Obchodní podmínky pro nákup zboží na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro nákup zboží na www.nanny.cz"

Transkript

1 Obchodní podmínky pro nákup zboží na I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při prodeji zboží přes webové stránky zejména prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na nich prodávajícím (dále jen internetový obchod ), jakož i při ostatním prodeji zboží za použití prostředků komunikace na dálku. 2. Prodávajícím je obchodní společnost Petr Fráňa s.r.o., IČ: , se sídlem Jožky Jabůrkové 560/1, Olomouc Neředín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo jiný právní subjekt ve smyslu právních předpisů České republiky. 4. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 5. Právní vztahy mezi prodávajícím a: a. spotřebitelem neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy regulujícími spotřebitelské smlouvy; b. podnikatelem neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, platném znění; c. jiným, než shora uvedeným subjektem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 6. Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí provedením objednávky zboží, zejména odesláním vyplněného formuláře internetového obchodu. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. 7. Obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace, tisk, případně jiná forma reprodukce dle volby kupujícího. II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 1. Sortiment zboží nabízený prodávajícím je uveden v internetovém obchodě včetně cen, daní a všech souvisejících nákladů kupujícího na jeho pořízení účtovaných prodávajícím. 2. Veškeré zboží v internetovém obchodě je nabízeno informativně a má povahu neadresované výzvy k podávání návrhu na uzavření kupní smlouvy s tím, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Kupní smlouva je uzavřena teprve akceptací objednávky kupujícího prodávajícím. 3. Výběr zboží a sjednání ostatních podmínek dodání zboží: a. při nákupu v internetovém obchodě provádí kupující volbou příslušného políčka přímo ve webové aplikaci a upřesněním svého požadavku např. uvedením požadovaného počtu kusů zboží, způsobu doručení zboží či úhrady kupní ceny, čímž dochází automaticky k vyplňování objednávkového formuláře internetového obchodu kupujícím. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky veškeré vyplňované údaje zkontrolovat, opravit a případně nepožadované položky zboží odstranit. Odeslání objednávky se děje kliknutím na tlačítko Objednat. Pokud není objednávka učiněna řádným způsobem, je kupující na chybějící údaje automaticky upozorněn a objednávka není odeslána, dokud nedojde k odstranění jejích nedostatků. 1

2 b. v ostatních případech kupující provádí objednávku oznámením specifikace zboží, požadovaného množství a ostatních podmínek dodání zboží způsobem odpovídajícím jím zvolenému prostředku komunikace na dálku přímo prodávajícímu. 4. Zboží je kromě objednávkového formuláře v internetovém obchodě možno objednávat ještě způsoby: a. elektronickou poštou, b. telefonicky. 5. Kontaktní údaje nezbytné pro učinění objednávky ve smyslu tohoto článku jsou uvedeny v článku IX. těchto podmínek. 6. Prodávající kupujícímu potvrdí doručení jeho objednávky bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, a to elektronickou poštou na adresu sdělenou mu kupujícím. Zároveň informuje zákazníka o tom, zda objednávku akceptuje, čímž teprve dochází k uzavření příslušné kupní smlouvy, nebo zda objednávka akceptována nebyla. O uzavření kupní smlouvy je kupující informován Potvrzením o přijetí objednávky, a to em na adresu kupujícího sdělenou prodávajícímu. 7. Potvrzení o přijetí objednávky obsahuje nejméně: a. identifikační údaje prodávajícího, b. identifikační údaje kupujícího, c. jedinečný identifikátor objednávky (např. číslo objednávky nebo datum objednávky a jméno kupujícího), d. datum a čas uskutečnění objednávky, e. souhrn objednaného zboží, f. zákazníkem zvolený způsob doručení zboží a úhrady kupní ceny, g. jednotkovou cenu zboží a celkovou cenu, tzn. kupní cenu včetně daní a poplatků a nákladů souvisejících s dodáním zboží h. informace o dodací lhůtě, ve které bude zboží připraveno k přepravě/odeslání. 8. Neobdrží-li kupující Potvrzení o přijetí objednávky nejpozději do 24 hodin od učinění objednávky, má se za to, že k uzavření smlouvy nedošlo. 9. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. 10. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy při prodeji zboží přes webové stránky vyplývají ze shora uvedených postupů objednávání zboží a vzniku kupní smlouvy. 11. Podklady sloužící k uzavření kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě po dobu 3 měsíců a nejsou přístupné třetím osobám. Vedle toho prodávající plní svoji povinnost dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 123/2000 Sb. ) a uchovává po stanovenou dobu pro potřebu kontroly (dodací listy) a faktury, na jejichž základě byly výrobky, které mají povahu zdravotnických výrobků, dodány. 12. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (např. náklady na internetové připojení, telefonní poplatky, poplatky jiné datové komunikace) vzniklé kupujícímu jejich použitím při uzavírání kupní smlouvy si nese kupující sám s tím, že jejich výše závisí na podmínkách, které má sjednány s poskytovatelem dané služby. III. Ceny a platební podmínky 1. Zboží je prodáváno za ceny smluvní. Ty jsou uváděny vždy včetně veškerých daní a poplatků spojených s prodejem daného zboží dle obecně závazných právních předpisů. K ceně zboží jsou dále účtovány náklady na dodání zboží zákazníkovi (např. náklady spojené s jeho balením, doručením kupujícímu nebo úhradou kupní ceny). Aktuální výše nákladů na dodání zboží je kupujícímu dostupná při objednávání zboží, ještě před učiněním objednávky. 2

3 2. Kupující má zaručenu cenu zboží platnou v době objednání zboží. 3. Kupující má na výběr z následujících způsobů úhrady kupní ceny a nákladů na dodání zboží: a. platba předem převodem na účet dle instrukce prodávajícího, b. platba v hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího, c. platba přepravci při převzetí zboží - dobírka. 4. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je v případě bezhotovostní platby splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího. 5. Prodávající dodává daňový doklad za prodej zboží kupujícímu společně se zbožím. IV. Dodací podmínky 1. Kupující má na výběr z následujících způsobů dodání zboží: a. Česká pošta balík do ruky; b. osobní odběr zboží kupujícím v provozovně prodávajícího. 2. Zvolený způsob doručení lze dodatečně měnit jen se souhlasem prodávajícího. 3. Kupující vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že prodávajícím dále uváděné lhůty dodání jsou podmíněny dostupností zboží a aktuálními provozními možnostmi prodávajícího. Prodávající zpravidla předává zboží k přepravě resp. je připraveno k převzetí na provozovně prodávajícího nejpozději následující pracovní den po uzavření kupní smlouvy. 4. Nelze-li zboží expedovat ve shora uvedených lhůtách, bude kupující vyrozuměn bez zbytečného odkladu o novém předpokládaném termínu expedice. 5. V závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží kupující uvede v objednávce místo, kam si přeje objednané zboží dodat (Sjednané místo dodání). 6. Zboží se považuje za dodané doručením na sjednané místo dodání. 7. Nepřevezme-li kupující zboží ve sjednaném místě dodání z důvodu, který leží na jeho straně, nese náklady spojené s opakovaným dodáním zboží. 8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny objednaného zboží kupujícím. V. Odstoupení od kupní smlouvy 1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který je spotřebitelem: a. kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené v internetovém obchodu či jiným způsobem při použití prostředků komunikace na dálku bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží; odstoupením se smlouva ruší od počátku. b. uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. c. odstoupení je třeba učinit písemně oznámením zaslaným na adresu prodávajícího uvedenou v článku IX. těchto podmínek zároveň se zbožím, kterého se týká; v odstoupení kupující zároveň uvede své bankovní spojení pro účely vrácení kupní ceny. 3

4 d. kupující je povinen zboží vrátit prodávajícímu kompletní včetně dokumentace, nepoškozené či jinak znehodnocené, bez známek používání nebo opotřebování, a, jeli to možné, v původním obalu, a prodávající je povinen vrátit kupní cenu nejpozději do 30 dnů od řádného vrácení zboží kupujícím. e. nevrátí-li kupující zboží ve stavu dle písm. d. tohoto článku, je povinen poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu; prodávající je oprávněn nárok na peněžitou náhradu jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. f. kupující je povinen při odesílání zboží prodávajícímu zabezpečit zásilku tak, aby nedošlo k jejímu případnému poškození během přepravy; náklady přepravy zboží zpět prodávajícímu nese kupující. 2. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který není spotřebitelem (jiný právní subjekt): a. kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to umožňuje zákon. b. odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když v souladu se zákonem projev vůle kupujícího odstoupit od smlouvy je doručen na adresu prodávajícího uvedenou v článku IX. těchto podmínek; odstoupení je třeba učinit písemně. c. ohledně postupu při vypořádání práv a povinností kupujícího a prodávajícího souvisejících s odstoupením platí článek V. odst. 1. písm. d., e., f. těchto podmínek obdobně. 3. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím: a. prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo její části v případě, že se od uzavření smlouvy do dodání zboží kupujícímu výrazným způsobem změnila cena zboží a nedohodl-li se s kupujícím na alternativním plnění. b. prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo její části rovněž v případě, kdy kupující nezaplatil kupní cenu dle instrukce prodávajícího a neučinil-li tak v přiměřené lhůtě ani po urgenci prodávajícího. 4. V případě, že kupující uhradil kupní cenu nedodaného zboží předem, prodávající je povinen vrátit uhrazenou kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu poté, co od smlouvy odstoupil. VI. Odpovědnost za vady, reklamace zboží 1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v množství, jakosti a provedení dle kupní smlouvy, jinak má zboží vady. 2. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Tím nejsou dotčeny povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost zboží. 3. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po jeho převzetí. 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad ihned sepsat s přepravcem škodní protokol a jeho kopii bez zbytečného odkladu odeslat prodávajícímu na adresu uvedenou v článku IX. těchto podmínek. Kupující může odmítnout převzetí zboží od přepravce, pokud je zásilka zjevně poškozená. 5. Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, a to písemně nebo prostřednictvím u na adresách uvedených v článku IX. těchto podmínek. Zároveň prodávajícímu sdělí nárok, který uplatňuje, a své kontaktní údaje, kde si přeje být informován o vyřizování reklamace. a. Reklamované zboží kupující zašle na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v článku IX. těchto podmínek. Spolu se zbožím je povinen zaslat kopie dokladů dodaných se zbožím (faktura). 4

5 b. Prodávající vystaví kupujícímu o přijetí reklamace potvrzení a zašle je bez zbytečného odkladu na ovou adresu určenou kupujícím. V potvrzení kromě popisu reklamovaného zboží uvede datum zahájení reklamačního řízení a důvod reklamace. c. Prodávající ukončí reklamační řízení nejpozději do 30 dnů od jeho zahájení a o výsledku reklamace bude kupujícího informovat em. d. Kupující má právo, jde-li o vadu odstranitelnou, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, tak výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. e. Kupující má právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit též v případě, kdy jde sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. f. Kupující má právo, jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, na výměnu zboží. nebo má právo od smlouvy odstoupit. Nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. g. Volbu nároku provádí kupující. 6. V případě reklamace kupujícím podnikatelem, je postup následující: a. je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, má kupující právo požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad, požadovat odstranění vad opravou zboží jestliže vady jsou opravitelné, požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Volba mezi nároky kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující, odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Neoznámí-li kupující, volbu svého nároku ve lhůtě shora uvedené, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy; b. je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující, požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží; zvoleným způsobem odstranění vad však nesmí způsobit kupujícímu podnikateli, vynaložení nepřiměřených nákladů. c. Požaduje-li kupující odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody, ledaže prodávající oznámí kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. d. Dokud kupující nestanoví lhůtu ve smyslu shora uvedeném nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může prodávající sdělit kupujícímu, že vady odstraní v určité lhůtě. Jestliže kupující bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto sdělení neoznámí prodávajícímu svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek stanovení dodatečné přiměřené lhůty. e. Neodstraní-li prodávající vady zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy při stanovení dodatečné přiměřené lhůty nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit. f. Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu kupující na své náklady vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. g. Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad, a hodnotou, kterou mělo zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot 5

6 je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění. Kupující může o slevu snížit kupní cenu placenou prodávajícímu; byla-li kupní cena již zaplacena, může kupující požadovat její vrácení do výše slevy. h. Kupující, kterému vznikl nárok na slevu z kupní ceny, není oprávněn požadovat náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti zboží, na něž se sleva vztahuje. i. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu. j. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel. To neplatí, jestliže nemožnost vrácení zboží v takovém stavu není způsobena jednáním nebo opomenutím kupujícího, nebo jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží. k. Rovněž toto neplatí, jestliže před objevením vad kupující zboží nebo jeho část prodal nebo zboží zcela nebo zčásti spotřeboval nebo je pozměnil při obvyklém jeho použití. V tomto případě je povinen vrátit zboží neprodané nebo nespotřebované nebo zboží pozměněné a poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití zboží prospěch. VII. Záruka za jakost 1. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží kupujícím v záruční době (záruka za jakost). 2. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží všem kupujícím. 3. Délka záruční doby činí 24 měsíců od data dodání zboží kupujícímu. 4. Spolu se zbožím, které jsou zdravotnickými prostředky, je dodáván záruční list, který obsahuje zejména: a. obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo prodávajícího, b. datum prodeje, c. název výrobku, d. výrobní číslo, e. délku záruční lhůty, f. obsah a podmínky záruky. g. záruční list je platný i nevyplněný, pokud je doložen prodejním dokladem, na kterém je uvedeno výrobní číslo výrobku. 5. Záruka se zejména nevztahuje: a. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, b. u zboží prodávaného za nižší cenu, na vady, pro které byla nižší cena sjednána, c. vady způsobené vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek, např. v důsledku poškození zboží nevhodnou montáží, manipulací, nevhodnou obsluhou (např. nedodržením pokynů stanovených výrobcem) nebo nevhodným uvedením dodaného zboží do provozu, poškození zboží jeho použitím v nevhodných podmínkách, poškození zboží provedením neoprávněného zásahu do zboží atd. 6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. VIII. Ochrana osobních údajů 1. Prodávající v souladu s obecně závaznými předpisy dbá na ochranu osobních údajů kupujících, s nimiž je obeznámen v rámci vyřizování objednávek kupujících a které nezbytně potřebuje pro uzavření a plnění kupní smlouvy. 6

7 2. Prodávající informuje kupující, že jako zpracovatel shromažďuje pro společnost Jablotron Alarms a.s., identifikační číslo , se sídlem Pod Skalkou 4567/33, Jablonec nad Nisou, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1957, ová tel (dále jen správce ), za účelem nabízení obchodu nebo služeb ze strany správce kupujícím, zejména pak šířením obchodních sdělení elektronickými i ostatními prostředky, dále uvedené údaje o kupujících, kteří objednali jím vyráběný výrobek. 3. Údaje jsou prodávajícím shromažďovány v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, případně telefonní číslo kupujícího. 4. Kupující objednáním zboží vyrobeného společností Jablotron Alarms a.s. prodávaného přes webové stránky uděluje prodávajícímu a správci souhlas se zpracováním svých údajů ve shora uvedeném rozsahu a ke shora uvedeným účelům. Souhlasy jsou udělovány na dobu neurčitou a lze je kdykoliv jednostranně ze strany kupujícího odvolat. Odvolání je nutné vyjádřit písemně. Pokud kupující vysloví svůj nesouhlas se shora uvedeným zpracováním osobních údajů, nesmí ani správce ani prodávající uvedené údaje dále zpracovávat. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně. 5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje používané při nákupu v internetovém obchodě uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich změně. 6. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujících, s výjimkou shora uvedenou ve vztahu ke správci, neposkytnout třetí osobě, a dále s výjimkou zajištění distribuce či platebního styku týkajících se dodání objednaného zboží, a přijmout vhodná technická opatření za účelem jejich náležitého zabezpečení před zneužitím. 7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů prodávajícím, je mu prodávající povinen tuto informaci podat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s těmito podmínkami nebo obecně závazným předpisem, může požádat prodávajícího o vysvětlení, případně požadovat nápravu vzniklého stavu. IX. Kontakt Petr Fráňa s.r.o. Identifikační číslo: Sídlo: Jožky Jabůrkové 560/1, Olomouc Neředín, Česká republika Provozovna: Jožky Jabůrkové 560/1, Olomouc Neředín, Česká republika Zápis v obch. rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka Mob. / Tel / Web: Bankovní spojení: GE MONEY BANK, č.ú.: /0600 X. Povinnosti kupujícího vyplývající ze zvláštní povahy zboží 1. Kupující bere na vědomí, že některé výrobky nabízené v internetovém obchodě mají povahu zdravotnického prostředku ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb. a vztahují se k nim zvláštní povinnosti. Předmětné výrobky jsou v internetovém obchodě jasně označeny jako zdravotnické prostředky. 7

8 2. Kupující se uzavřením kupní smlouvy zavazuje, že ještě před použitím výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky, se pečlivě seznámí s návodem na jejich použití a podmínkami jejich použití, stejně jako se základními postupy neodkladné péče u dětí. Pokud by měl kupující u takového výrobku jakoukoliv nejasnost ohledně jeho použití, nesmí jej použít a obrátí se o radu na prodávajícího. 3. Kupující se zavazuje v případě, že nastane nežádoucí příhoda jakkoliv spojená s výrobkem, který je zdravotnickými prostředkem a který koupil od prodávajícího přes webové stránky bezodkladně informovat prodávajícího nebo výrobce, za účelem splnění jeho oznamovací povinnosti uložené zákonem č. 123/2000 Sb. XI. Závěrečná ustanovení 1. Kupující bere na vědomí, že: a. internetový obchod nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob; b. prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek nabízeného zboží; 2. Prodávající není s ohledem na provozování internetového obchodu vázán, ať již obligatorně či fakultativně, žádnými kodexy chování. 3. Prodávající je oprávněn měnit tyto obchodní podmínky i ceny zboží v internetovém obchodu. Pro kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím se použijí obchodní podmínky a ceny zboží platné v den odeslání objednávky kupujícím. Aktualizované Obchodní podmínky zveřejní Poskytovatel vhodným způsobem na svých webových stránkách nejméně 30 dnů před jejich účinností. 4. Právní vztahy týkající se koupě zboží v internetovém obchodě se dále řídí právními předpisy České republiky a případné spory rozhodují české soudy. V Olomouci dne 23. září

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti PROPASIV s.r.o. IČ: 29319919 se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MyEOS, s.r.o. se sídlem Renoirova 649/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy identifikační číslo: 032 43 435 (zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto VOP dodavatele: Petr Nemrava Na mezích 342 25162 Louňovice IČO: 691

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ Provozovatel: Hnutí DUHA Olomouc Dolní náměstí 38 772 00 Olomouc IČ: 44936354 Email: obchod@selmy.cz Telefon: +420 602 529 580 olomouc.hnutiduha.cz;

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. se sídlem Roudnická 447, Praha 8, 182 00 identifikační číslo 62911058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti: SevenPoint2 Europe s.r.o. IČ: 29452988, DIČ: CZ29452988 sídlem Česká republika, Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

I. Vymezení základních pojmů

I. Vymezení základních pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kuracke-potreby.cz (www.kurackepotreby.cz) uskutečněném po 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy STV Dřevostavby s.r.o. se sídlem Horolezecká 861/2, 102 00 Praha 10, Hostivař IČ: 28917189 DIČ: CZ28917189 zapsané v Živnostenském rejstříku. ŽL vydán MÚ Jeseník Č. j. MJ/ 40131/2011/ŽÚ/He

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnostivezeko s.r.o. se sídlem Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26273349 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více