VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010"

Transkript

1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Vážení přátelé, držíte v ruce výroční zprávu Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič za rok Je těžké na několika málo stránkách vystihnout rozsah námi provozovaných aktivit a práci, která se za nimi skrývá. Naším cílem jsou spokojení návštěvníci a účastníci našich programlů a akcí, kteří si od nás odnesou silné zážitky, poznání a také podněty k zamyšlení a ke změně svého jednání. Za to, že se nám tento náš cíl daří naplňovat, vděčíme unikátnímu prostoru Toulcova dvora. Neméně důležití jsou ale naši zaměstanci, kteří svými nápady a pracovním nasazením Toulcův dvůr oživují stovkami úžasných programů a akcí. Po mnoha letech přemýšlení a práce se nám na samém konci roku 2010 podařilo spustit nové internetové stránky Toulcova dvora. Dosavadní zkušenosti ukazují, že se nám práce povedla. Narůstá totiž nejen návštěvnost webových stránek, ale hlavně aktivit na nich propagovaných. Do dalších let si můžeme jen přát, aby slibný rozvoj našich výchovných a vzdělávacích aktivit nebyl ohrožen nedostatkem grantových peněz, který se již na ministerstvech a obcích začíná projevovat. Jan Chvátal předseda ZČ HB Botič - 1 -

3 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Občanské sdružení Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, jehož výroční zprávu za rok 2010 držíte právě v rukou, bylo založeno v roce 1990 s cílem rozvíjet ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu v Praze. Místem působení organizace je již šestnáctým rokem Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr v Praze 10 Hostivaři. Posláním naší organizace je vychovávat sebe i ostatní k jednání odpovědnému ke společnosti i přírodě, podporovat takový životní styl, který nepoškozuje naše společné životní prostředí a je základem kvalitního života. Naše organizace se věnuje především práci s dětmi, mládeží a rodinami s malými dětmi. Pro tyto cílové skupiny připravujeme ekologické výukové a osvětové programy. Jedním z našich cílů je podporovat sounáležitost lidí s místem, kde žijí, a tím posílit fungování občanské společnosti regionu. Proto jsou některé akce zaměřené také na obnovu místních lidových zvyků, tradic a řemesel. ZČ HB Botič je jednou ze čtyř členských organizací Zájmového sdružení Toulcův dvůr, které je správcem a provozovatelem Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Společně s partnerskými organizacemi usiluje o to, aby byl celý areál vhodným zázemím pro praktickou aplikaci ekologické výchovy a přispíval tak ke zvyšování ekologické gramotnosti široké veřejnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 CÍLOVÁ SKUPINA Nejpočetnější cílovou skupinu v roce 2010 tvořily děti předškolního a školního věku a jejich rodiče. Pro maminky s dětmi od 0 do 6 let je určen mateřský klub Mateřídouška. Do klubu docházejí převážně z přilehlých městských částí. V průběhu školního roku přichází na Toulcův dvůr denně až sedm školních kolektivů z mateřských, základních, středních i speciálních škol, aby se zúčastnily ekologických výukových programů. Školní zařízení, jejichž žáci navštěvují tyto programy, jsou ze všech pražských částí. Často k nám dojíždějí i mimopražské děti. Akce pro volný čas jsme organizovali většinou tak, aby se jich mohly zúčastnit rodiny s malými dětmi. Účastníky našich akcí pro veřejnost byli především občané přilehlých pražských částí (Praha 4, 10, 11 a 15). V roce 2010 navštívilo akce pořádané ZČ HB Botič celkem osob, což je přibližně o osob více než v roce

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 PROGRAMY A PROJEKTY Ekologické výukové programy pro školní a předškolní kolektivy Příprava a realizace ekologických výukových programů pro předškolní a školní kolektivy v areálu Toulcova dvora je naší stěžejní činností. Nabízíme mateřským, základním a středním školám možnost doplnit výuku o praktickou ekologickou výchovu. Toulcův dvůr k tomu nabízí ideální podmínky. K dispozici je zde rozsáhlý přírodní areál (les, louky, mokřad, rybníčky ), vybavené učebny v historicky cenných budovách, farma s původními plemeny domácích zvířat a člověkem obdělávané plochy (sad, zahrada, pole). ZČ HB Botič je hlavním koordinátorem ekologických výukových programů na Toulcově dvoře, na jejichž realizaci spolupracujeme s partnerským občanským sdružením SRAZ. Koordinujeme i zajišťování ekologicko-výchovných služeb pro Magistrát hl. města Prahy na celopražské úrovni. Nabídka ekologických výukových programů je každoročně aktualizována a do zainteresovaných škol distribuována v srpnu, před zahájením nového školního roku. V roce 2011 byla tištěná nabídka rozeslána na cca 800 adres. Aktuální nabídka programů je zveřejněna též na internetových stránkách Toulcova dvora. Ve školním roce 2010 obsahovala nabídka programů, lektorovaných ZČ HB Botič, 8 programů pro mateřské školy a 58 programů a exkurzí pro základní a střední školy. V roce 2010 byly nově zařazeny programy Vstávej semínko holala a Vrbníček. V průběhu roku se intenzivně pracovalo na kvalitativním zdokonalení programů. Lektoři se pilně vzdělávali v oblasti metodologie. Průběžně byly doplňovány a aktualizovány pracovní listy, metodické materiály a pomůcky používané při ekologických výukových programech. Hodně času bylo věnováno údržbě přírodního areálu a farmy domácích zvířat, které jsou intenzivně využívány pro praktickou ekologickou výchovu. Realizovali jsme celkem 696 několikahodinových programů, kterých se zúčastnilo dětí. To je o přibližně účastníků více, než v roce Programy byly realizovány z 18% pro mateřské školy, ze 68% pro I. stupeň ZŠ, z 12 % pro II. stupeň ZŠ a ze 2% pro střední školy

5 Programy pro pedagogy, studenty učitelství a vedoucí dětských kroužků Pro pedagogy, kteří se snaží začleňovat praktickou ekologickou výchovu do školního vyučování, připravujeme řadu zajímavých a podnětných akcí. Od roku 2005 jsme akreditováni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogů. Stejně tak byly akreditovány naše semináře a jsou započitatelné do dalšího vzdělávání pedagogů. V roce 2010 připravil ZČ HB Botič 9 seminářů a exkurzí pro pedagogy, kterých se zúčastnilo 100 pracovníků s dětmi a mládeží. Specializační studium pro pražské koordinátory EVVO v předškolní výchově Od září 2010 do září 2011 realizujeme specializační studium pro pražské koordinátory Ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v předškolní výchově. Pro učitele mateřských škol je toto první možnost v České republice účastnit se podobného specializačního studia. Vzhledem k tomu, že studium je financováno Magistrátem hl. města Prahy, je určeno výhradně koordinátorům působícím na území hlavního města. Studium je díky získané finanční podpoře pro studenty bezplatné. Značná část studia je věnována nácviku dovedností potřebných pro plánování a začleňování EVVO do každodenního života školky. Studenti se krok za krokem seznámili se sestavováním školního plánu EVVO a postupně pod vedením lektorů zpracovávají své závěrečné práce. Studium obsahuje celou řadou dalších témat. Všechna ale spojuje jejich praktická využitelnost pro práci pedagogů. Týkají se nejen přímé práce s předškolními dětmi a přímého působení na environmentálně příznivé postoje dětí, ale i lidského fungování učitelů v pracovním kolektivu školky, jejich spolupráce s kolegy, vedením školky, rodiči, veřejností a jinými institucemi. Věříme, že další podobná studia se budou na základě našich pozitivních zkušeností dále rozvíjet a otevírat i v dalších krajích a letech. Specializačního studia se v roce 2010 / 2011 účastní 22 pedagogů VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Síť pedagogů ZŠ a SŠ se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V: Metodika a realizace komplexní ekologické výuky Jedná se o dlouhodobý program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, jehož záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního EVVO. Jeho cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací a podporovat učitele při začleňování EVVO jako průřezového tématu do Školních vzdělávacích programů. Pražská část sítě M.R.K.E.V. je koordinována naší organizací. Učitelé dostávají ročně 6 rozesílek materiálů a časopisu pro ekogramotnost Bedrník. Vznikly také webové stránky k podpoře sdílení metodických materiálů a ke komunikaci mezi učiteli a ekocentry. V roce 2010 bylo v síti přihlášeno 37 škol. Regionální setkání se konalo na Základní škole Pertoldova za účasti 101 pedagogů. Síť pedagogů mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu MRKVIČKA. Jedná se o obdobný projekt jako M.R.K.E.V., tentokráte však zaměřený na pedagogy mateřských škol. I u tohoto projektu jsme pražskými koordinátory. V roce 2010 proběhly v jejím rámci čtyři rozesílky informačních a metodických materiálů. Učitelé dostali kromě informačních bulletinů řadu cenných publikací. V roce 2010 bylo do sítě zapojeno 49 pedagogů. Regionální setkání se uskutečnilo za účasti 62 učitelů, zástupců neziskového sektoru a veřejné správy

7 Volný čas dětí, mládeže a rodin Také v roce 2010 jsme pravidelně pořádali akce pro aktivní vyplnění volného času veřejnosti. Programy byly připravovány převážně tak, aby se jich mohly účastnit rodiny s malými dětmi. Velmi nás těšila skutečnost, že se na přípravě a vlastní realizaci akcí podílela řada organizací i jednotlivců. Naše programy se za dobu, kdy je pořádáme, staly nedílnou součástí kulturního života regionu. V roce 2010 realizoval ZČ HB Botič celkem 67 programů, dílen, seminářů, vycházek a výstav pro volný čas dětí, mládeže a rodin. Celkem se těchto akcí zúčastnilo osob, což je o účastníků více než v roce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Mateřský klub Mateřídouška Mateřský klub nabízí pravidelné i jednorázové programy pro maminky s dětmi od narození do 6 let. Cílem není jen chystat zajímavé programy pro momentální pobavení rodičů s dětmi, ale naše malé i velké návštěvníky i vytrvale inspirovat a posilovat, aby se nové poznatky a dovednosti staly nedílnou součástí jejich každodenního života. Programová nabídka vychází z možností lektorek převážně maminek na mateřské dovolené. Některé programy odráží momentální trendy, jiné naopak sledují nadčasovou nit. Mateřídouška tak vytváří velmi pestré seskupení s působením ekologickým, kulturním i sociálním. Tvořivá spolupráce, laskavá ohleduplnost, vzájemná pomoc a komunikace mezi všemi zúčastněnými je pevným základem našeho snažení. Toulcův dvůr nám navíc umožňuje zcela mimořádným způsobem aktivně utvářet i vztahy ke zvířátům na farmě i k rostlinám a stromům na naší zahradě a obnovovat tak základy praktické inteligence, která lidem ve městech často chybí. V roce 2010 navštívilo klub 3374 účastníků, o 840 více než v předcházejícím roce

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Knihovna ekologické, přírodovědné a regionální literatury Na konci roku nabízela knihovna okolo 911 titulů především z oblastí ochrany přírody, ekologie a pedagogiky. Jejich seznam je přístupný také na internetových stránkách. Zájemci si mohou v běžnou denní hodinu vypůjčit poptávané knihy nebo časopisy. Odborné publikace byly využívány hlavně lektory při přípravě a realizaci ekologických výukových programů pro školní kolektivy. V roce 2010 bylo 21 knih zapůjčeno prezenčně a 110 absenčně. Ekoporadna Pomáhá občanům řešit drobné problémy v oblasti ochrany životního prostředí, se kterými se v životě setkávají. Poradna má otevřeno dvakrát týdně v odpoledních hodinách. Mimo tuto dobu je možné vznést své dotazy pomocí telefonu či u. Na internetových stránkách postupně zveřejňujeme odpovědi na často kladené dotazy. V roce 2010 bylo pracovníky ekoporadny zodpovězeno 127 dotazů. Služby pro návštěvníky Toulcova dvora - aktivní trávení volného času Také v době mimo pořádané akce byl Toulcův dvůr, na jehož provozu se podílí i naše organizace, vyhledáván veřejností jako cíl klidných procházek a odpočinku od hluku a stresu velkoměsta. Zhruba osmihektarový přírodní areál Toulcova dvora je zdarma přístupný veřejnosti denně od 8 do 18 hodin. Zájemci mohou navštívit obyvatele naší farmy - v současné době chováme králíky, husy, kachny, slepice, kozy, ovce, prasata, krávu, koně a včely - či si projít naučnou stezku vedoucí přes přírodně zajímavá společenstva (mokřad, lužní les, louky ). V roce 2010 byly v přírodním areálu mimo jiné instalovány dřevěné siluety našich dravců s doplňkovou informační tabulí. Odhadujeme, že počet návštěvníků Toulcova dvora mimo organizované akce pro veřejnost se v roce 2010 pohyboval okolo

9 SPOLUPRÁCE Spolupráce na koordinaci běžného chodu a dalším rozvoji Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Členové ZČ HB Botič se spolu s ostatními členskými organizacemí ZS Toulcův dvůr podíleli na koordinaci chodu Toulcova dvora. Velký význam pro rozvoj areálu má dobrovolná výpomoc sympatizantů Toulcova dvora, například z řad ostatních základních článků Hnutí Brontosaurus či firemních dobrovolníků. Statutární zástupci ZČ HB Botič se aktivně účastnili jednání Výkonného výboru a Správní rady Zájmového sdružení Toulcův dvůr. Mezinárodní spolupráce program EVS V roce 2010 jsme pokračovali v projektu European Voluntary Service - Evropská dobrovolná služba. V rámci tohoto projektu vystupuje ZČ HB Botič jako hostitelská organizace pro dobrovolníky, kteří k nám přijíždějí na zkušenou, naučit se, či zdokonalit se v češtině, poznat kulturu České republiky a v neposlední řadě přispět svou dobrovolnou prací k rozkvětu naší činnosti. V září 2010 vystřídala Aitora Calderóna ze Španělska nová dobrovolnice Antonietta Tonička Lopes z Portugalska. ZČHB Botič působí také jako koordinující organizace pro dobrovolnické projekty partnerské organizace Youth and Environment Europe. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Spolupráce s dalšími subjekty Velmi úzce jsme spolupracovali s odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Pro tento odbor jsme od února zajišťovali koordinaci a realizaci veřejné zakázky na ekologicko-výchovné služby. V roce 2010 pokračovala úspěšná spolupráce s Fórem dárců na projektu firemního dobrovolnictví. Skupiny dobrovolníků z velkých firem nám pomáhají s přípravou akcí pro veřejnost, vedou na nich rukodělné dílny a další aktivity, či nám pomáhají s přípravou pomůcek na výukové programy. V roce 2010 se 22 dobro-volnických akcí zúčastnilo 82 firemních dobrovolníků. Mezi nejvýznamnější spolupracující organizace patřily Zájmové sdružení Toulcův dvůr, o.s. SRAZ - Společně za radostí a zdravím, 4. ZO ČSOP Botič-Rokytka, Mateřská škola Semínko o.p.s., Sdružení TEREZA či Ekocentrum Podhoubí. V roce 2010 jsme pokračovali ve spolupráci s Ligou ekologických alternativ. Společně jsme připravili 17. Biojarmark a Dožínkové slavnosti dvoudenní setkání příznivců ekologického zemědělství obohacené o tradiční dožínkové slavnosti a program pro děti. Akce se během dvou dnů zúčastnilo na účastníků. Pokračovali jsme v navázané spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Dendrologickou zahradou v Průhonicích při organizaci oslav Dne stromů. ZČ HB Botič je aktivním členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Hnutí Brontosaurus. Prostřednictvím Pavučiny jsme i v roce 2010 úzce spolupracovali s dalšími středisky ekologické výchovy z celé České republiky. Řada organizací využila v roce 2010 rozsáhlé možnosti areálu a vnitřních prostor Toulcova dvora k realizaci vlastních aktivit

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 LIDÉ V ZČ HB BOTIČ Zpráva o členské základně ZČ HB Botič měl v roce členů a asi 150 dalších spolupracovníků. Na pracovní úvazek jsme zaměstnávali 12 osob, s řadou externích spolupracovníků byly uzavírány krátkodobé pracovní smlouvy. Statutární orgán ZČ HB Botič v roce 2010 předseda organizace: Ing. Jan Chvátal hospodář organizace: Ing. Tomáš Hodina Zaměstnanci organizace v roce 2010 Ing. Jan Chvátal - koordinace aktivit organizace, web, grafika, pronájmy prostor Ing. Tomáš Hodina - ekonomika, fundraising, koordinace aktivit pro pedagogy Mgr. Eva Stebelská - lektorka programů pro školní kolektivy, od července hlavní lektorka Zdeňka Hrubá - vedoucí mateřského klubu Mateřídouška: koordinace, lektorka programů Eva Kopecká - lektorka programů pro školy, seminářů pro pedagogy a tvůrčích dílen Jana Suchánková, DiS (do června) - lektorka programů pro školní kolektivy RNDr. Dagmar Chytilová - lektorka programů pro školní kolektivy, ekoporadna Jitka Rajdlová administrativa, objednávání programů Mgr. Zuzana Letovská (do srpna) - koordinace sítí M.R.K.E.V. a Mrkvička Mgr. Hana Mrkvičková (od dubna) - lektorka programů pro školní kolektivy Mgr. Alexandra Vokálová (od září) - lektorka programů pro školní kolektivy Mgr. Martina Chvátalová (od září) koordinátorka specializačního studia, lektorka Nejvýznamnější externí spolupracovníci ZČ HB Botič v roce 2010 Marie Moravcová - koordinace akcí pro volný čas Jindřiška Kapuciánová - lektorka programů klubu Mateřídouška Pavlína Štěpánková - lektorka programů klubu Mateřídouška Anna Pohanková - lektorka programů klubu Mateřídouška Jitka Machová - lektorka programů klubu Mateřídouška Kateřina Schwarzová - lektorka programů klubu Mateřídouška Iva Veselá Benešová - lektorka programů klubu Mateřídouška Pavlína Štěpánková - lektorka programů klubu Mateřídouška Jiří Grossmann - lektor programů klubu Mateřídouška Pavlína Tomášová - lektorka programů klubu Mateřídouška Martina Chvátalová - lektorka programů klubu Mateřídouška Věra Konůpková - lektorka programů klubu Mateřídouška Lenka Rumlerová - lektorka programů klubu Mateřídouška Jana Vlášková - lektorka programů klubu Mateřídouška Radka Klikarová - úklid klubu Mateřídouška Zdeňka Kupková - vedení účetnictví Miroslava Andrová úklid prostor Josef Rohn úklid prostor Dobrovolníci v rámci programu Evropská dobrovolná služba Aitor Calderón do září pomoc s přípravou a realizací programů pro školní kolektivy a akcí pro veřejnost Antonietta Lopes od září pomoc s přípravou a realizací programů pro školní kolektivy a akcí pro veřejnost - 9 -

11 Příjmy a výdaje v roce 2010 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Dotace ze státního rozpočtu Příspěvky samosprávy 487 Granty EU 242 Tržby za služby Členské příspěvky 163 Dary 40 Výnos veřejné sbírky 92 Ostatní příjmy 27 VÝDAJE CELKEM v tis Kč Mzdové náklady: hrubé mzdy zaměstnanců dohody o provedení práce sociální a zdravotní pojištění Materiálové náklady 484 Opravy a udržování 24 Spotřeba elektrické energie, plynu a vody 238 Cestovné 30 Poskytnuté členské příspěvky 2 Dar poskytnutý 7 Daň darovací 1 Jiné náklady 44 Služby: poradenská, zprostředkovatelská a lektorská činnost nájemné stravovací služby náklady na dobrovolníky účetnictví telefon, fax, internet tisk dopravné poštovné vzdělávání zaměstnanců školení, semináře praní prádla, úklid, údržba software ostatní služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Rozvaha k Úhrn aktiv ,- Stálá aktiva ,- Hmotný investiční majetek ,- Oprávky 0,- Oběžná aktiva ,- Pohledávky, zálohy ,- Zásoby ,- Finanční majetek - peníze v hotovosti a bankovní účty ,- Finanční majetek dlouhodobý, půjčky ,- Příjmy příštích období ,- Úhrn pasiv ,- Vlastní jmění ,- Náklady a výdaje příštích období 0,- Nerozdělený zisk ,- Krátkodobé závazky ,- Oceňovací rozdíly ,- Dohadové účty pasivní 0,- Hospodářský výsledek ,- Komentář k příjmům Jako každý rok byly finanční zdroje ZČ HB Botič velice různorodé. Projekty organizace podpořily na rok 2010 tyto subjekty: Magistrát hl. m. Prahy Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zemědělství Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Zentiva, a.s. Národní institut dětí a mládeže MŠMT Za velmi důležitý zdroj považujeme program MŽP administrovaný SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Tento program přispívá k zajištění větší stability středisek ekologické výchovy v celé ČR. Významnou položku rozpočtu činily příjmy za služby ekologicko-výchovného charakteru, popřípadě jiné vlastní činnosti, které tvořily 73,6% rozpočtu. Tento rok rovněž pokračovala veřejná sbírka za účelem získávání finančních prostředků na výukové, výchovné a kulturní aktivity, pořádané ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Výtěžek sbírky byl převeden do příjmů organizace na další období. Komentář k výdajům V roce 2010 tvořily mzdové náklady včetně pojistného 48% nákladů organizace. S řadou externích pracovníků jsme uzavřeli dohody o provedení práce. Tradičně vysoké částky jsou spojeny s provozními náklady a výdaji na materiální zajištění ekologicko-výchovných aktivit

13 Přehled dotačních prostředků ZČ HB Botič čerpaných v roce 2010 Projekt Donátor Účel čerpání Čerpaná částka Environmentální vzdělávání MŽP DHDM, mzdy, OON ,- a výchova dětí předškolního věku v Toulcově dvoře Environmentální vzdělávání, MŽP DHDM, materiál, mzdy ,- výchova a osvěta rodin v Toulcově dvoře Environmentální poradna ve MŽP Knihy, DHDM, materiál, ,- Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr tisk, energie, telefony, nájemné, mzdy Mateřský klub Mateřídouška MPSV mzdy, energie, materiál, ,- Ekologické programy pro děti předškolního věku v areálu Toulcova dvora Osvětové akce pro veřejnost v areálu Toulcova dvora Ekologické programy pro děti předškolního věku v areálu Toulcova dvora Osvětové akce pro veřejnost v areálu Toulcova dvora Environmentální poradna ve středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Volný čas veřejnosti Mládež v akci Mládež v akci Mládež v akci Rada hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (na rok 2011) Rada hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (na rok 2011) Rada hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (na rok 2010) Rada hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (na rok 2010) Rada hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (na rok 2010) Rada hl. m. Prahy, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Národní institut dětí a mládeže ČNA MLÁDEŽ Národní institut dětí a mládeže ČNA MLÁDEŽ Národní institut dětí a mládeže ČNA MLÁDEŽ nájem, telefon, OON 500,- OON 600,- OON, služby ,- Mzdy, OON, služby ,- mzdy ,- materiál, OON, služby ,- náklady na dobrovolníka ,- náklady na dobrovolníka ,- náklady na dobrovolníka ,- VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 PODĚKOVÁNÍ Za podporu odbornou, fyzickou, uměleckou či morální a přátelskou v roce 2010 děkujeme následujícím organizacím a spolkům: 4. ZO ČSOP Botič Rokytka Agrodružstvo Košetice (pan Kopic) Cesta přírody (Tomáš Síbek) Česká společnost pro ochranu netopýrů Praha (Petra Schnitzerová a Jana Neckářová) Česká společnost ornitologická Praha ( rodina Sládečkova) Dědova dudácká muzika Praha, (vedoucí p. Jindra Janeček) Dětská lidová muzika Osminka (vedoucí Jana Pavlíčková) Dětská lidová muzika Hájíček Praha (vedoucí p. Jiří Janoušek) Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic (vedoucí Ludmila Kolářová) Dětský folklorní soubor Javorový Kolíček Praha (Lucie Pečená) Dětský folklorní soubor Kytice Praha, (vedoucí pí. Milena Pittrová) Dětský folklorní soubor Modřenec (vedoucí pí. Eva Špačková) Dětský folklorní soubor Pramínek při ZUŠ Černošice (vedoucí Marcela Látalová) Dětský folklorní soubor Vrbina (vedoucí pí. Martina Krajská) Dětský folklorní soubor Vonička při ZŠ Čestlice (vedoucí pí. Jaroslava Vondráková) Dětský soubor Mikeš Říčany (Iveta Sinkulová) Dětský taneční folklorní soubor Klíček z Řevnic (vedoucí pí. Ludmila Chroustová) Divadélko Kůzle z Kutné Hory (manželé František a Sylvie Pokorní) Dům ochránců přírody, ing. Zuzana Pokorná Ekocentrum Podhoubí Fa Morvet Praha (Pavel Moravec) Fa Mlýnec (Jaroslava Marková) Folklorní soubor Čtyřlístek z Nového Strašecí (vedoucí p.profesor Bohumil Chochola) Folklorní soubor Lučinka (vedoucí pí. Kaucká) Folklorní soubor Melodika Praha (vedoucí Veronika Stejskalová) Folklorní soubor Šafrán Jablonec/Nisou Fórum dárců Harmonie rodiny Dvorníkových Praha Hnutí Brontosaurus (včetně jeho základních článků) Kapelka Bejvávalo Praha, (vedoucí p. Pavel Machek) Kitl s.r.o. Jablonec/Nisou (Jana Čapková a Martina Círusová) Konopářský svaz České republiky (Majka Široká) Loutkové divadlo Vysmáto (vedoucí Aleš Bílek) Lidové divadlo Tereza z Křivoklátu (pí. Marcela Slavíková) MŠ Semínko, Toulcův dvůr (ředitelka Magda Kapuciánová) Malá česká muzika Jiřího Pospíšila (vedoucí pí. Růžena Sršňová) Muzika Špalíček Praha (vedoucí p. Roman Holk) Nobilis Tilia Krásná Lípa Soubor Gaudeamus při VŠE z Prahy Obec Chlumany (pí. Věra Fenzlová) Obvodní myslivecký spolek Praha 10 Soubor Villanella (pí. Jitka Sochová) Pohádkový hrad Točník (Aleš Bílek) Stanice pro poraněné dravce Česká POHODA občanské sdružení Třebová (pí. Věra Malátková) Sdružení Arnika Výzkumný ústav Silva Taroucy pro Sdružení SRAZ krajinu a okrasné zahradnictví Sdružení středisek ekologické výchovy Dendrologická zahrada (p. Zdeněk Pavučina (včetně jeho členů) Kiesenbauer) SEV Lesy hl. města Prahy Youth and Environment Europe (pí Fišerová, p. Neumann) Zájmové sdružení Toulcův dvůr Sdružení Arnika Praha Zahradnictví Hlaváčkovi, Říčany Sdružení TEREZA ZO ČSOP 11/30 Nyctalus Praha, Dáša Zieglerová

15 Z velké řady dobrovolných spolupracovníků, přívrženců, sympatizantů a přátel patří speciální poděkování a uznání za podporu těmto osobám: Anete Váchová, dobrovolnice Andrea Rollová, studentka, pomocnice Barbora Kačmáčková, Botanický ústav Eva Houdková Vlašim, lektorka Eva Mazancová, dobrovolnice Eva Nedozrálová, dobrovolnice Dana Cerhanová, Klub lidové tvorby Dana Drazdíková, Klub lidové tvorby Dana Prokopová, dobrovolnice Edita Pešková, studentka, dobrovolnice Eva Dudová, studentka, dobrovolnice Eva Jungmannová, dobrovolnice Eva Myslíková, dobrovolnice František Slavík Křivoklát, řezbář František a Květa Toulcovi, potomci posledního nájemce Toulcova dvora Hana Beránková, Klub lidové tvorby Hanka Korvasová, Lipka Brno, lektorka Helena Nováčková, Sluňákov Olomouc, lektorka Helena Kratochvílová, řezbářka Honzík Talaga, student, dudák Iva Koutná, Vsetín, lektorka Ivan Větvička, lektor Iveta Dandová, Mnichovo Hradiště, lektorka Jakub Krulich, zahradnictví Jan Vít, Říčany, dudák, dobrovolník Jan Slunský, lektor Jakub Dolínek, včelař Jana Donátová, dobrovolnice Jana Janků, studentka, lektorka Jana Navrátilová, dobrovolnice Jana Zoubková, lektorka výtvarných dílen Jarmila Šochová, Klub lidové tvorby lektorka Jarmila Horná, Klub lidové tvorby, lektorka Jakub Moravec, zvučení akcí Jarda Hlaváček, dobrovolník Jaroslav Škopek RNDr, ornitolog, přednáška Jindra Kapucianová, dobrovolnice Jiří Jedlička, lektor Jiří Kopecký, dobrovolník Jiří Pobuda, herec dobrovolník Jitřenka Svobodová, Klub lidové tvorby Josef Moravec, zástupce ČSOP Josef Mrňák Hejnice, umělecký řezbář, lektor Karel Kerouš, lektor Karel Kříž, umělecký řezbář, lektor Karel Boublík, Botanický ústav Průhonice Karel Prach, lektor Kateřina Lewingerová, dobrovolnice Kristýna Ešnerová, studentka, pomocnice Květa Patočková, včelařka Ladislav Řehák, zahradnictví Lucie Kulhavá, stará řemesla Luboš Mansfeld, řezbář, lektor Lucka Nová,výstava - květinové aranžmá Ludmila Dominová, lektorka Magdalena Dobromila Staňková spisovatelka, výtvarnice Magda Nováková, lektorka Marie Dušková, dobrovolnice Marie Zdeňková, MČ Praha 15 Martina Kubátová, příznivkyně, pomocnice Martina Syrovátková, aranžérka, dobrovolnice Martina Zelenková, pomocnice Milan Reich, všeuměl Miroslav Hule Ing., vodohospodář, spisovatel,komponovaný program Milena a Jiří Pitterovi, tanečníci Miroslav Kučera, Botanický ústav ČSAV Míla Benešová, SOŠ Poděbrady, lektorka Míša Snopková, studentka Ondra Tobiáš, student, dobrovolník Pavel Sopoušek, fotograf Patrik Volšín, pomocník Pavla Šerberová, Klub lidové tvorby Petr Dobrý, řezbář Petr Dostál, PedF UK Praha Petr Nohel, lektor Petr Malát, galerie dřeva, umělecký řezbář Radmila Kopecká, dobrovolnice Rita Smolíková, příznivkyně, pomocnice Růžena a Jakub Sršňovi, samostatné vystoupení Saša Vokálová, studentka, lektorka Standa a Renata Zemenovi, dobrovolníci Tomáš Chvátal, dobrovolník Tomáš Gabriel Kočí, lektor Vanda Jiříkovská, historička, etnografka Věra Bidlová, Botanická zahrada v Praze Věra Hubrtová, dobrovolnice Zdeněk Kiesenbauer, Dendrologická zahrada v Průhonicích Zdeněk Raban, dobrovolník, lektor Zdeněk Šesták, lektor Zuzka Machatová, lektorka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010

16 - 15 -

17

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ Název: Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič Adresa: Kubatova 32/1 102 00, Praha 10 - Hostivař IČ: 61387096 DIČ: CZ61387096-1- Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2009 ÚVOD

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2009 ÚVOD ÚVOD VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2009 Vážení přátelé, držíte v ruce výroční zprávu Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič za rok 2009. Je těžké na několika málo stránkách vystihnout rozsah námi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2011 Krize jako příležítost Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v ruce výroční zprávu Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič za rok 2011. V tomto roce

Více

Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013 Základní údaje: Botič o.p.s. Kubatova 32/1 102 00, Praha 10 - Hostivař Zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 -0- VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v ruce výroční zprávu Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič za rok 2012. V tomto roce pokračovaly naše

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Každodenně se měnící požadavky stavby naštěstí neomezili naše rozrůstající se aktivity.

Každodenně se měnící požadavky stavby naštěstí neomezili naše rozrůstající se aktivity. ÚVOD Rok staveb Konec roku 2007 a začátek roku 2008 se u nás, na Toulcově dvoře, nesl ve znamení rekonstrukcí. Už to máme za sebou, a tak můžu říci, že jsme to díky nasazení všech zaměstnanců a dobré vůli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Botič o. p. s. Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v rukou výroční zprávu Botič o. p. s. za rok 2015.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Botič o. p. s. Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v rukou výroční zprávu Botič o. p. s. za rok 2015. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Botič o. p. s. Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v rukou výroční zprávu Botič o. p. s. za rok 2015. Již 22 let realizujeme programy pro děti i dospělé ve Středisku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Environmentální výchova -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Vymezení pojmů Výchova a vzdělávání zaměřená na životní prostředí 90. léta - pojem ekologická,

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2012 Ekocentra Podhoubí, o.s

Výroční zpráva 2012 Ekocentra Podhoubí, o.s Výroční zpráva 212 Ekocentra Podhoubí, o.s Služby Ekocentra Podhoubí v roce 212 - Ekoškolka Rozárka projekt Ekoškola pro MŠ semináře a akce pro veřejnost výukové programy tématické dílny pro ZŠ 1. Ekoškolka

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

V roce 2007 se na činnosti podíleli: Ředitelka: Mgr.Pavla Novotná Vedení účetnictví: Milena Petrtýlová Koordinátorky projektu EVP : Mgr.

V roce 2007 se na činnosti podíleli: Ředitelka: Mgr.Pavla Novotná Vedení účetnictví: Milena Petrtýlová Koordinátorky projektu EVP : Mgr. Výroční zpráva 2007 Ekocentrum Podhoubí Občanské sdružení Ekocentrum Podhoubí přímo navazuje na činnost o.s. Živá planeta a Ekola Praha, která se více jak šest let věnovala environmentálnímu vzdělávání,

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Ekocentrum Podhoubí. Výroční zpráva 2005

Ekocentrum Podhoubí. Výroční zpráva 2005 Ekocentrum Podhoubí Výroční zpráva 2005 Ekocentrum Podhoubí Občanské sdružení Ekocentrum Podhoubí přímo navazuje na činnost o.s. Živá planeta a Ekola Praha, která se více jak šest let věnovala environmentálnímu

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2013 a roční závěrka za rok 2013

Roční zpráva o hospodaření za rok 2013 a roční závěrka za rok 2013 Roční zpráva o hospodaření za rok 2013 a roční závěrka za rok 2013 Zpracovala: Ing. Pavlína Syslová Datum: 28.5.2014 Úvod Povinnost sestavovat zprávu o hospodaření a roční uzávěrku ukládají Stanovy. Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Botič o.p.s. Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v rukou výroční zprávu Botič o.p.s. za rok 2016.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Botič o.p.s. Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v rukou výroční zprávu Botič o.p.s. za rok 2016. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Botič o.p.s. Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v rukou výroční zprávu Botič o.p.s. za rok 2016. Již 23 let realizujeme programy pro děti i dospělé ve Středisku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s

Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Služby Ekocentra Podhoubí v roce 2011 - Ekoškolka

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Výroční zpráva Obsah

Výroční zpráva Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Výroční zpráva 2016 Obsah I. Idea, poslání... 3 II. Činnost v roce 2016... 5 III. Členové spolku... 5 IV. Hospodaření... 6 V. Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha... 7 VI. Poděkování... 10

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Výroční zpráva 2013 Ekocentra Podhoubí, o.s

Výroční zpráva 2013 Ekocentra Podhoubí, o.s Výroční zpráva 2013 Ekocentra Podhoubí, o.s Služby Ekocentra Podhoubí v roce 2013 - Ekoškolka Rozárka - projekt Ekoškola pro MŠ - semináře a akce pro veřejnost - výukové programy - obnova třešňového sadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 142 ze dne 7.2.2012 k návrhu Akčního plánu Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2012-2013 Rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Naše životy se mění. díky lidem, které potkáme. díky příležitostem, které využijeme

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Naše životy se mění. díky lidem, které potkáme. díky příležitostem, které využijeme VÝROČNÍ ZPRÁVA Naše životy se mění díky lidem, které potkáme díky příležitostem, které využijeme Skřítek, o.s. 2011 Představení organizace Skřítek, o.s. je občanské sdružení usilující o všestranný a harmonický

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Děti a stromy sídlo: Mahlerova Jihlava IČ: web: Výroční zpráva 2015

Děti a stromy sídlo: Mahlerova Jihlava IČ: web:  Výroční zpráva 2015 Děti a stromy sídlo: Mahlerova 23 58601 Jihlava IČ: 22893482 web: www.hajenkazborna.cz e-mail:klub.hajenka@seznam.cz Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo Občanské sdružení Děti a stromy vzniklo v roce 2011

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1800 ze dne 29.7.2014 k návrhu Akčního plánu Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2014-2015 Rada

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2011 Slovo ředitele Rok 2011 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti, který se prohloubil tím, že jsme nedostali dotace od MŠMT ČR a nemáme je ani na

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 a roční závěrka za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 a roční závěrka za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 a roční závěrka za rok 2014 Zpracoval: Tomáš Hodek Datum: 28. 6. 2015 Úvod Povinnost sestavovat zprávu o hospodaření a roční uzávěrku ukládají stanovy. Cílem zprávy

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8.

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-24-005-13 ze dne 18.6.2013 Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v oblasti životního prostředí na rok 2013 - II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. LÍSKA je regionální neziskovou organizací zabývající se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Naší

Více

Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově

Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově Představení metodiky tvorby vyučovacích hodin z projektu Tři kroky k aktivnímu vyučování Sdružení TEREZA - vyzkoušíte si výukovou hodinu, který

Více