SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY"

Transkript

1 SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY Číslo: listopadu 2012 Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2013/2014 Na základě znění 48 až 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen zákon ), a Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen statut ), čl. 6 až 12, vyhlašuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2013/2014. A. Termín pro podání přihlášek: do 31. března 2013 pouze na tiskopisech Přihláška ke studiu na vysoké škole dostupných elektronicky na webových stránkách fakulty k vyplnění a vytištění. Správnost údajů uvedených na elektronicky vyplněné a vytištěné přihlášce musí být ověřena (výsledky studia na střední škole). 1. Má-li přihláška formální nedostatky, fakulta ji vrátí uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, nesplnil základní podmínku pro zařazení do přijímacího řízení. 2. Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu (do ) a určenou formou (složenkou nebo doloženým bankovním převodem) poplatek stanovený podle 58 odst. 1 zákona a čl. 12 statutu, nesplnil základní podmínku pro zařazení do přijímacího řízení. 3. Uchazeč, který pouze vyplní on-line přihlášku a nezašle její výtisk s potvrzenými výsledky studia na střední škole podle pokynů na webových stránkách, nesplnil základní podmínku pro zařazení do přijímacího řízení. B. Bez přijímacích zkoušek budou posuzovány přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech: 1. Zemědělství: - Agroekologie - Agropodnikání - Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině - Zemědělská technika, obchod, servis a služby - Zemědělské biotechnologie - Zemědělství Zootechnika: - Zootechnika Zemědělská specializace: - Biologie a ochrana zájmových organismů. - Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Přijímací zkoušky jsou ve formě ústních zkoušek pro navazující studijní obor ve studijním programu: 1

2 2. Zemědělské inženýrství: - Agroekologie: z aplikované ekologie a základů zemědělské výroby. - Agropodnikání: ze základů zemědělské výroby, ekonomie a managementu - Rostlinné biotechnologie: z rostlinných biotechnologií a buněčné a molekulární biologie. - Zemědělské inženýrství: z pěstování rostlin a chovu zvířat - Živočišné biotechnologie: z živočišných biotechnologií a buněčné a molekulární biologie. Zemědělská specializace: - Biologie a ochrana zájmových organismů: z botaniky a zoologie - Pozemkové úpravy a převody nemovitostí: z pozemkových úprav a práva Zootechnika - Zootechnika: Ze základů chovu zvířat I a chovu zvířat II Požadované znalosti z předmětů přijímací zkoušky vymezují tematické okruhy pro přijímací zkoušky z jednotlivých předmětů uvedených v příloze (příloha č. 1). C. Děkan fakulty může zcela nebo zčásti prominout přijímací řízení uchazečům, kteří již na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studovali ve stejném nebo příbuzném studijním programu a ukončili studium z jiných důvodů než prospěchových. U absolventů bakalářského studia na Zemědělské fakultě hlásících se do kteréhokoliv studijního oboru navazujícího magisterského studia do studijního průměru 2,0 (bez státních závěrečných zkoušek) může děkan prominout přijímací zkoušku. Děkan může též prominout přijímací řízení u absolventů vyjmenovaných vyšších odborných škol hlásících se do studia bakalářských studijních oborů z vyšší odborné školy do studijního průměru 2,0 včetně (bez absolutoria). Jedná se o absolventy vyššího odborného studia následujících škol: - Vyšší odborné školy a střední zemědělské školy Benešov - Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Tábor - Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické České Budějovice obor Zemědělská technika, obchod, servis, služby D. Termín konání přijímacích zkoušek pro navazující magisterské programy je Konkrétní termín konání přijímací zkoušky podle zvoleného studijního oboru a formy studia bude sdělen každému uchazeči o studium spolu s dalšími informacemi o přijímací zkoušce písemně v souvislosti s potvrzením příjmu přihlášky ke studiu. Náhradní termín přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium (rovnocenný řádnému termínu přijímací zkoušky) je Náhradní termín je určen pouze těm uchazečům, kteří se nemohli dostavit na řádný termín ze závažných zdravotních důvodů (doložených pracovní neschopností) nebo pro konání maturitní zkoušky a požádají-li o něj do 5 dnů po konání řádného termínu. Účast na přijímacích zkouškách na jinou vysokou školu není omluvou. E. Hodnotící a přijímací komise: 1. Vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek provádí neveřejně hodnotící komise jmenované pro každý předmět přijímací zkoušky. 2. Vyhodnocení celkových výsledků přijímacího řízení každého uchazeče o studium provádí přijímací komise, složené z předsedy a dvou členů a jmenované pro každý studijní obor a formu studia. 2

3 3. Hlavní přijímací komise jmenovaná děkanem zpracovává návrh děkana o přijetí. F. Minimální počet bodů pro předměty přijímací zkoušky u jednotlivých navazujících magisterských studijních oborů je stanoven takto: Studijní obor Předmět přijímací zkoušky/minimální počet bodů Agroekologie Aplikovaná ekologie/50 Základy zemědělské výroby/50 Agropodnikání Základy zemědělské výroby/50 Ekonomie a management/50 Rostlinné biotechnologie Rostlinné biotechnologie/ 50 Buněčná a molekulární biologie/50 Živočišné biotechnologie Živočišné biotechnologie/ 50 Buněčná a molekulární biologie/50 Zootechnika Základy chovu zvířat I/50 Základy chovu zvířat II /50 Zemědělské inženýrství Pěstování rostlin/50 Chov zvířat/50 Biol. a ochrana zájm. organismů Botanika/50 Zoologie/50 Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Pozemkové úpravy/50 Právo/50 Stanovený minimální počet bodů je limitem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky z daného předmětu u příslušného studijního oboru. G. Ke studiu může být přijat uchazeč, který současně splní tyto podmínky: 1. Uchazeč doloží úspěšné vykonání maturity maturitním vysvědčením nebo jeho úředně ověřenou kopií. V případě absolutoria zahraniční střední školy předloží uchazeč nostrifikovaný dokument o závěrečné zkoušce rovnocenné maturitě. Pro studium v navazujícím studijním programu uchazeč doloží úspěšné vykonání státní závěrečné zkoušky a udělení titulu bakalář vysvědčením a diplomem nebo potvrzením příslušné vysoké školy, kterou absolvoval. Podmínky pro přijímání do navazujícího magisterského studia: - obory Agroekologie, Agropodnikání, Biologie a ochrana zájmových organismů, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, Rostlinné biotechnologie, Živočišné biotechnologie, Zemědělské inženýrství a Zootechnika: absolvent bakalářského studia přírodovědeckého nebo zemědělského zaměření. Děkan Zemědělské fakulty JU může na základě objektivních faktů vyplývajících z přihlášky či přiloženého životopisu posoudit přihlášku ke studiu uchazeče do navazujícího magisterského studia, který je absolventem jiného než bakalářského studijního programu přírodovědeckého nebo zemědělského zaměření a jeho přihlášku ke studiu do přijímacího řízení zahrnout, resp. povolit jeho přijetí do prvního ročníku. V takovém případě může děkan stanovit doplňující podmínky pro absolvování navazujícího magisterského studia. Toto ustanovení platí rovněž v případě, že uchazeč je absolventem bakalářského studia přírodovědeckého nebo zemědělského zaměření, avšak jiného oboru než je vyjmenován pod písmenem B tohoto opatření. Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Biologie a ochrana zájmových organismů, kteří neabsolvovali bakalářské studium téhož oboru nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: 3

4 - systematika CITES rostlin (KBD/SCR) - systematika CITES živočichů (KBD/SCZ) - legislativa ochrany přírody v ČR a Evropě (KBD/LOP) - čtvrtý předmět podle zaměření své magisterské práce na základě pokynů garanta oboru. Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Zemědělské inženýrství, kteří neabsolvovali bakalářské studium oborů Zemědělství nebo Agropodnikání nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Genetika nebo Genetika I - Pěstování rostlin I (KRV/PR1) - Pěstování rostlin II (KRV/PR2) - Chov hospodářských zvířat I (KSZ/CHHZ1) - Chov hospodářských zvířat II (KSZ/CHHZ2) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, kteří neabsolvovali bakalářské studium téhož oboru oboru nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Geodézie I (KKM/GEODA) - Geodézie I (KKM/GEODB) - Vodní režim krajiny (KKM/VODR) - Protierozní ochrana a rekultivace (KKM/PRERO) - Pozemkové úpravy I (KKM/POUP1) - Právo I (KPH/PRAV1) - Právo II (KPH/PRAV2) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Zootechnika, kteří neabsolvovali bakalářské studium téhož oboru nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Genetika - Chov zvířat I (KSZ/CHHZ1) - Chov zvířat II (KSZ/CHHZ2) - Výživa a krmení hospodářských zvířat I (KSZ/CHHZ1) - Výživa a krmení hospodářských zvířat II (KSZ/CHHZ2) - Reprodukce hospodářských zvířat (KSZ/REPHZ) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Agroekologie, kteří neabsolvovali bakalářské studium téhož oboru nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Geologie a půdoznalství (KBD/GPUD) - Základní agrotechnika (KAB/ZAAGR) - Ekologie I (KRV/EKOL1) - Ekologie II (KRV/EKOL2) 4

5 Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Rostlinné Biotechnologie, kteří neabsolvovali bakalářské studium oboru Zemědělské biotechnologie nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Mikrobiální biotechnologie (KVD/MBB) - Metody kultivací tkání a buněk (KRV/MKTB) - Biotechnologie rostlinných buněk (KRV/BRB) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Živočišné biotechnologie, kteří neabsolvovali bakalářské studium oboru Zemědělské biotechnologie nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Biologie chovu a šlechtění zvířat (KGV/BCHZ) - Základy výživy a krmení hosp. zvířat (KGV/ZVHZ) - Molekulární biologie (KGV/MOLBI) - Genetika I (KGV/GEN1) - Genetika II (KGV/GEN2) - Reprodukce hospodářských zvířat (KSZ/REPHZ) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do navazujícího magisterského studijního oboru Agropodnikání, kteří neabsolvovali bakalářské studium téhož oboru nebo níže uvedené předměty bakalářského studia, případně jejich ekvivalent, je stanovena povinnost absolvovat během navazujícího studia následující předměty obsažené v bakalářském stupni tohoto oboru: - Management I (KŘE/MAN1) - Chov hospodářských zvířat I (KSZ/CHHZ1) - Chov hospodářských zvířat II (KSZ/CHHZ2) - Pěstování rostlin I (KRV/PR1) - Pěstování rostlin II (KRV/PR2) Studentům Zemědělské fakulty JU i jiných vysokých škol hlásících se do kteréhokoliv navazujícího magisterského studijního oboru ZF a kteří neabsolvovali během bakalářského studia anglický jazyk v rozsahu výuky ZM1, ZM2, ZM3 na Zemědělské fakultě JU, je stanovena povinnost během navazujícího studia absolvovat anglický jazyk v tomto rozsahu, případně prokázat ekvivalentní znalosti. V případě absolutoria zahraniční vysoké či vyšší odborné školy předloží uchazeč nostrifikovaný dokument o státní závěrečné zkoušce rovnocenné udělení bakalářského titulu na vysoké škole v České republice. 2. Uchazeč prokáže potřebnou způsobilost ke studiu následujícím způsobem: a) Uchazeč úspěšně absolvuje zkoušku ze všech předmětů přijímací zkoušky stanovených pro zvolený studijní obor, pokud mu přijímací zkouška zčásti či zcela nebyla prominuta na základě pravidel stanovených tímto opatřením děkana. b) Výsledky z každé části přijímací zkoušky, tj. z každého předmětu, se hodnotí bodově při využití 100 bodového systému. Pro každý předmět je stanovena minimální hranice v počtu bodů. Při nesplnění stanovené minimální hranice z jakéhokoliv předmětu přijímací zkoušky není splněna podmínka úspěšnosti zkoušky - viz. bod a). 5

6 c) U studentů, kteří se hlásí na obory bez přijímacích zkoušek, bude pořadí určeno průměrným prospěchem z celého studia střední školy (bez maturity) a pořadí bude základem pro počty přijímaných studentů (viz příloha 2). d) Průměrný prospěch z celého studia bakalářského studijního programu (bez SZZ) se hodnotí bodově při využití 200 bodového systému (průměrný prospěch 1,00 = 200 bodů, průměrný prospěch 3,00 = 0 bodů). e) Na základě výsledků přijímacího řízení se uchazeč umístí v pořadí úspěšných uchazečů tak, že je v intervalu stanoveného počtu přijímaných studentů. Počty přijímaných studentů tvoří přílohu (příloha č. 2) tohoto opatření děkana. Pořadí uchazečů jsou veřejně přístupná na studijním oddělení fakulty. H. Podle 50 odst. 6 zákona má uchazeč právo nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu na studijním oddělení fakulty ve dnech v době od 8 hod. do 10 hod. Uchazeč může požádat děkana fakulty o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkan může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí děkana, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo podmínkami stanovenými podle 49 odst. 1 a 3 zákona. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. Podmínky pro přijetí ke studiu na Zemědělské fakultě projednal a schválil Akademický senát Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 22. listopadu Předkládá: Ing. Karel Suchý, Ph.D. prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. v.r. děkan fakulty 6

7 Příloha č. 1 Příloha opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2013/2014 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z APLIKOVANÉ EKOLOGIE 1. Ekosystém a agroekosystém z hlediska funkce vstupů a výstupů: a) vstupy do ekosystému (energie, voda, anorganické a organické látky); b) výstupy z ekosystému (primární produkce, biomasa, účinnost, odpadní látky). 2. Látkové a energetické toky v agroekosystému: a) energetické toky v ekosystému (vstup, výstup, produkce, účinnost, potravní sítě a tok energie); b) látkové toky v ekosystému (biogeochemické cykly, koloběh vody, toky látek v potravní síti). 3. Biodiverzita: a) základní charakteristika a členění (α, β, γ); b) ochrana a její zachování. 4. Vztahy mezi organismy: a) kompetice vnitrodruhová x mezidruhová; b) predace, parazitace, herbivorie; c) mutualismus, symbióza. 5. Trvale udržitelné systémy hospodaření: a) principy; b) zásady. 6. Územní systémy ekologické stability: a) tvorba; b) struktura (biocentrum, biokoridor, interakční prvek); c) význam. 7. Edafon v půdě: a) členění; b) funkce a význam pro půdní úrodnost. 8. Bioindikátory: a) charakteristika; b) význam pro hodnocení trvalé udržitelnosti. 9. Environmentálně cenná území: a) specifikace; b) význam; c) zásady managementu. 10. Konvenční, integrované a ekologické zemědělství: a) principy hospodaření; b) vzájemné odlišnosti; c) zhodnocení vlivu na životní prostředí. Farina A.: Principles and Methods in Landscape Ecology,Toward a Science of Landscape. Springer, 2006 Kendr J.: Teoretické a praktické aspekty ekologie krajiny. MŽP ČR, Enigma s.r.o., 2000 Kovář P.: Krajinná ekologie. Učební texty,univerzity Karlovy, Karolinum, UK Praha, 2008 Löw J., Míchal I.: Krajinný ráz. Praha, 2003 Míchal I.: Ekologická stabilita. MŽP ČR, Praha, 1994 Sádlo J., Pokorný P., Hájek P., Dreslerová D., Cílek V.: Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Nakladatelství Malá Skála, Praha,

8 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku ze ZÁKLADŮ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY Rostlinná produkce: 1. Půdní úrodnost, fyzikální a chemické vlastnosti půdy a jejich vliv na zpracování. 2. Významné plevele v obilninách a okopaninách a způsoby jejich regulace. 3. Základní a předseťové zpracování půdy (význam, technologie, vhodnost k plodinám). 4. Výživa a hnojení obilnin, význam pro tvorbu výnosu. 5. Střídání plodin v osevních postupech. Význam agrobiodiverzity pro výkon, zdraví rostlin a kvalitu produkce. 6. Zásady pěstování obilnin (založení porostu, agrotechnické zásahy během vegetace, ochrana proti chorobám a škůdcům). 7. Zásady pěstování okopanin (založení porostu, agrotechnické zásahy během vegetace, ochrana proti chorobám a škůdcům). 8. Zásady pěstování základních technických plodin (založení porostu, agrotechnické zásahy během vegetace, ochrana proti chorobám a škůdcům). 9. Sklizeň a posklizňové ošetření obilnin a okopanin (fáze zralosti, technologie sklizně, čištění a sušení obilnin a třídění a skladování okopanin). 10. Základní parametry nutriční a technologické kvality obilnin a okopanin. Živočišná produkce: 1. Národohospodářský význam chovu skotu, produkce mléka, produkce masa, mimoprodukční funkce. 2. Využití masných plemen skotu. 3. Zásady produkce vepřového masa plodnost, růst, zpracování. 4. Uplatnění drůbeže v produkci potravin. 5. Využití koní v současné společnosti pracovní, zdravotní, sportovní, společenské. 6. Produkční a mimoprodukční uplatnění ovcí v ČR. 7. Plodnost hospodářských zvířat a její předpoklady. 8. Etika chovu hospodářských zvířat význam, zásady, legislativa. Vejčík A. a kol.: Chov hospodářských zvířat. České Budějovice, ZF JU, 2001, 179 s. Diviš J. a kol.: Pěstování rostlin. České Budějovice, ZF JU 2000, 284 s. Šarapatka B., Urban J. a kol.: Ekologické zemědělství v praxi. Pro-bio Šumperk, 2007: 502 s. 8

9 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z EKONOMIE A MANAGEMENTU Ekonomie: 1. Chování spotřebitele a formování poptávky. Chování firmy a formování nabídky. 2. Dokonalá a nedokonalá konkurence. 3. Trhy výrobních faktorů. 4. Ekonomická rovnováha a její modely, klasický, keynesiánský a neoklasický. 5. Ekonomický růst, ekonomická síla a úroveň, koeficient a tempo růstu, nominální a reálný HDP. 6. Cenová hladina, absolutní a relativní ceny, formy a důsledky inflace, slumpflace a stagflace. 7. Nezaměstnanost a její druhy, míra nezaměstnanosti a přirozená míra nezaměstnanosti. 8. Státní rozpočet, jeho příjmy a výdaje, nástroje státního rozpočtu. 9. Monetární politika, její nástroje. Peníze, formy peněz a jejich historický vývoj, peněžní agregáty. Management (Management a marketing): 1. Vymezení základních pojmů managementu. 2. Pojetí strategického řízení, vize, poslání, cíle a strategie, analýzy prostředí podniku, formulace a implementace strategie. 3. Význam a funkce organizačního uspořádání podniku, organizační struktura, její typy, formální a neformální organizace. 4. Metody a styly vedení, teoretické přístupy ke stylu manažerské práce, vůdcovství, moc, týmová práce, participace na řízení. 5. Teorie rozhodování. Rozhodovací proces. Subjektivní a objektivní metody rozhodování. 6. Vymezení pojmu podniková kultura, prvky a úrovně podnikové kultury. 7. Pojetí a funkce kontroly, fáze kontrolního procesu. 8. Význam marketingu pro firmu a společnost. 9. Model chování spotřebitelů a organizací. Nástroje marketingového mixu, jejich užití a prostředky. Bednář J.: Základní kapitoly z mikroekonomie. ZSF JU, 2001 Holman R.: Ekonomie. 4.aktualiz.vydání, C.H.Beck, Praha, 2005 Mertlík P., Rusmichová L., Soukup J. a kol.: Úvod do obecné ekonomie. Aleko, Praha 1991 Samuelson Paul A., Nordhaus W.D: Ekonomie. Svoboda Praha, 1992 (respektive jakékoliv další vydání této učebnice) Rolínek L. a kolektiv: Teorie a praxe managementu. České Budějovice, 2003 Truneček J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha, 2003 Vodáček L., Vodáčková O.: Management, Teorie a praxe v informační společnosti. Praha,

10 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z ROSTLINNÝCH BIOTECHNOLOGIÍ a z BUNĚČNÉ A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE 1. Anatomie a morfologie rostlinných buněk a pletiv. 2. Genetická a cytogenetická struktura rostlinných pletiv. 3. Diferenciační procesy během růstu a vývoje rostlin. 4. Základní regenerační procesy u rostlin a rostlinných buněk. 5. Techniky kultivace rostlinných buněk in vitro. 6. Základní principy šlechtění rostlin. Ondřej et al. : Genové inženýrství rostlin Ondřej, Drobník: Transgenoze rostlin Nicholl: Genetic Engineering Rosypal: Nový přehled biologie Řehout et al.: Genetika I a II. 2000,

11 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku ze ŽIVOČIŠNÝCH BIOTECHNOLOGIÍ a z BUNĚČNÉ A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE 1. Základy molekulární genetiky. 2. Genetické procesy na úrovni buněk a jedinců. 3. Základy genetiky populací hospodářských zvířat. 4. Genetika užitkových vlastností hospodářských zvířat. 5. Základy šlechtění hospodářských zvířat. Snustad, Simmons : Genetika Campbell, Reece: Biologie Nicholl: Genetic Engineering Nussbaum et al.: Klinická genetika Ringo: Fundamental genetics Rosypal: Nový přehled biologie Řehout et al.: Genetika I a II. 2000,

12 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku ze ZÁKLADŮ CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT I a II Chov hospodářských zvířat I 1. Význam a perspektivy chovu skotu. 2. Ekonomika chovu skotu. 3. Technika chovu dojeného skotu. 4. Produkce mléka. 5. Produkce hovězího masa. 6. Technika chovu krav bez tržní produkce mléka. 7. Význam a perspektivy chovu koní. 8. Hodnocení zevnějšku a výkonnosti koní. 9. Ekonomika chovu koní. 10. Hospodářský význam chovu koz, mléčná a masná užitkovost. 11. Hospodářský význam chovu ovcí, mléčná a masná užitkovost. Chov hospodářských zvířat II 1. Význam chovu prasat a jeho perspektivy. 2. Užitkové typy prasat a jejich uplatnění. 3. Reprodukční vlastnosti prasat. 4. Výkrmnost a jatečná hodnota prasat. 5. Zásady odchovu prasat (selata, prasničky, kanečci). 6. Technika chovu prasat. 7. Význam chovu drůbeže a jeho perspektivy. 8. Produkce konzumních vajec. 9. Produkce drůbežího masa. 10. Vodní drůbež a její uplatnění. 11. Zásady chovu králíků. 12. Zásady chovu kožešinových zvířat. Frelich J. a kol.: Chov hospodářských zvířat I. České Budějovice, JU ZF s. Matoušek V. a kol.: Chov hospodářských zvířat II. České Budějovice, JU ZF s. 12

13 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z POZEMKOVÝCH ÚPRAV a PRÁVA Pozemkové úpravy: význam a využitelnost, náležitosti a postupy při projektování pozemkových úprav principy nového uspořádání pozemků včetně ochrany přírodních zdrojů, územních systémů ekologické stability, protierozní a protipovodňové ochrany, cestní sítě. dovednosti týkající se základních zeměměřických činností a používání zeměměřických přístrojů a pomůcek využívaných při stanovení obvodu pozemkových úprav i následného vytyčení schválených pozemkových úprav Dumbrovský M., Mezera J. a kol.: Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. Praha VÚMOP, s. Zákon č. 139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Vyhláška č. 545/2002 Sb. O postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav Hánek P. a kol.: Stavební geodézie. 1. vydání. Praha, ČVUT, Hánek P., Hánek P. (Jr.), Maršíková M.: Geodézie pro obor pozemkové úpravy a převody nemovitostí. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2007, 88 s. 2. vydání Právo: platná legislativa týkající se studované problematiky a její vývoj správní řád, vlastnická a jiná práva k majetku katastrální zákon, stavební zákon a stavební řád právní vztahy k nemovitému i movitému majetku z hlediska správného řešení zejména pozemků či jiné nemovitosti vstupující do řešení pozemkových úprav Aktuální legislativa Bradáč A., Fiala J.: Rádce nemovitosti, Linde, Praha, 1998 Bradáč A., Fiala J.: Nemovitosti oceňování a právní vztahy, Linde, Praha,

14 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z CHOVU ZVÍŘAT a PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN Chov zvířat 1. Význam a perspektivy chovu skotu 2. Technika chovu dojeného skotu 3. Technika chovu krav bez tržní produkce mléka 4. Význam a perspektivy chovu koní 5. Hospodářský význam chovu ovcí 6. Význam chovu prasat a jeho perspektivy 7. Technika chovu prasat Pěstování rostlin 1. Růst a vývoj polních plodin, fyziologické základy tvorby výnosu a projev agrotechnických opatření 2. Variantnost technologie pěstování z pohledu požadavků polních plodin, následného využití produkce a ekonomiky jejich pěstování 3. Bionomie chorob a škůdců a metody jejich regulace 4. Znalost zásad ochrany polních plodin proti škodlivým biotickým činitelům z pohledu účinné, ekologické a ekonomicky dostupné ochrany Bouška J a kol.: Chov dojeného skotu. Profi Press, Praha, 2006, 186 s. Kvapilík J. a kol.: Chov krav bez tržní produkce mléka. VÚŽV Praha-Uhříněves, 2006, 99 s. Maršálek M.: Chov koní - popis, posuzování, šlechtění. JU ZF v Č. Budějovicích, 2008, 109 s. Vejčík A. a kol. :Chov hospodářských zvířat. JU ZF v Č. Budějovicích, 2001, 178 s. Diviš J. a kol.: Pěstování rostlin (učební texty). ZF JU České Budějovice, Petr J., Húska J. a kol.: Speciální produkce rostlinná - I. (obecná část, obilniny). AF ČZU Praha, Hosnedl V., Vašák J., Mečiar L. a kol.: Rostlinná výroba - II (Luskoviny, olejniny). AF ČZU, Praha, Jůzl M., Pulkrábek J., Diviš J. a kol. Rostlinná výroba - III. (Okopaniny). 1. vyd., MZLU Brno,

15 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z BOTANIKY a ZOOLOGIE Botanika 1. základy cytologie, histologie a organologie rostlin 2. anatomické a morfologické charakteristiky užívané při taxonomické determinaci rostlin 3. determinace běžnějších i ohrožených zástupců středoevropské flóry včetně základních znalostí o jejich ekologii a ochraně. 4. systematika s důrazem na skupiny, zařazené do příloh A, B seznamů CITES, 5. geografické rozšíření, anatomie, morfologie, ekologie, příčiny ohrožení, otázky pěstování, ochrany ex situ i in situ Zoologie 1. charakteristika, taxonomie, morfologie, fyziologická specifika, ekologie a příklady živočichů z jednotlivých taxonomických skupin říše Animalia v rozsahu náplně ZOOLOGIE pro Bc stupeň oboru BOZO. 2. přehled zástupců jednotlivých taxonomických skupin živočichů, zařazených v přílohách A, B, CITES. 3. geografické rozšíření jednotlivých taxonů, základní údaje o jejich biologii, typu ohrožení, problematice ochrany. Hendrych R.: Systém a evoluce vyšších rostlin. Academia, Praha, Bell P. R. et Hemsley A. R.: Green plants, ed. 2.. Cambridge University Press, CITES, Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin. Úřední věstník Evropské unie, Nařízení komise (ES) č. 1332/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. Gaisler J., Zima J.: Zoologie obratlovců. Academia, 2007, 696 s. Hickman Jr. C., Roberts L., Keen S., Larson A., Eisenhour D.: Animal Diversity. 4th ed., Boston, MA: McGraw- Hill, 2007, 460 s. Rajchard J., Berec M., Šetlíková I., Šimek L.: Speciální zoologie 1. skripta ZF JU v Českých Budějovicích, 2010, 311 s. Sedlák E.: Zoologie bezobratlých. 2. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 2005, 336 s. 15

16 Příloha č. 2 Příloha opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2013/2014 Počty přijímaných studentů pro akademický rok 2013/2014* * v souladu s 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách je uváděn nejvyšší počet přijímaných uchazečů 1. Bakalářské studijní obory - prezenční studium: - Agroekologie 40 studentů - Agropodnikání 60 studentů - Biologie a ochrana zájmových organismů 40 studentů - Pozemkové úpravy a převody nemovitostí 60 studentů - Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině 40 studentů - Zemědělská technika, obchod, servis a služby 40 studentů - Zemědělství 40 studentů - Zemědělské biotechnologie 20 studentů - Zootechnika 40 studentů 2. Bakalářské studijní obory - kombinované studium: - Agroekologie 40 studentů - Agropodnikání 60 studentů - Biologie a ochrana zájmových organismů 40 studentů - Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině 60 studentů - Zootechnika 40 studentů 3. Navazující studijní obor prezenční studium: - Agroekologie 40 studentů - Agropodnikání 40 studentů - Biologie a ochrana zájmových organismů 40 studentů - Pozemkové úpravy a převody nemovitostí 20 studentů - Rostlinné biotechnologie 20 studentů - Zootechnika 20 studentů - Zemědělské inženýrství 20 studentů - Zootechnika 20 studentů - Živočišné biotechnologie 20 studentů 4. Navazující studijní obor kombinované studium: - Agroekologie 40 studentů - Agropodnikání 40 studentů - Zootechnika 20 studentů 16

Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z APLIKOVANÉ EKOLOGIE

Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z APLIKOVANÉ EKOLOGIE Příloha č. 1 Příloha opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2013/2014 Tematické

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY Číslo: 12 26. října 2015 Příloha č. 1 Příloha opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY Číslo: 12 15. prosince 2016 Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Pravidla

Více

Opatření děkana ZSF č. 17/2006

Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů Na základě znění 48 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY Číslo: 12 + dodatek č.1 26. října 2015 Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 100/2016 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2016/2017 18. 2. 2016 Článek 1 Úvodní ustanovení 1)

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Ve dnech 29. a 30. ledna 2010 jsou na celé ČZU v Praze dny otevřených dveří. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory Fakulty životního prostředí

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Rozhodnutí děkana č. 8/2016 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017

Rozhodnutí děkana č. 8/2016 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017 č.j.09/0324/16 Vodňany, 29.4.2016 Rozhodnutí děkana č. 8/2016 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017 Na základě 48 až 50 zákona č.111/1998

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava platné v akademickém roce 2004/2005 pro: I. Bakalářský studijní program

Více

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í o podmínkách přijetí ke studiu oborů v navazujících magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018.

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

stanovuji I. Studijní programy a studijní obory

stanovuji I. Studijní programy a studijní obory V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 215/2013 České Budějovice, dne 15. 10. 2013 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech:

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech: Nařízení děkana č. 04/2017 Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech pro studium v českém i anglickém jazyce v akademickém roce 2017/2018 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Rozhodnutí děkana č. 11/2014 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2014/2015

Rozhodnutí děkana č. 11/2014 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2014/2015 č.j.09/0141/14 Vodňany, 18.3.2014 Rozhodnutí děkana č. 11/2014 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2014/2015 Na základě 48 až 50 zákona č.111/1998

Více

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 1. Na základě 48 až

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_009

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_009 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 10. 10. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORŮ NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORŮ NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014 Garant dokumentu: Proděkan pro studium FAST_SME_10_004 verze: G Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2014 Podmínky přijetí

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507 r------- Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E.

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky pro přijetí Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Bakalářský studijní program a obor B 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ 5345R021 Zdravotnický záchranář o přijetí ke studiu 14.07.2017

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: SD/08/2014 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované navazující magisterské studijní programy

Více

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014:

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017 Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017 Děkan Hornicko-geologické fakulty (HGF) vyhlašuje od 1.1.2016 přijímací řízení pro studium v konzultačních

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS.

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS. V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 č.j. 09/0163/15 Vodňany, 11.5.2015 Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Na základě 48 až 50 zákona č.111/1998

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2016 Číslo jednací: sfcht/242/16 Vypracoval

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Děkan Hornicko-geologické fakulty (HGF) vyhlašuje od 1.1.2015 přijímací řízení pro studium v konzultačních

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 9, směrnice č. 6/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně FEKT VUT v Brně Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (1) Tato Pravidla pro přijímací řízení

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: SD/03/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované navazující magisterské studijní

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, prezenční a kombinovanou formu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2012/2013 Předkládá:

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 5 / 2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

SMĚRNICE DĚKANA Č. 5 / 2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (1) Tato Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Dodatek č. 1. Termín podání přihlášky, úhrady administrativního poplatku a doložení Certifikátů NSZ 2012, se prodlužuje do: 31.8.

Dodatek č. 1. Termín podání přihlášky, úhrady administrativního poplatku a doložení Certifikátů NSZ 2012, se prodlužuje do: 31.8. Dodatek č. 1 Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok

Více

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby Sylabus pro předmět Kód předmětu: SYRV Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Plant Production Systems Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční Forma a požadavky na

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 24.10.2012

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 24.10.2012 Č.j.: 6/2012 V Praze, dne 24.10.2012 Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 24.10.2012 Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: J. Tůma, doc. Sus, Dr. Drábek, doc. Rajmon Zasedání vedl:

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr.

Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr. Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr. AVA22E Anatomie zvířat se základy histologie a embryologie

Více

Doktorské studijní programy a obory na FAPPZ ČZU v Praze

Doktorské studijní programy a obory na FAPPZ ČZU v Praze Doktorské studijní programy a obory na FAPPZ ČZU v Praze Studijní program: P4102 Fytotechnika 4102V002 Obecná produkce rostlinná - 4letý obor agrochemie a výživa rostlin agrometeorologie fyziologie rostlin

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Obor: Agropodnikání M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ

Obor: Agropodnikání M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016/2017 MATURITNÍ OKRUHY Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ 1) Význam chovu koní 2) Kostra koně 3) Morfologické vlastnosti

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Uchazeči o studium na Vysoké škole, z.ú. (dále jen vysoká škola ) jsou přijímáni ke studiu v souladu s

Více

Rozhodnutí děkana č. 20/2016 Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2017/2018

Rozhodnutí děkana č. 20/2016 Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2017/2018 č.j. 09/0665 /16 Vodňany, 16.1.2016 Rozhodnutí děkana č. 20/2016 Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2017/2018 Na základě 48 až 50 zákona č.111/1998

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU pro akademický rok 2016/2017 České Budějovice říjen 2015 Na Zemědělské fakultě JU jsou akreditovány všechny typy studijních

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 7/2016

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 7/2016 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2017/2018. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 2/2014 o přijímacím řízení 1 Rozsah platnosti a úvodní ustanovení 1. Tato vyhláška upravuje

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více