Návrh závěrečného účtu Obce Novosedlice za rok 2018 IČ , Trnovanská 208/16, Novosedlice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu Obce Novosedlice za rok 2018 IČ , Trnovanská 208/16, Novosedlice"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu Obce Novosedlice za rok 2018 IČ , Trnovanská 208/16, Novosedlice Schválení rozpočtu obce je prováděno dle ustanovení 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 11 zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet obce Novosedlice na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce dne , číslo usnesení /11. Rozpočet byl schválen jako schodkový, kdy na straně příjmů byla rozpočtována částka ,- Kč, na straně výdajů částka ,- Kč, rozdíl ve výši ,- Kč byl pokryt financováním z vlastních zdrojů. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou zpracovány ve výkazu FIN 2-12 M (příloha č. 1), rozbor čerpání příjmů a výdajů. Schválený rozpočet byl v průběhu roku 2018 upravován sedmi rozpočtovými opatřeními. Hospodaření obce Novosedlice skončilo jako přebytkové s celkovými příjmy ve výši ,79 Kč, s celkovými výdaji ,11 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří přebytek ve výši ,68 Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč Ukazatel Schválený Upravený Skutečnost % UR rozpočet rozpočet k plnění Příjmy celkem , , ,79 99,88 Třída 1 daňové příjmy , ,43 97, ,00 Třída 2 nedaňové příjmy , ,36 99, ,00 Třída 3 kapitálové příjmy 0, ,00 112,11 518,00 Třída 4 přijaté transfery , , ,00 119,43 Konsolidace příjmů , , ,00 172,80 Příjmy celkem po konsol , , ,79 98,46 Výdaje celkem , , ,11 84,94 Třída 5 běžné výdaje , , ,58 85,49 Třída 6 kapitálové výdaje , , ,53 80,07 Konsolidace výdajů , , ,00 172,80 Výdaje celkem po konsol , , ,11 83,31 Saldo příjmů a výdajů , , ,68 233,94 Třída 8 financování , , ,68-233,94 Konsolidace financování Financování celkem po kon , , ,68-233,94

2 Výsledek hospodaření za rok 2018 Obce Novosedlice, IČ Rekapitulace příjmů, výdajů a financování za rok 2018 (údaje v Kč) Ukazatel Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Příjmy celkem , , ,79 Výdaje celkem , , ,11 Saldo P a V , , ,68 Financování , , ,68 Výsledek hospodaření obce za rok 2018 dle Výkazu zisku a ztrát (údaje v Kč) příl. č. 2 Náklady celkem účty 5xx ,84 Výnosy celkem - účty 6xx ,11 Výsledek hospodaření ,27 Po celý rok 2018 obec disponovala vlastními finančními prostředky, obec není zatížena žádným úvěrem. Stav finančních prostředků (údaje v Kč) Bankovní účty Počáteční stav r.2018 Konečný stav r Prostředky rozpočtového hospodaření , ,64 Běžné účty fondů , ,41 Finanční prostředky celkem , ,05 Majetek obce K obec vlastnila majetek v celkové účetní hodnotě ,58 Kč, z toho hodnota dlouhodobého hmotného majetku činila ,31 Kč, dlouhodobého nehmotného majetku ,44 Kč, dlouhodobého finančního majetku ,00 Kč a dlouhodobé pohledávky ve výši ,83 Kč. Podrobná struktura majetku uvedena v rozvaze příloha č. 2. Pohledávky, závazky Krátkodobé pohledávky celkem činily k celkem ,75 Kč, dlouhodobé pohledávky ,83 Kč. Krátkodobé závazky činily celkem ,16 Kč, dlouhodobé závazky činily ,00 Kč. Výpočet poměrných ukazatelů dle vymezených pohledávek a závazků (dle Zprávy MF ČR č. 5/2015 dle 10 odst. 4 písm. b) z.č. 420/2004 Sb.) je součástí Zprávy o výsledku přezkoumání

3 hospodaření obce (příloha č. 4), ukazatel dluhové služby obce je hluboko pod stanoveným limitem stanoveným MF ČR. Fond rozvoje bydlení Obec má zřízen Fond rozvoje bydlení (veden na samostatném účtu), který slouží pro obyvatele obce na opravy a rekonstrukce jejich objektů pro bydlení, poskytování půjček je řízeno pravidly k poskytování a používání účelových finančních prostředků. V roce 2018 byly poskytnuty dvě půjčky v celkové výši ,- Kč, všechny poskytnuté půjčky byly řádně spláceny. Celkem je v běhu 10 půjček a zbývá doplatit ,83 Kč, zůstatek účtu k činil ,14 Kč. Sociální fond Obec má zřízen sociální fond (veden na samostatném účtu), který se řídí zásadami tvorby a čerpání sociálního fondu. Počáteční stav fondu činil ,59 Kč, plánovaný příjem fondu na rok činí ,- Kč, vyčleněno z rozpočtu obce. Celkové příjmy za rok 2018 činily ,68 Kč, čerpáno bylo ,- Kč, zůstatek na účtu k činil ,27 Kč. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Název dotace Přijato od: Položka Výše dotace v Kč ÚZ Neinvest. transfer VPP Úřad práce Tce , Neinvest. transfer VPP Úřad práce Tce , Nein. tran.-výkon st. spr. KÚÚK Ústí n. L ,00 Nein.transfe Volba prezidenta KÚÚK Ústí n. L , Nein.transfer Volby ZO a S KÚÚK Ústí n. L , Neinvest. transfer VPP Úřad práce Tce , Zajištění st. úprav hřbitova Město Dubí ,00 Investiční dotace MMR Praha , Neinv.tran. EVVO Sokolka KÚÚK Ústí n. L , Neinv.transf. KÚÚK Ústí n. L , Neinv.transf. MŠ OPVVV MŠMT , Neinv. transf. ZŠ prevence KÚÚK , Neinv. transf.- ZŠ volný čas KÚÚK , Poskytnuté neinvestiční účelové dotace V roce 2018 obec poskytla ze svého rozpočtu 11 neinvestičních dotací např. na sport, kulturu a další aktivity, dle tabulky. Všechny poskytnuté dotace byly řádně využity dle uzavřených smluv.

4 Pořadí Příjemce Částka Kč Schváleno 1 Spolek Anidef, z.s ,- RO /06 2 FK Novosedlice ,- RO /23 3 TJ Tenis klub Dubí 8 000,- RO /3a-2 4 SK Vzpírání Teplice ,- RO /2b-2 5 OS ČČK Teplice ,- RO /3e-2 6 Římskokatolická farnost Novosedlice ,- RO /24 7 Pavel Kreml, Novosedlice ,- RO /2a-2 8 Kr.org. Českého svazu žen ,- RO /3f-2 9 Český svaz včelařů, o.s ,- RO /3c-2 10 Podkušnohorské domovy SS Dubí 6 000,- RO /3b-2 11 Obec Proboštov ,- Smlouva o spolupráci při zabezpečení PO Přehled hospodaření a finančního vypořádání příspěvkových organizací Základní škola Novosedlice, IČ Základní škola v roce 2018 hospodařila s nulovým výsledkem hospodaření. Celkové náklady činily ,77 Kč, celkové výnosy činily ,77 Kč a hospodářský výsledek za rok 2018 je tedy nulový. Z hlavní činnosti byl hospodářský výsledek ,66 Kč a výsledek hospodaření z vlastní hospodářské činnosti byl ,66. Hospodaření základní školy (účetní závěrka) bylo schváleno na zasedání rady obce dne Mateřská škola Čtyřlístek Novosedlice, IČ Mateřská škola v roce 2018 hospodařila s kladným výsledkem hospodaření. Celkové náklady činily ,98 Kč, celkové výnosy činily ,79 Kč a hospodářský výsledek za rok 2018 činil ,81 Kč. Hospodaření mateřské školy (účetní závěrka) bylo schváleno na zasedání rady obce dne Celkový hospodářský výsledek ve výši ,81 Kč byl po schválení radou obce převeden do rezervního fondu organizace. Finanční kontrola Obec prováděla finanční kontrolu dle patné legislativy a zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 byla předložena v elektronické podobě dne

5 Přezkoumání hospodaření obce Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 se uskutečnilo ve dnech , kdy proběhla dílčí část a proběhlo konečné přezkoumání hospodaření na základě 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Celé znění zprávy je přílohou č. 4 Výsledek přezkoumání: I. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. c) z. č. 420/204 Sb.). II. Nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/204 Sb. III. Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. Následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,35 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,94 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 9,90 % Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN Účetní závěrka Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha 3. Inventarizační zpráva 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Novosedlice Návrh na usnesení: Zastupitelstvu obce Novosedlice je navrženo souhlasit s celoročním hospodařením obce a závěrečným účtem obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a to bez výhrad. Lhůta pro podání písemných připomínek občanů Novosedlic k Závěrečnému účtu obce Novosedlice za rok 2018 je do , nebo lze připomínky uplatnit ústně na jednání Zastupitelstva obce Novosedlice dne Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: