). Na území SO ORP Týn nad Vltavou se nenachází velkoplošná zvlášť chráněná území ani CHKO. Přesto se zde nachází některé maloplošné zvlášť chráněné lokality, jak dokládá následující tabulka: název MZCHÚ typ MZCHÚ obec rozloha [ha] Lužnice PP Týn nad Vltavou 21,9 Lužnice PP Hosty 23,2 Velký a Malý Kamýk PR Všemyslice 49,6 Židova Strouha PP Týn nad Vltavou 21,4 Soustava NATURA 2000 je ve správním území ORP Týn nad Vltavou zastoupena evropsky významnou lokalitou Lužnice a Nežárka, která se rozkládá na území obcí Hosty a Týn nad Vltavou v rozloze necelých 30 ha. Dále se v západní části správního území obce Všemyslice nachází evropsky významná lokalita Velký a Malý Kamýk s rozlohou 23 ha. Ptačí oblasti se ve správním území ORP nenacházejí. 12

13 V k.ú. Kočín (obec Temelín) je záměr vyhlášení lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Obecná ochrana přírody a krajiny Na území SO ORP Týn nad Vltavou jsou vymezeny nadregionální biokoridory (NBK), regionální biokoridory (RBK) a biocentra (RBC), dále lokální biokoridory a biocentra (LBK, LBC). Rozloha ÚSES na území SO ORP činí zhruba 3000 ha, což představuje cca 12 % z celkové rozlohy území. V západní části správního území obce Všemyslice, v místě kde se nachází také EVL Velký a Malý Kamýk, je stanoven přírodní park Písecké hory na rozloze 423 ha. Na východní část správního území Chrášťany zasahuje další přírodní park Plziny s výměrou 7 ha. Na území SO ORP Týn nad Vltavou se nachází významné krajinné prvky ze zákona údolní niva zasahující obce Dražíč, Chrášťany a Všemyslice rozhlohou 429 ha. Významné krajinné prvky registrované uvádí následující tabulka: název registrovaného VKP obec katastrální území Smíšené stromořadí s vyschlou vodní nádrží Úvozová cesta s dubovou alejí mezi H. a D. Kněžeklady Fišerácká strouha Stromořadí "Alej míru" Dolní Bukovsko Horní Kněžeklady Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou Popovice u Dolního Bukovska Štipoklasy Vstavačová louka pod Hněvkovickým lesem Žimutice Třitim Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou Území SO ORP Týn nad Vltavou pokrývají tři oblasti krajinného rázu - Bechyňsko- Vltavotýnsko o rozloze ,7 ha, jež zahrnuje téměř 90 % území (89,0 %), Českobudějovická pánev, jež zahrnuje území Temelínska o rozloze 274,7 ha (cca 1,1 % území SO ORP) a oblast krajinného rázu Táborsko-Soběslavsko o rozloze 2 603,3 ha, což představuje 9,9 % území. Památné stromy V následující tabulce jsou vypsány všechny památné stromy, které jsou vyhlášeny dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. název stromu katastrální území parc. č. obvod kmene Dub letní v Kolodějích n. Lužnicí Koloděje nad Lužnicí 385/1 405 Čenkovská lípa srdčitá Čenkov u Bechyně 1744/2 535 Vltavotýnský javor stříbrný Týn nad Vltavou 1247/1 308 Vltavotýnský buk červený Týn nad Vltavou 880/1 279 Jerlín japonský Týn nad Vltavou 2397/5 185 Vltavotýnský dub Týn nad Vltavou 2219/3 409 Korákovský dub letní č. 3 Žimutice Korákovský dub letní č. 2 Žimutice Korákovský dub letní č. 1 Žimutice 1755/

14 Dub letní na Kohoutě Týn nad Vltavou Lípa v Litoradlicích Litoradice Neznašovský dub letní Všemyslice Jasan ztepilý v Hněvkovicích Hněvkovice u Týna nad Vltavou 3060/1 298 Koeficient ekologické stability Koeficient ekologické stability se počítá jako podíl výměr druhů pozemků v daném území. V čitateli tohoto podílu je součet výměr chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů, lesní půdy a vodních ploch. Ve jmenovateli podílu je součet výměr orné půdy, zastavěných ploch a ostatních ploch (metodika používaná ČSÚ). Celkový průměr SO ORP činí 0,7 KES, což znamená, že území je intenzivně využívané zejména zemědělskou velkovýrobou a oslabení autoregulačních pochodů způsobuje jejich značnou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie. Nejpříznivější situace je v obci Všemyslice, kde koeficient ekologické stability dosáhl hodnoty 2 díky rozlehlým lesním komplexům a podílu pastvin a luk na celkové rozloze území. Obecně lze říci, že tento ukazatel se nemění od roku 2008 tzn., že výstavba neprobíhá v tak velké míře, aby ovlivnila koeficient ekologické stability. Určitou drobnou chybu můžeme zaznamenat i kvůli tomu, že vlastníci pozemků často vědomě či nevědomě nenechávají změnit kulturu pozemku na katastrálním úřadu. KES se také nemění z důvodů toho, že se staví zejména na orné půdě, tedy jmenovatel podílu je v sumě obdobný, mění se jen jeho struktura. obec KES Bečice 0,6 0,6 0,6 0,63 0,63 Čenkov u Bechyně 0,3 0,4 0,4 0,35 0,35 Dobšice 0,3 0,3 0,3 0,29 0,29 Dolní Bukovsko 0,5 0,5 0,5 0,46 0,46 Dražíč 0,8 0,8 0,8 0,76 0,76 Hartmanice 0,4 0,4 0,4 0,36 0,36 Horní Kněžeklady 0,8 0,8 0,8 0,84 0,84 Hosty 0,7 0,7 0,7 0,74 0,74 Chrášťany 0,8 0,8 0,8 0,83 0,83 Modrá Hůrka 0,4 0,4 0,4 0,35 0,35 Temelín 0,7 0,8 0,8 0,81 0,81 Týn nad Vltavou 0,7 0,7 0,7 0,71 0,71 Všemyslice 1,9 1,9 2,0 1,96 1,96 Žimutice 0,8 0,8 0,8 0,84 0,84 SO ORP Týn nad Vltavou 0,7 0,7 0,7 0,71 0, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa V řadě ekonomicky vyspělých zemí, ČR nevyjímaje, dochází dlouhodobě k poklesu podílu zemědělské půdy na jejich území. V ČR je ochrana půdy legislativně zakotvena v zákoně 14

15 č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. Jejím cílem je minimalizovat zábory zemědělského půdního fondu, zejména bonitně nejcennější půdy. Přesto lze dlouhodobě sledovat její úbytky jednak z důvodu nové zástavby (často na zelené louce), tak i v souvislosti s rozvojem především dopravní infrastruktury. Ochrana a způsob využívání lesních porostů je zakotvena v tzv. lesním zákoně (zákon č. 289/1995 Sb., ve znění následujících předpisů), který lesy člení do tří základních kategorií. Podle převažujících funkcí jsou vymezeny lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. Zemědělský půdní fond Na území správního obvodu ORP Týn nad Vltavou patří zemědělství k tradičním hospodářským odvětvím. Podíl orné půdy na celkové výměře území SO ORP a jeho vývoj proto patří k významným charakteristikám. Rozloha orné půdy na území SO ORP Týn nad Vltavou poklesla nepatrně v období 2010 až 2014 o 0,16 %. Pokles absolutní hodnoty rozlohy orné půdy v SO ORP činil 43 ha. Přehled změn rozlohy orné půdy mezi lety 2010 až 2016 dle jednotlivých obcí uvádí následující tabulka: Obec Podíl orné půdy z Orná půda (ha) celkového území [%] Bečice 240,9 240,8 240,8 240,8 54,7 54,7 54,7 54,7 Čenkov u 84,8 84,7 84,7 84,7 63,1 63,0 63,0 63,0 Bechyně Dobšice 304,0 304,0 304,3 304,3 70,0 70,0 70,1 70,1 Dolní Bukovsko 2 173, ,9 2172,3 2172,3 61,4 61,3 61,4 61,4 Dražíč 580,1 579,9 579,8 579,8 51,1 51,1 51,1 51,1 Hartmanice 617,3 617,7 617,7 617,7 68,8 68,8 68,8 68,8 Horní 389,7 389,7 389,7 389,7 49,7 49,7 49,7 49,7 Kněžeklady Hosty 436,0 436,3 436,3 436,3 50,9 50,9 50,9 50,9 Chrášťany 1 083, ,5 1082,7 1082,7 47,3 47,2 47,0 47,0 Modrá Hůrka 269,3 269,3 269,3 269,3 68,1 68,1 68,1 68,1 Temelín 2 223, ,8 2224,4 2224,0 44,1 44,1 44,3 44,3 Týn nad Vltavou 1 922, ,4 1923,1 1923,0 44,7 44,7 44,5 44,5 Všemyslice 800,6 758,2 757,2 755,1 28,5 27,0 26,5 25,9 Žimutice 1 527, , ,3 1572,4 48,1 48,1 48,0 48,0 SO ORP Týn nad Vltavou , , , ,1 48,2 48,1 48,1 48,1 Pozemky určené k plnění funkcí lesa Ochrana a způsob využívání lesních porostů je zakotvena v tzv. lesním zákoně (zákon č. 289/1995 Sb., ve znění následujících předpisů), který lesy člení do tří základních kategorií. Podle převažujících funkcí jsou vymezeny lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. 15

16 Lesy v SO ORP Týn nad Vltavou tvoří 28,1 % území. Nejvyšší lesnatost ve sledovaném území náleží obci Všemyslice. Lesní porosty převážně spadají do kategorie lesů hospodářských (6 736,0 ha), ochranných (4,8 ha) a zvláštního určení (510,8 ha). Vývoj podílu lesních porostů na území jednotlivých obcí uvádí následující tabulka: Obec Lesy (ha) Podíl lesů z celkového území [%] Bečice 108,6 108,5 108,5 24,6 24,6 24,6 Čenkov u Bechyně 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 Dobšice 47,7 47,7 47,7 11,0 11,0 11,0 Dolní Bukovsko 547,0 547,8 547,8 15,5 15,5 15,5 Dražíč 336,1 336,1 336,4 29,6 29,6 29,6 Hartmanice 131,7 131,7 131,7 14,7 14,7 14,7 Horní Kněžeklady 228,6 228,6 228,6 29,1 29,1 29,1 Hosty 192,5 192,5 192,5 22,5 22,5 22,5 Chrášťany 565,6 565,5 566,8 24,7 24,7 25,0 Modrá Hůrka 19,2 19,2 19,2 4,9 4,9 4,9 Temelín 1 597, ,3 1591,7 31,7 31,7 29,6 Týn nad Vltavou 1 210, ,0 1210,4 28,1 28,1 28,1 Všemyslice 1 461, ,6 1461,6 51,9 52,0 52,0 Žimutice 938,2 938,5 938,8 29,6 29,6 29,6 SO ORP Týn nad Vltavou 7 387, ,0 7383,1 28,2 28,2 28,1 Změna mezi lety 2014 a 2016 byla pouze v obci Žimutice a v rámci desetiny hektaru, proto byl sloupec s lety 2014 vypuštěn Veřejná dopravní a technická infrastruktura Kvalita veřejné infrastruktury je důležitým kritériem rozvoje území a její prvky významně zasahují do života celé společnosti. SO ORP Týn nad Vltavou má zájem na tom, aby bylo na území dosaženo takového stavu, kdy bude zabezpečeno odpovídající napojení (obyvatelstva, průmyslových a zemědělských podniků nacházejících se na obvodu) na všechny inženýrské sítě a dostupné kvalitní dopravní sítí. Technická infrastruktura zahrnuje vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, jako jsou vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. Zásobování vodou V rámci SO ORP Týn nad Vltavou je zásobování obyvatel pitnou vodou zajištěno pomocí vodohospodářského zařízení ve správě Sdružení měst a obcí Bukovská voda (zdroj Dolní Bukovsko) a individuálním odběrem z domovních studní a vrtů. 16

17 V SO ORP Týn nad Vltavou je 11 obcí s vodovodní sítí. Obce nenapojené na veřejnou vodovodní síť mají zajištěn odběr vody z domovních studní, jedná se o 3 obce: Čenkov u Bechyně, Horní Kněžeklady a Hosty. Napojení obcí v SO ORP Týn nad Vltavou na veřejnou vodovodní síť je následující: Bečice (30 %), Dobšice (80 %), Dolní Bukovsko (100 %), Dražíč (80 %), Hartmanice (100 %), Chrášťany (15 %), Modrá Hůrka (100 %), Temelín (95 %), Týn nad Vltavou (97 %), Všemyslice (80 %) a Žimutice (90 %). Kanalizační síť Odpadní vody v obcích jsou odváděny do kanalizační sítě, které jsou v několika případech zakončeny čistírnou odpadních vod (dále na ČOV), popř. zachycovány v bezodtokových jímkách a dále jsou likvidovány. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků, popř. jednotnou kanalizační sítí. Často jsou starší kanalizační systémy jednotné, nověji budované kanalizace v obcích jsou většinou pouze pro splaškové odpadní vody. Jednotná kanalizace je zavedena téměř ve všech obcích SO ORP Týn nad Vltavou kromě obcí Čenkov u Bechyně, Hosty, Modrá Hůrka a Žimutice, kde je vybudována pouze dešťová kanalizace. ČOV jsou vybudovány v obcích Dolní Bukovsko, Dražíč, Hartmanice, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice (Neznašov). Aktuálně se staví v Dobšicích. Obce, které nevlastní ČOV, mají udělené výjimky pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových a zároveň vyřizují žádosti o dotaci na jejich samotné vybudování. Tabulka níže ukazuje typy kanalizačních sítí a existenci ČOV Obec Typ kanalizace ČOV Bečice 50 % splašková kanalizace - Čenkov u Bechyně 40 % dešťová kanalizace - Dobšice oddílná kanalizace Staví se Dolní Bukovsko 80 % jednotná, 20 % oddílná kanalizace + Dražíč jednotná kanalizace + Hartmanice jednotná kanalizace + Horní Kněžeklady 75 % jednotná kanalizace - Hosty jednotná kanalizace - Chrášťany jednotná kanalizace - Modrá Hůrka pouze dešťová kanalizace - Temelín oddílná kanalizace + Týn nad Vltavou 70% jednotná, 30 % oddílná kanalizace + Všemyslice 50% jednotná, 50 % oddílná kanalizace + Žimutice pouze dešťová kanalizace + Zásobování teplem 17

18 V ORP Týn nad Vltavou zajišťuje zásobování teplem společnost Vltavotýnská Teplárenská, a.s. Teplovod je veden z jaderné elektrárny Temelín nadzemním potrubím do Týna nad Vltavou, kde teplo odebírá 470 domů a 2000 bytů. Zásobování elektrickou energií Distribuce elektrické energie v zájmovém území je realizována vedením vysokého napětí a velmi vysokého napětí, které pokrývá všechny obce v území. Jednotlivé větve tohoto typu vedení jsou zakončeny transformačními stanicemi. Většina vedení elektrické energie v SO ORP Týn nad Vltavou je tažena nadzemně kromě obcí Dobšice, Temelín a Týn nad Vltavou, kde je vedení elektrické energie taženo podzemně. V západní části správního území ORP Týn nad Vltavou se nalézá jaderná elektrárna Temelín na rozloze 143 ha, která má největší instalovaný výkon v Čechách výkonem (2 x 1055 MW). V obcích v rámci SO ORP Týn nad Vltavou se nevyskytují žádné problémy s dodávkou elektrické energie. Zásobování plynem V rámci SO ORP Týn nad Vltavou je plynem zásobováno pouze 5 obcí z celkového počtu 14 obcí. Konkrétně se jedná o Dolní Bukovsko (100 %), Temelín (100 %), Týn nad Vltavou (20 %) Všemyslice (3 z 5 částí napojeny na 100 %) a Žimutice (napojena školka a škola 1. stupně). Obce, které nemají zavedený plyn, ani do budoucna neuvažují o napojení, z ekonomického hlediska se plyn obyvatelům nevyplatí. Jedná se o obce Bečice, Čenkov u Bechyně, Dobšice, Dražíč, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany a Modrá Hůrka. Silniční doprava SO ORP Týn nad Vltavou má relativně vysokou hustotu silniční sítě, ale územím neprochází žádná dálnice, rychlostní komunikace ani silnice I. třídy. Na část území zasahuje železnice, končící v obci Týn nad Vltavou. Problémem v některých obcích jsou průtahy silnic obcemi a nedodržování rychlostních limitů. Základní kostru, tvořenou silnicemi II. třídy, doplňují silnice III. třídy. Přehled délky silnic II. a III. tříd na území SO ORP Týn nad Vltavou je v následující tabulce: Obec Silnice II. třídy [km] Silnice III. třídy [km] Bečice 1,68 3,70 Čenkov u Bechyně 1,08 Dobšice 1,41 3,52 Dolní Bukovsko 7,86 18,31 Dražíč 3,66 5,88 Hartmanice 5,66 Horní Kněžeklady 0,63 8,10 18

19 Obec Silnice II. třídy [km] Silnice III. třídy [km] Hosty 6,32 Chrášťany 4,59 11,70 Modrá Hůrka 0,36 2,93 Temelín 22,08 15,61 Týn nad Vltavou 24,86 11,96 Všemyslice 8,40 11,33 Žimutice 3,69 19,23 SO ORP celkem 79,22 125,32 Silniční síť se na území SO ORP Týn nad Vltavou paprskovitě rozbíhá ze sídla ORP a zajišťuje napojení ORP i řešeného území na nadřazenou silniční síť. Silnice II. třídy, doplněné silnicemi III. třídy zajišťují pro obce na sledovaném území dostupnost SO ORP Týn nad Vltavou a prostřednictvím nadřazené komunikační sítě i dalších významných sídel a krajského města České Budějovice. Hlavním problémem jsou však jejich nevyhovující dopravně-technické parametry, s řadou dopravních závad a v řadě obcí i absencí obchvatů. Přestože v minulých letech proběhla rekonstrukce na řadě úseků, podstatná část silniční sítě vyžaduje rekonstrukci a modernizaci. Dle Sčítání dopravy 2010 provedené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, není vysoká intenzita ve SO ORP Týn nad Vltavou problémem. Největší intenzita dopravy je dle Sčítání dopravy 2010 na silnici II/105 mezi městy Týn nad Vltavou a České Budějovice. Na malém úseku ve městě Týn nad Vltavou (most přes řeku Vltavu) činí intenzita dopravy vozidel za den. Dopravní intenzitu v SO ORP Týn nad Vltavou znázorňuje následující obrázek: Železniční doprava Železniční síť na území SO ORP Týn nad Vltavou tvoří jediná regionální neelektrifikovaná železniční trať č. 192 Týn nad Vltavou Číčenice. Její trasa na řešeném území probíhá 19

20 katastrálním územím obcí Týn nad Vltavou, Zvěrkovice, Bohunice, Temelín a Lhota pod Horami. Délky železniční trati v ORP Týn nad Vltavou je 13,3 km. Od byl provoz na výše zmiňované trati zrušen z hlediska neekonomického provozu osobní dopravy na železnici a železniční spoje jsou v současnosti nahrazeny linkovými autobusy. V současné době je trať využívána pro nákladní vlaky (doprava uhlí a manipulační vlaky JETE). Letecká doprava Na území SO ORP Týn nad Vltavou se nenachází žádné letiště. Do jižní části území zasahuje ochranné pásmo letiště mezinárodního neveřejného letiště Hosín u Českých Budějovic. Vodní doprava Na území Jihočeského kraje se dle zákona 114/95 Sb. nachází sledovaná dopravně významná vodní cesta Vltava, která je větví Labe (magistrály E20). Na podzim 2016 byla zprovozněna plavební komora na hněvkovické přehradě. Předpokládané otevření pro turisty se počítá během příštího roku. V současnosti je řeka Vltava účelovou vodní cestou, využívanou jak pro rekreační plavbu, tak i pro dopravu místního významu. Splavnění řeky Vltavy z Českých Budějovic do Třebenic (příp. Orlík) České Budějovice (Jiráskův jez) by výrazně zvýšilo rekreační potenciál území Sociodemografické podmínky Demografický vývoj počtu obyvatel Od roku 2000 počet obyvatel v ORP Týn nad Vltavou stoupl o 544 obyvatel. Největší nárůst počtu obyvatel zaznamenal městys Dolní Bukovsko (více o 287 obyvatel) a obec Temelín (více o 144 obyvatel). Nejhůře je na tom samotné město Týn nad Vltavou, které od roku 2000 do roku 2014 ztratilo 157 obyvatel. Ostatní obce buďto stagnují nebo mají pouze mírné klesající či vzrůstající trendy počtu obyvatel. Jak se změnil stav počtu obyvatel za posledních 14 let ukazuje následující tabulka: obec Bečice Čenkov u Bechyně Dobšice Dolní Bukovsko Dražíč Hartmanice Horní Kněžeklady Hosty Chrášťany Modrá Hůrka Temelín

21 obec Týn nad Vltavou Všemyslice Žimutice SO ORP celkem Proces suburbanizace je patrný u obcí Všemyslice a Temelín, kam se obyvatelstvo stěhuje zejména kvůli levnějšímu bydlení a snadné dopravní dostupnosti k zaměstnání (Týn nad Vltavou). Věková struktura Jednou ze základních charakteristik hodnotící demografický vývoj a naznačující možné budoucí sociální hrozby a problémy, je věková struktura obyvatelstva. Průměrná věková struktura obyvatelstva v SO ORP Týn nad Vltavou je nižší než věková struktura celokrajského průměru. Z dlouhodobých trendů je patrné, že věková struktura populace pomalu stárne, neboť od minulé aktualizace, z dat z roku 2011, byl největší procentuální přírůstek obyvatel ve věku 65 let a více o 1,3 %, naopak děti ve věku 0 14 let zaznamenali lehký úbytek o 0,1 %. Věková struktura obyvatelstva ORP Týn nad Vltavou je v procentech zobrazena v následující tabulce data byla aktualizována dle webu ČSÚ na rok 2015: Obec a více Bečice 21,1 14,0 13,0 60,6 60,0 65,2 18,3 26,0 21,7 Čenkov u Bech. 25,5 4,3 6,5 60,0 76,1 73,9 14,5 19,6 19,6 Dobšice 20,7 18,2 20,0 65,5 69,1 67,8 13,8 12,7 12,2 Dolní Bukovsko 17,6 14,1 15,5 67,7 71,1 69,2 14,7 14,8 15,3 Dražíč 6,0 9,5 9,4 60,0 67,0 64,5 34,0 23,5 26,1 Hartmanice 22,2 17,8 19,4 59,5 66,7 64,0 18,4 15,5 16,6 Horní Kněžeklady 16,1 6,7 8,5 55,4 61,9 67,0 28,6 31,4 24,5 Hosty 9,4 12,9 11,7 59,1 63,2 64,8 31,4 23,9 23,5 Chrášťany 14,9 14,7 15,0 65,1 66,1 64,4 20,0 19,2 20,6 Modrá Hůrka 11,1 20,0 18,4 56,8 64,0 64,5 32,1 16,0 17,1 Temelín 16,5 17,0 17,1 65,0 67,1 65,6 18,5 15,9 17,3 Týn nad Vltavou 21,5 16,1 15,5 68,0 71,4 70,2 10,6 12,5 14,3 Všemyslice 18,3 13,6 14,3 68,4 73,7 70,9 13,4 12,8 14,8 Žimutice 17,8 14,1 13,5 64,0 69,5 69,8 18,2 16,4 16,7 ORP Týn n/vlt. 19,6 15,4 15,3 66,8 70,5 69,2 13,6 14,2 15,5 21

22 V následující tabulce jsou uvedeny sociodemografické údaje o jednotlivých obcích správního území ORP Týn nad Vltavou za rok 2015 z webu ČSÚ: obec počet obyv atel průměr ný věk živě naroze ní zem řelí přistěh ovalí vystěh ovalí přiroze ný přírůst ek saldo migrace Bečice 93 43, Čenkov u Bechyně 54 37, Dobšice , Dolní Bukovsko , Dražíč , Hartmanice , Horní Kněžeklady , Hosty , Chrášťany , Modrá Hůrka 91 37, Temelín , Týn nad Vltavou , Všemyslice , Žimutice , Vzdělanostní struktura obyvatelstva Z posledního sčítání lidí domů a bytů v roce 2011 je možné sestavit statistiku vzdělanosti obyvatelstva jednotlivých obcí v ORP Týn nad Vltavou podíl vzdělanosti obyvatel obce na celkovém počtu obyvatel obce vyjádřený v procentech, a dále porovnat výsledky z minulého sčítání lidí domů a bytů v roce 2001: Obec Základní vč. neukončeného NEJVYŠŠÍ UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ Vyučení a stř. odborné bez mat. Úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné Vysoko školské Bez vzdělání Bečice 43,5 34,9 43,5 47,0 11,8 15,7 1,2 1,2 0,0 1,2 Čenkov u Bechyně 43,9 28,6 41,5 42,9 9,8 9,5 4,9 19,0 0,0 0,0 Dobšice 37,1 22,1 50,6 60,5 12,4 11,6 0,0 4,7 0,0 1,2 Dolní Bukovsko 27,4 19,8 46,1 43,2 21,7 28,1 4,5 8,6 0,3 0,2 Dražíč 36,5 21,8 44,6 42,0 16,3 30,6 2,1 4,7 0,4 1,0 Hartmanice 35,4 23,7 43,8 43,7 16,0 24,4 4,2 5,9 0,7 2,2 Horní Kněžeklady 45,2 36,6 31,2 26,9 18,3 28,0 3,2 7,5 2,2 1,1 Hosty 36,8 24,8 43,8 46,8 16,0 27,0 2,1 1,4 1,4 0,0 Chrášťany 33,0 21,0 43,5 42,5 18,3 28,4 5,1 7,7 0,0 0,3 Modrá Hůrka 47,2 12,5 36,1 64,3 15,3 17,9 1,4 5,4 0,0 0,0 Temelín 30,6 27,0 47,3 44,8 20,4 24,9 1,4 2,9 0,3 0,3 Týn nad 20,9 18,6 41,0 37,1 30,9 33,2 7,1 10,8 0,1 0,3 22

23 Vltavou Všemyslice 24,2 20,1 55,3 45,0 17,2 28,3 2,7 6,1 0,5 0,5 Žimutice 33,5 22,5 42,9 44,9 19,2 25,4 4,0 6,6 0,4 0,6 ORP Týn n/vlt. 25,1 20,1 43,2 40,1 25,9 30,4 5,6 9,0 0,2 0,4 Aktuálnější data nejsou k dispozici. Školství V pěti obcích SO ORP Týn nad Vltavou funguje celkem 6 mateřských škol (čtyři z nich fungují při základní škole) s celkovou kapacitou 445 míst, 8 základních (z nich 1 logopedická) a 1 základní umělecká škola o celkové kapacitě umělecká škola o celkové kapacitě míst. Jedna mateřská, tři základní a jedna umělecká škola funguje pouze v obci Týn nad Vltavou. V dalších 5 obcích (Žimutice, Dolní Bukovsko, Chrášťany, Všemyslice a Temelín) jsou po jedné mateřské a základní škole. Střední školy jsou ve správním obvodu obce s rozšířenou působností celkem dvě obě jsou v Týně nad Vltavou (gymnázium s kapacitou 290 míst a střední odborná škola a učiliště s kapacitou 460 míst). Zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče Na území SO ORP Týn nad Vltavou funguje celkem 5 zařízení sociálních služeb a 40 zařízení zdravotních služeb. Největší koncentrace těchto zařízení je v obci Týn nad Vltavou, kde fungují čtyři zařízení v sociální oblasti (dva domovy s pečovatelskou službou, nízkoprahové zařízená pro děti a mládež a sociální poradna) a celkem 32 zařízení v oblasti zdravotních služeb (např. čtyři ordinace praktického lékaře pro dospělé, tři ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, osm ordinací specialistů a také dvě detašovaná pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci). Kromě města Týn nad Vltavou fungují zařízení sociální péče ještě v obci Dolní Bukovsko, kde se nachází domov s pečovatelskou službou. Zdravotnická zařízení fungují kromě Týna nad Vltavou v obci Dolní Bukovsko (3 zařízení) a obci Temelín (5 zařízení), jedná se nejčastěji o ordinace praktického lékaře pro dospělé, pro děti a dorost apod. V jedenácti obcích (Bečice, Čenkov u Bechyně, Dobšice, Dražíč, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Modrá Hůrka, Všemyslice, Žimutice) nefunguje ani jedno zařízení sociálních nebo zdravotních služeb a obyvatelé musejí dojíždět do okolních obcí nebo do města Týn nad Vltavou. Veřejný a kulturní život obcí Nejvýznamnější kulturní vyžití je ve městě Týn nad Vltavou (existence různých kroužků, kulturních a společenských akcí a několika sportovních klubů, pořádají také Vltavotýnské slavnosti), poměrně intenzivní je vyžití také v obci Hartmanice a v obci Čenkov u Bechyně. Z hlediska vybavení území SO ORP Týn nad Vltavou zázemím pro trávení volného času sportovními aktivitami je možné konstatovat, že sportovní zařízení jsou koncentrována převážně ve městě Týn nad Vltavou, nicméně i v ostatních obcích je zajištěna základní obslužnost území v tomto směru. Některá sportoviště jsou využívána pouze místními obyvateli (to je případ především sportovišť v menších obcích fotbalová, volejbalová hřiště, dětská hřiště apod.), některá větší zařízení v Týně nad Vltavou jsou pak spádová i pro větší území (např. sportovní hala). Sportovní možnosti jsou často provázány na školská zařízení (školní tělocvičny nebo sportovní areály). 23