ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky"

Transkript

1 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 75 V Y H L Á Š K A Ministerstva financí České socialistické republiky ze dne 26. srpna 1985, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky podle 9 a 10 zákona č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 162/1968 Sb.: ČÁST PRVNÍ Rozsah zákonného pojištění 1 Zákonným pojištěním socialistických zemědělských organizací (dále jen "pojištění") jsou v rozsahu a za podmínek dále stanovených pojištěny u České státní pojišťovny (dále jen "pojišťovna") státní statky, jednotná zemědělská družstva, školní statky, školní zemědělské podniky, školní rybářství a další státní hospodářské a družstevní organizace, jejichž hlavním předmětem hospodářské činnosti je rostlinná výroba, šlechtitelství, chov hospodářských zvířat, 1 ) plemenářství, jakož i jejich organizační jednotky, které mohou vystupovat v hospodářských vztazích svým jménem 2 ) (dále jen "zemědělská organizace"), které mají sídlo na území České socialistické republiky. 2 Pojištění se vztahuje na majetek zemědělských organizací uvedených v 1, kterým se pro účely této vyhlášky rozumějí věci ( 5 až 7), které zemědělská organizace a) má ve správě nebo ve vlastnictví, b) má v trvalém užívání, c) užívá na základě práva užívání k zajištění výroby, 3 ) d) užívá podle písemné dohody o dočasném užívání a které nejsou jinak pojištěny, pokud je podle této dohody povinna užívané věci postižené pojistnou událostí opravit nebo pořídit věci nové anebo poskytnout za ně peněžní náhradu. 3 Pojištění se týká pojistných událostí, které nastanou na území Československé socialistické republiky.

2 Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 75/1985 Zb. Pojištění zahrnuje a) pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí (dále jen "živelní pojištění"), 4 b) pojištění pro případ uhynutí, utracení nebo nutné porážky hospodářských zvířat (dále jen "pojištění hospodářských zvířat"), c) pojištění pro případ snížení pojištěného výtěžku sklizně produktů (dále jen "pojištění úrody"). 5 Živelní pojištění (1) Živelní pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení a) budov a staveb 4 ) včetně nedokončených (dále jen "stavby") s výjimkou hydromeliorací, hrází a objektů na tocích, nádrží na tocích, úprav toků a kanálů a nedokončených objektů takovýchto staveb, b) zásob z vlastní výroby zemědělské organizace, c) strojů, jiných zařízení a ostatního mrtvého inventáře, zásob, které zemědělská organizace nevyrobila, jakož i peněz (dále jen "movité věci"), d) hospodářských a jiných zvířat, 1 ) ke kterému došlo 1. požárem, 2. výbuchem, 3. bleskem, 4. vichřicí, 5. povodní nebo záplavou, 6. krupobitím, 7. sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, pokud k nim nedošlo průmyslovou nebo stavební hospodářskou činností, popřípadě v souvislosti s ní, 8. sesouváním nebo zřícením lavin, 9. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené pojištěné věci, 10. zemětřesením dosahujícím alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseizmické účinky zemětřesení (MCS). (2) Živelní pojištění se rovněž vztahuje na poškození nebo zničení staveb tíhou sněhu nebo námrazy. (3) Živelní pojištění se dále vztahuje na poškození, zničení, odcizení nebo ztracení věcí uvedených v odstavci 1, došlo-li k nim v přímé souvislosti s událostmi tam uvedenými. 6 Pojištění hospodářských zvířat (1) Pojištění hospodářských zvířat chovaných zemědělskou organizací se vztahuje na jejich uhynutí, utracení nařízené veterinářem podle předpisů o veterinární péči 5 ) (dále jen "veterinář") nebo příslušným orgánem národního výboru a na nutnou porážku, k nimž došlo z důvodu a) onemocnění nákazou nebo podezření z nákazy, kterou se pro účely tohoto pojištění rozumí velmi nebezpečná nebo nebezpečná nákaza, 1 ) popřípadě infekční nebo parazitární onemocnění,

3 75/1985 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3 které se projevuje obdobně jako velmi nebezpečná nebo nebezpečná nákaza, a o němž tak rozhodne federální ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě s ministerstvy zemědělství a výživy republik, b) jiného hromadného onemocnění infekčního nebo parazitárního původu v době jeho trvání, nejpozději však do konce lhůty, pokud byla k jeho zdolání stanovena ozdravovacím plánem nebo jiným opatřením příslušného orgánu, c) hromadného onemocnění způsobeného látkou škodlivou zdraví, pokud nebylo způsobeno krmivem, jehož zdravotní závadnost byla smyslově zjistitelná bezprostředně před prvním podáním, nebo vědomým podáním krmiva určeného pro jiný druh nebo kategorii zvířat, d) prudkého nadmutí funkčně vyvinutého bachoru, jímž byl hromadně postižen skot, ovce a kozy, byla-li jeho příčinou nadměrná bakteriální a enzymatická činnost, e) zasažení hospodářského zvířete elektrickým proudem, f) přerušení dodávky elektrického proudu, které pracovníci nebo členové zemědělské organizace nezavinili, g) poškození hospodářského zvířete způsobeného v přímé souvislosti 1. s nařízenou imunizací proti nákazám, s úkony pro diagnostické účely, s odčervováním, s tlumením poruch reprodukce, s kastrací a s inseminací prováděných na zdravých hospodářských zvířatech odbornými pracovníky oprávněnými k těmto úkonům, 2. se závěrečnou dezinfekcí, dezinsekcí nebo deratizací. (2) Pojištění se dále vztahuje a) na poražení nebo na utracení hospodářského zvířete nemocného nákazou, podezřelého z nákazy nebo z nakažení nákazou, jakož i na poražení nebo utracení zdravého hospodářského zvířete, pokud bylo nařízeno některým z orgánů uvedených v odstavci 1 proto, aby bylo zabráněno rozšíření nákazy, b) na poražení krávy v případě úplné likvidace zvířat v chovu stiženém nakažlivým zánětem mléčné žlázy prováděné podle schváleného ozdravovacího plánu, c) na poražení krávy z důvodu onemocnění nakažlivým zánětem mléčné žlázy, které bylo prokázáno laboratorním vyšetřením, pokud pozitivní laboratorní nález není starší jednoho roku. (3) Pojištění hospodářských zvířat se vztahuje i na takové jejich postižení, k němuž došlo tím, že a) hospodářské zvíře zmetalo po uplynutí jedné třetiny doby březosti z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. a), b) plemenné nebo chovné hospodářské zvíře pro onemocnění nákazou, pro podezření z nákazy nebo z nakažení nákazou nebo pro nařízenou uzávěru při tlumení nákazy trvale ztratilo schopnost plodit plemenné nebo chovné potomstvo, popřípadě bylo z chovu vyřazeno. (4) Pojištění hospodářských zvířat se rovněž vztahuje na uhynutí, na utracení nařízené veterinářem a na nutnou porážku, k nimž došlo z důvodu jiné získané nemoci, poranění, operace, porodu nebo potratu a) krav a jalovic starších 6 měsíců, b) plemenných kanců, plemenných prasnic a plemenných prasniček s výslednou třídou, 6 ) c) plemenných beranů, plemenných bahnic a ostatních plemenných ovcí s výslednou třídou. 7 )

4 Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 75/1985 Zb. Pojištění úrody 7 Pojištění úrody se vztahuje na snížení pojištěného výtěžku sklizně produktů náležejících podle jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví 8 ) do skupin a) obilniny a luskoviny, b) okopaniny, c) olejnaté a přadné rostliny, d) pícniny včetně chrástu cukrovky, krmné řepy a čekanky a skrojků okopanin (dále jen "pícniny"), e) čerstvá zelenina, f) léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, g) chmel, h) tabák, i) vinná réva a její sazenice, j) ovoce, k němuž došlo v důsledku zničení nebo snížení množství a u stonků lnu a konopí, u čerstvé zeleniny, chmele, tabáku, vinné révy a u ovoce i v důsledku zhoršení jakosti úrody, způsobených jakoukoli událostí, která úrodu postihla v době od vysetí nebo výsadby (u víceletých kultur od ukončení sklizně předchozího roku) do ukončení sklizně příslušného roku; ukončením sklizně se rozumí její odevzdání odběrateli (dále jen "realizace") nebo uložení na sklad. 8 (1) Pojištěným výtěžkem sklizně produktu se rozumí součin průměru hektarového výnosu produktu, průměru cen a výměry plochy produktem v příslušném roce skutečně oseté nebo osázené (jde-li o vinnou révu a dřeviny ovocné v příslušném roce skutečně plodící), přičemž a) průměrem hektarového výnosu produktu se rozumí průměr ze tří nejvyšších hektarových výnosů produktu, kterých v posledních pěti letech zemědělská organizace dosáhla ze skutečně sklizených ploch, nejvýše však hektarový výnos plánovaný na příslušný rok; u produktu, který zemědělská organizace v posledních pěti letech nepěstovala alespoň tři roky, se vychází z jeho plánovaného hektarového výnosu a pokud zemědělská organizace produkt v příslušném roce ani neplánovala, určí se jeho hektarový výnos podle hektarového výnosu plánovaného jinou zemědělskou organizací s obdobnými výrobními podmínkami; u námele, u osiv kukuřice a zeleniny, u sazenic vinné révy a u sadby chmele se vychází z plánovaného výnosu až do výše podložené hospodářskými smlouvami o jejich dodávce na příslušný rok, b) průměrem cen se rozumí průměr z cen produktu uvedených v prováděcím hospodářském plánu zemědělské organizace na příslušný rok, které si zemědělská organizace určila v rozmezí platných nákupních cen 9 ) s přihlédnutím k výrobním podmínkám a k ceně dosažené alespoň jedenkrát v posledních pěti letech; pokud zemědělská organizace produkt nerealizovala v posledních pěti letech, určí se jeho cena z průměru cen dosažených jinou zemědělskou organizací s obdobnými výrobními podmínkami (dále jen "plánovaná cena"); u zelené hmoty pícnin se vychází z jednotné ceny, nejvýše však 150 Kčs za tunu; u neplánovaného produktu se vychází ze stálé zúčtovací ceny; 10 ) není-li pro některý druh produktu nákupní cena vyhlášena, použije se místo ní stálá zúčtovací cena a není-li vyhlášena, částka, kterou pro tento účel stanoví ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky. (2) Pojištěným výtěžkem sklizně jednotlivé skupiny produktů uvedené v 7 písm. a) až j) je úhrn pojištěných výtěžků sklizně produktů k této skupině náležejících (dále jen "pojištěný výtěžek skupiny").

5 75/1985 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5 (3) Snížením pojištěného výtěžku sklizně produktů ( 7) se rozumí rozdíl mezi pojištěným výtěžkem skupiny (odstavec 2) a výtěžkem v ní skutečně docíleným (odstavec 6). (4) Skutečně docíleným výtěžkem sklizně produktu se rozumí součin sklizeného množství produktu v příslušném roce a plánované ceny. U náhradního produktu vypěstovaného za produkt zničený se vychází z množství, které u tohoto druhu zemědělská organizace v průměru docílila ze všech jím osetých nebo osázených ploch v příslušném roce; pokud agrotechnické zásady a objektivní podmínky dovolovaly jako náhradní vypěstovat produkt rovnocenný, vychází se z množství skutečně docíleného u tohoto rovnocenného produktu. U stonku lnu a konopí, u čerstvé zeleniny, chmele, tabáku, vinné révy a u ovoce se plánovaná cena použije jen tehdy, pokud sklizené množství nebylo realizováno do konce příslušného roku nebo pokud bylo prodáno občanům anebo jiné, než k nákupu daného produktu oprávněné organizaci; 11 ) u již realizovaného množství se však vychází z průměru cen, které zemědělská organizace při realizaci skutečně docílila. (5) Skutečně docílený výtěžek náhradního produktu se sníží o náklady vynaložené na jeho pěstování od dosetí nebo dosázení a na sklizeň. (6) Skutečně docíleným výtěžkem sklizně jednotlivé skupiny produktů uvedené v 7 písm. a) až j) je úhrn skutečně docílených výtěžků sklizně produktů k této skupině náležejících, který zemědělská organizace docílila v době ukončení sklizně celé skupiny; u olejnin a přadných rostlin, u čerstvé zeleniny, chmele, tabáku, vinné révy a u ovoce nejpozději ke konci příslušného roku. Skutečně docílený výtěžek náhradního produktu se zahrne do skupiny, kam náležel původní produkt. (7) Cenou se rozumí cena platná v době zjišťování podkladů pro výpočet pojistného u příslušné zemědělské organizace včetně všech příplatků k cenám. Pojištění úrody se nevztahuje na 9 a) snížení výtěžku, způsobené nesprávným obděláváním, ošetřováním, sklizní anebo činností jiné organizace, b) ovoce, u něhož výtěžek určený podle 8 odst. 2 nedosáhl alespoň Kčs, c) dřeviny ovocné, květiny a okrasné dřeviny, rostliny pro košíkářské a podobné účely, sazenice jahodníku, množitelský materiál vinné révy s výjimkou sazenic, slámu obilnin, luskovin, a olejnatých rostlin a prázdné makovice. ČÁST DRUHÁ Pojistné (1) Podkladem pro stanovení pojistného je a) u staveb jejich pořizovací cena, 12 ) 10 Podklady pro stanovení pojistného b) u zásob z vlastní výroby jejich hodnota vyjádřená ve stálých zúčtovacích cenách, c) u hospodářských zvířat hodnota hrubé živočišné produkce plánovaná na příslušný rok, a jde-li o plemeníky chované k odběru semene, s připočtením souhrnu jejich hodnot podle zařazení v plemenné knize k 1. lednu příslušného roku, d) u jednotlivých produktů průměrný hektarový výnos sklizně produktu [ 8 odst. 1 písm. a)] z výměry plánované pro příslušný rok vyjádřený v plánované ceně,

6 Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 75/1985 Zb. e) u ostatních movitých věcí jejich pořizovací cena. (2) Pořizovací cena staveb [odstavec 1 písm. a)], množství zásob z vlastní výroby zemědělské organizace [odstavec 1 písm.b)] a pořizovací cena ostatních movitých věcí [odstavec 1 písm. e)] se zjišťují z účetnictví zemědělské organizace podle stavu k 1. lednu roku, na který se určuje pojistné. Plánovaná hodnota hrubé živočišné produkce [odstavec 1 písm. c)] a plánované množství sklizně jednotlivých produktů [odstavec 1 písm. d)] se zjišťují z prováděcího hospodářského plánu zemědělské organizace pro příslušný rok. Skutečně osetá nebo osázená výměra a dosažené hektarové výnosy produktu ( 8 odst. 1) se zjišťují z výkaznictví zemědělské organizace. 11 Sazby pojistného Pojistné na kalendářní rok činí z každých 100 Kčs ceny nebo hodnoty zjištěné podle 10 a) za stavby 0,07 b) za zásoby a ostatní movité věci c) za hospodářská zvířata Kčs 0,06 1. skot 3,20 2. prasata 1,40 3. hrabavá a vodní drůbež 1,50 4. ryby 2,70 5. jednokopytníci, ovce, kozy, kožešinová zvířata, králíci a včely d) za produkty 1. obilniny a luskoviny 5,15 1,60 2. okopaniny 11,80 3. olejnaté a přadné rostliny - len, konopí 17,20 - ostatní olejnaté rostliny 14,30 4. pícniny 5,60 5. čerstvá zelenina - rajčata, okurky, paprika zeleninová, květák, melouny 6. léčivé, aromatické a kořeninové rostliny - ostatní čerstvá zelenina včetně zeleniny pěstované ve sklenících, fóliovnících a pařeništích 17,00 13,30 13,20 7. chmel - sadba chmele 6,50 8. tabák 14,40 9. vinná réva a její sazenice 19, ovoce - meruňky, mandle, ořechy, kaštany jedlé - jablka, hrušky, ostatní jádrovité a peckovité ovoce - jahody, angrešt, rybíz a ostatní bobulovité ovoce 16,10 15,00 12,80

7 75/1985 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7 Výpočet a placení pojistného 12 (1) Pojišťovna vypočte pojistné vždy na kalendářní rok; jeho výši sdělí zemědělské organizaci nejpozději do 31. května příslušného roku. (2) U zemědělské organizace, která byla zřízena během roku, se pojistné vypočte na dobu od jejího vzniku do konce kalendářního roku podle podkladů pro stanovení pojistného ke dni vzniku zemědělské organizace. (3) Pojistné je splatné ve třech splátkách, a to 10 % do 31. května, dalších 30 % do 31. srpna a zbývajících 60 % do 30. listopadu příslušného roku. (4) Pojišťovna má právo na pojistné za dobu od vzniku pojištění až do jeho zániku. Zaniklo-li však pojištění zničením pojištěné věci nebo tím, že jinak odpadla možnost vzniku pojistné události, náleží pojišťovně pojistné do konce kalendářního roku, v němž k zániku došlo. (5) Je-li zemědělská organizace v prodlení s placením pojistného, je povinna zaplatit pojišťovně poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, počínajíc desátým dnem po splatnosti pojistného; poplatek z prodlení menší než 100 Kčs a úrok z prodlení 13 ) se neplatí. 13 (1) Za příznivý průběh pojištění hospodářských zvířat poskytne pojišťovna zemědělské organizaci slevu na pojistném, a to a) ve výši 40 %, nepřevýší-li plnění vyplacené v posledních dvou kalendářních letech 10 % pojistného stanoveného za uvedená léta, b) ve výši 25 %, nepřevýší-li plnění vyplacené v posledních dvou kalendářních letech 20 % pojistného stanoveného za uvedená léta, c) ve výši 10 %, nepřevýší-li plnění vyplacené v posledních dvou kalendářních letech 30 % pojistného stanoveného za uvedená léta. (2) Za příznivý průběh pojištění úrody poskytne pojišťovna zemědělské organizaci slevu na pojistném, a to a) ve výši 30 %, nepřevýší-li plnění vyplacené v kalendářním roce 5 % pojistného stanoveného na tento rok, b) ve výši 20 %, nepřevýší-li plnění vyplacené v kalendářním roce 10 % pojistného stanoveného na tento rok, c) ve výši 10 %, nepřevýší-li plnění vyplacené v kalendářním roce 20 % pojistného stanoveného na tento rok. (3) Sleva podle odstavců 1 a 2 se vypočítává z pojistného stanoveného na předcházející rok. Poskytuje se z pojistného stanoveného na následující kalendářní rok a odečte se jednorázově od tohoto pojistného. Po odečtení slevy se pojistné hradí ve splátkách stanovených v 12 odst. 3.

8 Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 75/1985 Zb. ČÁST TŘETÍ Plnění pojišťovny ODDÍL 1 Vznik práva na plnění pojišťovny 14 (1) Právo na plnění zemědělské organizaci vznikne, nastane-li skutečnost uvedená v 5 až 9, s níž je spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit (dále jen "pojistná událost"), a jsou-li splněny dále uvedené podmínky. (2) Podmínkou pro uplatnění práva na plnění z pojištění hospodářských zvířat je, že zemědělská organizace a) předložila pojišťovně potvrzení veterinárního asanačního ústavu nebo veterinářem vystavené osvědčení o převzetí, popřípadě o neškodném odstranění těla zvířete, které v důsledku pojistné události uhynulo nebo bylo utraceno, b) vyžádala odborné ošetření hospodářského zvířete, jehož se plnění týká, mělo-li být podle veterinárních předpisů takto ošetřeno, c) předložila pojišťovně o příčině pojistné události osvědčení vystavené veterinářem na podkladě výsledků dostupných vyšetřovacích metod nebo epizootologických šetření, pokud pojistná událost nenastala následkem zasažení hospodářského zvířete elektrickým proudem. (3) Podmínkou pro uplatnění práva na plnění z pojištění úrody je, že zemědělská organizace a) písemně pojišťovně oznámila okolnosti, které nastaly v době uvedené v 7, pokud by mohly mít vliv na snížení pojištěného výtěžku, včetně důsledků činnosti jiné organizace, b) písemně oznámila pojišťovně nejpozději tři dny předem zaorávku produktu zničeného nebo poškozeného tak, že je nutno jej zcela nebo zčásti zaorat, c) provedla nový osev, dosev, sadbu nebo dosadbu, došlo-li k poškození nebo zničení produktu v době, kdy je agrotechnické zásady a objektivní podmínky dovolovaly, d) prokázala pojišťovně, že na pozemcích, kde produkty pěstuje, provedla opatření uložená jí podle předpisů o ochraně rostlinné výroby a že sklizeň dokončila v souladu s agrotechnickými zásadami. (4) Pokud není stanoveno jinak, není pojišťovna povinna plnit ze živelního pojištění a z pojištění hospodářských zvířat, jestliže plnění, na které vzniklo zemědělské organizaci právo z téže pojistné události, nepřesáhne částku Kčs. ODDÍL 2 Výše plnění pojišťovny 15 Stavby Byly-li pojistnou událostí nebo v přímé souvislosti s ní poškozeny nebo zničeny stavby, je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu nebo znovuzřízení těchto staveb sníženou podle stupně jejich opotřebení nebo jiného znehodnocení z doby před pojistnou událostí. Od takto určené částky odečte pojišťovna cenu zbytků poškozených nebo zničených staveb.

9 75/1985 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9 16 Zásoby z vlastní výroby zemědělské organizace (1) Byly-li pojistnou událostí poškozeny nebo zničeny zásoby produktů z vlastní sklizně zemědělské organizace, je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající ceně takového množství, o něž se zásoby snížily. (2) Cenou podle odstavce 1 se rozumí cena uvedená v účetnictví zemědělské organizace. (3) Byly-li pojistnou událostí poškozeny nebo zničeny zásoby jiných věcí než produktů z vlastní sklizně, které však zemědělská organizace sama vyrobila, uhradí pojišťovna náklady na opravu poškozených věcí, popřípadě na pořízení věcí nových, nejvýše však částku ve výši nákladů, které bylo nutno na výrobu těchto věcí vynaložit. Jestliže by náklady na výrobu převýšily cenu, za kterou by zemědělská organizace tyto věci prodala, poskytne pojišťovna plnění jen do výše této ceny. (4) Od částky určené podle odstavců 1 až 3 odečte pojišťovna cenu zbytků a od částky určené podle odstavce 1 též částku, o kterou se snížily náklady na ošetřování a další zpracování, jež by jinak bylo nutno ještě vynaložit. (5) Podle odstavců 1 až 4 je pojišťovna povinna plnit také tehdy, byla-li věc z vlastní výroby zemědělské organizace poškozena, zničena, ztracena nebo odcizena v přímé souvislosti s pojistnou událostí. Movité věci 17 (1) Byla-li pojistnou událostí poškozena movitá věc, je pojišťovna povinna vyplatit částku potřebnou na její opravu až do výše odpovídající ceně, kterou věc měla bezprostředně před pojistnou událostí. (2) Byla-li věc poškozena tak, že ji nelze opravou uvést do předešlého stavu, nebo byla-li zničena, je pojišťovna povinna vyplatit částku ve výši ceny, kterou věc měla bezprostředně před pojistnou událostí. (3) Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí (odstavec 1 a 2), se určí tak, že se od pořizovací ceny nové věci téhož druhu a téže jakosti nebo věci s ní srovnatelné odečte částka vyjadřující opotřebení, popřípadě jiné znehodnocení pojištěné věci z doby před pojistnou událostí. (4) Od částky určené podle předchozích odstavců odečte pojišťovna cenu zbytků věci. (5) Podle předchozích odstavců je pojišťovna povinna plnit také tehdy, byla-li movitá věc poškozena, zničena, ztracena nebo odcizena v přímé souvislosti s pojistnou událostí. 18 Týká-li se pojistná událost peněz, je pojišťovna povinna plnit, pokud peníze měla zemědělská organizace u sebe v souladu s předpisy o pokladních operacích, 14 ) a to a) byly-li uloženy v ohnivzdorné pokladně, b) v ostatních případech nejvýše do Kčs.

10 Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 75/1985 Zb. Hospodářská a jiná zvířata 19 (1) Bylo-li pojistnou událostí postiženo hospodářské nebo jiné zvíře, je pojišťovna povinna vyplatit částku určenou podle jeho kvality ke dni, kdy bylo z důvodu, který vedl ke vzniku pojistné události, prvně vyšetřeno veterinářem, a odpovídající ceně, které se k tomuto dni v průměru dociluje při jeho prodeji. Plnění nesmí přesáhnout stanovené ceny jednotlivých druhů zvířat, jimiž se rozumějí u jatečných zvířat základní nákupní ceny bez dalších příplatků, u ostatních hospodářských zvířat a jiných zvířat základní nákupní ceny i s příplatky k nim. (2) Uhyne-li hospodářské zvíře z důvodu uvedeného v 6 odst. 4, je pojišťovna povinna plnit jen 90 % částky určené podle odstavce 1. (3) Plnění pojišťovny se snižuje o výtěžek docílený prodejem zvířete postiženého pojistnou událostí nebo prodejem jeho zužitkovatelných částí, popřípadě o částku, na kterou zemědělské organizaci vzniklo právo z odpovědnosti jiného za vady zvířete. (4) Jestliže plemenné nebo chovné hospodářské zvíře v důsledku pojistné události trvale ztratilo schopnost plodit plemenné nebo chovné potomstvo nebo bylo-li z chovu vyřazeno, je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající rozdílu mezi cenou, kterou mělo zvíře před pojistnou událostí, a cenou, kterou má po ztrátě plemenné nebo chovné hodnoty. (5) Ze živelního pojištění je pojišťovna povinna plnit podle odstavců 1 a 3 také tehdy, bylo-li zvíře poškozeno, zničeno, ztraceno nebo odcizeno v přímé souvislosti s pojistnou událostí. (6) Vzniklo-li právo na plnění ze živelního pojištění jiného než hospodářského zvířete, je pojišťovna povinna plnit nejvýše do částky Kčs za jedno zvíře. 20 (1) Z pojištění hospodářských zvířat hradí pojišťovna také náklady vynaložené z důvodu pojistné události, pokud byly spojeny a) s veterinárně léčebnou péčí poskytnutou veterinářem a s nutnou porážkou postiženého hospodářského zvířete, b) s nařízenou dezinfekcí objektu, ve kterém jsou chována postižená nebo ohrožená hospodářská zvířata. (2) Pojišťovna nehradí náklady podle odstavce 1, má-li tuto povinnost jiný. 21 Vzniklo-li zemědělské organizaci právo na plnění z pojistné události, kterou bylo postiženo hospodářské nebo jiné zvíře, je pojišťovna povinna vyplatit jen 90 % částky určené podle 19 a Pojišťovna je oprávněna plnění určené podle 19 až 21 přiměřeně snížit až o 60 %, došlo-li k pojistné události nebo ke zvětšení rozsahu jejích následků neodborným zásahem pracovníka nebo člena zemědělské organizace nebo proto, že tato organizace a) porušila povinnosti vyplývající pro ni ze schváleného ozdravovacího plánu na zdolání nákazy nebo jiného hromadného onemocnění infekčního anebo parazitárního původu, b) bez souhlasu příslušných orgánů nebo bez odborné veterinární kontroly použila ke krmení hospodářských zvířat medikované nebo antibiotické krmné přípravky, vitaminové a minerální

11 75/1985 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 11 přísady, látky ovlivňující fyziologickou funkci a užitkovost hospodářských zvířat anebo jiná neobvyklá nebo nově vyvíjená krmiva nebo krmné směsi, jakož i krmné technologie, c) k zapuštění plemenice použila plemeníka, který nebyl k plemenitbě uznán výběrovou komisí příslušného ministerstva zemědělství a výživy, nebo při umělé inseminaci použila spermatu neodpovídajícího platné technické normě, d) nevyžádala včas odborné veterinární ošetření. Sklizeň produktů 23 (1) Dojde-li k pojistné události z pojištění úrody, je základem pro určení výše plnění snížení pojištěného výtěžku sklizně produktů ( 8 odst. 3). (2) Od částky stanovené podle odstavce 1 pojišťovna odečte obvyklé náklady na ošetřování a sklízení, které již nebylo třeba vynaložit proto, že byla zničena sklizeň nebo část sklizně, za jejíž výtěžek pojišťovna plní. (3) Ze sníženého výtěžku sklizně jednotlivé skupiny vypočteného podle odstavců 1 a 2 je pojišťovna povinna plnit 80 %. (4) Pojišťovna je povinna za součinnosti zemědělské organizace zjišťovat povahu příčin a rozsah zničení nebo snížení pojištěného výtěžku sklizně jednotlivých produktů, vypočítat snížení pojištěného výtěžku tak, aby nezahrnovalo důsledky činností, na něž se pojištění úrody nevztahuje ( 9), a ve sporných případech vyžádat odborné posouzení, popřípadě též stanovisko příslušného orgánu státního hospodářského řízení zemědělství. 24 Ustanovení 23 odst. 1 a 2 se nevztahují na případy, kdy byly zničeny předpěstované sazenice a k jejich poškození nebo zničení došlo před přesázením na určené místo; pojišťovna je v takovém případě povinna plnit do výše nákladů, které již byly vynaloženy na vypěstování sazenic, nejvýše však částku odpovídající ceně, za kterou lze koupit sazenice nové. Zvláštní případy plnění 25 (1) Učinila-li zemědělská organizace opatření, která mohla vzhledem k okolnostem případu považovat za nutná k odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události nebo ke zmírnění následků pojistné události, pojišťovna jí uhradí takto vynaložené náklady až do výše odpovídající ceně, kterou měla pojištěná věc bezprostředně před hrozící pojistnou událostí. Z pojištění úrody pojišťovna tyto náklady uhradí, pokud příčinou jejich vynaložení byla některá ze živelních událostí uvedených v 5 odst. 1 nebo mráz. (2) Pojišťovna nehradí náklady na obvyklou údržbu nebo na ošetřování pojištěných věcí ani náklady spojené s odvozem zvířat nebo masa nutně poražených hospodářských zvířat na sanitní jatky. 26 (1) Pojišťovna uhradí zemědělské organizaci přiměřené náklady, které byla povinna vynaložit z důvodů bezpečnostních, hygienických nebo z jiného veřejného zájmu na odklizení zbytků pojištěné věci poškozené nebo zničené pojistnou událostí.

12 Strana 12 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 75/1985 Zb. (2) Byl-li produkt zničen nebo poškozen do té míry, že jej bylo nutno zaorat, dosít nebo dosázet, je pojišťovna povinna zemědělské organizaci uhradit přiměřené náklady spojené s novým osetím, dosetím, sadbou nebo dosadbou; pojišťovna nehradí tyto náklady, jde-li o chmel, vinnou révu a jahodník. V případě zaorávky víceletých plodin v roce jejich výsevu uhradí pojišťovna pouze náklady na toto zaorání a hodnotu původního osiva. ČÁST ČTVRTÁ Předcházení škodám na majetku zemědělských organizací a součinnost organizací 27 (1) Při vykonávání činnosti zaměřené na předcházení škodám 15 ) (dále jen "zábrana škod") pojišťovna zejména a) posuzuje v souvislosti se zjišťováním podkladů pro výpočet pojistného a pro určení výše svého plnění stav zabezpečení pojištěného majetku proti vzniku pojistné události, popřípadě rozšíření rozsahu následků pojistné události, která již nastala, a na závažné poznatky o závadách nebo o nebezpečí hrozícím pojištěnému majetku je oprávněna zemědělskou organizaci písemně upozornit, b) doporučuje zemědělské organizaci na základě svých poznatků o stavu zabezpečení pojištěného majetku proti škodám zavádění a rozšiřování technických, organizačních a jiných opatření napomáhajících či sloužících k odvrácení pojistných událostí a ke zmírnění rozsahu jejich následků, c) poskytuje v dohodě s orgány státního hospodářského řízení zemědělství pojištěné zemědělské organizaci finanční příspěvky na provedení zábranných opatření a ověřuje jejich použití k určenému účelu. (2) Zemědělská organizace je povinna umožnit pověřeným pracovníkům pojišťovny provést pojistně technickou prohlídku pojištěného majetku, nahlédnout do požárně technické, projektové, účetní a jiné obdobné dokumentace a přezkoumat činnost zařízení sloužících k ochraně pojištěného majetku. 28 (1) Pojišťovna poskytne zemědělské organizaci slevu až do výše 15 % z pojistného za živelní pojištění staveb, ve kterých jsou požární úseky s nebezpečím požáru chráněny samočinnou elektrickou požární signalizací, jejíž stav je každoročně zkontrolován. 16 ) (2) Za podmínky uvedené v odstavci 1 poskytne pojišťovna též slevu až do výše 30 % z pojistného za živelní pojištění staveb chráněných samočinným stabilním hasicím zařízením. Zemědělská organizace je povinna 29 a) zhotovovat dokumentaci o provedených agrotechnických opatřeních a řádně vést evidenci skutečně osetých nebo osázených ploch a sklizně produktů; tyto podklady je povinna na požádání pojišťovny předložit jako doklady potřebné ke zjištění rozsahu pojistné události, b) v případě pojistné události pořídit o jejím vzniku, příčinách a rozsahu zápis, c) při zjišťování podkladů potřebných pro výpočet pojistného a pro určení výše plnění pojišťovny podat pověřenému pracovníku pojišťovny potřebná vysvětlení na místě, d) oznámit neprodleně prokurátorovi nebo orgánům Sboru národní bezpečnosti pojistnou událost, která vznikla za okolností vzbuzujících podezření z trestného činu nebo přečinu nebo pokusu o ně, 17 )

13 75/1985 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13 e) zabezpečit, zejména reklamací, aby právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí vůči jinému mohla pojišťovna uplatnit, je-li k tomu zemědělská organizace v důsledku pojistné události oprávněna podle příslušných předpisů. 18 ) (2) Zjistí-li zemědělská organizace po oznámení pojistné události nebo po výplatě plnění pojišťovny, že byla nalezena ztracená nebo odcizená věc, které se pojistná událost týká, je povinna oznámit to pojišťovně bez zbytečného odkladu. Zemědělská organizace je povinna vrátit pojišťovně její plnění po odečtení přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat, nejméně však to, co by obdržela při prodeji této věci prostřednictvím příslušné socialistické organizace. ČÁST PÁTÁ Společná a závěrečná ustanovení 30 (1) Zemědělská organizace je povinna písemně pojišťovně oznámit pojistnou událost nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o ní dozvěděla. Stejně je zemědělská organizace povinna pojišťovně ohlašovat skutečnosti, které nastaly v době uvedené v 7, pokud by mohly mít vliv na snížení pojištěného výtěžku sklizně. V dohodě se zemědělskou organizací lze odchylně stanovit způsob a termíny oznamování pojistných událostí týkajících se hospodářských zvířat. (2) Pracovníci pojišťovny zjišťují za součinnosti zemědělské organizace příčiny pojistné události a její rozsah a všechny okolnosti, které mohly mít vliv na snížení pojištěného výtěžku jednotlivých produktů. O výsledcích tohoto zjištění a o opatřeních dohodnutých ke zmírnění rozsahu následků pojistné události se pořizuje zápis, který podepíší obě strany; jeden stejnopis zůstává v zemědělské organizaci. (3) Porušila-li zemědělská organizace povinnosti stanovené právními předpisy k ochraně majetku před škodami nebo povinnosti stanovené touto vyhláškou a mělo-li to vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení nebo zjištění rozsahu jejích následků, je pojišťovna oprávněna plnění přiměřeně snížit až o 30 %; totéž platí, došlo-li k pojistné události nebo ke zvětšení rozsahu jejích následků z příčiny, na kterou již předtím zemědělskou organizaci písemně upozornila [ 27 odst. 1 písm. a)]. (4) Neprovedla-li zemědělská organizace dohodnutá opatření uvedená v zápise pořízeném podle odstavce 2 nebo porušila-li povinnosti uvedené v odstavci 3 vědomě nebo opětovně, je pojišťovna oprávněna plnění snížit až o 60 %. (5) Způsobí-li zemědělská organizace zvýšení nákladů pojišťovny na vyřizování pojistné události zejména tím, že úkony pojišťovny musí být opakovány nebo podklady předkládané zemědělskou organizací pro úředně nepotvrzené opravy a doplňování ztratí věrohodnost, takže je nutno rozhodující skutečnosti zjišťovat nově, je pojišťovna oprávněna plnění, o jehož určení šlo, snížit o částku takto vzniklých nákladů. (6) Porušila-li zemědělská organizace povinnost zabezpečit pojišťovně možnost uplatnit právo, které na ni přešlo, 19 ) je pojišťovna oprávněna požadovat na zemědělské organizaci náhradu až do výše 30 % vyplaceného plnění. 31 Snížení, které je pojišťovna oprávněna provádět podle této vyhlášky, může činit u plnění z jedné pojistné události nejvýše 60 %.

14 Strana 14 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 75/1985 Zb. 32 (1) Šetření nutné ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit musí být provedeno bez zbytečného odkladu a je skončeno podpisem závěrečného prohlášení zápisu pořízeného podle 30 odst. 2. Plnění pojišťovny je splatné do 30 dnů od podpisu závěrečného prohlášení. (2) Je-li pojišťovna s plněním v prodlení, je povinna zaplatit zemědělské organizaci poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, počínajíc desátým dnem po splatnosti plnění; poplatek z prodlení menší než 100 Kčs a úrok z prodlení 13 ) se neplatí. 33 Vzájemně splatné pohledávky uvedené v 12 a 32 lze uhradit započtením. 34 Zrušuje se vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, provozovaného Českou státní pojišťovnou, ve znění vyhlášky č. 161/1979 Sb. a vyhlášky č. 148/1982 Sb. 35 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna Ministr: Ing. Tlapák v. r.

15 75/1985 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 15 1) 1 vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči, ve znění vyhlášky č. 69/1974 Sb. 2) 17 odst. 2 hospodářského zákoníku. 3) Zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby. 4) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 94/1980 Sb., o odpisování základních prostředků. 5) Zákon č. 66/1961 Sb., o veterinární péči. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči, ve znění vládního nařízení č. 128/1967 Sb., vyhlášky č. 156/1968 Sb. a vyhlášky č. 69/1974 Sb. 6) ČSN Plemenná, chovná a užitková prasata. 7) ČSN Plemenné ovce. 8) Výnos Federálního statistického úřadu, kterým se vydává doplněná a upravená klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví ze dne , čj. 8743/1976, registrovaný v částce 33/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 9) 61 vyhlášky Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb. a vyhlášky č. 160/1980 Sb. 10) Stálé zúčtovací ceny stanoví federální ministerstvo zemědělství a výživy, ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány. 11) Příloha k vyhlášce federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 73/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb. 12) Směrnice federálního ministerstva financí k účtové osnově pro hospodářské organizace čj. XV/ /80, registrované v částce 13/1981 Sb. 13) 378a hospodářského zákoníku. 14) Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích, ve znění vyhlášky č. 91/1980 Sb. 15) 4 odst. 2 zákona č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 162/1968 Sb. 16) ČSN Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace. 17) 8 odst. 1 trestního řádu. 18) Např. 345 hospodářského zákoníku. 19) 359 odst. 5 věta první hospodářského zákoníku.

16 Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 75/1985 Zb. Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, Bratislava, tel.: ,

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1975 Vyhlásené: 29.12.1975 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1976 do: 31.12.1982 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 161 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 28.04.1990 Časová verzia predpisu účinná od: 01.05.1990 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 138 V Y H L Á Š K A ministerstva financí,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 03.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 492 V Y H L Á Š K A ministerstva financí

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1987. Vyhlásené: 23.12.1987 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1988 do: 31.10.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1987. Vyhlásené: 23.12.1987 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1988 do: 31.10. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1987 Vyhlásené: 23.12.1987 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1988 do: 31.10.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 113 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Vyhlásené: 21.10.1980 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 142 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 162/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. (část)

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 30.05.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.10.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 59 V Y H L Á Š K A Českého úřadu bezpečnosti

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 04.06.1948 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 133 Z Á K O N ze dne 6. května

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1984 Vyhlásené: 10.12.1984 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 128 V Y H L Á Š K A Českého

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 17.12.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 590 Z Á K O N České národní

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1969 Vyhlásené: 23.12.1969 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1970 do: 31.12.1975 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 166 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 31.07.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.08.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 301 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ č. 1/14 OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P článek 1-22 str. 2 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1947 Vyhlásené: 17.11.1947 Časová verzia predpisu účinná od: 17.11.1947 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 189. V l á d n í n a ř í z e n í ze

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásené: 30.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásené: 30.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 30.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 549 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácích zvířat

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácích zvířat Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácích zvířat Oddíl I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Slavia pojišťovna a. s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, IČ: 60197501,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY platné od 1. ledna 2015

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY platné od 1. ledna 2015 Agra pojišťovna 162 00 Praha 6, Střešovická 48 tel. 233 312 836, fax: 233 312 839 agra@agrapojistovna.cz www.agrapojistovna.cz Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Vyhlásené: 12.05.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1988

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Vyhlásené: 12.05.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1988 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 12.05.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1988 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 68 V Y H L Á Š K A Českého báňského

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 16.01.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 16.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 20 N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y České republiky

Více

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Upozornění: Tento text vytvořený Ministerstvem zemědělství je neoficiálním zněním nařízení vlády. Jedná se pouze o dokument informativního a pracovního charakteru a Ministerstvo zemědělství nepřebírá odpovědnost

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., a zákona č. 230/2009 Sb. Parlament se

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásené: 29.11.1984 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1985 do: 31.08.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásené: 29.11.1984 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1985 do: 31.08. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1984 Vyhlásené: 29.11.1984 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1985 do: 31.08.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 123 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 K á r n ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 odst. 7 písm. c) zákona

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 02.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 13.11.1947 do: 01.08.1948 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 180. Z á k o n ze dne

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 06.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 09.06.1949 do: 31.12.1960 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 206 Z á k o n ze dne

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.06.1990 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1990 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 270 V Y H L Á Š K A ministerstva spravedlnosti

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1945. Vyhlásené: 22.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 22.12.1945

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1945. Vyhlásené: 22.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 22.12.1945 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1945 Vyhlásené: 22.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 22.12.1945 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 154. Z á k o n ze dne 13. prosince 1945

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Vyhlásené: 14.08.1985 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1985 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 60 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce.

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce. Příloha IV Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s vyznačením navrhovaných změn * * * 9 (1) Zaměstnavatel

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 24.05.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 24.05.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 172 Z Á K O N České národní rady ze

Více

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy Strana 2234 Sbírka zákonů č. 185 / 2015 185 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2015 o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691 Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, příslušných prováděcích předpisů a občanského

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1971. Uverejnené: 22.02.1971 Účinnosť od: 22.02.1971

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1971. Uverejnené: 22.02.1971 Účinnosť od: 22.02.1971 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1971 Uverejnené: 22.02.1971 Účinnosť od: 22.02.1971 10 V Y H L Á Š K A Ministerstva financí České socialistické republiky ze dne 4. února 1971, kterou se provádí

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Vyhlásené: 28.12.1977 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 98 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

POJISTNÁ SMLOUVA NA ÚRAZ, NEMOC A ŽIVOT PSA

POJISTNÁ SMLOUVA NA ÚRAZ, NEMOC A ŽIVOT PSA POJISTNÁ SMLOUVA NA ÚRAZ, NEMOC A ŽIVOT PSA CC 2008 DPPM CC 2008 PROSBA PSA Pane, žiji deset až dvanáct let, každá vzdálenost od Tebe mi přináší žalost. Mysli na to, než si mne pořídíš. Dopřej mi čas,

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Pojistná smlouva č. 19100963/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Více

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Obsah: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 04.06.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1952 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 04.06.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1952 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 04.06.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1952 do: 31.12.1956 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 138 Z á k o n ze dne

Více

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Platné znění zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, s vyznačením změn provedených zákonem č. 346/2005 Sb. (účinnost novely od 13. září 2005) Zákon

Více

NÁVRH. Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

NÁVRH. Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem NÁVRH Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem 1. ESCO se sídlem IČ: DIČ: jejímž jménem jedná bankovní spojení: (dále jen ESCO ) Článek 1. Smluvní strany 2. Klient se sídlem IČ:

Více

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách; ve znění zákona č. 120/2001 Sb.; zákona č. 517/2002 Sb.; zákona č. 257/2004 Sb.; nálezu ÚS č. 181/2005 Sb.;

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : 344. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

Dotace pro mladé začínající zemědělce

Dotace pro mladé začínající zemědělce Dotace pro mladé začínající zemědělce Dotační program určený na podporu zahájení činnosti mladých zemědělců (dotace na techniku, technologie, stavební výdaje, pořízení zemědělských budov, pozemků apod.)

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.11.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 427 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Vyhlásené: 25.05.1989 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1989 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 60 V Y H L Á Š K A Českého báňského

Více

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS), DOPLŇKOVÁ PLATBA K JEDNOTNÉ PLATBĚ NA PLOCHU (TOP-UP) PODPORA MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ A OBLASTÍ S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI (LFA) Obsah 1. ÚVOD...4

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

Více

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 327/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 30. dubna 2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin ve znění vyhlášky č.

Více

Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO

Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO (v2) ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami

Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami 141/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) 33 Práva obviněného (1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem,

Více

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv Změna: 476/2000 Sb. Změna: 473/2002 Sb. Změna: 399/2004 Sb. Změna: 91/2007 Sb. Ministerstvo

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 262/2012 Sb. - stav k 31.12.2015 262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí

Více

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona 20/1987 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKON Základní ustanovení České národní rady 1 [Komentář] ze dne 30. března 1987, Účel zákona o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) Změna: 242/1992 Sb. Změna:

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn K části první Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 4b (1) V rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011)

Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011) Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011) V návaznosti na článek o ukončování pracovní neschopnosti v rubrice dotazy a odpovědi zveřejňujeme, k oživení a doplnění

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 337 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 337 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 64 10. funkční období 64 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank Příloha č. 9 vzor A soud - správce daně V.... č. j. dne... vyřizuje: č. dveří. telefon: linka.. Dlužník: Peněžní ústav: IČO/RČ *) : IČO: EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

370/2006 Sb. VYHLÁŠKA

370/2006 Sb. VYHLÁŠKA 370/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. července 2006 o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016,

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne........ 2016, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím souvisejících. Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li

Více

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 88 odst.

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně III. ZÁKON ze dne 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin,

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin, Strana 4114 Sbírka zákonů č. 327 / 2012 327 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 85/1996 Sb. ze dne 13. března 1996, o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

Více