Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele"

Transkript

1 Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

2 Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Typ přehledu řádný opravný ( 25 odst. 3 zák. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Datum převzetí, razítko a podpis pracovníka VZP Formulář bude zpracován elektronicky. Vyplňujte jej, prosím, předepsaným typem písma Courier New Bold Identifikace zaměstnavatele Název zaměstnavatele VZP - kód 111 Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele ADRESA SÍDLA (organizační jednotky): Ulice Číslo popisné / číslo orientační Číslo plátce pojistného PSČ Obec Telefon 2. Údaje o platbě Hlášení za období: Období (MM/RRRR) Počet zaměstnanců pojištěných u VZP 3. Datum vyplnění a podpis zaměstnavatele Prohlašuji, že všechny údaje v tomto PŘEHLEDU jsou pravdivé a že ohlásím VZP všechny změny údajů, a to do 8 dnů ode dne, kdy jsem se o změněné skutečnosti dozvěděl. Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u VZP Kč Výše pojistného - součet pojistného zaměstnanců pojištěných u VZP Kč VZP 76.51/2010 Vyplněno dne (DD.MM.RRRR) Razítko a podpis odpovědného pracovníka

3 Příloha č. 2 - Přehled o výši pojistného

4 Evidenční štítek Přehled o výši pojistného... za období (kal. měsíc/rok) Kód OSSZ Místně příslušná OSSZ (ÚP PSSZ) Záznamy OSSZ Přehled zaúčtován dne... Přehled doručen dne... A. IDENTIFIKACE ZAMĚSTNAVATELE Název IČ Variabilní symbol Ulice Číslo domu Obec PSČ Stát Zaměstnavatel se základní procentní sazbou pojistného uvede kód 1 Zaměstnavatel se zvýšenou procentní sazbou pojistného uvede kód 2... Kód sazby B. POJISTNÉ ODVÁDĚNÉ ZA ZAMĚSTNANCE A ZA ZAMĚSTNAVATELE 1. Pojistné za zaměstnance s účastí na pojištění... Kč... Kč bez důchodového spoření Úhrn vyměřovacích základů Úhrn pojistného 2. Pojistné za zaměstnance s účastí na pojištění... Kč... Kč s důchodovým spořením Úhrn vyměřovacích základů Úhrn pojistného 3. Pojistné za zaměstnavatele... Kč... Kč Úhrn vyměřovacích základů Úhrn pojistného 4. Pojistné celkem (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3)... Kč C. ODEČTY OD POJISTNÉHO (vyplňuje pouze zaměstnavatel s kódem sazby 2) 5. Náhrady mzdy... Kč... Kč Úhrn zúčtovaných náhrad mzdy Úhrn odečítaných částek ½ náhrad mzdy D. POJISTNÉ K ÚHRADĚ 6. Rozdíl mezi pojistným celkem a úhrnem odečítaných částek náhrad mzdy (ř. 4 ř. 5)... Kč E. BANKOVNÍ SPOJENÍ F. KONTAKTNÍ PRACOVNÍK (tel. číslo, ) G. DATUM VYPLNĚNÍ, PODPISY A RAZÍTKA ČSSZ I/2013

5 VYPLNĚNÍ TISKOPISU PŘEHLED O VÝŠI POJISTNÉHO (Zákon č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů dále jen zákon) Místně příslušná OSSZ uvádí se OSSZ (PSSZ, MSSZ Brno), u které je zaměstnavatel registrován. Sekce A. Identifikace zaměstnavatele Variabilní symbol jde o evidenční číslo, které bylo zaměstnavateli přiděleno OSSZ pro jeho řádnou identifikaci a které musí být uvedeno nejen na Přehledu, ale i na převodním příkazu. Kód procentní sazby pojistného zaměstnavatel, který platí pojistné v základní procentní sazbě podle 7 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona, uvede v kolonce Kód sazby číslo 1; zaměstnavatel, který platí pojistné ve zvýšené procentní sazbě podle 7 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona, uvede v kolonce Kód sazby číslo 2. Sekce B. Pojistné odváděné za zaměstnance a za zaměstnavatele V řádce 1. se v kolonce Úhrn vyměřovacích základů uvede úhrn vyměřovacích základů za vykazovaný měsíc všech zaměstnanců zaměstnavatele, kteří nejsou účastni důchodového spoření a jejichž příjmy podléhají odvodu pojistného na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; v kolonce Úhrn pojistného se uvede výměra tohoto pojistného, tj. úhrn pojistného ve výši 6,5 % z vyměřovacích základů těchto zaměstnanců a zaokrouhlené v jednotlivých případech na celé koruny nahoru. Toto pojistné je zaměstnavatel povinen sám vypočítat. V řádce 2. se v kolonce Úhrn vyměřovacích základů uvede úhrn vyměřovacích základů za vykazovaný měsíc těch zaměstnanců zaměstnavatele, kteří jsou účastni důchodového spoření a jejichž příjmy podléhají odvodu pojistného na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; v kolonce Úhrn pojistného se uvede výměra tohoto pojistného, tj. úhrn pojistného ve výši 3,5 % z vyměřovacích základů těchto zaměstnanců a zaokrouhlené v jednotlivých případech na celé koruny nahoru. Toto pojistné je zaměstnavatel povinen sám vypočítat. V řádce 3. se v kolonce Úhrn vyměřovacích základů uvede úhrn vyměřovacích základů za vykazovaný měsíc všech zaměstnanců zaměstnavatele, jejichž příjmy podléhají odvodu pojistného na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tj. součet řádků 1. a 2. (ř. 1 + ř. 2); v kolonce Úhrn pojistného se uvede výměra tohoto pojistného, tj. pojistné za zaměstnavatele ve výši 25 % (kód 1) nebo 26 % (kód 2) z úhrnu vyměřovacích základů všech zaměstnanců zaměstnavatele a zaokrouhlené na celé koruny nahoru. Toto pojistné je zaměstnavatel povinen sám vypočítat. V řádce 4. Pojistné celkem se uvede součet řádků 1., 2. a 3. (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3). Sekce C. Odečty od pojistného V řádce 5. Náhrady mzdy zaměstnavatel, který se označil kódem 2, v kolonce,,úhrn zúčtovaných náhrad mzdy uvede náhradu mzdy, platu nebo odměny nebo sníženou odměnu za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, kterou zúčtoval všem svým zaměstnancům, a v kolonce,,úhrn odečítaných částek ½ náhrad mzdy uvede polovinu této náhrady mzdy zaokrouhlené na celou korunu nahoru. Zaměstnavatel, který se označil kódem 1, tuto řádku nevyplňuje. Zúčtovanou náhradou mzdy se rozumí pouze ta část náhrady mzdy, na kterou zaměstnanci vznikl nárok podle zákoníku práce. Nezahrnuje se tedy ta část zúčtované náhrady mzdy, která byla dohodnuta nebo stanovena nad zákonnou výši. Sekce D. Pojistné k úhradě V řádce 6. se uvede částka z řádku 4. snížená o odečitatelnou položku z řádku 5. (ř. 4 ř. 5). Obecné upozornění Převodní příkaz k úhradě předkládá zaměstnavatel svému peněžnímu ústavu s uvedením přiděleného variabilního symbolu. Za den platby pojistného se považuje v případě placení na účet příslušné OSSZ den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb příslušné OSSZ. V případě pozdního odeslání Přehledu nebo jeho chybného, neúplného vyplnění, může být zaměstnavateli uložena pokuta až do výše Kč za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinnosti. Přehled je zároveň žádostí o úhradu rozdílu, pokud je odečitatelná položka vyšší než pojistné celkem ( 9 odst. 5 zákona).

6 Příloha č. 3 Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

7 Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Územní pracovišt v, ve, pro Da ové identi ka ní íslo plátce pojistného C Z 01 Typ hlášení: ádné opravné 02 Fyzická osoba: p íjmení jméno(-a) titul 03 Právnická osoba: název právnické osoby 04 Fyzická i právnická osoba: adresa místa pobytu nebo sídlo H L Á Š E N Í k záloze na pojistné na d chodové spo ení podle 19 zákona. 397/2012 Sb., o pojistném na d chodové spo ení, za zálohové období pojistného období 1. ODDÍL Údaje o plátci pojistného PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY ÚDAJE UVEDENÉ V TOMTO HLÁŠENÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ Údaje o zástupci: Kód zástupce: Jméno(-a) a p íjmení / Název právnické osoby Datum narození / Eviden ní íslo osv d ení da ového poradce / I právnické osoby Podání lze u init pouze elektronicky v souladu s 72 odst. 3 zákona. 280/2009 Sb., da ový ád, ve zn ní pozd jších p edpis Fyzická osoba oprávn ná k podpisu (je-li da ový subjekt i zástupce právnickou osobou), s uvedením vztahu k právnické osob (nap. jednatel, pov ený pracovník apod.) Jméno(-a) a p íjmení / Vztah k právnické osob Plátce pojistného/osoba oprávn ná k podpisu Datum Vlastnoru ní podpis plátce pojistného/osoby oprávn né k podpisu MFin vzor. 1 1

8 M sí ní souhrn podle jednotlivých poplatník 2. ODDÍL Tvrzené údaje a 07b P íjmení Jméno(-a) íslo Vym ovací Vypo tená Sražená Vypo ádaný Rozlišení DI plátce ú astníka základ záloha záloha p eplatek vypo ádaného pojistného, d chodového pojistného na pojistné na pojistné p ipadající p eplatku u kterého vznikl spo ení p ipadající p ipadající na poplatníka p ipadajícího p eplatek podle (rodné íslo) na poplatníka na poplatníka na poplatníka 28 odst. 1 ( 28 odst. 1 písm. a) zákona písm. a/b a byl vypo ádán zákona) ve sl M sí ní souhrn za plátce pojistného celkem Úhrn vym ovacích základ pojistného (úhrn ze sloupce 04) Záloha na pojistné tvrzená plátcem pojistného celkem (úhrn ze sloupce 05)

9 P O K Y N Y Pokyny jsou vypracovány v souladu se zákonem. 397/2012 Sb., o pojistném na d chodové spo ení (dále jen zákon ) a zákonem. 280/2009 Sb., da ový ád, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen da ový ád ) OBECN Obecná ustanovení o zálohách plátce pojistného odvádí pojistné na d chodové spo ení p ipadající na poplatníka prost ednictvím m sí ních záloh na pojistné. Plátce pojistného srazí poplatníkovi zálohu na pojistné v termínu, ve kterém se sráží záloha na da z p íjm ze závislé innosti a z funk ních požitk, a to obdobným zp sobem jako tuto zálohu na da ( 17 zákona). Hlášení a splatnost zálohy plátce pojistného na d chodové spo ení je povinen elektronicky podat hlášení k záloze na pojistné podle jednotlivých poplatník a za plátce pojistného celkem. Hlášení se podává podle 137 odst. 1 da ového ádu v termínu do 20 dn po uplynutí m síce, v n mž vznikla plátci pojistného povinnost, která je p edm tem hlášení. Nap. hlášení za zálohové období duben se podává do 20. kv tna. P ed uplynutím lh ty pro podání hlášení m že plátce pojistného nahradit již podané hlášení opravným hlášením; k p edchozímu hlášení se dále nep ihlíží. S hlášením je spojena povinnost odvést zálohu na pojistné. Stanoví-li správce dan jinou lh tu pro odvod záloh na da z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk, je záloha na pojistné splatná v této lh t a v této lh t se taktéž podává hlášení. ástka p ipsaná nejvýše 20 dn p ede dnem splatnosti zálohy na osobní pojistný ú et plátce pojistného, se nepoužije na úhradu nedoplatk na jiných osobních da ových ú tech ( 19 zákona). Samovym ení zálohy záloha tvrzená plátcem pojistného v hlášení se považuje za vym enou dnem uplynutí lh ty pro podání hlášení, a to ve výši v n m tvrzené (viz 09, 2. oddíl). V p ípad, že plátce pojistného nepodá hlášení v zákonem stanovené lh t, má se za to, že tvrdil zálohu ve výši nula; pokuta za opožd né tvrzení pojistného se neuplatní ( 22 zákona). Hlášení podané po lh t se považuje za následné hlášení. P eplatek p ipadající na poplatníka ( 28 zákona) p eplatkem p ipadajícím na poplatníka se pro ú ely tohoto zákona rozumí ástka pojistného na d chodové spo ení p ipadající na jednotlivého poplatníka odvedená plátcem pojistného p evyšující p edpis pojistného p ipadající na jednotlivého poplatníka ( 28 odst. 1 písm. a zákona), ástka, o kterou sou et p edpis pojistného p ipadajícího na jednotlivého poplatníka od všech jeho plátc pojistného p evyšuje ástku odpovídající pojistnému vypo tenému z maximálního základu pojistného na d chodové spo ení ( 28 odst. 1 písm. b zákona). P eplatek p ipadající na poplatníka lze použít pouze tak, že poplatník uplatní nárok na a) vypo ádání tohoto p eplatku u plátce pojistného, nebo b) snížení své budoucí platební povinnosti v pojistném p iznání (za p edpokladu, že poplatník má povinnost podat pojistné p iznání). Plátce pojistného vypo ádá p eplatek p ipadající na poplatníka tím, že sníží svoji budoucí srážkovou i odvodovou povinnost k pojistnému p ipadající na tohoto poplatníka ve výši tohoto p eplatku. Vypo ádáním p eplatku p ipadajícího na poplatníka nebo snížením budoucí platební povinnosti poplatníka zaniká p íslušná ást p eplatku na osobním pojistném ú tu plátce pojistného. 1. ODDÍL Údaje o plátci pojistného Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu vypl te v p edtišt ném ráme ku zbývající ást o ciálního názvu místn p íslušného nan ního ú adu (správce pojistného), v jehož územním obvodu máte v dob podání adresu místa pobytu nebo sídlo. Územní pracovišt v, ve, pro vypl te název územního pracovišt, na kterém je umíst n spis plátce pojistného/plátcovy pokladny, pro pojistné na d chodové spo ení. Da ové identi ka ní íslo plátce pojistného vypl te da ové identi ka ní íslo plátce pojistného (DI ), které je shodné s DI, pod kterým je plátce registrován k dani z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk (u plátcovy pokladny se postupuje obdobn, tzn. jedná se o DI, které bylo p id leno plátcov pokladn ). Zálohové období uve te kalendá ní m síc (nap. duben ), za který hlášení podáváte. Pojistné období uve te kalendá ní rok ve tvaru RRRR. 01 Typ hlášení ozna te jednu z variant. P ed uplynutím lh ty pro podání hlášení m že plátce pojistného nahradit již podané hlášení opravným hlášením, k p edchozímu hlášení se dále nep ihlíží Plátcem pojistného na d chodové spo ení je plátce dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk, pokud je podle zákona o daních z p íjm povinen vybírat nebo srážet da z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk poplatníkovi, který je zárove poplatníkem pojistného na d chodové spo ení. Plátcovou pokladnou pro pojistné na d chodové spo ení je organiza ní jednotka plátce pojistného, která je plátcovou pokladnou pro da z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk a kde má docházet ke srážení pojistného na d chodové spo ení ( 2 zákona). 02 Fyzická osoba uve te p íjmení, jméno(-a) a titul. 03 Právnická osoba uve te název právnické osoby, právní formu. 04 Fyzická i právnická osoba uve te adresu místa pobytu nebo sídlo. 2. ODDÍL Tvrzené údaje Sloupec 01 a sloupec 02 uve te p íjmení a jméno(-a) ú astník d chodového spo ení. Sloupec 03 íslo ú astníka d chodového spo ení (rodné íslo) uve te íslo p id lené ú astníkovi d chodového spo ení p i registraci smlouvy o d chodovém spo ení uvedené v Rozhodnutí o registraci smlouvy o d chodovém spo ení (pokud bylo poplatníkovi p id leno rodné íslo, pak íslo ú astníka d chodového spo ení je totožné s rodným íslem poplatníka. Rodné íslo uvád jte bez lomítka). Sloupec 04 Vym ovací základ pojistného - uve te vym ovací základ zam stnance pro pojistné na d chodové pojišt ní za p íslušný kalendá ní m síc ( 5 zákona. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti). Pokud u jednoho ú astníka d chodového spo ení eviduje plátce pojistného více vym ovacích základ, pro ú ely hlášení uvád jte jejich úhrn. 3

10 Do hlášení uvád jte i poplatníky, kte í jsou ú astni d chodového spo ení, avšak za p íslušné zálohové období (kalendá ní m síc) vykazují vym ovací základ pojistného ve výši 0 (jedná se nap. o p íjem z dohody o provedení práce do K zapo itatelného p íjmu). U t chto poplatník budou vypln ny pouze identi ka ní údaje (sloupec 01-03) a v ostatních sloupcích budou uvedeny 0. Sloupec 05 Vypo tená záloha na pojistné p ipadající na poplatníka záloha na pojistné na d chodové spo ení za zálohové období se vypo te jako sou in základu pojistného na d chodové spo ení a sazby pojistného na d chodové spo ení ( 7 zákona). Záloha na pojistné p ipadající na poplatníka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru ( 18 zákona). Sazba pojistného sazba pojistného na d chodové spo ení iní 5 % ( 6 zákona). Sloupec 06 Sražená záloha na pojistné p ipadající na poplatníka záloha na pojistné p ipadající na poplatníka se vypo te za zálohové období, kterým je kalendá ní m síc. Záloha na pojistné p ipadající na poplatníka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru ( 18 zákona). ástka uvedená ve sloupci 06 m že být nižší než ástka uvedená ve sloupci 05, a to o ástku uvedenou ve sloupci 07. Pokud poplatník u plátce pojistného písemn neuplatnil p eplatek p ipadající na poplatníka podle 28 zákona, pak hodnota ve sloupci 06 je shodná s hodnotou ve sloupci 05. Sloupec 07 Vypo ádaný p eplatek p ipadající na poplatníka uve te ástku p eplatku p ipadající na poplatníka, která byla za uvedené zálohové období na základ písemné žádosti poplatníka vypo ádána u plátce pojistného snížením srážkové a odvodové povinnosti k pojistnému ( 28 odst. 4 zákona). Sloupec 07a Rozlišení vypo ádaného p eplatku p ipadajícího na poplatníka ( 28 odst. 1 písm. a/b zákona) ozna te jednu z variant (a, b, a/b): a) jedná se o ástku pojistného na d chodové spo ení p ipadající na jednotlivého poplatníka odvedenou plátcem pojistného p evyšující p edpis pojistného p ipadající na jednotlivého poplatníka ( 28 odst. 1 písm. a) zákona), b) jedná se o ástku, o kterou sou et p edpis pojistného p ipadajícího na jednotlivého poplatníka od všech jeho plátc pojistného p evyšuje ástku odpovídající pojistnému vypo tenému z maximálního základu pojistného na d chodové spo ení ( 28 odst. 1 písm. b zákona). Pozn. tuto ástku lze uplatnit až v rámci následujícího pojistného období, než ze kterého p eplatek podle 28 odst. 1 písm. b) vznikl. Pokud vypo ádaný p eplatek ve sloupci 07 je u n kterých poplatník tvo en sou tem vzniklých p eplatk (jedná se o kombinaci varianty a/b) využijte k rozpisu ( ástek a variant) pomocnou tabulku, která je sou ástí elektronického formulá e. Sloupec 07b DI plátce pojistného, u kterého vznikl p eplatek podle 28 odst. 1 písm. a) zákona a byl uplatn n ve sl. 07 uve te DI plátce pojistného, u kterého vznikl p eplatek podle 28 odst. 1 písm. a) zákona (tzn. pouze u p eplatku vzniklého z d vodu chybn p vodn vyšší - sražené ástky), který p íslušný plátce pojistného opravil v následném hlášení. Jedná se o vypo ádaný p eplatek (souhrn p eplatk ) na pojistném uvedený ve sloupci 07. DI plátce pojistného uve te pouze v p ípadech, kdy dochází k uplatn ní p eplatku podle 28 odst. 1 písm. a) zákona, a to bez ohledu na skute nost, zda tento p eplatek, který je vypo ádán - vznikl u jiného p ípadn stejného plátce pojistného. Pokud dochází k uplatn ní p eplatku podle 28 odst. 1 písm. b) zákona (pozn. lze vypo ádat nejd íve v následujícím pojistném období, než p eplatek vznikl) sloupec 07b se nevypl uje. Pokud vypo ádaný p eplatek ve sloupci 07 je u n kterých poplatník tvo en sou tem vzniklých p eplatk od více plátc pojistného využijte k rozpisu (DI a ástek) pomocnou tabulku, která je sou ástí elektronického formulá e. Sou et ástek uvedených ve sloupcích 06 a 07 musí init 5 % z vym ovacího základu pojistného (sloupec 04). 08 Úhrn vym ovacích základ pojistného uve te sou et vym ovacích základ pojistného za všechny poplatníky (úhrn sloupce 04). 09 Záloha na pojistné tvrzená plátcem pojistného v celkové výši (úhrn sloupce 05) je sou tem záloh p ipadajících na jednotlivé poplatníky; tato záloha se nezaokrouhluje ( 18 zákona). Ostatní informace k 09 naleznete v obecné ásti t chto pokyn. PROHLÁŠENÍ Údaje o zástupci: tyto údaje budou vypl ovány pouze v p ípadech, kdy je hlášení zpracováváno a podáváno zástupcem za da ový subjekt. Kód zástupce: bude vypln n íselný kód podle níže uvedených typ zástupc 1 zákonný zástupce; 2 ustanovený zástupce; 3 spole ný zástupce, smluvní zástupce; 4a obecný zmocn nec fyzická osoba i právnická osoba; 4b fyzická osoba da ový poradce nebo advokát; 4c právnická osoba vykonávající da ové poradenství. Datum narození / Eviden ní íslo osv d ení da ového poradce / I právnické osoby: bude vypln no datum narození zástupce fyzické osoby, nebo eviden ní íslo osv d ení da ového poradce fyzické osoby, nebo I právnické osoby zástupce da ového subjektu. Plátce pojistného/fyzická osoba oprávn ná k podpisu (je-li da ový subjekt i zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osob (nap. jednatel, pov ený pracovník apod.): tyto údaje budou vypl ovány pouze v p ípadech, kdy je hlášení podáváno právnickou osobou, v etn p ípad, kdy je právnická osoba v postavení zástupce da ového subjektu, za n jž zpracovává a podává hlášení. 4

11 Příloha č. 4 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

12 P R O H L Á Š E N Í poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Jméno(-a) Titul Rodné íslo 1 ) íslo pasu 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení podepisuji pro plátce (název a adresa) I. 1. Podle 35ba odst. 1 písm. a) a 35d odst. 2 zákona. 586/1992 Sb., o daních z p íjm, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ), slevu na dani na poplatníka na zda ovací období nebo uvedenou ást zda ovacího období: uplat uji 2 ) neuplat uji 2 ) uplat uji 2 ) neuplat uji 2 ) uplat uji 2 ) neuplat uji 2 ) 2. Podle 35ba odst. 1 písm. c) až f) a 35d odst. 2 zákona uplat uji slevu na dani z d vodu, že 2 ) a) pobírám invalidní d chod pro invaliditu prvního nebo druhého stupn z d chodového pojišt ní podle zákona o d chodovém pojišt ní nebo u mne zanikl nárok na invalidní d chod pro invaliditu prvního nebo druhého stupn z d vodu soub hu nároku na výplatu tohoto invalidního d chodu a starobního d chodu, b) pobírám invalidní d chod pro invaliditu t etího stupn nebo jiný d chod z d chodového pojišt ní podle zákona o d chodovém pojišt ní, u n hož jednou z podmínek p iznání je, že jsem invalidní ve t etím stupni, zanikl mi nárok na invalidní d chod pro invaliditu t etího stupn z d vodu soub hu nároku na výplatu invalidního d chodu pro invaliditu t etího stupn a starobního d chodu nebo jsem podle zvláštních p edpis invalidní ve t etím stupni, avšak žádost o invalidní d chod pro invaliditu t etího stupn mi byla zamítnuta z jiných d vod než proto, že nejsem invalidní ve t etím stupni, c) jsem držitelem pr kazu ZTP/P Druh p iznaného d chodu z d vodu invalidity íslo a datum rozhodnutí o p iznání d chodu, pop. potvrzení FÚ. j., ze dne D chod p iznán od Datum vystavení pr kazu ZTP/P d) se soustavn p ipravuji na budoucí povolání studiem nebo p edepsaným výcvikem, ve zda ovacím období od - do 2 ) od - do 2 ) od - do 2 ) a to až do dovršení v ku 26 let nebo po dobu prezen ní formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzd lání až do dovršení v ku 28 let. 3. Podle 35c a 35d zákona uplat uji da ové zvýhodn ní na vyživované dít žijící se mnou v domácnosti (vlastní, osvojené, dít v pé i, která nahrazuje pé i rodi, dít druhého z manžel a vnuka-vnu ku, pokud jeho rodi e nemají p íjmy, z nichž by mohli da ové zvýhodn ní uplatnit): a) Nezletilé dít Jméno(-a) a p íjmení Rodné íslo Jméno(-a) a p íjmení Rodné íslo b) Zletilé dít až do dovršení 26 let, jestliže nepobírá invalidní d chod pro invaliditu t etího stupn a soustavn se p ipravuje na budoucí povolání: Jméno(-a) a p íjmení Rodné íslo Jméno(-a) a p íjmení Rodné íslo MFin vzor. 20 1

13 nem že se soustavn p ipravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výd le nou innost pro nemoc nebo úraz, anebo z d vodu dlouhodob nep íznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výd le nou innost: Jméno(-a) a p íjmení Rodné íslo Stav Potvrzení FÚ. j. ze dne c) Z d tí uvedených pod písmeny a) a b) jsou držiteli pr kazu ZTP/P: Jméno(-a) a p íjmení Rodné íslo Jméno(-a) a p íjmení Rodné íslo Uplat ujete-li da ové zvýhodn ní a Váš(e) manžel(ka) je zam stnán(a), vypl te: Údaje o manželce (manželovi) žijící (žijícím) se mnou v domácnosti: P íjmení a jméno(-a) Název a adresa zam stnavatele II. Prohlašuji, že sou asn neuplat uji za stejné zda ovací období ani za stejný kalendá ní m síc zda ovacího období a) nárok na slevy na dani podle 35ba zákona u jiného plátce dan a že sou asn na stejné období kalendá ního roku jsem nepodepsal(-a) u jiného plátce prohlášení k dani 3 ); b) da ové zvýhodn ní 4 ) na vyživované dít u jiného plátce dan a že da ové zvýhodn ní na to samé vyživované dít za stejné zda ovací období ani za stejný kalendá ní m síc zda ovacího období neuplat uje jiná osoba; Dojde-li b hem zda ovacího období ke zm n skute ností rozhodných pro výpo et záloh na da a dan nebo ke zm n podmínek pro poskytnutí slev na dani podle 35ba zákona, nebo da ového zvýhodn ní, písemn je oznámím plátci dan (nap. zm nou v prohlášení) nejpozd ji poslední den kalendá ního m síce, v n mž zm na nastala. Jsem si v dom(-a) následk, kdyby toto prohlášení neodpovídalo pravd a jsem si v dom(-a) toho, že rozdíl z nesprávn sražené zálohy na da nebo dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk a da ového zvýhodn ní z mé viny bude v plné výši v etn p íslušenství sražen z mé mzdy. Zm ny, k nimž b hem zda ovacího období došlo, níže uvádím: Druh zm ny Zm na nastala Datum podpisu Podpis poplatníka Potvrzuji pravdivost a úplnost údaj uvedených v tomto prohlášení Na zda ovací období Datum Podpis Dodate n za zda ovací období (za kalendá ní m síce) Datum Podpis Na zda ovací období Datum Podpis Dodate n za zda ovací období (za kalendá ní m síce) Datum Podpis Na zda ovací období Datum Podpis Dodate n za zda ovací období (za kalendá ní m síce) Datum Podpis Nárok na uznání slev na dani podle 35ba zákona a nárok na da ové zvýhodn ní prokázal poplatník 5 ) Na zda ovací období Za plátce ov il Na zda ovací období Za plátce ov il Na zda ovací období Za plátce ov il 2

14 III. Žádám o provedení ro ního zú tování záloh na da a da ového zvýhodn ní 2 ) a o provedení výpo tu dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk za zda ovací období a sou asn prohlašuji, že za uvedené zda ovací období 1. nejsem povinen(-na) podat ze svých p íjm p iznání k dani z p íjm fyzických osob 2. jsem nepobíral(-a) v uplynulém zda ovacím období krom mzdy od jednoho plátce nebo postupn od více plátc v etn mezd dodate n vyplacených nebo zú tovaných t mito plátci v dob, kdy jsem pro n již nevykonával(-a) závislou innost nebo funkci, p íjm zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby dan a krom p íjm, které nejsou p edm tem dan nebo jsou od dan osvobozeny, jiné p íjmy podle 7 až 10 zákona podléhající dani z p íjm fyzických osob vyšší než K 3. jsem pobíral(-a) v uplynulém zda ovacím období krom p íjm zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby dan a krom p íjm, které nejsou p edm tem dan nebo jsou od dan osvobozeny, p íjmy podléhající dani z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk a) pouze od jednoho plátce ve zda ovacím období 2 ) b) postupn od dalších plátc dan v etn mezd dodate n vyplacených nebo zú tovaných t mito plátci v dob, kdy jsem pro n již nevykonával(-a) závislou innost nebo funkci, které níže uvádím a potvrzení o vyplacených p íjmech a sražených zálohách na da a da ovém zvýhodn ní od t chto plátc sou asn p edkládám 2 ). Ve zda ovacím období Jména plátc Prohlašuji, že: (vyplní pouze poplatník uplat ující nezdanitelnou ást základu dan podle 15 odst. 3 a 4 zákona) - odpo et úrok ze základu dan, na které uplat uji nárok z d vodu zaplacených úrok z úv ru použitého na nancování bytových pot eb ze stavebního spo ení 2 ), úrok z hypote ního úv ru 2 ) anebo z jiného úv ru poskytnutého v souvislosti s t mito úv ry 2 ), stavební spo itelnou 2 ), bankou 2 ), nebo pobo kou zahrani ní banky 2 ) anebo zahrani ní bankou 2 ), za zda ovací období neuplat uje jiná osoba 2 ), uplat ují tyto osoby: 2 ) /uve te v tabulce/ Zda ovací období Jméno(-a) a p íjmení Rodné íslo Adresa trvalého pobytu - p edm t bytové pot eby pod písmeny a) 2 ) b) 2 ) c) 2 ) d) 2 ) e) 2 ) f) 2 ) g) 2 ) h) 2 ) 15 odst. 3 zákona, na který uplat uji odpo et úrok z poskytnutého úv ru, byl užíván v souladu s 15 odst. 4 zákona, a že ástka úrok, o kterou se snižuje základ dan podle 15 odst. 3 a 4 zákona v úhrnu u všech ú astník smluv o úv rech žijících v mé domácnosti nep ekro ila v uplynulém zda ovacím období K. P i placení úrok jen po ást roku uplat ovaná ástka nep ekro ila jednu dvanáctinu této maximální ástky za každý m síc placení úrok. 3

15 Krom nároku na slevy na dani a nároku na da ové zvýhodn ní podle údaj uvedených již v prohlášení uplat uji nárok na: 1. Slevu na dani podle 35ba odst. 1 písm. b) zákona na manželku (manžela) Jméno(-a) P íjmení R, která (který) v uplynulém zda ovacím období od - do 2 ) od - do 2 ) od - do 2 ) se mnou žila (žil) v domácnosti a nem la (nem l) v tomto zda ovacím období vlastní p íjem p esahující K a v uplynulém zda ovacím období byla (byl) 2 ) nebyla (byl) 2 ) držitelkou (-lem) pr kazu ZTP/P. byla (byl) 2 ) nebyla (byl) 2 ) byla (byl) 2 ) nebyla (byl) 2 ) 2. Nezdanitelné ásti základu dan : a) Podle 15 odst. 1 zákona z d vodu poskytnutí daru Zda ovací období Hodnota daru (K ) Zda ovací období Hodnota daru (K ) Zda ovací období Hodnota daru (K ) b) Podle 15 odst. 3 a 4 zákona z d vodu zaplacených úrok z úv ru Zda ovací období Výše úrok (K ) Zda ovací období Výše úrok (K ) Zda ovací období Výše úrok (K ) c) Podle 15 odst. 5 zákona z d vodu platby p ísp vk na své penzijní p ipojišt ní Zda ovací období Výše p ísp vk (K ) Zda ovací období Výše p ísp vk (K ) Zda ovací období Výše p ísp vk (K ) d) Podle 15 odst. 6 zákona z d vodu zaplaceného pojistného na své soukromé životní pojišt ní Zda ovací období Výše pojistného (K ) Zda ovací období Výše pojistného (K ) Zda ovací období Výše pojistného (K ) e) Podle 15 odst. 7 zákona z d vodu zaplacených lenských p ísp vk lena odborové organizace Zda ovací období Výše p ísp vk (K ) Zda ovací období Výše p ísp vk (K ) Zda ovací období Výše p ísp vk (K ) f) Podle 15 odst. 8 zákona z d vodu úhrady za zkoušky ov ující výsledky dalšího vzd lávání Zda ovací období Výše úhrady (K ) Zda ovací období Výše úhrady (K ) Zda ovací období Výše úhrady (K ) Potvrzuji pravdivost a úplnost údaj uvedených v oddíle III. Za zda ovací období Datum podpisu Podpis poplatníka 1 ) U poplatník uvedených v 2 odst. 3 zákona uve te datum narození a íslo pasu nebo jiného dokladu, prokazující totožnost poplatníka 2 ) Nehodící se škrtne, pop. podle jednotlivých zda ovacích období 3 ) 38k odst. 4 zákona 4 ) 35c a 35d zákona 5 ) 38l zákona 4

16 Příloha č. 5 - Výchozí data grafu č JIM Hrubá mzda Míra Míra Čistá mzda Čistá mzda zatížení zatížení Kč Kč -15,27% Kč -13,28% Kč Kč 0,04% Kč 1,26% Kč Kč 9,58% Kč 10,48% Kč Kč 13,88% Kč 14,78% Kč Kč 18,80% Kč 19,70% Kč Kč 22,49% Kč 23,39% Kč Kč 25,36% Kč 26,26% Kč Kč 26,80% Kč 27,70%

17 Superhrubá mzda se solidárním zvýšením Příloha č. 6 Výchozí data grafu č. 2 Měsíční hrubá Roční povinná pojistná Roční základ Efektivní Daň Daň po slevách mzda soc. pojistné zdr. pojistné daně sazba Kč Kč Kč Kč Kč Kč 18,03% Kč Kč Kč Kč Kč Kč 19,73% Kč Kč Kč Kč Kč Kč 20,63% Kč Kč Kč Kč Kč Kč 21,18% Kč Kč Kč Kč Kč Kč 21,54% Kč Kč Kč Kč Kč Kč 21,80% Superhrubá mzda bez solidárního zvýšení Měsíční hrubá Roční povinná pojistná Roční základ Efektivní Daň Daň po slevách mzda soc. pojistné zdr. pojistné daně sazba Kč Kč Kč Kč Kč Kč 18,03% Kč Kč Kč Kč Kč Kč 17,56% Kč Kč Kč Kč Kč Kč 16,95% Kč Kč Kč Kč Kč Kč 16,56% Kč Kč Kč Kč Kč Kč 16,30% Kč Kč Kč Kč Kč Kč 16,12%

18 JIM solidární zvýšení daně Měsíční hrubá Roční základ Daň po Efektivní Daň mzda daně uplatnění slev sazba Kč Kč Kč Kč 16,93% Kč Kč Kč Kč 19,79% Kč Kč Kč Kč 21,34% Kč Kč Kč Kč 22,27% Kč Kč Kč Kč 22,89% Kč Kč Kč Kč 23,34% JIM Měsíční hrubá Roční základ Daň po Efektivní Daň mzda daně uplatnění slev sazba Kč Kč Kč Kč 16,93% Kč Kč Kč Kč 19,00% Kč Kč Kč Kč 19,00% Kč Kč Kč Kč 19,00% Kč Kč Kč Kč 19,00% Kč Kč Kč Kč 19,00%

19 Příloha č. 7 Shrnutí elektronických podání na ČSSZ

20 SOUHRN PÍSEMNÝCH A ELEKTRONICKÝCH PODÁNÍ 01/ / / / /2013 Písemně EPOD % Písemně EPOD % Písemně EPOD % Písemně EPOD % Písemně EPOD % Hlášení OŠE ,18% ,13% ,08% ,10% ,11% I. díl RDPN ,12% ,10% ,09% ,10% ,09% II. díl RDPN ,10% ,11% ,09% ,08% ,08% ONZ ,56% ,71% ,07% ,45% ,75% Příloha k žádosti ,36% ,02% ,37% ,22% ,89% Přehled o výši pojistného ,68% ,16% ,15% ,43% ,96% 06/ / /2013 9/ /2013 Písemně EPOD % Písemně EPOD % Písemně EPOD % Písemně EPOD % Písemně EPOD % Hlášení OŠE ,17% ,14% ,18% ,25% ,36% I. díl RDPN ,13% ,16% ,21% ,49% ,55% II. díl RDPN ,13% ,12% ,16% ,28% ,38% ONZ ,58% ,48% ,89% ,55% ,53% Příloha k žádosti ,61% ,19% ,88% ,14% ,99% Přehled o výši pojistného ,00% ,22% ,25% ,58% SOUHRN EPOD Hlášení OŠE 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/ /2013 EPOD celkem I. díl RDPN 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/ /2013 EPOD celkem II. díl RDPN 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/ /2013 EPOD celkem ONZ 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/ /2013 EPOD celkem Příloha k žádosti 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/ /2013 EPOD celkem Přehled o výši pojistného 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 EPOD celkem Zdroj: Česká správa sociálního zabezpčení

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 21. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Než začnete vyplňovat

Více

P Ř I Z N Á N Í CHRUDIMI C Z 2 7 4 8 5 0 1 3 1 A. a ) 0 1 0 1 2 0 0 7 do 3 1 1 2 2 0 0 7. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6)

P Ř I Z N Á N Í CHRUDIMI C Z 2 7 4 8 5 0 1 3 1 A. a ) 0 1 0 1 2 0 0 7 do 3 1 1 2 2 0 0 7. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6) Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro CHRUDIMI Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo ) Daňové přiznání řádné opravné dodatečné Důvody pro podání

Více

otisk podacího razítka finančního úřadu

otisk podacího razítka finančního úřadu Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno I Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 ) 0 Daňové přiznání 0) řádné dodatečné opravné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Plzeňský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Plzni 0 Daňové identifikační číslo C Z

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Dita Malíková daňový poradce Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1.1.2007 Praha, 30.6.2006 Obsah 1. Nový zákon o nemocenském pojištění 1.1 Principy

Více

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Prahu Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 6 6 Rodné íslo 6 6 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate né

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sudice vydává přijetím usnesení č. 03/03/2014 na svém 3. zasedání konaném dne 10.12.2014

Více

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5404_22.pdf. 5404_23.pdf

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5404_22.pdf. 5404_23.pdf Porovnání textu Porovnané dokumenty 50_.pdf 50_.pdf Přehled slov bylo přidáno slov bylo odstraněno 0 slov je shodných bloků je shodných Abyste se podívali, kde jsou změny, rolujte prosím dolů. 50_.pdf

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jankov. se na svém zasedání dne 6.12.2012 usnesením č. 08/2012

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm. OZV-2015-03 o místních poplatcích

Město Frenštát pod Radhoštěm. OZV-2015-03 o místních poplatcích Město Frenštát pod Radhoštěm Identifikace dokumentu OZV-2015-03 o místních poplatcích Stav dokumentu Schválený Evidenční údaje Název předpisu OZV o místních poplatcích Identifikační číslo předpisu OZV-2015-03

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

OBEC Velehrad Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích

OBEC Velehrad Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích OBEC Velehrad Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Velehrad se na svém zasedání dne 29. 4. 2015 usnesením č.20150429/5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

O B E C TLUMAČOV Nádražní 440 763 62 TLUMAČOV, okres Zlín ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

O B E C TLUMAČOV Nádražní 440 763 62 TLUMAČOV, okres Zlín ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ O B E C TLUMAČOV Nádražní 440 763 62 TLUMAČOV, okres Zlín Obecně závazná vyhláška Obce Tlumačov č. 5/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tlumačov se na svém zasedání dne 12.12.2012 usnesením

Více

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrcovice se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC BŘEZŮVKY. Zastupitelstvo obce Březůvky. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC BŘEZŮVKY. Zastupitelstvo obce Březůvky. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC BŘEZŮVKY Zastupitelstvo obce Březůvky Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BŘEZŮVKY se na svém zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 7/14/2015 usneslo vydat

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OHNIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ohnišov se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č. 14-3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město Horní Blatná Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2013 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Město Horní Blatná Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2013 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Město Horní Blatná Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horní Blatné se na svém zasedání dne 03.06.2013 usnesením č.12 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Daňové aktuality. Ing. Dana Trezziová/Ing. Milena Ďurišová BDO Tax s. r. o., www.bdo.cz 6 WWW.MZDOVAPRAXE.CZ

Daňové aktuality. Ing. Dana Trezziová/Ing. Milena Ďurišová BDO Tax s. r. o., www.bdo.cz 6 WWW.MZDOVAPRAXE.CZ Pracovněprávní aktuality Projednávané mezinárodní smlouvy Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Indickou republikou Sněmovní tisk: 72 Stav projednání: Poslanecká sněmovna schváleno Senát souhlas s

Více

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Milovice vydává dne 31.1.2011 podle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Abeceda personalisty 2009

Abeceda personalisty 2009 Abeceda personalisty 2009 3. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2009 Str. 111 Str. 126 Str. 129 Str. 137 Str. 163 Doplňte si do seznamu předpisů: Nařízení vlády č. 137/ 2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51 294 02 Kněžmost. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51 294 02 Kněžmost. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51 294 02 Kněžmost OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kněžmost se na svém zasedání dne 16. 6. 2015 usnesením č. 55/2015 usneslo vydat na

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 Obecně závazná vyhláška města Kralovice č. 2/2010 ze dne 15. prosince 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kralovice se na svém zasedání dne 15.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slopné se na svém zasedání dne 12.12.2012 usnesením č.7/2012/ad6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad. Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.cz Obecně závazná vyhláška

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

OBEC PERNINK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PERNINK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PERNINK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pernink se na svém zasedání dne 20.5.2013 usnesením č. 4/28/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Malé Přítočno se na svém zasedání dne 21.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC PŘÍBRAM NAMORAVĚ Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě se na svém zasedání dne

Více

Obec BYŠICE. Obecně závazná vyhláška obce Byšice č. 2/2011

Obec BYŠICE. Obecně závazná vyhláška obce Byšice č. 2/2011 Obec BYŠICE Obecně závazná vyhláška obce Byšice č. 2/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Byšice schvaluje a vydává dne 31. 5. 2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm. h) zákona

Více

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 1 0 8. října (pátek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná) č.j. 132 EX 15559/09-42/R i Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného Okresním

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

OBEC Mladkov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Mladkov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Mladkov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mladkov se na svém zasedání dne 9. 12. 2014 usnesením č.108/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schválilo dne 16.2.2011 podle ustanovení 14 zákona NR. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jeneč se na svém zasedání dne 13.4.2011 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park Office, Bucharova 2657/12, PSČ 158 00 IČ: 25139886 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Čl. 5 Sazby místního poplatku. 1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3 písm. a) a b) této vyhlášky činí celkem 450,-- Kč a je tvořena:

Čl. 5 Sazby místního poplatku. 1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3 písm. a) a b) této vyhlášky činí celkem 450,-- Kč a je tvořena: Obecně závazná vyhláška obce Plenkovice č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Plenkovice

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 5/2012, O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 5/2012, O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 5/2012, O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH ve znění OZV č. 1/2013, OZV č. 7/2013, OZV č. 2/2014 a OZV č. 6/2015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 01.01.2016 (zpracovalo

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná) č.j. 132 EX 4036/09-119 Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného Okresním

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 8/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 8/2012 MĚSTO VODŇANY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 8/2012 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Vodňany se na svém zasedání dne 10. prosince 2012 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

Penzijní plán IX. 512348 11/2012

Penzijní plán IX. 512348 11/2012 Penzijní plán IX. 512348 11/2012 1. Úvodní ustanovení základní pojmy 1.1. Pro penzijní plán společnosti AXA penzijní fond a.s. platí příslušná ustanovení zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

OBEC Horní Stropnice Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Horní Stropnice Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Horní Stropnice Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horní Stropnice se na svém zasedání dne 29. 12. 2010 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 775081383, DS: n7tg8u3

Více

Obec Luková Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů

Obec Luková Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Obec Luková Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Luková se na svém zasedání dne 16.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 7/2010 vydat na základě ustanovení 14 odst.

Více

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í S m l o u v a m e z i Č e s k o u r e p u b l i k o u a U k r a j i n o u o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í Česká republika a Ukrajina (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním upravit vzájemné

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU 32 CENOVÝ VĚSTNÍK 14/2008 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2015

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2015 Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2015 1. Změna parametrů pro mzdy: V parametrech se mění hodnoty s ohledem na počet parametrů jsou rozděleny do dvou obrazovek mezi kterými se přepíná pomocí kláves

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Eviden ní štítek Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Tato žádost slouží pro ú ely ur ení p íslušnosti k právním

Více

Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007. o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň se usneslo dne 19.12.2007 vydat na základě ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení. 2. Struktura daňové soustavy 3.5.2011

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení. 2. Struktura daňové soustavy 3.5.2011 Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (opakované dražební jednání)

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (opakované dražební jednání) Číslo jednací: 085 EX 5412/11-230 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2003 Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH schválena dne 30. října 2003 účinnost od 1. ledna 2004

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-4 Sberbank,

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ č. 19/2015 O cestovních náhradách Vydalo Zastupitelstvo města Trutnova Schváleno dne Zpracovali Odborný garant Dotčené orgány a organizace 7. 12.

Více

Město Brandýs nad Orlicí

Město Brandýs nad Orlicí Město Brandýs nad Orlicí Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Brandýs nad Orlicí se na svém zasedání dne 18. 12. 2012 usnesením č. 49/2012 písm. h) usneslo vydat

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích Obec Křesetice Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Křesetice se na svém zasedání dne 16.01.2007 usnesením č.? usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více