Vnitřní směrnice Řád školní jídelny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní směrnice Řád školní jídelny"

Transkript

1 Vnitřní směrnice Řád školní jídelny Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, RAKVICE Vypracoval: Mgr. Jaroslav Vysloužil Schválil: Mgr. Jaroslav Vysloužil ředitel školy ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Číslo směrnice: 17 Číslo jednací: Vydáno dne: Účinnost od: Stran: Změny v organizační směrnici: Číslo: Datum: Strana: Účinnost od: Provedl: Poznámka: 1. září září 2002 Mgr. J.Vysloužil

2 ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 1. Společná ustanovení Tento organizační a provozní řád školního stravování (dále jen řád) platí pro všechny pracovníky školního stravování ZŠ a MŠ Rakvice Řád zahrnuje podrobnější zásady vedení a činnosti zařízení školního stravování. 1.3 Řád stanovuje přesnou charakteristiku a pracovní náplně jednotlivých pracovníků zařízení. Dále jsou vymezeny stupně nadřízenosti a podřízenosti v rámci vlastního zařízení a ve vztahu k vedení školy. Rozpracovaná je i zastupitelnost jednotlivých profesí. 1.4 Dále řád podrobně rozpracovává problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 1.5 Řád stanovuje pravidla přípravy a sestavování jídelního lístku. 1.6 V řádu jsou uvedena práva a povinnosti strávníků. 1.7 Řád uvádí i zásady vedení základní dokumentace (mzdové a účetní). Hlavní činností zařízení školního stravování je zabezpečení stravování žáků základní školy, dětí mateřské školy, pracovníků školy a dalších ( cizích ) strávníků. Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými vyhláškou č. 463/2011Sb., ze dne 23. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb., a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených touto vyhláškou. Finanční limit je vyhlašován ministerstvem školství. Školní jídelna připravuje obědy (výběr ze tří jídel), pro děti z MŠ přesnídávky a svačiny. O hlavních, jarních, velikonočních a podzimních prázdninách se vaří pouze jedno jídlo. Školní jídelna je plátcem daně z přidané hodnoty. Do ceny za stravování zaměstnanců školy je připočtena DPH ve výši 21%. Cizí strávníci uhradí ve stravném DPH ve výši 15%. Stravování žáků ve školní jídelně je ze zákona od daně osvobozeno. V zařízení školního stravování se uskutečňuje stravování dětí MŠ, žáků ZŠ a zaměstnanců v době jejich pobytu ve škole. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se podle vyhlášky o školním stravování považuje za pobyt ve škole. Jídelna umožní odebrání jídla pouze první den nemoci dítěte. Rodiče si mohou oběd vyzvednout před výdejem obědů ve ŠJ, tj. do Zabezpečení závodního stravování zaměstnanců školy se řídí jinými předpisy. 2. Pracovníci školního stravování a) vedoucí školního stravování je nepedagogický pracovník školy, která řídí školní stravování a odpovídá za jeho provoz a plynulý chod. Je jmenována ředitelem školy. Je mu dána hmotná odpovědnost. Vedoucí školního stravování je přímo podřízen řediteli školy a v rámci svých základních povinností plní úkoly související se školním stravováním.

3 Vedoucímu školního stravování jsou přímo podřízeny: vedoucí kuchařka, kuchařky a pomocné kuchařky. Je tedy vedoucím zaměstnancem, který řídí práci podřízených zaměstnanců. Podrobněji viz Pracovní náplň a charakteristika vedoucího školního stravování. b) vedoucí kuchařka je samostatnou pracovnicí školního stravování, zodpovědnou za vedení kolektivu, organizaci výroby jídel, dodržování technologických a hygienických postupů při přípravě a výrobě jídel. Vedoucí kuchařka je přímo podřízená vedoucí školní jídelny, které odpovídá za výsledky své práce. Dává pokyny a úkoly kuchařce a pomocné kuchařce. c) kuchařka je pracovnicí školního stravování a řídí se pokyny vedoucí kuchařky, které odpovídá za výsledky své práce. Zabezpečuje zejména práce při přípravě jídel a výdeji stravy, obsluhu jednoúčelových velkokapacitních kuchyňských strojů, úklidové práce na pracovišti a podle potřeby zajišťuje mimořádné úkoly školního stravování. d) pomocná kuchařka je pracovnicí školního stravování a řídí se pokyny vedoucí kuchařky, které odpovídá za výsledky své práce. Pracovně zabezpečuje především hrubou přípravu jídel, veškeré sanitární práce v zařízeních školního stravování a manipulační práce při přejímce zboží bez hmotné zodpovědnosti. 3. Zastupitelnost jednotlivých pracovníků školního stravování v době nepřítomnosti zastupuje v těchto oblastech: a) vedoucí školního stravování objednávky potravin administrativní práce přejímka zboží s hmotnou zodpovědností: evidence strávníků, fakturace - hlavní kuchařka - hlavní kuchařka - hlavní kuchařka - účetní školy a) vedoucí kuchařku při krátkodobé nepřítomnosti: - vedoucí školní jídelny při dlouhodobé nepřítomnosti: - určená kuchařka na základě pověření c) kuchařku při krátkodobé nepřítomnosti: - vedoucí kuchařka, kvalifikovaný zástup při dlouhodobé nepřítomnosti: - kvalifikovaný zástup d) pomocnou kuchařku při krátkodobé nepřítomnosti: - pověřená kuchařka při dlouhodobé nepřítomnosti: - kvalifikovaný zástup Předávání a přejímání funkcí bude provedeno ústním sdělením, nová závažná a důležitá nařízení písemnou formou. Důležité organizační změny na útvaru školního stravování bude provádět pouze statutární orgán ředitel školy.

4 4. Doba výdeje přesnídávek, svačin a obědů Doba odvozu přesnídávek do MŠ: 7.30 hodin 8.00 hodin Doba výdeje obědů: Pro strávníky stravující se v jídelně : Pro strávníky odebírající si oběd do jídlonosičů: Výdej obědů v MŠ: Doba odvozu svačin do MŠ: hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin Operativní změny výdejní doby budou včas oznámeny po schválení ředitelem školy nebo zástupcem ředitele školy, případně vedoucí učitelkou MŠ. V době nemoci žáka je nárok na odběr stravy pouze první den nemoci. Zákonný zástupce si může stravu odnést s sebou domů. 5. Dokumentace školního stravování a) osobní agenda pracovníků školního stravování: v jednom kompletu je uložena u účetní školy v její kanceláři Každý pracovník má povinnost ihned nahlásit změny v osobních nebo dalších údajích účetní nebo řediteli školy. b) mzdová agenda pracovníků školního stravování: vedoucí školní jídelny vede pravidelně a přesně měsíční výkaz práce všech pracovníků podepsané měsíční výkazy předává zástupci ředitele školy mzdy jsou převáděny na osobní účty pracovníků (pokud není dohodnuto jinak) c) účetní doklady: všechny účetní doklady uchovává vedoucí školního stravování (příjemky, výdejky, měsíční sestavy skladu a stravné) účetní školy obdrží vždy do 10. dne v měsíci uzávěrku. Její struktura je stanovena ředitelem školy d) další dokumentace školního stravování: Kniha úrazů pracovníků vede ředitel školy Evidence o školení BOZP - uloženo v ředitelně školy (agendu zabezpečuje referent BOZP) Evidence přidělených osobních ochranných pomůcek - vede účetní školy 6. Jídelní lístek Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s vedoucí kuchařkou na základě závazných zásad a pravidel v návaznosti na čerpání tzv. spotřebního koše. Jídelníček na následující týden bude vyvěšován na internet vždy nejpozději ve středu. Vedoucí školního stravování bude pro potřeby kontrolních orgánů jeden výtisk jídelníčku za každý týden archivovat u sebe v kanceláři.

5 Objednávky jídel - oběda: Internetový objednávkový terminál Strávníci (mimo MŠ) si mohou obědy objednávat a odhlašovat u terminálu ve školní jídelně nebo prostřednictvím internetu na adrese a to do 13 hodin na další den. Např. v pondělí v 13,00 hod. lze provést objednávku ještě na úterý. Tentýž den v 13,01 hod lze provést objednávku už jen až na středu a samozřejmě na další následné dny. Na pondělí lze objednávat nejpozději jen předcházející Pá, nikoli v So či Ne. Dítě v mateřské škole se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy ve škole. 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci vychází z příslušných ustanovení zákoníku práce. Noví pracovníci úseku školního stravování budou proškoleni první den při nástupu do zaměstnání, dále pak budou všichni pracovníci znovu proškolováni podle harmonogramu školení o bezpečnosti a hygieně práce a požární ochraně ve školní jídelně. O školení je vedena centrálně evidence. Dále je vedena evidence přidělených osobních ochranných pracovních pomůcek. Každý pracovník školního stravování předloží při nástupu do zaměstnání zdravotní průkaz. Kopie budou uloženy u vedoucí školního stravování. Je vedena kniha úrazů, která je uložena ředitele školy. Lékárnička je umístěna v prostorách školního zařízení a musí být dostupná všem pracovníkům. V prostorách školní jídelny jsou vyvěšeny rozpisy pedagogických dozorů. 8. Inspekce a kontroly V zařízení školního stravování budou pravidelně prováděny inspekce a kontroly příslušnými nadřízenými a kontrolními orgány. Revize zařízení ve školním stravování budou prováděny smluvními revizními techniky. Časově budou realizovány podle lhůt stanovených pro školní stravování. Závažnější opravy strojů budou prováděny jen vybranými odbornými mechaniky. 9. Provozní řád školní jídelny - informace pro strávníky a) obědy se vydávají od hodin do hodin. Výdejní doba může být operativně upravována vzhledem k akcím školy a toto bude vždy včas oznámeno. b) žáci přicházejí do jídelny společně a v doprovodu pedagoga. c) při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Dbají vždy pokynů pracovníků školního stravování. d) jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy. Vše konzumují v jídelně.

6 e) strávníci navštěvují jídelnu po dobu nezbytně nutnou a po obědě opustí prostory ŠJ. Další zdržování je nepřípustné. f) placení stravného: - trvalým příkazem z bankovního účtu - NEJVHODNĚJŠÍ A DOPORUČENÝ ZPŮSOB - v pokladně školní jídelny u vedoucí školní jídelny Pozor důležité: termín splatnosti trvalého příkazu je nutné nastavit tak, aby měl žák dostatečný osobní kredit a bylo mu umožněno v elektronickém objednávkovém systému provádět objednávání stravy. Aktuální výši kreditu je možné vidět po přihlášení do osobního účtu strávníka a také na objednávkovém terminálu ve školní jídelně. - Aby strávník mohl objednávat stravu hned od začátku školního roku (1. září), musí mít již na účtu kredit. Stravné se platí zálohově = předem min. na jeden měsíc! Tzn. např. v 8/2012 na 9/2012 atd. Doporučení - nastavte si trvalý příkaz na dobu neurčitou (včetně letních prázdnin), vyvarujete se opomenutí znovuzavedení trvalého příkazu od září nového šk. roku. Termín splatnosti stanovte okolo dvacátého dne v měsíci. Získáte jistotu, že platba bude včas připsána na bankovní účet školy. Pokud nemá strávník PŘEDPLACEN osobní kredit (nebo se pohybuje pod debetem 300 Kč), není mu umožněno další objednávání obědů = neobdrží následně stravu a to až do doby dalšího zaslání a následného PŘIPSÁNÍ peněz na účet školy /0300! Přeplatky stravného se vrací min 1 x ročně (červenec) na bankovní účet plátce. Zákonný zástupce strávníka je povinen hlásit vedoucí školní jídelny změny, týkající se: čísla účtu, změny adresy, ukončení stravování. Pokud nebudou změny nahlášeny, nezodpovídáme za případné chyby v převodu peněz na špatný účet, prodlení ap. 11. Přechodná a závěrečná ustanovení Tento organizační a provozní řád školního stravování nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 Tento řád se vydává ve dvou originálních vyhotoveních s tímto rozdělovníkem: ředitel školy vedoucí školního stravování V Rakvicích

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů: vyhláška 107/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 463/2011., o školním stavování v platném

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/0222/2011 A.1 A5

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY Vypracoval: Jolana Žufánková Podpis: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ SMĚRNICE, POKYNY, NAŘÍZENÍ Oblast: 2. PEDAGOGICKÁ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ŘŠ 2-3 /2013 Spisový/skart.znak: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Školská rada

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracovala Ing. Lýdie Lančová Článek I. 1. Kapacita školní jídelny

Více

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků Vnitřní řád školní jídelny A. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování,

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 15. ORG 2015 Směrnice: Provozní řád školní jídelny - výdejny Vypracoval:

Více

Organizační řád Dětský domov Česká Lípa, příspěvková organizace Mariánská 570, 470 01 IČO 49864360, bankovní spojení: 2106397754/2700

Organizační řád Dětský domov Česká Lípa, příspěvková organizace Mariánská 570, 470 01 IČO 49864360, bankovní spojení: 2106397754/2700 1 Dětský domov Česká Lípa, příspěvková organizace Mariánská 570, 470 01 IČO 49864360, bankovní spojení: 2106397754/2700 Platnost: Od 1.5.2013 Mgr. Ilona Hellerová, ředitelka Dětského domova v České Lípě

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 s platností od 1. 3. 2015 SÍDLO: Hradecká 1219 TELEFON:495 511 046 provozní kancelář 500 03 Hradec Králové 495 511 064 - vedoucí IČO : 49335499

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY spol. SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o. ŠJ Sokolská, Sokolská 1376 / 8, Říčany 251 01 s platností od 1.1.2013 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha

Více

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor OBSAH: OBSAH:... 1 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Poslání jídelny... 2 3. Strávníci... 2 4. Normy... 2 5. Výše finančního limitu na nákup potravin... 2 6. Stanovení ceny jídla, příspěvek na stravování, úhrada

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Obsah ORGANIZAČNÍ ŘÁD... 1 I. Ustanovení o organizačním řádu... 2 II. Základní ustanovení o Akademii

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9.

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9. VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9.2012 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha 7, 170 00 IZO: 110029534 Telefon:

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Čl. 1. Charakteristika a struktura školského zařízení Čl. 2. Postup při příjímání, přemísťování a propouštění dětí a další

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více