USTANOVUJÍCÍ LISTINA KŘESŤANSKÉ CÍRKVE CESTA ŽIVOTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USTANOVUJÍCÍ LISTINA KŘESŤANSKÉ CÍRKVE CESTA ŽIVOTA"

Transkript

1 USTANOVUJÍCÍ LISTINA KŘESŤANSKÉ CÍRKVE CESTA ŽIVOTA ČÁST PRVNÍ NÁZEV, CHARAKTERISTIKA A HISTORIE 1 název 1) název církve: KŘESŤANSKÁ CÍRKEV CESTA ŽIVOTA (dále jen KCCŽ) 2 charakteristika 1) KCCŽ je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli). 2) KCCŽ se považuje za část Kristovy církve a vidí v ostatních křesťanských církvích svou duchovní rodinu. 3 historie Tato církev byla založena v roce 1989 v Prachaticích. Tehdy došlo po vzájemné dohodě k odchodu charizmatické skupiny z Církve bratrské v Husinci. Z této skupiny vznikla církev Cesta života v Prachaticích. Začátkem devadesátých let dvacátého století byl zaznamenán početní růst této církve o desítky lidí. Prorockým slovem, které toto společenství od Pána přijalo, bylo z listu Koloským 1:27b-29:,,...je to Kristus ve vás, ta naděje slávy. Jeho kážeme, napomínajíce každého člověka a učíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého člověka postavili dokonalého v Kristu Ježíši. A právě proto pracuji a bojuji podle jeho moci, která ve mně mocně působí. Proto se také celá práce nesla v silně evangelizačním duchu. Při počátečním formování a rozvoji této církve pomáhali bratři a sestry z Křesťanských společenství, církve Voda života a Livets Ord ze Švédské Uppsaly. V roce 1994 došlo ke změně názvu na Slovo života. V období této změny názvu církve bylo navázáno partnerství se Švédským misionářem Micaelem Lundinem, který v té době působil v církvi Slovo života Brno. V tomto období bylo také v církvi ještě více upevněno prorocké Slovo z Izaiáše 54:2-3:,,Rozšiř místo stanu svého a čalounů příbytků svých roztáhnouti nezbraňuj; natáhni i provazů svých a kolíky své utvrď. Nebo napravo i nalevo se rozmůžeš a símě tvé národy dědičně vládnouti bude a města pustá osadí. Toto Slovo bylo vyloženo jako Boží výzva k rozšíření myšlení v oblasti duchovní služby církve pro práci v celých jižních Čechách. Bylo to přirozené Boží potvrzení, protože již v ten čas se sjížděli k nedělním bohoslužbám lidé z Prachaticka, Českobudějovicka, Strakonicka, Písku a Českokrumlovska. Koncem roku 1994 došlo ke změně sídla církve z Prachatic do Českých Budějovic. Během roku 1995 však vznikly problémy v chodu práce v rámci celé církve a narušila se jednota mezi jednotlivými společenstvími. Začátkem roku 1996 byla založena místní církev v Českém Krumlově. Následně došlo k osamostatnění společenství z Prachaticka a Volyně. V témže roce náhle odešel hlavní pastýř ze služby a došlo k prohloubení všeobecné krize. Od roku 1996 až 2002 se místní společenství izolovala jedno od druhého, a v některých z nich došlo i k úplnému rozkladu. V roce 2002 přišel zlom a začala obnova na základě Slova z 2. Paralipomenon 7:14:,,A ponižujíce se lid můj, nad nímž jest vzýváno jméno mé, modlili by se a hledali by tváři mé a odvrátili by se od cest svých zlých: i já také vyslyším je s nebe a odpustím hřích jejich a uzdravím zemi jejich. Byla to prorocká slova Boží naděje, která dala znovu život tomuto Božímu hnutí. Od roku 2002 do 2005 se starší jednotlivých společenství začali setkávat. Největším přínosem tohoto kroku byla jednota, která opět vznikala a upevňovala se mezi těmi, kteří pokračovali v

2 pravidelných setkáváních. Na základě této jednoty byla sepsána Ustanovující listina, v níž bylo formulováno, kým tato církev je. V únoru roku 2006 byla první ustanovující konference této církve, kde došlo k navrácení k původním duchovním kořenům, z kterých tato církev vznikla. Po konferenci zaznělo proroctví, které potvrzovalo správnost tohoto kroku. Bylo řečeno, že naším návratem k duchovním kořenům děláme to, co Izák v 1. Moj.26:18:,,Znovu kopal studně, které vykopali za dnů jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Pelištejci zasypali. Pojmenoval je stejně jako jeho otec. Ustanovující konferencí jsme se tedy navrátili k duchovním pramenům a vykopali studny, z kterých tato církev vznikla, rozvinula se a má se i dál rozvíjet. Završení tohoto procesu obnovy proběhlo na začátku roku 2007, kdy došlo i k navrácení k původnímu názvu: Křesťanská církev Cesta života. ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ VYZNÁNÍ VÍRY A UČENÍ 4 postavení Bible Kánonizované Biblické knihy Starého a Nového zákona přijímá KCCŽ za jediný pravý a dostačující základ křesťanské víry. Tyto Biblické knihy jsou v KCCŽ nejvyšší autoritou víry, a proto každý jiný podnět víry, ať už je to proroctví, učení nebo tradice, musí být v jednotě s Písmem, dojde-li však k rozporu, je odmítnut. 5 základní vyznání víry KCCŽ zdůrazňuje vedle Biblického vyznání:,,ježíš Kristus je Pán i Apoštolské a Nicejské vyznání víry, která jsou Kristovou církví všeobecně přijímána jako základní vyjádření křesťanské víry: APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY: Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, jeho jediného Syna, mého Pána, jenž byl počat z Ducha svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vystoupil na nebe, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, ve svatou všeobecnou církev, v obecenství svatých, v odpuštění hříchů, ve vzkříšení těla z mrtvých a ve věčný život. Amen. NICEJSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY: Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený nestvořený, jedné podstaty a Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován za dnů Pontia Piláta, byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe a sedí po pravici Otce a znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, obecnou apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. 6 základní učení 1) Slova Bible jsou pravda zapsaná v neomylné inspiraci Ducha svatého. 2) Je jeden Bůh, Všemohoucí, Vševědoucí, Všudypřítomný Stvořitel, který je zjeven ve třech osobách Svaté trojice (Otec, Syn a Duch svatý), které jsou navzájem v absolutní jednotě. 3) Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, je jedné podstaty s Otcem i Duchem svatým. Skrze moc Ducha svatého byl počat a narodil se z Marie panny. Za svého pozemského života byl jako člověk zcela poddán vůli Boha Otce a vedení Ducha svatého a nikdy nezhřešil. 4) Vyjma Ježíše Krista je každý člověk hříšník a zástupná oběť Ježíše Krista je jediný prostředek vykoupení z lidského hříchu, prokletí a smrti. 5) Ježíš Kristus zemřel, byl pohřben, třetího dne vstal z mrtvých, vystoupil do nebe a znovu se vrátí. 6) Po druhém příchodu Ježíše Krista nastane vzkříšení těl ospravedlněných, na této zemi bude nastoleno na tisíc let Kristovo království a po posledním soudu všech Bůh stvoří nové nebe a novou zemi, které budou trvat na věky.

3 7) Duch svatý přebývá v každém, kdo věří v evangelium Ježíše Krista, odvrací se od svého hříšného způsobu života k poslušnosti Bohu, vyznává Ježíše Krista Pánem svého života a svými skutky víry to prokazuje. 8) Skrze křest Duchem svatým je každý věřící vybaven Boží mocí být svědkem vzkříšení a života Ježíše Krista. 9) Kristova církev je jedna. Tvoří ji všichni věřící v Kristovo evangelium, kteří se denně učí žít v poslušnosti Bohu, když se odvracejí od svých hříchů a následují Boží vedení zjevené ve slovech Bible a svědectví Ducha svatého. 10)Každý křesťan je Bohem veden žít v určitém společenství věřících, kde svou lásku k Bohu dokazuje určitou službou církvi. 11)Spolu se svátostí křtu vodou má církev zachovávat svátost Večeře Páně, kdy si připomíná přijímáním chleba Kristovo vykupitelné dílo skrze oběť Jeho těla a přijímáním vína smlouvu věčného života, kterou má s Bohem skrze prolitou Kristovu krev (V KCCŽ je podmínkou pro přijímání večeře Páně víra v Kristovo evangelium, přijmutí Ježíše Krista jako osobního Pána a Spasitele, čisté svědomí a křest vodou. S ohledem na lidi, kteří mohou mít problém se závislostí na alkoholu, v KCCŽ užíváme při večeři Páně nealkoholické víno.). 12)Církev je povolaná vyjít a kázat evangelium Ježíše Krista celému světu. 13)Věčný život má každý, kdo věří evangeliu Pána Ježíše Krista a věčné odsouzení každý, kdo tomuto evangeliu neuvěří. ČÁST TŘETÍ ZÁKLADY VEDENÍ DUCHOVNÍHO ŽIVOTA ČLENŮ A CÍLE 7 základy vedení duchovního života členů Vedení duchovního života všech členů KCCŽ je na základě: 1. Výdobytků utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. 2. Boží svaté lásky. 3. KCCŽ přijatých tří prorockých slov (viz. 3), z nichž je tvořena základní strategie života KCCŽ. 1. výdobytky utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista: a) Ježíš Kristus zástupně vzal na sebe lidský hřích, aby věřící člověk mohl být ospravedlněn. b) Ježíš Kristus zástupně nesl lidské prokletí, aby věřící člověk mohl být požehnaný. c) Ježíš Kristus zástupně zemřel a vstal z mrtvých, aby věřící člověk mohl mít věčný život. Proto život všech členů KCCŽ musí být založen na víře ve spasitelnou moc evangelia Pána Ježíše Krista. 2. Boží svatá láska: a) Boží svatá láska bezpodmínečně miluje každého člověka a zároveň nesouhlasí s žádným hříchem. b) Pouze životní postoj Boží svaté lásky umožňuje Kristově církvi být společenstvím lidí, kteří k sobě dokáží mít trvalý přátelský vztah. c) Pouze životní postoj Boží svaté lásky umožňuje Kristově církvi správně sloužit ztraceným lidem. Proto život všech členů KCCŽ musí být založen na vyváženém zachovávání bezpodmínečné, avšak zároveň svaté Boží lásky. 3. prorocká slova: Prorocká slova přijatá KCCŽ vytváří základní strategii života KCCŽ: SPASENÍ UZDRAVENÍ - SLUŽBA SPASENÍ: Koloským 1:27b-29:,,je to Kristus ve vás, ta naděje slávy. Jeho kážeme, napomínajíce každého člověka a učíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého člověka postavili dokonalého v Kristu Ježíši. A právě proto pracuji a bojuji podle jeho moci, která ve mně mocně působí. UZDRAVENÍ: 2. Paralipomenon 7:14:,,A ponižujíce se lid můj, nad nímž jest vzýváno jméno mé, modlili by se a hledali by tváři mé a odvrátili by se od cest svých zlých: i já také vyslyším je s nebe a odpustím hřích jejich a uzdravím zemi jejich.

4 SLUŽBA: Izaiáš 54:2-3:,,Rozšiř místo stanu svého a čalounů příbytků svých roztáhnouti nezbraňuj; natáhni i provazů svých a kolíky své utvrď. Nebo napravo i nalevo se rozmůžeš a símě tvé národy dědičně vládnouti bude a města pustá osadí. Skrze spasení v Pánu Ježíši Kristu se člověk dostává do pozice, ve které je dostupné Boží uzdravení pro jeho život, který se po obnově Boží uzdravující mocí stává schopným duchovní služby Bohu i lidem. A tak nejprve sloužíme lidem ke spasení, dále aby tito lidé přijali Boží uzdravení svého života, a nakonec, aby byli schopni žít podle Boží vůle životem duchovní služby, který vytváří dočasné i věčné hodnoty. Proto život všech členů KCCŽ musí být založen na životním procesu: SPASENÍ UZDRAVENÍ SLUŽBA 8 cíle 1) Prvořadým cílem KCCŽ je vzývat jediného pravého Boha, Stvořitele světa a Spasitele lidí. 2) Zvěstovat evangelium Ježíše Krista a zakládat nové místní církve v oblasti Jihočeského kraje a všude tam, kam nás Bůh povede. 3) Usilovat o budování duchovního života členů KCCŽ. 4) Prokazovat Boží svatou lásku skrze misijní, vzdělávací, sociální, zdravotní, humanitární a jiné aktivity, které jsou v souladu s ostatními cíli KCCŽ podle míry přijaté Boží milosti. ČÁST ČTVRTÁ STRUKTURA A VEDENÍ 9 struktura 1) KCCŽ je tvořena místními církvemi, které se svobodně rozhodli přijímat a naplňovat Ustanovující listinu KCCŽ a rozhodnutí Rady církve. 2) Místní církev: a) Je samostatné společenství členů KCCŽ. b) Zajišťuje duchovní péči a vedení členů KCCŽ, kteří jsou ve své místní církvi ke KCCŽ připojeni. c) Je vedena vlastními staršími. d) Je samostatným hospodářským subjektem a za veškeré své finanční záležitosti nese plnou zodpovědnost. 3) Rada církve KCCŽ: a) Skládá se ze starších z každé místní církve KCCŽ. b) Řeší pouze společné záležitosti KCCŽ. c) Nemůže samovolně jakýmkoli způsobem zasahovat do vedení místních církví KCCŽ. 10 vedení Vedení v KCCŽ je rozděleno do dvou typů vedoucích: starší a správcové služebností. 11 starší místních církví 1),,Starší, kteří dobře vedou sbor, ať jsou pokládáni za hodné dvojí cti, zvláště ti, kteří pracují ve slově a učení (1.Tim.5:17). a) Každá místní církev musí být vedena vlastními staršími. Minimální počet starších v místní církvi jsou 3. b) Ačkoli jsou někteří starší díky Božímu obdarování při vedení místní církve přednější, nesmí nikdy být ostatním starším nadřazení. Práce týmu starších musí být založena na partnerské spolupráci a vzájemném doplňování se.

5 2) Starší, kteří jsou mezi vámi, vyzývám já váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník té slávy, která má být zjevena: Paste Boží stádo, jež je mezi vámi, a buďte jeho strážci - ne z povinnosti, ale dobrovolně, ne ziskuchtivě, ale ochotně, ne jako byste panovali nad tím, co vám bylo svěřeno, ale buďte stádu příkladem. A až se ukáže ten nejvyšší pastýř, přijmete nevadnoucí korunu slávy (1.Petr 5:1-4). Všichni starší musí být jako dobří pastýři vydaní vedení, správě a službě církvi a není možné, aby byl starším člověk, který chce ve službě prosazovat své osobní zájmy. 3) Práce starších místní církve: a) Dohlíží na zdravý a vyvážený chod místní církve. b) Na základě Božího slova a vedení Ducha svatého rozhodují o hlavním směru činnosti místní církve. c) Zajišťují spolu s dalšími dary služebnosti duchovní službu v místní církvi. d) Jednají a rozhodují ve věci přijímání, káznění a vylučování členů místní církve. e) Rozhodují o ustanovování, káznění a odvolání služebníků místní církve. f) Rozhodují o hospodářských záležitostech místní církve. g) V případě potřeby organizují členské hlasování. h) Jako členové Rady církve se přímo podílejí ve všech společných záležitostech KCCŽ. 4) Podmínky služby starších místní církve: a) Starší místní církve je ustanovený služebník KCCŽ a musí splňovat podmínky pro tyto služebníky církve (viz c.). b) Každý, kdo chce sloužit jako starší, se musí co nejvíce přibližovat svým charakterem, schopnostmi a životním přístupem standardu Božího slova z 1.Tim.3:1-7a Tit.1:6-9:,,Toto slovo je spolehlivé: Dychtí-li někdo po úřadu biskupa, touží po dobré práci. Biskup však musí být bezúhonný, manžel jedné ženy, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný, schopný vyučovat, ne pijan, ne ziskuchtivý nebo rváč, ale vlídný, ne svárlivý, ne lakomec. Ať dobře vede svou rodinu a udržuje své děti v poddanosti se vší počestností (vždyť neumí-li někdo vést svůj vlastní dům, jak se postará o Boží církev?); ne čerstvě obrácený, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení. Musí mít také dobré svědectví od těch venku, aby neupadl do potupy a do ďáblovy pasti (1.Tim.3:1-7).,,Někdo může být starším, je-li bezúhonný, manžel jedné ženy a má-li věřící děti, které nelze obvinit z bujnosti nebo nepoddajnosti. Neboť biskup musí jakožto Boží správce být bezúhonný, ne samolibý, ne prchlivý, ne pijan, ne rváč, ne ziskuchtivý, ale pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý, zdrženlivý, držící se spolehlivého slova podle toho, jak byl naučen, aby mohl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce (Tit.1:6-9). c) Pro ustanovení za staršího v místní církvi musí být jednomyslný souhlas všech stávajících starších. 12 správcové služebností 1) Pavlovi se pak v noci ukázalo vidění. Nějaký makedonský muž stál a prosil ho: "Přijď do Makedonie a pomoz nám!" A jakmile uviděl to vidění, ihned jsme usilovali o to, abychom šli do Makedonie, přesvědčeni, že nás Pán povolal, abychom jim kázali evangelium (Sk.16:9-10). V KCCŽ věříme, že Bůh v církvi dává určitým jednotlivcům konkrétní vidění (prorocký vhled, podnět, touhu) o konkrétní činnosti, která je pro život, zdraví, růst a službu církve přínosem, a některým dalším členům církve dává svědectví, že se mají k takovému Božímu záměru připojit, vytvořit se správcem, který přijal Boží povolání, tým a společně pracovat na jeho naplnění. 2) Správce služebnosti je ustanoveným služebníkem církve a musí splňovat stanovené podmínky pro tuto službu (viz c.). 3) Starší, kteří zodpovídají za místní církev pomáhají správcům služebností v rozvoji jim svěřené služby v kontextu života celé místní církve. 4) Správcové služebností musí respektovat vedení místních starších. ČÁST PÁTÁ ČLENSTVÍ

6 13 podmínky členství 1. ZNOVUZROZENÍ 2. KŘEST VODOU 3. PODDANOST 4. OSOBNÍ ÚČAST NA ŽIVOTĚ CÍRKVE 1. ZNOVUZROZENÍ Duchovně znovuzrozený člověk: a) Věří, že Ježíš Kristus zemřel za jeho hříchy na kříži, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. b) Činí pokání, tzn. odvrací se od svého hříšného způsobu života k poslušnosti Bohu. c) Vyznává Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. d) Učením se být ve všem poslušný Bohu potvrzuje svou duchovní proměnu. 2. KŘEST VODOU a) Pokřtěn vodou má být pouze ten, kdo je duchovně znovuzrozen. b) Křtem vodou duchovně znovuzrozený člověk ustanovuje své rozhodnutí ukončit svůj starý hříšný způsob života a být učedníkem Ježíše Krista. c) Křest vodou je uvědomělý krok víry duchovně znovuzrozeného člověka, a proto neuvědomělý křest dětí je v KCCŽ považován za neplatný. d) Jediný Biblicky přijatelný způsob křtu vodou je úplné ponoření pod hladinu vody, ne polití nebo pokropení. e) Křtít vodou může každý křesťan, ale pro zachování pořádku necháváme přednostně tuto práci na starších. a) Autoritě Písma svatého (Bibli). b) Vedoucím církve. c) Všem členům církve. 3. PODDANOST a) Poddanost autoritě Písma svatého (Bibli): Biblické kanonizované knihy Starého a Nového zákona jsou největší životní autoritou každého pravého učedníka Ježíše Krista, proto každý člen KCCŽ je povinen přijímat Písmo tímto způsobem. b) Poddanost vedoucím církve:,,poslouchejte ty, kdo vás vedou, a buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou muset skládat účty. Ať to mohou dělat s radostí a ne se vzdycháním - to by vám přece nebylo prospěšné (Žid.13:17). Bůh v církvi ustanovuje vedoucí ne proto, aby v církvi panovali nebo s lidmi manipulovali, ale aby duchovně pečovali o členy církve, sloužili a pomáhali jim ke zdravému růstu jak duchovního života tak schopnosti duchovně sloužit. Poddanost členů církve umožňuje vedoucím úspěšně pracovat na splnění tohoto náročného a zodpovědného úkolu, který jim Bůh svěřil. To následně způsobí, že se Boží vůle bude v církvi a skrze církev stále více dít. Poddanost vedoucím vnímáme jako přirozený projev úcty, kterou členové církve mají k těm, kteří jsou Bohem povolaní a kteří svou věrnou a usilovnou prací na Božím díle toto povolání potvrzují:,,prosíme vás, bratři, abyste se znali k těm, kdo mezi vámi pracují, vedou vás v Pánu a napomínají vás, a abyste si jich v lásce nesmírně vážili kvůli jejich práci. Mějte mezi sebou pokoj (1.Tes.5:12,13). c) Poddanost všem členům církve:,,všichni pak buďte poddáni jedni druhým a oblečte se pokorou, neboť Bůh se staví proti pyšným, pokorným však dává milost (1.Petr 5:5b)." Poddanost všem členům církve není nic jiného než nepovyšování se v pýše nad ostatní. Bůh sice pozdvihuje pokorné, poslušné a věrné lidi, ale to neznamená, že jsou něco víc než druzí. Je jisté, že před Bohem není žádný důvod si myslet, že je někdo cennější než ostatní, protože všichni mají cenu Kristova života. Proto se vedoucí nesmí povyšovat nad těmi, které vedou, duchovnější nesmí pohrdat méně duchovními, silní těmi,

7 kteří se potýkají se svými slabostmi, starší se nesmí povyšovat nad mladší, mladí nad starými, chytřejší nad hloupější, bohatší nad chudší, zdraví nad nemocnými, muži nad ženami a ženy nad muži, zamítá se i jakékoli národnostní povyšování nebo ponižování. Zakazují se jakékoli projevy nadřazování nad ostatními lidmi:,,a poddávejte se jedni druhým v Boží bázni (Ef.5:21). 4. OSOBNÍ ÚČAST NA ŽIVOTĚ CÍRKVE Svou osobní účastí na životě KCCŽ se každý z jejích členů přímo podílí na existenci, růstu a činnosti této části Kristova těla a tím nechává Ježíše Krista podle míry své víry jednat na tomto světě. Účastí na životě KCCŽ je: a) Účast na shromážděních církve. b) Účast při financování chodu církve a její práce. c) Účast ve službě církve. a) Účast na shromážděních církve:,,a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku, ale napomínejme se, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den (Žid.10:25). Zachovávat Boží příkaz setkávat se věrně na shromážděních církve je pro zdravý duchovní růst každého jednotlivého člena i celé církve velmi potřebný, protože během těchto shromáždění vzniká a upevňuje se duchovní jednota, která je jedním ze základů pro Boží působení v lidech a skrze lidi. b) Účast při financování chodu církve a její práce:,,smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se:»jak tě okrádáme?«na desátcích a na obětech pozdvihování. Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pronárod! Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání? A bude po nedostatku (Mal.3:8-10). V této církvi věříme, že Bohu náleží desetina všech našich příjmů, kterou máme dávat do Božího domu (Boží dům je dnes reprezentován církví:,,kdybych se však zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba počínat si v Božím domě, jímž je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy (1.Tim.3:15). ) a oběti, tím je duchovní služba církve po finanční stránce dostatečně zajištěna. K této víře nás především přivádí poznání Boží vůle, že tak jako Abraham dal desátek ze všech svých věcí Božímu knězi Melchisedechovi, tak i my máme dávat všechny své desátky Ježíši Kristu, který je nejvyšší kněz podle řádu Melchisedecha, a tím i v oblasti dávání Bohu, co mu náleží, následujeme šlépěje Abrahamovi víry.,,každý ať dává tak, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce (2.Kor.9:7). Dávání Bohu s nechutí nebo pouze z povinnosti postrádá smysl, a v konečném důsledku lidi okrádá, kdežto dáváme-li Bohu ve víře a s ochotou to, co mu náleží, dokazujeme tím naši oddanost Jemu, a tehdy On sám nám zaslibuje své požehnání.,,potom přicházeli každý, koho pudilo srdce, a každý, kdo měl ochotného ducha a přinášeli Hospodinu oběť (2.Moj.35:21a). S ohledem na existenci procesu růstu víry je v této církvi pouze na každém z členů, kolik ochotně ze svého srdce Bohu do této církve dá (výjimka 13.4.c.4.c.). c) Účast ve službě církve:,,jak každý z vás přijal obdarování, tak si jím vzájemně služte, jako dobří správci rozličné Boží milosti (1. Petr 4:10). Každý člen církve má od Boha obdarování a povolání k určité službě, která má v životě a službě církve své důležité místo a do které má ve správný čas za podpory církve vstoupit. Každý člen církve se může zapojit do života a služby církve podle svého uvážení avšak veškeré služby vedení a některé jiné služebnosti, u kterých je to uvedeno, se řadí mezi ustanovené služebnosti v církvi, při kterých se vyžaduje určitá duchovní kvalita a zralost. Každý ustanovený služebník KCCŽ musí splňovat tyto podmínky: 1. Musí být členem KCCŽ. 2. Musí přijmout Boží povolání, které rozpoznává i vedení starších místní církve a ochotu tuto službu vykonávat. 3. Musí splňovat Biblické podmínky z 1.Tim.3:8-13:,,Podobně diakoni ať jsou počestní, ne dvojího jazyka, ne oddávající se příliš vínu, ne ziskuchtiví, ale mající tajemství víry v čistém svědomí. A ti ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když budou bez úhony, ať potom slouží. Rovněž manželky ať mají počestné, ne pomlouvačné, ale střídmé, ve všem věrné. Diakoni ať jsou manželé jedné ženy, kteří dobře vedou své děti i své domy. Vždyť

8 ti, kdo dobře sloužili jako diakoni, si získávají dobré postavení a velikou smělost ve víře, která je v Kristu Ježíši. Již na počátku Kristovy církve sloužili jako diakoni i svobodní muži a ženy, proto se od žen a svobodných mužů vyžaduje, aby splňovali ty podmínky z 1.Tim.3:8-13, které se netýkají ženatých mužů. 4. Musí prokazovat svou věrnost Bohu v církvi, ve které chce sloužit: a) Věrně věnovat čas Bohu v osobním čtení Bible a modlitbě. b) Věrně se účastnit shromážděních místní církve, ve které je členem. c) Věrně dávat Bohu desátky do místní církve, ve které je členem. 5. Jsou-li k nějaké určité služebnosti stanoveny další podmínky, musí je ustanovený služebník církve splňovat. 6. Musí respektovat Boží řád pro manžele a rodinu: Ženatý muž, který chce sloužit v některé z ustanovených služebností církve, musí milovat svou ženu a děti a dobře spravovat svou rodinu:,,muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni (Ef.5:25), ;,,Diakoni ať jsou manželé jedné ženy, kteří dobře vedou své děti i své domy (1.Tim.3:12). ;,,Otcové, nepopouzejte své děti, aby nebyly sklíčené (Kol.3:21). Vdaná žena, která chce sloužit v některé z ustanovených služebností církve, musí mít svolení svého manžela, i kdyby byl nevěřící,,,manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Vždyť muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve; a on je Spasitelem těla (Ef.5:22,23). ;,,Podobně vy ženy, buďte poddány svým manželům, aby když někteří neposlouchají slovo, byli získáni beze slov jednáním svých žen, když uvidí váš čistý život v bázni (1.Petr 3:1,2). Nezletilý člověk, který chce sloužit v některé z ustanovených služebností církve, musí mít svolení svých rodičů nebo zákonných zástupců,,děti, poslouchejte ve všem své rodiče, neboť to je příjemné Pánu (Kol.3:20). Je-li pro někoho nemožné tyto podmínky splnit, není ještě příhodný čas být ustanoveným služebníkem církve a jeho službou je naučit se milovat a respektovat svou rodinu,,jestliže se pak někdo nestará o své vlastní a zvláště o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící (1.Tim.5:8). 7. Musí být ustanoven do služby skrze modlitbu se vzkládáním rukou starších. Přestane-li již ustanovený služebník církve zachovávat podmínky služby v KCCŽ a nechce se po napomenutí navrátit, musí být zbaven služby (jedná-li se o vážný hřích musí být zbaven služby ihned). 14 povinnosti a práva členů 1) Každý člen KCCŽ je povinen respektovat Ustanovující listinu KCCŽ a řídit se jejími ustanoveními. 2) Práva členů: a) Každý člen má právo na duchovní péči. b) Každý člen má právo podat stížnost ve věci života v církvi starším místní církve, a ti jsou povinni ji řešit (každá stížnost musí být řešena nejpozději do 30 dnů od podání). c) Každý člen má právo při splnění stanovených podmínek být služebníkem KCCŽ. d) Každý člen má právo volit v případných volbách KCCŽ. e) Každý člen má právo z KCCŽ kdykoli vystoupit. 15 jak se stát členem 1) Zájemce se musí uváženě, svobodně a samostatně na základě vnitřního svědectví Ducha svatého rozhodnout respektovat Ustanovující listinu KCCŽ. 2) Odevzdá žádost o členství (zájemce mladší 18 let musí mít i písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců). 3) S jedním ze starších proběhnou seznamovací pohovory, při kterých se projdou všechny body Ustanovující listiny KCCŽ. 4) Po společném uvážení musí ve věci přijetí zájemce za člena KCCŽ dojít k jednoznačnému souhlasu starších místní církve.

9 5) Po podepsání a odevzdání členské smlouvy bude staršími schválený zájemce skrze vzkládání rukou starších na některém ze shromážděních k tomu určených přijat za člena KCCŽ. 16 zánik členství 1) Členství v KCCŽ zaniká vystoupením, uvolněním, vyloučením nebo úmrtím. 2) Každý člen může kdykoli z KCCŽ vystoupit. Stačí své rozhodnutí písemně oznámit starším místní církve. 3) Vnímá-li člen církve Boží povolání v jiné křesťanské církvi, bude s požehnáním uvolněn. 4) I když je členství v církvi především věcí osobního rozhodnutí jedince, přesto nevzniká ani netrvá automaticky. Když člen církve nerespektuje Ustanovující listinu KCCŽ je v lásce napomenut. Když ani po opětovném napomenutí nechce svůj problém řešit, ale i přes opakované napomenutí by zatvrzele ve svém postoji setrvával, bude ze KCCŽ vyloučen. 5) Jako Kristova církev jsme povoláni být Božím požehnáním pro každého člověka, proto je v této církvi zakázaná jakákoli forma proklínání lidí, a i kdyby došlo k vystoupení nebo vyloučení kteréhokoli člena církve z jakéhokoli důvodu hříchu, jsme povinni takovému člověku žehnat a zachovat mu otevřené dveře pro jeho návrat zpět k Bohu poté, co udělá pokání. 6) Pouze starší církve mají právo řešit záležitosti vylučování členů z církve. 7) Při zániku členství nevzniká nárok na vrácení peněz vložených do KCCŽ. 17 volební řád 1) Velmi závažné záležitosti místní církve se na popud starších mohou řešit skrze volby členů místní církve. 2) Veškeré případné volby probíhají v místní církvi formou anonymní volby. 3) Hlasy členů přepočítává volební komise, kterou zvolí členové místní církve. 4) O výsledku rozhoduje nadpoloviční většina všech členů místní církve, kteří se zúčastní volby. 18 kontrola hospodaření 1) V případě potřeby zvolí shromáždění členů místní církve kontrolní komisi pro výkon kontroly hospodaření. 2) Každoročně musí být vyhotovena finanční zpráva KCCŽ za uplynulý rok. 3) Každoročně musí být podle zákona provedena kontrola hospodaření. 19 závěrečné ustanovení 1) V případě zániku místní církve se ze starších místní církve stane likvidační komise, která provede vypořádání a rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem.

10 ŽÁDOST O ČLENSTVÍ jméno a příjmení:... adresa:... rodné číslo:... telefon: datum znovuzrození :... datum křtu vodou:... (stačí měsíc a rok) (stačí měsíc a rok) Po mém přijetí Ježíše Krista jako osobního Pána a Spasitele, křtu vodou, seznámení se s Ustanovující listinou Křesťanské církve Cesta života a souhlasem se všemi jejími body vnímám vedení Ducha svatého připojit se na základě svého uváženého, svobodného a samostatného rozhodnutí k této církvi a stát se členem této duchovní rodiny dne podpis žadatele Upozornění: Poskytnuté osobní údaje nebudou zpřístupněné jiným osobám ani použité na žádný jiný účel.

11 ČLENSKÁ SMLOUVA Po mém přijetí Ježíše Krista jako osobního Pána a Spasitele, křtu vodou, pečlivém seznámení se s Ustanovující listinou Křesťanské církve Cesta života během seznamovacích pohovorů se starším této církve a souhlasem se všemi jejich body vnímám vedení Ducha svatého připojit se k této církvi a stát se členem této duchovní rodiny. Nyní se zavazuji, že na základě svého uváženého, svobodného a samostatného rozhodnutí budu jako člen křesťanské církve Cesta života: 1. Ctít Boha Bible: Svým vzýváním Jeho (vyznáváním Boží svrchovanosti a milosrdenství s bázní a vděčností). Svým usilovným a vytrvalým učením se být ve všem poslušný Bohu Bible. Svým nepokryteckým zodpovědným křesťanským životem, který nezostuzuje Boha před ostatními lidmi. 2. Podílet se na životě, budování a službě této církve: Svou pravidelnou modlitbou, aby přebývala pouze v Boží vůli (byla duchovně živá, zdravá a rostoucí). Svým přátelským vztahem k ostatním členům církve. Svou věrnou účastí na shromážděních církve. Svou dobrovolnou finanční podporou této církve. 3. Sloužit ztraceným lidem ke spasení: Svým přátelským jednáním vůči všem novým příchozím do církve. Svou snahou překonávat v Boží lásce všechny problémy s nevěřícími členy vlastní rodiny a motivováním je svým zodpovědným životem k přijetí Krista. Jako křesťan žít příkladně a zodpovědně s lidmi bez víry v Ježíše Krista a mimo církev a svým přátelským jednáním je motivovat k životu v Boží vůli. Podle míry možností zvěstovat evangelium Ježíše Krista každému člověku, který je součástí mého života.... dne... jméno a příjmení podpis člena podpis staršího zastupujícího místní církev

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s.

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. ÚVOD Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. (dále jen Organizační řád) je vnitřní směrnicí sloužící

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38 Zpěvy před evangeliem nedělní cyklus B /1/ 1. neděle adventní Žl 85,8 Pane, ukaž nám své milosrdenství * a dej nám svou spásu! 2. neděle adventní Lk 3,4.6 Připravte cestu Pánu, + vyrovnejte mu stezky!

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

SLUŽBA DĚTEM V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ PRAHA

SLUŽBA DĚTEM V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ PRAHA SLUŽBA DĚTEM V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ PRAHA Milí bratři a sestry, vážím si vaší služby dětem v našem sboru. Vím, že je to služba nelehká: vyžaduje vaše vysoké nasazení a obětavost. Je to ale i služba

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 připraveno v Lotyšsku První den: Odvalte kámen Ez 37,12-14 Ž 71,18b-23 Ř 8,15-21 Mt 28,1-10 Otevřu vaše hroby a vyvedu vás

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Závěrečné setkání kandidátů k biřmování SLAVÍME SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ PRŮBĚH A VÝZNAM OBŘADU metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Blíží se

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Daniel 2.kap. - proroctví 3.BH

Daniel 2.kap. - proroctví 3.BH 1.BH Jediná Pravda - Písmo Svaté 2.BH Daniel 2.kap. - proroctví 3.BH Cesty k poznání Boha 4.BH Ježíš Kristus Syn Boží Vykupitel Jan 16,13 2.Petr 1,19 Jan 17,3 Jan 1,1-3.14 Jan 17,17 Amos 3,7 Řím 1,19.20

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE BISKUPSKÁ SYNODA III. MIMOŘÁDNÉ GENERÁLNÍ ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE Přípravný dokument Vatikán 2013 1 I. Synoda: rodina a evangelizace Poslání hlásat evangelium

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Ochota se učit LEKCE 4

Ochota se učit LEKCE 4 LEKCE 4 Ochota se učit Velké poslání, které dal Ježíš církvi v Matouši 28, 18 20, nezahrnovalo pouze získávat lidi, ale také činit učedníky. Být učedníkem znamená stát se studentem. Z toho důvodu jako

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Deník duchovních cvičení

Deník duchovních cvičení Třetí meditace: Horské kázání. Bylo nutné omezit námět této meditace. Horské kázání je nepochybně nejvznešenějším projevem mravní a náboženské pravdy, jaký lidstvo zná. Vždyť je to dílo Ježíše Krista!

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství:

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství: Stanovy YMCA Praha 1 Název a sídlo 1. Název: YMCA Praha 2. Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 3. YMCA Praha je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů a od 1. 1. 2014 se považuje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 08/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Kristus Druhý Adam a Nové Stvoření

Kristus Druhý Adam a Nové Stvoření Kristus Druhý Adam a Nové Stvoření V Bibli nalézáme celý příběh stvoření. Je to příběh všech příběhů s fakty o Bohu, lidstvu a o světě, který byl odcizen od Boha ale smířen skrze Krista. Bible pojednává

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé Na každý den 1. 5. 2012 až 31. 8. 2012 Zdroj: Internetové stránky Taizé ČAS VELIKONOC - ZJEVOVÁNÍ PÁNĚ Úterý - 1. 5. 2012 Všechna tvá přikázání, Hospodine, jsou pravda. Podle svého milosrdenství mi zachovej

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více