VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010"

Transkript

1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Vážení přátelé, držíte v ruce výroční zprávu Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič za rok Je těžké na několika málo stránkách vystihnout rozsah námi provozovaných aktivit a práci, která se za nimi skrývá. Naším cílem jsou spokojení návštěvníci a účastníci našich programlů a akcí, kteří si od nás odnesou silné zážitky, poznání a také podněty k zamyšlení a ke změně svého jednání. Za to, že se nám tento náš cíl daří naplňovat, vděčíme unikátnímu prostoru Toulcova dvora. Neméně důležití jsou ale naši zaměstanci, kteří svými nápady a pracovním nasazením Toulcův dvůr oživují stovkami úžasných programů a akcí. Po mnoha letech přemýšlení a práce se nám na samém konci roku 2010 podařilo spustit nové internetové stránky Toulcova dvora. Dosavadní zkušenosti ukazují, že se nám práce povedla. Narůstá totiž nejen návštěvnost webových stránek, ale hlavně aktivit na nich propagovaných. Do dalších let si můžeme jen přát, aby slibný rozvoj našich výchovných a vzdělávacích aktivit nebyl ohrožen nedostatkem grantových peněz, který se již na ministerstvech a obcích začíná projevovat. Jan Chvátal předseda ZČ HB Botič - 1 -

3 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Občanské sdružení Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, jehož výroční zprávu za rok 2010 držíte právě v rukou, bylo založeno v roce 1990 s cílem rozvíjet ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu v Praze. Místem působení organizace je již šestnáctým rokem Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr v Praze 10 Hostivaři. Posláním naší organizace je vychovávat sebe i ostatní k jednání odpovědnému ke společnosti i přírodě, podporovat takový životní styl, který nepoškozuje naše společné životní prostředí a je základem kvalitního života. Naše organizace se věnuje především práci s dětmi, mládeží a rodinami s malými dětmi. Pro tyto cílové skupiny připravujeme ekologické výukové a osvětové programy. Jedním z našich cílů je podporovat sounáležitost lidí s místem, kde žijí, a tím posílit fungování občanské společnosti regionu. Proto jsou některé akce zaměřené také na obnovu místních lidových zvyků, tradic a řemesel. ZČ HB Botič je jednou ze čtyř členských organizací Zájmového sdružení Toulcův dvůr, které je správcem a provozovatelem Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Společně s partnerskými organizacemi usiluje o to, aby byl celý areál vhodným zázemím pro praktickou aplikaci ekologické výchovy a přispíval tak ke zvyšování ekologické gramotnosti široké veřejnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 CÍLOVÁ SKUPINA Nejpočetnější cílovou skupinu v roce 2010 tvořily děti předškolního a školního věku a jejich rodiče. Pro maminky s dětmi od 0 do 6 let je určen mateřský klub Mateřídouška. Do klubu docházejí převážně z přilehlých městských částí. V průběhu školního roku přichází na Toulcův dvůr denně až sedm školních kolektivů z mateřských, základních, středních i speciálních škol, aby se zúčastnily ekologických výukových programů. Školní zařízení, jejichž žáci navštěvují tyto programy, jsou ze všech pražských částí. Často k nám dojíždějí i mimopražské děti. Akce pro volný čas jsme organizovali většinou tak, aby se jich mohly zúčastnit rodiny s malými dětmi. Účastníky našich akcí pro veřejnost byli především občané přilehlých pražských částí (Praha 4, 10, 11 a 15). V roce 2010 navštívilo akce pořádané ZČ HB Botič celkem osob, což je přibližně o osob více než v roce

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 PROGRAMY A PROJEKTY Ekologické výukové programy pro školní a předškolní kolektivy Příprava a realizace ekologických výukových programů pro předškolní a školní kolektivy v areálu Toulcova dvora je naší stěžejní činností. Nabízíme mateřským, základním a středním školám možnost doplnit výuku o praktickou ekologickou výchovu. Toulcův dvůr k tomu nabízí ideální podmínky. K dispozici je zde rozsáhlý přírodní areál (les, louky, mokřad, rybníčky ), vybavené učebny v historicky cenných budovách, farma s původními plemeny domácích zvířat a člověkem obdělávané plochy (sad, zahrada, pole). ZČ HB Botič je hlavním koordinátorem ekologických výukových programů na Toulcově dvoře, na jejichž realizaci spolupracujeme s partnerským občanským sdružením SRAZ. Koordinujeme i zajišťování ekologicko-výchovných služeb pro Magistrát hl. města Prahy na celopražské úrovni. Nabídka ekologických výukových programů je každoročně aktualizována a do zainteresovaných škol distribuována v srpnu, před zahájením nového školního roku. V roce 2011 byla tištěná nabídka rozeslána na cca 800 adres. Aktuální nabídka programů je zveřejněna též na internetových stránkách Toulcova dvora. Ve školním roce 2010 obsahovala nabídka programů, lektorovaných ZČ HB Botič, 8 programů pro mateřské školy a 58 programů a exkurzí pro základní a střední školy. V roce 2010 byly nově zařazeny programy Vstávej semínko holala a Vrbníček. V průběhu roku se intenzivně pracovalo na kvalitativním zdokonalení programů. Lektoři se pilně vzdělávali v oblasti metodologie. Průběžně byly doplňovány a aktualizovány pracovní listy, metodické materiály a pomůcky používané při ekologických výukových programech. Hodně času bylo věnováno údržbě přírodního areálu a farmy domácích zvířat, které jsou intenzivně využívány pro praktickou ekologickou výchovu. Realizovali jsme celkem 696 několikahodinových programů, kterých se zúčastnilo dětí. To je o přibližně účastníků více, než v roce Programy byly realizovány z 18% pro mateřské školy, ze 68% pro I. stupeň ZŠ, z 12 % pro II. stupeň ZŠ a ze 2% pro střední školy

5 Programy pro pedagogy, studenty učitelství a vedoucí dětských kroužků Pro pedagogy, kteří se snaží začleňovat praktickou ekologickou výchovu do školního vyučování, připravujeme řadu zajímavých a podnětných akcí. Od roku 2005 jsme akreditováni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogů. Stejně tak byly akreditovány naše semináře a jsou započitatelné do dalšího vzdělávání pedagogů. V roce 2010 připravil ZČ HB Botič 9 seminářů a exkurzí pro pedagogy, kterých se zúčastnilo 100 pracovníků s dětmi a mládeží. Specializační studium pro pražské koordinátory EVVO v předškolní výchově Od září 2010 do září 2011 realizujeme specializační studium pro pražské koordinátory Ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v předškolní výchově. Pro učitele mateřských škol je toto první možnost v České republice účastnit se podobného specializačního studia. Vzhledem k tomu, že studium je financováno Magistrátem hl. města Prahy, je určeno výhradně koordinátorům působícím na území hlavního města. Studium je díky získané finanční podpoře pro studenty bezplatné. Značná část studia je věnována nácviku dovedností potřebných pro plánování a začleňování EVVO do každodenního života školky. Studenti se krok za krokem seznámili se sestavováním školního plánu EVVO a postupně pod vedením lektorů zpracovávají své závěrečné práce. Studium obsahuje celou řadou dalších témat. Všechna ale spojuje jejich praktická využitelnost pro práci pedagogů. Týkají se nejen přímé práce s předškolními dětmi a přímého působení na environmentálně příznivé postoje dětí, ale i lidského fungování učitelů v pracovním kolektivu školky, jejich spolupráce s kolegy, vedením školky, rodiči, veřejností a jinými institucemi. Věříme, že další podobná studia se budou na základě našich pozitivních zkušeností dále rozvíjet a otevírat i v dalších krajích a letech. Specializačního studia se v roce 2010 / 2011 účastní 22 pedagogů VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Síť pedagogů ZŠ a SŠ se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V: Metodika a realizace komplexní ekologické výuky Jedná se o dlouhodobý program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, jehož záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního EVVO. Jeho cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací a podporovat učitele při začleňování EVVO jako průřezového tématu do Školních vzdělávacích programů. Pražská část sítě M.R.K.E.V. je koordinována naší organizací. Učitelé dostávají ročně 6 rozesílek materiálů a časopisu pro ekogramotnost Bedrník. Vznikly také webové stránky k podpoře sdílení metodických materiálů a ke komunikaci mezi učiteli a ekocentry. V roce 2010 bylo v síti přihlášeno 37 škol. Regionální setkání se konalo na Základní škole Pertoldova za účasti 101 pedagogů. Síť pedagogů mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu MRKVIČKA. Jedná se o obdobný projekt jako M.R.K.E.V., tentokráte však zaměřený na pedagogy mateřských škol. I u tohoto projektu jsme pražskými koordinátory. V roce 2010 proběhly v jejím rámci čtyři rozesílky informačních a metodických materiálů. Učitelé dostali kromě informačních bulletinů řadu cenných publikací. V roce 2010 bylo do sítě zapojeno 49 pedagogů. Regionální setkání se uskutečnilo za účasti 62 učitelů, zástupců neziskového sektoru a veřejné správy

7 Volný čas dětí, mládeže a rodin Také v roce 2010 jsme pravidelně pořádali akce pro aktivní vyplnění volného času veřejnosti. Programy byly připravovány převážně tak, aby se jich mohly účastnit rodiny s malými dětmi. Velmi nás těšila skutečnost, že se na přípravě a vlastní realizaci akcí podílela řada organizací i jednotlivců. Naše programy se za dobu, kdy je pořádáme, staly nedílnou součástí kulturního života regionu. V roce 2010 realizoval ZČ HB Botič celkem 67 programů, dílen, seminářů, vycházek a výstav pro volný čas dětí, mládeže a rodin. Celkem se těchto akcí zúčastnilo osob, což je o účastníků více než v roce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Mateřský klub Mateřídouška Mateřský klub nabízí pravidelné i jednorázové programy pro maminky s dětmi od narození do 6 let. Cílem není jen chystat zajímavé programy pro momentální pobavení rodičů s dětmi, ale naše malé i velké návštěvníky i vytrvale inspirovat a posilovat, aby se nové poznatky a dovednosti staly nedílnou součástí jejich každodenního života. Programová nabídka vychází z možností lektorek převážně maminek na mateřské dovolené. Některé programy odráží momentální trendy, jiné naopak sledují nadčasovou nit. Mateřídouška tak vytváří velmi pestré seskupení s působením ekologickým, kulturním i sociálním. Tvořivá spolupráce, laskavá ohleduplnost, vzájemná pomoc a komunikace mezi všemi zúčastněnými je pevným základem našeho snažení. Toulcův dvůr nám navíc umožňuje zcela mimořádným způsobem aktivně utvářet i vztahy ke zvířátům na farmě i k rostlinám a stromům na naší zahradě a obnovovat tak základy praktické inteligence, která lidem ve městech často chybí. V roce 2010 navštívilo klub 3374 účastníků, o 840 více než v předcházejícím roce

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Knihovna ekologické, přírodovědné a regionální literatury Na konci roku nabízela knihovna okolo 911 titulů především z oblastí ochrany přírody, ekologie a pedagogiky. Jejich seznam je přístupný také na internetových stránkách. Zájemci si mohou v běžnou denní hodinu vypůjčit poptávané knihy nebo časopisy. Odborné publikace byly využívány hlavně lektory při přípravě a realizaci ekologických výukových programů pro školní kolektivy. V roce 2010 bylo 21 knih zapůjčeno prezenčně a 110 absenčně. Ekoporadna Pomáhá občanům řešit drobné problémy v oblasti ochrany životního prostředí, se kterými se v životě setkávají. Poradna má otevřeno dvakrát týdně v odpoledních hodinách. Mimo tuto dobu je možné vznést své dotazy pomocí telefonu či u. Na internetových stránkách postupně zveřejňujeme odpovědi na často kladené dotazy. V roce 2010 bylo pracovníky ekoporadny zodpovězeno 127 dotazů. Služby pro návštěvníky Toulcova dvora - aktivní trávení volného času Také v době mimo pořádané akce byl Toulcův dvůr, na jehož provozu se podílí i naše organizace, vyhledáván veřejností jako cíl klidných procházek a odpočinku od hluku a stresu velkoměsta. Zhruba osmihektarový přírodní areál Toulcova dvora je zdarma přístupný veřejnosti denně od 8 do 18 hodin. Zájemci mohou navštívit obyvatele naší farmy - v současné době chováme králíky, husy, kachny, slepice, kozy, ovce, prasata, krávu, koně a včely - či si projít naučnou stezku vedoucí přes přírodně zajímavá společenstva (mokřad, lužní les, louky ). V roce 2010 byly v přírodním areálu mimo jiné instalovány dřevěné siluety našich dravců s doplňkovou informační tabulí. Odhadujeme, že počet návštěvníků Toulcova dvora mimo organizované akce pro veřejnost se v roce 2010 pohyboval okolo

9 SPOLUPRÁCE Spolupráce na koordinaci běžného chodu a dalším rozvoji Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Členové ZČ HB Botič se spolu s ostatními členskými organizacemí ZS Toulcův dvůr podíleli na koordinaci chodu Toulcova dvora. Velký význam pro rozvoj areálu má dobrovolná výpomoc sympatizantů Toulcova dvora, například z řad ostatních základních článků Hnutí Brontosaurus či firemních dobrovolníků. Statutární zástupci ZČ HB Botič se aktivně účastnili jednání Výkonného výboru a Správní rady Zájmového sdružení Toulcův dvůr. Mezinárodní spolupráce program EVS V roce 2010 jsme pokračovali v projektu European Voluntary Service - Evropská dobrovolná služba. V rámci tohoto projektu vystupuje ZČ HB Botič jako hostitelská organizace pro dobrovolníky, kteří k nám přijíždějí na zkušenou, naučit se, či zdokonalit se v češtině, poznat kulturu České republiky a v neposlední řadě přispět svou dobrovolnou prací k rozkvětu naší činnosti. V září 2010 vystřídala Aitora Calderóna ze Španělska nová dobrovolnice Antonietta Tonička Lopes z Portugalska. ZČHB Botič působí také jako koordinující organizace pro dobrovolnické projekty partnerské organizace Youth and Environment Europe. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Spolupráce s dalšími subjekty Velmi úzce jsme spolupracovali s odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Pro tento odbor jsme od února zajišťovali koordinaci a realizaci veřejné zakázky na ekologicko-výchovné služby. V roce 2010 pokračovala úspěšná spolupráce s Fórem dárců na projektu firemního dobrovolnictví. Skupiny dobrovolníků z velkých firem nám pomáhají s přípravou akcí pro veřejnost, vedou na nich rukodělné dílny a další aktivity, či nám pomáhají s přípravou pomůcek na výukové programy. V roce 2010 se 22 dobro-volnických akcí zúčastnilo 82 firemních dobrovolníků. Mezi nejvýznamnější spolupracující organizace patřily Zájmové sdružení Toulcův dvůr, o.s. SRAZ - Společně za radostí a zdravím, 4. ZO ČSOP Botič-Rokytka, Mateřská škola Semínko o.p.s., Sdružení TEREZA či Ekocentrum Podhoubí. V roce 2010 jsme pokračovali ve spolupráci s Ligou ekologických alternativ. Společně jsme připravili 17. Biojarmark a Dožínkové slavnosti dvoudenní setkání příznivců ekologického zemědělství obohacené o tradiční dožínkové slavnosti a program pro děti. Akce se během dvou dnů zúčastnilo na účastníků. Pokračovali jsme v navázané spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Dendrologickou zahradou v Průhonicích při organizaci oslav Dne stromů. ZČ HB Botič je aktivním členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Hnutí Brontosaurus. Prostřednictvím Pavučiny jsme i v roce 2010 úzce spolupracovali s dalšími středisky ekologické výchovy z celé České republiky. Řada organizací využila v roce 2010 rozsáhlé možnosti areálu a vnitřních prostor Toulcova dvora k realizaci vlastních aktivit

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 LIDÉ V ZČ HB BOTIČ Zpráva o členské základně ZČ HB Botič měl v roce členů a asi 150 dalších spolupracovníků. Na pracovní úvazek jsme zaměstnávali 12 osob, s řadou externích spolupracovníků byly uzavírány krátkodobé pracovní smlouvy. Statutární orgán ZČ HB Botič v roce 2010 předseda organizace: Ing. Jan Chvátal hospodář organizace: Ing. Tomáš Hodina Zaměstnanci organizace v roce 2010 Ing. Jan Chvátal - koordinace aktivit organizace, web, grafika, pronájmy prostor Ing. Tomáš Hodina - ekonomika, fundraising, koordinace aktivit pro pedagogy Mgr. Eva Stebelská - lektorka programů pro školní kolektivy, od července hlavní lektorka Zdeňka Hrubá - vedoucí mateřského klubu Mateřídouška: koordinace, lektorka programů Eva Kopecká - lektorka programů pro školy, seminářů pro pedagogy a tvůrčích dílen Jana Suchánková, DiS (do června) - lektorka programů pro školní kolektivy RNDr. Dagmar Chytilová - lektorka programů pro školní kolektivy, ekoporadna Jitka Rajdlová administrativa, objednávání programů Mgr. Zuzana Letovská (do srpna) - koordinace sítí M.R.K.E.V. a Mrkvička Mgr. Hana Mrkvičková (od dubna) - lektorka programů pro školní kolektivy Mgr. Alexandra Vokálová (od září) - lektorka programů pro školní kolektivy Mgr. Martina Chvátalová (od září) koordinátorka specializačního studia, lektorka Nejvýznamnější externí spolupracovníci ZČ HB Botič v roce 2010 Marie Moravcová - koordinace akcí pro volný čas Jindřiška Kapuciánová - lektorka programů klubu Mateřídouška Pavlína Štěpánková - lektorka programů klubu Mateřídouška Anna Pohanková - lektorka programů klubu Mateřídouška Jitka Machová - lektorka programů klubu Mateřídouška Kateřina Schwarzová - lektorka programů klubu Mateřídouška Iva Veselá Benešová - lektorka programů klubu Mateřídouška Pavlína Štěpánková - lektorka programů klubu Mateřídouška Jiří Grossmann - lektor programů klubu Mateřídouška Pavlína Tomášová - lektorka programů klubu Mateřídouška Martina Chvátalová - lektorka programů klubu Mateřídouška Věra Konůpková - lektorka programů klubu Mateřídouška Lenka Rumlerová - lektorka programů klubu Mateřídouška Jana Vlášková - lektorka programů klubu Mateřídouška Radka Klikarová - úklid klubu Mateřídouška Zdeňka Kupková - vedení účetnictví Miroslava Andrová úklid prostor Josef Rohn úklid prostor Dobrovolníci v rámci programu Evropská dobrovolná služba Aitor Calderón do září pomoc s přípravou a realizací programů pro školní kolektivy a akcí pro veřejnost Antonietta Lopes od září pomoc s přípravou a realizací programů pro školní kolektivy a akcí pro veřejnost - 9 -

11 Příjmy a výdaje v roce 2010 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Dotace ze státního rozpočtu Příspěvky samosprávy 487 Granty EU 242 Tržby za služby Členské příspěvky 163 Dary 40 Výnos veřejné sbírky 92 Ostatní příjmy 27 VÝDAJE CELKEM v tis Kč Mzdové náklady: hrubé mzdy zaměstnanců dohody o provedení práce sociální a zdravotní pojištění Materiálové náklady 484 Opravy a udržování 24 Spotřeba elektrické energie, plynu a vody 238 Cestovné 30 Poskytnuté členské příspěvky 2 Dar poskytnutý 7 Daň darovací 1 Jiné náklady 44 Služby: poradenská, zprostředkovatelská a lektorská činnost nájemné stravovací služby náklady na dobrovolníky účetnictví telefon, fax, internet tisk dopravné poštovné vzdělávání zaměstnanců školení, semináře praní prádla, úklid, údržba software ostatní služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Rozvaha k Úhrn aktiv ,- Stálá aktiva ,- Hmotný investiční majetek ,- Oprávky 0,- Oběžná aktiva ,- Pohledávky, zálohy ,- Zásoby ,- Finanční majetek - peníze v hotovosti a bankovní účty ,- Finanční majetek dlouhodobý, půjčky ,- Příjmy příštích období ,- Úhrn pasiv ,- Vlastní jmění ,- Náklady a výdaje příštích období 0,- Nerozdělený zisk ,- Krátkodobé závazky ,- Oceňovací rozdíly ,- Dohadové účty pasivní 0,- Hospodářský výsledek ,- Komentář k příjmům Jako každý rok byly finanční zdroje ZČ HB Botič velice různorodé. Projekty organizace podpořily na rok 2010 tyto subjekty: Magistrát hl. m. Prahy Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zemědělství Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Zentiva, a.s. Národní institut dětí a mládeže MŠMT Za velmi důležitý zdroj považujeme program MŽP administrovaný SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Tento program přispívá k zajištění větší stability středisek ekologické výchovy v celé ČR. Významnou položku rozpočtu činily příjmy za služby ekologicko-výchovného charakteru, popřípadě jiné vlastní činnosti, které tvořily 73,6% rozpočtu. Tento rok rovněž pokračovala veřejná sbírka za účelem získávání finančních prostředků na výukové, výchovné a kulturní aktivity, pořádané ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Výtěžek sbírky byl převeden do příjmů organizace na další období. Komentář k výdajům V roce 2010 tvořily mzdové náklady včetně pojistného 48% nákladů organizace. S řadou externích pracovníků jsme uzavřeli dohody o provedení práce. Tradičně vysoké částky jsou spojeny s provozními náklady a výdaji na materiální zajištění ekologicko-výchovných aktivit

13 Přehled dotačních prostředků ZČ HB Botič čerpaných v roce 2010 Projekt Donátor Účel čerpání Čerpaná částka Environmentální vzdělávání MŽP DHDM, mzdy, OON ,- a výchova dětí předškolního věku v Toulcově dvoře Environmentální vzdělávání, MŽP DHDM, materiál, mzdy ,- výchova a osvěta rodin v Toulcově dvoře Environmentální poradna ve MŽP Knihy, DHDM, materiál, ,- Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr tisk, energie, telefony, nájemné, mzdy Mateřský klub Mateřídouška MPSV mzdy, energie, materiál, ,- Ekologické programy pro děti předškolního věku v areálu Toulcova dvora Osvětové akce pro veřejnost v areálu Toulcova dvora Ekologické programy pro děti předškolního věku v areálu Toulcova dvora Osvětové akce pro veřejnost v areálu Toulcova dvora Environmentální poradna ve středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Volný čas veřejnosti Mládež v akci Mládež v akci Mládež v akci Rada hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (na rok 2011) Rada hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (na rok 2011) Rada hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (na rok 2010) Rada hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (na rok 2010) Rada hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (na rok 2010) Rada hl. m. Prahy, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Národní institut dětí a mládeže ČNA MLÁDEŽ Národní institut dětí a mládeže ČNA MLÁDEŽ Národní institut dětí a mládeže ČNA MLÁDEŽ nájem, telefon, OON 500,- OON 600,- OON, služby ,- Mzdy, OON, služby ,- mzdy ,- materiál, OON, služby ,- náklady na dobrovolníka ,- náklady na dobrovolníka ,- náklady na dobrovolníka ,- VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 PODĚKOVÁNÍ Za podporu odbornou, fyzickou, uměleckou či morální a přátelskou v roce 2010 děkujeme následujícím organizacím a spolkům: 4. ZO ČSOP Botič Rokytka Agrodružstvo Košetice (pan Kopic) Cesta přírody (Tomáš Síbek) Česká společnost pro ochranu netopýrů Praha (Petra Schnitzerová a Jana Neckářová) Česká společnost ornitologická Praha ( rodina Sládečkova) Dědova dudácká muzika Praha, (vedoucí p. Jindra Janeček) Dětská lidová muzika Osminka (vedoucí Jana Pavlíčková) Dětská lidová muzika Hájíček Praha (vedoucí p. Jiří Janoušek) Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic (vedoucí Ludmila Kolářová) Dětský folklorní soubor Javorový Kolíček Praha (Lucie Pečená) Dětský folklorní soubor Kytice Praha, (vedoucí pí. Milena Pittrová) Dětský folklorní soubor Modřenec (vedoucí pí. Eva Špačková) Dětský folklorní soubor Pramínek při ZUŠ Černošice (vedoucí Marcela Látalová) Dětský folklorní soubor Vrbina (vedoucí pí. Martina Krajská) Dětský folklorní soubor Vonička při ZŠ Čestlice (vedoucí pí. Jaroslava Vondráková) Dětský soubor Mikeš Říčany (Iveta Sinkulová) Dětský taneční folklorní soubor Klíček z Řevnic (vedoucí pí. Ludmila Chroustová) Divadélko Kůzle z Kutné Hory (manželé František a Sylvie Pokorní) Dům ochránců přírody, ing. Zuzana Pokorná Ekocentrum Podhoubí Fa Morvet Praha (Pavel Moravec) Fa Mlýnec (Jaroslava Marková) Folklorní soubor Čtyřlístek z Nového Strašecí (vedoucí p.profesor Bohumil Chochola) Folklorní soubor Lučinka (vedoucí pí. Kaucká) Folklorní soubor Melodika Praha (vedoucí Veronika Stejskalová) Folklorní soubor Šafrán Jablonec/Nisou Fórum dárců Harmonie rodiny Dvorníkových Praha Hnutí Brontosaurus (včetně jeho základních článků) Kapelka Bejvávalo Praha, (vedoucí p. Pavel Machek) Kitl s.r.o. Jablonec/Nisou (Jana Čapková a Martina Círusová) Konopářský svaz České republiky (Majka Široká) Loutkové divadlo Vysmáto (vedoucí Aleš Bílek) Lidové divadlo Tereza z Křivoklátu (pí. Marcela Slavíková) MŠ Semínko, Toulcův dvůr (ředitelka Magda Kapuciánová) Malá česká muzika Jiřího Pospíšila (vedoucí pí. Růžena Sršňová) Muzika Špalíček Praha (vedoucí p. Roman Holk) Nobilis Tilia Krásná Lípa Soubor Gaudeamus při VŠE z Prahy Obec Chlumany (pí. Věra Fenzlová) Obvodní myslivecký spolek Praha 10 Soubor Villanella (pí. Jitka Sochová) Pohádkový hrad Točník (Aleš Bílek) Stanice pro poraněné dravce Česká POHODA občanské sdružení Třebová (pí. Věra Malátková) Sdružení Arnika Výzkumný ústav Silva Taroucy pro Sdružení SRAZ krajinu a okrasné zahradnictví Sdružení středisek ekologické výchovy Dendrologická zahrada (p. Zdeněk Pavučina (včetně jeho členů) Kiesenbauer) SEV Lesy hl. města Prahy Youth and Environment Europe (pí Fišerová, p. Neumann) Zájmové sdružení Toulcův dvůr Sdružení Arnika Praha Zahradnictví Hlaváčkovi, Říčany Sdružení TEREZA ZO ČSOP 11/30 Nyctalus Praha, Dáša Zieglerová

15 Z velké řady dobrovolných spolupracovníků, přívrženců, sympatizantů a přátel patří speciální poděkování a uznání za podporu těmto osobám: Anete Váchová, dobrovolnice Andrea Rollová, studentka, pomocnice Barbora Kačmáčková, Botanický ústav Eva Houdková Vlašim, lektorka Eva Mazancová, dobrovolnice Eva Nedozrálová, dobrovolnice Dana Cerhanová, Klub lidové tvorby Dana Drazdíková, Klub lidové tvorby Dana Prokopová, dobrovolnice Edita Pešková, studentka, dobrovolnice Eva Dudová, studentka, dobrovolnice Eva Jungmannová, dobrovolnice Eva Myslíková, dobrovolnice František Slavík Křivoklát, řezbář František a Květa Toulcovi, potomci posledního nájemce Toulcova dvora Hana Beránková, Klub lidové tvorby Hanka Korvasová, Lipka Brno, lektorka Helena Nováčková, Sluňákov Olomouc, lektorka Helena Kratochvílová, řezbářka Honzík Talaga, student, dudák Iva Koutná, Vsetín, lektorka Ivan Větvička, lektor Iveta Dandová, Mnichovo Hradiště, lektorka Jakub Krulich, zahradnictví Jan Vít, Říčany, dudák, dobrovolník Jan Slunský, lektor Jakub Dolínek, včelař Jana Donátová, dobrovolnice Jana Janků, studentka, lektorka Jana Navrátilová, dobrovolnice Jana Zoubková, lektorka výtvarných dílen Jarmila Šochová, Klub lidové tvorby lektorka Jarmila Horná, Klub lidové tvorby, lektorka Jakub Moravec, zvučení akcí Jarda Hlaváček, dobrovolník Jaroslav Škopek RNDr, ornitolog, přednáška Jindra Kapucianová, dobrovolnice Jiří Jedlička, lektor Jiří Kopecký, dobrovolník Jiří Pobuda, herec dobrovolník Jitřenka Svobodová, Klub lidové tvorby Josef Moravec, zástupce ČSOP Josef Mrňák Hejnice, umělecký řezbář, lektor Karel Kerouš, lektor Karel Kříž, umělecký řezbář, lektor Karel Boublík, Botanický ústav Průhonice Karel Prach, lektor Kateřina Lewingerová, dobrovolnice Kristýna Ešnerová, studentka, pomocnice Květa Patočková, včelařka Ladislav Řehák, zahradnictví Lucie Kulhavá, stará řemesla Luboš Mansfeld, řezbář, lektor Lucka Nová,výstava - květinové aranžmá Ludmila Dominová, lektorka Magdalena Dobromila Staňková spisovatelka, výtvarnice Magda Nováková, lektorka Marie Dušková, dobrovolnice Marie Zdeňková, MČ Praha 15 Martina Kubátová, příznivkyně, pomocnice Martina Syrovátková, aranžérka, dobrovolnice Martina Zelenková, pomocnice Milan Reich, všeuměl Miroslav Hule Ing., vodohospodář, spisovatel,komponovaný program Milena a Jiří Pitterovi, tanečníci Miroslav Kučera, Botanický ústav ČSAV Míla Benešová, SOŠ Poděbrady, lektorka Míša Snopková, studentka Ondra Tobiáš, student, dobrovolník Pavel Sopoušek, fotograf Patrik Volšín, pomocník Pavla Šerberová, Klub lidové tvorby Petr Dobrý, řezbář Petr Dostál, PedF UK Praha Petr Nohel, lektor Petr Malát, galerie dřeva, umělecký řezbář Radmila Kopecká, dobrovolnice Rita Smolíková, příznivkyně, pomocnice Růžena a Jakub Sršňovi, samostatné vystoupení Saša Vokálová, studentka, lektorka Standa a Renata Zemenovi, dobrovolníci Tomáš Chvátal, dobrovolník Tomáš Gabriel Kočí, lektor Vanda Jiříkovská, historička, etnografka Věra Bidlová, Botanická zahrada v Praze Věra Hubrtová, dobrovolnice Zdeněk Kiesenbauer, Dendrologická zahrada v Průhonicích Zdeněk Raban, dobrovolník, lektor Zdeněk Šesták, lektor Zuzka Machatová, lektorka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010

16 - 15 -

17

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 -0- VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v ruce výroční zprávu Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič za rok 2012. V tomto roce pokračovaly naše

Více

Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013 Základní údaje: Botič o.p.s. Kubatova 32/1 102 00, Praha 10 - Hostivař Zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Děkujeme za finanční granty na realizované projekty, které podpořily: Hlavní město Prahy Nadace Divoké husy Nadace Terezy Maxové dětem SSEV Pavučina MŠMT VÚŽV Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení SRAZ

Více

Obsah OBSAH. výroční zpráva 2014 1. ORGANIZACE 3. 2. BOTIČ, o.p.s. 7. 3. MŠ SEMÍNKO, o.p.s. 10. 4. SDRUŽENÍ SRAZ, z.s. 12. 6. ENVIRA, o.p.s.

Obsah OBSAH. výroční zpráva 2014 1. ORGANIZACE 3. 2. BOTIČ, o.p.s. 7. 3. MŠ SEMÍNKO, o.p.s. 10. 4. SDRUŽENÍ SRAZ, z.s. 12. 6. ENVIRA, o.p.s. V roce 2014 jsme dokončovali proces transformace. Na pravidelných schůzkách členové správní rady připravovali jinou strukturu organizace tak, aby co nejlépe odpovídala hlavním cílům Toulcova dvora. Společně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006 Chaloupky o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Za školní rok 2005 / 2006 Obsah 1. Charakteristika střediska Chaloupky 2. Ekologické výukové programy pro školy - Jednodenní programy - Projektový týden "Škola

Více

Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr

Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Úvod Vážení čtenáři a příznivci Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, další rok uběhl a vy si můžete přečíst, co nového přinesl uplynulý rok 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu.

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 ÚVOD Školské zařízení Lipka si při svém zrodu v roce 1991 kladlo za cíl zvýšit ekologickou gramotnost obyvatel Brna a širokého okolí natolik, aby jeho existence v budoucnu

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Personální obsazení:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Personální obsazení: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz www.iskopanice.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Více

1. Základní údaje. 2. Lidské zdroje. pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Bankovní účty organizace

1. Základní údaje. 2. Lidské zdroje. pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Bankovní účty organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz www.iskopanice.cz 1. Základní údaje Informační

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Předcházení environmentálním problémům vzděláváním a osvětou je levnější a účelnější než jejich následné řešení. Zpracovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 1 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVOD... 3 Naše poslání... 4 Osvěta a služby pro obce a veřejnost... 5 Informační stan Ekodomova a Vivat Kompostela... 5 Kompostovací poradna a Středočeská síť Ekoporaden... 7

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO Výroční zpráva Pozemkový spolek & Ekocentrum & Ekologická poradna KOSENKA 2005 zřizovatel: 57/01 ZO Český svaz ochránců přírody KOSENKA Valašské Klobouky sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PSČ 766 01

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA. Tištěno na recyklovaném papíře

NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA. Tištěno na recyklovaném papíře NADACE VERONICA 29 VÝROČNÍ ZPRÁVA Tištěno na recyklovaném papíře VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 29 Referenční období 1. 1. 29 31. 12. 29 Okamžik sestavení výroční zprávy 31. 5. 21 Nadace Veronica

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Výroční zpráva za rok 2004 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SDRUŽENÍ Vážení a milí, čas přidal jeden letokruh a opět bychom měli hodnotit. A tak pokud bych měl něco zdůraznit, tak

Více