OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ"

Transkript

1 OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

2 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé upozoròují, že z dùvodù náboženské úcty používají v textu velká písmena u boží trojice, osobních zájmen božích osob i tvarù významovì odvozených, a to proti ustálené slovníkové pravopisné podobì. V pøípadì, že vìtný èlen je v originálu zamlèen, je v pøekladu uveden v hranatých závorkách Poselství Ježíše ze dne 2. dubna 2012 v 15:30. A SE KE MNÌ MODLÍ O DAR ROZLIŠENÍ Moje vroucnì milovaná dcero, musíš si teï odpoèinout, protože útoky tìch, kteøí nemohou pøijmout mé pravdivé Slovo, budou pokraèovat. Není ti dovoleno, abys bránila mé Slovo, ale nyní ti také dávám pokyn, aby ses nezabývala tìmi, kteøí o mém slovì pochybují, nebo to není tvoje povinnost. Má dcero, nezáleží na tom, jak lákavé je dokazovat lidstvu pravost mého Nejsvìtìjšího Slova v tìchto èasech, nesmíš to však udìlat. Nikdy jsem neodpovídal mým katùm bìhem mého ukøižování. Nesmíš se pokoušet odpovídat tìm, kteøí Mì chtìjí pronásledovat kvùli tìmto poselstvím. Nejsi to ty, má dcero, na kterou jsou rozzlobení, jsem to Já. Já mohu jenom øíct svìtu, jak se pøipravit na mùj Druhý pøíchod, nemohu je však nutit. Nevšímej si takových posmìškù. Mnohé pocházejí od ryzích duší, které cítí potøebu klást otázky. Ale tobì není dovoleno tak jednat. A se ke Mnì modlí za dar rozlišení. Jenom Já mám odpovìdnost za jejich duše. I když nabídneš utrpení k záchranì duší, stále to ještì není tvoje povinnost. Jenom jdi a povìz tìm, kteøí jsou na pochybách, že to byl mùj apoštol Tomáš, který jim po mém vzkøíšení také èelil, když jsem Já stál pøed ním. Bylo to až potom, co se dotknul mých ran, že plnì uvìøil. Naneštìstí mnoha duším na svìtì nebude dopøáno takového pøepychu. Ty musí vìdìt, že èasu je málo, aby si pøipravily své duše. Bude to jejich vlastní svobodná volba, zda na mou výzvu odpoví, nebo ne. Váš Ježíš 390. Poselství Ježíše ze dne 3. dubna 2012 v 20:00. JENOM PØÍMLUVNÝMI MODLITBAMI MOHOU BÝT ZACHRÁNÌNY DUŠE, KTERÉ JSOU V TEMNOTÌ toto je èasová perioda mezi dneškem a Varováním a pøeji si, aby tomu moji následovníci rozumìli. Je tøeba vašich neustálých modliteb, aby byly zachránìny duše, které už nejsou schopné si samy pomoci. Mnoho z tìchto duší nepøežije Varování, a tak je dùležité, aby ony a všechny jiné duše, které jsou všechny ve stavu smrtelného høíchu, byly zachránìny Božím zásahem. Nyní jsou zapotøebí vaše modlitby a prosby za záchranu jejich duší. To musí být vaše priorita teï, ve Svatém týdnu, nebo když poprosíte mého milovaného Otce v mém svatém jménu o záchranu takových høíšníkù, vaše modlitby budou vyslyšeny. Modlitba modlitební kampanì (42): "Za záchranu duše bìhem Varování". "Ó, Bože, Všemohoucí Otèe, ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista a na památku jeho smrti na køíži, kdy nás zachránil od našich høíchù, úpìnlivì Tì prosím, abys zachránil duše, které se nemohou samy zachránit a které by bìhem Varování mohly zemøít ve smrtelném høíchu. V pokání za utrpení tvého milovaného Syna, prosím Tì naléhavì, abys prominul tìm, kteøí nejsou schopní hledat vykoupení, protože nebudou žít dostateènì dlouho, aby prosili Ježíše, tvého Syna, o milosrdenství osvobodit je od høíchù. Amen." Modlete se za všechny høíšníky. Mé nejvìtší pøání je zachránit celé lidstvo. Jenom pomocí pøímluvných modliteb mohou být zachránìny ty duše, které jsou v temnotì. Kristus 391. Poselství Ježíše ze dne 4. dubna 2012 v 01:00.

3 PROSÍM, NA VELKÝ PÁTEK SE ZAÈNÌTE MODLIT MOJI NOVÉNU K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ èas, ve kterém svìt bude pøemítat o mé smrti na køíži, je již témìø zde. Je to v prùbìhu roku 2012, kdy naléhavì potøebuji vaše modlitby za ty, kteøí Mì nepoznají a za ty, kteøí o Mì nevìdí. Bude to záležet na vás, moji milovaní následovníci, abyste Mi pomohli zachránit ty ubohé duše, které potøebuji pøivést blíže k mé hrudi tak, abych je mohl pøipravit na mùj Nový ráj. Dìti, potøebuji, abyste se na Velký pátek modlily mùj rùženec Božího milosrdenství a zaèaly se modlit devítidenní novénu k Božímu milosrdenství. Je dùležité, aby co nejvíc z vás dokonèilo tuto novénu za jiné duše. Udìlím vám velké milosti, a proto vás nikdy neopustím. Spasím vaši duši, když pøedstoupíte pøede Mne v Den [posledního] soudu. Nikdy se nesmíte unavit modlitbami za záchranu ostatních duší. Vy jste má armáda a pomocí milostí, které vám dám, budete se Mnou pracovat, abychom pøed mým Druhým pøíchodem oèistili zemi od høíchu. Ne pro každého z vás je snadné se modlit. Nejlepší zpùsob je usebrat se v mém smutném umuèení a meditovat o mém utrpení, obzvláštì o mých mukách v zahradì [Getsemanské]. Pak je mé velké milosrdenství ve své nejvìtší síle. Bylo to právì kvùli høíšníkùm, vèetnì tìch pohanù, kteøí nikdy nedostali pøíležitost, aby Mì poznali, kvùli kterým jsem trpìl nejvìtší muka. Ti z vás, kteøí Mì milují, vìzte toto: Èím více Mi prokazujete naprostou dùvìru, tím silnìjší je mé milosrdenství. Tím více mohu odpustit. Mé milosrdenství je tak mocné, že mùže vymést høíchy celého lidstva. Ti, kteøí ve Mì vìøí a dùvìøují Mi, mohou dosáhnout velké svatosti tím, že jako svùj prvoøadý úkol postaví záchranu duší svých bratrù a sester. Udìlají to ze své lásky ke Mnì, nebo vìdí, že Mi to pøináší hodnì útìchy. Vy, moji èistí a spravedliví následovníci, kteøí Mì tolik milujete, vìzte, že je to skrze vaši velkodušnost srdce, že mohu zachraòovat høíšníky. Musíte pochopit, že høíšníci jsou ti, pro nìž jsem zemøel a po kterých žízním nejvíce ze všech. K høíšníkùm projevuji velký soucit. Ale vy, moji následovníci, kteøí jste také høíšníky, musíte Mi zcela dùvìøovat. Když to udìláte, poskytnu vám hodnì zvláštních milostí. Èím více budete prosit o mou pomoc, tím více jí dostanete. Je to kvùli tomuto poutu, které vy a Já máme mezi sebou, že Mi mùžete pomáhat zachraòovat jiné duše, aby se neutopily v zoufalství a beznadìji. Nezapomeòte na moc mé novény k Božímu milosrdenství a na poèet duší, které pro Mne tento rok zachráníte Poselství Ježíše ze dne 5. dubna 2012 v 08:00. PØEJI SI, ABY VELKÝ PÁTEK, ZEJMÉNA V TOMTO ROCE, BYL PØIPOMÁNÁN JAKO DEN, KTERÝM VE SKUTEÈNOSTI JE Velký pátek je dnem, který si pøeji a zvláštì tento rok aby byl pøipomínán pro to, co ve skuteènosti znamená. Mùj Otec Mì poslal do svìta a nabídnul Mì jako výkupné k záchranì svìta z plamenù pekla. Dìti, Já jsem pøišel, abych vám sloužil, ne abych vás odsoudil. Moje smrt byla speciální milost, bez jakéhokoliv jiného závazku z vaší strany, než pøijmout ruku milosrdenství, kterou vám podal mùj Vìèný Otec. Tento dar byl nabídnut, aby dovolil lidstvu obdržet dar smíøení tak, aby mohlo být uèinìno zpùsobilým vejít do království mého Otce. Pøed tím, než jsem byl ukøižován, úèastnil jsem se s mými apoštoly velmi dùležité veèeøe Pesachu, onen veèer pøed mou smrtí na køíži. Tato Poslední veèeøe pøináší jiný mimoøádný dar. Dar slavení svaté eucharistie je svátostí lásky, která je jedineèným darem, kdy Mì mùžete opravdu pøijmout ve svatém pøijímání. Moje skuteèná pøítomnost, obsažená ve svaté eucharistii, když je oslavena bìhem mše svaté, pøináší v dnešním svìtì velmi zvláštní milosti tìm, kteøí jsou ve stavu milosti, kteøí Mì milují a kteøí Mì pøijímají. Moji pøítomnost mùžete pocítit ve zpùsobu, jakým bude posílena vaše víra, když pøijmete moji skuteènou pøítomnost ve svaté eucharistii. Když odmítnete moji pøítomnost ve svaté eucharistii, odmítnete jeden z nejvýznamnìjších darù, který jsem zanechal, když jsem pøišel na zem, abych se obìtoval za vaše høíchy. Zemøel jsem, abych vás zachránil, a to samo o sobì je velký dar. Ale Já jsem vám zanechal velmi zvláštní dar, ve kterém Mì mùžete pøijmout v mysli, tìle a v duchu. Pøipus te moji pøítomnost a vaše duše Mi bude bližší v opravdové jednotì se Mnou. Pøijmìte Mì. Nevzdávejte se Mì. Nezapírejte Mì. Vìøte, bez jakýchkoliv pochybností ve svých srdcích, že to bylo kvùli lásce Boha Otce, že tyto dary vám byly udìleny. Pøemýšlejte nyní o skuteèné pravdì mého uèení. Nepøijímejte mé ukøižování, bez toho, že byste pøijali dary, které jsem vám také nabídnul pøi mé Poslední veèeøi. Pokud byste to udìlali, odmítli byste své duši potravu života. Vykupitel lidstva

4 393. Poselství Ježíše ze dne 6. dubna 2012 v 22:20. VELIKONOCE JSOU ÈASEM, KDY O MÉ SMRTI NA KØÍŽI LZE VHODNÌ ROZJÍMAT jak Mì utìšuješ v mých èasech zármutku. Jak Mi dáváš lásku a útìchu, po kterých tak od duší toužím. Ó, kdyby se všechny duše sjednotily a propojily svá srdce s mým, pak Boží svatá rodina by byla zcela úplná. Jenom tehdy, až budou zachránìny všechny duše, pak Boží vùle mého Otce bude vykonána. Velikonoce jsou èasem, kdy o mé smrti na køíži lze náležitì rozjímat a kdy mé zmrtvýchvstání je plnì uznáváno kvùli svobodì, kterou pøináší lidstvu. Mé zmrtvýchvstání znamená, že všichni z vás, kteøí Mì milují a hlásají mé Svaté Slovo, mohou být také vzkøíšeni z mrtvých. Všichni ti, kteøí zemøeli ve stavu milosti a tìší se pøízni mého Otce, budou stejnì tak vzkøíšeni ve slávì ve dni, kdy pøijdu soudit. Pøipojí se k tìm, kteøí jsou naživu nejenom v tìle, ale také v Duchu Pána a budou odmìnìni vìèným životem. Mnoho lidí nechápe mé zaslíbení. Všichni ti, jejichž jména jsou obsažena v Knize života, povstanou v tìle, mysli a duši, svobodní od tìlesného rozkladu v plné jednotì se Mnou. Všichni tito vyvolení budou žít podle Boží vùle mého Otce. Bìhem mého nádherného panování na zemi budete žít v lásce, míru a harmonii tisíc let. Pøipojíte se ve slávì znovuvzkøíšení ze smrti k tìm duším, které jsou považovány za zpùsobilé vejít do mého Nového ráje na zemi, vèetnì vaší milované rodiny a pøátel. To je život, o který se musíte všichni snažit. Nebuïte ale na žádných pochybách. Nebo ty ubohé duše, které nemohou pøijmout pravdu o mé existenci, nebo pravdu mého slibu soudit živé i mrtvé, si budou trhat své vlasy, když budou èelit strašlivému osudu, který bude ležet pøed nimi, až jim bude odhalena pravda. Vìøící musí být také opatrní. Mnoho z nich, kteøí Mì nemilují dost, nebo Mì považují za samozøejmost, dìlá chybu, když vìøí, že mé milosrdenství ignoruje høíchy, u nichž nejsou žádné výèitky svìdomí. Mé milosrdenství je pøekypující a mými milostmi chci zahrnout každého høíšníka. Ale jsou tu ti, samolibí ve falešných pøedpokladech, že jejich znalost mého uèení postaèuje, aby byli zachránìni. Jsou lhostejní k mé lásce. Chybí jim laskavé srdce, mají málo pokory ve svých duších a myslí si, že nìkteré høíchy nestojí za pokání. Takové myšlení je nebezpeèné a slouží jenom k tomu, že takové duše se ode Mne ještì více vzdalují. Není ani jediný høích, který by byl tak malý, že by mohl být nepovšimnut. Odpuštìní mùže být dáno jenom tehdy, když se kajete. Mùžete se kát, jenom když jste zbaveni pýchy a jste pokorného srdce. Mé dìti, radujte se bìhem tìchto Velikonoc, protože právì tak, jako má smrt na køíži vám dala dar spásy, bylo to mé vzkøíšení ze smrti, které vám poskytlo vìèný život, jenž byl už tak dlouho plánován mým Vìèným Otcem. Je toho mnoho, na co se máte tìšit, protože život vìèný, jenž vám byl slíben, znamená právì to vìèný život v tìle, mysli a duši. Je dùležité, abyste se snažili o tento nový život a abyste si pøipravili vaše duše. Satan a jeho démoni vynaloží veškeré úsilí, aby vás pøesvìdèili, že tento vìèný život v mém Novém ráji neexistuje. Že mùj Druhý pøíchod je lež. Knìží, pøíslušníci kléru, zbožní køes ané budou jejich prvním cílem. Modlete se, modlete se, modlete se k mému Vìènému Otci, aby vás ochránil mou vzácnou krví tak, aby ani jeden z vás se neodklonil od pravdy. Kristus Vykupitel lidstva 394. Poselství Ježíše ze dne 7. dubna 2012 v 10:00. JÁ JSEM CÍRKEV. CÍRKEV BYLA ZALOŽENA MNOU A NIKDY NEMÙŽE ZANIKNOUT. rozkol v katolické církvi, o kterém jsem mluvil, zapoèal. Mé uèení, které se nikdy nezmìnilo od doby, kdy mé Písmo svaté bylo ukonèeno Knihou Zjevení, je nyní zpochybòováno. Bìhem staletí došlo k mnoha námitkám, názorùm a teologickým posuzování mého Svatého Slova. Mnoho uèených mužù zpochybòovali instrukce a uèení, které jsem odevzdal lidstvu. Nìkterá z mých uèení byla dána stranou, [jiná byla] analyzována, hledaly se nové interpretace, které pak byly pøijaty. Pøesto to nebylo nutné. Nebo pravda byla dána lidem proroky, kteøí pøišli pøede Mnou, a pak Mnou samým bìhem mého èasu na zemi. Pravda se nikdy nezmìnila. Pravda je jednoduchá. Jiné informace, které nebyly obsaženy v Písmu svatém, byly dány lidstvu vyvolenými dušemi jako dar jenom z jediného dùvodu. Aby vám pomohly rozjímat o mé obìti za lidstvo a ukázat a pøipomenout vám lásku, kterou chovám ve svém srdci ke všem Božím dìtem. Jakákoliv Boží zjevení, dávaná svìtu dnes, vám mají pomoci v pøípravì na vìèný život. Moje uèení, uctívané svatou katolickou a apoštolskou církví, bude nyní napadáno jako první z mnoha požadavkù, které vyústí do rozdìlení církve. Budou zavedeny nové zákony, aby vyhovovaly moderním názorùm, a to tak, že budou pøíjemné tìm, kteøí s pýchou ve svém srdci cítí potøebu lidstvo uchlácholit, spíše než ukázat poslušnost k uèení církve. Já jsem církev. Církev byla založena Mnou a nikdy nemùže zaniknout. Mnozí, vèetnì tìch uvnitø, stejnì jako i vnì církve, se pokusí její strukturu zboøit. Modlete se, aby mùj svatý vikáø papež Benedikt XVI. zùstal silný uprostøed odporu, kterému teï èelí. Je to zámìrný pokus tìch, kteøí jsou spojeni s falešným prorokem, aby vytvoøili novou církev.

5 Tito lstiví lidé vás nechají uvìøit, že to bude ta samá církev, ale tak tomu nemùže být. Jak mùže má církev s novými zákony, pøekroucenými verzemi pravdy, kterou jsem dal svìtu, reprezentovat Mì? Nemùže. Proto mùj Otec bude øídit svou církev, opravdové vìrné vìøící, z nebe. Podrží si klíèe až do [mého] Druhého pøíchodu, kdy z popela povstane Nový Jeruzalém, jediná opravdová katolická církev, aby byla znovu vyžádána zpìt všemi Božími dìtmi všech náboženství, všech vìrouk, jako [církev] jediná. Takovým zpùsobem byla zamýšlena v úplné a koneèné jednotì v nové éøe míru na zemi Poselství Ježíše ze dne 8. dubna 2012 v 15:30. NEBE A ZEMÌ SE SJEDNOTÍ. JEDNO NEBUDE EXISTOVAT BEZ DRUHÉHO. Moje drahá, milovaná dcero, èas k mému panování na zemi se blíží a pro lidstvo zùstává jenom málo èasu, aby pochopilo mé milosrdenství a konalo pokání. Je také dùležité, aby má církev pøipravila své stádo na vìèný život a využila každou pøíležitost k pobízení ke smíøení (k pøijetí svátostí pozn. pøekladatele). Toto je dùležitý èas roku a musíte se obrátit ke Mnì, vašemu Ježíši, a modlit se o milosti, které vám, mým následovníkùm, zajistí sílu pøesvìdèivosti pøi šíøení pravdy o mém Druhém pøíchodu. Utrpení lidstva a utrpení mého Vìèného Otce a Mì, jeho milovaného Syna, pøichází koneènì ke konci. Satanova vláda na zemi zanikne a Já pøevezmu mùj právoplatný trùn. I když má vláda v mé církvi znamenala, že mùj Duch byl pøítomen s velikými milostmi, které nabízel duším, které toho byly hodny, pøece jenom vùle mého Otce nemùže být koneènì naplnìna, dokud Satan nebude spoután. Nikdo skuteènì nechápe, co je vìèný život. Nikdo plnì nerozumí tomu, co se stane za mého Druhého pøíchodu. Vzhledem k omezenosti lidského chápání, nikdo nemùže znát mé plány k shromáždìní mých dvanácti národù na zemi. Tak mnozí vìøí, že mùj druhý pøíchod je koncem svìta. Mùže to být konec èasù, jak je znáte, ale je to jenom zaèátek nádherné budoucnosti, plánované mým Vìèným Otcem pro všechny jeho dìti. Nebe a zemì se sjednotí. Jedno nebude existovat bez druhého. Spravedliví budou žít v mém Novém ráji a všeho bude hojnost. Tolik zázrakù nemùže být nikdy popsáno lidskými slovy. Každá duše, která zdìdí právo být èástí mého království, bude poci ovat velkou radost a pokoj. Dìti, láme mi to srdce, když vidím strach ve vašich oèích, když se odkazuji na konec èasù. Místo toho vás prosím, abyste dùvìøovali v mou velikou lásku k vám všem a vìzte, že mùj slib znamená, že budete opravdu doma u Mì a navìky zbavení svých starostí. Nový ráj, který slibuji, má být odhalen lidstvu velmi brzy. Nemarnìte ani jedinou chvíli strachem. Radujte se. Tìšte se na vaši budoucnost. Zcela Mi dùvìøujte, nebo Já vás miluji pøíliš, než abych vás vùbec kdy zklamal. Modlete se, aby všechny mé dìti byly pokorné srdcem, aby [mohly] pøijmout klíèe k ráji. Váš Ježíš 396. Poselství Panny Marie ze dne 9. dubna 3012 v 10:00. ÉRA MÍRU, O KTERÉ JSEM MLUVILA VE FATIMÌ, BYLA ZAPOMENUTA Mé dítì, teï když bitva za duše zesiluje, svìt brzy projde koneènými zmìnami. Satan uškodí katolické církvi a já, Matka Boží, budu vtažena do rozdìlení církve. Moje úloha Spoluvykupitelky, Prostøednice a Obhájkynì nebude pøijatá èástmi katolické církve. Nejsem pøijímána v mnoha kruzích, pokud jde o úlohu, kterou musím mít v záchranì duší. Mùj ubohý Syn je tak zraòován zpùsobem, jakým jsem byla já, Matka Boží, odmítnuta. Moje úloha jako té, která znièí hada, není pochopena. Byla jsem požehnána milostmi a také mocí, abych porazila a znièila Zlého. On, Zlý, má mnoho následovníkù uvnitø katolické církve, kteøí se chtìjí postavit proti moci, která mi byla dána Bohem Nejvyšším. Éra míru, o které jsem mluvila ve Fatimì, byla zapomenuta. Tato éra míru se uskuteèní po Druhém pøíchodu mého Syna a potrvá tisíc let. To se stane, až nebe a zemì se spojí v jediný nádherný Nový ráj. Kvùli víøe mých dìtí a jejich oddanosti ke mnì, jejich milované Matce, vejde mnoho duší do Nového ráje. Satan nyní usilovnì pracuje, aby pøesvìdèil èleny katolické církve, že toto se nemá stát. Moje úloha Matky Spásy a Spoluvykupitelky, abych po boku mého milovaného Syna byla èinná a hlásala jeho Druhý pøíchod, je popírána. Dìti, modlete se, aby ty duše, které jsou obì mi mistra klamu uvnitø katolické církve, neodvedly mé dìti od jejich chvíle spásy.

6 Modlete se, aby papež Benedikt mohl zastavit pronikání tohoto zla do katolické církve. Nikdy se nevzdávejte ve svém boji postavit se za pravdu. Pøíslib mého Syna vrátit se, aby pøivedl lidstvo do vìèného života v ráji, se chystá naplnit. Ale na každém kroku Mu budou kladeny pøekážky tìmi dušemi, které dovolily klamu Zlého, aby od Nìj odvrátily svùj zrak. Vìrnost k mému Synu uvnitø církve bude slábnout. Moje úloha jako Spoluvykupitelky, Prostøednice a Obhájkynì nebude pøijata. Modlete se, aby knìží mého Syna stáli pevnì a bránili pravdu. Vaše milovaná Matka Matka Boží Matka Spásy 397. Poselství Panny Marie ze dne 13. dubna 2012 v 17:57. MÙJ ÈAS, ABYCH ROZDRTILA HADA, SE BLÍŽÍ Já jsem vaše milovaná Matka, královna zemì. Jsem Neposkvrnìné Poèetí, Panna Maria, Matka Ježíše, který se stal tìlem. Mé dítì, èas k vítìzství mého Neposkvrnìného Srdce je blízko. Mùj èas, abych rozdrtila hada, se blíží. Ale dokud Satan a jeho démoni nebudou vrženi do pustiny, dojde na zemi k mnoha zmatkùm. Pro vìøící v mého Syna to bude èas muk. Ti budou katolickou církví taženi do dvou rùzných smìrù. Jedna polovina bude z povinnosti vìøit, že musí následovat falešného proroka, papeže, který nastoupí po papeži Benediktu XVI. On, šelma, je obleèen jako beránek, ale není od mého Otce, Boha Nejvyššího, a oklame ubohé duše vèetnì knìží, biskupù a kardinálù. Mnozí ho budou následovat a uvìøí mu, že je poslán Bohem, aby vládnul nad jeho církví na zemi. Naneštìstí bude mnoho duší následovat jeho uèení, které bude urážkou mého Otce. Jiní, naplnìní Duchem Svatým a obdaøení milostmi daru rozlišení kvùli jejich pokorným duším, budou okamžitì vìdìt, že v církvi v Øímì sedí podvodník. Tento nový falešný papež ještì døíve, než vystoupí na Petrùv stolec, zaène spøádat intriky, aby odsoudil uèení mého Syna. Potom odsoudí mì, Blahoslavenou Matku Boží a zesmìšní moji úlohu Spoluvykupitelky. Mé dítì, tvùj úkol se stává ještì tìžší než døíve, nebo mnoho z mých dìtí bude velmi zmateno. Urážky, kterým budeš každý den èelit, muka, jež budeš snášet ve jménu mého Syna, budou narùstat. Nikdy se neobávej øíct svìtu pravdu, mé dítì. Byla jsi uèinìna silnìjší, jako výsledek tìlesného a duševního utrpení, které pøijímáš ve jménu mého Syna, abys zachraòovala duše. Bude vynaloženo veškeré úsilí, zejména jednou èástí katolické církve, aby poselství, která dostáváš, byla odmítnuta. Tvoje poslušnost a vìrnost ke mnì a k mému milovanému Synu bude testována, jako nikdy døíve. To tì mùže vést k tomu, aby ses stáhla do ústraní. Ale kdyby k tomu došlo, nebude to trvat dlouho. Modli se, mé dítì, za všechny Boží dìti, které bez svého vlastního zavinìní byly vtaženy do poslední bitvy o duše. Toto všechno se musí stát, protože je to napsáno v Knize mého Otce. Všichni andìlé v nebi tì ochraòují, mé dítì, v tomto ponìkud osamìlém poslání. Nikdy nezapomeò, jak dùležitá je modlitba. Modlete se, modlete se, modlete se, protože bez modlitby, zejména bez modlitby mého svatého rùžence vás Satan mùže odtáhnout od Svatého Slova mého drahého Syna. Nezapomeòte také na dùležitost pùstu, nebo ten vám udržuje mistra klamu od tìla. Bez pravidelné modlitby, mé dìti, bude pro vás tìžké, abyste zùstali v blízkosti mého Syna. Nikdy se neobávejte budoucnosti, mé dìti, nebo když zùstanete blízko u mého Syna, budete ochránìni a budou vám dány nutné milosti k pøípravì vašich duší a duší vašich rodin na novou éru pokoje, pøedpovìdìné už pøed tak dlouhým èasem. Vaše milovaná Matka Královna zemì Matka Spásy 398. Poselství Ježíše ze dne 11. dubna 2012 v 21:20. NENÁVIST VÙÈI TOBÌ BUDE NARÙSTAT. ØEKNOU TI, ŽE TOTO DÍLO JE OD SATANA. Moje drahá, milovaná dcero, proè je tomu tak, že nìkdy zpochybòuješ milosti, které jsem ti dal? Dar nahlížet do duší ti byl dán proto, abys rozlišila zámìry tìch ubohých duší, které se budou pokoušet zpochybnit mé Svaté Slovo. Tento dar ti umožní pocítit soucit k takovým duším a pomoci jim najít pravdivou cestu k vìènému životu a osvobodit své duše od muk, která musí snášet. Tento dar ti také umožní identifikovat falešné proroky. Ihned poznáš, kdo pøichází v mém jménu a kdo ne. Nejdøíve pocítíš hroznì nepøíjemný pocit strachu, protože rozpoznáš Satanovo dílo. Okamžitì poznáš, kdy je pøítomen v ostatních. Když na tebe zaútoèí skrze ostatní, budeš se cítit, jako by tì udeøili do žaludku.

7 Když se setkáš tváøí v tváø s nìkým, jehož duše byla ukradena Satanem, pocítíš nevolnost, budeš se chvìt a mít závratì. Nicménì k takové duši budeš mluvit mými slovy a se silou, o níž budeš vìdìt, že není tvoje vlastní. Mnozí, kteøí pøijdou k tobì s èistou duší, pocítí Svìtlo a moji pøítomnost, jak prochází ve vlnách jejich tìly. Jen málo tìch, kteøí jsou pokorného srdce a chovají hlubokou lásku ke Mnì, opominou reagovat na Ducha Svatého, který zaplavil tvoji duši. Moje dcero, toto je nyní tìžká fáze tvého poslání. Nenávist vùèi tobì bude narùstat. Øeknou ti, že toto dílo pochází od Satana. Cožpak nevíš, jak Satan, mistr klamu, pracuje? Když je mé Slovo vysloveno, nepøesvìdèuje tehdy dobré duše, že není ode Mì? Pokouší se pøesvìdèit ostatní, pomocí jejich strachu z nìho, že charakterové vlastnosti spojené s ním, jsou pøítomné v tìch druhých. Vytváøí pochybnosti a tíseò v duších tím, že je klame. Tím, že je zaslepí k pravdì, zabrání jim obdržet milosti, jimiž jsem zamýšlel posvìtit jejich duši. Ty, na které útoèí nejvíce, jsou ti, kteøí jsou Mi nejblíže. To zahrnuje nejenom vizionáøe a proroky, ale právì ty duše, které potøebuji, aby Mi pomohly budovat moji armádu. Tato armáda porazí Satana. On to ví a nikdy se nevzdá svého tažení za dušemi. Nezapomeòte na toto: Satan nemá moc, jakou mám Já. Nemùže porazit Nejsvìtìjší Trojici. Je bezmocný vùèi mé Matce, jíž bylo dáno právo ho znièit. On se jí obává. Tìm, kteøí pochybují o mém Slovì, dávaném prostøednictvím tìchto poselství, pravím: Prosím, poproste moji milovanou Matku, aby vás pøivedla blíže k mému Nejsvìtìjšímu Srdci. Poproste ji, aby vás pøikryla svým svatým pláštìm a poskytla vám ochranu pøed Zlým, kterou [tolik] potøebujete. Nezapomeòte, že Zlý je plný nenávisti. Jestliže pocítíte ve svém srdci nenávist jakéhokoliv druhu, obzvláštì vùèi mým svatým poslùm, [pak] vìzte, že Satan vás svádìl ke høíchu. Právì tehdy Mì musíte prosit o milosti, abych vás udìlal silnými. Nezapomeòte, že Já se nikdy neodvrátím od nikoho z vás, vèetnì tìch, kteøí nenávidí mé posly a vèetnì tìch duší, které Mì odmítají. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 399. Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2012 v 11:27. PØÍŠTÍ PAPEŽ MÙŽE BÝT ZVOLEN PØÍSLUŠNÍKY KATOLICKÉ CÍRKVE, ALE BUDE TO FALEŠNÝ PROROK mnoho lidí na svìtì Mì stále ještì odmítá a souvisí to s veøejným mínìním. Tak mnoho temnoty sestoupilo na všechny Boží dìti, že jen velmi málo z nich má odvahu veøejnì hlásat mé Slovo. Vìøící se obávají slovních útokù a jízlivého výsmìchu, který by museli snášet, kdyby otevøenì mluvili o mém Svatém Slovu. Dokonce i vìrní následovníci ztrácejí odvahu postavit se a bojovat proti zlovolným zákonùm zavedených v jejich zemích, které vzdorují Slovu mého Otce. Knìží se ostýchají postavit se otevøenì za pravdu mého uèení ze strachu, že budou ostrakizováni. Nyní, více než kdy døíve, kvùli studu, který musí snášet kvùli ohavným høíchùm nìkterých z jejich vlastních øad, shledávají, že není možné, aby jejich hlasy byly slyšeny. Když se nìkterý stateèný posvìcený služebník rozhodne povstat a bránit pravdu mého uèení, pak strašnì trpí. Je obvinìn z nedostatku tolerance, nedostatku soucitu, nedostatku lásky a úcty k lidským právùm. Vidíte, mé dìti, že s pravdou mého uèení, vyslovenou mými posvìcenými služebníky, je zacházeno jako se lží. Místo toho jsou za pravdu pøedkládány lži pøekroucené verze pravdy, obsažené v Písmu svatém. Satan získal tak mnoho duší, vèetnì pøedstavitelù mé vlastní církve, což vede k tomu, že mnoho nevinných lidí shledává tìžkým zavázat se vìrností mé svaté vùli. Byl jsem opuštìn a odsunut stranou a to pak dovolilo lžím, zasazených do myslí mých posvìcených služebníkù, aby byly pøijaty vìtšinou. Tyto ohavné lži se rozšiøují daleko nad tento rámec. Pravda mého Písma, obsažená v Knize Zjevení, byla vysvìtlena mnoha mými církvemi. S tak mnoha modifikacemi, a všechny z nich založenými na lidském výkladu. Mùj milovaný papež Benedikt XVI. je posledním pravým papežem na zemi. Petr Øíman je mùj Petr, pùvodní apoštol, který bude vládnout mé církvi z nebe pod velením mého Vìèného Otce. Potom, až pøijdu panovat za mého Druhého pøíchodu, bude vládnout všem Božím dìtem, až se všechna náboženství sjednotí do jediné svaté a apoštolské církve. Já øíkám pouze pravdu, má dcero. Musím vás varovat, že nyní vystoupí mnoho nových samozvaných prorokù, kteøí budou protiøeèit mému Svatému Slovu,

8 které dostáváš ty, pravý prorok konce èasù. Nejdøíve pøesvìdèí vìøící, že jejich slova pøicházejí ode Mne. Jejich slova budou pozornì vybrána a jejich význam bude nejasný a trochu matoucí. Mnozí si nebudou všímat tìchto nedostatkù a pøijmou jejich poselství, protože se budou zdát v souladu s Písmem svatým. Až bude svedeno mnoho duší, pak zaène útok. Má dcero, oni byli posláni, aby pøipravili Boží dìti pøijmout pøíštího papeže, jenž pøijde po mém milovaném vikáøi papeži Benediktu. Tento papež mùže být zvolen èleny katolické církve, ale bude to falešný prorok. Jeho volièi jsou vlci v rouchu beránèím a jsou èleny tajné zlovolné zednáøské skupiny, vedené Satanem. Tímto zpùsobem se Satan pokusí mou církev znièit. Žel, tento falešný prorok pøiláká mnoho pøívržencù. Ti, kteøí mu budou odporovat, budou pronásledováni. Jednejte, dìti, dokud mùžete. Odsuïte tyto lži, které budou pøedkládány tìmi, kteøí se vás pokusí pøesvìdèit o pravosti falešného proroka. Buïte pevní. Stùjte vìrnì pøi Mnì, vašem Ježíši. Nikdy nepochybujte o mém Svatém Slovu. Kniha Zjevení je pravdivé Boží Slovo. Nelže vám. Ne všechna tajemství v ní obsažená jsou vám známa. Všechny je odhalím prostøednictvím Marie Božího milosrdenství, i když pravda bude vášnivì napadána a považována za kacíøství. Nezapomeòte jednu dùležitou lekci: Mé Slovo, bylo také považováno za kacíøství, když jsem pøišel po prvé na zem. Vìøící, vèetnì mých posvìcených služebníkù, kteøí pøedstavují mou církev na zemi, budou mé Slovo, které dostáváte teï, za mého Druhého pøíchodu také považovat za kacíøství. Satan obìtuje mnoho duší, aby uspokojil svoji koneènou touhu zpùsobit co nejvìtší hoøe. Buïte ujištìni, že to bude katolická církev, založená Mnou a dána pod velení mého milovaného apoštola Petra, která v tomto konci èasù bude nejvíce trpìt. Mìjte se stále na pozoru. Prosím, modlete se modlitbu (43) z modlitební kampanì: "Za sílu k obranì mé víry proti falešnému prorokovi". "Drahý Ježíši, dej mi sílu, abych se zamìøil na tvoje uèení a vždy hlásal tvé Svaté Slovo. Nikdy nedovol, abych byl pokoušen uctívat falešného proroka, který se pokusí vydávat za Tebe. Udržuj mou lásku k Tobì silnou. Dej mi milosti daru rozlišení tak, abych nikdy nezapøel pravdu, obsaženou v Bibli svaté, bez ohledu na lži, které mi budou pøedkládány, abych se odvrátil od tvého pravého Slova. Amen." Pravda je zapsána v Písmu svatém. Kniha Zjevení neodhaluje všechno, protože Já, Beránek Boží, pøicházím teprve teï, abych pøed zraky celého svìta otevøel knihu [Zjevení]. Jakýkoliv lidský výklad ohlednì 1000 let není dùvìryhodný. Musíte vìøit jenom Božímu Slovu Poselství Ježíše ze dne 14. dubna 2012 v 15:27. LŽI, KTERÉ POPÍRAJÍ EXISTENCI PEKLA, BUDOU PÁDEM KØES ANÙ Moje nejdražší dcero, nezáleží na tom, jak tìžké je tvoje tìlesné utrpení, ale musíš pochopit, že ve stejné míøe jak se neustále prohlubuje, že se takto cítím i Já. Tvé utrpení odráží jenom zlomek mého vlastního utrpení. Ve spojení se Mnou pochopíš, že pro každou bolest a vnitøní temnotu duše, které pocítíš, uvidíš muka, která kvùli høíchùm lidstva musím snášet i Já. Mnozí lidé se chybnì domnívají, že mé utrpení zaèalo a skonèilo na køíži. Mé utrpení neskonèí døíve, dokud všechny Boží dìti nebudou sjednoceny v lásce a harmonii v Novém ráji mého Otce, kde už nebude existovat žádný høích. Bez ohledu na to, kolik bylo lidstvu øeèeno o mé existenci, stále jsem ještì nenávidìn. I když jsem akceptován mezi vìøícími, mé uèení je jimi tolerováno, jenom když odpovídá jejich vlastním potøebám. Mnozí jednají s jinými s láskou a laskavostí, ale jenom tehdy, když ti, jimž je nabídnut tento dar, pøistoupí na jejich vlastní ideologie. Napøíklad mnozí odsoudí høíšníky, zatímco by jim mìli prokazovat laskavost a modlit se za nì. Místo toho musí jít svým vlastním pøíkladem. Nìkteøí spíše zahrnou ostatní opovržením, než by jim prokázali lásku, která se od nich, jako od køes anù, oèekává. Nikdy neodsuzujte jiné, i když s nimi nesouhlasíte, nebo to není vaše právo. Nikdo jiný, jenom Bùh je oprávnìn soudit jiné. I když Mi mnozí vìøící i nadále vzdávají poctu, dìje se tak jen za jejich vlastních podmínek. Nìkteøí poci ují potøebu se odlišit a svých bratrù a sester, aby ukázali svìtu, jak jsou uèení v duchovních vìcech. Potom používají svùj vlastní výklad toho, co mé milosrdenství ve skuteènosti znamená. Kolikrát jste slyšeli, že Bùh je vždy milosrdný? Je [opravdu] tak milosrdný, že On, i když miluje každého, by je nikdy neodsoudil? Že by nikdy neposlal duši do pekla?

9 Tak toto je lež. Tak mnoho lží, které popírají existenci pekla, bude pádem køes anù. Lidé se sami odsuzují do pekla. Já je tam nedávám. Vybírají si je sami tím, že se odmítají odvrátit od smrtelného høíchu. Ani nehledají odpuštìní, ani nemají výèitky svìdomí. Toto je nebezpeèný [zpùsob] uvažování a je povinností všech køes anù varovat ostatní o nebezpeèích pekla. Tak mnozí, vèetnì tìch, kteøí odmítají svým dìtem svátost køtu, mluví tak, jako by na høíchu už nezáleželo. Víra, že každý høích bude odpuštìn, není správná. Každý høích mùže být odpuštìn, a nezáleží na tom, jak èerný je, ale jenom tehdy, když høíšník hledá odpuštìní. Nyní k vám mluvím z nebe, abych pøipravil všechny Boží dìti na mùj Druhý pøíchod a co nacházím? Mluvím k vám pøes vìzeòskou zeï a z cely, kam jste Mì uvrhli, protože odmítáte vìøit, že bych k vám mohl promlouvat tímto zpùsobem. Ó, jak Mì urážíte! Tìm, kteøí Mi zasvìtili své životy a jsou zbìhlí v mém Písmu svatém, ale kteøí Mì nyní odmítají, pravím toto: Vaše odmítání vás teï zanechá v mukách a ve velkém zármutku, až vám pravda bude odhalena. Protože potom si uvìdomíte, [kolik] duší jste odsunuli stranou, když jsem potøeboval vaši pomoc, abych je zachránil. Jak mì pøivádíte k slzám zklamáním z vaší slepoty zpùsobené nedostatkem vaší pokory. Pochybujete o mém Svatém Slovu, zatímco byste je mìli pøijmout a porozumìt mu, protože jste tonoucí duše a chybí vám šlechetnost srdce. Prosím vás, odpovìzte na mé volání. Vykupitel lidstva 401. Poselství Ježíše ze dne 18. dubna v 13:36. MÙJ ZBYTEK CÍRKVE, DVA SVÌDCI, NA KTERÉ SE ODKAZUJE KNIHA ZJEVENÍ uvìdomuji si, že nìkterá z tìchto poselství ti nedávají smysl, ale musíš Mi dùvìøovat a vìdìt, že musím odhalit obsah Knihy Zjevení, aby duše vìdìly, co mají v tìchto èasech oèekávat. Tìm, kteøí jsou malé víry, ale kteøí akceptují mé Slovo, jež dostáváte prostøednictvím tohoto proroka, vìzte, že vaše pokora a touha, zrozená z èisté lásky ke Mnì, vás pøivedla blíže k mému Nejsvìtìjšímu Srdci. Vy jste zbytek mé církve. Vy jste církev, o které se mluví v Knize Zjevení. Vy jste plod ženy, která porodila mužského potomka a která byla zapuzena do pouštì (Zj 12,1-6), kde budete izolovaní, a pøesto sjednocení jako jeden, abyste veøejnì hlásali mé Svaté Slovo a kázali pravá evangelia. Ta žena dala zrod mé pravé církvi, mému vìrnému stádu, které nebude svedeno falešným prorokem. Vy, má církev, budete vyhnáni do pouštì na dní, kde najdete útulek. [Zj 12, 14]. Ale darem Ducha Svatého budete živeni plody mé lásky. Budou to vìrní èlenové mých køes anských církví, vèetnì mých posvìcených služebníkù a tìch z mých následovníkù, kteøí odmítnou falešného proroka, kteøí budou muset držet mou církev pohromadì. Budete Mì muset uctívat potají, protože mše svatá se pod vládou falešného proroka zmìní k nepoznání. Vy jste moji opravdoví následovníci a všechny milosti z nebe jsou vylévány na vaše vzácné duše. Jak Já vás, dìti, miluji a jak zmíròujete mé utrpení. Ale kolik bolesti je v mém srdci kvùli tìm mým následovníkùm, kteøí Mi odmítnou naslouchat. Budou vtaženi Falešným prorokem do sítì, do temnoty a Já je nebudu moci zachránit. Z vlastní vùle Mì udeøí do tváøe. Zbytek mé církev bude muset šíøit Slovo mým ostatním dìtem, vèetnì tìch, kteøí Mì vùbec neznají. Vy, zbytek mé církve, budete muset hlásat moje proroctví a mé Svaté Slovo tìm, kteøí nejsou køes ané, nebo kteøí neznají Desatero pøikázání. Vaší prací bude postarat se o to, aby Bible svatá byla ètena a byla pochopena. Bude vaší povinností, abyste informovali svìt o plném významu peèetí obsažených v Knize Zjevení, které odhalím Marii Božího milosrdenství. Dva svìdci z Knihy Zjevení: Vy, moji následovníci, jste jedním z dvou svìdkù, na nìž odkazuje Kniha Zjevení, a kteøí budete ochraòováni z nebe. (Zj 11, 3) Mé Slovo, dávané vám, zbytku mé církve, mùže být odhozeno jako mrtvola, ale mé Slovo nikdy nezemøe. Tím druhým z dvou svìdkù budou židé. Dvì lampy jsou mé køes anské církve, tradièní pravá církev a ti moji následovníci, kteøí budou zahnaní do ústraní falešným prorokem. Dva olivové stromy jsou starý Jerusalem Izrael a Nový Izrael. (Zj 11, 4) Oni, židé, koneènì poznají, že Já jsem Mesiáš a jejich hlásání pravdy bude také falešným prorokem a Antikristem zavrženo, aby se rozložilo jako mrtvola. Znovu, tato vyvolená rasa nezanikne. Oba se budou cítit poraženi, ale ve skuteènosti tomu tak nebude, nebo spolu se všemi ostatními náboženstvími vytvoøíte jedinou pravou církev Nový Jeruzalém, který povstane z popela.

10 Pøežijete strašlivou, zlou monarchii, která vyvstane pod dvojitým vùdcovstvím falešného proroka a Antichrista, z nichž oba budou [nakonec] vrženi do jezera ohnì, kterým je peklo. Toto pronásledování nebude trvat dlouho a bude vám dána velká síla a ochrana. Obdržíte pomoc a mezi vámi povstanou mnozí vùdci, aby vás provedli tímto obdobím. Mnozí z vás se stanou svatými v mém Novém ráji a potom, co Mi pomùžete vybudovat moji zbytkovou církev na zemi, budete panovat se Mnou v novém nebi a zemi, které vyvstane pøi mém Druhém pøíchodu. Tìm z vás, kteøí nejsou se Mnou, bude dán velmi krátký èas k rozhodnutí. Buï budete pro falešného proroka a proti Mnì, nebo budete pro Mì. Vyberte si to první a vaše duše bude ukradena mistrem klamu. Zní to tvrdì, ale je to pravda. Bìhem Varování bude dán všem Božím dìtem dùkaz mé pøítomnosti. Modlete se, abyste pøijali pravdu, nebo jsem to Já, váš milovaný Ježíš, kdo k vám volá z nebe, abyste otevøeli své oèi tak, abyste mohli vidìt a naslouchat, abyste mohli slyšet døíve, než bude pøíliš pozdì Poselství Ježíše ze dne 16. dubna 2012 v 18:00. JÁ, VÁŠ MILOVANÝ JEŽÍŠ, BYCH NIKDY NEMOHL UŠKODIT SVÉ VLASTNÍ CÍRKVI volám ke všem Božím dìtem a ujiš uji vás, že Já, váš milovaný Ježíš, bych nikdy nemohl uškodit mé vlastní církvi. Avšak nebudu stát stranou a dívat se, jak má církev je rozkládána rukou jedné urèité sekty, která nemá právo, aby ve Svatém stolci hrála nìjakou úlohu. Nebo to je pøesnì to, co falešný prorok a podvodníci, kteøí zbožòují Satana, se pokoušejí udìlat. Chtìjí svrhnout katolickou církev a rozbít ji na kusy. Moje dìti, takto bude Satan klást odpor v poslední vzpouøe proti Bohu, Stvoøiteli všech vìcí. Tento nièemný plán znièit moji církev je v bìhu již 100 rokù, ale od roku 1967 nabyl na síle. Mnoho podvodníkù, kteøí jsou èleny této zlovolné sekty, kteøí uctívají Satana, vstoupili do knìžských semináøù, aby získali pevnou pozici ve Vatikánu. Jejich moc, i když dovolená Bohem Otcem, byla až dosud omezená. To se nyní zmìní, když se teï blíží konec èasù. Tato zlovolná sekta nyní uvolní všechnu [svou] sílu, aby zajistila, že zvolí novou náhradu za mého svatého vikáøe papeže Benedikta XVI. Všichni ti, kteøí znají mé uèení, uvidí zmìny v rituálu mše svaté. Budou zavedeny nové svìtské zákony, které budou potupou mé smrti na køíži. Mnoho mých vìrných následovníkù to uvidí a budou se cítit uražení. Jejich názory budou odmítnuty a mnoho svátostí se pøestane udìlovat. Proto je tøeba mnoha pøíprav. Tìm katolíkùm, kteøí se budou cítit uražení a zdìšení, øíkám: Prosím, nezapomeòte, že Já jsem zde. Volejte ke Mnì, vašemu milovanému Ježíši a vìzte, že se nesmíte obávat hlásat pravdu mého uèení. Nesmíte se obávat obrátit se zády ke kacíøství. Budu vás vést a ochraòovat na vaší cestì a budete vedení mocí Ducha Svatého. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 403. Poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2012 v 18:30. MOJE POSELSTVÍ JSOU DÁVANÁ VŠEM NÁBOŽENSTVÍM A VÍRÁM, VÈETNÌ TÌCH, KTERÉ V BOHA NEVÌØÍ Moje drahá, milovaná dcero, vìz, že má poselství, dávaná tobì, jsou urèená celému svìtu. Jsou dávaná všem náboženstvím, všem vírám, vèetnì tìch, které nevìøí v existenci Boha, Vìèného Otce, Stvoøitele celého svìta. Dìti, protože vám byla dána Pravda Trojjediného Boha, Nejsvìtìjší Trojice, která je tvoøena Otcem, Synem a Duchem Svatým, máte odpovìdnost hlásat mé Svaté Slovo celému svìtu. A už vìøíte, nebo ne, že skrze tato poselství k vám mluvím Já, musíte pomoci tìm nebohým duším, které potøebují moji ochranu, aby mohly být zachránìny. Je mnoho otázek, proè tato poselství se tak èasto odkazují na Satana. Má odpovìï je tato: Satan a jeho padlí andìlé se potulují po zemi, hledajíce lidské bytosti, které by zamoøili. Útoèí na nì zejména skrze smysly a podnìcují je páchat høíchy tìla. Vkládají jim do jejich myslí myšlenky, aby páchaly ohavnosti, které urážejí mého Otce. V pøípadì, že duše jsou již v høíchu, mohou posednout tìlo. Když se to stane, tak tyto ubohé posedlé duše vytváøejí kolem sebe spouš. Jestliže jsou v pozicích moci, mohou zpùsobit strašlivé nespravedlnosti mezi tìmi, nad nimiž vládnou. Zavádìjí zákony, které vzdorují Desateru pøikázání, ustanovené Bohem Otcem. V jiných pøípadech zpùsobují velké útrapy v životech lidí. Negativita je zpùsobena Satanem a jeho démony. Ta nepøichází od Boha.

11 Od Boha mùže pøijít jen pokoj a láska. Všem tìm, kteøí chtìjí zbavit své životy negativních myšlenek a pocitù, pravím vše, co potøebujete, je oddanost ke Mnì, jejich milovanému Ježíši Kristu. Staèí modlitba, jednoduchá rozmluva. Poproste Mì vašimi slovy, abych vám pomohl. Pokud pùjdou od srdce, odpovím okamžitì a pomohu vám pøijít tìsnìji k mému Nejsvìtìjšímu Srdci. Prosím, dìti, dovolte Mi vás držet blízko Mì a dát vám útìchu, po které toužíte ve svìtì plném neštìstí, nespravedlnosti, krutosti a nenávisti. Já jsem vaše záchranné lano. Jenom Já vám mohu pomoci. Prosím, volejte Mì v této modlitbì modlitební kampanì (45): "Ó, Ježíši, vím toho o Tobì velmi málo, ale prosím Tì, pomoz mi otevøít mé srdce a nechat Tì vejít do mé duše tak, abys mì uzdravil, utìšil a naplnil mì tvým pokojem. Pomoz mi pocítit radost, zvítìzit nad negativními myšlenkami a nauè mì chápat jak Ti dìlat radost tak, abych mohl vejít do tvého Nového ráje, kde mohu žít s Tebou život lásky, radosti a nádhery provždy a navždy. Amen. " Miluji všechny z vás, drahé dìti, bez ohledu jaké víry jste, bez ohledu na to, jak hodnì jste høešily, èi zpùsobily zranìní nebo škodu ostatním. Jenom Já mohu zmìnit zpùsob, jakým žijete. Jedinou cestou, jak osvobodit sebe sama od tìžkého života, jaký vedete, je volat Mì, abych vám pomohl Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2012 v 20:00. NIKDY NEZÍSKÁVEJTE NEPOCTIVOU VÝHODU NAD JINÝMI, ANI V OBCHODU, POLITICE NEBO V JINÉ OBLASTI ŽIVOTA Moje nejdražší dcero, chci, abys øekla všem mým následovníkùm, že jejich modlitby jsou slyšeny a že následkem toho mnoho zlých událostí bylo zmírnìno. Také si pøeji, aby bylo známo, že díky tvému utrpení, má dcero, jsem byl schopen zachránit ètyøi milióny duší. Moje milosrdenství bylo vylito na tyto Boží dìti, které jsou v dnešním svìtì ještì naživu. Jiné obìti jsou nabízeny tìmi mými následovníky, kteøí pomocí modlitby a pùstu, Mi pomáhají zachraòovat lidi od strašného osudu. Vaše síla, láska, vìrnost a vytrvalost znamená, že Satanova moc se zmenšuje. Znamená to také, že moc globální skupiny Nového svìtového øádu slábne. Musíte vìdìt, že modlitba oslabuje zlo ve svìtì. Èím více modliteb, tím menší moc má Satan. Nikdy nepodceòujte modlitbu a utrpení ani jediné osoby, nebo pøinese velkou milost pro ty, kteøí by jinak èelili plamenùm pekla. Láska, kterou cítíte, dìti, která vám byla dána pøi narození jako pøirozený dar, je nìco èistého. Zøídkakdy vnikne do vašeho života nenávist døíve, než dosáhnete vìku rozumu. Dìti pod tímto vìkem jsou nevinné, èisté a pokorné v mých oèích a vidí vìci jednoduše a nekomplikovanì. To je opravdová láska, kterou se musíte pokusit ve vašich životech znovu získat. Když se díváte na život jednoduše, uctíváte Boha Otce, Stvoøitele všech vìcí a jste poslušní jeho pøikázání, pak se znovu stanete podobni dítìti. Stanete se èistí, milující, jednoduší v srdci a zbavení zlomyslnosti. Pak vám bude dána síla Ducha Svatého a tím vaše víra bude neotøesitelná. Budete jako dítì, ale bude vám dán zbroj bojovníka, opravdového a váženého èlena Boží armády. Až pøijde èas, budete vládnout se Mnou, bok po boku v Novém ráji. Udržujte vaši lásku k ostatním jednoduchou. Nikdy nenabízejte lásku pod podmínkou, že vám za ni bude nìco nabídnuto. Místo toho nabízejte lásku bez jakýchkoliv podmínek. Nabízejte lásku k ostatním jako dar Bohu. Na každého, koho ve vašem životì potkáte, pohlížejte Božíma oèima. Každý èlovìk byl stvoøen Bohem. Každý byl pøinesen na svìt Boží láskou. I když se jisté duše narodily s tìžkým køížem, který musí nést, jsou Bohem postaveny do svìta s láskou. Milujte jeden druhého, pøes vzájemné chyby, k poctì mému Otci. Prohlížejte každou tváø a posuzujte ji, jako kdybyste vidìli tuto osobu Božíma oèima. Jenom potom shledáte snazším zdržet se soudit jiné. Pokuste se v každém najít to dobré a to nejlepší. Prokazujte lásku a laskavost ke každému. Nikdy nezískávejte nepoctivou výhodu nad ostatními, ani v obchodu, politice, nebo v jiné oblasti života. Když narazíte na zlo, pøítomné v druhých, modlete se vroucnì za jejich duši a nabídnìte malou symbolickou obì Mnì, vašemu Ježíši, v pokání za jejich høíchy. Malým utrpením, malými obì mi za duše jiných a modlitbou, mùžete zmírnit intenzitu budoucího pøedpovìdìného pronásledování. Když to udìláte, pak v záplavì milostí mùže být vylito na svìt milosrdenství mého Otce.

12 Modlete se, modlete se, modlete se, aby vaše modlitby pomohly náležitì pøipravit lidstvo ještì pøedtím, než se Varování uskuteèní, aby jen málo [duší] bylo ztraceno døíve, než jim bude dána pøíležitost uvidìt Mì, jak jim nabízím mùj velký dar lásky, milosrdenství a smíøení. Spasitel lidstva 405. Poselství Ježíše ze dne 20. dubna 2012 v 15:45. DOKONCE I TI, KTEØÍ SE DOPOUŠTÌJÍ STRAŠNÉHO HØÍCHU, JSOU BOHEM OTCEM MILOVÁNI mým dìtem musí být øeèeno o vøelé lásce, kterou chovám v mém Nejsvìtìjším Srdci ke každému dítìti narozenému na této zemi. Dokonce i ty, které se dopouštìjí strašného høíchu, jsou Bohem Otcem milovány. Každé z vás je Božím dítìtem. Z toho dùvodu jste zneužívané, trápené a zraòované Satanem a jeho démony. Vy, zatvrzelí høíšníci, èlenové Satanovy armády, kteøí vìdí, že Bùh existuje, ale kteøí si vybrali zbožòovat šelmu, vìzte toto: Nezáleží na tom, nakolik uctíváte Satana, nezapomeòte, že vás nemiluje. Nenávidí vás a znièí vás. Jeho sliby, že vám nabídne ráj jak na zemi, tak i mimo ni, jsou prázdné lži. Velmi brzy vám bude dán dùkaz mé lásky k vám. Už nebudete mít více pochybnosti ve vašem srdci, že Já, váš milovaný Ježíš, vás chci obejmout, odpustit vám a pøinést vám vìèný pokoj, lásku, radost a štìstí v mém novém království, v Novém ráji. Nikdy se nebojte odvrátit se od života, který vedete, v nìmž zbožòujete všechny zdánlivé dary bohatství, sexu a jiných materiálních pøíjemností, které vám nabízí Satan, jehož vláda na této zemi se rychle chýlí ke konci. Jenom Já, váš milovaný Ježíš, vás mohu zachránit. Mé milosrdenství je tak veliké, že vám odpustím cokoliv, když pocítíte výèitky svìdomí. Pospìšte si teï pøijít ke Mnì. Nemarnìte ani vteøinu, nebo vaše budoucí štìstí je v sázce. Slibuji vám vìèný život, pokoj, lásku, radost a nádherný ráj, kde budete milováni, hýèkáni a kde vám nic nebude chybìt. Když nemùžete teï pøijmout moji ruku milosrdenství, tak potom, až pøijde èas v poslední den, vám bude dána ještì jedna pøíležitost poprosit Mì o milosrdenství. Až tento den pøijde, mnozí z vás si uvìdomí chybu, kterou jste udìlali. Pøesto vás obejmu jako dlouho ztracené a velice milované Boží dítì a nebude záležet na tom, jak mnoho jste vytrpìli rukou Zlého. Všechno, co musíte udìlat je volat Mì a prosit Mì o mé milosrdenství. Jestliže jste v tomto èase zataženi do sítì klamu a zla, z které nemùžete uniknout, pak vás prosím, abyste ke Mnì volali slovy této modlitby modlitební kampanì (46): "Za moje vysvobození z okovù Satana." "Ó, Ježíši, jsem ztracen, jsem zmaten a cítím se jako vìzeò, chycený do sítì, z které nemùžu uniknout. Dùvìøuji Ti, Ježíši, že mi pøijdeš na pomoc a vysvobodíš mì z okovù Satana a jeho démonù. Pomoz mi, nebo jsem ztracen. Potøebuji tvou lásku, aby mi dala sílu v Tebe vìøit a dùvìøovat Ti tak, abych mohl být zachránìn z tohoto zla a mohlo být mi ukázáno Svìtlo, abych koneènì mohl najít pokoj, lásku a štìstí. Amen." 406. Poselství Ježíše ze dne 21. dubna 2012 v 16:00. NE MILIÓNY, ALE MILIARDY DUŠÍ SE OBRÁTÍ musím pøinést útìchu všem tìm, kteøí možná z tìchto poselství mají strach. Dovolte Mi, abych vás všechny uklidnil, moji drazí a milovaní následovníci, ujištìním o mém velkém milosrdenství pro celé lidstvo. Díky modlitbám Mých vroucnì milovaných následovníkù, z nichž všechny byly slyšeny a vyslyšeny v souladu s Božím naèasováním mého Vìèného Otce, zaèíná docházet k mnoha obrácením. Nikdy se nevzdávejte nadìje. Jste páteøí mé mise na zemi, abyste Mi pomáhali zachránit celé lidstvo. Jako takoví budete trpìt bolestí za høíchy ostatních. Nikdy nepøedpokládejte, že høíchy jiných mùžou zastínit svìtlo Boha Nejvyššího do té míry, že by tím bylo všechno ztraceno. Velmi brzy všichni uvidíte slávu Boží prostøednictvím mého Božího milosrdenství, které bude odhaleno bìhem Varování. Miliardy duší, nikoliv milióny, se obrátí. To bude znamenat, že Satanova moc se zmenší, když Boží armáda v síle povstane, aby porazila zvíøe. Brzy bude celé lidstvo znát pravdu o své existenci. To bude bod obratu pro Boží dìti, které se sjednotí v pøípravì na novou éru míru, kde už žádný høích nebude existovat. Modlitba je dùležitá, protože Bùh Otec dal každému èlovìku na zemi v èase jeho zrození dar svobodné vùle. Z toho

13 dùvodu chce, i když má moc udìlat cokoliv co si pøeje, aby jeho dìti k Nìmu pøišly ze své vlastní svobodné vùle. Bùh Otec nechce své dìti nutit, aby Ho milovaly. To musí pøijít pøirozenou cestou. Ale jak mùžete milovat nìkoho, koho neznáte? Toto je problém v dnešním svìtì. Velmi málo [z vás] zná Boha Otce. Velmi málo [z vás] zná Mì, Jeho milovaného Syna, Ježíše Krista. Vy, moji následovníci, musíte použít modlitby tak, aby mùj Otec mohl udìlit mimoøádné dary tìm duším, které jsou v temnotì. Pak jim bude ukázáno jeho nádherné Svìtlo a budou zachránìny. Prostøednictvím vašeho daru modlitby Bùh Otec použije božský zásah, aby ty, které Ho neznají, nebo nevìdí, že On existuje, pøivedl blíže ke svému srdci. Avšak mnoho duší, které mého Otce neznají, a které se úmyslnì [k Nìmu] obrátí zády, budou èelit strašným trestùm. Bude jim dána všechna možná pøíležitost, ale pøesto Boha odmítnou. Na ty duše, které provádìjí ohavné èiny, bìžné v jistých èástech svìta, pøijde trest ve formì zemìtøesení. Ty globální skupiny, které budou pokraèovat v nièení zemí, nad nimiž mají kontrolu, budou zastaveny a tvrdì potrestány rukou mého Otce. Znovu je zapotøebí vašich modliteb k zmírnìní takových høíchù a následných trestù. Je tøeba ještì trochu více èasu v pøípravì na moje Boží milosrdenství, aby dovolilo [ještì] více duším se pøipravit na tuto velkou událost. Je dùležité, že vìtší díl lidstva mùže být zachránìn a že všem duším, vèetnì zatvrzelých høíšníkù, bude dána pøíležitost k znovusjednocení do jednoty s Bohem. Je mým nejvìtším pøáním být v Novém ráji a panovat nad vìtšinou lidstva. Vaše modlitby Mi pomohou naplnit moji velkou touhu po tom, abychom se všichni stali jednou rodinou v lásce a jednotì provždy a navždy Poselství Panny Marie ze dne 23. dubna 2012 v 10:00. AŽ SE VÁM DOBA BUDE ZDÁT TÌŽKÁ A BOLESTNÁ, VŽDY VOLEJTE MÌ Mé dítì, mùj Syn je tak š astný nad tím, jak jeho milovaná armáda poslouchá jeho svatá pøání modlit se jeho modlitební kampaò. Tyto modlitby jsou urèeny pro moderní dobu, aby pomohly všem Božím dìtem vyhledat ochranu, kterou potøebují, aby se vyrovnaly s tìžkými èasy, kterým èelí tak mnoho duší. Dìti, když se vám èasy budou zdát tìžké nebo bolestné, vždy volejte mì, vaši milovanou Matku, abych se pøimluvila u mého drahého Syna ve váš prospìch. Nikdy nezapomeòte, že vaše osobní obìti nabídnuté Bohu, pomáhají zachránit tak mnoho duší na zemi. Vaše modlitby jsou vždy slyšeny. Nikdy nezùstanou nepovšimnuty, ale je s nimi jednáno podle vùle mého Otce. A tak musíte být trpìlivé, dìti. Vždy vkládejte svou plnou dùvìru v mého Syna. Odevzdejte Mu všechny vaše obavy a utrpení a pak musíte vìøit, že všechno zaøídí On. Tìm z vás, kteøí jsou vìøící, ale shledávají tìžkým se modlit, nebo udržovat svou lásku k mému Synu živou, dávám zvláštní modlitbu z modlitební kampanì (47), aby vám pomohla znovu zažehnout vaši lásku k Ježíši: "Za opìtovné zažehnutí mé lásky k Ježíši." "Ó, Blahoslavená Matko, Matko Spásy celého svìta, oroduj za mì, aby má láska k Ježíši byla znovu zažehnuta, pomoz mi pocítit plamen jeho lásky tak, aby naplnil moji duši. Pomoz mi více milovat Ježíše, oroduj za mne, aby má víra, láska a oddanost k nìmu se staly silnìjší, utiš jakékoliv pochybnosti, které mì muèí, a pomoz mi vidìt jasnìji Boží svìtlo Pravdy, které vyzaøuje z tvého milovaného Syna, Spasitele celého lidstva. Amen. " Jdìte v míru, dìti. Nezapomeòte, že když mì ze srdce poprosíte, abych se za vás pøimluvila, já, Matka Spásy, pøedložím vaši žádost mému Synu. Nikdy nebudu ignorovat [ani] jedinou žádost, pokud je v souladu s pøáním mého Syna a odpovídá svaté vùli Otce. Dìti, nauète se více dùvìøovat. Když dùvìøujete mému drahému Synu, tak Mu projevujete vaši lásku. Když je vaše láska slabá, tak bude také slabá i vaše dùvìra v Nìho. Jenom ti z vás, kteøí pokoøí sami sebe pøed mým Synem, budou požehnaní milostmi, které jsou vám dány k posílení vaší víry. Nikdy se nevzdávejte, když pocítíte zoufalství. Zoufalství vytváøí Zlý. Jednoduše se obra te ke mnì a já se pøimluvím, aby se do vaší duše navrátil pokoj. Když to udìláte, budete schopní odmítnout pokušení, které vám pøedkládá Zlý, a stanete se svobodnými. Vaše Blahoslavená Matka Královna andìlù Matka Spásy

14 408. Poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2012 v 15:30. POMOZTE MI PØIPRAVIT SVÌT NA MÙJ DRUHÝ PØÍCHOD lidstvo musí vìdìt, že mùj èas, abych pøedstavil sebe nevìøícímu svìtu, už není daleko. Všechny Boží dìti, které jsou oddaní vìøící, musí nyní z vìrnosti ke Mnì, jejich milovanému Ježíši, Mi pomoci pøipravit svìt na mùj Druhý pøíchod. Tak mnoho èasu již bylo udìleno, abych pøitáhnul duše zpátky do mého Nejsvìtìjšího Srdce. Bylo to dùležité, nebo bez tohoto èasu by jenom velmi málo duší bylo schopno vejít do mého Nového ráje. V mém nejsvìtìjším jménu naléhavì žádám všechny o svolení vést vás k hlásání pravdy o mém uèení v každém koutu svìta. Nejdøíve kažte mé jednoduché uèení. Láska k bližnímu se oèekává u všech tìch, kteøí øíkají, že jsou moji následovníci. Mluvte jenom o mém Druhém pøíchodu. Každému, kdo vás bude pranýøovat, pøipomeòte, že mùj slib pøijít ve slávì soudit živé a mrtvé se má uskuteènit [již] bìhem života této generace. Mùj Duch Svatý zaplaví duše tìch, jimž budete odevzdávat mé Svaté Slovo. Ale nejdøíve Mì musíte o tuto speciální milost poprosit. Døíve, než schválím, abyste dìlali tuto nejsvìtìjší práci, žádám vás, abyste Mì poprosili modlitbou modlitební kampanì (48): "Za milost hlásat Druhý pøíchod Krista." "Ó, mùj Ježíši, udìl mi milost hlásat tvé Svaté Slovo celému lidstvu tak, aby duše mohly být zachránìny. Vylij Ducha Svatého na mne, tvého pokorného služebníka, aby tvé Svaté Slovo bylo slyšeno a pøijato zvláštì tìmi dušemi, které nejvíce potøebují tvého milosrdenství. Pomoz mi vždy ctít tvou svatou vùli, abych nikdy neurazil nebo neodsoudil ty, kteøí odmítají ruku tvého milosrdenství. Amen. " Nyní jdìte, moje armádo, nebo vám byla dána zbroj, kterou potøebujete k obrácení lidstva. Na své misi budete zesmìšòováni, napadáni a zpochybòováni. Když se to stane, tak vìzte, že budete skuteènì Božím dítìtem. Nebojte se, nebo vám dám sílu, abyste pøekonali takové pøekážky. Povedu vás po celou cestu. Jdìte v pokoji a lásce Poselství Ježíše ze dne 23. dubna 2012 v 20:00. VÍCE NÁRODÙ SE SJEDNOTÍ A VÍCE BOŽÍCH DÌTÍ BUDE OVLÁDÁNO JEDINOU INSTITUCÍ Moje vroucnì milovaná dcero, právì nastává èas ke zmìnám ve zpùsobu, jakým vlády na celém svìtì budou vládnout ve svých zemích. Více národù se sjednotí a více Božích dìtí bude ovládáno jedinou institucí. Pøišel èas, abyste mìli oèi zeširoka otevøené a pozorovali jakékoliv zmìny v zákonech, které vás budou zbídaèovat. Bojujte proti zákonùm, které budou kontrolovat vaše zásobování potravinami. Bùh, mùj Vìèný Otec, potrestá ty zlovolné skupiny, pokud by se pokusily vyhladovìt jeho dìti. Moji následovníci, toto je èas k odhalení tøetí peèetì. Aèkoliv ještì nìjaký èas nebude otevøena, øeknu vám to [už teï], abyste se mohli pokusit zabezpeèit vaši potravu vypìstováním své vlastní a skladováním potravin tak, aby se nezkazily. Èasem bude vaše potrava omezena, stejnì tak jako pøístup k pitné vodì. Tato skupina, i když je oslabená silou vašich modliteb, zamýšlí vyhladovìt a otrávit mnoho nevinných lidí v pokusu snížit svìtovou populaci. Budou tvrdì pracovat, aby toho dosáhli. Pokud budou pokraèovat v uvalování teroru na Boží dìti, mùj Vìèný Otec pøivodí pøírodní tresty, které smetou milióny tìchto zlých lidí z povrchu zemì. Zmìny v charakteru poèasí budou pokraèovat. Èasem to ovlivní schopnost obchodovat, takže globální mocnosti budou zastaveny v uskuteèòování svých ohavných plánù. V prùbìhu všech tìchto krizí, vy, moje armáda, se musíte modlit k Bohu Otci, aby vás ochránil od tìchto lidí a o to, aby otevøeli svá ztvrdlá srdce pravdì Božího milosrdenství. Øíkám vám to, abyste se mohli pøipravit. Tyto události se nestanou okamžitì a mnoho tìchto plánù mùže být odvráceno nebo zmírnìno vašimi modlitbami a obì mi. Zlo nepochází od Boha. Povstává z chtivosti, sebelásky a hladu po moci a kontroly. Všechny tyto slabosti jsou plozeny Satanem a kladeny do cesty svìtovým vùdcùm, aby je pokoušely a ti pak mohli pùsobit škodu Božím dìtem. Nenechejte Satanovy síly ovládnout vaše zemì. Modlete se, modlete se, modlete se, abyste mìli sílu odporovat naøízením, která jsou zamýšlena tak, aby vás uvrhla do chudoby, závislosti a na milost a nemilost tìm, kteøí ovládnou vaše zemì. Svou èinnost budou vykonávat pod globálními mocnostmi, k nimž patøí Velká Británie, USA, Evropská unie, Èína a Rusko.

15 Já váš Ježíš, vám pomùžu se vyhnout perzekuci, ale nezapomeòte, že modlitba bude vaší hlavní zbraní. Modlitba mùže zastavit tyto zkažené lidi, aby pøevzali vaši schopnost obstarat si jídlo, pití, obleèení a možnost navštìvovat køes anské kostely. Bojujte v mém jménu a Já budu stát v každém èase vedle vás Poselství Ježíše ze dne 24. dubna 2012 v 19:45. NEUDÌLEJTE CHYBU VAŠICH PØEDKÙ, KTEØÍ MÌ ODMÍTLI, KDYŽ JSEM PØIŠEL POPRVÉ mìla bys vìdìt toto: Když je nìjaká mise tak dùležitá, jako je tato, kterou nyní odevzdávám svìtu, tak se ji pokusí mnoho lidí zastavit. Pokusí se na tebe zaútoèit a ponižovat ty, kteøí poznávají mùj hlas, když se pokouším sdìlit má poselství celému svìtu. Míra nenávisti prokazovaná tìmto poselstvím dávaných skrze tebe, proroka posledního èasu, se bude dále zvìtšovat. Slyšte Mì teï všichni, kteøí øíkáte, že Mì znáte. Já pøipravuji lidstvo na mùj Druhý pøíchod. Jestliže vìøíte ve Mì, v mé uèení a øíkáte, že Mì znáte, pak vìzte, že posílám mého proroka posledního èasu spolu s jinými proroky, aby vás udìlali hodnými vejít do mého království. Mým posvìceným služebníkùm pravím toto: Neudìlejte chybu vašich pøedkù, kteøí mì odmítli, když jsem pøišel poprvé. Vìnujte pozornost a naslouchejte mému volání, protože vás potøebuji, abyste Mi pomohli pøipravit duše mého stáda pøed tím, než se uskuteèní Velký zázrak (Varování pozn. pøekladatele). Mysleli jste si, že bych neposlal mé proroky, abych vás varoval? Mysleli jste, že bych mùj pøíchod právì jen oznámil bez toho, že bych vás pøipravil a nechal duše zahynout? Styïte se, všichni ti, kteøí odmítáte mùj Druhý pøíchod a ještì prohlašujete, že rozumíte mému zaslíbení lidstvu. Váš nedostatek pokory znamená, že nemùžete být oèištìni Duchem Svatým. Musíte Mì prosit o dar rozlišení, nebo ode Mì odejít. Zradili jste Mì. Pøivedli jste Mì k slzám zklamáním, nebo jste moji služebníci, jimž byla svìøena odpovìdnost za spásu duší, což je vaším úøadem. Nyní, když k vám volám z nebe, vás prosím, abyste odpovìdìli na mé volání. Mám mnoho vybraných duší, které pracují se Mnou, aby Mi pøinesly duše, po kterých žízním. Je vaší povinností povstat z vaší døímoty a být pozorní k mému volání. Jenom ti z vás, kteøí Mì skuteènì milují, rozpoznají mùj hlas. Tak jako matku rozpozná její vlastní dítì, tak i vy, moji milovaní služebníci, musíte volat ke Mnì jako dítì hledající útìchu, kterou jsem Já, váš milovaný Ježíš, jenž vás nabádá, abyste se chopili mé ruky. Povedu vás trnitou džunglí, kterou budete muset projít, abyste dosáhli bran mého Nového ráje. Cožpak jsem vám neøekl, že pøijdu znovu, abych soudil živé i mrtvé? A tak pøijdu brzy a potøebuji vás, abyste Mi pomohli shromáždit do jednoty všechny Boží dìti. Velmi málo [z vás] Mì poznává, kvùli závoji klamu, který zahalil celý svìt. Mnozí nevìøí v Boha Otce. Málo [z vás] pøijímá, že Já, Ježíš Kristus, jeho jediný Syn jsem zemøel, abych vás spasil. Naproti tomu jste pøipraveni vìøit a zbožòovat falešné bohy, kteøí neexistují. Jak pláèu strašným zármutkem, když vidím mladé lidi, jak se smìjí, když je zmiòováno mé jméno a když se posmívají jiným, kteøí veøejnì pøipouští, že Já existuji. Jak trpím bolestí mého ukøižování, když vidím ty, kteøí prohlašují být køes any a odmítají hlásat veøejnì mé uèení ze strachu, že budou terèem posmìchu. Svìt byl oklamán králem lží. Jenom Já mohu nyní pøinést nadìji a zachránit Boží dìti od strašného osudu, který je plánován, aby zasadil teror napøíè každým národem armádami mocných globálních skupin, vèetnì tìch, které jsou pod kontrolou falešného proroka a Antikrista. Všechna moje varování dané Marii Božího milosrdenství, mému proroku posledního èasu, se vyplní. Než se tak stane, nikdy nezapomeòte, že vaše vìrnost patøí Mnì, vašemu Spasiteli, Ježíši Kristu. Bez mé lásky a øízení byste shledali, že nemùžete kormidlovat loï, kterou je moje svatá církev na zemi. Probuïte se. Neodmítejte Boží proroky. Mnozí nyní tvrdí, že pøicházejí v mém jménu, jak je to pøedpovìdìno v Písmu, ale nenabízí duchovní potravu, která mùže pøijít jenom ode Mne. Mnozí nyní vystupují do popøedí takovým zpùsobem, aby mùj hlavní veøejný hlas svìtu, obsažený v tìchto poselstvích, byl v tomto konci èasù odmítnut. Modlitba je vaší cestou zpìt do mého náruèí. Modlete se, modlete se, modlete se za milosti k otevøení vašich oèí tak, abyste Mì poznali døíve, než bude pøíliš pozdì. Potøebuji vaši pomoc, vaši lásku a vaši vìrnost. Nezapomeòte, že jsem to byl Já, pro Nìhož jste složili vaše posvátné sliby. Neodmítejte Mì nyní, když k vám volám. Obejmìte Mì a nechte Mì vás vést tak, abyste mohli vést mùj zbytek církve a zachraòovali duše. Dávám vám speciální požehnání a oèekávám, že odpovíte na mé volání tak, jak následuje v této modlitbì modlitební

16 kampanì (49): "Za slib vìrnosti køes anských duchovních." "Ó, Ježíši, jsem tvùj pokorný služebník a slibuji Ti mou lásku a vìrnost. Prosím Tì snažnì, dej mi znamení tvého volání a pomoz mi otevøít mé oèi a uvidìt tvá zaslíbení. Požehnej mì milostí Ducha Svatého tak, abych nebyl oklamán tìmi, kteøí tvrdí, že pøicházejí v tvém jménu, ale kteøí nemluví pravdu. Ty mi ukaž pravdu. Dovol mi pocítit tvou lásku, abych mohl naplnit tvou nejsvìtìjší vùli. S pokorným srdcem Tì prosím, abys mi ukázal cestu, jakou Ti mohu pomoci zachraòovat duše lidstva. Amen." Neignorujte mé volání. Neodmítejte Mì, když k vám ještì jednou pøicházím. Tentokrát pøicházím nejenom, abych ještì jednou zachránil lidstvo, ale také proto, abych naplnil Boží vùli mého milovaného Otce, Boha Nejvyššího. Jdìte v pokoji Poselství Ježíše ze dne 25. dubna 2012 v 15:50. VŠICHNI LIDÉ BUDOU MÍT SVOBODNOU VÙLI, DOKUD SE JEJICH VÙLE NESJEDNOTÍ S BOŽÍ VÙLÍ OTCE mnoho duší Mì neuznává prostì proto, že nechtìjí. Oni ale vìdí, kdo jsem. Oni vìdí, že byli stvoøeni z nièeho Bohem Otcem, pøesto si vybrali Boha ignorovat. Mnohokrát užívají mé jméno tím nejpovrchnìjším zpùsobem a mé jméno je zahrnuto do kleteb, chrlených tìmi, kteøí jsou posedlí démony. Je to jenom tehdy, když lidi postihne tragédie, že se zastaví a zaènou pøemýšlet o smrti a nìjakém budoucím životì, o kterém si myslí, že mùže být pøed nimi. Z tohoto dùvodu takové duše nìkdy trestám, z mého milosrdenství, aby se vzpamatovaly, abych je tak mohl zachránit. Všechny materiální pùvaby, vyhledávané smysly, se skrze utrpení stávají bezvýznamnými a mohou být vidìny jako takové, èím jsou. Prchavé novinky, které zakrátko zmizí. Mnoho duší zrozených v tomto svìtì jsou seslány z nebe. Tyto duše si vybraly utrpení, vèetnì utrpení dìtí z potratù, jako prostøedky k dosažení spásy pro høíšníky. Je tìžké pro lidskou mysl porozumìt Božímu království, protože žádný èlovìk nebyl požehnán tímto darem. Když se padlí andìlé vzbouøili proti mému Otci, On mùj Otec nikdy nezbavil své dìti práva na jejich svobodnou vùli, protože nikdy nevezme zpátky dar, který dal lidstvu. Celé lidstvo bude mít svobodnou vùli, dokud se tato nesjednotí s Boží vùlí Otce. Satan svobodnou vùli využívá. Avšak proti èemu je bezmocný je to, když se tyto vyvolené duše vzdají své vlastní svobodné vùle a nabídnou ji Bohu k záchranì høíšníkù. Tím, že pøinesou tuto obì pøijetím utrpení, je Satanùv vliv zeslaben. Potom mohou být høíšníci zachránìni, i když neèiní pokání. Toto je zázrak, jakým je utrpení Poselství Ježíše ze dne 26. dubna 2012 v 20:30. TI, KTEØÍ JSOU VÌRNÍ MNÌ, BUDOU VZATI V MŽIKU OKA A BEZ UTRPENÍ DO NOVÉHO NEBE A ZEMÌ znovu musím všem Božím dìtem povìdìt, aby si nedìlaly starosti a nebály se událostí, které pøijdou. Celé lidstvo brzy uvidí mé milosrdenství a mnozí, kteøí jsou plní výèitek svìdomí kvùli svým høíchùm, se Mì nebudou bát. Místo toho jejich duše bude zaplavena mou Boží láskou. Mé Svìtlo bude prozaøovat jejich tìla a oni se budou radovat. [Pøicházející] èas nové éry pokoje pøinese nesmírnou radost a nadšení pro ty, kteøí pøijmou moji ruku milosrdenství. Každý jednotlivý høíšník je pozván k vìènému životu a nesmí odejít, když bude zmatený. Moje éra pokoje a míru bude novou zemí, kde pod mým vedením bude vládnout dvanáct národù Budete žít v míru, v lásce a harmonii. Pøírodní okolí, které dnes na zemi vidíte, vybledne do bezvýznamnosti, když je srovnáte se svìtem, který leží pøed vámi. Tìm, kteøí mají starosti, nebo se bojí o svou rodinu, nebo o své milované, øíkám: vezmìte je s sebou do mého nádherného Nového ráje. Modlete se za nì a Já jim udìlím mimoøádné milosti, aby získali schopnost rozpoznat mou lásku. To je nejvìtší pøání mého Otce uvidìt úžas, radost a lásku záøit z oèí jeho vzácných dìtí, až [jim] odhalí Nový ráj. Budete znovu sjednoceni s vašimi milovanými, kteøí zemøeli ve stavu milosti a kteøí budou vzkøíšeni z mrtvých. Proè byste nevìøili v takový dar? Když dùvìøujete v mé zaslíbení, že pøijdu znovu, tak pocítíte pokoj. Vše, o co vás prosím, je, abyste se pomocí modliteb pøipravili. Když se budete modlit za milost a za jiné, pak všechno bude dobré. Mé milosrdenství je tak veliké, že [jenom] málokterým se nepodaøí rozpoznat mùj božský pøíslib, že shromáždím

17 všechny Boží dìti a vezmu je domù, pryè od pevného spáru Satana a jeho padlých andìlù. Pravda mého království bude vidìna dokonce i ateisty, kteøí budou šokováni. Ale jejich nevíra se ve vìtšinì pøípadù promìní v pokornou lásku a pøijetí. I když pøed vámi leží mnoho obtížných èasù, žádný nebude tak tìžký, že jej nebudete moci pøekonat vaší láskou a oddaností ke Mnì, vašemu Ježíši. Prosím, nedovolte strachu, aby vám stál v cestì pøijmout s radostí dar mého Nového ráje. Ti, kteøí jsou Mi vìrní, budou v mžiku oka, bez utrpení vzati do nového nebe a nové zemì. Co by se vás [ale] mìlo znepokojovat, jsou ti zatvrzelí høíšníci, kteøí Mì nebudou prosit o odpuštìní, kteøí odmítnou moji ruku a kteøí místo toho budou lpìt na svých zkažených zpùsobech. Ti potøebují vaše modlitby. Modlete se vroucnì za spásu jejich duší Poselství Boha Otce ze dne 28. dubna 2012 v 15:40. JAKO OTEC VŠECH LIDÍ JSEM PØIPRAVEN POSLAT MÉHO SYNA, ABY SI VYŽÁDAL SVÙJ PRÁVOPLATNÝ TRÙN Má dcero, tyto mìsíce byly tìžkým èasem nejenom pro tebe, ale pro všechny mé milované dìti. Já jsem Otec stvoøení a lásky, s hlubokou vášní pro každé mé dítì a nezáleží na tom, jak Mì uráží. Je tøeba tak mnoho pøíprav nutných k pøípravì duší na pøíchod mého milovaného Syna Ježíše Krista. Mnoho lidí trpí v tomto èase pronásledováním. Toto pronásledování spoèívá nejenom v chudobì a nedostatku penìz, ale [také] v duchovním hladu. Jako Otec všeho lidstva jsem pøipraven poslat mého Syna zpátky, aby si vyžádal svùj právoplatný trùn. Jenom Já znám tento èas. Dokonce ani mùj Syn toto datum nezná. Mohu vám øíct, že to bude brzy a že vìtšina této generace, žijící v tomto svìtì, prožije den návratu mého Syna ve velké slávì. Nyní se chystám shromáždit všechny mé dìti, abych je vzal pryè z této strašné propasti utrpení, které v této pustinì musí snášet. Tato pustina byla vytvoøena rukou Lucifera a všemi jeho padlými andìly, kteøí se potulovali po zemi od pádu Adama a Evy. Dnes mnoho mých dìtí shledává nemožným vìøit ve Mì, Boha, jejich Stvoøitele a Otce. Požehnal jsem mé dìti inteligencí a nezávislou svobodnou vùlí, takže si mohou zvolit žít své životy, jakkoliv se rozhodnou. Dal jsem jim své Desatero pøikázání, vytesané do kamene, abych je vedl k mému království. Ta se nikdy nezmìnila, pøesto se mé dìti považovaly za chytøejší, než ve skuteènosti jsou a vytvoøily [jejich] nové významy, které jsou pro Mne nepøijatelné. Tento èas vlády všech tìchto vyhnaných démonù, kteøí zaplavili zemi je již témìø u konce. Volám všechny mé dìti, aby poslouchaly. Váš èas na zemi, jak ji znáte, se blíží ke konci. Ale pøesto je zde nová zemì, Nový ráj, èekající na vás. Pøekoná cokoliv, co byste si kdy mohli pøedstavit a je již nìjaký èas pøipravený s láskou pro každého jednotlivého muže, ženu a dítì. Koneènì sjednotím celou moji vzácnou rodinu a budeme všichni žít v harmonii, pokoji, lásce a radosti na vìènost. Tìm, kteøí odmítnou vejít do Nového ráje, øíkám: Udìlám všechno, co je v mé moci, abych vás zastavil, abyste se neobrátili zády k vašemu dìdictví, které vám právoplatnì patøí. Nicménì kvùli daru vaší svobodné vùle, který vám nikdy nevezmu, leží volba na vás. Všechno, co je tøeba, je obrátit vaši hlavu [ke Mnì] a otevøít vaše srdce. Potom musíte bìžet do mého náruèí, abych vás mohl vzít domù. Toto je moje nejvroucnìjší a nejcennìjší pøání, abych vzal mé hýèkané dìti domù, do jejich právoplatného místa, kam patøí. Váš milující Otec Bùh Nejvyšší 414. Poselství Panny Marie ze dne 29. dubna 2012 v 10:00. MÉ DÍTÌ, PRO TY, KTEØÍ MILUJÍ MÉHO SYNA, SMRT UŽ NEBUDE Mé dítì, nikdy si nesmíš myslet, že vzhledem k osamocenosti tohoto [tvého] zvláštního poslání, že obrácení se neuskuteèòují. Tvou misí, schválenou mým Vìèným Otcem, je rozšíøit pravdu o Druhém pøíchodu mého Syna všem Božím dìtem. Je dùležité, aby tìm dìtem, které nevìnují svùj èas zbožnosti k mému Synu a k jeho uctívání, bylo øeèeno, co se má stát. Všechny Boží dìti mají být zahrnuty ve všech vašich modlitbách, nebo On, mùj Otec, miluje všechny. Dokonce i tìm [duším], které zatvrdily svá srdce vùèi mému Otci, a nechtìjí uznat mého Syna, musí být dán vìèný život. Až se dar Varování uskuteèní, pak mnoho høíšníkù bude osvíceno a obrátí se k mému Synu, žadoníce o jeho milosrdenství. Jenom potom bude chtít lidstvo naslouchat tìmto dùležitým poselstvím, která jsou dávána mým Synem tvým

18 prostøednictvím. Až si uvìdomí pravdu, že èas k jeho novému panování má zaèít, budou hltat jeho Svaté Slovo. Mnoho Božích dìtí je zmateno, pokud jde o existenci nebe a zemì. Mnohé jsou pøíliš ustrašené, než aby pøemýšlely o životì po smrti. Mé dítì, pro ty, které milují mého Syna, smrt už nebude. Místo toho budou vzaty do Nové éry pokoje a do ráje, který byl zaslíben mým Otcem všem jeho dìtem. Musíte se modlit za všechny ty toulavé a ztracené duše, aby našly svou cestu zpátky do milujícího náruèí mého drahého Syna, nebo jinak nebudou schopné vejít do bran Nového ráje. Vaše milovaná Matka Matka Spásy 415. Poselství Ježíše ze dne 29. dubna 2012 v 15:33. PRVNÍ TAJEMSTVÍ V KNIZE PRAVDY ODHALUJE SPIKNUTÍ ZEDNÁØSKÝCH SKUPIN PROTI CÍRKVI dostala jsi dar, který by mnozí ze strachu odmítli. Kvùli udìleným milostem, které ti daly sílu, a ohni Ducha Svatého, jsi teï plnì vyzbrojena, abys hlásala proroctví slíbená svìtu už tak dávno. Proroctví, dané Danielovi, když mu bylo øeèeno, aby zapeèetil Knihu Pravdy až do konce èasù, kdy obsah bude odhalen, se stalo skuteèností. Zjevení, která dostal také Jan Evangelista, mu byla dána jenom èásteènì, ale nìkterá tajemství mu byla ukázána na svitku se sedmi peèetìmi [Zj 5, 1 10]. Nebylo mu dáno oprávnìní, aby odhalil [jeho] obsah. Místo toho mu bylo øeèeno, aby svitek svinul a snìdl, takže peèetì nemohly být rozlomeny, ani obsah oznámen až do této doby. Spolknutím svitku byl lidstvu dán odkaz [Zj 10, 9 11]: Spolknout hoøkou pravdu nahání strach. To mùže také urazit ty, kteøí tvrdí, že znají celý Boží plán pro lidstvo. Pøesto pravda mocná láska, kterou Bùh chová pro každého jednotlivého èlovìka na této zemi, je sladká pro ty, kteøí ji pøijímají. Pravda, kterou mohu odhalit jenom Já, Ježíš Kristus, tak jak je obsažená v tajemstvích daných Janu Evangelistovi, je sladká. Bude pøivítána s láskou tìmi, kteøí následují Boží uèení. Mùže vyvolat strach, ale Boží moc pøekoná všechno zlo a pronásledování, nebo On mùže udìlat cokoliv. První tajemství spoèívá v tom, že proti Bohu a všemu jeho dílu snovaly spiknutí zednáøské skupiny, založené ve støedovìku. Jejich vìrnost patøí Zlému. On, Satan, je jejich bohem a oni jsou hrdí, že mu vzdávají hold prostøednictvím èerných mší. Pak je to Svatý stolec, který byl od roku 1967 touto skupinou mocnì napadán. Pomalu se infiltrovaly do mé církve, nejenom uvnitø Vatikánu, ale v každé zemi v [církevních] kruzích i mimo nìj. Jejich úmyslná kontaminace mé církve mìla za následek zlé ukrutnosti, zpùsobené nevinným obìtem. Jejich láska k penìzùm a moci je nièím ve srovnání s odpornou oddaností, kterou prokazovali králi lží, samotnému Satanovi. On je otevøenì uctíván ve skupinách a v tajnosti. Knìží a jiní posvìcení služebníci, vèetnì biskupù a kardinálù se v jistých kruzích sami k této skupinì pøidali. Zlé èiny, na kterých se úèastní, jsou pøíliš závažné, než aby byly odhaleny, ale mìli byste vìdìt, že nabízejí Zlému lidské obìti v kostelích, zøízených k poskytování svaté eucharistie pøi mši svaté. Tyto skupiny tak opatrné, že skrývají svou skuteènou èinnost pøed tìmi pravými a svatými knìzi, svatými biskupy, svatými kardinály a jinými posvìcenými služebníky páchají ohavné èiny. Ony Boha nenávidí se zuøivostí, která by vás šokovala. Moc, kterou jim dává Satan, vede k tomu, že jejich zkaženost, chtivost, vilnost a sexuální úchylky jsou jejich následovníky vítány ve všech zemích. Zdraví se vzájemnì soukromým znamením se zámìrem ukázat vìrnost jeden druhému. Jedna vìc je jistá. Jejich ohavné èiny skonèí a bez toho, že by se obrátili ke Mnì bìhem Varování, bude jim zbývat jenom málo èasu, než budou hozeni do jezer ohnì, kde budou trpìt strašnými mukami na vìènost. To oni vytvoøili a rozdmýchali odpadlictví, které teï existuje po celém svìtì. Dosáhli toho tím, že pronikli do mé církve. Beránek Boží 416. Poselství Ježíše ze dne 30. dubna 2012 v 17:45. VOLÁM K VÁM VŠEM, KTEØÍ MÌ NEZNÁTE tìm lidem, kteøí vìøí v Boha, ale nechodí do kostela, nebo se nemodlí, musím [nìco] vysvìtlit. Mnozí nevìdí, jak se modlit. Tak trochu jako ty, která to také shledáváš tìžké, má dcero. Modlitba znamená prosit. Modlitba znamená komunikovat. Modlitba znamená prokázat lásku a podìkovat. Dnes se mnoho lidí, dobøe smýšlejících a šlechetných srdcem, neumí modlit. Nìkterým je to protivné a cítí se trapnì.

19 Jiní si myslí, že jejich modlitby jsou bezvýznamné. Ó, jak Já miluji tyto zvláštní duše. Jsou tak vzdálené, a pøesto, jak Já dychtím jim ukázat moji hlubokou lásku. Volám ke všem z vás, kteøí Mì neznáte. Není tøeba, abyste se Mì obávali. Všechno, co musíte udìlat, je poprosit Mì, abych vás pøijal a utìšil vás. Nechejte Mì, abych vám dokázal mou lásku. Mluvte ke Mnì vašimi vlastními slovy. Nic Mì neohromí. Svìøte Mi vaše starosti, když ukonejším vaše srdce. Nechejte Mì, abych vám pomohl pocítit skuteèný pokoj. Poproste Mì, abych uspoøádal vaše starosti. Ukážu vám pravdu, takže vaše starosti se už vám nebudou zdát tak zlé. Jak poznáte, že vás slyším? Jak si budete jistí, že vám odpovím? Jenom si klidnì sednìte a poproste Mì touto modlitbou, abych vám pomohl otevøít Mi vaše srdce a prosit Mì o pomoc. Modlitba modlitební kampanì (50): "Ježíši, pomoz mi poznat, kdo jsi." "Ó, drahý Ježíši, pomoz mi poznat, kdo jsi a odpus mi, že jsem s tebou døíve nemluvil. Pomoz mi najít pokoj v tomto životì a pomoz mi, aby mi byla ukázána pravda o vìèném životì. Ukonejši mé srdce. Zmírni mé starosti. Naplò mì pokojem. Otevøi teï mé srdce, abys mohl naplnit mou duši tvou láskou. Amen." Mnozí z vás tentokrát ke Mnì nepøijdete. Ale to je v poøádku. V èasech nouze, zmatku a úzkosti však pøijdete. Stojím každý den u vás, i když si to ještì neuvìdomujete. Ale velmi brzy Mì uvidíte a poznáte pravdu mého zaslíbení dát vám vìèný život v tìle, mysli a duchu. Èekám na vaše volání. Potom vás mohu vzít, až pøijde èas, do bran nové éry pokoje a mého Nového ráje na zemi. Váš pøítel 417. Poselství Ježíše ze dne 1. kvìtna 2012 v 20: 00. SLYŠTE MÉ VOLÁNÍ A PØIPRAVTE SE NA VYLITÍ DUCHA SVATÉHO moje láska k vám všem znamená, že ještì jednou vyliju Ducha Svatého na lidstvo, abych je povzbudil otevøít svá srdce. Mnohé duše už velmi brzy pocítí moc Ducha Svatého, jak se vylévá na jejich mysl, tìlo a duši. Je to nezbytné, aby se všechny Boží dìti probudily k pøijetí pravdy. Nìkteøí lidé teï uvidí svìt jinak. Zaènou všechno zpochybòovat. Už nebudou chtít nadále zùstat otroky pánù, jejichž jediným cílem je ovládnout je pro svùj osobní zisk. Nikdo si nebude moci nevšimnout tohoto vlivu Ducha Svatého. Celá nebesa oèekávají, že okamžik osvícení zpùsobí nový úsvit, nový zaèátek. Lži, s nimiž jste konfrontováni, zakrývají hlavní plán, zrozený ve svìtové alianci a urèený k ovládnutí všech vašich zemí. Jestliže necháte vaši zemi v závislosti na obrech (svìtové velmoci, nadnárodní spoleènosti pozn. pøekladatele), abyste uživili vaše rodiny, stanete se otroky. Už teï vám berou všechno, co vlastníte, ale vy jste k tomu slepí. Nyní s darem Ducha Svatého, milióny prohlédnou tuto masku klamu a budou odporovat tìmto nièemným skupinám, kontrolovaných zednáøi. Tento dar vám dá nyní výzbroj, kterou potøebujete, abyste odvedli tuto armádu z cesty, vedoucí k vaší záhubì. Slyšte mé volání a pøipravte se na vylití mého Ducha Svatého Poselství Ježíše ze dne 4. kvìtna 2012 v 21:05. TUTO NEDÌLI BUDE SESLÁN DUCH SVATÝ. DRUHÉ VYLITÍ Z MOCI DUCHA SVATÉHO. když máš pocit, že tato mise pøesvìdèit všechny Boží dìti, aby pøijaly [mùj] Druhý pøíchod, a že má být pøijat jako dobrá zpráva pro všechny Boží dìti je tìžká, tak mìj na zøeteli toto: Tak jako každý jednotlivý èlovìk je stvoøen k Božímu obrazu mého Vìèného Otce, stejnì tak prozaøuje Svìtlo mého Otce nìjakým zpùsobem každou duši. Podívejte se do tváøe každého, koho potkáte, a uvidíte letmý pohled Boha Otce. Mùže to být jen pohled, úsmìv, gesto nebo nìha, ale je tam. Dobro je v každém [èlovìku], dokonce i v zatvrzelých høíšnících. V nìkom tato dobrota je naprosto pronikavá a pøitahuje lidi k této osobì, požehnané tímto darem, jako magnet. V jiných je to jen slabý záblesk, ale pøesto je stejnì tak pøítomná. Když se díváte do oèí nìkoho, jehož chování k druhým je kruté, mùžete vidìt ještì záblesk nadìje, protože Boží Svìtlo je pøítomné. Je to Svìtlo v duších Božích dìtí, které je tøeba znovu zažehnout prostøednictvím tìchto poselství lásky a nadìje. Èím silnìjší je toto Svìtlo, tím èistìjší je tato osoba. Èím více lidí je oèištìno Božím Svìtlem, tím èistší bude zemì. Když se Boží Svìtlo stane silnìjším v duších vìøících, pak pùsobení zla se bude oslabovat, protože temnota se nemùže snášet se svìtlem. To je dùvod, proè nyní v celém svìtì dojde ještì k dalšímu vylití Ducha Svatého. Od 10. kvìtna 2011 je to [již] druhé vylití z moci Ducha Svatého. Pøedchází mému velkému Božímu milosrdenství a zajistí, že Svìtlo vytvoøí nové porozumìní v duších

20 vìøících. Tento Duch Svatý sestoupí na celý svìt tuto nedìli, 6. kvìtna Mnozí budou poci ovat pokoj a lásku. Naléhavì vás všechny prosím o modlitby, aby tento dar pronikl jejich duše tak, aby pocítili Boží lásku a odpovìdìli na jeho volání. Modlitba modlitební kampanì (51): "Za dar Ducha Svatého." "Ó, pøijï Duchu Svatý, vylij tvùj dar lásky, moudrosti a poznání na moji pokornou duši. Naplò mì Svìtlem Pravdy tak, abych mohl rozlišit Boží Pravdu od lží šíøených Satanem a jeho [padlými] andìly. Pomoz mi uchopit pochodeò a rozšíøit plamen poznání na všechny, s nimiž se setkám skrze Krista, Pána našeho, Amen." Jdìte v lásce, Svìtlu a pokoji. Spoèiòte a dovolte mému Duchu Svatému, aby na vás sestoupil. Miluji vás. Váš drahý Ježíš 419. Poselství Boha Otce ze dne 5. kvìtna 2012 v 12:00. PØIJMÌTE MÉHO DUCHA SVATÉHO S ÚDIVEM A PODÌKOVÁNÍM Má dcero, jak velký je ten den, kdy se Duch Svatý, Svìtlo mé lásky, vylije na zem. Je to velmi mimoøádný dar. Otevøe mnohá srdce a také mnohé duše pøipraví na Varování. Moje láska nemá žádných hranic. Není jediného muže, ženy nebo dítìte, kterého bych vylouèil z mé touhy je držet tìsnì v mém náruèí. Ani jediný høíšník není vylouèen. Mé dary lidstvu jsou velkorysé a budu pokraèovat ve vylévání mých darù jako odpovìï tìm, kteøí se modlí modlitby modlitební kampanì, které jsem dal tobì, má dcero. Tyto modlitby jsou z nebe a nepøicházejí z pera lidí. Jsou urèeny pro tyto èasy a jsou mocnou zbraní proti pronásledování. Tyto modlitby jsou slyšeny pokaždé, když vycházejí z vašich úst, mé dìti. Pøinesou vám velké odmìny. Pøijmìte mého Ducha Svatého s údivem a díky. Je to zázrak a bude seslán každému z vás mojí láskou pro všechny. Jdìte teï v pokoji a lásce. Váš Otec Bùh Nejvyšší 420. Poselství Ježíše ze dne 6. kvìtna 2012 v 10:00. MÝM STOUPENCÙM MODERNÍCH DNÙ JE DÁN OBROVSKÝ ÚKOL Moje nejdražší dcero, mnoho z Božích dìtí vìøí, že ti, kteøí vedou svaté životy, se tìší pøízni mého Otce. Pravdou je, že tyto svaté a oddané duše jakými jsou musí pracovat pro záchranu ostatních duší. Ty ostatní duše jsou obyèejní muži, ženy a dìti, kteøí vedou uspìchané životy a málo èasu tráví v modlitbì. Mnozí se nemodlí, ani se Mnou nekomunikují. Nìkteøí v Boha nevìøí. Nìkteøí ano. Mnohé z tìchto duší vedou dobré životy. Zacházejí s ostatními s láskou a laskavostí srdce. Dávají potøeby ostatních pøed své vlastní. Jsou dobroèinní. Milují jeden druhého. Ale nechodí do kostela, nepøijímají svátosti, nebo neakceptují, že Já, Ježíš Kristus, existuji. Mysleli byste si proto, že jsou ztracenými dušemi. Ale ve skuteènosti nejsou. Jsou to dìti Boha a jeho Svìtlo jimi proniká. Nejsou zatracené. Jsou milované. Èasem, až jim bude ukázán dùkaz mé existence, okamžitì Mì obejmou. Ztracené jsou to pouze ty duše, které vznášejí své námitky vùèi mému Otci a ty, které vychutnávají slasti ohavných a zlých høíchù. Ti, kteøí nemohou žít bez toho, že by páchali smrtelný høích a jejichž duše jsou tak zèernalé, protože jsou posedlí Satanem, potøebují uniknout z této strašlivé temnoty. Nebudou ale dost silní, aby to udìlali. Shledají témìø nemožným vyhledat moji pomoc. Mohou být zachránìni jenom pomocí modliteb mých svatých a oddaných následovníkù. Mým stoupencùm moderních dnù je dán obrovský úkol rovný tomu ale více naléhavým jaký byl dán mým apoštolùm, když jsem vystoupil na nebesa. Moji následovníci, vaší úlohou je pøipravit tyto duše na mùj Nový ráj pomocí vašich modliteb. Modlitby je mùžou obrátit. Moje milosrdenství je tak veliké, že odpustím i takovým høíšníkùm díky velkodušnosti jiných mých vìrných služebníkù a pomocí jejich utrpení a modliteb. Nikdy nezapomínejte na moc vašich modliteb. Tato moc vám byla dána darem, abyste mohli zachraòovat duše svých bratrù a sester. Nezapomínejte, že mùj Vìèný Otec miluje všechny høíšníky. Ale velké slavnosti se konají a slzy radosti kanou pro každého zèernalého a ztraceného høíšníka, který je zachránìn z plamenù pekla.

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY Svatý Jakub (mladší) Svatý Jakub (mladší) VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 Já, váš milovaný Otec, jsem koneènì urèil den pro Varování.

Více

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 4. DÍL Poselství od 1. srpna 2011 do 30. záøí 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 10. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 10. DÍL Poselství od 1.srpna 2012 do 31. srpna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ LEDEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 14. DÍL Poselství od 1. ledna do 31. ledna 2013 Poznámka korektora: Pøekladatelé upozoròují, že z dùvodù náboženské

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Vybral jsem si dvanáct prostých mužù, nevzdìlaných a neznalých Písma

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ

ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ Opìt jsem dokonèil jeden výplod a pøemítám. Po pøeètení této sbírky, musí pøeci napadnout podobné otázky i negramotnì myslícího (jestli má v sobì èlovìk

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO

SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO Obsah Sebeobrana Kdybys byl stvoøitelem, tak...? Jak zachránit duše a svou duši Výòatky z poselství rozšiøovaných pod názvem velké varování Sebeobrana (Chraòte svou duši)

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

BRIAN L. WEISS mistrù poselství

BRIAN L. WEISS mistrù poselství BRIAN L. WEISS poselství mistrù Pøeložil Jiøí Martínek Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Brian L. Weiss, 2000 Translation Jiøí Martínek, 2005, 2009, 2012, 2013 All rights

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce CESTA SEDMIBOLESTNÉ 1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce píseň 810 Ó Maria útočiště naše, 3. sloka: 3. Když jsi v chrámě svoje nemluvňátko / Simeonu

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV.

Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV. Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV. 1. Královskou důstojnost zdobí, když ji poslouchá lid jí podřízený. A stejně

Více

Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha

Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha Obsah Má cesta k ajurvédě Mé první setkání s Govindžím a ajurvédou Co jsem skutečně poznala Závěr: aneb, co

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38 Zpěvy před evangeliem nedělní cyklus B /1/ 1. neděle adventní Žl 85,8 Pane, ukaž nám své milosrdenství * a dej nám svou spásu! 2. neděle adventní Lk 3,4.6 Připravte cestu Pánu, + vyrovnejte mu stezky!

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou)

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou) EVANGELIA Proč čtyři? Čtěte Iz. 9:6-7, 32,1 Iz. 42, 1-7, 52: 13-15 Gen. 3:15, Iz. 7,14-16, 9,6 Iz. 9,6, 40,:3-5 Obrazy Krista ve čtyřech evangeliích Král Služebník Člověk - Bůh Matouš - Příchod zaslíbeného

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 (Li Hongzhi, 11. dubna 2004) Zdravím vás! (Publikum: Vítejte Mistře! Potlesk) Máme tu velkou událost. (Potlesk) Na tuto konferenci Zákona

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Křížová cesta s prosbami

Křížová cesta s prosbami Křížová cesta s prosbami Úvod. Veliký a mocný Pane ve slově i v činu, chceme si v této chvíli při naší pobožnosti připomenout velikost Tvé oběti života a učit se přijímat kříž, neboť Ty pokračuješ ve své

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Filmy: Satanské ovládání mysli

Filmy: Satanské ovládání mysli Filmy: Satanské ovládání mysli Bitva o lidskou duši začíná jako boj o mysl člověka. Myšlenky ovládají jeho emoce a myšlenky s pocity utváří jeho charakter. Pokud jsou myšlenky nečisté, Satan už vyhrál

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES

MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES Pamatuj na smrt, neboť i ty můžeš být jejím původcem Vojtěch Linka * 29.7.1993 (18 let) trvalé bydliště: Zikmunda Wintra 10, Plzeň 301 00 email: vojta.linka@seznam.cz

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více