Obchodní podmínky pro nákup zboží na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro nákup zboží na www.nanny.cz"

Transkript

1 Obchodní podmínky pro nákup zboží na I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při prodeji zboží přes webové stránky zejména prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na nich prodávajícím (dále jen internetový obchod ), jakož i při ostatním prodeji zboží za použití prostředků komunikace na dálku. 2. Prodávajícím je obchodní společnost Petr Fráňa s.r.o., IČ: , se sídlem Jožky Jabůrkové 560/1, Olomouc Neředín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo jiný právní subjekt ve smyslu právních předpisů České republiky. 4. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 5. Právní vztahy mezi prodávajícím a: a. spotřebitelem neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy regulujícími spotřebitelské smlouvy; b. podnikatelem neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, platném znění; c. jiným, než shora uvedeným subjektem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 6. Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí provedením objednávky zboží, zejména odesláním vyplněného formuláře internetového obchodu. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. 7. Obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace, tisk, případně jiná forma reprodukce dle volby kupujícího. II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 1. Sortiment zboží nabízený prodávajícím je uveden v internetovém obchodě včetně cen, daní a všech souvisejících nákladů kupujícího na jeho pořízení účtovaných prodávajícím. 2. Veškeré zboží v internetovém obchodě je nabízeno informativně a má povahu neadresované výzvy k podávání návrhu na uzavření kupní smlouvy s tím, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Kupní smlouva je uzavřena teprve akceptací objednávky kupujícího prodávajícím. 3. Výběr zboží a sjednání ostatních podmínek dodání zboží: a. při nákupu v internetovém obchodě provádí kupující volbou příslušného políčka přímo ve webové aplikaci a upřesněním svého požadavku např. uvedením požadovaného počtu kusů zboží, způsobu doručení zboží či úhrady kupní ceny, čímž dochází automaticky k vyplňování objednávkového formuláře internetového obchodu kupujícím. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky veškeré vyplňované údaje zkontrolovat, opravit a případně nepožadované položky zboží odstranit. Odeslání objednávky se děje kliknutím na tlačítko Objednat. Pokud není objednávka učiněna řádným způsobem, je kupující na chybějící údaje automaticky upozorněn a objednávka není odeslána, dokud nedojde k odstranění jejích nedostatků. 1

2 b. v ostatních případech kupující provádí objednávku oznámením specifikace zboží, požadovaného množství a ostatních podmínek dodání zboží způsobem odpovídajícím jím zvolenému prostředku komunikace na dálku přímo prodávajícímu. 4. Zboží je kromě objednávkového formuláře v internetovém obchodě možno objednávat ještě způsoby: a. elektronickou poštou, b. telefonicky. 5. Kontaktní údaje nezbytné pro učinění objednávky ve smyslu tohoto článku jsou uvedeny v článku IX. těchto podmínek. 6. Prodávající kupujícímu potvrdí doručení jeho objednávky bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, a to elektronickou poštou na adresu sdělenou mu kupujícím. Zároveň informuje zákazníka o tom, zda objednávku akceptuje, čímž teprve dochází k uzavření příslušné kupní smlouvy, nebo zda objednávka akceptována nebyla. O uzavření kupní smlouvy je kupující informován Potvrzením o přijetí objednávky, a to em na adresu kupujícího sdělenou prodávajícímu. 7. Potvrzení o přijetí objednávky obsahuje nejméně: a. identifikační údaje prodávajícího, b. identifikační údaje kupujícího, c. jedinečný identifikátor objednávky (např. číslo objednávky nebo datum objednávky a jméno kupujícího), d. datum a čas uskutečnění objednávky, e. souhrn objednaného zboží, f. zákazníkem zvolený způsob doručení zboží a úhrady kupní ceny, g. jednotkovou cenu zboží a celkovou cenu, tzn. kupní cenu včetně daní a poplatků a nákladů souvisejících s dodáním zboží h. informace o dodací lhůtě, ve které bude zboží připraveno k přepravě/odeslání. 8. Neobdrží-li kupující Potvrzení o přijetí objednávky nejpozději do 24 hodin od učinění objednávky, má se za to, že k uzavření smlouvy nedošlo. 9. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. 10. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy při prodeji zboží přes webové stránky vyplývají ze shora uvedených postupů objednávání zboží a vzniku kupní smlouvy. 11. Podklady sloužící k uzavření kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě po dobu 3 měsíců a nejsou přístupné třetím osobám. Vedle toho prodávající plní svoji povinnost dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 123/2000 Sb. ) a uchovává po stanovenou dobu pro potřebu kontroly (dodací listy) a faktury, na jejichž základě byly výrobky, které mají povahu zdravotnických výrobků, dodány. 12. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (např. náklady na internetové připojení, telefonní poplatky, poplatky jiné datové komunikace) vzniklé kupujícímu jejich použitím při uzavírání kupní smlouvy si nese kupující sám s tím, že jejich výše závisí na podmínkách, které má sjednány s poskytovatelem dané služby. III. Ceny a platební podmínky 1. Zboží je prodáváno za ceny smluvní. Ty jsou uváděny vždy včetně veškerých daní a poplatků spojených s prodejem daného zboží dle obecně závazných právních předpisů. K ceně zboží jsou dále účtovány náklady na dodání zboží zákazníkovi (např. náklady spojené s jeho balením, doručením kupujícímu nebo úhradou kupní ceny). Aktuální výše nákladů na dodání zboží je kupujícímu dostupná při objednávání zboží, ještě před učiněním objednávky. 2

3 2. Kupující má zaručenu cenu zboží platnou v době objednání zboží. 3. Kupující má na výběr z následujících způsobů úhrady kupní ceny a nákladů na dodání zboží: a. platba předem převodem na účet dle instrukce prodávajícího, b. platba v hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího, c. platba přepravci při převzetí zboží - dobírka. 4. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je v případě bezhotovostní platby splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího. 5. Prodávající dodává daňový doklad za prodej zboží kupujícímu společně se zbožím. IV. Dodací podmínky 1. Kupující má na výběr z následujících způsobů dodání zboží: a. Česká pošta balík do ruky; b. osobní odběr zboží kupujícím v provozovně prodávajícího. 2. Zvolený způsob doručení lze dodatečně měnit jen se souhlasem prodávajícího. 3. Kupující vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že prodávajícím dále uváděné lhůty dodání jsou podmíněny dostupností zboží a aktuálními provozními možnostmi prodávajícího. Prodávající zpravidla předává zboží k přepravě resp. je připraveno k převzetí na provozovně prodávajícího nejpozději následující pracovní den po uzavření kupní smlouvy. 4. Nelze-li zboží expedovat ve shora uvedených lhůtách, bude kupující vyrozuměn bez zbytečného odkladu o novém předpokládaném termínu expedice. 5. V závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží kupující uvede v objednávce místo, kam si přeje objednané zboží dodat (Sjednané místo dodání). 6. Zboží se považuje za dodané doručením na sjednané místo dodání. 7. Nepřevezme-li kupující zboží ve sjednaném místě dodání z důvodu, který leží na jeho straně, nese náklady spojené s opakovaným dodáním zboží. 8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny objednaného zboží kupujícím. V. Odstoupení od kupní smlouvy 1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který je spotřebitelem: a. kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené v internetovém obchodu či jiným způsobem při použití prostředků komunikace na dálku bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží; odstoupením se smlouva ruší od počátku. b. uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. c. odstoupení je třeba učinit písemně oznámením zaslaným na adresu prodávajícího uvedenou v článku IX. těchto podmínek zároveň se zbožím, kterého se týká; v odstoupení kupující zároveň uvede své bankovní spojení pro účely vrácení kupní ceny. 3

4 d. kupující je povinen zboží vrátit prodávajícímu kompletní včetně dokumentace, nepoškozené či jinak znehodnocené, bez známek používání nebo opotřebování, a, jeli to možné, v původním obalu, a prodávající je povinen vrátit kupní cenu nejpozději do 30 dnů od řádného vrácení zboží kupujícím. e. nevrátí-li kupující zboží ve stavu dle písm. d. tohoto článku, je povinen poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu; prodávající je oprávněn nárok na peněžitou náhradu jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. f. kupující je povinen při odesílání zboží prodávajícímu zabezpečit zásilku tak, aby nedošlo k jejímu případnému poškození během přepravy; náklady přepravy zboží zpět prodávajícímu nese kupující. 2. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který není spotřebitelem (jiný právní subjekt): a. kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to umožňuje zákon. b. odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když v souladu se zákonem projev vůle kupujícího odstoupit od smlouvy je doručen na adresu prodávajícího uvedenou v článku IX. těchto podmínek; odstoupení je třeba učinit písemně. c. ohledně postupu při vypořádání práv a povinností kupujícího a prodávajícího souvisejících s odstoupením platí článek V. odst. 1. písm. d., e., f. těchto podmínek obdobně. 3. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím: a. prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo její části v případě, že se od uzavření smlouvy do dodání zboží kupujícímu výrazným způsobem změnila cena zboží a nedohodl-li se s kupujícím na alternativním plnění. b. prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo její části rovněž v případě, kdy kupující nezaplatil kupní cenu dle instrukce prodávajícího a neučinil-li tak v přiměřené lhůtě ani po urgenci prodávajícího. 4. V případě, že kupující uhradil kupní cenu nedodaného zboží předem, prodávající je povinen vrátit uhrazenou kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu poté, co od smlouvy odstoupil. VI. Odpovědnost za vady, reklamace zboží 1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v množství, jakosti a provedení dle kupní smlouvy, jinak má zboží vady. 2. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Tím nejsou dotčeny povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost zboží. 3. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po jeho převzetí. 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad ihned sepsat s přepravcem škodní protokol a jeho kopii bez zbytečného odkladu odeslat prodávajícímu na adresu uvedenou v článku IX. těchto podmínek. Kupující může odmítnout převzetí zboží od přepravce, pokud je zásilka zjevně poškozená. 5. Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, a to písemně nebo prostřednictvím u na adresách uvedených v článku IX. těchto podmínek. Zároveň prodávajícímu sdělí nárok, který uplatňuje, a své kontaktní údaje, kde si přeje být informován o vyřizování reklamace. a. Reklamované zboží kupující zašle na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v článku IX. těchto podmínek. Spolu se zbožím je povinen zaslat kopie dokladů dodaných se zbožím (faktura). 4

5 b. Prodávající vystaví kupujícímu o přijetí reklamace potvrzení a zašle je bez zbytečného odkladu na ovou adresu určenou kupujícím. V potvrzení kromě popisu reklamovaného zboží uvede datum zahájení reklamačního řízení a důvod reklamace. c. Prodávající ukončí reklamační řízení nejpozději do 30 dnů od jeho zahájení a o výsledku reklamace bude kupujícího informovat em. d. Kupující má právo, jde-li o vadu odstranitelnou, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, tak výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. e. Kupující má právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit též v případě, kdy jde sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. f. Kupující má právo, jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, na výměnu zboží. nebo má právo od smlouvy odstoupit. Nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. g. Volbu nároku provádí kupující. 6. V případě reklamace kupujícím podnikatelem, je postup následující: a. je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, má kupující právo požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad, požadovat odstranění vad opravou zboží jestliže vady jsou opravitelné, požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Volba mezi nároky kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující, odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Neoznámí-li kupující, volbu svého nároku ve lhůtě shora uvedené, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy; b. je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující, požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží; zvoleným způsobem odstranění vad však nesmí způsobit kupujícímu podnikateli, vynaložení nepřiměřených nákladů. c. Požaduje-li kupující odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody, ledaže prodávající oznámí kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. d. Dokud kupující nestanoví lhůtu ve smyslu shora uvedeném nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může prodávající sdělit kupujícímu, že vady odstraní v určité lhůtě. Jestliže kupující bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto sdělení neoznámí prodávajícímu svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek stanovení dodatečné přiměřené lhůty. e. Neodstraní-li prodávající vady zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy při stanovení dodatečné přiměřené lhůty nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit. f. Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu kupující na své náklady vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. g. Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad, a hodnotou, kterou mělo zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot 5

6 je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění. Kupující může o slevu snížit kupní cenu placenou prodávajícímu; byla-li kupní cena již zaplacena, může kupující požadovat její vrácení do výše slevy. h. Kupující, kterému vznikl nárok na slevu z kupní ceny, není oprávněn požadovat náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti zboží, na něž se sleva vztahuje. i. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu. j. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel. To neplatí, jestliže nemožnost vrácení zboží v takovém stavu není způsobena jednáním nebo opomenutím kupujícího, nebo jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží. k. Rovněž toto neplatí, jestliže před objevením vad kupující zboží nebo jeho část prodal nebo zboží zcela nebo zčásti spotřeboval nebo je pozměnil při obvyklém jeho použití. V tomto případě je povinen vrátit zboží neprodané nebo nespotřebované nebo zboží pozměněné a poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití zboží prospěch. VII. Záruka za jakost 1. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží kupujícím v záruční době (záruka za jakost). 2. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží všem kupujícím. 3. Délka záruční doby činí 24 měsíců od data dodání zboží kupujícímu. 4. Spolu se zbožím, které jsou zdravotnickými prostředky, je dodáván záruční list, který obsahuje zejména: a. obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo prodávajícího, b. datum prodeje, c. název výrobku, d. výrobní číslo, e. délku záruční lhůty, f. obsah a podmínky záruky. g. záruční list je platný i nevyplněný, pokud je doložen prodejním dokladem, na kterém je uvedeno výrobní číslo výrobku. 5. Záruka se zejména nevztahuje: a. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, b. u zboží prodávaného za nižší cenu, na vady, pro které byla nižší cena sjednána, c. vady způsobené vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek, např. v důsledku poškození zboží nevhodnou montáží, manipulací, nevhodnou obsluhou (např. nedodržením pokynů stanovených výrobcem) nebo nevhodným uvedením dodaného zboží do provozu, poškození zboží jeho použitím v nevhodných podmínkách, poškození zboží provedením neoprávněného zásahu do zboží atd. 6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. VIII. Ochrana osobních údajů 1. Prodávající v souladu s obecně závaznými předpisy dbá na ochranu osobních údajů kupujících, s nimiž je obeznámen v rámci vyřizování objednávek kupujících a které nezbytně potřebuje pro uzavření a plnění kupní smlouvy. 6

7 2. Prodávající informuje kupující, že jako zpracovatel shromažďuje pro společnost Jablotron Alarms a.s., identifikační číslo , se sídlem Pod Skalkou 4567/33, Jablonec nad Nisou, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1957, ová tel (dále jen správce ), za účelem nabízení obchodu nebo služeb ze strany správce kupujícím, zejména pak šířením obchodních sdělení elektronickými i ostatními prostředky, dále uvedené údaje o kupujících, kteří objednali jím vyráběný výrobek. 3. Údaje jsou prodávajícím shromažďovány v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, případně telefonní číslo kupujícího. 4. Kupující objednáním zboží vyrobeného společností Jablotron Alarms a.s. prodávaného přes webové stránky uděluje prodávajícímu a správci souhlas se zpracováním svých údajů ve shora uvedeném rozsahu a ke shora uvedeným účelům. Souhlasy jsou udělovány na dobu neurčitou a lze je kdykoliv jednostranně ze strany kupujícího odvolat. Odvolání je nutné vyjádřit písemně. Pokud kupující vysloví svůj nesouhlas se shora uvedeným zpracováním osobních údajů, nesmí ani správce ani prodávající uvedené údaje dále zpracovávat. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně. 5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje používané při nákupu v internetovém obchodě uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich změně. 6. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujících, s výjimkou shora uvedenou ve vztahu ke správci, neposkytnout třetí osobě, a dále s výjimkou zajištění distribuce či platebního styku týkajících se dodání objednaného zboží, a přijmout vhodná technická opatření za účelem jejich náležitého zabezpečení před zneužitím. 7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů prodávajícím, je mu prodávající povinen tuto informaci podat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s těmito podmínkami nebo obecně závazným předpisem, může požádat prodávajícího o vysvětlení, případně požadovat nápravu vzniklého stavu. IX. Kontakt Petr Fráňa s.r.o. Identifikační číslo: Sídlo: Jožky Jabůrkové 560/1, Olomouc Neředín, Česká republika Provozovna: Jožky Jabůrkové 560/1, Olomouc Neředín, Česká republika Zápis v obch. rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka Mob. / Tel / Web: Bankovní spojení: GE MONEY BANK, č.ú.: /0600 X. Povinnosti kupujícího vyplývající ze zvláštní povahy zboží 1. Kupující bere na vědomí, že některé výrobky nabízené v internetovém obchodě mají povahu zdravotnického prostředku ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb. a vztahují se k nim zvláštní povinnosti. Předmětné výrobky jsou v internetovém obchodě jasně označeny jako zdravotnické prostředky. 7

8 2. Kupující se uzavřením kupní smlouvy zavazuje, že ještě před použitím výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky, se pečlivě seznámí s návodem na jejich použití a podmínkami jejich použití, stejně jako se základními postupy neodkladné péče u dětí. Pokud by měl kupující u takového výrobku jakoukoliv nejasnost ohledně jeho použití, nesmí jej použít a obrátí se o radu na prodávajícího. 3. Kupující se zavazuje v případě, že nastane nežádoucí příhoda jakkoliv spojená s výrobkem, který je zdravotnickými prostředkem a který koupil od prodávajícího přes webové stránky bezodkladně informovat prodávajícího nebo výrobce, za účelem splnění jeho oznamovací povinnosti uložené zákonem č. 123/2000 Sb. XI. Závěrečná ustanovení 1. Kupující bere na vědomí, že: a. internetový obchod nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob; b. prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek nabízeného zboží; 2. Prodávající není s ohledem na provozování internetového obchodu vázán, ať již obligatorně či fakultativně, žádnými kodexy chování. 3. Prodávající je oprávněn měnit tyto obchodní podmínky i ceny zboží v internetovém obchodu. Pro kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím se použijí obchodní podmínky a ceny zboží platné v den odeslání objednávky kupujícím. Aktualizované Obchodní podmínky zveřejní Poskytovatel vhodným způsobem na svých webových stránkách nejméně 30 dnů před jejich účinností. 4. Právní vztahy týkající se koupě zboží v internetovém obchodě se dále řídí právními předpisy České republiky a případné spory rozhodují české soudy. V Olomouci dne 23. září

Obchodní podmínky pro nákup zboží na

Obchodní podmínky pro nákup zboží na Obchodní podmínky pro nákup zboží na www.mimispi.cz I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při prodeji zboží v internetovém obchodě na webových

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží na

Obchodní podmínky pro nákup zboží na Obchodní podmínky pro nákup zboží na www.nanny.cz I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při prodeji zboží v internetovém obchodě na webových

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží na

Obchodní podmínky pro nákup zboží na Obchodní podmínky pro nákup zboží na www.nanny.cz I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při prodeji zboží v internetovém obchodě na webových

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Objednávka a uzavření kupní smlouvy III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy III. Obchodní podmínky společnosti ALARMOVÉ SYSTÉMY CZ s.r.o. pro nákup zboží na www.eon.cz/bezpeci (dále jen obchodní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) se použijí pro smluvní vztah uzavíraný v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NADOP- VÝROBA NÁBYTKU a.s. se sídlem v Ořechově, Zahradní 1a identifikační číslo: 63469863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5856

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY[JA1] obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Jiří Hejtmánek se sídlem Praha 3, Slezská 2138/114 identifikační číslo: 16878299 Event.č.: 310001-523785753 podnikající na základě živnostenského listu č.j.: ŽIO/ 47667/2005/

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) se použijí pro smluvní vztah uzavíraný v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.jwl.cz, jehož provozovatelem je: Marek Matoušek, JwL Luxury Pearls, IČ: 741 30 307, s místem

Více

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti SOLAR, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Rozsah platnosti Reklamační řád platí pro prodej zboží přes internetový obchod provozovaný společností KAYSER, s.r.o. na internetové stránce eshop.kayser.cz. Reklamační

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové identifikační číslo: 75553155 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Opava, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bitcon spol. s r.o. se sídlem Suchý Vršek 2122/33, Praha 5, identifikační číslo: 43003028 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Ondřej Rutkowski. Tuhaň 39, Kly IČ : , DIČ : CZ

Ondřej Rutkowski. Tuhaň 39, Kly IČ : , DIČ : CZ Ondřej Rutkowski Tuhaň 39, 277 41 Kly IČ : 71122559, DIČ : CZ7503123441 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese paraznavijaku.cz/sk 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Úvodní ustanovení 1) Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Hodně Zdraví CZ Jan Šural ( Společnost ), se sídlem Dubenská 4, 37005 České

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle

Více

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fler.cz/move-material.podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY firma Zdeněk Šedivý GREY, místo bydliště Nemojov 31, 544 61, provozovna Zdeněk Šedivý GREY, Horní Dehtov 44, 544 01, IČ: 61244252, tel: 603 829 696 zapsaný na Živnostenském

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Pro-Vlasy.cz umístěného

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Atelier Dako

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Vladimíra Němečková se sídlem Italská 833/32, 120 00 Praha 2 identifikační číslo: 02973472 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 2 pro prodej

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu.

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu. A. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v Internetových obchodech umístěných na následujících internetových stránkách www.radiocity.cz (dále pro všechny tyto internetové obchody

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti, IČ:41293036, se sídlem Holušiská 2221/3, 148 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204599 pro prodej

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti se sídlem Jablonecká 1379, Smržovka, 468 51, IČO 25022229 zapsané v OR vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12444 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SmaltZlin, s.r.o. se sídlem Papírenská 186, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí identifikační číslo: 46345558 zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti VIVANTIS a.s., se sídlem Školní náměstí 14, 537 01 Chrudim, IČO: 25977687, DIČ: CZ25977687,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNí PODMíNKY Esthesia klinika rodinného zdraví a krásy s.r.o., se sídlem Opletalova 1013/59, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČ: 27676561, zapsané v obch. rejstříku

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky (pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.fullsport.cz) Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fullsport.cz. Podmínky blíže

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Obchodní podmínky. 1. Kontaktní údaje prodávajícího. 2. Základní ustanovení. 3. Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Kontaktní údaje prodávajícího. 2. Základní ustanovení. 3. Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Golf Arts s.r.o., se sídlem Dělnická 856/46, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 27420418, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 111707 1.

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY KURÝR JMP

SMLUVNÍ PODMÍNKY KURÝR JMP SMLUVNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KURÝR JMP s.r.o. se sídlem Šárovcova 880, 503 46 Třebechovice pod Orebem identifikační číslo: 03701506 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.construct.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.construct.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.construct.cz vydané obchodní společností CONSTRUCT A&D, a.s. se sídlem Františkov 220, 594 01 Velké

Více

Reklamační řád www.bryle-domu.cz

Reklamační řád www.bryle-domu.cz Reklamační řád www.bryle-domu.cz 1. Základní ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Venturia s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO:

Více

Provozovatel: Tomáš Vacek, Bydžovského 526/14, Praha 10 Malešice, PSČ 108 00, IČ: 40608417

Provozovatel: Tomáš Vacek, Bydžovského 526/14, Praha 10 Malešice, PSČ 108 00, IČ: 40608417 Obchodní podmínky internetového obchodu Psí Šatník pro prodej zboží prostřednictvím on line obchodu umístěného na internetové adrese www.psisatnik.cz. Provozovatel: Tomáš Vacek, Bydžovského 526/14, Praha

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Obchodní podmínky korporace Špaček plast, s.r.o.

Obchodní podmínky korporace Špaček plast, s.r.o. Obchodní podmínky korporace Špaček plast, s.r.o. platné ode dne 20. 6. 2016 korporace Špaček plast, s.r.o., IČO: 29307287, spisová značka: C 73043 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem (provozovnou)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jaromír Kolomý Řeznictví s.r.o. Staré město 122, 792 01 IČO: 26844818 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.reznictvikolomy.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti PRO VOBIS, s.r.o. se sídlem Libomyšl 43, 267 23 Lochovice identifikační číslo: 278 772 56 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti meg-cz, s.r.o. se sídlem Smetanovo nábřeží 1122, 50002 Hradec Králové identifikační číslo: 02689090 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci

Více