SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY"

Transkript

1 SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY Číslo: listopadu 2012 Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2013/2014 Na základě znění 48 až 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen zákon ), a Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen statut ), čl. 6 až 12, vyhlašuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2013/2014. A. Termín pro podání přihlášek: do 31. března 2013 pouze na tiskopisech Přihláška ke studiu na vysoké škole dostupných elektronicky na webových stránkách fakulty k vyplnění a vytištění. Správnost údajů uvedených na elektronicky vyplněné a vytištěné přihlášce musí být ověřena (výsledky studia na střední škole). 1. Má-li přihláška formální nedostatky, fakulta ji vrátí uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, nesplnil základní podmínku pro zařazení do přijímacího řízení. 2. Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu (do ) a určenou formou (složenkou nebo doloženým bankovním převodem) poplatek stanovený podle 58 odst. 1 zákona a čl. 12 statutu, nesplnil základní podmínku pro zařazení do přijímacího řízení. 3. Uchazeč, který pouze vyplní on-line přihlášku a nezašle její výtisk s potvrzenými výsledky studia na střední škole podle pokynů na webových stránkách, nesplnil základní podmínku pro zařazení do přijímacího řízení. B. Bez přijímacích zkoušek budou posuzovány přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech: 1. Zemědělství: - Agroekologie - Agropodnikání - Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině - Zemědělská technika, obchod, servis a služby - Zemědělské biotechnologie - Zemědělství Zootechnika: - Zootechnika Zemědělská specializace: - Biologie a ochrana zájmových organismů. - Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Přijímací zkoušky jsou ve formě ústních zkoušek pro navazující studijní obor ve studijním programu: 1

2 2. Zemědělské inženýrství: - Agroekologie: z aplikované ekologie a základů zemědělské výroby. - Agropodnikání: ze základů zemědělské výroby, ekonomie a managementu - Rostlinné biotechnologie: z rostlinných biotechnologií a buněčné a molekulární biologie. - Zemědělské inženýrství: z pěstování rostlin a chovu zvířat - Živočišné biotechnologie: z živočišných biotechnologií a buněčné a molekulární biologie. Zemědělská specializace: - Biologie a ochrana zájmových organismů: z botaniky a zoologie - Pozemkové úpravy a převody nemovitostí: z pozemkových úprav a práva Zootechnika - Zootechnika: Ze základů chovu zvířat I a chovu zvířat II Požadované znalosti z předmětů přijímací zkoušky vymezují tematické okruhy pro přijímací zkoušky z jednotlivých předmětů uvedených v příloze (příloha č. 1). C. Děkan fakulty může zcela nebo zčásti prominout přijímací řízení uchazečům, kteří již na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studovali ve stejném nebo příbuzném studijním programu a ukončili studium z jiných důvodů než prospěchových. U absolventů bakalářského studia na Zemědělské fakultě hlásících se do kteréhokoliv studijního oboru navazujícího magisterského studia do studijního průměru 2,0 (bez státních závěrečných zkoušek) může děkan prominout přijímací zkoušku. Děkan může též prominout přijímací řízení u absolventů vyjmenovaných vyšších odborných škol hlásících se do studia bakalářských studijních oborů z vyšší odborné školy do studijního průměru 2,0 včetně (bez absolutoria). Jedná se o absolventy vyššího odborného studia následujících škol: - Vyšší odborné školy a střední zemědělské školy Benešov - Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Tábor - Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické České Budějovice obor Zemědělská technika, obchod, servis, služby D. Termín konání přijímacích zkoušek pro navazující magisterské programy je Konkrétní termín konání přijímací zkoušky podle zvoleného studijního oboru a formy studia bude sdělen každému uchazeči o studium spolu s dalšími informacemi o přijímací zkoušce písemně v souvislosti s potvrzením příjmu přihlášky ke studiu. Náhradní termín přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium (rovnocenný řádnému termínu přijímací zkoušky) je Náhradní termín je určen pouze těm uchazečům, kteří se nemohli dostavit na řádný termín ze závažných zdravotních důvodů (doložených pracovní neschopností) nebo pro konání maturitní zkoušky a požádají-li o něj do 5 dnů po konání řádného termínu. Účast na přijímacích zkouškách na jinou vysokou školu není omluvou. E. Hodnotící a přijímací komise: 1. Vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek provádí neveřejně hodnotící komise jmenované pro každý předmět přijímací zkoušky. 2. Vyhodnocení celkových výsledků přijímacího řízení každého uchazeče o studium provádí přijímací komise, složené z předsedy a dvou členů a jmenované pro každý studijní obor a formu studia. 2

3 3. Hlavní přijímací komise jmenovaná děkanem zpracovává návrh děkana o přijetí. F. Minimální počet bodů pro předměty přijímací zkoušky u jednotlivých navazujících magisterských studijních oborů je stanoven takto: Studijní obor Předmět přijímací zkoušky/minimální počet bodů Agroekologie Aplikovaná ekologie/50 Základy zemědělské výroby/50 Agropodnikání Základy zemědělské výroby/50 Ekonomie a management/50 Rostlinné biotechnologie Rostlinné biotechnologie/ 50 Buněčná a molekulární biologie/50 Živočišné biotechnologie Živočišné biotechnologie/ 50 Buněčná a molekulární biologie/50 Zootechnika Základy chovu zvířat I/50 Základy chovu zvířat II /50 Zemědělské inženýrství Pěstování rostlin/50 Chov zvířat/50 Biol. a ochrana zájm. organismů Botanika/50 Zoologie/50 Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Pozemkové úpravy/50 Právo/50 Stanovený minimální počet bodů je limitem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky z daného předmětu u příslušného studijního oboru. G. Ke studiu může být přijat uchazeč, který současně splní tyto podmínky: 1. Uchazeč doloží úspěšné vykonání maturity maturitním vysvědčením nebo jeho úředně ověřenou kopií. V případě absolutoria zahraniční střední školy předloží uchazeč nostrifikovaný dokument o závěrečné zkoušce rovnocenné maturitě. Pro studium v navazujícím studijním programu uchazeč doloží úspěšné vykonání státní závěrečné zkoušky a udělení titulu bakalář vysvědčením a diplomem nebo potvrzením příslušné vysoké školy, kterou absolvoval. Podmínky pro přijímání do navazujícího magisterského studia: - obory Agroekologie, Agropodnikání, Biologie a ochrana zájmových organismů, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, Rostlinné biotechnologie, Živočišné biotechnologie, Zemědělské inženýrství a Zootechnika: absolvent bakalářského studia přírodovědeckého nebo zemědělského zaměření. Děkan Zemědělské fakulty JU může na základě objektivních faktů vyplývajících z přihlášky či přiloženého životopisu posoudit přihlášku ke studiu uchazeče do navazujícího magisterského studia, který je absolventem jiného než bakalářského studijního programu přírodovědeckého nebo zemědělského zaměření a jeho přihlášku ke studiu do přijímacího řízení zahrnout, resp. povolit jeho přijetí do prvního ročníku. V takovém případě může děkan stanovit doplňující podmínky pro absolvování navazujícího magisterského studia. Toto ustanovení platí rovněž v případě, že uchazeč je absolventem bakalářského studia přírodovědeckého nebo zemědělského zaměření, avšak jiného oboru než je vyjmenován pod písmenem B tohoto opatření. Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Biologie a ochrana zájmových organismů, kteří neabsolvovali bakalářské studium téhož oboru nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: 3

4 - systematika CITES rostlin (KBD/SCR) - systematika CITES živočichů (KBD/SCZ) - legislativa ochrany přírody v ČR a Evropě (KBD/LOP) - čtvrtý předmět podle zaměření své magisterské práce na základě pokynů garanta oboru. Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Zemědělské inženýrství, kteří neabsolvovali bakalářské studium oborů Zemědělství nebo Agropodnikání nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Genetika nebo Genetika I - Pěstování rostlin I (KRV/PR1) - Pěstování rostlin II (KRV/PR2) - Chov hospodářských zvířat I (KSZ/CHHZ1) - Chov hospodářských zvířat II (KSZ/CHHZ2) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, kteří neabsolvovali bakalářské studium téhož oboru oboru nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Geodézie I (KKM/GEODA) - Geodézie I (KKM/GEODB) - Vodní režim krajiny (KKM/VODR) - Protierozní ochrana a rekultivace (KKM/PRERO) - Pozemkové úpravy I (KKM/POUP1) - Právo I (KPH/PRAV1) - Právo II (KPH/PRAV2) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Zootechnika, kteří neabsolvovali bakalářské studium téhož oboru nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Genetika - Chov zvířat I (KSZ/CHHZ1) - Chov zvířat II (KSZ/CHHZ2) - Výživa a krmení hospodářských zvířat I (KSZ/CHHZ1) - Výživa a krmení hospodářských zvířat II (KSZ/CHHZ2) - Reprodukce hospodářských zvířat (KSZ/REPHZ) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Agroekologie, kteří neabsolvovali bakalářské studium téhož oboru nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Geologie a půdoznalství (KBD/GPUD) - Základní agrotechnika (KAB/ZAAGR) - Ekologie I (KRV/EKOL1) - Ekologie II (KRV/EKOL2) 4

5 Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Rostlinné Biotechnologie, kteří neabsolvovali bakalářské studium oboru Zemědělské biotechnologie nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Mikrobiální biotechnologie (KVD/MBB) - Metody kultivací tkání a buněk (KRV/MKTB) - Biotechnologie rostlinných buněk (KRV/BRB) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Živočišné biotechnologie, kteří neabsolvovali bakalářské studium oboru Zemědělské biotechnologie nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Biologie chovu a šlechtění zvířat (KGV/BCHZ) - Základy výživy a krmení hosp. zvířat (KGV/ZVHZ) - Molekulární biologie (KGV/MOLBI) - Genetika I (KGV/GEN1) - Genetika II (KGV/GEN2) - Reprodukce hospodářských zvířat (KSZ/REPHZ) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Agropodnikání, kteří neabsolvovali bakalářské studium téhož oboru nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Management I (KŘE/MAN1) - Chov hospodářských zvířat I (KSZ/CHHZ1) - Chov hospodářských zvířat II (KSZ/CHHZ2) - Pěstování rostlin I (KRV/PR1) - Pěstování rostlin II (KRV/PR2) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do kteréhokoliv navazujícího magisterského studijního oboru ZF a kteří neabsolvovali během bakalářského studia anglický jazyk v rozsahu výuky ZM1, ZM2, ZM3 na Zemědělské fakultě JU, je stanovena povinnost během navazujícího studia absolvovat anglický jazyk v tomto rozsahu, případně prokázat ekvivalentní znalosti. V případě absolutoria zahraniční vysoké či vyšší odborné školy předloží uchazeč nostrifikovaný dokument o státní závěrečné zkoušce rovnocenné udělení bakalářského titulu na vysoké škole v České republice. 2. Uchazeč prokáže potřebnou způsobilost ke studiu následujícím způsobem: a) Uchazeč úspěšně absolvuje zkoušku ze všech předmětů přijímací zkoušky stanovených pro zvolený studijní obor, pokud mu přijímací zkouška zčásti či zcela nebyla prominuta na základě pravidel stanovených tímto opatřením děkana. b) Výsledky z každé části přijímací zkoušky, tj. z každého předmětu, se hodnotí bodově při využití 100 bodového systému. Pro každý předmět je stanovena minimální hranice v počtu bodů. Při nesplnění stanovené minimální hranice z jakéhokoliv předmětu přijímací zkoušky není splněna podmínka úspěšnosti zkoušky - viz. bod a). 5

6 c) U studentů, kteří se hlásí na obory bez přijímacích zkoušek, bude pořadí určeno průměrným prospěchem z celého studia střední školy (bez maturity) a pořadí bude základem pro počty přijímaných studentů (viz příloha 2). d) Průměrný prospěch z celého studia bakalářského studijního programu (bez SZZ) se hodnotí bodově při využití 200 bodového systému (průměrný prospěch 1,00 = 200 bodů, průměrný prospěch 3,00 = 0 bodů). e) Na základě výsledků přijímacího řízení se uchazeč umístí v pořadí úspěšných uchazečů tak, že je v intervalu stanoveného počtu přijímaných studentů. Počty přijímaných studentů tvoří přílohu (příloha č. 2) tohoto opatření děkana. Pořadí uchazečů jsou veřejně přístupná na studijním oddělení fakulty. H. Podle 50 odst. 6 zákona má uchazeč právo nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu na studijním oddělení fakulty ve dnech v době od 8 hod. do 10 hod. Uchazeč může požádat děkana fakulty o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkan může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí děkana, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo podmínkami stanovenými podle 49 odst. 1 a 3 zákona. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. Podmínky pro přijetí ke studiu na Zemědělské fakultě projednal a schválil Akademický senát Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 22. listopadu Předkládá: Ing. Karel Suchý, Ph.D. prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. v.r. děkan fakulty 6

7 Příloha č. 1 Příloha opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2013/2014 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z APLIKOVANÉ EKOLOGIE 1. Ekosystém a agroekosystém z hlediska funkce vstupů a výstupů: a) vstupy do ekosystému (energie, voda, anorganické a organické látky); b) výstupy z ekosystému (primární produkce, biomasa, účinnost, odpadní látky). 2. Látkové a energetické toky v agroekosystému: a) energetické toky v ekosystému (vstup, výstup, produkce, účinnost, potravní sítě a tok energie); b) látkové toky v ekosystému (biogeochemické cykly, koloběh vody, toky látek v potravní síti). 3. Biodiverzita: a) základní charakteristika a členění (α, β, γ); b) ochrana a její zachování. 4. Vztahy mezi organismy: a) kompetice vnitrodruhová x mezidruhová; b) predace, parazitace, herbivorie; c) mutualismus, symbióza. 5. Trvale udržitelné systémy hospodaření: a) principy; b) zásady. 6. Územní systémy ekologické stability: a) tvorba; b) struktura (biocentrum, biokoridor, interakční prvek); c) význam. 7. Edafon v půdě: a) členění; b) funkce a význam pro půdní úrodnost. 8. Bioindikátory: a) charakteristika; b) význam pro hodnocení trvalé udržitelnosti. 9. Environmentálně cenná území: a) specifikace; b) význam; c) zásady managementu. 10. Konvenční, integrované a ekologické zemědělství: a) principy hospodaření; b) vzájemné odlišnosti; c) zhodnocení vlivu na životní prostředí. Farina A.: Principles and Methods in Landscape Ecology,Toward a Science of Landscape. Springer, 2006 Kendr J.: Teoretické a praktické aspekty ekologie krajiny. MŽP ČR, Enigma s.r.o., 2000 Kovář P.: Krajinná ekologie. Učební texty,univerzity Karlovy, Karolinum, UK Praha, 2008 Löw J., Míchal I.: Krajinný ráz. Praha, 2003 Míchal I.: Ekologická stabilita. MŽP ČR, Praha, 1994 Sádlo J., Pokorný P., Hájek P., Dreslerová D., Cílek V.: Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Nakladatelství Malá Skála, Praha,

8 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku ze ZÁKLADŮ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY Rostlinná produkce: 1. Půdní úrodnost, fyzikální a chemické vlastnosti půdy a jejich vliv na zpracování. 2. Významné plevele v obilninách a okopaninách a způsoby jejich regulace. 3. Základní a předseťové zpracování půdy (význam, technologie, vhodnost k plodinám). 4. Výživa a hnojení obilnin, význam pro tvorbu výnosu. 5. Střídání plodin v osevních postupech. Význam agrobiodiverzity pro výkon, zdraví rostlin a kvalitu produkce. 6. Zásady pěstování obilnin (založení porostu, agrotechnické zásahy během vegetace, ochrana proti chorobám a škůdcům). 7. Zásady pěstování okopanin (založení porostu, agrotechnické zásahy během vegetace, ochrana proti chorobám a škůdcům). 8. Zásady pěstování základních technických plodin (založení porostu, agrotechnické zásahy během vegetace, ochrana proti chorobám a škůdcům). 9. Sklizeň a posklizňové ošetření obilnin a okopanin (fáze zralosti, technologie sklizně, čištění a sušení obilnin a třídění a skladování okopanin). 10. Základní parametry nutriční a technologické kvality obilnin a okopanin. Živočišná produkce: 1. Národohospodářský význam chovu skotu, produkce mléka, produkce masa, mimoprodukční funkce. 2. Využití masných plemen skotu. 3. Zásady produkce vepřového masa plodnost, růst, zpracování. 4. Uplatnění drůbeže v produkci potravin. 5. Využití koní v současné společnosti pracovní, zdravotní, sportovní, společenské. 6. Produkční a mimoprodukční uplatnění ovcí v ČR. 7. Plodnost hospodářských zvířat a její předpoklady. 8. Etika chovu hospodářských zvířat význam, zásady, legislativa. Vejčík A. a kol.: Chov hospodářských zvířat. České Budějovice, ZF JU, 2001, 179 s. Diviš J. a kol.: Pěstování rostlin. České Budějovice, ZF JU 2000, 284 s. Šarapatka B., Urban J. a kol.: Ekologické zemědělství v praxi. Pro-bio Šumperk, 2007: 502 s. 8

9 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z EKONOMIE A MANAGEMENTU Ekonomie: 1. Chování spotřebitele a formování poptávky. Chování firmy a formování nabídky. 2. Dokonalá a nedokonalá konkurence. 3. Trhy výrobních faktorů. 4. Ekonomická rovnováha a její modely, klasický, keynesiánský a neoklasický. 5. Ekonomický růst, ekonomická síla a úroveň, koeficient a tempo růstu, nominální a reálný HDP. 6. Cenová hladina, absolutní a relativní ceny, formy a důsledky inflace, slumpflace a stagflace. 7. Nezaměstnanost a její druhy, míra nezaměstnanosti a přirozená míra nezaměstnanosti. 8. Státní rozpočet, jeho příjmy a výdaje, nástroje státního rozpočtu. 9. Monetární politika, její nástroje. Peníze, formy peněz a jejich historický vývoj, peněžní agregáty. Management (Management a marketing): 1. Vymezení základních pojmů managementu. 2. Pojetí strategického řízení, vize, poslání, cíle a strategie, analýzy prostředí podniku, formulace a implementace strategie. 3. Význam a funkce organizačního uspořádání podniku, organizační struktura, její typy, formální a neformální organizace. 4. Metody a styly vedení, teoretické přístupy ke stylu manažerské práce, vůdcovství, moc, týmová práce, participace na řízení. 5. Teorie rozhodování. Rozhodovací proces. Subjektivní a objektivní metody rozhodování. 6. Vymezení pojmu podniková kultura, prvky a úrovně podnikové kultury. 7. Pojetí a funkce kontroly, fáze kontrolního procesu. 8. Význam marketingu pro firmu a společnost. 9. Model chování spotřebitelů a organizací. Nástroje marketingového mixu, jejich užití a prostředky. Bednář J.: Základní kapitoly z mikroekonomie. ZSF JU, 2001 Holman R.: Ekonomie. 4.aktualiz.vydání, C.H.Beck, Praha, 2005 Mertlík P., Rusmichová L., Soukup J. a kol.: Úvod do obecné ekonomie. Aleko, Praha 1991 Samuelson Paul A., Nordhaus W.D: Ekonomie. Svoboda Praha, 1992 (respektive jakékoliv další vydání této učebnice) Rolínek L. a kolektiv: Teorie a praxe managementu. České Budějovice, 2003 Truneček J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha, 2003 Vodáček L., Vodáčková O.: Management, Teorie a praxe v informační společnosti. Praha,

10 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z ROSTLINNÝCH BIOTECHNOLOGIÍ a z BUNĚČNÉ A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE 1. Anatomie a morfologie rostlinných buněk a pletiv. 2. Genetická a cytogenetická struktura rostlinných pletiv. 3. Diferenciační procesy během růstu a vývoje rostlin. 4. Základní regenerační procesy u rostlin a rostlinných buněk. 5. Techniky kultivace rostlinných buněk in vitro. 6. Základní principy šlechtění rostlin. Ondřej et al. : Genové inženýrství rostlin Ondřej, Drobník: Transgenoze rostlin Nicholl: Genetic Engineering Rosypal: Nový přehled biologie Řehout et al.: Genetika I a II. 2000,

11 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku ze ŽIVOČIŠNÝCH BIOTECHNOLOGIÍ a z BUNĚČNÉ A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE 1. Základy molekulární genetiky. 2. Genetické procesy na úrovni buněk a jedinců. 3. Základy genetiky populací hospodářských zvířat. 4. Genetika užitkových vlastností hospodářských zvířat. 5. Základy šlechtění hospodářských zvířat. Snustad, Simmons : Genetika Campbell, Reece: Biologie Nicholl: Genetic Engineering Nussbaum et al.: Klinická genetika Ringo: Fundamental genetics Rosypal: Nový přehled biologie Řehout et al.: Genetika I a II. 2000,

12 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku ze ZÁKLADŮ CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT I a II Chov hospodářských zvířat I 1. Význam a perspektivy chovu skotu. 2. Ekonomika chovu skotu. 3. Technika chovu dojeného skotu. 4. Produkce mléka. 5. Produkce hovězího masa. 6. Technika chovu krav bez tržní produkce mléka. 7. Význam a perspektivy chovu koní. 8. Hodnocení zevnějšku a výkonnosti koní. 9. Ekonomika chovu koní. 10. Hospodářský význam chovu koz, mléčná a masná užitkovost. 11. Hospodářský význam chovu ovcí, mléčná a masná užitkovost. Chov hospodářských zvířat II 1. Význam chovu prasat a jeho perspektivy. 2. Užitkové typy prasat a jejich uplatnění. 3. Reprodukční vlastnosti prasat. 4. Výkrmnost a jatečná hodnota prasat. 5. Zásady odchovu prasat (selata, prasničky, kanečci). 6. Technika chovu prasat. 7. Význam chovu drůbeže a jeho perspektivy. 8. Produkce konzumních vajec. 9. Produkce drůbežího masa. 10. Vodní drůbež a její uplatnění. 11. Zásady chovu králíků. 12. Zásady chovu kožešinových zvířat. Frelich J. a kol.: Chov hospodářských zvířat I. České Budějovice, JU ZF s. Matoušek V. a kol.: Chov hospodářských zvířat II. České Budějovice, JU ZF s. 12

13 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z POZEMKOVÝCH ÚPRAV a PRÁVA Pozemkové úpravy: význam a využitelnost, náležitosti a postupy při projektování pozemkových úprav principy nového uspořádání pozemků včetně ochrany přírodních zdrojů, územních systémů ekologické stability, protierozní a protipovodňové ochrany, cestní sítě. dovednosti týkající se základních zeměměřických činností a používání zeměměřických přístrojů a pomůcek využívaných při stanovení obvodu pozemkových úprav i následného vytyčení schválených pozemkových úprav Dumbrovský M., Mezera J. a kol.: Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. Praha VÚMOP, s. Zákon č. 139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Vyhláška č. 545/2002 Sb. O postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav Hánek P. a kol.: Stavební geodézie. 1. vydání. Praha, ČVUT, Hánek P., Hánek P. (Jr.), Maršíková M.: Geodézie pro obor pozemkové úpravy a převody nemovitostí. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2007, 88 s. 2. vydání Právo: platná legislativa týkající se studované problematiky a její vývoj správní řád, vlastnická a jiná práva k majetku katastrální zákon, stavební zákon a stavební řád právní vztahy k nemovitému i movitému majetku z hlediska správného řešení zejména pozemků či jiné nemovitosti vstupující do řešení pozemkových úprav Aktuální legislativa Bradáč A., Fiala J.: Rádce nemovitosti, Linde, Praha, 1998 Bradáč A., Fiala J.: Nemovitosti oceňování a právní vztahy, Linde, Praha,

14 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z CHOVU ZVÍŘAT a PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN Chov zvířat 1. Význam a perspektivy chovu skotu 2. Technika chovu dojeného skotu 3. Technika chovu krav bez tržní produkce mléka 4. Význam a perspektivy chovu koní 5. Hospodářský význam chovu ovcí 6. Význam chovu prasat a jeho perspektivy 7. Technika chovu prasat Pěstování rostlin 1. Růst a vývoj polních plodin, fyziologické základy tvorby výnosu a projev agrotechnických opatření 2. Variantnost technologie pěstování z pohledu požadavků polních plodin, následného využití produkce a ekonomiky jejich pěstování 3. Bionomie chorob a škůdců a metody jejich regulace 4. Znalost zásad ochrany polních plodin proti škodlivým biotickým činitelům z pohledu účinné, ekologické a ekonomicky dostupné ochrany Bouška J a kol.: Chov dojeného skotu. Profi Press, Praha, 2006, 186 s. Kvapilík J. a kol.: Chov krav bez tržní produkce mléka. VÚŽV Praha-Uhříněves, 2006, 99 s. Maršálek M.: Chov koní - popis, posuzování, šlechtění. JU ZF v Č. Budějovicích, 2008, 109 s. Vejčík A. a kol. :Chov hospodářských zvířat. JU ZF v Č. Budějovicích, 2001, 178 s. Diviš J. a kol.: Pěstování rostlin (učební texty). ZF JU České Budějovice, Petr J., Húska J. a kol.: Speciální produkce rostlinná - I. (obecná část, obilniny). AF ČZU Praha, Hosnedl V., Vašák J., Mečiar L. a kol.: Rostlinná výroba - II (Luskoviny, olejniny). AF ČZU, Praha, Jůzl M., Pulkrábek J., Diviš J. a kol. Rostlinná výroba - III. (Okopaniny). 1. vyd., MZLU Brno,

15 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z BOTANIKY a ZOOLOGIE Botanika 1. základy cytologie, histologie a organologie rostlin 2. anatomické a morfologické charakteristiky užívané při taxonomické determinaci rostlin 3. determinace běžnějších i ohrožených zástupců středoevropské flóry včetně základních znalostí o jejich ekologii a ochraně. 4. systematika s důrazem na skupiny, zařazené do příloh A, B seznamů CITES, 5. geografické rozšíření, anatomie, morfologie, ekologie, příčiny ohrožení, otázky pěstování, ochrany ex situ i in situ Zoologie 1. charakteristika, taxonomie, morfologie, fyziologická specifika, ekologie a příklady živočichů z jednotlivých taxonomických skupin říše Animalia v rozsahu náplně ZOOLOGIE pro Bc stupeň oboru BOZO. 2. přehled zástupců jednotlivých taxonomických skupin živočichů, zařazených v přílohách A, B, CITES. 3. geografické rozšíření jednotlivých taxonů, základní údaje o jejich biologii, typu ohrožení, problematice ochrany. Hendrych R.: Systém a evoluce vyšších rostlin. Academia, Praha, Bell P. R. et Hemsley A. R.: Green plants, ed. 2.. Cambridge University Press, CITES, Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin. Úřední věstník Evropské unie, Nařízení komise (ES) č. 1332/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. Gaisler J., Zima J.: Zoologie obratlovců. Academia, 2007, 696 s. Hickman Jr. C., Roberts L., Keen S., Larson A., Eisenhour D.: Animal Diversity. 4th ed., Boston, MA: McGraw- Hill, 2007, 460 s. Rajchard J., Berec M., Šetlíková I., Šimek L.: Speciální zoologie 1. skripta ZF JU v Českých Budějovicích, 2010, 311 s. Sedlák E.: Zoologie bezobratlých. 2. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 2005, 336 s. 15

16 Příloha č. 2 Příloha opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2013/2014 Počty přijímaných studentů pro akademický rok 2013/2014* * v souladu s 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách je uváděn nejvyšší počet přijímaných uchazečů 1. Bakalářské studijní obory - prezenční studium: - Agroekologie 40 studentů - Agropodnikání 60 studentů - Biologie a ochrana zájmových organismů 40 studentů - Pozemkové úpravy a převody nemovitostí 60 studentů - Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině 40 studentů - Zemědělská technika, obchod, servis a služby 40 studentů - Zemědělství 40 studentů - Zemědělské biotechnologie 20 studentů - Zootechnika 40 studentů 2. Bakalářské studijní obory - kombinované studium: - Agroekologie 40 studentů - Agropodnikání 60 studentů - Biologie a ochrana zájmových organismů 40 studentů - Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině 60 studentů - Zootechnika 40 studentů 3. Navazující studijní obor prezenční studium: - Agroekologie 40 studentů - Agropodnikání 40 studentů - Biologie a ochrana zájmových organismů 40 studentů - Pozemkové úpravy a převody nemovitostí 20 studentů - Rostlinné biotechnologie 20 studentů - Zootechnika 20 studentů - Zemědělské inženýrství 20 studentů - Zootechnika 20 studentů - Živočišné biotechnologie 20 studentů 4. Navazující studijní obor kombinované studium: - Agroekologie 40 studentů - Agropodnikání 40 studentů - Zootechnika 20 studentů 16

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Součást vysoké školy Fakulta

Více

Informace o studiu. Zahradnická fakulta MENDELU. Zajímá tě kvalita potravin? Prožívají rostliny stres? A jak se rozmnožují?

Informace o studiu. Zahradnická fakulta MENDELU. Zajímá tě kvalita potravin? Prožívají rostliny stres? A jak se rozmnožují? Zahradnická fakulta MENDELU Zajímá tě kvalita potravin? Chceš využívat léčivou sílu rostlin? Informace o studiu na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně akademický rok 2015 / 2016 Prožívají rostliny

Více

213/2004 Sb. VYHLÁŠKA

213/2004 Sb. VYHLÁŠKA 213/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. dubna 2004, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti

Více

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Ministerstvo zemědělství ČR Č.j. 35271/2010-13090 V Praze dne 14.12. 2010 Vzdělávací program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Projekt vzdělávání zemědělců Zpracoval odbor

Více

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v raze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Kamýcká 129, 165 21 raha 6 Suchdol www.af.czu.cz INFORMACE O STUDIU 2015/2016 MAA AREÁLU ČZU 1. Rektorát, Institut

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM

STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM STUDIJNÍ PLÁNY Studijní programy NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM 2013 2014 STUDIJNÍ PLÁNY http://www.af.czu.cz http:// www. fappz.czu.cz http://www.agrobiologie.cz 2013 kolektiv autorů

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 41-51-H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Farmář, farmářka 41-51-H/01Zemědělec farmář Verze druhá,č.j.2938/2012

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012 Pro ÚHÚL Brandýs n.labem sestavil Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., katedra Ekonomiky a řízení lesního

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3.1. Vymezení základních pojmů 3.2. Cíle a principy ekologického zemědělství 3.3.Vývoj ekologického zemědělství v České republice 3.4. Vývoj ekologického zemědělství v EU a ve

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele 2006/2007 Jana Křížová Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více