Obchodní podmínky pro nákup zboží na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro nákup zboží na www.nanny.cz"

Transkript

1 Obchodní podmínky pro nákup zboží na I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při prodeji zboží přes webové stránky zejména prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na nich prodávajícím (dále jen internetový obchod ), jakož i při ostatním prodeji zboží za použití prostředků komunikace na dálku. 2. Prodávajícím je obchodní společnost Petr Fráňa s.r.o., IČ: , se sídlem Jožky Jabůrkové 560/1, Olomouc Neředín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo jiný právní subjekt ve smyslu právních předpisů České republiky. 4. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 5. Právní vztahy mezi prodávajícím a: a. spotřebitelem neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy regulujícími spotřebitelské smlouvy; b. podnikatelem neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, platném znění; c. jiným, než shora uvedeným subjektem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 6. Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí provedením objednávky zboží, zejména odesláním vyplněného formuláře internetového obchodu. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. 7. Obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace, tisk, případně jiná forma reprodukce dle volby kupujícího. II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 1. Sortiment zboží nabízený prodávajícím je uveden v internetovém obchodě včetně cen, daní a všech souvisejících nákladů kupujícího na jeho pořízení účtovaných prodávajícím. 2. Veškeré zboží v internetovém obchodě je nabízeno informativně a má povahu neadresované výzvy k podávání návrhu na uzavření kupní smlouvy s tím, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Kupní smlouva je uzavřena teprve akceptací objednávky kupujícího prodávajícím. 3. Výběr zboží a sjednání ostatních podmínek dodání zboží: a. při nákupu v internetovém obchodě provádí kupující volbou příslušného políčka přímo ve webové aplikaci a upřesněním svého požadavku např. uvedením požadovaného počtu kusů zboží, způsobu doručení zboží či úhrady kupní ceny, čímž dochází automaticky k vyplňování objednávkového formuláře internetového obchodu kupujícím. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky veškeré vyplňované údaje zkontrolovat, opravit a případně nepožadované položky zboží odstranit. Odeslání objednávky se děje kliknutím na tlačítko Objednat. Pokud není objednávka učiněna řádným způsobem, je kupující na chybějící údaje automaticky upozorněn a objednávka není odeslána, dokud nedojde k odstranění jejích nedostatků. 1

2 b. v ostatních případech kupující provádí objednávku oznámením specifikace zboží, požadovaného množství a ostatních podmínek dodání zboží způsobem odpovídajícím jím zvolenému prostředku komunikace na dálku přímo prodávajícímu. 4. Zboží je kromě objednávkového formuláře v internetovém obchodě možno objednávat ještě způsoby: a. elektronickou poštou, b. telefonicky. 5. Kontaktní údaje nezbytné pro učinění objednávky ve smyslu tohoto článku jsou uvedeny v článku IX. těchto podmínek. 6. Prodávající kupujícímu potvrdí doručení jeho objednávky bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, a to elektronickou poštou na adresu sdělenou mu kupujícím. Zároveň informuje zákazníka o tom, zda objednávku akceptuje, čímž teprve dochází k uzavření příslušné kupní smlouvy, nebo zda objednávka akceptována nebyla. O uzavření kupní smlouvy je kupující informován Potvrzením o přijetí objednávky, a to em na adresu kupujícího sdělenou prodávajícímu. 7. Potvrzení o přijetí objednávky obsahuje nejméně: a. identifikační údaje prodávajícího, b. identifikační údaje kupujícího, c. jedinečný identifikátor objednávky (např. číslo objednávky nebo datum objednávky a jméno kupujícího), d. datum a čas uskutečnění objednávky, e. souhrn objednaného zboží, f. zákazníkem zvolený způsob doručení zboží a úhrady kupní ceny, g. jednotkovou cenu zboží a celkovou cenu, tzn. kupní cenu včetně daní a poplatků a nákladů souvisejících s dodáním zboží h. informace o dodací lhůtě, ve které bude zboží připraveno k přepravě/odeslání. 8. Neobdrží-li kupující Potvrzení o přijetí objednávky nejpozději do 24 hodin od učinění objednávky, má se za to, že k uzavření smlouvy nedošlo. 9. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. 10. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy při prodeji zboží přes webové stránky vyplývají ze shora uvedených postupů objednávání zboží a vzniku kupní smlouvy. 11. Podklady sloužící k uzavření kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě po dobu 3 měsíců a nejsou přístupné třetím osobám. Vedle toho prodávající plní svoji povinnost dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 123/2000 Sb. ) a uchovává po stanovenou dobu pro potřebu kontroly (dodací listy) a faktury, na jejichž základě byly výrobky, které mají povahu zdravotnických výrobků, dodány. 12. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (např. náklady na internetové připojení, telefonní poplatky, poplatky jiné datové komunikace) vzniklé kupujícímu jejich použitím při uzavírání kupní smlouvy si nese kupující sám s tím, že jejich výše závisí na podmínkách, které má sjednány s poskytovatelem dané služby. III. Ceny a platební podmínky 1. Zboží je prodáváno za ceny smluvní. Ty jsou uváděny vždy včetně veškerých daní a poplatků spojených s prodejem daného zboží dle obecně závazných právních předpisů. K ceně zboží jsou dále účtovány náklady na dodání zboží zákazníkovi (např. náklady spojené s jeho balením, doručením kupujícímu nebo úhradou kupní ceny). Aktuální výše nákladů na dodání zboží je kupujícímu dostupná při objednávání zboží, ještě před učiněním objednávky. 2

3 2. Kupující má zaručenu cenu zboží platnou v době objednání zboží. 3. Kupující má na výběr z následujících způsobů úhrady kupní ceny a nákladů na dodání zboží: a. platba předem převodem na účet dle instrukce prodávajícího, b. platba v hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího, c. platba přepravci při převzetí zboží - dobírka. 4. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je v případě bezhotovostní platby splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího. 5. Prodávající dodává daňový doklad za prodej zboží kupujícímu společně se zbožím. IV. Dodací podmínky 1. Kupující má na výběr z následujících způsobů dodání zboží: a. Česká pošta balík do ruky; b. osobní odběr zboží kupujícím v provozovně prodávajícího. 2. Zvolený způsob doručení lze dodatečně měnit jen se souhlasem prodávajícího. 3. Kupující vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že prodávajícím dále uváděné lhůty dodání jsou podmíněny dostupností zboží a aktuálními provozními možnostmi prodávajícího. Prodávající zpravidla předává zboží k přepravě resp. je připraveno k převzetí na provozovně prodávajícího nejpozději následující pracovní den po uzavření kupní smlouvy. 4. Nelze-li zboží expedovat ve shora uvedených lhůtách, bude kupující vyrozuměn bez zbytečného odkladu o novém předpokládaném termínu expedice. 5. V závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží kupující uvede v objednávce místo, kam si přeje objednané zboží dodat (Sjednané místo dodání). 6. Zboží se považuje za dodané doručením na sjednané místo dodání. 7. Nepřevezme-li kupující zboží ve sjednaném místě dodání z důvodu, který leží na jeho straně, nese náklady spojené s opakovaným dodáním zboží. 8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny objednaného zboží kupujícím. V. Odstoupení od kupní smlouvy 1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který je spotřebitelem: a. kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené v internetovém obchodu či jiným způsobem při použití prostředků komunikace na dálku bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží; odstoupením se smlouva ruší od počátku. b. uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. c. odstoupení je třeba učinit písemně oznámením zaslaným na adresu prodávajícího uvedenou v článku IX. těchto podmínek zároveň se zbožím, kterého se týká; v odstoupení kupující zároveň uvede své bankovní spojení pro účely vrácení kupní ceny. 3

4 d. kupující je povinen zboží vrátit prodávajícímu kompletní včetně dokumentace, nepoškozené či jinak znehodnocené, bez známek používání nebo opotřebování, a, jeli to možné, v původním obalu, a prodávající je povinen vrátit kupní cenu nejpozději do 30 dnů od řádného vrácení zboží kupujícím. e. nevrátí-li kupující zboží ve stavu dle písm. d. tohoto článku, je povinen poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu; prodávající je oprávněn nárok na peněžitou náhradu jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. f. kupující je povinen při odesílání zboží prodávajícímu zabezpečit zásilku tak, aby nedošlo k jejímu případnému poškození během přepravy; náklady přepravy zboží zpět prodávajícímu nese kupující. 2. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který není spotřebitelem (jiný právní subjekt): a. kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to umožňuje zákon. b. odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když v souladu se zákonem projev vůle kupujícího odstoupit od smlouvy je doručen na adresu prodávajícího uvedenou v článku IX. těchto podmínek; odstoupení je třeba učinit písemně. c. ohledně postupu při vypořádání práv a povinností kupujícího a prodávajícího souvisejících s odstoupením platí článek V. odst. 1. písm. d., e., f. těchto podmínek obdobně. 3. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím: a. prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo její části v případě, že se od uzavření smlouvy do dodání zboží kupujícímu výrazným způsobem změnila cena zboží a nedohodl-li se s kupujícím na alternativním plnění. b. prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo její části rovněž v případě, kdy kupující nezaplatil kupní cenu dle instrukce prodávajícího a neučinil-li tak v přiměřené lhůtě ani po urgenci prodávajícího. 4. V případě, že kupující uhradil kupní cenu nedodaného zboží předem, prodávající je povinen vrátit uhrazenou kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu poté, co od smlouvy odstoupil. VI. Odpovědnost za vady, reklamace zboží 1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v množství, jakosti a provedení dle kupní smlouvy, jinak má zboží vady. 2. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Tím nejsou dotčeny povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost zboží. 3. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po jeho převzetí. 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad ihned sepsat s přepravcem škodní protokol a jeho kopii bez zbytečného odkladu odeslat prodávajícímu na adresu uvedenou v článku IX. těchto podmínek. Kupující může odmítnout převzetí zboží od přepravce, pokud je zásilka zjevně poškozená. 5. Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, a to písemně nebo prostřednictvím u na adresách uvedených v článku IX. těchto podmínek. Zároveň prodávajícímu sdělí nárok, který uplatňuje, a své kontaktní údaje, kde si přeje být informován o vyřizování reklamace. a. Reklamované zboží kupující zašle na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v článku IX. těchto podmínek. Spolu se zbožím je povinen zaslat kopie dokladů dodaných se zbožím (faktura). 4

5 b. Prodávající vystaví kupujícímu o přijetí reklamace potvrzení a zašle je bez zbytečného odkladu na ovou adresu určenou kupujícím. V potvrzení kromě popisu reklamovaného zboží uvede datum zahájení reklamačního řízení a důvod reklamace. c. Prodávající ukončí reklamační řízení nejpozději do 30 dnů od jeho zahájení a o výsledku reklamace bude kupujícího informovat em. d. Kupující má právo, jde-li o vadu odstranitelnou, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, tak výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. e. Kupující má právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit též v případě, kdy jde sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. f. Kupující má právo, jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, na výměnu zboží. nebo má právo od smlouvy odstoupit. Nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. g. Volbu nároku provádí kupující. 6. V případě reklamace kupujícím podnikatelem, je postup následující: a. je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, má kupující právo požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad, požadovat odstranění vad opravou zboží jestliže vady jsou opravitelné, požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Volba mezi nároky kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující, odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Neoznámí-li kupující, volbu svého nároku ve lhůtě shora uvedené, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy; b. je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující, požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží; zvoleným způsobem odstranění vad však nesmí způsobit kupujícímu podnikateli, vynaložení nepřiměřených nákladů. c. Požaduje-li kupující odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody, ledaže prodávající oznámí kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. d. Dokud kupující nestanoví lhůtu ve smyslu shora uvedeném nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může prodávající sdělit kupujícímu, že vady odstraní v určité lhůtě. Jestliže kupující bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto sdělení neoznámí prodávajícímu svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek stanovení dodatečné přiměřené lhůty. e. Neodstraní-li prodávající vady zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy při stanovení dodatečné přiměřené lhůty nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit. f. Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu kupující na své náklady vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. g. Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad, a hodnotou, kterou mělo zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot 5

6 je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění. Kupující může o slevu snížit kupní cenu placenou prodávajícímu; byla-li kupní cena již zaplacena, může kupující požadovat její vrácení do výše slevy. h. Kupující, kterému vznikl nárok na slevu z kupní ceny, není oprávněn požadovat náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti zboží, na něž se sleva vztahuje. i. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu. j. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel. To neplatí, jestliže nemožnost vrácení zboží v takovém stavu není způsobena jednáním nebo opomenutím kupujícího, nebo jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží. k. Rovněž toto neplatí, jestliže před objevením vad kupující zboží nebo jeho část prodal nebo zboží zcela nebo zčásti spotřeboval nebo je pozměnil při obvyklém jeho použití. V tomto případě je povinen vrátit zboží neprodané nebo nespotřebované nebo zboží pozměněné a poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití zboží prospěch. VII. Záruka za jakost 1. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží kupujícím v záruční době (záruka za jakost). 2. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží všem kupujícím. 3. Délka záruční doby činí 24 měsíců od data dodání zboží kupujícímu. 4. Spolu se zbožím, které jsou zdravotnickými prostředky, je dodáván záruční list, který obsahuje zejména: a. obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo prodávajícího, b. datum prodeje, c. název výrobku, d. výrobní číslo, e. délku záruční lhůty, f. obsah a podmínky záruky. g. záruční list je platný i nevyplněný, pokud je doložen prodejním dokladem, na kterém je uvedeno výrobní číslo výrobku. 5. Záruka se zejména nevztahuje: a. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, b. u zboží prodávaného za nižší cenu, na vady, pro které byla nižší cena sjednána, c. vady způsobené vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek, např. v důsledku poškození zboží nevhodnou montáží, manipulací, nevhodnou obsluhou (např. nedodržením pokynů stanovených výrobcem) nebo nevhodným uvedením dodaného zboží do provozu, poškození zboží jeho použitím v nevhodných podmínkách, poškození zboží provedením neoprávněného zásahu do zboží atd. 6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. VIII. Ochrana osobních údajů 1. Prodávající v souladu s obecně závaznými předpisy dbá na ochranu osobních údajů kupujících, s nimiž je obeznámen v rámci vyřizování objednávek kupujících a které nezbytně potřebuje pro uzavření a plnění kupní smlouvy. 6

7 2. Prodávající informuje kupující, že jako zpracovatel shromažďuje pro společnost Jablotron Alarms a.s., identifikační číslo , se sídlem Pod Skalkou 4567/33, Jablonec nad Nisou, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1957, ová tel (dále jen správce ), za účelem nabízení obchodu nebo služeb ze strany správce kupujícím, zejména pak šířením obchodních sdělení elektronickými i ostatními prostředky, dále uvedené údaje o kupujících, kteří objednali jím vyráběný výrobek. 3. Údaje jsou prodávajícím shromažďovány v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, případně telefonní číslo kupujícího. 4. Kupující objednáním zboží vyrobeného společností Jablotron Alarms a.s. prodávaného přes webové stránky uděluje prodávajícímu a správci souhlas se zpracováním svých údajů ve shora uvedeném rozsahu a ke shora uvedeným účelům. Souhlasy jsou udělovány na dobu neurčitou a lze je kdykoliv jednostranně ze strany kupujícího odvolat. Odvolání je nutné vyjádřit písemně. Pokud kupující vysloví svůj nesouhlas se shora uvedeným zpracováním osobních údajů, nesmí ani správce ani prodávající uvedené údaje dále zpracovávat. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně. 5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje používané při nákupu v internetovém obchodě uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich změně. 6. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujících, s výjimkou shora uvedenou ve vztahu ke správci, neposkytnout třetí osobě, a dále s výjimkou zajištění distribuce či platebního styku týkajících se dodání objednaného zboží, a přijmout vhodná technická opatření za účelem jejich náležitého zabezpečení před zneužitím. 7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů prodávajícím, je mu prodávající povinen tuto informaci podat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s těmito podmínkami nebo obecně závazným předpisem, může požádat prodávajícího o vysvětlení, případně požadovat nápravu vzniklého stavu. IX. Kontakt Petr Fráňa s.r.o. Identifikační číslo: Sídlo: Jožky Jabůrkové 560/1, Olomouc Neředín, Česká republika Provozovna: Jožky Jabůrkové 560/1, Olomouc Neředín, Česká republika Zápis v obch. rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka Mob. / Tel / Web: Bankovní spojení: GE MONEY BANK, č.ú.: /0600 X. Povinnosti kupujícího vyplývající ze zvláštní povahy zboží 1. Kupující bere na vědomí, že některé výrobky nabízené v internetovém obchodě mají povahu zdravotnického prostředku ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb. a vztahují se k nim zvláštní povinnosti. Předmětné výrobky jsou v internetovém obchodě jasně označeny jako zdravotnické prostředky. 7

8 2. Kupující se uzavřením kupní smlouvy zavazuje, že ještě před použitím výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky, se pečlivě seznámí s návodem na jejich použití a podmínkami jejich použití, stejně jako se základními postupy neodkladné péče u dětí. Pokud by měl kupující u takového výrobku jakoukoliv nejasnost ohledně jeho použití, nesmí jej použít a obrátí se o radu na prodávajícího. 3. Kupující se zavazuje v případě, že nastane nežádoucí příhoda jakkoliv spojená s výrobkem, který je zdravotnickými prostředkem a který koupil od prodávajícího přes webové stránky bezodkladně informovat prodávajícího nebo výrobce, za účelem splnění jeho oznamovací povinnosti uložené zákonem č. 123/2000 Sb. XI. Závěrečná ustanovení 1. Kupující bere na vědomí, že: a. internetový obchod nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob; b. prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek nabízeného zboží; 2. Prodávající není s ohledem na provozování internetového obchodu vázán, ať již obligatorně či fakultativně, žádnými kodexy chování. 3. Prodávající je oprávněn měnit tyto obchodní podmínky i ceny zboží v internetovém obchodu. Pro kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím se použijí obchodní podmínky a ceny zboží platné v den odeslání objednávky kupujícím. Aktualizované Obchodní podmínky zveřejní Poskytovatel vhodným způsobem na svých webových stránkách nejméně 30 dnů před jejich účinností. 4. Právní vztahy týkající se koupě zboží v internetovém obchodě se dále řídí právními předpisy České republiky a případné spory rozhodují české soudy. V Olomouci dne 23. září

Objednávka a uzavření kupní smlouvy III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy III. Obchodní podmínky společnosti ALARMOVÉ SYSTÉMY CZ s.r.o. pro nákup zboží na www.eon.cz/bezpeci (dále jen obchodní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti, IČ:41293036, se sídlem Holušiská 2221/3, 148 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204599 pro prodej

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o.

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti internetového obchodu www.interforst.cz, na straně

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je:

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je: Obchodní podmínky CONEXFIT-SHOP.CZ 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti se sídlem Jablonecká 1379, Smržovka, 468 51, IČO 25022229 zapsané v OR vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12444 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu provozovaného na internetové adrese http://gnosis9.net/obchod/, prodejcem je Libor

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti RT TORAX s.r.o. se sídlem Rudná 100, č.p. 2378, 700 30 Ostrava Zábřeh identifikační číslo: 603 19 305 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224 Společnost MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní podmínky jsou platné do doby

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky )

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc identifikační číslo: IČ: 25848526 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Více

Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách

Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách Obchodní podmínky platné do 18.1.2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovéch obchodu provozovaném Jaroslavem Ulrichem od 1.1. 2014. 1. Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod. identifikační číslo: 60916265

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod. identifikační číslo: 60916265 OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod identifikační číslo: 60916265 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ reklamační řád prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ reklamační řád prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti ŽIDLE a spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Újezd 452/42, PSČ 118 00 identifikační číslo: 24270920, DIČ: CZ24270920 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy na základě zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy na jedné straně je prodávající

Více

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami.

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami. Všeobecná ustanovení 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: A KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy

Více

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Biomee, s.r.o se sídlem v Klentnici 157, 692 01 Klentnice, IČ: 01867679, DIČ: CZ01867679, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky obchodní společnosti Martin Lebeda se sídlem Čeplova 831, Čáslav, IČ 76621804 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rematig.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00 OBCHODNÍ PODMÍNKY Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní

Více

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 Obchodní podmínky internetového obchodu www.autolockpick.cz Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE obchodní společnosti PROPASIV s.r.o. IČ: 29319919 se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

Obchodní podmínky firmy Kundrát Antonín. 1. Úvodní ustanovení. 2. Vymezení pojmů. 3. Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky firmy Kundrát Antonín. 1. Úvodní ustanovení. 2. Vymezení pojmů. 3. Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky firmy Kundrát Antonín 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sezendarek.cz Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 se sídlem Brno Ponava,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Zapsaného spolku XB1 FANS IČ: 036 07 682, se sídlem Sokolovská 1278/156, Libeň, 180 00 Praha 8 1. Úvod Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zákona číslo 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zákona číslo 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů. REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, IČ: 29459079,

Více

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží:

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží: KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží: Bc. Vojtěch Tomíček., se sídlem Nad Kajetánkou 27/1458, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 75170221, DIČ: CZ8302220256,

Více

Obchodní podmínky Pro nákup na www.lachevre.eu Platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky Pro nákup na www.lachevre.eu Platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky Pro nákup na www.lachevre.eu Platné od 1.1.2014 1.Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1/8

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1/8 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ANWE s.r.o. se sídlem Příční 9, Šlapanice 664 51 identifikační číslo: 283 24 633 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Brně oddíl C, vložka 61288 pro

Více

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento nákupní řád (dále jen nákupní řád ) společnosti O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen obchodní podmínky ) Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod prodávajícího, jenž je provozován na webové stránce umístěné

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Opletalova 92, CZ-563 01 Lanškroun IČ: 25254197, DIČ: CZ25254197 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 142762,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 142762, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Deee, s.r.o. sídlo: Vodičkova 35, 110 00 Praha provozovna: Vodičkova 35, 110 00 Praha 1 IČO: 28455428, DIČ: CZ 28455428 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více