SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY"

Transkript

1 SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY Číslo: listopadu 2012 Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2013/2014 Na základě znění 48 až 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen zákon ), a Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen statut ), čl. 6 až 12, vyhlašuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2013/2014. A. Termín pro podání přihlášek: do 31. března 2013 pouze na tiskopisech Přihláška ke studiu na vysoké škole dostupných elektronicky na webových stránkách fakulty k vyplnění a vytištění. Správnost údajů uvedených na elektronicky vyplněné a vytištěné přihlášce musí být ověřena (výsledky studia na střední škole). 1. Má-li přihláška formální nedostatky, fakulta ji vrátí uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, nesplnil základní podmínku pro zařazení do přijímacího řízení. 2. Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu (do ) a určenou formou (složenkou nebo doloženým bankovním převodem) poplatek stanovený podle 58 odst. 1 zákona a čl. 12 statutu, nesplnil základní podmínku pro zařazení do přijímacího řízení. 3. Uchazeč, který pouze vyplní on-line přihlášku a nezašle její výtisk s potvrzenými výsledky studia na střední škole podle pokynů na webových stránkách, nesplnil základní podmínku pro zařazení do přijímacího řízení. B. Bez přijímacích zkoušek budou posuzovány přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech: 1. Zemědělství: - Agroekologie - Agropodnikání - Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině - Zemědělská technika, obchod, servis a služby - Zemědělské biotechnologie - Zemědělství Zootechnika: - Zootechnika Zemědělská specializace: - Biologie a ochrana zájmových organismů. - Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Přijímací zkoušky jsou ve formě ústních zkoušek pro navazující studijní obor ve studijním programu: 1

2 2. Zemědělské inženýrství: - Agroekologie: z aplikované ekologie a základů zemědělské výroby. - Agropodnikání: ze základů zemědělské výroby, ekonomie a managementu - Rostlinné biotechnologie: z rostlinných biotechnologií a buněčné a molekulární biologie. - Zemědělské inženýrství: z pěstování rostlin a chovu zvířat - Živočišné biotechnologie: z živočišných biotechnologií a buněčné a molekulární biologie. Zemědělská specializace: - Biologie a ochrana zájmových organismů: z botaniky a zoologie - Pozemkové úpravy a převody nemovitostí: z pozemkových úprav a práva Zootechnika - Zootechnika: Ze základů chovu zvířat I a chovu zvířat II Požadované znalosti z předmětů přijímací zkoušky vymezují tematické okruhy pro přijímací zkoušky z jednotlivých předmětů uvedených v příloze (příloha č. 1). C. Děkan fakulty může zcela nebo zčásti prominout přijímací řízení uchazečům, kteří již na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studovali ve stejném nebo příbuzném studijním programu a ukončili studium z jiných důvodů než prospěchových. U absolventů bakalářského studia na Zemědělské fakultě hlásících se do kteréhokoliv studijního oboru navazujícího magisterského studia do studijního průměru 2,0 (bez státních závěrečných zkoušek) může děkan prominout přijímací zkoušku. Děkan může též prominout přijímací řízení u absolventů vyjmenovaných vyšších odborných škol hlásících se do studia bakalářských studijních oborů z vyšší odborné školy do studijního průměru 2,0 včetně (bez absolutoria). Jedná se o absolventy vyššího odborného studia následujících škol: - Vyšší odborné školy a střední zemědělské školy Benešov - Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Tábor - Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické České Budějovice obor Zemědělská technika, obchod, servis, služby D. Termín konání přijímacích zkoušek pro navazující magisterské programy je Konkrétní termín konání přijímací zkoušky podle zvoleného studijního oboru a formy studia bude sdělen každému uchazeči o studium spolu s dalšími informacemi o přijímací zkoušce písemně v souvislosti s potvrzením příjmu přihlášky ke studiu. Náhradní termín přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium (rovnocenný řádnému termínu přijímací zkoušky) je Náhradní termín je určen pouze těm uchazečům, kteří se nemohli dostavit na řádný termín ze závažných zdravotních důvodů (doložených pracovní neschopností) nebo pro konání maturitní zkoušky a požádají-li o něj do 5 dnů po konání řádného termínu. Účast na přijímacích zkouškách na jinou vysokou školu není omluvou. E. Hodnotící a přijímací komise: 1. Vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek provádí neveřejně hodnotící komise jmenované pro každý předmět přijímací zkoušky. 2. Vyhodnocení celkových výsledků přijímacího řízení každého uchazeče o studium provádí přijímací komise, složené z předsedy a dvou členů a jmenované pro každý studijní obor a formu studia. 2

3 3. Hlavní přijímací komise jmenovaná děkanem zpracovává návrh děkana o přijetí. F. Minimální počet bodů pro předměty přijímací zkoušky u jednotlivých navazujících magisterských studijních oborů je stanoven takto: Studijní obor Předmět přijímací zkoušky/minimální počet bodů Agroekologie Aplikovaná ekologie/50 Základy zemědělské výroby/50 Agropodnikání Základy zemědělské výroby/50 Ekonomie a management/50 Rostlinné biotechnologie Rostlinné biotechnologie/ 50 Buněčná a molekulární biologie/50 Živočišné biotechnologie Živočišné biotechnologie/ 50 Buněčná a molekulární biologie/50 Zootechnika Základy chovu zvířat I/50 Základy chovu zvířat II /50 Zemědělské inženýrství Pěstování rostlin/50 Chov zvířat/50 Biol. a ochrana zájm. organismů Botanika/50 Zoologie/50 Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Pozemkové úpravy/50 Právo/50 Stanovený minimální počet bodů je limitem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky z daného předmětu u příslušného studijního oboru. G. Ke studiu může být přijat uchazeč, který současně splní tyto podmínky: 1. Uchazeč doloží úspěšné vykonání maturity maturitním vysvědčením nebo jeho úředně ověřenou kopií. V případě absolutoria zahraniční střední školy předloží uchazeč nostrifikovaný dokument o závěrečné zkoušce rovnocenné maturitě. Pro studium v navazujícím studijním programu uchazeč doloží úspěšné vykonání státní závěrečné zkoušky a udělení titulu bakalář vysvědčením a diplomem nebo potvrzením příslušné vysoké školy, kterou absolvoval. Podmínky pro přijímání do navazujícího magisterského studia: - obory Agroekologie, Agropodnikání, Biologie a ochrana zájmových organismů, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, Rostlinné biotechnologie, Živočišné biotechnologie, Zemědělské inženýrství a Zootechnika: absolvent bakalářského studia přírodovědeckého nebo zemědělského zaměření. Děkan Zemědělské fakulty JU může na základě objektivních faktů vyplývajících z přihlášky či přiloženého životopisu posoudit přihlášku ke studiu uchazeče do navazujícího magisterského studia, který je absolventem jiného než bakalářského studijního programu přírodovědeckého nebo zemědělského zaměření a jeho přihlášku ke studiu do přijímacího řízení zahrnout, resp. povolit jeho přijetí do prvního ročníku. V takovém případě může děkan stanovit doplňující podmínky pro absolvování navazujícího magisterského studia. Toto ustanovení platí rovněž v případě, že uchazeč je absolventem bakalářského studia přírodovědeckého nebo zemědělského zaměření, avšak jiného oboru než je vyjmenován pod písmenem B tohoto opatření. Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Biologie a ochrana zájmových organismů, kteří neabsolvovali bakalářské studium téhož oboru nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: 3

4 - systematika CITES rostlin (KBD/SCR) - systematika CITES živočichů (KBD/SCZ) - legislativa ochrany přírody v ČR a Evropě (KBD/LOP) - čtvrtý předmět podle zaměření své magisterské práce na základě pokynů garanta oboru. Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Zemědělské inženýrství, kteří neabsolvovali bakalářské studium oborů Zemědělství nebo Agropodnikání nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Genetika nebo Genetika I - Pěstování rostlin I (KRV/PR1) - Pěstování rostlin II (KRV/PR2) - Chov hospodářských zvířat I (KSZ/CHHZ1) - Chov hospodářských zvířat II (KSZ/CHHZ2) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, kteří neabsolvovali bakalářské studium téhož oboru oboru nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Geodézie I (KKM/GEODA) - Geodézie I (KKM/GEODB) - Vodní režim krajiny (KKM/VODR) - Protierozní ochrana a rekultivace (KKM/PRERO) - Pozemkové úpravy I (KKM/POUP1) - Právo I (KPH/PRAV1) - Právo II (KPH/PRAV2) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Zootechnika, kteří neabsolvovali bakalářské studium téhož oboru nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Genetika - Chov zvířat I (KSZ/CHHZ1) - Chov zvířat II (KSZ/CHHZ2) - Výživa a krmení hospodářských zvířat I (KSZ/CHHZ1) - Výživa a krmení hospodářských zvířat II (KSZ/CHHZ2) - Reprodukce hospodářských zvířat (KSZ/REPHZ) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Agroekologie, kteří neabsolvovali bakalářské studium téhož oboru nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Geologie a půdoznalství (KBD/GPUD) - Základní agrotechnika (KAB/ZAAGR) - Ekologie I (KRV/EKOL1) - Ekologie II (KRV/EKOL2) 4

5 Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Rostlinné Biotechnologie, kteří neabsolvovali bakalářské studium oboru Zemědělské biotechnologie nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Mikrobiální biotechnologie (KVD/MBB) - Metody kultivací tkání a buněk (KRV/MKTB) - Biotechnologie rostlinných buněk (KRV/BRB) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Živočišné biotechnologie, kteří neabsolvovali bakalářské studium oboru Zemědělské biotechnologie nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Biologie chovu a šlechtění zvířat (KGV/BCHZ) - Základy výživy a krmení hosp. zvířat (KGV/ZVHZ) - Molekulární biologie (KGV/MOLBI) - Genetika I (KGV/GEN1) - Genetika II (KGV/GEN2) - Reprodukce hospodářských zvířat (KSZ/REPHZ) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Agropodnikání, kteří neabsolvovali bakalářské studium téhož oboru nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Management I (KŘE/MAN1) - Chov hospodářských zvířat I (KSZ/CHHZ1) - Chov hospodářských zvířat II (KSZ/CHHZ2) - Pěstování rostlin I (KRV/PR1) - Pěstování rostlin II (KRV/PR2) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do kteréhokoliv navazujícího magisterského studijního oboru ZF a kteří neabsolvovali během bakalářského studia anglický jazyk v rozsahu výuky ZM1, ZM2, ZM3 na Zemědělské fakultě JU, je stanovena povinnost během navazujícího studia absolvovat anglický jazyk v tomto rozsahu, případně prokázat ekvivalentní znalosti. V případě absolutoria zahraniční vysoké či vyšší odborné školy předloží uchazeč nostrifikovaný dokument o státní závěrečné zkoušce rovnocenné udělení bakalářského titulu na vysoké škole v České republice. 2. Uchazeč prokáže potřebnou způsobilost ke studiu následujícím způsobem: a) Uchazeč úspěšně absolvuje zkoušku ze všech předmětů přijímací zkoušky stanovených pro zvolený studijní obor, pokud mu přijímací zkouška zčásti či zcela nebyla prominuta na základě pravidel stanovených tímto opatřením děkana. b) Výsledky z každé části přijímací zkoušky, tj. z každého předmětu, se hodnotí bodově při využití 100 bodového systému. Pro každý předmět je stanovena minimální hranice v počtu bodů. Při nesplnění stanovené minimální hranice z jakéhokoliv předmětu přijímací zkoušky není splněna podmínka úspěšnosti zkoušky - viz. bod a). 5

6 c) U studentů, kteří se hlásí na obory bez přijímacích zkoušek, bude pořadí určeno průměrným prospěchem z celého studia střední školy (bez maturity) a pořadí bude základem pro počty přijímaných studentů (viz příloha 2). d) Průměrný prospěch z celého studia bakalářského studijního programu (bez SZZ) se hodnotí bodově při využití 200 bodového systému (průměrný prospěch 1,00 = 200 bodů, průměrný prospěch 3,00 = 0 bodů). e) Na základě výsledků přijímacího řízení se uchazeč umístí v pořadí úspěšných uchazečů tak, že je v intervalu stanoveného počtu přijímaných studentů. Počty přijímaných studentů tvoří přílohu (příloha č. 2) tohoto opatření děkana. Pořadí uchazečů jsou veřejně přístupná na studijním oddělení fakulty. H. Podle 50 odst. 6 zákona má uchazeč právo nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu na studijním oddělení fakulty ve dnech v době od 8 hod. do 10 hod. Uchazeč může požádat děkana fakulty o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkan může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí děkana, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo podmínkami stanovenými podle 49 odst. 1 a 3 zákona. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. Podmínky pro přijetí ke studiu na Zemědělské fakultě projednal a schválil Akademický senát Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 22. listopadu Předkládá: Ing. Karel Suchý, Ph.D. prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. v.r. děkan fakulty 6

7 Příloha č. 1 Příloha opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2013/2014 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z APLIKOVANÉ EKOLOGIE 1. Ekosystém a agroekosystém z hlediska funkce vstupů a výstupů: a) vstupy do ekosystému (energie, voda, anorganické a organické látky); b) výstupy z ekosystému (primární produkce, biomasa, účinnost, odpadní látky). 2. Látkové a energetické toky v agroekosystému: a) energetické toky v ekosystému (vstup, výstup, produkce, účinnost, potravní sítě a tok energie); b) látkové toky v ekosystému (biogeochemické cykly, koloběh vody, toky látek v potravní síti). 3. Biodiverzita: a) základní charakteristika a členění (α, β, γ); b) ochrana a její zachování. 4. Vztahy mezi organismy: a) kompetice vnitrodruhová x mezidruhová; b) predace, parazitace, herbivorie; c) mutualismus, symbióza. 5. Trvale udržitelné systémy hospodaření: a) principy; b) zásady. 6. Územní systémy ekologické stability: a) tvorba; b) struktura (biocentrum, biokoridor, interakční prvek); c) význam. 7. Edafon v půdě: a) členění; b) funkce a význam pro půdní úrodnost. 8. Bioindikátory: a) charakteristika; b) význam pro hodnocení trvalé udržitelnosti. 9. Environmentálně cenná území: a) specifikace; b) význam; c) zásady managementu. 10. Konvenční, integrované a ekologické zemědělství: a) principy hospodaření; b) vzájemné odlišnosti; c) zhodnocení vlivu na životní prostředí. Farina A.: Principles and Methods in Landscape Ecology,Toward a Science of Landscape. Springer, 2006 Kendr J.: Teoretické a praktické aspekty ekologie krajiny. MŽP ČR, Enigma s.r.o., 2000 Kovář P.: Krajinná ekologie. Učební texty,univerzity Karlovy, Karolinum, UK Praha, 2008 Löw J., Míchal I.: Krajinný ráz. Praha, 2003 Míchal I.: Ekologická stabilita. MŽP ČR, Praha, 1994 Sádlo J., Pokorný P., Hájek P., Dreslerová D., Cílek V.: Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Nakladatelství Malá Skála, Praha,

8 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku ze ZÁKLADŮ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY Rostlinná produkce: 1. Půdní úrodnost, fyzikální a chemické vlastnosti půdy a jejich vliv na zpracování. 2. Významné plevele v obilninách a okopaninách a způsoby jejich regulace. 3. Základní a předseťové zpracování půdy (význam, technologie, vhodnost k plodinám). 4. Výživa a hnojení obilnin, význam pro tvorbu výnosu. 5. Střídání plodin v osevních postupech. Význam agrobiodiverzity pro výkon, zdraví rostlin a kvalitu produkce. 6. Zásady pěstování obilnin (založení porostu, agrotechnické zásahy během vegetace, ochrana proti chorobám a škůdcům). 7. Zásady pěstování okopanin (založení porostu, agrotechnické zásahy během vegetace, ochrana proti chorobám a škůdcům). 8. Zásady pěstování základních technických plodin (založení porostu, agrotechnické zásahy během vegetace, ochrana proti chorobám a škůdcům). 9. Sklizeň a posklizňové ošetření obilnin a okopanin (fáze zralosti, technologie sklizně, čištění a sušení obilnin a třídění a skladování okopanin). 10. Základní parametry nutriční a technologické kvality obilnin a okopanin. Živočišná produkce: 1. Národohospodářský význam chovu skotu, produkce mléka, produkce masa, mimoprodukční funkce. 2. Využití masných plemen skotu. 3. Zásady produkce vepřového masa plodnost, růst, zpracování. 4. Uplatnění drůbeže v produkci potravin. 5. Využití koní v současné společnosti pracovní, zdravotní, sportovní, společenské. 6. Produkční a mimoprodukční uplatnění ovcí v ČR. 7. Plodnost hospodářských zvířat a její předpoklady. 8. Etika chovu hospodářských zvířat význam, zásady, legislativa. Vejčík A. a kol.: Chov hospodářských zvířat. České Budějovice, ZF JU, 2001, 179 s. Diviš J. a kol.: Pěstování rostlin. České Budějovice, ZF JU 2000, 284 s. Šarapatka B., Urban J. a kol.: Ekologické zemědělství v praxi. Pro-bio Šumperk, 2007: 502 s. 8

9 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z EKONOMIE A MANAGEMENTU Ekonomie: 1. Chování spotřebitele a formování poptávky. Chování firmy a formování nabídky. 2. Dokonalá a nedokonalá konkurence. 3. Trhy výrobních faktorů. 4. Ekonomická rovnováha a její modely, klasický, keynesiánský a neoklasický. 5. Ekonomický růst, ekonomická síla a úroveň, koeficient a tempo růstu, nominální a reálný HDP. 6. Cenová hladina, absolutní a relativní ceny, formy a důsledky inflace, slumpflace a stagflace. 7. Nezaměstnanost a její druhy, míra nezaměstnanosti a přirozená míra nezaměstnanosti. 8. Státní rozpočet, jeho příjmy a výdaje, nástroje státního rozpočtu. 9. Monetární politika, její nástroje. Peníze, formy peněz a jejich historický vývoj, peněžní agregáty. Management (Management a marketing): 1. Vymezení základních pojmů managementu. 2. Pojetí strategického řízení, vize, poslání, cíle a strategie, analýzy prostředí podniku, formulace a implementace strategie. 3. Význam a funkce organizačního uspořádání podniku, organizační struktura, její typy, formální a neformální organizace. 4. Metody a styly vedení, teoretické přístupy ke stylu manažerské práce, vůdcovství, moc, týmová práce, participace na řízení. 5. Teorie rozhodování. Rozhodovací proces. Subjektivní a objektivní metody rozhodování. 6. Vymezení pojmu podniková kultura, prvky a úrovně podnikové kultury. 7. Pojetí a funkce kontroly, fáze kontrolního procesu. 8. Význam marketingu pro firmu a společnost. 9. Model chování spotřebitelů a organizací. Nástroje marketingového mixu, jejich užití a prostředky. Bednář J.: Základní kapitoly z mikroekonomie. ZSF JU, 2001 Holman R.: Ekonomie. 4.aktualiz.vydání, C.H.Beck, Praha, 2005 Mertlík P., Rusmichová L., Soukup J. a kol.: Úvod do obecné ekonomie. Aleko, Praha 1991 Samuelson Paul A., Nordhaus W.D: Ekonomie. Svoboda Praha, 1992 (respektive jakékoliv další vydání této učebnice) Rolínek L. a kolektiv: Teorie a praxe managementu. České Budějovice, 2003 Truneček J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha, 2003 Vodáček L., Vodáčková O.: Management, Teorie a praxe v informační společnosti. Praha,

10 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z ROSTLINNÝCH BIOTECHNOLOGIÍ a z BUNĚČNÉ A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE 1. Anatomie a morfologie rostlinných buněk a pletiv. 2. Genetická a cytogenetická struktura rostlinných pletiv. 3. Diferenciační procesy během růstu a vývoje rostlin. 4. Základní regenerační procesy u rostlin a rostlinných buněk. 5. Techniky kultivace rostlinných buněk in vitro. 6. Základní principy šlechtění rostlin. Ondřej et al. : Genové inženýrství rostlin Ondřej, Drobník: Transgenoze rostlin Nicholl: Genetic Engineering Rosypal: Nový přehled biologie Řehout et al.: Genetika I a II. 2000,

11 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku ze ŽIVOČIŠNÝCH BIOTECHNOLOGIÍ a z BUNĚČNÉ A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE 1. Základy molekulární genetiky. 2. Genetické procesy na úrovni buněk a jedinců. 3. Základy genetiky populací hospodářských zvířat. 4. Genetika užitkových vlastností hospodářských zvířat. 5. Základy šlechtění hospodářských zvířat. Snustad, Simmons : Genetika Campbell, Reece: Biologie Nicholl: Genetic Engineering Nussbaum et al.: Klinická genetika Ringo: Fundamental genetics Rosypal: Nový přehled biologie Řehout et al.: Genetika I a II. 2000,

12 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku ze ZÁKLADŮ CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT I a II Chov hospodářských zvířat I 1. Význam a perspektivy chovu skotu. 2. Ekonomika chovu skotu. 3. Technika chovu dojeného skotu. 4. Produkce mléka. 5. Produkce hovězího masa. 6. Technika chovu krav bez tržní produkce mléka. 7. Význam a perspektivy chovu koní. 8. Hodnocení zevnějšku a výkonnosti koní. 9. Ekonomika chovu koní. 10. Hospodářský význam chovu koz, mléčná a masná užitkovost. 11. Hospodářský význam chovu ovcí, mléčná a masná užitkovost. Chov hospodářských zvířat II 1. Význam chovu prasat a jeho perspektivy. 2. Užitkové typy prasat a jejich uplatnění. 3. Reprodukční vlastnosti prasat. 4. Výkrmnost a jatečná hodnota prasat. 5. Zásady odchovu prasat (selata, prasničky, kanečci). 6. Technika chovu prasat. 7. Význam chovu drůbeže a jeho perspektivy. 8. Produkce konzumních vajec. 9. Produkce drůbežího masa. 10. Vodní drůbež a její uplatnění. 11. Zásady chovu králíků. 12. Zásady chovu kožešinových zvířat. Frelich J. a kol.: Chov hospodářských zvířat I. České Budějovice, JU ZF s. Matoušek V. a kol.: Chov hospodářských zvířat II. České Budějovice, JU ZF s. 12

13 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z POZEMKOVÝCH ÚPRAV a PRÁVA Pozemkové úpravy: význam a využitelnost, náležitosti a postupy při projektování pozemkových úprav principy nového uspořádání pozemků včetně ochrany přírodních zdrojů, územních systémů ekologické stability, protierozní a protipovodňové ochrany, cestní sítě. dovednosti týkající se základních zeměměřických činností a používání zeměměřických přístrojů a pomůcek využívaných při stanovení obvodu pozemkových úprav i následného vytyčení schválených pozemkových úprav Dumbrovský M., Mezera J. a kol.: Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. Praha VÚMOP, s. Zákon č. 139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Vyhláška č. 545/2002 Sb. O postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav Hánek P. a kol.: Stavební geodézie. 1. vydání. Praha, ČVUT, Hánek P., Hánek P. (Jr.), Maršíková M.: Geodézie pro obor pozemkové úpravy a převody nemovitostí. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2007, 88 s. 2. vydání Právo: platná legislativa týkající se studované problematiky a její vývoj správní řád, vlastnická a jiná práva k majetku katastrální zákon, stavební zákon a stavební řád právní vztahy k nemovitému i movitému majetku z hlediska správného řešení zejména pozemků či jiné nemovitosti vstupující do řešení pozemkových úprav Aktuální legislativa Bradáč A., Fiala J.: Rádce nemovitosti, Linde, Praha, 1998 Bradáč A., Fiala J.: Nemovitosti oceňování a právní vztahy, Linde, Praha,

14 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z CHOVU ZVÍŘAT a PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN Chov zvířat 1. Význam a perspektivy chovu skotu 2. Technika chovu dojeného skotu 3. Technika chovu krav bez tržní produkce mléka 4. Význam a perspektivy chovu koní 5. Hospodářský význam chovu ovcí 6. Význam chovu prasat a jeho perspektivy 7. Technika chovu prasat Pěstování rostlin 1. Růst a vývoj polních plodin, fyziologické základy tvorby výnosu a projev agrotechnických opatření 2. Variantnost technologie pěstování z pohledu požadavků polních plodin, následného využití produkce a ekonomiky jejich pěstování 3. Bionomie chorob a škůdců a metody jejich regulace 4. Znalost zásad ochrany polních plodin proti škodlivým biotickým činitelům z pohledu účinné, ekologické a ekonomicky dostupné ochrany Bouška J a kol.: Chov dojeného skotu. Profi Press, Praha, 2006, 186 s. Kvapilík J. a kol.: Chov krav bez tržní produkce mléka. VÚŽV Praha-Uhříněves, 2006, 99 s. Maršálek M.: Chov koní - popis, posuzování, šlechtění. JU ZF v Č. Budějovicích, 2008, 109 s. Vejčík A. a kol. :Chov hospodářských zvířat. JU ZF v Č. Budějovicích, 2001, 178 s. Diviš J. a kol.: Pěstování rostlin (učební texty). ZF JU České Budějovice, Petr J., Húska J. a kol.: Speciální produkce rostlinná - I. (obecná část, obilniny). AF ČZU Praha, Hosnedl V., Vašák J., Mečiar L. a kol.: Rostlinná výroba - II (Luskoviny, olejniny). AF ČZU, Praha, Jůzl M., Pulkrábek J., Diviš J. a kol. Rostlinná výroba - III. (Okopaniny). 1. vyd., MZLU Brno,

15 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z BOTANIKY a ZOOLOGIE Botanika 1. základy cytologie, histologie a organologie rostlin 2. anatomické a morfologické charakteristiky užívané při taxonomické determinaci rostlin 3. determinace běžnějších i ohrožených zástupců středoevropské flóry včetně základních znalostí o jejich ekologii a ochraně. 4. systematika s důrazem na skupiny, zařazené do příloh A, B seznamů CITES, 5. geografické rozšíření, anatomie, morfologie, ekologie, příčiny ohrožení, otázky pěstování, ochrany ex situ i in situ Zoologie 1. charakteristika, taxonomie, morfologie, fyziologická specifika, ekologie a příklady živočichů z jednotlivých taxonomických skupin říše Animalia v rozsahu náplně ZOOLOGIE pro Bc stupeň oboru BOZO. 2. přehled zástupců jednotlivých taxonomických skupin živočichů, zařazených v přílohách A, B, CITES. 3. geografické rozšíření jednotlivých taxonů, základní údaje o jejich biologii, typu ohrožení, problematice ochrany. Hendrych R.: Systém a evoluce vyšších rostlin. Academia, Praha, Bell P. R. et Hemsley A. R.: Green plants, ed. 2.. Cambridge University Press, CITES, Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin. Úřední věstník Evropské unie, Nařízení komise (ES) č. 1332/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. Gaisler J., Zima J.: Zoologie obratlovců. Academia, 2007, 696 s. Hickman Jr. C., Roberts L., Keen S., Larson A., Eisenhour D.: Animal Diversity. 4th ed., Boston, MA: McGraw- Hill, 2007, 460 s. Rajchard J., Berec M., Šetlíková I., Šimek L.: Speciální zoologie 1. skripta ZF JU v Českých Budějovicích, 2010, 311 s. Sedlák E.: Zoologie bezobratlých. 2. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 2005, 336 s. 15

16 Příloha č. 2 Příloha opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2013/2014 Počty přijímaných studentů pro akademický rok 2013/2014* * v souladu s 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách je uváděn nejvyšší počet přijímaných uchazečů 1. Bakalářské studijní obory - prezenční studium: - Agroekologie 40 studentů - Agropodnikání 60 studentů - Biologie a ochrana zájmových organismů 40 studentů - Pozemkové úpravy a převody nemovitostí 60 studentů - Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině 40 studentů - Zemědělská technika, obchod, servis a služby 40 studentů - Zemědělství 40 studentů - Zemědělské biotechnologie 20 studentů - Zootechnika 40 studentů 2. Bakalářské studijní obory - kombinované studium: - Agroekologie 40 studentů - Agropodnikání 60 studentů - Biologie a ochrana zájmových organismů 40 studentů - Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině 60 studentů - Zootechnika 40 studentů 3. Navazující studijní obor prezenční studium: - Agroekologie 40 studentů - Agropodnikání 40 studentů - Biologie a ochrana zájmových organismů 40 studentů - Pozemkové úpravy a převody nemovitostí 20 studentů - Rostlinné biotechnologie 20 studentů - Zootechnika 20 studentů - Zemědělské inženýrství 20 studentů - Zootechnika 20 studentů - Živočišné biotechnologie 20 studentů 4. Navazující studijní obor kombinované studium: - Agroekologie 40 studentů - Agropodnikání 40 studentů - Zootechnika 20 studentů 16

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 č.j. 09/0163/15 Vodňany, 11.5.2015 Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Na základě 48 až 50 zákona č.111/1998

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 31.10.2014 Č.j.: 044/17900/2014/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: dnem data vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ```````````` PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Bakalářský studijní program Audio inženýrství (AUDIO-J) Brno 2015 ÚVOD Tato příručka je určena uchazečům o studium na Fakultě elektrotechniky a komunikačních

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Směrnice č. 2 /2010 Věc: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2011/2012 Účinnost od: 1. 10. 2010 do 31.10. 2011

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE)

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE) MASARYKŮVÚSTAVVYŠŠÍCHSTUDIÍČVUTVPRAZE Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT vpraze vyhlašuje mimořádné kolopřijímacíhořízeníprobakalářskýstudijníprogramspecializacevpedagogice, studijní obor

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 214/215 Přijímací řízení pro akademický rok 214/215 proběhlo v souladu se směrnicí č. 5/213 Pravidla pro

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo:.. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Vypracoval Schválil Funkce

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 P01/2012. Interní směrnice

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 P01/2012. Interní směrnice Interní směrnice P01/2012 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/76349 Schválila: Ing. Petra

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice A. Základní údaje 1. Adresa fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 038/7771111 Fax: 038/5300122 IČO: 60076658 DIČ: 077-60076658

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 41-45 - L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Třída: MZ2A Období: jaro 2015 Profilová část maturitní zkoušky

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 P01/2010. Interní směrnice

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 P01/2010. Interní směrnice Interní směrnice P01/2010 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/58170 Schválil: Ing. Petra Mansfeldová,

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Vytvo ené výukové materiály Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Panely u ebny v p írod íslo panelu Název panelu íslo panelu Název

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 009 Informace o

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tento Řád přijímacího řízení Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje přijímání

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

... blízko k rostlinám, blízko k lidem... INFORMACE O STUDIU

... blízko k rostlinám, blízko k lidem... INFORMACE O STUDIU ... blízko k rostlinám, blízko k lidem... INFORMACE O STUDIU akademický rok 2013/2014 1 OBSAH ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 PŘEDPOKLADY KE STUDIU... 4 STUDIJNÍ OBORY NA ZAHRADNICKÉ FAKULTĚ V LEDNICI... 5 PŘIJÍMACÍ

Více

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013)

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) 1. Meteorologie, klimatologie a fenologie jako vědy využitelné v energetických, zemědělských a zahradnických technologických procesech - Charakteristika

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz Ing. Jana

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Rozhodnutí rektora č. 13/2014

Rozhodnutí rektora č. 13/2014 Rozhodnutí rektora č. 13/2014 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2015/2016 Tímto rozhodnutím

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více