., nar..., r.č, trvale bytem, rodinný stav:.. (dále jen Budoucí kupující )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "., nar..., r.č, trvale bytem, rodinný stav:.. (dále jen Budoucí kupující )"

Transkript

1 SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená v souladu s ustanoveními 1785 až 1788 a 3063 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Veronika Jašková, IČ: , r.č..., se sídlem Jindřišská 20, Praha 1, trvale bytem, insolvenční správce Aleny Vrbické, r.č., nar , trvale bytem Karla Čapka 121, Habartov (dále jen Budoucí prodávající ) - na straně jedné - a., nar..., r.č, trvale bytem, rodinný stav:.. (dále jen Budoucí kupující ) - na straně druhé (Budoucí prodávající a Budoucí kupující dále v textu smlouvy společně také jako smluvní strany a jednotlivě jako smluvní strana ) na základě vzájemné a úplné dohody o všech níže uvedených ustanoveních a v souladu s ustanovením 1785 až 1788 a 3063 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavírají tuto SMLOUVU O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ (dále jen Smlouva ) ODDÍL A Preambule VZHLEDEM K TOMU, ŽE (A) Alena Vrbická, r.č..., nar , trvale bytem Karla Čapka 121, Habartov (dále jen Dlužník ) je dle stavu zápisu v katastru nemovitostí výlučným vlastníkem jednotky č. 1469/11, typ jednotky: jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití: byt (dále jen Byt ), umístěné ve čtvrtém nadzemním podlaží stavby čp. 1468, 1969, typ stavby: budova s číslem popisným, způsob využití: bytový dům (dále jen Dům ), stojícího na pozemku p.č. 2265, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, typ parcely: parcela katastru nemovitostí, mapový list: DKM, určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě, a dále na pozemku p.č. 2266, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, typ parcely: parcela katastru nemovitostí, mapový list: DKM, určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti id. 257/6208 z celku na společných částech Domu (dále jen Podíl na společných částech Domu ) a spoluvlastnickým podílem o velikosti id. 257/6208 z celku na pozemcích p.č a p.č (oba pozemky dále společně jen Pozemek a uvedený spoluvlastnický podíl na Pozemku dále jen Podíl na Pozemku ), vše v katastrálním území Sokolov, obec Sokolov, část obce Sokolov, okres Sokolov (Byt je zapsán v katastru na LV č vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov pro katastrálním území Sokolov, obec Sokolov, část obce Sokolov, okres Sokolov. Dům a Pozemek jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV č vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov pro katastrálním území Sokolov, obec Sokolov, část obce Sokolov, okres Sokolov. Byt včetně veškerých jeho součástí a příslušenství a včetně Podílu na společných částech Domu a Podílu na Pozemku budou dále společně označovány též jako Nemovitost ; (B) Prodávající je insolvenčním správcem Dlužníka; (C) Krajský soud v Plzni usnesením čj. KSPL 52 INS 1520/2013 B 9 ze dne 24. června 2013 (právní moc 26. června 2013) schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře; - 1 -

2 (D) Krajský soud v Plzni svým usnesením KSPL 52 INS 1520/2013 B 18 ze dne 6. prosince 2013 (právní moc 13. prosince 2013) ve znění opravného usnesení KSPL 52 INS 1520/2013 B 20 ze dne 19. prosince 2013 (právní moc 3. ledna 2014) odsouhlasil prodej Nemovitosti mimo dražbu; (E) Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení Dlužníka, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ: , udělil insolvenčnímu správci Dlužníka pokyn ke zpeněžení Nemovitostí prostřednictvím společnosti EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Praha 8, IČ: , formou tzv. anglické licitace s postupným snižováním vyvolávací ceny a následnou licitací (dále jen anglická aukce ) ; (F) Budoucí kupující v anglické aukci učinil nejvyšší podání a stal se vydražitelem; SMLUVNÍ STRANY SJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ: ODDÍL B Předmět Smlouvy a) Předmětem této Smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu za podmínek této Smlouvy kupní smlouvu, jejímž předmětem bude Nemovitost (dále jen Budoucí kupní smlouva ). ODDÍL C Budoucí kupní cena a) Smluvní strany se dohodly na budoucí kupní ceně za Nemovitost ve výši..,- Kč (slovy: korun českých) (dále jen Budoucí kupní cena ). b) Budoucí kupující se zavazuje nejpozději do čtyřiceti (40) dnů po uzavření Budoucí kupní smlouvy složit celou Budoucí kupní cenu na bankovní účet /0600 pod VS ODDÍL D Termín uzavření Budoucí kupní smlouvy a) Smluvní strany se zavazují uzavřít Budoucí kupní smlouvu ve znění uvedeném v oddíle E této Smlouvy nejpozději do čtyřiceti pěti (45) dnů po uzavření této Smlouvy, pokud se smluvní strany před tímto termínem písemně nedohodnou na termínu pozdějším. b) Budoucí prodávající však nebude povinen Budoucí kupní smlouvu uzavřít, pokud Budoucí kupující bude v prodlení se složením Budoucí kupní ceny. c) Nebude-li celá Budoucí kupní cena připsána ve prospěch bankovního účtu /0600 pod VS nejpozději do čtyřiceti (40) dnů po uzavření této Smlouvy nebo pokud Budoucí kupující odmítne Budoucí kupní smlouvu uzavřít, vznikne Budoucímu prodávajícímu vůči Budoucímu kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), přičemž právo Budoucího prodávajícího požadovat vedle uvedené smluvní pokuty též náhradu způsobené škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu, nebude dotčeno; mimo to bude Budoucí prodávající oprávněn v uvedeném případě od této Smlouvy odstoupit. ODDÍL E Budoucí kupní smlouva SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Veronika Jašková, IČ: , r.č..., se sídlem Jindřišská 20, Praha 1, trvale bytem, insolvenční správce Aleny Vrbické, r.č., nar , trvale bytem Karla Čapka 121, Habartov (dále jen Prodávající ) - na straně jedné

3 a., nar..., r.č, trvale bytem, rodinný stav:.. (dále jen Kupující ) - na straně druhé - (Prodávající a Kupující dále v textu smlouvy společně také jako smluvní strany a jednotlivě jako smluvní strana ) na základě vzájemné a úplné dohody o všech níže uvedených ustanoveních uzavírají tuto SMLOUVU O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY (dále jen Smlouva ) I. Úvodní ustanovení 1.1 Alena Vrbická, r.č..., nar , trvale bytem Karla Čapka 121, Habartov (dále jen Dlužník ) je dle stavu zápisu v katastru nemovitostí výlučným vlastníkem jednotky č. 1469/11, typ jednotky: jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití: byt (dále jen Byt ), umístěné ve čtvrtém nadzemním podlaží stavby čp. 1468, 1969, typ stavby: budova s číslem popisným, způsob využití: bytový dům (dále jen Dům ), stojícího na pozemku p.č. 2265, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, typ parcely: parcela katastru nemovitostí, mapový list: DKM, určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě, a dále na pozemku p.č. 2266, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, typ parcely: parcela katastru nemovitostí, mapový list: DKM, určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti id. 257/6208 z celku na společných částech Domu (dále jen Podíl na společných částech Domu ) a spoluvlastnickým podílem o velikosti id. 257/6208 z celku na pozemcích p.č a p.č (oba pozemky dále společně jen Pozemek a uvedený spoluvlastnický podíl na Pozemku dále jen Podíl na Pozemku ), vše v katastrálním území Sokolov, obec Sokolov, část obce Sokolov, okres Sokolov (Byt je zapsán v katastru na LV č vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov pro katastrálním území Sokolov, obec Sokolov, část obce Sokolov, okres Sokolov. Dům a Pozemek jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV č vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov pro katastrálním území Sokolov, obec Sokolov, část obce Sokolov, okres Sokolov. 1.2 Spoluvlastnický podíl Dlužníka příslušející k Bytu na společných částech Domu, které jsou společně vlastníkům všech jednotek, představuje id. 257/6208 z celku, a je stanoven ve smyslu 8 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, tzn. že velikost spoluvlastnických podílů na společných částech Domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v Domě. V Domě nejsou vymezeny společné části, které by byly společné vlastníkům jen některých jednotek. 1.3 Od doby vymezení Bytu v Domě na základě prohlášení vlastníka budovy do dnešního dne nedošlo k podstatné změně v charakteru převáděné jednotky ve smyslu ustanovení 6 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Kupující prohlašuje, že se s předmětným prohlášením vlastníka budovy před uzavřením této Smlouvy seznámil. 1.4 Prodávající je insolvenčním správcem Dlužníka. 1.5 Tato Smlouva je uzavírána v souladu v usnesením Krajského soudu v Plzni čj. KSPL 52 INS 1520/2013 B 18 ze dne 6. prosince 2013 (právní moc 13. prosince 2013) ve znění opravného usnesení KSPL 52 INS 1520/2013 B 20 ze dne 19. prosince 2013 (právní moc 3. ledna 2014) o souhlasu soudu s prodejem mimo dražbu a pokynem zajištěného věřitele v insolvenčním řízení Dlužníka, společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ:

4 1.6 Předmětem této Smlouvy je úplatný převod Bytu včetně veškerých jeho součástí a příslušenství a včetně Podílu na společných částech Domu a Podílu na Pozemku z vlastnictví Dlužníka do výlučného vlastnictví/podílového spoluvlastnictví/společného jmění manželů Kupujícího. Nejedná se o první převod jednotky do vlastnictví. 1.7 V Domě v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytu, ve znění tehdejších předpisů vzniklo společenství vlastníků - "Společenství HEYROVSKÉHO čp. 1468, 1469 SOKOLOV", se sídlem Sokolov, Heyrovského 1468, PSČ , IČ: II. Převod vlastnického práva 2.1 Prodávající prodává a přenechává Kupujícímu Byt včetně veškerých jeho součástí a příslušenství a včetně Podílu na společných částech Domu a Podílu na Pozemku (dále společně též jako Nemovitá věc ). Kupující od Prodávajícího Nemovitou věc kupuje a přejímá ji do svého výlučného vlastnictví/podílového spoluvlastnictví/společného jmění manželů. 2.2 S vlastnictvím Nemovité věci přecházejí z Prodávajícího na Kupujícího i práva a závazky týkající se Domu a jeho společných částí a Pozemku, a to v rozsahu odpovídajícím Podílu na společných částech Domu a Podílu na Pozemku. III. Kupní cena, její splatnost a způsob placení 3.1 Celková kupní cena sjednaná smluvními stranami, za kterou Kupující Nemovitou věc kupuje, představuje částku ve výši.....,- Kč (slovy:... korun českých) (dále také jen Kupní cena ). 3.2 Prodávající potvrzuje, že Kupující Kupní cenu uhradil před uzavřením Smlouvy ve prospěch bankovního účtu č /0600 pod VS IV. Prohlášení a závazky smluvních stran 4.1 Prodávající uvádí, že Kupujícímu nezaručuje žádné právní ani faktické vlastnosti Nemovité věci, ani vymezení Bytu coby jednotky v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., ani bezvadnost Nemovité věci obecně. Pokud jde o závady, které prodejem Nemovité věci zaniknou, Prodávající odkazuje na ust. 167 odst. 4 a ust. 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 4.2 Kupující prohlašuje, že prohlášení Prodávajícího bere na vědomí, prohlašuje, že se důkladně seznámil s právním i faktickým stavem Nemovité věci vč. příslušného prohlášení vlastníka budovy, a že ji v tomto stavu, resp. tak, jak stojí a leží, kupuje, s tím, že si u Nemovité věci nevymínil žádnou vlastnost. Výslovně prohlašuje, že Nemovitou věc nabývá s vědomím, že Nemovitá věc nebo Dům může trpět technickými vadami jakéhokoli, tj. i velmi závažného charakteru omezujícího nebo bránícího užívání Nemovité věci. Bere též na vědomí, že nebude oprávněn vůči Prodávajícímu ani insolvenčnímu správci Dlužníka v souvislosti s touto Smlouvou následně uplatňovat jakákoli práva z vadného plnění či právo na náhradu škody a/nebo na vydání bezdůvodného obohacení a výslovně se jakýchkoli případných práv z vadného plnění (včetně skrytých vad) i na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení předem vzdává. 4.3 Kupující bere na vědomí, že u Domu nebyl dosud zpracován průkaz energetické náročnosti budovy ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Současně prohlašuje, že mu Prodávající (resp. insolvenční správce) v souladu s ust. 7a odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů řádně a včas předal vyúčtování dodávek médií

5 4.4 Kupující prohlašuje, že není osobou ve smyslu 295 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. Kupující prohlašuje, že je plně svéprávnou osobou a že Nemovitou věc nabývá do svého výlučného vlastnictví. 4.5 Kupující se zavazuje přispívat na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami Domu a Pozemku, a to dle velikosti Podílu na společných částech Domu, a současně prohlašuje, že se seznámil se všemi právy a závazky týkajícími se Domu, jeho společných částí i Pozemku, která na základě této Smlouvy převodem vlastnictví Nemovité věci přejdou na Kupujícího. 4.6 Kupující prohlašuje, že je dobře seznámen se stavem realitního trhu a s obvyklými (tržními) cenami, za které se nemovité věci srovnatelné s Nemovitou věcí v současnosti prodávají, a nadto, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust NOZ. V. Předání Nemovité věci 5.1 Kupující převezme Nemovitou věc od Dlužníka. VI. Návrh na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí 6.1 Spolu s podpisem této Smlouvy strany podepisují dvě vyhotovení návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva dle této Smlouvy do katastru nemovitostí, který se na příslušný katastrální úřad podá Prodávající bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy. 6.2 Pro případ, že by katastrální úřad zamítl návrh na povolení vkladu vlastnického práva dle této Smlouvy ve prospěch Kupujícího nebo v případě rozhodnutí o zastavení či přerušení řízení o návrhu na vklad vlastnického práva k Nemovité věci ve prospěch Kupujícího do katastru nemovitostí, se smluvní strany zavazují poskytnout si veškerou potřebnou součinnost mezi sebou i ve vztahu ke katastrálnímu úřadu tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy a bylo dosaženo rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle této Smlouvy ve prospěch Kupujícího. 6.3 Správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí dle této Smlouvy hradí Kupující. Kupující hradí též náklady na ověřování podpisů na vyhotoveních Smlouvy, správní poplatek za vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí a poštovné a dále správní poplatek za návrh na vklad výmazu zástavního práva, resp. zástavních práv a dalších závad vymazávaných vkladem do katastru nemovitostí, které prodejem Nemovité věci Kupujícímu zaniknou. 6.4 Smluvní strany se dohodly, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí za převod Nemovité věci dle této Smlouvy je Kupující. Kupující se zavazuje podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí za převod Nemovité věci nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bude v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva Kupujícího na základě této Smlouvy, a v zákonné lhůtě také tuto daň zaplatit. VII. Závěrečná ustanovení 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti i obligačně-právní účinnosti dnem jejího podpisu posledním z účastníků. Od tohoto dne jsou účastníci svými projevy vyjádřenými v této Smlouvě vázáni. 7.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům a berou na vědomí, že po podpisu této Smlouvy jsou jí vázány. 7.3 Všechny písemnosti vztahující se k této Smlouvě budou doručovány osobně, kurýrem, nebo poštou, a to v případě Prodávajícího na adresu Veronika Jašková, insolvenční správce, Jindřišská 939/20, Praha 1 a v případě Kupujícího na adresu jeho trvalého bydliště, resp. sídla uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Změnit doručovací adresu je možné pouze písemným oznámením doručeným ostatním smluvním stranám v rámci České republiky. Písemnost bude doručena jejím doručením, odmítnutím - 5 -

6 převzetí a bude-li doručována prostřednictvím držitele poštovní licence v případě nevyzvednutí písemnosti uplynutím posledního dne úložní lhůty Kupující, resp. jeho zástupce (vč. statutárního) souhlasí, aby Prodávající ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zpracovával jeho osobní údaje za účelem realizace této Smlouvy. 7.4 Záležitosti ve Smlouvě neupravené se řídí ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy České republiky. 7.5 Smlouva může být měněna nebo doplňována po předchozí dohodě stran, a to pouze formou písemných dodatků. 7.6 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná, přičemž namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije ustanovení právních předpisů, které bude povaze a účelu daného neplatného nebo neúčinného smluvního ustanovení nejbližší. 7.7 Tato Smlouva se podepisuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom, jedno vyhotovení bude přiloženo k návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě této Smlouvy a jedno vyhotovení je určeno pro zprostředkovatele prodeje. 7.8 Smluvní strany prohlašují, že veškerá ustanovení této Smlouvy jsou plně v souladu se všemi ustanoveními českých obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany dále prohlašují, že veškerá ustanovení této Smlouvy jsou přiměřená a plně v souladu s dobrými mravy. 7.9 Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně, vážně a bez donucení, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, ani v omylu, že plně porozuměly jejímu obsahu a že jejich právo disponovat s majetkem není z hlediska této Smlouvy ničím omezeno. Dále potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této Smlouvy připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. V Praze dne.. V.dne. Prodávající: Kupující: Veronika Jašková insolvenční správce Aleny Vrbické ODDÍL F Závěrečná ustanovení a) Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům a berou na vědomí, že po podpisu této Smlouvy jsou jí vázány

7 b) Všechny písemnosti vztahující se k této Smlouvě budou doručovány osobně, kurýrem, nebo poštou, a to v případě Budoucího prodávajícího na adresu Veronika Jašková, insolvenční správce, Jindřišská 939/20, Praha 1 a v případě Kupujícího na adresu jeho trvalého bydliště, resp. sídla uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Změnit doručovací adresu je možné pouze písemným oznámením doručeným ostatním smluvním stranám v rámci České republiky. Písemnost bude doručena jejím doručením, odmítnutím převzetí a bude-li doručována prostřednictvím držitele poštovní licence v případě nevyzvednutí písemnosti uplynutím posledního dne úložní lhůty. c) Budoucí kupující, resp. jeho zástupce (vč. statutárního) souhlasí, aby Budoucí prodávající ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zpracovával jeho osobní údaje za účelem realizace této Smlouvy. d) Záležitosti ve Smlouvě neupravené se řídí ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními právními předpisy České republiky. e) Smlouva může být měněna nebo doplňována po předchozí dohodě stran, a to pouze formou písemných dodatků. f) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná, přičemž namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije ustanovení právních předpisů, které bude povaze a účelu daného neplatného nebo neúčinného smluvního ustanovení nejbližší. g) Tato Smlouva se podepisuje ve třech vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zprostředkovatel prodeje. h) Smluvní strany prohlašují, že veškerá ustanovení této Smlouvy jsou plně v souladu se všemi ustanoveními českých obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany dále prohlašují, že veškerá ustanovení této Smlouvy jsou přiměřená a plně v souladu s dobrými mravy. i) Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně, vážně a bez donucení, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že plně porozuměly jejímu obsahu a že jejich právo disponovat s majetkem není z hlediska této Smlouvy ničím omezeno. Dále potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této Smlouvy připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. Praha dne.. V.dne. Budoucí prodávající: Budoucí kupující: Veronika Jašková insolvenční správce Aleny Vrbické - 7 -

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Ing. Josef Carda se sídlem Jakubské náměstí 109/1, 602 00 Brno na základě usnesení Krajského soudu v Brně

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ.

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: IČ: 11200138 se sídlem Bubenská 25, Praha 7, PSČ 170 00, - jako budoucí prodávající na straně jedné a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou IČ: 00262552 se sídlem:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku I. Smluvní strany Prodávající I: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 IČ: 29414873

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany: Pan(-í):... trvale bytem:... rodné číslo:... (dále

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A č.j. OLP/1508/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen obč. zák.) mezi těmito smluvními

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:,

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, #1545/CST/2015-CSTM@- 1545/CST/2015-CSTM.j.: UZSVM/CST/1695/2015-CSTM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená JUDr.

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě Ing. Gabriela Burzová IČO: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PSČ 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenční správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, r. č.: 801007/4259, bytem V Násypu 345/13,

Více

KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Václav Rožec, AK Brno, Kobližná 19,602 00 Brno ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 40 INS 32453/2013-A-17, ze dne 30. května 2014,

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302 Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782, DIČ: CZ45244782, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #1923/SBE/2016-SBEM@j 1923/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/1811/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #2679/SBE/2016-SBEM@. 2679/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/2612/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15 v,, v SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Více

KUPNÍ SMLOUVY NA POZEMKY V LOKALITĚ BOROVÍ

KUPNÍ SMLOUVY NA POZEMKY V LOKALITĚ BOROVÍ KUPNÍ SMLOUVY NA POZEMKY V LOKALITĚ BOROVÍ SMLOUVA O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne I. Smluvní strany

Více

Vyhláška o konání aukce č. 106/LIC/EA/2016 bytového domu k rekonstrukci v Kozolupech, okr. Plzeň-sever

Vyhláška o konání aukce č. 106/LIC/EA/2016 bytového domu k rekonstrukci v Kozolupech, okr. Plzeň-sever Vyhláška o konání aukce č. bytového domu k rekonstrukci v Kozolupech, okr. Plzeň-sever (dále jen Vyhláška ) Společnost LICITA s.r.o., IČ: 26328500, vyhlašuje elektronickou aukci níže specifikovaných nemovitých

Více

Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa

Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa Zastupitelstvo města Pelhřimova na svém 18. zasedání dne 7. dubna 2009 schválilo návrh na prodej stavebních pozemků

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

#2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9

#2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9 #2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9 2702/ULN/2012-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/3075/2012-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI PŘÍLOHA č. 1 k Aukční vyhlášce č. j: 13814 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Kupní smlouva. Smluvní strany

Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Kupní smlouva. Smluvní strany Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Smluvní strany Kupní smlouva 1. Tělovýchovná jednota Lokomotiva Pardubice, IČ 150 49 680 se sídlem Terezy Novákové 503, Pardubice 530

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 883/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 883/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 883/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE A SOUHLASU SE ZŘÍZENÍM STAVBY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE A SOUHLASU SE ZŘÍZENÍM STAVBY KUMSP08D6VXA / ' S-?. í. t, _f r «i 'MMPP00FM6AP* SMLUVA BUDUCÍ SMLUVĚ ZŘÍZENI VĚCNÉH BŘEMENE A SUHLASU SE ZŘÍZENÍM STAVBY Budoucí povinný z věcného břemene: Se sídlem: IČ, DIČ: Bankovní spojení: Zastoupen:

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 604-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 604-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 604-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

U S N E S E N Í. Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19

U S N E S E N Í. Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19 Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Libor Hájek, nar. 29.11.1978, IČO 659 27 052, bytem 285 47 Křesetice,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 114/2016-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 114/2016-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 114/2016-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany 5/14/10 KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany kupující: jednající: Střední škola automobilní a informatiky se sídlem: Weilova 1270/4, 10200 Praha IČ: 00497070 DIČ: CZ00497070 Ing. Milan Vorel, ředitel

Více

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA 10/2015 Veškeré informace k výběru uchazeče a samotnému prodeji Tento leták je připraven jako komplexní informace k akci pod názvem Prodej stavebních

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 657/LIC/D1/1113 V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné dražby.

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u Příloha č. 2 zadávací dokumentace Vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem podnikání/: IČ: DIČ: jednající

Více

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy.

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy. Dražební vyhláška č.j. 157ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Smlouva o odvádění odpadních vod uzavřená dle z. č. 274/2001 Sb., vyhlášky č. 428/2001 Sb. Číslo OM vodovodu:.

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 2209201501

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 2209201501 AUKČNÍ VYHLÁŠKA 2209201501 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Aukce se řídí přiměřeně

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu:

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu: smlouva č í s l o Kupní smlouva Smluvní strany:, prodávající strana: S^fÉŽto Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 01, zastoupené starostou města Poděbrady panem PhDr.

Více

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 02/05/11

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 02/05/11 ~~~ REAL t!~spektrum' Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 02/05/11 Koncový řadový rodinný domek 4+kk na okraji obce Vrchotovy Janovice

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1017/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1017/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1017/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky.

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Příloha č. 3 Systém separace a svozu textilu Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Kupní smlouva uzavřená

Více

Pravidla pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje

Pravidla pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje Pravidla pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje PRAVIDLA PRO PRODEJ NEMOVITOSTÍ A JEJICH ČÁSTÍ Z MAJETKU ÚSTECKÉHO KRAJE Preambule Cílem těchto Pravidel pro prodej nemovitostí

Více

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) SMLOUVA KUPNÍ č uzavřená podle 409 a následujících zák č 513/1991 Sb (Obchodní zákoník) Smluvní strany: Prodávající: Jméno: Sídlo: IČO: DIČ: obchodní rejstřík: zastoupená: bankovní spojení: - na straně

Více

Obec Milotice Mgr. Josefem Levkem, starostou Školní 72, 696 05 Milotice 00285111 CZ00285111 PREAMBULE

Obec Milotice Mgr. Josefem Levkem, starostou Školní 72, 696 05 Milotice 00285111 CZ00285111 PREAMBULE Zlepšení konkurenceschopnosti Základní školy a Mateřské školy Milotice Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Příloha č. 3 ZD SMLOUVA NA DODÁVKU VYBAVENÍ NOVÉ MŠ PRO 47 ŽÁKŮ uzavřená mezi níže

Více

SMLOUVA. o zřízení věcného břemene

SMLOUVA. o zřízení věcného břemene č.sml. SMLOUVA o zřízení věcného břemene uzavřená podle ust. 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 458/2000

Více

Mgr. Ondřej Svoboda, soudní exekutor DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Mgr. Ondřej Svoboda, soudní exekutor DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Mgr. Ondřej Svoboda, soudní exekutor Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Letňany tel./fax: +420 266 314 206; email: urad@eupraha9.cz; IDDS: hhwv2xp www.eupraha9.cz Číslo jednací: 184ED 3/14-03 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Více

VYHLASKA Č. D09018. ... Vaše dobrá volba... o konání veřejné dražby dobrovolné dle 20 zák.č. 26/2000

VYHLASKA Č. D09018. ... Vaše dobrá volba... o konání veřejné dražby dobrovolné dle 20 zák.č. 26/2000 ... Vaše dobrá volba... DRAZEBNI VYHLASKA Č. D09018...",,..." o konání veřejné dražby dobrovolné dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Bod 1. Místo, datum a čas dražby, druh dražby Touto "Dražební vyhláškou" se vyhlašuje

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné P A C H T O V N Í S M L O U V A (smlouva o zemědělském pachtu), kterou uzavřely ve smyslu ust. 2332 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v účinném znění), dále uvedeného dne, měsíce a roku,

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

Prodej nemovitostí z majetku ČEZ. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky. Bývalá ubytovna Petříkovická č.p. 518 Poříčí u Trutnova

Prodej nemovitostí z majetku ČEZ. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky. Bývalá ubytovna Petříkovická č.p. 518 Poříčí u Trutnova Prodej nemovitostí z majetku ČEZ Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky Bývalá ubytovna Petříkovická č.p. 518 Poříčí u Trutnova 1. Prodávající: ČEZ, a.s. se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T O S T Í Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Martina Felcmana ÚVOD 1. Výběrové

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 739-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 739-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 739-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo VĚCNÉ BŘEMENO, VĚCNÉ PŘEDKUPNÍ PRÁVO VÉCNÉ BŔEMENO Věcné břemeno Druhy věcných břemen Vznik věcných břemen Zánik věcných břemen Předkupní právo 1. VĚCNÉ BŘEMENO Pojem věcného břemene je zařazeno do občanského

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Prodávající: Eurosat CS, spol. s r. o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 20095 Zastoupena: Ing. Ivo Přikrylem jednatelem společnosti Se sídlem: Jamborova 25 615

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Jan Osička. narozen 24. července 1985. Bezručova 67/4, 60200, Brno. (dále jen zhotovitel )

Jan Osička. narozen 24. července 1985. Bezručova 67/4, 60200, Brno. (dále jen zhotovitel ) Smlouva o dílo ev. č. 15/033-0 Jan Osička narozen 24. července 1985 Bezručova 67/4, 60200, Brno (dále jen zhotovitel ) a Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 128/4,

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 408/2012-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 408/2012-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 408/2012-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Městská část Praha - Kunratice. a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO

Městská část Praha - Kunratice. a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO Městská část Praha - Kunratice a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO TATO SMLOUVA O DÍLO BYLA UZAVŘENA DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU V SOULADU S USTANOVENÍM 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ), vydané společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ: 267 25 967,

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1442/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/1470/2016-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BKM/32/2016 s následnou

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ Č.j. 099 CD 6686/15-15 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, oprávněný dle 76 odst 2 zák. 120/2001 Sb. (exekuční řád) k provedení

Více

Prodávající a kupující uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto. k u p n í s m l o u v u. Článek I. - Předmět kupní smlouvy

Prodávající a kupující uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto. k u p n í s m l o u v u. Článek I. - Předmět kupní smlouvy Č.j. PPR-10057-25/ČJ-2012-990656 K U P N Í S M L O U V A Uzavřena v souladu s ustanovením 409 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy kupujícího MCBMED/00752/2013 číslo smlouvy prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy kupujícího MCBMED/00752/2013 číslo smlouvy prodávajícího KUPNÍ SMLOUVA číslo smlouvy kupujícího MCBMED/00752/2013 číslo smlouvy prodávajícího 1. Název/jméno: Bydliště/sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jen Prodávající ) a 2. Název: Statutární

Více

1. Smluvní strany. 2. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany. 2. Předmět smlouvy Smlouva o provedení přeložek inženýrských sítí uzavřená ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1 Masarykova univerzita

Více

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A N Á V R H K U P N Í S M L O U V A Rozšíření malovýroby mléčných produktů - prodejní stánek 1. Obchodní firma: Sídlo: Zapsaná v OR: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon/fax: E-mail:

Více