ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po konsolidaci / Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Třída 1 - Daňové příjmy ,33 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,42 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 Třída 4 - Přijaté dotace ,06 Příjmy celkem ,81 Třída 5 - Běžné výdaje ,53 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,18 Výdaje celkem ,71 Třída 8 financování ,10 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím : Základní škola ,00 - Zůstatek na běžném účtu v České spořitelně Vsetín k činil částku ,09 Kč a celý byl zapojen do rozpočtu na rok Podrobné plnění příjmů a výdajů za rok 2010 tvoří přílohu závěrečného účtu. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Zděchov ( výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů ). - Výsledek hospodaření obce Dle výkazu zisku a ztrát sestaveného k činily výnosy obce ,66 Kč a náklady ,02 Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činil ,64 Kč, daň z příjmů ,- Kč a výsledek hospodaření po zdanění je ve výši ,64 Kč. Je nutno zde připomenout, že na rozdíl od finančních výkazů (FIN 2-12), které vycházejí z příjmů a výdajů daného roku, výsledek hospodaření (vyjádřený výkazem zisku a ztrát) vychází z neinvestičních nákladů a výnosů roku 2010.

2 2/ Hospodářská činnost obce Obec Zděchov neúčtuje o hospodářské činnosti. 3/ Stav účelových fondů a finančních aktivit Obec Zděchov nemá v rámci rozpočtu vytvořen sociální fond. Fond rozvoje bydlení. Obec do hospodařila na samostatném bankovním účtu u KB s prostředky fondu rozvoje bydlení. Příjmem fondu byly úroky bankovního účtu a úroky z půjček poskytnutých občanům, výdaji fondu poplatky bankovního účtu a platby úroků SFRB. Dne byly prostředky fondu zapojeny do hospodaření obce. O ukončení fondu rozvoje bydlení rozhodlo zastupitelstvo obce na zasedání dne Obec dne odvedla na bankovní účet Státního fondu rozvoje bydlení prostředky návratné finanční výpomoci ve výši Kč, které přijala z programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu pro rok Zapojení mimorozpočtových zdrojů Obec uzavřela dne s ČSOB a.s. smlouvu o úvěru. Na základě této smlouvy banka poskytla obci finanční prostředky z kontokorentního úvěru. Přijetí úvěru schválilo zastupitelstvo na zasedání dne V účetnictví obce byla výše krátkodobého úvěru zachycena na účtu 281 a k představovala závazek ve výši ,39 Kč. Dne byl úvěr splacen a dne byl bankovní účet u ČSOB zrušen. Dne uzavřela obec s firmou Pozimos a.s. Zlín smlouvu o úvěru. Na základě této smlouvy poskytla firma obci prostředky úvěru ve výši Kč na financování projektu "Revitalizace centrální části obce Zděchov". Sjednané úročení úvěru ve výši 4,5 %. Přijetí úvěru schválilo zastupitelstvo na zasedání dne V účetnictví obce byla výše nesplaceného úvěru zachycena na účtu 289 a k představovala závazek obce ve výši 1 milion Kč. Dne byl závazek firmě Pozimos splacen. Zastupitelstvo obce na zasedání dne schválilo: krátkodobý investiční úvěr na předfinancování dotace ve výši 9,88 mil. Kč (splácení nejpozději do ) a dlouhodobý úvěr ve výši 3,5 mil. Kč (na financování vlastních zdrojů na projektu Modernizace koupaliště se sportovním zázemím v obci Zděchov a doplatek kontokorentu u ČSOB) se splatností 6 let zajištěného budoucími rozpočtovými příjmy a blankosměnkou obce. Dne uzavřela obec s ČS a.s. obě smlouvy o úvěru. Obec následně čerpala z krátkodobého úvěru ,44 Kč. Dne uhradila jistinu bance. Na základě smlouvy obec čerpala z dlouhodobého úvěru prostředky ve výši 3,5 mil. Kč. Obec začne splácet úvěr pravidelnými měsíčními splátkami ve výši Kč počínaje dnem Poslední splátka ve výši Kč bude zaplacena dne

3 Zastupitelstvo obce na zasedání dne schválilo uzavření smlouvy s ČS a.s. na poskytnutí krátkodobého investičního úvěru ve výši 1,111 mil. Kč na předfinancování přidělené dotace SZIF na projekt "Přístavba, nástavba a stavební úpravy šaten a sociálního zařízení TJ Sokol" se splatností 1 rok a zajištěním blankosměnkou. Dne byla podepsána mezi ČS a.s. a obcí smlouva o úvěru. Na základě smlouvy obec čerpala v úvěrovém období (do ) prostředky ve výši 1,11 mil. Kč. Dne byl úvěr ČS a.s. splacen. 4/ Hospodaření příspěvkové organizace zřízených obcí Obec Zděchov je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace, a to Základní školy a Mateřské školy Zděchov. Hospodaření příspěvkové organizace bylo schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov dne 25. února Roční účetní závěrka zřízené PO včetně zákonem předepsaných výkazů je založena na OÚ. ZŠ a MŠ Výnosy: ,-- Náklady: ,-- Výsledek hospodaření: 966,-- 5/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Přijaté dotace Účelový znak Poskytovatel Poskytnuto k Vyčerpáno k MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti VPP , , , , MZ ČR Lesní hospodářský plán , , MK ČR Podpora kult. památek Kostel Pr.Páně kříž , ,00 celkem , ,00 Přijaté dotace z ROP ROP EU Koupaliště , ROP SR Koupaliště ,12 Celkem ,06

4 Přijaté dotace z kapitoly 398 (Všeobecná pokladní správa) Účelový znak Poskytnuto k Vyčerpáno k Vráceno v roce Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu , , , Volby do zastupitelstev obcí , , , Sčítání lidu, domů a bytů v roce , , ,00 celkem , , ,00 Přijaté neinvestiční dotace z rozpočtu kraje ÚZ Poskytnuto k Vyčerpáno k Restaurování kříže , , Běžkařský přechod Kohútka- Zděchov 7 000, , Hospodaření v lesích , ,00 celkem , ,00 6/ Zpráva č. 141/2010/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zděchov za rok 2010 Přezkoumání hospodaření na žádost obce provedl kontrolor KÚZK pověřený řízením přezkoumání - Ing. Antonín Putala. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných Při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky.

5 II. Při přezkoumání hospodaření obce Zděchov za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]. III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Zděchov za rok 2010 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,43% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,85 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 je k nahlédnutí na OÚ ve Zděchově a je zároveň přílohou k závěrečnému účtu. Předkládá : Kratinová Pavla, účetní Schválil : Ing. Tomáš Kocourek starosta obce Ve Zděchově dne Vyvěšeno: Sejmuto:

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014

Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014 Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje jsou

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2009

Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2009 Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 12.2.2010 v elektronické podobě dne: 12.2.2010 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:.. v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2012 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více