Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

2 Platnost dokumentu: 2. verze dokumentu je platná od pod č. j. 115/2012/Re (projednána a schválena Školskou radou dne 4. září 2012) Touto verzí se ruší základní verze ŠVP ŠD ze s č. j. 130/2007/Re i jeho následný dodatek č. 1 (č. j. 218/2011/Re). V Ústí nad Orlicí dne 5. září ředitel(ka) školy Dodatek č. 1b k 2. verzi dokumentu (č. j. 188/2013/Re) reagující na změny v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (projednán a schválen Školskou radou dne 29. srpna 2013) V Ústí nad Orlicí dne 30. srpna ředitel(ka) školy

3 ŠD je součástí ZŠ. Nachází se ve druhém podlaží samostatné budovy. Každé z pěti oddělení má svoji místnost, vybavenou vhodným mobilním nábytkem, který odpovídá vzrůstu žáků. Místnosti jsou dostatečně velké, místa pro hry a odpočinek jsou zútulněna koberci. Dvě samostatné místnosti poskytují vyžití Wii hry, XBOX a sledování televize a videa. Kromě vlastních učeben využíváme prostory školy: tělocvičnu, počítačovou učebnu, sportovní areál, školní dvůr s pískovištěm a dětským koutkem, cvičnou kuchyňku. U vstupu do školy máme informační skříňku pro rodiče. Zde se prezentují i jednotlivá oddělení svými výtvory a výtvarnými pracemi. Činnost a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních zaměřujeme na regeneraci sil dětí po vyučování, na posílení sebevědomí, rozvíjení kreativity, na seberealizaci, radost a hru, na komunikaci a sociální kontakty. CÍLE VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PRÁCE Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy. Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jedná se zejména o: rozvoj žáků jeho učení a poznání osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí nespecifická primární prevence sociálně nežádoucích jevů Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a interpersonální 5. kompetence občanské. kompetence k trávení volného času

4 OBSAH A FORMY ČINNOSTI Posláním školní družiny je motivovat, podporovat a vést děti k rozvoji osobnosti smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí s profesionálním týmem. Činnost a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních zaměřujeme na regeneraci sil dětí po vyučování, na posílení sebevědomí, rozvíjení kreativity, na seberealizaci, radost a hru, na komunikaci a sociální kontakty. Děti jsou rozděleny do pěti oddělení. V jednotlivých odděleních spojujeme děti různých věkových skupin, což se jeví jako výhodné starší pomáhají mladším. Ve školní družině probíhá pravidelná činnost, zahrnující činnosti ze všech výchovných a vzdělávacích oblastí- Místo kde, žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Družina umožňuje žákům odpočinkové činnosti klidové i aktivní a přípravu na vyučování. V průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Příležitostné akce jsou zpravidla určeny pro všechna oddělení a jsou zahrnuty v celoročním plánu akcí ŠD. Základním prostředkem činnosti ŠD je hra založena na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje jejich vědomosti a dovednosti, navozuje kladné emoce. Dobře navozené hry přinášejí pozitivní výsledky. Při veškerých činnostech ve družině vycházíme ze zásad požadavků volného času dobrovolnosti, zajímavosti a zájmovosti, aktivity a seberealizace, citlivosti a citovosti. ČASOVÝ PLÁN Doba provozu školní družiny je uvedena ve vnitřním řádu školní družiny. O příležitostných akcích jsou rodiče informováni na webových stránkách školní družiny, na nástěnce a v notýscích. Plán je sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu. Obsahuje výběr možných činností, ze kterých budou vychovatelky volit podle aktuálního složení žáků v oddělení, s nímž pracují. Tvořivě reagují na změny i na různou skladbu žáků. Součástí časového plánu je i plán evaluace školní družiny. Evaluační plán evaluační procesy budou probíhat na úrovni týmové provádí kolektiv vychovatelek, které hodnotí svou vlastní činnost. Pro další období stanoví společně postup a provádí úpravy ŠVP. Evaluace práce ŠD se bude zabývat: Činností školní družiny Prací jednotlivých oddělení Působením činností a vychovatelek na jednotlivé žáky Hodnotící kritéria: Podmínky činností vybavení pro realizaci činnosti Organizace činností motivace, využívaní zásad pedagogiky volného času Činnost vychovatelky komunikace a pestrost činností

5 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Na základě hodnocení a analýzy provádíme změny ŠVP. Cenná je pro nás i zpětná vazba, zjištění, jak je družina vnímána rodiči a na veřejnosti. PODMÍNKY MATERIÁLNÍ Ve vybavení školní družiny máme dostatek her, hraček, sportovního náčiní, potřeby pro výtvarné a rukodělné činnosti, knihy dětská beletrie, naučná literatura, počítač. Dvě samostatné místnosti poskytují vyžití Wii hry, XBOX a sledování televize a videa. Na výzdobě, která je mobilní se podílí všichni žáci, využíváme výsledky jejich tvořivosti. Žáky vedeme k šetrnému zacházení s veškerým zařízením. Kromě vlastních učeben využíváme prostory školy: tělocvičnu, počítačovou učebnu, sportovní areál, školní dvůr s pískovištěm a dětským koutkem, cvičnou kuchyňku. U vstupu do školy máme informační skříňku pro rodiče. Zde se prezentují i jednotlivá oddělení svými výtvory a výtvarnými pracemi. PODMÍNKY PERSONÁLNÍ Pedagogické působení zajišťuje pět plně kvalifikovaných vychovatelek, z nichž jedna se specializuje na výtvarné činnosti, jedna na rukodělné, jedna na esteticko-výchovné působení, jedna na enviromentální činnosti a jedna na tělovýchovné činnosti. Odborné zaměření si budou dále prohlubovat v akreditovaných kurzech a samostudiem. EKONOMICKÉ PODMÍNKY ŠD je poskytována za úplatu, část této úplaty se do ŠD navrací. Dále je z rozpočtu školy pravidelně přidělována částka na zakoupení hraček, pomůcek a dalšího materiálního vybavení. PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ Podmínky pro hygienické a bezpečné působení ŠD: Vhodná struktura režimu žáků s dostatkem relaxace a aktivního pohybu Vhodný stravovací a pitný režim Zdravé prostředí užívaných prostor Ochrana žáků před úrazy Výrazné označení nebezpečných předmětů a částí užívaných prostor Dostupnost prostředků první pomoci

6 Psychosociální podmínky: Klidné prostředí Respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům Věková přiměřenost a motivující hodnocení Ochrana žáků před násilím a šikanou Podmínky pro spoluúčast žáků na životě školy a družiny Včasná informovanost žáků a jejich rodičů o činnosti školní družiny CELODRUŽINOVÉ AKCE ŠD Podzimní výstava výrobků žáků Geomag s rodiči Beseda s myslivcem, sběr lesních plodů Týden tvořivosti Mikulášské a vánoční besídky Programy ekocentra Paleta Karneval Družina má Talent Návštěva hřebčína Karlen v Dlouhé Třebové Rej čarodějnic Jízda zručnosti na kole Naučná stezka Cakle Soutěž v malování na dlaždice Dětský den soutěže Hasiči předvedení techniky Psovodi praktická ukázka Městská policie a záchranáři beseda s praktickými ukázkami

7 PRACOVNÍ NÁPLŇ A POVINNOSTI VYCHOVATELKY Do pracovní náplně vychovatelky patří: Zajišťovat výchovně vzdělávací práce se žáky dle zásad psychohygieny a stanoveného denního režimu družiny, navozenými činnostmi kompenzovat únavu ze školního vyučování Dodržovat BOZP, dbát na bezpečnost činností s žáky, dbát na čistotu a ochranu životního prostředí při činnosti ŠD Vytvářet pestrou a zajímavou skladbu činností a pro tyto činnosti nalézat v denní skladbě vhodný časový prostor, využívat svou odbornou přípravu a zaměření Navozovat radostnou atmosféru a komunikační prostředí, posilovat v dětech kladné city, vytvářet pocit bezpečí, zvolenými činnostmi posilovat v dětech sebevědomí, vytvářet z žáků dobrý kolektiv Upevňovat hygienické návyky a podporovat dodržování pravidel společenského chování Navozovat a rozšiřovat předchozí znalosti a dovednosti získané ve škole Průběh činností zaznamenávat do pedagogické dokumentace Na výchovně vzdělávací činnost být řádně připravena Průběžně komunikovat s rodiči Aktivně se podílet na prevenci sociálně patologických jevů v ŠD Prezentovat výsledky činnosti ŠD Zúčastňovat se aktivně pedagogických porad, školení a schůzí dle plánu školy, spolupracovat s třídními učitelkami, výchovným poradcem Náplň práce vychovatelek je upravena podle potřeb školy a s ohledem na místní specifika. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Žákům, se speciálními vzdělávacími potřebami je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. Vychovatelé ŠD vytvářejí nezbytné podmínky pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, sdělují si důležité informace o těchto dětech s třídními učiteli 1. stupně. Ctí individuální potřeby těchto dětí, vzájemně se o nich informují na pracovních schůzkách školní družiny, na řešení výchovných a vzdělávacích problémů spolupracují s rodiči žáků.

8 PODMÍNKY PRO PŘÍJÍMÁNÍ, PRŮBĚH A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O přijetí žáka k činnosti družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky (zápisního lístku). O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitel školy (zohledňuje dojíždějící děti). Ředitel školy může žáka také vyloučit ze ŠD a to při soustavném porušování schváleného řádu žákem. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Na základě ustanovení 30, odst. 1/zákona 51/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a ve znění pozdějších předpisů vydávám tuto směrnici. Směrnice je součástí školního vzdělávacího programu pro školní družinu: 2. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Dítě má právo: využívat služeb školského zařízení na výchovu a vzdělání, jež směřuje k rozvoji jeho osobnosti na odpočinek a volný čas účasti na hrách přiměřených jeho věku Dítě je povinno dodržovat vnitřní řád a předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno udržovat pořádek v prostorách školní družiny, včetně sociálních zařízení respektovat zákaz manipulace s technickým vybavením (okna, elektroinstalace) plnit pokyny pedagogických pracovníků ohlásit vychovatelce, cítí-li se nemocné nebo se zraní na ulici při vycházkách dodržovat dopravní předpisy dodržovat pitný režim, nápoje si hradí rodiče. chovat se ve školní jídelně podle pokynů vychovatelky ve školní družině se chovat slušně a kolektivně, šetřit svěřený majetek - hračky, knihy, nábytek. Zákonní zástupci mají povinnost: přihlásit dítě do družiny prostřednictvím vyplněného zápisního lístku, stejně tak postupují i v případě odhlášení dítěte

9 omluvit nepřítomnost dítěte v družině, odchylky od docházky dítěte, nebo pokud má dítě odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je uvedeno na zápisním lístku. V takovém případě sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně vyzvednout si dítě do konce provozu školní družiny, v opačném případě vychovatelka kontaktuje kurátora vyzvedávat si děti prostřednictvím domácího telefonu u vchodu školy jestliže dítě svévolně poškodí nebo zničí majetek ŠD věc opravit nebo nahradit 3. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ dle zákona 258/ 2008 Sb. o ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence je nutné prohlížet svým dětem často vlasy. Při nálezů vší:1) nahlásit tuto skutečnost škole, 2) omluvit dítě z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení Pokud vši objeví učitel, uvědomí telefonicky rodiče a ten si dítěte odvede domů (jedná se o infekční onemocnění). bezpečnost a zdraví dětí je zajištěna stálým dohledem vychovatelek. vychovatelka si osobně převezme děti od učitelky po skončení vyučování na chodbě školy před třídami. Pokud se žák zdrží ve třídě (doučování, služba, kroužek), odpovídá za něho učitelka a poté ho osobně předá vychovatelce. Po odpoledním vyučování přivede učitelka děti do ŠD, pokud má vychovatelka v oddělení již jiné děti. zákonní zástupci si děti vyzvednou prostřednictvím zvonku u hlavních dveří, na své děti čekají v šatnách. Z hygienických důvodů nechodí do tříd ŠD. veškerý kontakt s rodiči se provádí formou písemnou (důvěrníček) nebo ústní, po domluvě i mimo pracovní dobu změna docházky, odhlášení dítěte nebo nepřítomnost se omlouvá pouze písemně. Telefonicky se žádné omluvy nepřijímají o nemoci či zranění dítěte informuje vychovatelka telefonicky rodiče a domluví se na dalším postupu (případném vyzvednutí dítěte) děti jsou formou her a činností vedeny k přátelství, kamarádství a vzájemnému respektu. Jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování dítě nesmí bez dovolení opouštět třídu, při odchodu na toaletu se nikde nezdržuje při vycházkách dodržují děti dopravní předpisy pro chodce. Při přecházení vozovky vkročí vychovatelka do vozovky jako první a poslední ji opouští. Používá bezpečnostní terč

10 4. PODMÍNKY PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY o přijetí dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy (upřednostňuje dojíždějící děti) školní družina je v provozu následovně: ranní družina od.15 do 8.00 hod., odpoledne do 1.30 hod., v době prázdnin v průběhu školního roku hodin oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků denně přítomných rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti stanovuje ředitel školy. Podmínky spojování oddělení po hod. jsou v závislosti na pracovní době vychovatelky a to do počtu maximálně 25 vychovatelka si osobně převezme děti od učitelky po skončení vyučování na chodbě školy před třídami oddělení využívají tělocvičnu, školní hřiště, školní dvorky, sportovní třídy ve ŠD a učebnu českého jazyka pro 1. stupeň podepsané oblečení a boty odkládají děti v šatně školy, uzamčené do hodin. Aktovku odkládají do regálu na chodbě ŠD nebo ve třídě. Vychovatelka, která má službu, odvádí v 15 hodin děti do šatny, kde má dozor. V šatně, na WC a ve třídě udržují žáci pořádek mobilní telefony nebo finanční obnos nenechávají žáci v aktovce na chodbě, předají je vychovatelce, která je při odchodu na hřiště nebo na vycházku, uzamkne ve třídě v době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem a rodiči. V době mimořádných prázdnin je činnost ŠD zajištěna s případným omezením podle pokynů hygienika ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství v těchto kroužcích není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu 4. ÚPLATA ZA POBYT DÍTĚTE VE ŠD úplata za pobyt dítěte ve ŠD je stanovena Pokynem ředitele školy včetně dodatků. Celková částka činí 200,- Kč/ měsíc. Tato částka platí i pro každé další zapsané dítě v případě docházky sourozenců. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na náhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

11 ČASOVÝ PLÁN ZÁŘÍ TÉMATICKÉ OKRUHY DRUHY ČINNOSTI ČÍSLA KOMPETENCE Místo, kde žijeme - seznamujeme se s režimem ŠD, 1,3, 5 odchody - orientujeme se ve škole a v okolí 1, 2, - seznamujeme se - se zaměstnanci školy - čteme na pokračování 2, 3 - vytváříme logo každého oddělení, Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitosti přírody Člověk a jeho zdraví - učíme se sebeobsluze, rozvíjíme návyky správného stolování - hrajeme kolektivní hry, poznáváme nové kamarády, jejich jména, zájmy, narozeniny - učíme se toleranci a pořádku a organizaci ŠD - bavíme se o svatováclavské tradici, připomínáme Den české státnosti - navštěvujeme filmové představení, seznamujeme se s pravidly slušného chování v kině, hodnotíme projekci - popisujeme denní režim povinnosti a zábava - aktivně odpočíváme stolní hry, kvízy, kreslení - hrajeme postřehové a paměťové hry - rozeznáváme roční období, rok, den, hodinu - vyprávíme pověsti, lidové pranostiky - učíme se třídit odpad - pozorujeme změny v přírodě - poznáváme ovoce a zeleninu, houby - využíváme nasbírané přírodniny - odpočíváme, relaxujeme - připomínáme zásady správné výživy, vyprávíme si o zdravém životním stylu - dodržujeme pitný režim - dodržujeme bezpečnost při činnostech, předcházení úrazům - chodíme ven, vycházka, školní hřiště, dvory - hrajeme pohybové hry 1, 2, 5, 3, 4, 3, 4, 5 3,5,, 1, 2 5,, 5, 4 2, 4,, 5 2, 3,

12 ŘÍJEN TÉMATICKÉ OKRUHY DRUHY ČINNOSTI ČÍSLA KOMPETENCE Místo, kde žijeme - zdobíme ŠD - čteme pohádky, vymýšlíme vlastní 2, 3 konce - stavíme z konstruktivních stavebnic 2, 3, Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitosti přírody Člověk a jeho zdraví - učíme se sebeobsluze, rozvíjíme návyky správného stolování - hrajeme společenské hry - seznamujeme se s pravidly slušného chování - navštěvujeme filmové představení, seznamujeme se s pravidly slušného chování v kině, hodnotíme projekci - povídáme si o posvícení, tradicích, zvycích - hrajeme smyslové a didaktické hry - připomínáme si 28. říjen - čteme, vyprávíme pověsti, lidové pranostiky - pozorujeme změny v přírodě - pracujeme s přírodninami, připravujeme podzimní výstavu - poznáváme a porovnáváme stromy (téma výtvarně zpracováváme) - soutěžíme ve sběru lesních plodů, které předáme mysliveckému sdružení - beseda s myslivcem - odpočíváme a relaxujeme - besedujeme o osobní hygieně a jejím významu - dodržujeme pitný režim - dodržujeme bezpečnost při činnostech, předcházení úrazům - chodíme ven, vycházka, školní hřiště, dvory - hrajeme pohybové hry 1, 2, 5,,, 4, 5 3,5,, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 5 2, 3,

13 LISTOPAD TÉMATICKÉ OKRUHY DRUHY ČINNOSTI ČÍSLA KOMPETENCE Místo, kde žijeme - domov a rodina, vyprávíme o životě 3, 4, 5 v naší rodině - popisujeme cestu do školy a ze školy 1, 2, 4 - popisujeme náš domov (volné výtvarné 2, 3, 4 zpracování) Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitosti přírody Člověk a jeho zdraví - vyrábíme strom života - vyprávíme a popisujeme, jak trávíme volný čas s rodiči (volné výtvarné zpracování) - představujeme povolání rodičů, úvahy o budoucím povolání - čteme, vyprávíme pověsti, lidové pranostiky - rozvíjíme a upevňujeme návyky sebeobsluhy - seznamujeme se s pravidly slušného chování - rozvíjíme návyky správného stolování - navštěvujeme filmové představení, seznamujeme se s pravidly slušného chování v kině, hodnotíme projekci - hrajeme smyslové a didaktické hry - čteme, vyprávíme pověsti, lidové pranostiky - připomínáme si den sv. Martina - pozorujeme změny v přírodě - poznáváme zvířata ve volné přírodě, příprava na přezimování - blahodárný vliv bylinek na lidský organismus - upevňujeme hygienické návyky (kašel, kýchání ) - dodržujeme pitný režim - dodržujeme bezpečnost při činnostech, předcházení úrazům - chodíme ven, vycházka, školní hřiště, dvory - hrajeme pohybové hry 3, 4, 5 4, 3, 1, 2, 5,, 4, 5 1,2,5, 3,5, 2,, 2, 3,

14 PROSINEC TÉMATICKÉ OKRUHY DRUHY ČINNOSTI ČÍSLA KOMPETENCE Místo, kde žijeme - čteme na pokračování 2, 3 - zdobíme školní družinu adventní čas 3, 4, - pečeme a zdobíme vánoční perníčky 1, - navštěvujeme vánoční výstavu Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitosti přírody Člověk a jeho zdraví - pořádáme vánoční besídku - rozvíjíme sociální cítění a povídáme si o významu dobročinných a charitativních činností - seznamujeme se s pravidly slušného chování - učíme se sebeobsluze, rozvíjíme návyky správného stolování - navštěvujeme filmové představení, seznamujeme se s pravidly slušného chování v kině, hodnotíme projekci - čteme, vyprávíme pověsti, lidové pranostiky - hrajeme smyslové a didaktické hry - zpíváme vánoční koledy - pozorujeme změny v přírodě - sledujeme stopy zvěře ve sněhu - odpočíváme a relaxujeme - dodržujeme pitný režim - dodržujeme bezpečnost při činnostech, předcházení úrazům - chodíme ven, vycházka, školní hřiště, dvory - hrajeme pohybové hry 3, 4, 3, 5, 4, 5 1,2,5, 3,5,, 5 2, 2, 3,

15 LEDEN TÉMATICKÉ OKRUHY DRUHY ČINNOSTI ČÍSLA KOMPETENCE Místo, kde žijeme - připravujeme družinu na den 3, 4, otevřených dveří Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitosti přírody Člověk a jeho zdraví - vyrábíme dárečky pro budoucí žáky prvních tříd - besedujeme o prožitých svátcích - seznamujeme se s pravidly slušného chování - povídáme si co je to plýtvání (jídlem, penězi, energií, jak šetříme tyto hodnoty) - učíme se sebeobsluze, rozvíjíme návyky správného stolování - navštěvujeme filmové představení, seznamujeme se s pravidly slušného chování v kině, hodnotíme projekci - čteme, vyprávíme pověsti, lidové pranostiky - hrajeme námětové hry - pozorujeme změny v přírodě - krmíme ptáčky, vyrábíme pro ně krmítka - zkoumáme vodu a její skupenství, provádíme jednoduché pokusy - odpočíváme a relaxujeme - vystřihujeme obrázky jídel zdravá a nezdravá jídla (třídění) - dodržujeme pitný režim - dodržujeme bezpečnost při činnostech, předcházení úrazům - chodíme ven, vycházka, školní hřiště, dvory - hrajeme pohybové hry 4, 5 3, 4,, 4, 5 4, 5 1,2,5, 3,5, 2,, 4 1,2,3,, 2, 3,

16 ÚNOR TÉMATICKÉ OKRUHY DRUHY ČINNOSTI ČÍSLA KOMPETENCE Místo, kde žijeme - připravujeme celodružinový projekt, 4, 5, s geografickou tématikou - vyrábíme masky, Dětský Karneval 1, 2, Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitosti přírody Člověk a jeho zdraví - seznamujeme se s pravidly slušného chování - celodružinové soutěžní odpoledne Družina má talent - učíme se sebeobsluze, rozvíjíme návyky správného stolování - navštěvujeme filmové představení, seznamujeme se s pravidly slušného chování v kině, hodnotíme projekci - čteme, vyprávíme pověsti, lidové pranostiky - hrajeme smyslové a didaktické hry - pozorujeme změny v přírodě - všímáme si klimatických a geografických odlišností jednotlivých kontinentů (zvířata, obyvatelstvo, podnebí.) - účastníme se programu Eko- centra Paleta - zajímáme se o lidské tělo a jeho funkce - odpočíváme a relaxujeme - dodržujeme pitný režim - dodržujeme bezpečnost při činnostech, předcházení úrazům - chodíme ven, vycházka, školní hřiště, dvory - hrajeme pohybové hry, 4, 5 2, 3, 4, 1,2,5, 3,5, 2,, 4, 5, 2, 3,

17 BŘEZEN TÉMATICKÉ OKRUHY DRUHY ČINNOSTI ČÍSLA KOMPETENCE Místo, kde žijeme - plánujeme návštěvu knihovny a muzea 3, 5 - připomínáme si svátky jara 3, 4 (velikonoce), zdobíme třídu - navštěvujeme velikonoční výstavu Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitosti přírody Člověk a jeho zdraví - besedujeme o oblíbených knihách - tvorba knihy (obal) - učíme se sebeobsluze, rozvíjíme návyky správného stolování - navštěvujeme filmové představení, seznamujeme se s pravidly slušného chování v kině, hodnotíme projekci - čteme, vyprávíme pověsti, lidové pranostiky - hrajeme smyslové a didaktické hry - připomínáme si den narození J. A. Komenského Den učitelů - pozorujeme změny v přírodě - vyprávíme si o domácích zvířatech a jejich mláďatech - pozorujeme klíčení semínek - odpočíváme a relaxujeme - dodržujeme pitný režim - dodržujeme bezpečnost při činnostech, předcházení úrazům - chodíme ven, vycházka, školní hřiště, dvory - hrajeme pohybové hry - pečujeme o svůj zevnějšek, povídáme si o péči o náš chrup (správná technika čištění zubů) 3, 5 2, 3, 1,2,5, 3,5, 2, 2, 2, 3, 1,2,3

18 DUBEN TÉMATICKÉ OKRUHY DRUHY ČINNOSTI ČÍSLA KOMPETENCE Místo, kde žijeme - uspořádáme dopravní soutěž 1, 2, 4, 5 -seznamujeme se s pravidly silničního 1, 2, 4, 5 provozu - zaměříme se na povinné vybavení 1, 2, 5 cyklisty - besedujeme se zástupci Policie ČR 3, 5 Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitosti přírody Člověk a jeho zdraví - připomínáme si Svatojakubskou noc (30. dubna pálení čarodějnic), volné výtvarné zpracování - učíme se sebeobsluze, rozvíjíme návyky správného stolování - navštěvujeme filmové představení, seznamujeme se s pravidly slušného chování v kině, hodnotíme projekci - čteme, vyprávíme pověsti, lidové pranostiky - hrajeme smyslové a didaktické hry - pozorujeme změny v přírodě - učíme se chránit přírodu Den Země - malujeme, stříháme - pozorujeme život u rybníka, vývoj žab - odpočíváme a relaxujeme - dodržujeme pitný režim - dodržujeme bezpečnost při činnostech, předcházení úrazům - chodíme ven, vycházka, školní hřiště, dvory - hrajeme pohybové hry - učíme se čísla rychlé pomoci (150, 155, 15, 158, 112) - povídáme si o správném vybavení lékárny 4, 5 1,2,5, 3,5, 3, 5 2, 3, 2, 3, 5, 1, 2, 2, 3, 1, 5

19 KVĚTEN TÉMATICKÉ OKRUHY DRUHY ČINNOSTI ČÍSLA KOMPETENCE Místo, kde žijeme - pořádáme soutěž v malbě na chodník 2, (křída) - hry na pískovišti (stavby) 2, 3, Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitosti přírody Člověk a jeho zdraví - jak se žilo na hradech a zámcích - vyrábíme dárky pro maminky Den matek - učíme se sebeobsluze, rozvíjíme návyky správného stolování - navštěvujeme filmové představení, seznamujeme se s pravidly slušného chování v kině, hodnotíme projekci - připomínáme si den osvobození, konec války - čteme, vyprávíme pověsti, lidové pranostiky - hrajeme smyslové a didaktické hry - pozorujeme změny v přírodě, výtvarně zpracováváme - seznamujeme se s životem na statku (jak se vyrábí mléko, chléb) - základy první pomoci, učíme se ošetřovat drobná poranění - odpočíváme a relaxujeme - dodržujeme pitný režim - dodržujeme bezpečnost při činnostech, předcházení úrazům - chodíme ven, vycházka, školní hřiště, dvory - hrajeme pohybové hry, 3, 4, 1, 2, 5, 3,5, 1, 5 3, 5 2, 3, 2,, 4, 5, 2, 3,

20 ČERVEN TÉMATICKÉ OKRUHY DRUHY ČINNOSTI ČÍSLA KOMPETENCE Místo, kde žijeme - hodnotíme, co se nám líbí nelíbí v ŠD 2 - prohlížíme místa vycházky (Cakle, 2, 5, Wolkerovo údolí) - povídáme si s dětmi o nebezpečných, 4, 5, situacích a jevech (drogy, neznámí lidé, alkohol) využití DVD Neplechovi Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitosti přírody Člověk a jeho zdraví - povídáme si o vhodných a nevhodných pořadech pro děti, upozorňujeme na nebezpečí při práci s internetem (sociální sítě) - učíme se sebeobsluze, rozvíjíme návyky správného stolování - navštěvujeme filmové představení, seznamujeme se s pravidly slušného chování v kině, hodnotíme projekci - oslavujeme Den dětí - čteme, vyprávíme pověsti, lidové pranostiky - hrajeme námětové hry - povídáme si o domácích mazlíčcích - poznáváme exotická zvířata - pozorujeme změny v přírodě, výtvarně zpracováváme - odpočíváme a relaxujeme - dodržujeme pitný režim - dodržujeme bezpečnost při činnostech, předcházení úrazům - chodíme ven, vycházka, školní hřiště, dvory - hrajeme pohybové hry, 4, 5, 1,2,5, 3,5, 3, 5 2, 3, 2, 2, 3,

21 EVALUAČNÍ A AUTOEVALUAČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Cíle Indikátory - kritéria Nástroje Čas (četnost) Odpovědná osoba Plnění cílů ŠVP ŠD Zhodnocení práce ŠD Úroveň výchovného procesu Klima SWOT analýza plnění klíčových kompetencí propojenost s ŠVP ZŠ příprava na práci v jednotlivých odděleních individuální přístup k dětem aktivita, iniciativa činnost kroužku první pomoci zprávy plány činnosti dokumentace dotazníky (pro děti) 1 x ročně vedoucí vychovatelka vychovatelky koordinátor ŠVP ředitel Propagace ŠD na veřejnosti Spolupráce s rodičovskou veřejností Spolupráce s dalšími institucemi mikulášské a vánoční besídky vystoupení v domově důchodců články v tisku spolupráce s OIK, HZS, ČČK, Policií ČR a Městskou policií dotazníky (pro rodiče) výstavy průběžně vedoucí vychovatelka vychovatelky Výchovné problémy a jejich řešení (prevence šikany, kázeňských problémů, ADMS a pod.) spolupráce s třídními učiteli 1. stupně a výchovnými poradci rozhovory zprávy z PPP dokumentace průběžně vedoucí vychovatelka Materiální podmínky pro činnost ŠD vybavování ŠD nábytkem, hračkami, pomůckami, potřebami a materiály k činnostem využívání venkovních prostor psychohygienické podmínky (BOZP, PO,...) podklady k rozpočtu hodnotící zprávy přehledy a zprávy o činnosti ŠD zprávy KHS 1 x ročně 1 x ročně 1 x 2 roky vedoucí vychovatelka ředitel vychovatelky vedoucí vychovatelka ředitel

22 Lidské zdroje Organizace činnosti ŠD Plnění zásad pedagogiky volného času vedení pedagogické dokumentace kvalifikovanost vychovatelů zastupování sebehodnocení a vlastní rozvoj vychovatelů spolupráce s vedením školy, vzájemná spolupráce soulad mezi učebním plánem a rozvrhem výchovné práce vnitřní řád ŠD informační systém školy motivace, pestrost činností plán vzdělávání plán DVPP dotazník vytváření plánu akcí porady vedení přehledů plán akcí kontroly pedagogické dokumentace 2 x ročně 1 x ročně průběžně 1 x ročně 2 x ročně vedoucí vychovatelka ředitel ředitel vedoucí vychovatelka vychovatelky ředitel vedoucí vychovatelka ředitel ředitel vedoucí vychovatelka

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA 1 O B S A H Školní vzdělávací

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní družina při Základní škole Vintířov, okres Sokolov 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Výchovné kompetence 4. Obsah vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro 1. - 5. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 Školní vzdělávací program školní družiny zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Identifikační údaje Adresa školy: Moskevská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 TELEFON: 491 474 082 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. ÚVOD 2. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 3. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 4.

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV Příloha ŠVP ZV č. 1 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV SMĚJEME SE KAŽDÝ DEN 1 2 I. Identifikační

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní družina - 2 - 1. Identifikační údaje 1. 1 Předkladatel Škola: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009 Název školy: Střední odborné učiliště opravárenské,králíky, Předměstí 427, Adresa školy: Předměstí 427, 561 69 Králíky Identifikační číslo školy: 00087939 Zřizovatel : Pardubický kraj Adresa zřizovatele:

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Š k o l n í ř á d Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Cíle zájmového vzdělávání

Více

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody.

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody. Kouzelný domeček Už tu máme znenadání domek krásný k pohledání. Děti pojďte na chviličku, hrát si s tužkou na honičku. Kdo má papír, barvy rád ať jde s námi malovat. Koho barvy nebaví, jinak se tu zabaví.

Více

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání ŠVP ŠD je řízeno podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Mgr. Irena Polášková, ředitelka školy Č. j.: 220/2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2015

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Mgr. Irena Polášková, ředitelka školy Č. j.: 220/2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ 43 Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 309 311, mobil 737 034 280 e-mail: skola@zslinecka.cz, web www.zslinecka.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala a schválila

Více

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2015/2016 Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE INTERNÁT Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Dagmar Luxová vedoucí vychovatelka INTERNÁT Celoroční plán práce 2015/2016 2 Ú V O D Internát

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Platnost dokumentu: od 01.09. 2015 Obsah ŠVP OBSAH ŠVP 1 ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY 3 1. PREZENTAČNÍ ČÁST 3 1.1 DOKUMENTY 3

Více

školního klubu ZŠ Jana Wericha

školního klubu ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem Bohuslavice 68, 78972 Dubicko ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Spisový znak

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 331/RAF/2013 Vypracoval: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Schválil: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 28.8.2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 22.04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: RGaZS/128/2011 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

I my jsme součástí školy

I my jsme součástí školy Základní škola Nová Paka, Komenského 555 http://www.zsnovapaka.cz, skola@zsnovapaka.cz, tel.: 493722420 I my jsme součástí školy ŠVP pro ŠD Platnost: od 3. 4. 2007 Upraveno: 1. 9. 2011 Základní škola,

Více

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 zpracoval Karolína Ranglová schválil Patrick Schnelly 1 Svobodná základní škola, o.p.s. Sídlo společnosti: Řetouň13, 400 02 Malečov Provozovna

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA KAMARÁDI OBJEVUJÍ SVĚT ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 1 Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž. Vnitřní řád ŠD

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž. Vnitřní řád ŠD Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž Vnitřní řád ŠD Spis. sk.: 10.1. A5 V Bezměrově dne 21.8.2015 Pedagogická rada projednala: 21.8.2015 Zpracovala: Mgr. Alena Botková Účinnost od 1.9.2015

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Platnost od 1.9.2009 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika

Více

I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Řád školní družiny I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/269/2013 A.1 A5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Směrnice č. 46 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy Schválila:

Více

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín Mikulůvka 42, 756 24 Bystřička Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Motto: DRUŢINKA PLNÁ POHODY 1. Struktura vzdělávacího programu školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 56/2010 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Hana Olišarová vychovatelka Mgr. Romana Kolářová ředitelka školy OBSAH 1. Úvod.. 3 2. Identifikační

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění jako

Více

Školní vzdělávací program pro domov mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov

Školní vzdělávací program pro domov mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov 1 Školní vzdělávací program pro domov mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov Zpracoval kolektiv vychovatelů DM SUPŠ Schválila: Ing. Jana Rulcová ředitelka školy Platnost dokumentu: platnost ŠVP DM od 1. 9. 2009 aktualizováno

Více

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Program bude realizován ve školním roce 2015/2016 Předkládá: Mgr. Michaela Čečelská,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.12.2014 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.9.2012 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola JUDr. Josefa Mareše a mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY SM 20/2015/HOM Pedagogická rada schválila

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

Vnitřní řád školní družiny ve Strunkovicích nad Blanicí

Vnitřní řád školní družiny ve Strunkovicích nad Blanicí Vnitřní řád školní družiny ve Strunkovicích nad Blanicí I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Práva žáků vycházející

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Charakteristika školy a školní družiny Od 1. ledna 2003 je základní škola právním

Více

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání a my Obsah Obsah..str.2 1. Identifikační údaje.str.3 2. Charakteristika školy str.4 3. Obecná charakteristika školní družiny.. str.7 4. Podmínky školní družiny.

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina 1 Základní škola Františka Josefa Řezáče, Liteň, okres Beroun Školní řád - družina Č.j.: Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny: V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková Základní škola Modřice,okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Benešova 332, 664 42 Modřice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 22.4.2009

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče

Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče Vydal: Bc. Kamila Ščigelová Účinnost: 01. 09. 2013 A, Školní řád Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA Holice, Holubova 47 Ne pro školu, ale pro život se učíme Vnitřní řád školní družiny I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Práva

Více

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Školní řád Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 66/2015 Vypracovala: Zachrdlová Hana Dis. Schválila: Mgr. Šárka Kamenská

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Číslo jednací 14-37-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAVLEKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Identifikační údaje Předkladatel ŠVP: Základní škola a mateřská škola Zavlekov Zavlekov

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 64 /2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: 35/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4

Více

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Markvartovická

Více

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 3. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY (ŠD) č. j. 453 /2013 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) vydávám jako statutární

Více

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy (dle 30 školského zákona) v podmínkách mateřské školy. Obsah: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 566 567 130 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 27. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: 318/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 12. 03. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 03. 2013 Mgr. Ivana Málková,

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice příspěvková organizace Jihomoravského kraje se sídlem Široká 484/42, 664 91 Ivančice Vypracovala: Schválila: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY s 417/2015-Čer

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Zřizovatel: Název a sídlo: Město Sezimovo Ústí Mateřská škola Lipová Lipová 649 391 02 SEZIMOVO ÚSTÍ Druh organizace: Příspěvková organizace Telefon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více