Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j / )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)"

Transkript

1 Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j / ) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního programu 4. Cílové skupiny 5. Realizace preventivního programu 6. Kalendárium 7. Aktivity školy v oblasti prevence proti šikanování a násilí 8. Měření efektivity preventivního programu 9. Závěr 10. Příloha

2 1. Úvod Rizikové projevy chování patří mezi způsoby chování společensky nepřijatelné, které v celé své šíři značně ohrožují především mládež v kritičtějším období tj. v období puberty a dospívání, ale obecněji jsou rizikem, které negativně ovlivňuje základní hodnoty jedince, rodiny i celé společnosti. Mezi tyto projevy patří: - užívání návykových látek - šikana - rizikové chování v kyberprostoru - divácké násilí - patologické hráčství - vandalismus a jiné formy násilného chování - kriminalita - intolerance, rasismus - sexuální uvolněnost - poruchy příjmu potravy - závislost na politickém a náboženském extremismu V současné době nejenže počet těchto jevů narůstá, ale dostává se stále k nižším a nižším věkovým kategoriím. Na naší ZŠ byla proto řada informací vřazena do vlastní výuky prostřednictvím školního vzdělávacího programu např. informace o působení omamných látek, kouření a alkoholu (v rámci občanské a rodinné výchovy, výchovy ke zdraví, chemie, přírodopisu), o pohlavně přenosných chorobách (přírodopis, výchova ke zdraví, občanská a rodinná výchova), hovoří se o smysluplném a aktivním využití volného času a zdravém způsobu života (také v přírodovědě a prvouce na 1. stupni a přírodopisu na 2. stupni). Mnohé poznatky se k žákům dostávají mimovolně, např. při literární výchově, dějepisu či hudební výchově, kdy se např. mluví o životě známých osobností. V tomto školním roce je v oblasti primární prevence realizován projekt Bezpečí pro všechny, který navazuje na loňský projekt Bezpečná škola. Obě aktivity jsou spolufinancovány z rozpočtu KHK. Při sestavování preventivního plánu (dále PP) škola vycházela z požadavků Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) k strategii prevence rizikových jevů chování u dětí a mládeže, č. j / , 29 Školského zákona, Vyhlášky č. 72 MŠMT 2005/ Sb., Školního řádu, Kosteleckého vzdělávacího programu a

3 Směrnice ředitele školy 4/2010 k prevenci rizikového chování. Využívá i Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / Důležité kontakty: Linka bezpečí Modrá linka Linka psychopomoci PPP p. Ženatová OSPOD Charakteristika školy ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí má 3 oddělená pracoviště Drtinova (1. stupeň), Komenského (1. stupeň) a Palackého (2. stupeň). Pracoviště Palackého je zároveň sídlem ředitelství. Tato skutečnost je důsledkem sloučení dvou dříve samostatných ZŠ. Vedení školy ředitel, zástupce ředitele pro 1. stupeň, zástupce ředitele pro 2. stupeň. K datu jsou jednotlivé třídy rozmístěny na pracovištích takto: Pracoviště Komenského I. A V. A, I. B V. B Pracoviště Palackého VI. A, B, VII. A, B, VIII. A, B, IX. A, B, C Pracoviště Drtinova I. C V. C K naší škole dále náleží 1 třída v pobytovém středisku (počet dětí je pohyblivý, má tendenci se snižovat) sloužící dětem - cizím státním příslušníkům (žadatelé o azyl) - především k osvojení základů českého jazyka. Po zvládnutí těchto základů jsou děti umísťovány do běžných tříd ZŠ odpovídajících jejich věku, případně schopnostem. Zde se s nimi v hlavních předmětech pracuje podle individuálních plánů. Preventivní tým školy ve školním roce 2015/16 pracuje v následujícím složení: Mgr. Jiří Němec, ředitel školy, Mgr. Marie Petelíková, zástupce ředitele školy pro 1. stupeň, Mgr. Martina Kalousková, zástupce ředitele školy pro 2.stupeň, Mgr. Irena Bártová, školní metodik prevence (dále ŠMP),

4 Mgr. Hana Stará, výchovná poradkyně, Mgr. Šárka Špačková, zprostředkovatel primární prevence pro 1. stupeň, Celkový počet žáků školy k je 558. Vyučování probíhá ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ve školním roce 2014/15 se vyskytlo několik závažnějších problémů, jež řešili především třídní učitelé. Rodiče problémových žáků byli úřední cestou zváni do školy, byla s nimi projednávána konkrétní problematika a také byla ústní domluvou, popř. písemně stanovena opatření, která mají rodiče v rámci nápravy chování dítěte dodržovat. Pomoc byla vyžádána též od PPP a OSPOD MÚ Kostelec n. O. Nejzávažnějším případem v oblasti případů prevence rizikových projevů chování bylo řešení podezření na šikanu žáka ze strany učitele. Rozsáhlé a opakované stížnosti zákonných zástupců údajně ohroženého dítěte byly prošetřeny policií, PPP, pracovníky OSPOD i ČŠI a ze strany činnosti ŠMP nebylo shledáno pochybení, šikana nebyla prokázána. Na 1. stupni byla řešena především agresivita mezi dětmi a lhaní. Na 2. stupni je četnost řešení rizikových projevů chování několikanásobně vyšší. Nejčastěji jde o vztahové problémy mezi žáky, pozdní příchody do školy, zneužití PC pro šíření pomluv a kompromitujících zpráv, agresivní chování. Celkově četnost řešených konfliktů v tomto školním roce poklesla. Hlavním důvodem byl s nejvyšší pravděpodobností omezený provoz školy z důvodu stavebních činností. Výrazně se snížil pohyb žáků po školních budovách a tím i scházení se skupinek se sklony k rizikovému chování. 3. Cíle PP a) Dlouhodobé cíle: Vycházejí z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období , ze Směrnice ředitele školy 4/2010 k prevenci rizikového chování a Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Za priority naše škola považuje ve všech devíti ročnících: Zabránit záškoláctví - důslednou kontrolou žáků a dodržováním pravidel pro způsob omlouvání daných

5 školním řádem - užší spoluprací s rodinou - spoluprací s dětskými lékaři - spoluprací se sociálním odborem MÚ v Kostelci n. O. Prevence užívání návykových látek (dále NL) - soustavným a opakovaným poukazováním na skryté nebezpečí, které s sebou užívání NL přináší - učením odmítnout užití NL - besedy a vzdělávací akce Udržet a upevňovat přátelské vztahy mezi žáky, bez projevů rasismu a xenofobie, zamezovat šikaně, hrubému a agresivnímu chování a jednání - práce s problematickými jedinci, skupinou žáků i celými třídními kolektivy - spolupráce s poradnou - seznamovací pobyty a pobytové programy vůbec - projektové aktivity Včas rozeznat poruchy příjmu potravy - sledování nepřirozené štíhlosti (rozhovor na téma co jsi snídal, kdo ti chystá svačinu, kam chodíš na oběd, ) - spolupráce s rodinou, dětským lékařem Pěstovat odolnost vůči internetové kriminalitě - vysvětlování nebezpečnosti navazování úzkých kontaktů prostřednictvím internetové sítě - pěstování zdravé nedůvěřivosti vůči neznámým lidem - informování o ochraně osobních dat b) Střednědobé cíle: Tyto cíle jsou rozpracovány v učebních plánech jednotlivých vyučujících pro konkrétní vyučovací předměty a jsou jejich nedílnou součástí. Za jejich plnění zodpovídá vždy daný vyučující. Stěžejní význam pro primární prevenci mají tyto předměty: prvouka, občanská a rodinná výchova, výchova ke zdraví, pracovní, výtvarná a tělesná výchova, přírodověda a přírodopis. Každý školní rok, v případě potřeby i v průběhu roku, jsou zodpovědným učitelem aktualizovány. Za prioritní se považuje v roč.:

6 6 11 let je optimální věk k preventivnímu působení na děti. Prevence v tomto období spočívá v podpoře zdraví, chápání nemoci, úrazů a poškozování zdraví, jednání a postoje vůči vrstevníkům i dospělým. Po 5 letech by žáci měli zvládat: definovat rodinu jako zázemí a útočiště, chránit se před cizími lidmi, rozlišovat rozdíly v komunikaci s dětmi a s dospělými, mít základní zdravotní návyky a sociální dovednosti, umět si zorganizovat svůj volný čas, rozlišit prospěšnost léků a nebezpečnost návykových látek, být informováni o účincích tabákových výrobků, alkoholu a jejich dopadu na lidské chování i zdraví, dokázat tyto látky odmítat. Za prioritní se považuje v roč.: - posílení duševní odolnosti vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům - výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních - vytváření vyhraněných negativních postojů k užívání návykových látek - aktivní přijímání zdravého životního stylu - vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování - pěstování schopnosti dělat samostatná rozhodnutí při vědomí všech alternativ - multikulturní výchova - metody aktivního sociálního učení - pozornost rizikovým skupinám žáků Před opuštěním ZŠ by žáci měli: pojmenovat základní návykové látky a vysvětlit jejich účinky na organismus, orientovat se v problematice závislosti a důsledků z toho vyplývajících včetně trestní odpovědnosti, znát kontaktní místa se vztahem k této problematice, posilovat sebedůvěru, schopnost správného rozhodování a odmítnutí negativních jevů, zaujímat zdravé životní postoje, orientovat se v problematice sexuální výchovy, bránit se různým formám násilí, vědět, kde vyhledat případnou pomoc. c) Krátkodobé cíle: Jedná se o konkrétní cíle PP stanovené na daný školní rok. Jsou zapracovány v kalendáriu PP a v přehledu PP pro jednotlivé třídy. Jejich aktualizace v průběhu školního roku se předpokládá.

7 4. Cílové skupiny cíle, metody a formy práce s nimi 1. Žáci: Cíle: a) nespecifické výchova ke zdravému životnímu stylu, ochraně zdraví, ochraně majetku, zdravých vztahů v kolektivu a konstruktivní komunikaci (1. 9. roč.) b) specifické odmítání návykových látek (7. 9. roč.), prevence šikany (6. 9. roč.), právní zodpovědnost a prevence kriminality (8. 9. roč.) Metody a formy práce: - Třídnické hodiny - Kolektivní diskuse i individuální rozhovory - Skupinové aktivity - Simulační hry - Hry s rolemi - Projektové dny - Činnost dětského parlamentu - Besedy s odborníky - Koncerty a divadelní představení s preventivní tematikou - Schránka důvěry - Pobytové aktivity 2. Učitelé: Cíle: sebevzdělávání, spolupráce s odborníky, profesionalita v jednání i chování Metody a formy práce: - Využití odborných přednášek, seminářů i literatury - Vzájemné předávání zkušeností - Autoevaluace - Práce s legislativními předpisy a sledování jejich aktualizace - Individuální rozhovory s ředitelem školy - Spolupráce s OSPOD, policií, kurátorem - Spolupráce s pediatry 3. Rodiče: Cíle: podpora vzájemné komunikace s vyučujícími, vtažení rodičů do školního dění, otevřenost školy veřejnosti

8 Metody a formy práce: - Pravidelné třídní schůzky - Aktualizace webových stránek školy (zpřístupnění vybraných školních dokumentů) - Individuální komunikace prostřednictvím u a služebního telefonu - Přímá komunikace s třídním učitelem, popř. výchovnou komisí či OSPOD - Dny otevřených dveří - Veřejně přístupné školní výstavky - Propagace školních aktivit v místním tisku - Možnost vyjádřit se ke kvalitě výchovně-vzdělávacího procesu školy (dotazníky, web) 5. Realizace preventivního programu 1) Zabudování do ŠVP zodpovídají jednotliví vyučující 2) Třídnické hodiny zodpovídají třídní učitelé 3) Projektové aktivity zodpovídá školní metodik prevence, spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli 4) Pobytové programy (lyžařský výcvik, škola v přírodě, školní výlety) zodpovídá konkrétní pedagogický doprovod 5) DPPP (dlouhodobý program primární prevence) zodpovídá školní metodik prevence, realizuje Semiramis o. s. 6) Odborné besedy a přednášky zodpovídá školní metodik prevence, spolupracuje s výchovným poradcem a vyučujícími především rodinné a občanské výchovy a výchovy ke zdraví 7) Spolupráce s odborníky - využívají všichni vyučující - MUDr. Klejmová, Matějusová, Mertlík, Abel - časté absence omlouvané ze zdravotních důvodů, posouzení tělesné zdatnosti z důvodu odkladu povinné školní docházky - pracovníci PPP - vyšetření žáků s problémovým chováním, diagnostika vývojových poruch učení, školní zralosti, dotazníky (klima třídy, šetření případné šikany, ), testy profesní orientace - pracovníci OSPOD, kurátor pro mládež p. Marková a Popiolková (neomluvená absence, nefunkční nebo patologické rodinné prostředí) - školní psycholog Mgr. et Mgr. Aleš jelínek - okresní metodik prevence p. Ženatová (besedy, odborná intervence)

9 - policie - beseda o právním vědomí a odpovědnosti, vyšetřování přestupků a trestné činnosti - pracovnice IPS ÚP Mgr. Martincová - profiorientace (pro žáky, rodiče) - řed. Podorlické autoškoly J. Myšák - dopravní výchova a soutěže - pracovníci společnosti Semiramis o. s. 8) Spolupráce s rodiči zodpovídají jednotliví vyučující, vedení školy 9) Výchovná komise zodpovídají její členové 6. Kalendárium na rok 2015/16 Níže uvedené kalendárium PP pro rok 2015/16 zahrnuje plánované akce pořádané školou a zaměřené na prevenci projevů rizikového chování žáků formou nabídky rozličných aktivit nespecifické i specifické prevence a realizaci projektu Bezpečí pro všechny spolufinancovaného z rozpočtu KHK. Kalendárium bude aktualizováno v průběhu roku dle konkrétní nabídky programů. Září: - volba třídních samospráv, stanovení třídních pravidel - třídenní adaptační pobyt 6. ročníků, projekt Bezpečí pro všechny - úvodní schůzka školního parlamentu (Mgr. Anna Stará) - seznámení se školním řádem a pravidly bezpečnosti při hodinách Tv, Pv, s řádem odborných učeben - zajištění Dlouhodobého preventivního programu (dále DPP) pro 6. a 9. ročníky (zprostředkovává společnost Semiramis) vztahy ve třídě - zajištění preventivního programu Sion - zajištění preventivního programu Mgr. Zakouřilové pro 1. stupeň - úvodní třídní schůzky 6. ročníku osobní kontakt s rodiči Říjen: - sběr starého papíru (výtěžek na adopci na dálku) - návštěva Městské knihovny pro 2. a 3. ročníky (alternativa trávení volného času) - preventivní programy Sion projekt Bezpečí pro všechny (7. A, 8. A)

10 - DPP Semiramis (6. A, B) projekt Bezpečí pro všechny - akce školního parlamentu (vzejde z návrhu dětí) - preventivní program Mgr. Zakouřilové pro 1. stupeň Listopad: - plavecký výcvik pro 1. stupeň (ochrana zdraví, zvyšování kondice) - DPPP Semiramis (9. A, B, C) - projekt Bezpečí pro všechny - Právní zodpovědnost po dovršení 15 let věku beseda pro 9. ročník - P. Urban primární prevence a hudba (spojení PP a anglického jazyka) - Seminář Klima školy ŠMP - preventivní program Mgr. Zakouřilové pro 1. stupeň Prosinec: - třídní besídky (obnovování a upevňování tradic, posílení kladných vztahů v kolektivu) - akce školního parlamentu (dle návrhu žáků) - preventivní program Sion projekt Bezpečí pro všechny (7. B, 8. B) - plavecký výcvik pro 1. stupeň (ochrana zdraví, zvyšování kondice) Leden: - lyžařský výcvik 7. tříd upevnění kolektivu - plavecký výcvik pro 1. stupeň (ochrana zdraví, zvyšování kondice) Únor: - akce školního parlamentu (dle návrhu žáků) - projektové dopoledne pro 2. stupeň projekt Bezpečí pro všechny - plavecký výcvik pro 1. stupeň (ochrana zdraví, zvyšování kondice) Březen:

11 - preventivní program Sion projekt Bezpečí pro všechny Duben: - akce školního parlamentu (dle návrhu žáků) - sběr starého papíru (adopce na dálku) - DPP Semiramis 2. část (9. roč.) projekt Bezpečí pro všechny - Velikonoce (tradiční výstava) oživování tradic Květen: - DPP Semiramis 2. část (6. roč.) projekt Bezpečí pro všechny - DPP Semiramis problematika přechodu na SŠ (9. roč.) projekt Bezpečí pro všechny - Schůzka ŠMP (Z. Ženatová) - okresní kola soutěží v lehké atletice a kolektivních sportech zdravý životní styl - školní výlety upevnění zdravých vztahů v kolektivu Červen: - Memoriál Gutha Jarkovského zdravý životní styl - školní výlety upevňování kolektivu Realizace primární prevence v jednotlivých třídách a základní diagnostika těchto tříd (dle plánů třídních učitelů) pro školní rok Viz příloha. 7. Aktivity školy v oblasti prevence proti šikanování a násilí - monitorování vztahů v třídním kolektivu s využitím diagnostických metod - sledování chování a jednání potencionálního agresora i oběti - pěstování důvěry ve vztahu učitel žák

12 - zajištění pedagogického dohledu nad žáky i mimo dobu vyučovací hodiny (přestávky, výlety, exkurze, ) - seznamování žáků s negativními důsledky šikany (zvláště pro agresora) - zajištění odpovídajícího vzdělávání pro pracovníky školy - pobytové akce kolektivu (adaptační pobyty, školní výlety) - projektové dny zaměřené na prevenci proti šikaně - simulační hry k podpoření zdravých vztahů ve třídě - žákovské práce (slohové, výtvarné) s tématikou šikany Pro předcházení šikaně, případné vyšetřování šikany a následnou sanaci třídy škola využívá Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č. j / Měření efektivity PP na škole 1) analýza četnosti výskytu jednotlivých projevů rizikového chování, vytváření statistik 2) diagnostika třídních vztahů a jejich vývoj 3) metoda standardizovaných, převážně však nestandardizovaných dotazníků 4) průběžné ověřování vědomostí a informovanosti žáků o konkrétní problematice rizikového chování 5) evaluace v činnostech (chování a jednání žáků při kolektivních sportech, skupinových pracích, projektových aktivitách, výletech a vícedenních pobytech) 6) komunikace s rodiči 9. Závěr Cílem primární prevence na naší škole je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti, k získávání dovedností a návyků

13 v oblasti komunikace, tolerance, důvěry, vzájemné úcty a sebeúcty, vytváření bezpečného prostředí a dobrých vztahů s rodiči. Snažíme se ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, osobnost, která si bude vážit zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. PP pro školní rok zpracovala: Mgr. Irena Bártová, školní metodik prevence Kalendárium za 1. stupeň doplnila: Mgr. Šárka Špačková Schváleno dne: Mgr. Jiří Němec ředitel školy

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2006-2007 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Radana Vařejková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM CÍLEM PRIMÁRNÍ PREVENCE JE ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE VŮČI SOCIÁLNĚ- NEŽÁDOUCÍM JEVŮM.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Vychází z: metodický pokyn MŠMT

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2007/2008 Školní metodik prevence: Mgr. Radana Vařejková Ředitel školy: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 2009/2010. Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 2009/2010. Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 2009/2010 Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy 1) ÚVOD Minimální preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 16.02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Č.j.: RGaZS/520/2012 Spisový znak: A8 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Jarmil Müller Realizátor: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Odpovědný

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-20215 Předkladatel Adresa Zodpovědná osoba MPP realizují : SZdŠ a OA Rumburk : Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk : Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM CÍLEM PRIMÁRNÍ PREVENCE JE ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE VŮČI SOCIÁLNĚ- NEŽÁDOUCÍM JEVŮM.

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 1.10.2012 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2005/2006 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Táňa Nersesjan Mgr. Libor

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok 2013-2014 Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí

Více