KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku"

Transkript

1 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku I. Smluvní strany Prodávající I: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ IČ: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka jednající a podepisující JUDr. Jaromírem Císařem, společníkem, a JUDr. Oldřichem Řeháčkem, Ph.D., společníkem na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 5317/2008-B-359 ze dne insolvenční správce dlužníka INTERIOR PFD, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Praha 3, K Červenému dvoru 35, PSČ: , zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4438 Prodávající II: AGROPOS s.r.o. IČ: se sídlem Noutonice Velké Přílepy zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka jednající a podepisující Ing. Františkem Kolajou, jednatelem, (společně označováni dále také jen jako prodávající ) a Kupující:... se sídlem... IČ:... zapsán v obchodním rejstříku vedeném... soudem v..., oddíl., vložka... zastoupen... II. Předmět smlouvy 1. Prodávající I. prohlašuje, že shora uvedený dlužník INTERIOR PFD, spol. s r.o. je výlučným vlastníkem těchto nemovitostí: - budova bez č.p./č.e., zp. využití jiná st., postavená na pozemku parc.č. St. 130, LV: 155, - budova bez čp/če, zp. využití jiná st., postavená na pozemku parc.č. St. 133, - budova bez čp/če, zp. využití prům. obj., postavená na pozemku parc.č. St. 134, LV: pozemek parc.č. St. 133 o výměře 37 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 341 pro katastrální území Noutonice, obec Lichoceves, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Praha západ (to vše dále také jen nemovitosti uvedené v odst. 1 článku II. této smlouvy ). 2. Prodávající II. prohlašuje, že je výlučným vlastníkem těchto nemovitostí: - budova č.p. 45, zp. využití bydlení, postavená na pozemku parc.č. St. 66, část obce Noutonice, - budova bez čp/če, zp. využití jiná st., postavená na pozemku parc.č. St. 70, - budova bez čp/če, zp. využití prům. obj., postavená na pozemku parc.č. St. 95, - budova bez čp/če, zp. využití tech. vyb., postavená na pozemku parc.č. St. 96, - budova bez čp/če, zp. využití prům. obj., postavená na pozemku parc.č. St. 97, - budova bez čp/če, zp. využití tech. vyb., postavená na pozemku parc.č. St. 127,

2 - pozemek parc.č. St. 66 o výměře 154 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. St. 70 o výměře 758 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. St. 95 o výměře 1054 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. St. 96 o výměře 139 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. St. 97 o výměře 592 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. St. 127 o výměře 84 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. St. 130 o výměře 679 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, stavba na LV pozemek parc.č. St. 134 o výměře 880 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, stavba na LV pozemek parc.č. 298/3 o výměře 975 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, - pozemek parc.č. 298/4 o výměře 139 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, - pozemek parc.č. 298/5 o výměře 187 m 2, ostatní plocha, manipulační plocha, - pozemek parc.č. 300/6 o výměře 20 m 2, ostatní plocha, dráha, - pozemek parc.č. 307/1 o výměře 674 m 2, ostatní plocha, manipulační plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 155 pro katastrální území Noutonice, obec Lichoceves, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Praha západ, a dále - budova bez čp/če, zp. využití jiná st., postavená na pozemku parc.č. St. 62, - pozemek parc.č. St. 62 o výměře 27 m 2, zastavěná plocha a nádvoří to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 155 pro katastrální území a obec Lichoceves, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Praha západ, (to vše dále také jen nemovitosti uvedené v odst. 2 článku II. této smlouvy ). 3. Prodávající I prohlašuje, že dne bylo vydáno Městským soudem v Praze usnesení č.j. MSPH 96 INS 5317/2008-A-144 o zjištění úpadku dlužníka a dne bylo vydáno Městským soudem v Praze usnesení č.j. MSPH 96 INS 5317/2008-B-282 o prohlášení konkursu. Prodávající prohlašuje, že ve smyslu ustanovení 283 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen Insolvenční zákon ), lze přikročit ke zpeněžení majetkové podstaty. První schůze věřitelů se konala dne Prodávající I prohlašuje, že jako insolvenční správce majetku shora uvedeného dlužníka zjistil, že do majetkové podstaty náleží v souladu s ust. 205 a 206 Insolvenčního zákona nemovitosti uvedené v odst.1 článku II. této smlouvy. 5. Prodávající I prohlašuje, že je oprávněn prodat (zpeněžit) nemovitosti uvedené v odst.1 článku II této smlouvy mimo dražbu. Prodávající prohlašuje, že souhlas Městského soudu v Praze mu byl vydán usnesením č.j. MSPH 96 INS 5317/2008-B-355 ze dne Prodávající 6. Prodávající I a prodávající II a kupující shodně prohlašují, že k výběru kupujícího došlo ve Výběrovém řízení zveřejněném na webové adrese kterou provozuje obchodní společnost GAUTE, a.s. se sídlem Brno, Lidická 26, č.p. 2006, PSČ , IČ: (dále také jen GAUTE, a.s. ), a to pod evidenčním číslem A xxx. 7. Prodávající I prohlašuje, že je oprávněn prodat nemovitosti uvedené v odst.1 článku II. této smlouvy, a to v souladu s Insolvenčním zákonem. 8. Prodávající I touto smlouvou prodává kupujícímu nemovitosti uvedené v odst.1 článku II. této smlouvy a Prodávající II touto smlouvou prodává kupujícímu nemovitosti uvedené v odst. 2 článku II. této smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi včetně venkovních úprav, oplocení a trvalých porostů, vše tak jak stojí a leží, do jeho výlučného vlastnictví, a kupující tyto nemovitosti přijímá do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se zaplatit prodávajícím sjednanou kupní cenu dle čl. III. této smlouvy. III. Výše a splatnost kupní ceny

3 1. Kupní cena za nemovitosti uvedené v odst. 1 a v odst. 2 článku II. této smlouvy činí celkem...,- Kč (slovy... korun českých). 2. Na základě dohody všech účastníků uhradí kupující kupní cenu ve výši...,- Kč (slovy... korun českých) prodávajícím takto: a) Prodávajícímu I náleží 25% celkové kupní ceny, tj. částka ve výši...,- Kč (slovy... korun českých); z této částky již kupující část ve výši ,- Kč zaplatil před podpisem této smlouvy v rámci kauce na účet zúčastněného subjektu jako součást kauce ve Výběrovém řízení organizovaném zúčastněným subjektem (jak je blíže uvedeno v čl. II. odst. 6 této smlouvy) na základě smlouvy s prodávajícími, jejímž účelem byl výběr kupujícího. Tuto část kauce je podle platných Obchodních podmínek Výběrového řízení společnosti GAUTE, a.s. možno započíst na kupní cenu podle této smlouvy; zbývající částku náležející Prodávajícímu I ve výši...,- Kč je kupující povinen zaplatit do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne podpisu této smlouvy na účet majetkové podstaty dlužníka INTERIOR PFD, spol. s r.o. č /2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., variabilní symbol (IČ/r.č. kupujícího); b) Prodávajícímu II náleží 75% celkové kupní ceny, tj. částka ve výši...,- Kč (slovy... korun českých); z této částky již kupující část ve výši ,- Kč zaplatil před podpisem této smlouvy v rámci kauce na účet zúčastněného subjektu jako součást kauce ve Výběrovém řízení organizovaném zúčastněným subjektem (jak je blíže uvedeno v čl. II. odst. 6 této smlouvy) na základě smlouvy s prodávajícími, jejímž účelem byl výběr kupujícího. Tuto část kauce je podle platných Obchodních podmínek Výběrového řízení společnosti GAUTE, a.s. možno započíst na kupní cenu podle této smlouvy; zbývající částku náležející Prodávajícímu II ve výši...,- Kč je kupující povinen zaplatit do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne podpisu této smlouvy do úschovy u., (dále v také jen Advokát / Notář / GAUTE, a.s. ) na základě samostatné smlouvy o úschově, uzavřené mezi stranami této smlouvy a Advokátem /Notářem / GAUTE, a.s. (dále také jen Smlouva o úschově ) 3. Část kupní ceny podle odst. 2 písm. b) tohoto čl. III této smlouvy bude Prodávajícímu II z úschovy vyplacena podle ujednání Smlouvy o úschově takto: - část deponované částky ve výši...,- Kč poukáže Advokát /Notář / GAUTE, a.s. z úschovy na účet Prodávajícího II /5500 vedený u Raiffeisen bank Praha do pěti dnů ode dne, kdy Advokátu /Notáři / GAUTE, a.s. budou předloženy listy vlastnictví, na kterých bude v části A uveden kupující jako výlučný vlastník, v části B budou uvedeny nemovitosti čl. II. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy a část C i D bude zcela bez zápisu, - část deponované částky ve výši...,- Kč odpovídající předpokládané výši daně z převodu nemovitostí vyplatí Advokát /Notář / GAUTE, a.s. bezhotovostním převodem na účet příslušného finančního úřadu, jehož číslo sdělí Prodávající II Advokátu /Notáři / GAUTE, a.s., to vše nejpozději do deseti pracovních dnů poté, kdy bude Advokátu /Notáři / GAUTE, a.s. předloženo jedno vyplněné daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí dle této smlouvy opatřené razítkem příslušného finančního úřadu, které bude dokládat, že došlo ze strany Prodávajícího II k podání daňového přiznání. Bude-li daň z převodu nemovitostí vyšší než pod tímto písmenem uvedená část deponované částky, je Prodávající II povinen tento rozdíl zaplatit přímo finančnímu úřadu. 4. O provedení úhrady kupní ceny v souladu se shora uvedenými ujednáními má Prodávající I a Advokát /Notář / GAUTE, a.s. podle Smlouvy o úschově povinnost vydat kupujícímu písemné potvrzení, a to do 10 (deseti) dnů ode dne připsání celé kupní ceny na účet majetkové podstaty dlužníka a na schovatele. Tato potvrzení budou i důkazem o tom, že je splněna odkládací podmínka uvedená v čl. VII. odst.1 této smlouvy. 5. Prodávající I se zavazuje, že s kupní cenou přijatou na účet majetkové podstaty dle odst. 2 písm. a) výše nebude nijak nakládat až do doby, nežli bude proveden vklad této smlouvy do katastru nemovitostí. 6. Ostatní náklady spojené s touto smlouvou si nesou strany samostatně.

4 IV. Práva a závazky váznoucí na nemovitostech 1. Prodávající I prohlašuje, že na listu vlastnictví č. 341 pro pro katastrální území Noutonice, obec Lichoceves jsou zapsána tato zástavní práva a omezení vlastnického práva: - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení 35 Nc 11267/ na základě exekučního příkazu č.j. 091 Ex 1197/06-8 ze dne , 10997/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení 35 Nc 10437/ na základě exekučního příkazu č.j. 012 Ex 218/07-9 ze dne , - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení 36 Nc 11198/2007 na základě exekučního příkazu č.j. 104 Ex 291/07-19 ze dne , 11535/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 11198/2007 ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 11547/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení soudu 35 Nc 11535/ na základě exekučního příkazu č.j. 018 EX 2214/07-4 ze dne , 11899/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 11937/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 10342/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení 35 Nc 10342/ na základě exekučního příkazu č.j. 054 EX 193/08-27 ze dne , 14977/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 10979/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 11180/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení 36 Nc 15051/ na základě exekučního příkazu č.j. 110 Ex-1476/ ze dne , 15271/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 10327/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 11697/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení 35 Nc 10327/ na základě exekučního příkazu č.j. 130 EX 1238/08-18-E1 ze dne , - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení 35 Nc 11864/ na základě exekučního příkazu č.j. 039 EX 3169/08-9 ze dne , - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení 35 Nc 12081/ na základě exekučního příkazu č.j. 104 Ex 363/08-44 ze dne , 16322/ ze dne Právní moc ke dni ; uloženo na pracovišti Praha, 16491/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 16453/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha,

5 15537/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 10153/2009 ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 10322/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 16226/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 14412/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 16535/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 16226/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 10465/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení 36 Nc 14412/ na základě exekučního příkazu č.j. 032 Ex 142/09-29 ze dne , 16536/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 16535/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 12081/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, 16491/ ze dne , pověřený exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Evropská 663/132, Praha, , Praha 6; uloženo na pracovišti Praha, 16043/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, - nařízení exekuce na základě usnesení soudu o nařízení exekuce č.j. 36 Nc-16296/ ze dne ; uloženo na pracovišti Praha, - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení 36 Nc 16296/ na základě exekučního příkazu č.j. 101 Ex 1434/09-17 ze dne , - zástavní právo exekutorské na základě usnesení 36 Nc 14412/ ve výši ,85 Kč s příslušenstvím a dále dle exekučního příkazu č.j. 032 Ex 142/09-49 oprávněného Personal fabric agentura práce, a.s., Chopinova 483/8, Přívoz, Ostrava, IČ: , na základě exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti č.j. 032 Ex 142/09-49 ze dne , právní moc ke dni , - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení 35 Nc 10979/ na základě exekučního příkazu č.j. 037EX4002/08-32 ze dne , a na základě usnesení soudního exekutora o změně exekučního příkazu č.j. 037EX4002/08-36 ze dne Prodávající I dále výslovně prohlašuje, že dle ust. 299 Insolvenčního zákona zajišťovací práva zanikají zpeněžením věci, práva nebo pohledávky v konkursu, a to i v případě, že zajištění věřitelé nepřihlásili své pohledávky. Z výše uvedeného důvodu nemají výše uvedená zástavní práva a omezení vlastnického práva vliv na hodnotu prodávaných nemovitostí. Omezení vlastnického práva z titulu zapsání nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka ve prospěch insolvenčního správce zaniká jejich zpeněžením, a tudíž neovlivňuje jejich hodnotu. V. Další prohlášení a závazky prodávajících a kupujícího 1. Všichni účastníci této smlouvy se dohodli, že tato smlouva nenabude účinnosti, dokud nebude splněna odkládací podmínka daná ujednáním čl. VII. odst.1 této smlouvy. Všichni účastníci této smlouvy však vzali na vědomí skutečnost, že smluvní ujednání jsou závazná již okamžikem podpisu smlouvy všemi účastníky.

6 2. Kupující nabude vlastnictví k nemovitostem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj KP Praha - západ. Na základě této smlouvy lze zapsat vklad vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího. 3. V případě pravomocného zastavení řízení o vkladu vlastnického práva k převáděným nemovitostem nebo některým z nich pro kupujícího nebo zamítnutí vkladu vlastnického práva k převáděným nemovitostem nebo některým z nich pro kupujícího katastrálním úřadem se zavazují všichni účastníci této smlouvy, že uzavřou bez zbytečných průtahů novou kupní smlouvu za stejných cenových i ostatních smluvních podmínek, pouze s přihlédnutím k úpravám nutným z hlediska možnosti provést vklad vlastnického práva dle zjištění příslušného katastrálního úřadu, která by jejich vzájemný vztah odpovídajícím způsobem upravila a vklad vlastnického práva pro kupujícího katastrálním úřadem umožnila. 4. Kupující se zavazuje převzít nemovitosti od prodávajících do dvou kalendářních dnů ode dne výzvy prodávajícího k převzetí. O předání a převzetí nemovitostí bude vypracován samostatný předávací protokol. Kupující zejména prohlašuje, že výslovně bere na vědomí a potvrzuje, že vše, co je touto smlouvou prodáváno, je mu prodáváno a předáváno tak, jak stojí a leží ve smyslu 501 občanského zákoníku, a že za této podmínky a v takovémto stavu vše, co je touto smlouvou prodáváno, v celém rozsahu kupuje a přebírá. 5. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem předání převáděných nemovitostí ke dni uvedenému v předávacím protokolu. V případě, že kupující nepřevezme nemovitosti ve lhůtě stanovené shora v odst. 3 tohoto článku, přechází nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu koupě na kupujícího dnem následujícím po uplynutí sjednané lhůty. Veškeré případné náklady spojené s předáním nemovitostí nese kupující. 6. Prodávající a kupující jsou povinni poskytnout si navzájem potřebnou součinnost při přepisu (převodu) smluv s jednotlivými dodavateli energie, vody, plynu a jiných médií na kupujícího. 7. Ukáže-li se kterékoliv z prohlášení prodávajících, uvedených v čl. IV. této smlouvy, nepravdivým, nebo poruší-li prodávající kterýkoliv ze závazků uvedených v čl. IV. této smlouvy, má kupující právo od této smlouvy odstoupit písemnou formou nebo dopisem prokazatelně doručeným druhé straně; odstoupením od smlouvy nezaniká případný nárok kupujícího na náhradu škody. VI. Daň z převodu nemovitostí Daň z převodu nemovitostí ve smyslu zákona č.357/1992 Sb., zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o nemovitosti uvedené v odst. 1 článku II. této smlouvy je povinen zaplatit kupující. Kupující se zavazuje podat u místně příslušného správce daně přiznání k dani z převodu nemovitostí ve lhůtě stanovené zákonem č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnického práva k převáděným nemovitostem do katastru nemovitostí, a v téže lhůtě zaplatit daň v zákonné výši. 1. Daň z převodu nemovitostí ve smyslu zákona č.357/1992 Sb., zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o nemovitosti uvedené v odst. 2 článku II. této smlouvy je povinen zaplatit prodávající II. Prodávající II se zavazuje podat u místně příslušného správce daně přiznání k dani z převodu nemovitostí ve lhůtě stanovené zákonem č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnického práva k převáděným nemovitostem do katastru nemovitostí, a daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí a toto daňové přiznání předložit Advokátu /Notáři / GAUTE, a.s. tak, aby Advokát /Notář / GAUTE, a.s. mohl/a zaplatit daň z převodu nemovitostí v řádné lhůtě.

7 VII. Závěrečná ujednání 1. Smluvní strany se dohodly, že se celá tato smlouva s výjimkou jejího ujednání čl. III. uzavírá pod odkládací podmínkou, že bude zaplacena ze strany kupujícího celá kupní cena dle čl. III. odst. 2 této smlouvy způsobem tam uvedeným. Až splněním této odkládací podmínky nastanou právní účinky celé této smlouvy. Účinnost čl. III. této smlouvy nastává podpisem této smlouvy. Jako potvrzení o splnění odkládací podmínky slouží potvrzení prodávajícího I o zaplacení části kupní ceny na účet majetkové podstaty dlužníka INTERIOR PFD, spol. s r.o. a potvrzení prodávajícího II o zaplacení části kupní ceny na jeho účet výše definovaný. 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. 3. Obě strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že jí porozuměly, že jsou jim známy veškeré okolnosti, tj. technický i právní stav předmětných nemovitostí, a že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 4. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, podepsanými všemi smluvními stranami. 5. Tato smlouva je vyhotovena v osmi exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a nejméně na dvou jsou podpisy stran úředně ověřeny. Pět vyhotovení smlouvy je určeno k podání příslušnému katastrálnímu úřadu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Prodávající i kupující výslovně udělují společnosti GAUTE, a.s. plnou moc k podání návrhu na vklad této smlouvy do katastru nemovitostí a k zastupování prodávajícího i kupujícího v řízení o povolení vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí před Katastrálním úřadem, včetně přebírání všech listin s řízením spojených. V... dne... V... dne... Prodávající: Kupující: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. insolvenční správce dlužníka INTERIOR PFD, spol. s r.o. JUDr. Jaromír Císař, společník... Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. insolvenční správce dlužníka INTERIOR PFD, spol. s.r.o. JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., společník Plnou moc přijímáme v celém rozsahu.

8 V Brně dne GAUTE, a.s. Ing. Jaromír Janečka, člen představenstva

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: I. Smluvní strany JUDr. Petr Moravec se sídlem

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Let any S o u d n í e x e k u t o r M g r. O n d e j S v o b o d a tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Liberec Voron žská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré M sto S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku

Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku . j.: 007 EX 3897/08-40 Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku Soudní exekutor Mgr. Kamil Bran ík, Exekutorský ú ad Hodonín (dále jen exekutor) rozhodl ve v ci exekuce oprávn ného: M

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

PŘÍLOHY: APPENDICES:

PŘÍLOHY: APPENDICES: PŘÍLOHY: APPENDICES: č. 1 Účetní závěrka za rok 2013 No. 1 The 2013 Financial Statements č. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule Kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění změn a

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 DRA EBNÍ SPOLE NOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona. 26/2000 Sb., o ve ejných dra bách Dra ebník: Dra ební spole nost MORAVA s.r.o.

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum SBÍRKA ZÁKON ástka 32 rozeslána dne 25.4.2000 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zm n n kterých

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/2014-5495 Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -178 ESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ji ího Goldsteina v právní

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo se sídlem ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30 STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ást I. Základní ustanovení l. 1 Firma : ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo Sídlo

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále též zákon ) 1. Název nadlimitní ve ejné zakázky: Zajišt ní pravidelných úklidových

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Znalecký posudek þ. 3665/2012

Znalecký posudek þ. 3665/2012 Znalecký posudek þ. 3665/2012 o cenč nemovitosti - 1/4 bytové jednotky þ. 1160/47 v domč þ.p. 1160 na pozemku þ. parc. 2422 v kat. úz. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, vþetnč spoluvlastnického podílu

Více

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Administrative procedure in conditions of the Czech Republic after year 2006 Marie Sciskalová Anotace: Cílem p ísp vku je informovat zájemce o problematice

Více