Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009"

Transkript

1 Název školy: Střední odborné učiliště opravárenské,králíky, Předměstí 427, Adresa školy: Předměstí 427, Králíky Identifikační číslo školy: Zřizovatel : Pardubický kraj Adresa zřizovatele: Komenského náměstí 125, Pardubice Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od Obsah: 1)Charakteristika zařízení, materiální a ekonomické podmínky 2)Cíle výchovné práce 3)Formy výchovné práce 4Obsah výchovné práce 5)Organizační a provozní podmínky 6)Časový plán 7)Evaluační plán 8)Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 9)Personální podmínky 10)Stanovení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 11)Prevence sociálně patologických jevů 12)Vnitřní řád DM 13)Plán služeb vychovatelů 14)Plán sportovních a kulturních akcí Ředitel: Ing. Josef Kalousek

2 Úvod: pro domovy mládeže není zpracován rámcový vzdělávací program, proto byla jako podklad pro školní vzdělávací plán použita platná legislativa : Zákon 564/2004 a Vyhlášky č.108/2005 a č.410/2005 Sb. 1. Charakteristika zařízení, materiální a ekonomické podmínky Domov mládeže je školským zařízením Středního odborného učiliště opravárenského v Králíkách. Ubytovací kapacita je 68 lůžek. Pokoje jsou dvou a tří lůžkové, rozmístěné do tří podlaží. Ložnice jsou vybavené standardním inventářem. DM je postupně, dle finančních možností školy, dovybavován náčiním a předměty pro sport a volný čas. V budově se průběžně provádí pouze běžná údržba a menší opravy. Ubytování žáků je na dobré úrovni ve smyslu Vyhlášky č. 410/2005 Sb., O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání. V DM mohou žáci využívat tři společenské místnosti vybavené televizí, satelitem, DVD. Žáci zde mají také počítačový koutek s připojením na internet. V doprovodu pedagoga navštěvují posilovnu, školní sportovní areál (kopaná, nohejbal, tenis) a školní tělocvičnu (florbal, stolní tenis, futsal,basketbal). Žákům zapůjčujeme sportovní náčiní, různé společenské hry, ale i některé zábavné, poučné a didaktické knižní tituly. Celodenní stravování pro ubytované žáky je zajištěno ve školní jídelně v budově školy. Na DM mají ubytovaní možnost připravit si teplý nápoj, ohřát hotové jídlo ve vybavených kuchyňkách. Potraviny si žáci ukládají do ledničky v kanceláři vychovatelů. Skladbu našich ubytovaných tvoří převážně žáci tříletého oboru, ale také žáci maturitního oboru. Žáci 2.ročníku jsou ubytováni ve druhém patře DM a žáci 1.ročníku na prvním patře, oba tyto ročníky patří do první výchovné skupiny. Žáci 3.ročníku jsou ubytováni v přízemí včetně žáků 1.ročníku nástavbového studia. Druhý ročník nástavbového studia sídlí ve zvláštní budově, kde je možnost ubytování i pro děvčata. Třetí ročník učebního oboru a oba ročníky nástavbového studia patří do druhé výchovné skupiny. 2. Cíle výchovné práce Činnost DM spočívá v získávání určitých kompetencí, které ovlivňují chování žáků a jejich schopnosti využít je v praktickém životě. Jednotlivé výchovné, vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí. Prostřednictvím volno časových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, občanské, činnostní a pracovní, kompetence k trávení a využívání volného času. Pedagogické působení na DM naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. 3. Formy výchovné práce Strategie pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času, zejména dobrovolnost, pedagogické ovlivňování volného času, přiměřenost, prostor pro seberealizaci, citlivost, citovost, aktivity, vyzdvihování kladných rysů osobnosti, zájmovost. Základní formou výchovné práce jsou pravidelné činnosti obsažené v denním režimu DM, které vycházejí z požadavků psychohygieny. Život DM obohacují příležitostné akce jako například sportovní a vědomostní soutěže, sportovní turnaje, vánoční setkávání, výlety do okolí, plavání v krytém bazénu, návštěvy kulturních akcí, výstav, kina, poznávání pamětihodností našeho kraje, besedy atd.

3 Důležitou formou výchovné práce je také nabídka spontánních aktivit-využití tělocvičny, sportovního areálu, posilovny, internetu. Vychovatelé nabízejí uplatnění žákům v takových zájmových oborech jako jsou technický kroužek, kroužek SDH, turistický kroužek, sportovní kroužek. 4. Obsah výchovné práce Výchovná a vzdělávací činnost v DM je členěna do oblastí Socializace žáků - Adaptace na nové prostředí DM a zvládnutí odloučení od rodiny; - Vytváření návyků sebeobsluhy a vlastní odpovědnosti za plnění povinností vůči škole, sobě a DM; - Schopnost orientovat se v osobních náročných životních situacích, zvládat emoce, být zdravě sebevědomý; - Upevňovat návyky spolupráce a tolerance života a ohleduplnosti ve společném prostoru; - Učit se spoluvytvářet specifickou atmosféru hygieny, estetiky a celkového duchovního a materiálního klimatu na pokoji, respektovat práva druhých, ctít jejich soukromí, utvářet příznivé sociální vztahy; - Zvládat sociální kontakt s opačným pohlavím a prostředím v němž se projevují prvky asociálnosti a společenské nebezpečnosti ( drogy, rasová nesnášenlivost apod.); - Zvládnot osobní svobodu při nakládání s volným časem, učit se být odolný vůči nevhodným svodům; - Pochopit úlohu vychovatele, jeho pravomoci a odpovědnost, upevňovat vztahy s ním i s ostatními zaměstnanci DM; - Učit se smysluplně využívat volný čas, participovat na životě v DM, uplatňovat sociální dovednosti v denní praxi; Zdravý životní styl, příprava na vyučování - Osvojovat si každodenní hygienické a pracovní návyky, respektovat zásady zdravého životního stylu ( stravování, rozvržení doby na odpočinek, učení atd.) - Přenášet pozitivní návyky využívání volného času k seberozvoji do občanského života; - Seznámit se a respektovat požadavky obsažené ve Vnitřním řádu DM včetně zásad BOZP a PO; - Orientovat se v problematice negativních a patologických společenských jevů, být si vědom důsledků; - Chápat význam vzdělání, orientace na budoucnost, uplatnění se ve společnosti, rozvíjet kladný vztah k budoucímu povolání;zvládat nároky školy, účinně využívat dostupnou pomoc při neúpěších ve škole, nacházet efektivní styl učení; Právní vědomí, rozvoj osobnosti - Aktivně se podílet na naplňování práv a povinností, orientace v právním řádu; - Poznávat své schopnosti a meze, rozvíjet prosociální chování, komunikační dovednosti; - Utvářet si povědomí o kultuře, dědictví, morálce a tradicích; - Dbát na ochranu majetku a chovat se hospodárně ke zdrojům (energie, voda atd.), být si vědom prospěšnosti péče o společné vlastnictví; - Mít jasno v prioritách svého života, utvářet si žebříček hodnot;

4 5. Organizační a provozní podmínky Provoz DM se řídí Vnitřním řádem a Režimem dne, které jsou přílohou ŠVP. Přijímací řízení pro přijetí žáků do DM a ukončení ubytování v průběhu školního roku se řídí Vyhláškou č.108/2005 Sb., o školních výchovných a ubytovacích zařízeních a školních účelových zařízeních. Ubytování poskytujeme pouze žákům naší školy a to od neděle 18,00 hodin do pátku 15,OO hodin. Výše úplaty za ubytování v DM se řídí Vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních. V rámci doplňkové činnosti poskytuje DM ubytování v době hlavních a vedlejších prázdnin a o víkendech organizovaným skupinám. Pedagogové našeho zařízení spolupracují se zákonnými zástupci žáků ( telefonická a písemná forma kontaktu, třídní schůzky, osobní návštěva u nás), dále s učiteli na praktickou a teoretickou výuku, výchovnou poradkyní školy, Policií ČR a sociálními odbory. Schůzky vychovatelů se konají každý druhý týden (v případě potřeby i častěji), metodické sdružení vychovatelů jednou za dva měsíce a schůzka zástupců žákovské samosprávy s vedoucím DM každý měsíc. 6. Časový plán Převážnou část našich ubytovaných tvoří žáci (střední odborné vzdělávání), proto jsme stanovili ŠVP na dobu vzdělávacího cyklu tří let a tím pokryli i dvouleté nástavbové studium. Nabízené zájmové činnosti jsou na základě individuálních zájmů a možnostech DM průběžné. 7. Evaluační plán Periodická evaluace bude probíhat vždy na konci školního roku. Na základě tohoto hodnocení budou prováděny případné změny a úpravy ŠVP. Evaluace probíhá prostřednictvím pozorování, dotazníkovými šetřeními, anketami, hospitací, připomínkami a náměty žáků schránka důvěry, analýzou podnětů, případně stížností k činnosti DM ze strany rodičů a ostatních. Evaluace bude probíhat podle těchto kritérií: - Podmínky činnosti uspořádání a vybavení prostředí vzhledem k realizované činnosti; - Organizace činností motivace, participace žáků na programu DM, využívání zásad pedagogiky volného času, zohledňování specifik jednotlivých žáků, účinnost přijatých opatření; - Vychovatelé jednání a komunikace s žáky, pestrost nabízených činností; Hodnocení se dále bude týkat personálního stavu v DM a dalšího vzdělávání vychovatelů, stavu materiálních podmínek a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 8. Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při začleňování do výchovného procesu věnována průběžná zvláštní pozornost.

5 Využíváme v případě potřeby spolupráci s výchovnou poradkyní, ale i dalšími odborníky pro danou problematiku. Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízíme další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmu. 9. Personální podmínky Počet žáků ve skupině : ředitel může zvýšit max o 3 žáky.( 3 V 108/2005) Pedagogické působení v DM zajišťují dva plně kvalifikovaní vychovatelé, z nichž: Vedoucí DM: Novotný Bedřich vede - technický kroužek - kroužek SDH - organizace sportovních akcí - dohled nad PC - knihovna(vedení a správa) - posilovna Vychovatel : Kočajda Jozef vede -žákovskou samosprávu -vědomostní a zábavné soutěže -fotbalový oddíl -péče o životní prostředí -zdravotní dohled a doplňování lékárniček Noční dohled : Kellnerová Hana První skupina : vychovatel Novotný Bedřich 1.ročník (O1.A,O1.B) - 2.ročník (O2.A,O2.B) Druhá skupina : vychovatel Kočajda Jozef 3.ročník (O3.A,O3.B) - N 1 - N Stanovení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví Domov mládeže zajišťuje bezpečnost ubytovaných žáků a ochranu zdraví při pobytu v DM a s ním přímo souvisejících činnostech. Při nástupu do DM jsou všichni žáci prokazatelným způsobem seznámeni s Vnitřním řádem a absolvují školení BOZP a PO ( dle osnovy), což stvrzují svým podpise. Před akcemi organizovanými DM (výlety, exkurze apod.) jsou žáci upozorněni na možná rizika případných úrazů. 11. Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program DM je zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Žáky vedeme k osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání volného času a jeho organizace, k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech. Prostředkem prevence je kvalitní nabízená zájmová činnost přinášející účastníkům autentické zážitky a kladné emoce z nich. Dle možností zveme na besedy odborníky na problematiku sociálně patologických látek, šikana, rasismus, politický a náboženský extrémismus, xenofobie, vandalismus, netolismus, gambling, záškoláctví, ohrožování mravní výchovy mládeže, kriminalita, týrání a zneužívání dětí, domácí

6 násilí, poruchy příjmu potravy. K popsaným patologickým jevům používáme i výukový materiál (DVD). V osobních plánech vychovatelů je minimální program sociální prevence začleněn do výchovně vzdělávací činnosti žáků. V oblasti primární prevence se řídíme Metodickým pokynem MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zažízeních ( ve smyslu školského zákona). 12. Vnitřní řád DM Vnitřní řád domova mládeže (dále jen řád ) platný a účinný od Obsah: 1)Charakteristika domova mládeže 2)Organizační struktura 3)Rámcový režim dne 4)Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a zaměstnanců DM 5)Úhrady za poskytované služby 6)Práva ubytovaných žáků 7)Povinnosti ubytovaných žáků 8)Výchovná opatření 9)Návštěvní řád Ad 1) Charakteristika domova mládeže dle 1 vyhl.108/2005 sb. Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům studijních i učebních oborů ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na činnost školy a zajišťuje celodenní stravování ve školní jídelně a vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času ( 2 V 108/2005). Činnost DM je upravena zákonem č. 561/2004 (školský zákon) a vyhláškami MŠMT č.108/2005 Sb a vyhláškou č. 410/2005 (hygiena). Žáci a žákyně se ubytovávají na pokojích odděleně dle pohlaví. Při přijetí žáka k ubytování na DM ředitel přihlíží: - ke vzdálenosti bydliště, dopravní obslužnosti a sociálním poměrům žáka - žák podává přihlášku k ubytování na každý školní rok. Ubytování žáka v DM je ukončeno dle 4 V 108/2005: - na žádost žáka nebo zákonného zástupce - při neuhrazení úhrad za ubytování, pokud nedojde k dohodě s vedením školy o jejich úhradě - ke dni, kdy žák přestal být žákem školy nebo ke dni přerušení studia - žák byl vyloučen z DM Na DM není povolena činnost politických stran. Ad 2) Organizační struktura DM DM vede vedoucí vychovatel, jemu je podřízen vychovatel a pomocný vychovatel (noční dohled).

7 Základní jednotkou je výchovná skupina žáků (ředitel může zvýšit o 3ž.)( 3 V 108/2005) Ad 3) Rámcový režim dne. Časový rozvrh pro třídy na teoretickém vyučování Po-Čt Budíček..6,20 hodin Osobní hygiena, úklid..6,40 hodin Snídaně.6,50 hodin Vyučování.7,00 14,30 hodin Příchod na DM...12,45 14,30 hodin Odpolední činnost..13,00 17,00 hodin Večeře..17,00 17,30 hodin Večerní činnost...17,30 20,30 hodin Osobní hygiena...20,30 21,00 hodin Večerka...21,00 hodin Nástavbové studium večerka..22,00 hodin Časový rozvrh pro třídy na praktickém vyučování Po-Čt Budíček.. 6,20 hodin Osobní hygiena,úklid...6,30 hodin Snídaně. 6,50 hodin Vyučování 1.a 2.ročník 7,00 13,30 hodin 3.ročník 7,00 14,30 hodin Příchod na DM..1.a 2.ročník 7,00 13,30 hodin 3.ročník 7,00 14,30 hodin Časový rozvrh na pátek Ukončení teoretického vyučování v 11,30 hodin. Ukončení praktického vyučování je pro 1. a 2.ročník ve 13,30 hodin. Ukončení praktického vyučování je pro 3.ročník ve 14,30 hodin. Odjezd žáků z DM 12,30 15,00 hodin. Příjezd žáků na DM neděle 18,00 21,00 hodin. Ad 4) Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a zaměstnanců DM Domov mládeže zajišťuje bezpečnost ubytovaných žáků a ochranu zdraví při pobytu v DM a s ním přímo souvisejících činnostech. Při nástupu do DM jsou všichni žáci prokazatelným způsobem seznámeni s Vnitřním řádem a absolvují školení BOZP a PO ( dle osnovy), což stvrzují svým podpisem. Před akcemi organizovanými DM (výlety, exkurze apod.) jsou žáci upozorněni na možná rizika případných úrazů i bezpečnostních opatřeních. Žákům je povoleno používat pouze schválené elektrické spotřebiče odpovídající příslušným bezpečnostním předpisům. Toto je žák povinen doložit.

8 Na DM je zakázáno donášet, skladovat i používat alkohol, omamné a psychotropní látky, zbraně (i chladné) a střelivo, výbušniny. BOZP zaměstnanců se řídí příslušnou legislativou. Ad 5) Úhrady za poskytované služby se řídí 5 vyhl. 108/2005. Pokoje s max. 3 lůžky = I.kategorie, maximálně 1.600,- kč /měsíc Pokoje se 4-6 lůžky = II.kategorie, maximálně 900,- Kč/měsíc Výši úhrady stanoví ředitel - 5 odst.3 V 108/ )Práva ubytovaných žáků: - využívat přidělené prostory DM s příslušenstvím - využívat veškeré vybavení určené pro žáky - aktivně se podílet na zájmové, kulturní, sportovní a společenské činnosti DM - podávat návrhy a připomínky k běžnému životu a provozu na DM - za dále stanovených podmínek přijímat návštěvy - se souhlasem vedoucího používat schválené a bezpečné elektrické spotřebiče (bod. 4) Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům 7)Povinnosti ubytovaných žáků - žák je povinnen řídit se ustanoveními řádu DM, pokynů pedagogických pracovníků - připravovat se zodpovědně na studium a sebevzdělávat se - sdělit bezodkladně a dle možností předem důvody nepřítomnosti na DM, v případě nezletilých žáků mají tuto povinnost zákonní zástupci - při užívání DM se řídit zásadami hospodárnosti, úspornosti a efektivity, šetřit a nepoškozovat zařízení DM - udržovat pořádek na DM a svém pokoji (nikoli provádět periodický úklid společných prostor) - hlásit pracovníkům pedagogickým pracovníkům zjištěné závady a způsobené škody - uhradit jím způsobenou škodu, popřípadě ji napravit - dodržovat pravidla slušného chování - dodržovat noční klid - dodržovat režim dne dle bodu 3. - při odchodu z pokoje zhasnout a vypnout všechny spotřebiče a odpojit je od elektrické sítě - své zdravotní problémy okamžitě hlásit pedagogickým pracovníkům, kteří budou situaci okamžitě řešit. - peněžní částky nad 500,- dát do úschovy pedagogickému pracovníkovi taktéž i věci svojí hodnotou tuto částku převyšující. - během pobytu je žák povinen se přezouvat do vhodné domácí obuvi. Žákům i jejich návštěvám je na DM zakázano: - kouření, pití, požívání omamných a psychotropních látek v DM, všech prostorách a na všech pozemcích školy i jejich donášení a přechovávání. - používat na DM nebezpečné nebo neschválené elektrické spotřebiče. - donášení a přechovávání všech druhů zbraní, střeliva, výbušnin a chemikálií. - svévolně a bez povolení stěhovat a přenášet inventář DM - vodit či přechovávat na DM jakákoli zvířata - používat elektrické spotřebiče po večerce

9 o 8)Výchovná opatření při porušování řádu DM apod. o výchovném opatření rozhoduje vedoucí DM s výjimkou podmínečného vyloučení a vyloučení. - individuální ústní pochvala vychovatelem - individuální ústní pochvala vedoucím vychovatelem - písemná pochvala ředitele školy - napomenutí vychovatele - napomenutí vedoucím vychovatelem - podmíněné ukončení ubytování v DM (podléhá správnímu řízení, lze jej udělit i za opakované drobné přestupky, pokud se mírnější opatření míjí účinkem) - ukončení obytování na DM (podléhá správnímu řízení) 9)Návštěvní řád - ubytovaní žáci se mohou navštěvovat nebo přijímat návštěvy v době od příchodu ze školy na DM do večerky dle bodu 3. - Pro návštěvy platí přiměřeně všechna ustanovení tohoto řádu. 13. Plán služeb vychovatelů Plán služeb vychází z běžné pracovní doby vychovatelů. Pondělí čtvrtek..od 12,00-21,30 hodin Pátek..od 7,00 15,30 hodin Neděle noční pohotovost.od 18,00-6,00 hodin Pomocná vychovatelka Po Pá...od 21,00 8,00 hodin Porady vychovatelů každý den při příchodu na pracoviště. Informace pro noční dohled při předávání služby a dle provozního sešitu. 14. Plán sportovních a kulturních akcí Září - seznámení s provozem SOUo,vnitřním řádem DM - seznámení žáků s nabídkou zájmových kroužků zahájení jejich činnosti - sportovní soutěže- v malé kopané, florbal-přátelská utkání s gymnáziem Králíky, fotbalová utkání s dorostem TJ Jiskra Králíky-Červená Voda Říjen - turnaj v kopané středních škol - návštěva krytého bazénu - výlety turistického kroužku - ošetření zeleně v okolí památného stromu - návštěva hokejového utkání v Pardubicích

10 Listopad - soutěž ve stolním tenise - středoškolská futsalová liga - návštěva krytého bazénu - kulturní akce,kino - florbal-přátelská utkání s gymnáziem Králíky Prosinec - vánoční výzdoba na DM - vánoční turnaje ve stolní tenise, futsalu,florbalu - slavnostní večeře - turnaj středních škol ve florbalu - středoškolská futsalová liga Leden - návštěva krytého bazénu - sjezdové lyžování - zábavná soutěž - bruslení - okresní přebor v obřím slalomu středních škol Únor - soutěž v posilování - vědomostní soutěž - návštěva krytého bazénu - bruslení,lyžování Březen - technický kroužek-vědomostní soutěž - kulturní akce,kino - kroužek SDH - návštěva krytého bazénu Duben - soutěž ve stolní tenise - pálení čarodějnic - turnaj v hokejbale Hokejbal proti drogám - kopaná Květen - sportovní soutěže - soutěže SDH - prohlídka vojenských pevností a muzea Červen - turistické výlety,cyklistika - soutěže SDH - táborák na závěr školního roku

11 V Králikách dne.. Schváleno školskou radou dne.. Ing.Josef Kalousek Řediel. Hana Mlynářová Předsedkyně školské rady Zpracoval: vedoucí vychovatel Novotný Bedřich Dne : Školní vzdělávací program Domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, Vyhlášky č. 108/2005 Sb., O školských výchovných a ubytovacích zařízeních.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 1 Všeobecná ustanovení Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost, navazující

Více

Provozní řád domova mládeže Č.j. 4/2013

Provozní řád domova mládeže Č.j. 4/2013 Provozní řád domova mládeže Č.j. 4/2013 1. Údaje o zařízení Název školy: Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát Zřizovatel: Středočeský kraj REDIZO: 600007979 IZO DM: 110016092 IČ:

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže Střední škola designu a módy, Prostějov Vápenice 1, 796 01 Prostějov E-mail: info@ssdam.cz www: www.ssdam.cz Telefon/fax: 582 346 711, 582 346 722 IČO: 47922061 Ředitelka: PhDr.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program při Gymnáziu v Jevíčku Nerudova 557, 569 43 Jevíčko 1 Obsah Obsah...2 1. Úvod...3 2. Základní identifikační údaje zařízení.3 3. Charakteristika školského zařízení.4 3.1. Působnost,

Více

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2015/2016 Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE INTERNÁT Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Dagmar Luxová vedoucí vychovatelka INTERNÁT Celoroční plán práce 2015/2016 2 Ú V O D Internát

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318

Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318 Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318 OBSAH ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ... 2 Čl.1Předmět a rozsah úpravy... 2 ČÁST DRUHÁ POSKYTOVÁNÍ ŠKOLSKÝCH SLUŽEB... 2 Čl.2 Místo a poskytované služby...

Více

Školní vzdělávací program pro domov mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov

Školní vzdělávací program pro domov mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov 1 Školní vzdělávací program pro domov mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov Zpracoval kolektiv vychovatelů DM SUPŠ Schválila: Ing. Jana Rulcová ředitelka školy Platnost dokumentu: platnost ŠVP DM od 1. 9. 2009 aktualizováno

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Školní 164 Ubytovaný má právo: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Používat přidělený pokoj s příslušným vybavením Využívat veškerého inventáře a zařízení

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Článek 1 Obecná ustanovení Domov mládeže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Směrnice č. 05/2014 Schválila: Mgr. Bc. Petra Doubravová ředitelka školy Razítko a podpis: Platnost

Více

I my jsme součástí školy

I my jsme součástí školy Základní škola Nová Paka, Komenského 555 http://www.zsnovapaka.cz, skola@zsnovapaka.cz, tel.: 493722420 I my jsme součástí školy ŠVP pro ŠD Platnost: od 3. 4. 2007 Upraveno: 1. 9. 2011 Základní škola,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.9.2012 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní družina při Základní škole Vintířov, okres Sokolov 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Výchovné kompetence 4. Obsah vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní řád Vnitřní řád č. 5

Školní řád Vnitřní řád č. 5 Školní řád Vnitřní řád č. 5 Název organizace: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Adresa:, 792 01 Bruntál Název zřizovatele: Moravskoslezský kraj Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.12.2014 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 zpracoval Karolína Ranglová schválil Patrick Schnelly 1 Svobodná základní škola, o.p.s. Sídlo společnosti: Řetouň13, 400 02 Malečov Provozovna

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Havířov - Město 1. máje 10 a okres Karviná 1. máje 10 a, 736

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Klíčova 4, 353 01 Mariánské Lázně Identifikátor školy: 600

Více

školního klubu ZŠ Jana Wericha

školního klubu ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy (dle 30 školského zákona) v podmínkách mateřské školy. Obsah: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

Školní výchovně vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání v zařízení pro výkon ústavní výchovy VÚ Dřevohostice RESOCIALIZACE

Školní výchovně vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání v zařízení pro výkon ústavní výchovy VÚ Dřevohostice RESOCIALIZACE Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola Dřevohostice, Novosady 248, 751 14 Dřevohostice, tel/fax.581711022, 581711307 (Dále jen Zařízení) e-mail: reditel@vumdrevohostice.cz

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění jako

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16. Kodaňská 16/658, 101 00 Praha 10-Vršovice. Identifikátor školy: 600 041 093

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16. Kodaňská 16/658, 101 00 Praha 10-Vršovice. Identifikátor školy: 600 041 093 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16 Kodaňská 16/658, 101 00 Praha 10-Vršovice Identifikátor školy: 600 041 093 Termín konání inspekce: 14. 16.

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Školní vzdělávací program PEKAŘ Kód a název oboru vzdělání: Platnost ŠVP: Délka a forma studia: Stupeň dosaženého vzdělání: 29-51-E/02 Potravinářské práce od

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. USTANOVENÍ PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

ŠKOLNÍ ŘÁD I. USTANOVENÍ PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Ustanovení pro žáky a zákonné zástupce II. Organizace výchovně vzdělávací práce III. Režim školy pro žáky IV. Prevence zneužívání návykových látek V. Hodnocení žáků (příloha) I. USTANOVENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Š k o l n í ř á d Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Přijímaní a ukončení pobytu: Práva a povinnosti ţáků: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH

Přijímaní a ukončení pobytu: Práva a povinnosti ţáků: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH 1. Domov mládeţe / dále jen DM / je součástí SŠSPaS. Je řízen ředitelem školy a jeho zástupcem v DM. - vedoucí vychovatelkou 2. Činnost a provoz DM se řídí školským

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc U Sportovní haly 1, 779 00 Olomouc Vnitřní

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina 1 Základní škola Františka Josefa Řezáče, Liteň, okres Beroun Školní řád - družina Č.j.: Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny: V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního

Více

Základní škola a mateřská škola P t e n í

Základní škola a mateřská škola P t e n í Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 157, 798 43 Ptení telefon: 582 376 713, e-mail: zspte@pvskoly.cz, www.zsmspteni.cz ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitel Základní školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem Bohuslavice 68, 78972 Dubicko ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Spisový znak

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno Dle Zákona č. 258/2000 Sb.: O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Obsah: I. Základní

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE pro školní rok 2015/2016 I. Přijímací řízení Přihlášku o přijetí k ubytování (přihlášku) do Domova mládeže (dále jen DM) podávají rodiče nebo zákonní zástupci nebo sami žáci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

Školní vzdělávací program domova mládeže

Školní vzdělávací program domova mládeže Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracoval: Bc. David Šteger, vedoucí DM a kolektiv vychovatelů Schválila: Ing.

Více

I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Řád školní družiny I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Příloha č. 19 VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU 1 Vnitřní směrnice č. 19 Odborného učiliště, Křenovice 8 Vnitřní řád internátu Č.j.: OUKR/1142/2014 Spis. sk.: 18.1. S5 V Křenovicích dne 1. září 2014 Působnost Pedagogičtí

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Základní škola Volyně Aktualizace pro školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Martina Boušková I. Úvod Ve školním věku, zvláště ve starším

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

Ing.,Mgr. Hynek Martinek, Ph.D.

Ing.,Mgr. Hynek Martinek, Ph.D. Vzdělávací program pro mimoškolní vzdělávání a výchovu žáků maturitních a učňovských oborů Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou Obsah: 1. Úvod 2. Základní identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Tento provozní řád je vypracován dle ustanovení 7, odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Název zařízení Centrum motivace a stimulace Veřejný závazek Poslání služby Centra motivace a stimulace IQ Roma servisu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody.

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody. Kouzelný domeček Už tu máme znenadání domek krásný k pohledání. Děti pojďte na chviličku, hrát si s tužkou na honičku. Kdo má papír, barvy rád ať jde s námi malovat. Koho barvy nebaví, jinak se tu zabaví.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD domova mládeže

VNITŘNÍ ŘÁD domova mládeže Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň 326 00 Plzeň, Koterovská 85 tel.: 377 418 561-2, fax.: 377 418 555 Ředitelka Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Základní škola Dohalice, okres Hradec Králové Příspěvková organizace. Školní řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Základní škola Dohalice, okres Hradec Králové Příspěvková organizace. Školní řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Základní škola Dohalice, okres Hradec Králové Příspěvková organizace Školní řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Účinnost: 2.9.2013 Projednáno na ped. radě dne: 29.8.2013 Razítko školy a podpis

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků I. Obecná ustanovení Školní řád 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je vydán

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království Dvůr Králové nad Labem Nový Nemojov 150, 54401 provozované Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Procházkova 818, příspěvkovou

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice

Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice (dále jen školní řád) vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský

Více

Vnitřní řád školní družiny ve Strunkovicích nad Blanicí

Vnitřní řád školní družiny ve Strunkovicích nad Blanicí Vnitřní řád školní družiny ve Strunkovicích nad Blanicí I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Práva žáků vycházející

Více