1. Deklarovat základní postavení a kontaktní údaje JčSKe v ekonomickém styku, zejména pro sdružené subjekty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Deklarovat základní postavení a kontaktní údaje JčSKe v ekonomickém styku, zejména pro sdružené subjekty"

Transkript

1 Jihočeský svaz karate Ekonomická směrnice č.1/2013 I. Účel směrnice II. Identifikační údaje subjektu Jihočeský svaz karate III. Rámcové zásady účetní spolupráce mezi JčSKe a JčKS ČSTV IV. Zásady bezhotovostního platebního styku členů JčSKe (sdružených subjektů) vůči JčSKe V. Zajištění oficiálních sportovních soutěží JčSKe VI. Zajištění ostatních oficiálních akcí a činností JčSKe VII. Členské poplatky JčSKe VIII. Evidence a změny movitého a nemovitého majetku JčSKe IX. Závěrečná ustanovení Příloha č. 1 - Zásady bezhotovostních plateb na účet JčSKe Příloha č. 2 SAZEBNÍK úhrad výkonů a nákladů odvedených na sportovních akcích a jiných souvisejících činnostech pořádaných JčSKe I. Účel směrnice Účelem této směrnice je: 1. Deklarovat základní postavení a kontaktní údaje JčSKe v ekonomickém styku, zejména pro sdružené subjekty 2. Stanovit rámcové zásady ekonomického účtování činností JčSKe pro účely ekonoma, výkonného výboru, kontrolní a revizní komise JčSKe a valné hromady JčSKe 3. Stanovit výši tarifů pro úhradu výkonů a nákladů spojených s činností JčSKe ve formě sazebníku jako přílohy této směrnice II. Identifikační údaje subjektu Jihočeský svaz karate, o.s. 1. Název V oficiálním smluvním (platebním) styku JčSKe užívá název: Jihočeské krajské sdružení ČSTV Jihočeský svaz karate (Zdůvodnění: usnesením 2. valné hromady JčKS ČSTV konané dne byl Jihočeský svaz karate přijat do Jihočeského krajského sdružení ČSTV a rozhodl se využívat při své činnosti statutárního postavení této organizace včetně nabídnutého servisu IČ, účet, adresa, vedení účetnictví apod.) 2. Kontaktní adresa: Skuherského 14, České Budějovice 3. Identifikační číslo (IČ):

2 4. účet: banka GE Cap., č. účtu JčSKe: /0600, vždy variabilní symbol (VS) 050, není-li upřesněno touto směrnicí jinak (Zdůvodnění: použití správného variabilního symbolu v platbách na účet JčSKe je zásadní pro rozlišení plateb, protože se jedná o společný svazový účet, kde se finance jednotlivých svazů rozlišují pouze dle variabilního symbolu) 5. plátce DPH: JčSKe JčKS ČSTV není plátcem DPH 6. účetnictví je vedeno v podvojném účetnictví 7. Vedení účetnictví JčSKe zajišťuje v rámci podpory svazů bezplatně účetní Jihočeského krajského sdružení ČSTV. Kontakty na pracovníky JčKS ČSTV v ekonomickém styku (účetní, sekretář) si ke své činnosti upřesní statutární zástupci JčSKe. III. Rámcové zásady účetní spolupráce mezi JčSKe a JčKS ČSTV 1. Hotovostní platební styk: a) na jednotlivé akce JčSKe si může statutární zástupce JčSKe (ekonom, předseda) nebo zplnomocněná osoba vyzvednout na sekretariátu JčKS ČSTV finanční zálohu přes formulář Zálohový list, podepsaný oprávněnou osobou. b) ekonom JčSKe (při nepřítomnosti další statutární zástupce) zajišťuje a dokladuje platební operace jednotlivých akcí a činností JčSKe v souladu se zákonem o účetnictví (náležitosti platebních dokladů). Vyúčtování akcí a úkonů předává v dohodnuté formě (formulář vyúčtování akce) s originály dokladů účetní (kontrola) a sekretáři (předání) JčKS ČSTV. Je vhodné si pro pozdější kontroly zajistit kopie dokladů. Sekretariát JčKS ČSTV vydává pokladní doklady při přebírání finanční hotovosti. 2. Bezhotovostní platební styk: a) při požadavcích uskutečnění bezhotovostních plateb vůči sdruženým subjektům v JčSKe nebo nadřízeným asociacím (ČSKe) předkládá ekonom JčSKe účetní JčKS ČSTV žádost o provedení těchto plateb se všemi náležitými identifikačními údaji (forma nepředepsána) b) při požadavku proplacení faktury od třetích subjektů předává ekonom JčSKe (popř. statutární zástupce - předseda) účetní JčKS ČSTV originál faktury s dopsaným (podepsaným a orazítkovaným) dovětkem s provedením platby souhlasí. I zde je vhodné si pořizovat kopie prvotních dokladů. 3. Sekretariát JčKS ČSTV vede podpisové vzory oprávněných osob JčSKe (předseda, ekonom) pro ekonomické a statutární operace. Účetní JčKS ČSTV vytiskne na konci účetního období (nebo kdykoliv na požádání) opis účetního deníku s výsledovkou a rozvahou pro potřeby analýzy a ročního vyúčtování. IV. Zásady bezhotovostního platebního styku členů JčSKe (sdružených subjektů) vůči JčSKe Viz příloha č. 1: Zásady bezhotovostních plateb na účet JčSKe

3 V. Zajištění oficiálních sportovních soutěží JčSKe 1. Oficiální sportovní soutěže JčSKe zahrnují: a) jednotlivé soutěže krajské ligy b) krajský přebor seniorů c) krajský přebor mládeže d) South cup týmů e) jinou soutěž nebo sportovní akci vyhlášenou výkonným výborem JčSKe a zahrnutou do celoročního plánu akcí JčSKe 2. JčSKe bude upřednostňovat pořádání oficiálních sportovních soutěží a akcí formou zprostředkovaného pořadatelství přes subjekty sdružené v JčSKe s metodickými pokyny a úhradami nákladů dle této směrnice. Na pořádání sportovní akce může být v případě potřeby vystavena objednávka nebo uzavřena smlouva či dohoda o provedení práce. 3. Startovné na oficiálních soutěžích a sportovních akcích JčSKe: a) startovné vybírá pořadatel akce b) členové (účastníci akce) pořádajícího sportovního subjektu jsou od platby startovného osvobozeni c) výši startovného stanovuje SAZEBNÍK úhrad výkonů a nákladů viz příloha č. 2 této směrnice d) z výtěžku ze startovného odvede pořádající oddíl 50% JčSKe formou platby v hotovosti proti příjmovému dokladu. Zbývající výtěžek ze vstupného je příjmem pořádajícího sportovního subjektu. 4. Úhrada nákladů na oficiálních soutěžích JčSKe a) pořadatel zajistí na soutěži minimálně: - tělocvičnu a její vybavení v souladu s pravidly krajských soutěží - minimální občerstvení - nápoje pro rozhodčí - spotřební materiál (lepící pásky, kancelářské potřeby apod). - doprava technického vybavení - vypsání diplomů - pořadatelskou službu min. 2 osoby na zápasiště - obsazení stolků zápasišť poučenými osobami - lékaře soutěže b) JčSKe uhradí pořadateli náklady věcných výdajů: - pronájem (+úklid) tělocvičny (tělocvična v souladu s pravidly krajské ligy) - náklady na dopravu technického vybavení - náklady na materiál (lepící pásky, kancelářské vybavení apod). - odměnu lékaři v souladu s přílohou č. 2 - SAZEBNÍKEM této směrnice JčSKe uhradí pořadateli náklady proti formálně správným dokladům (faktura, účetní doklad, uzavřená dohoda o provedení práce). Výjimkou může po vzájemné dohodě být, má-li pořadatel některou z položek hrazenu sponzorem. c) JčSKe zajistí na soutěži minimálně: - hlavního rozhodčího a rozhodčí - technické zpracování soutěže (STK) - diplomy - medaile/plakety v případě krajského přeboru, případně medaile pro krajskou ligu - technické vybavení zápasišť (stopky, gongy, praporky, chrániče na hrudník pro soutěže žen)

4 d) náklady JčSKe delegovaným funkcionářům a lékaři zajišťujícím soutěž: - odměna dle DPP (dohody o provedení práce) řediteli soutěže - odměny dle DPP lékaři - odměny dle DPP zástupci STK soutěže - odměnu dle DPP přítomnému ekonomovi (JčSKe) soutěže - odměnu delegovaným rozhodčím JčSKe (poznámka: při překryvu funkcí na jedné akci se hradí pouze jedna lze tu nejvýhodnější) e) tarify pro odměny na DPP a odměny rozhodčím: viz Příloha č. 2 SAZEBNÍK úhrad výkonů a nákladů f) úhrada cestovních nákladů rozhodčím a delegovaným funkcionářům na soutěžích JčSKe: viz. Příloha č. 2 SAZEBNÍK úhrad výkonů a nákladů g) úhrada nákladů a náhrad dle této směrnice přísluší i rozhodčím a funkcionářům neevidovaných v JčSKe (jiný svaz), pokud byli na akci delegováni. V ostatních případech může rozhodnout o úhradě těchto nákladů a náhrad po konzultaci s ekonomem předseda nebo výkonný výbor JčSKe. VI. Zajištění ostatních oficiálních akcí a činností JčSKe 1. Ostatní oficiální akce a činnosti JčSKe zahrnují zejména: a) školení a udělování licencí rozhodčích RA, RB JčSKe b) školení a udělování licencí trenérů III. třídy JčSKe c) školení a udělování licencí zkušebních komisařů JčSKe d) pořádání zkoušek technické vyspělosti e) účast statutárních nebo delegovaných zástupců JčSKe na valné hromadě nebo akcích nadřízených asociací (ČSKe) f) valná hromada JčSKe g) náklady na běžnou administrativní agendu a činnost výkonného výboru a komisí JčSKe h) ostatní akce a činnosti zahrnuté do ročního plánu činnosti nebo schválené dodatečně výkonným výborem JčSKe 2. Podrobnosti kolem školení a udělování licencovaných činností (rozhodčí, trenéři, zkušební komisaři, lektoři a organizátoři školení) a zkoušek na stupně technické vyspělosti stanoví příslušné směrnice jednotlivých úseků. Náklady a poplatky na jednotlivé licence a činnosti viz. Příloha č. 2 SAZEBNÍK úhrad výkonů a nákladů 3. Úhrada nákladů funkcionářům výboru JčSKe Funkcionáři (členové výkonného výboru, komisí, případně ostatní delegovaní členové JčSKe) mají nárok na úhradu všech prokázaných nákladů souvisejících s činností pro JčSKe, odsouhlasených výkonným výborem JčSKe (telefony, poštovné, kancelářský materiál apod.) 5. Úhrada cestovních náhrad u ostatních oficiálních akcí a činností JčSKe a) funkcionářům JčSKe vyslaným a pověřeným JčSKe k účasti na jednání ČSKe nebo vyslaných na jiné nutné služební cesty náleží nejméně náhrada cestovních nákladů podle SAZEBNÍKU pro účast funkcionářů na soutěžích JčSKe (příloha č. 2 směrnice) b) výkonný výbor JčSKe může povolit dle ekonomické situace úhradu cestovních nákladů dle sazeb právního předpisu o cestovních náhradách v platném znění (ubytování, jízdné, stravné, kapesné apod.), nebo sazeb přiměřeně snížených c) při cestách do zahraničí lze použít maximálně výši sazeb při tuzemských služebních cestách podle platného právního předpisu o cestovních náhradách

5 6. Výplata odměn funkcionářům JčSKe za jejich činnost v JčSKe může být realizována, pouze je-li konkretizována (výše, počty) celoročním plánem rozpočtu JčSKe a schválena valnou hromadou JčSKe. VII. Členské poplatky JčSKe 1. Každý fyzický člen JčSKe (přímo, nebo skrze členství sportovního subjektu) je povinen dle stanov zaplatit členský poplatek a odebrat členskou známku ve vyhlášeném termínu ekonomem svazu. Členský poplatek se skládá: a) z hodnoty členské známky ČSKe b) další provozní členský poplatek JčSKe, je-li vyhlášen a schválen valnou hromadou JčSKe c) členský poplatek ČSTV, je-li organizací ČSTV vyhlášen d) jiných poplatků navržených výkonným výborem JčSKe a schválených valnou hromadou JčSKe Výše členského poplatku viz příloha č. 2 SAZEBNÍK. 2. Každý členský sportovní subjekt (kromě tzv. přidruženého členství a přímého fyzického členství dle stanov) hradí členský příspěvek formou nákupu minimálně 10 členských známek ČSKe pro daný kalendářní rok, jinak dle skutečného stavu členské základny. V jiném případě (např. při odběru nižšího počtu členských známek) je povinen uhradit (dorovnat) finanční částku rovnající se hodnotě 10 členských známek ČSKe. VIII. Evidence a změny movitého a nemovitého majetku JčSKe 1. Evidovaný majetek JčSKe tvoří vedle standardní účetní evidence majetek investičního i neinvestičního charakteru dle každoročně aktualizovaného seznamu, sestaveného ekonomem JčSKe a schváleného výkonným výborem JčSKe. Seznam je přílohou každoroční zprávy o hospodaření JčSKe. 2. O pořízení (nákup, převzetí) nebo odepsání (spotřeba, zničení, ztráta, prodej apod.) majetku rozhoduje na návrh ekonoma výkonný výbor JčSKe, opírajíce se o schválený plán hospodaření a rozpočtu valnou hromadou JčSKe. 3. O zařazení majetku o nižší hodnotě (neinvestiční majetek) přímo do spotřeby, nebo do evidence (předpokládaná užitná hodnota delší než jeden rok) rozhoduje na návrh ekonoma výkonný výbor JčSKe. U evidovaného majetku se zároveň v zápisu jednání výboru upřesní místo uložení, způsob a podmínky využití, popř. oprávněné osoby k užívání. IX. Závěrečná ustanovení 1. O ekonomických záležitostech v této směrnici neřešených rozhoduje výkonný výbor JčSKe v souladu se stanovami, zájmy a cíli JčSKe. 2. Ekonomická směrnice byla novelizována s platností ode dne schválení na Valné hromadě JčSKe dne Nahrazuje předchozí ekonomickou směrnici.

6 Příloha č. 1 Ekonom. směrnice JčSKe z zásady bezhotovostních plateb na účet JčSKe Jihočeské KS ČSTV Jihočeský svaz karate, Skuherského 14, České Budějovice Platby na účet JčSKe č.ú.: /0600 Při zasílání plateb na účet je nutno vždy uvést VS 50. Dále je nutno uvést popis platby, aby se tato platba dala identifikovat. V případě souhrnné platby za více položek je nutno informovat ekonoma JčSke telefonicky nebo em.

7 Příloha č. 2 Ekonom. směrnice JčSKe z SAZEBNÍK úhrad výkonů a nákladů odvedených na sportovních akcích a jiných souvisejících činnostech pořádaných JčSKe 1.STARTOVNÉ NA OFICIÁLNÍCH SOUTĚŽÍCH JčSKe (KP,KL): pro jednotlivce: 200,- Kč družstvo na soutěži South Cup: 200,- Kč za celé družstvo odvod do pokladny JČSK ve výši 50 % 2. TARIFY PRO ODMĚNY NA DPP A ODMĚNY ROZHODČÍM: Lékař: 1176,- Kč/soutěž daň 15% (sráží plátce - 176,- Kč) Ředitel soutěže: 589,- Kč/soutěž daň 15% (sráží plátce - 89,- Kč) STK JčSKe: 589,- Kč/soutěž daň 15% (sráží plátce - 89,- Kč) Ekonom soutěže (JčSKe): 589,- Kč/soutěž daň 15% (sráží plátce - 89,- Kč) Hlavní rozhodčí: 600,- Kč/soutěž Rozhodčí třídy RA: 500,- Kč/soutěž Rozhodčí třídy RB: 400,- Kč/soutěž 2.1. Sankce a srážky za nedostatky v činnosti rozhodčích: a) pozdní nástup nebo předčasný odchod z akce (viz směrnice ÚR): srážka v rozpětí 50,- až 200,-Kč (podle míry nesplnění závazku) b) zásadní nedostatky v úboru (viz směrnice ÚR): srážka v rozpětí 50,- až 100,-Kč. 3. TARIFY PRO ODMĚNY NA DPP LEKTORŮM ŠKOLENÍ JčSKe (rozhodčích, trenérů) Lektor školení 589,-Kč/1 den (max. 2 dny) daň 15% (sráží plátce 89,- Kč) Lektor organizátor škol. 589,-Kč/1 školení (víkend) daň 15% (sráží plátce 89,- Kč) Rozhodčí, ekonom viz odměny soutěže U delegovaných oficiálních lektorů ČSKe na školení JčSKe se v případě požadavku postupuje podle ekonomické směrnice ČSKe. 4. ÚHRADA CESTOVNÍCH NÁKLADŮ ROZHODČÍM A DELEG. FUNKCIONÁŘŮM NA SOUTĚŽÍCH JčSKe, LEKTORŮM NA ŠKOLENÍ JčSKe: Hlavnímu rozhodčímu, rozhodčím, sekretáři-ekonomovi výboru JčSKe, zástupci úseku STK zajišťujícímu technické zpracování soutěže a delegovaným lektorům na školení JčSKe budou v případě použití prostředků hromadné dopravy proplaceny skutečné standardní náklady proti vykázaným dokladům (za nestandardní se považuje např. použití vlaku I. třídy). Při použití osobního vozidla bude vyplacena úhrada cestovních nákladů ve výši 2,50 Kč/km. V případě, že zástupce úseku STK popř. ekonom svazu je delegován a vykonává souběžně funkci rozhodčího, náleží mu úhrada cestovních nákladů pouze jedna. U delegovaných oficiálních lektorů ČSKe na školení JčSKe se v případě požadavku postupuje podle ekonomické směrnice ČSKe.

8 5. POPLATKY ZA LICENCI (= školení, doškolení) ROZHODČÍCH PRO JčSKe: licence: poplatek: platnost: Rozhodčí třídy RA 500,- Kč 2 roky Rozhodčí třídy RB 400,- Kč 2 roky 6. ZKOUŠKY TECHNICKÉ VYSPĚLOSTI: 6.1 POPLATKY ZA ZKOUŠKY TECHNICKÉ VYSPĚLOSTI: Poplatek platí pro provádění zkoušek na technické stupně 8.kyu až 1.kyu prostřednictvím zkušebních komisařů JčSKe nebo vyšších s platnou licencí. Pro zkoušky STV 8.kyu-1.kyu platí jednotný tarif : 200,- Kč/jeden technický stupeň, z toho 100,- Kč JčSKe a 50,- Kč zkušební komisař a 50,- Kč oddíl Při zkoušce s postupem o 2 technické stupně činí poplatek dvojnásobek základního tarifu, t.j. 300,-Kč. Do protokolu se uvede jméno zkoušeného do dvou kolonek, uvede se jako výsledek zkoušky pouze skutečně dosažený stupeň. V případě neúspěšného provedení zkoušky se poplatek zkoušenému nevrací. 6.2 ODVOD POPLATKŮ ZA ZKOUŠKY STV ZKUŠEBNÍM KOMISAŘEM : Z každého jednotlivého poplatku za zkoušku STV 200,-Kč přísluší: a) JčSKe 100,-Kč (uhrazeno v nejbližším možném termínu, nejpozději do 1 měsíce) b) zkušebnímu komisaři zůstává 50,-Kč c) oddíl 50,- Kč 6.3 POPLATEK ZA LICENCI ZKUŠEBNÍHO KOMISAŘE JčSKe: Poplatek Platnost licence: 300,-Kč 2 roky 7. POPLATKY ZA ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ (= licence) TRENÉRŮ III. TŘÍDY PRO JčSKe: Druh školení: poplatek: platnost licence (školení, doškolení) Školení trenéra III.tř 600,-Kč 2 roky Doškolení trenéra III.tř 300,-Kč 2 roky Po 2 letech je nutno k obnovení licence absolvovat doškolení. 8. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY JčSKe: Se skládají z hodnoty členské známky ČSKe, která činí: aktuální hodnota známky dle ČSKe, 9. Průkazy ČSKe: aktuální hodnota průkazu dle ČSKe, v současnosti 120,- Kč V Č. Budějovicích dne Ekonom JčSKe: Ing. Dagmar Veselková

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ RADY A ÚSTŘEDÍ Verze: Dne: Schválil: Vypracoval: Článek I. Úvodní ustanovení

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Jiřice Ruská cesta 404, poštovní přihrádka 8, 289 22 Jiřice Tel.: 325 558 111, Fax: 325 558 208, ISDS: vfsd3n6 Č.j. VS 88/007/001/2014-24/LOG/503 V Jiřicích dne

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Věc : Oběh dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Věc : Oběh dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Směrnice SŽDC č. 43 Oběh dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu).

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu). FOND MIKROPROJEKTŮ Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1 Žádosti o finanční příspěvek FMP (rozpočtu) V rámci výzvy Fondu mikroprojektů je zveřejněna následující Pomůcka pro

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů Změna: 235/2006 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 304/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 132/2010

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení ární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (dále jen Fond )

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců Černožice Vzor smlouvy obchodní podmínky Dnešního dne, měsíce a roku Domov důchodců Černožice zastoupený : Mgr. Jaroslavou Fiedlerovou, ředitelkou se sídlem : Revoluční 84 503 04 Černožice IČ 00579017 DIČ tel. 495

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A N Á V R H K U P N Í S M L O U V A Rozšíření malovýroby mléčných produktů - prodejní stánek 1. Obchodní firma: Sídlo: Zapsaná v OR: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon/fax: E-mail:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Určená banka: (dále jen MMR ) Česká národní banka 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj VYHLÁŠKA č. 1/2015 K DOTACÍM PARDUBICKÉHO KRAJE 1. Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na stejnokroj pánský a dámský je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové Článek I Název a sídlo 1. Název Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové (dále jen DTJ) 2. Sídlo DTJ je Hradec Králové, Labské

Více

Výzva dotačního programu

Výzva dotačního programu Město Jindřichův Hradec Výzva dotačního programu zveřejňuje výzvu dotačního programu na podporu sportu v roce 2015 Zdůvodnění dotačního programu Dotační program je zaměřen na podporu: činnosti stávajících

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření 1 Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Kamenická 1145 příspěvková organizace Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je od 01. 01. 2003 Statutární Město

Více

SMĚRNICE ČACH 1 č. 4/2012

SMĚRNICE ČACH 1 č. 4/2012 SMĚRNICE ČACH 1 č. 4/2012 Směrnice udává podmínky registrace členů ČACH, o členských příspěvcích, které jsou povinni platit členové ČACH a o soutěžních poplatcích týkajících se soutěží pořádaných ČACH.

Více

R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí

R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže okresního přeboru mužů a žen vyhlašuje

Více

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR)

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Oddíl I. Základní členění WRC ČR. Článek. 1. Postavení WRC. 1. Western Riding Club České republiky, z.s. (dále jen WRC) je nezávislým

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015 Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0505/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Pro Evropu

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Pro Evropu Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru podporovaných především ze strukturálních fondů EU

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

MĚSTO BEROUN. DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016

MĚSTO BEROUN. DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016 MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016 I. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1 Název: Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

HOSPODÁŘSKÉ SMĚRNICE. ČESKÉHO SVAZU NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ, z.s. (dále jen ČSNS) Pro vnitřní potřeby ČSNS zpracovali:

HOSPODÁŘSKÉ SMĚRNICE. ČESKÉHO SVAZU NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ, z.s. (dále jen ČSNS) Pro vnitřní potřeby ČSNS zpracovali: HOSPODÁŘSKÉ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ, z.s. (dále jen ČSNS) Kontakt: Platnost od 1. ledna 2016 Aktualizace: 21. ledna 2016 Adresa: Český svaz neslyšících sportovců, z.s. Střední novosadská

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

... vysílající pod názvem:... se sídlem:... s doručovací adresou :... zastoupená:... telefon:... e-mail:... IČ:... DIČ:... bankovní spojení:...

... vysílající pod názvem:... se sídlem:... s doručovací adresou :... zastoupená:... telefon:... e-mail:... IČ:... DIČ:... bankovní spojení:... INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s. se sídlem: Klimentská 1207/10, Praha 1 právní forma: spolek registrovaný u Městského soudu v Praze,

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více