-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)"

Transkript

1 -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) Občané: 2 Program : 1. Zahájení 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Blšany 4. Schválení programu 5. Kontrola usnesení 6. Rozpočtové opatření č. 1/ Prodej pozemků v majetku Města Blšany 8. Bezúplatný převod pozemku v majetku Města Blšany 9. Svatováclavský Jarmark Žádosti 11. Schválení podpisu dohody o poskytnutí příspěvku 12. Poptávkové řízení na hřiště v Siřemi 13. Informace o činnosti MěÚ Blšany a dosažených výsledcích za uplynulé období 14. Návrhy, připomínky, podněty 15. Usnesení 16. Závěr

2 -2- Průběh zasedání zastupitelstva města 1. Zahájení Starosta přivítal členy zastupitelstva města a občany, kteří se dnešního zasedání zúčastnili, a konstatoval, že na dnešním zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva a je usnášeníschopné. Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hodin. 2. Schválení ověřovatelů zápisu Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitel Radek Sakovič a zastupitel Radek Vostřel. Ověřovatelé zápisu byli schváleni. Pro přijetí: 7 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Blšany K obsahu zápisu a usnesení z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. 4. Schválení programu Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům zastupitelstva a v souladu s oznámením zveřejněném na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Blšany. Nebyly vzneseny žádné připomínky a starosta požádal zastupitele o schválení dnešního programu. Pro přijetí: 7 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 5. Kontrola usnesení Starosta Petr Bukáček komentuje splnění úkolů usnesení č. 1/2014 ze dne V odstavci schvaluje nesplněn bod č. 5 nebyla podepsána kupní smlouva s žadatelem o pozemek. Dále nesplněn bod č. 7 první žadatel nerespektuje vyvolávací cenu a nadále netrvá jeho zájem o koupi pozemku. Druhý žadatel se zatím nevyjádřil. Ostatní úkoly dřívějších usnesení byly splněny. Zastupitelé berou všemi hlasy na vědomí.

3 -3-6. Rozpočtové opatření č. 1/2014 Dne byl zastupitelům města zaslán elektronickou cestou k prostudování návrh rozpočtového opatření č. 1/2014. Součástí návrhu opatření je důvodová zpráva, ke které podala vysvětlení účetní města Blšany paní Šárka Horáková. Zastupitelstvo města hlasováním vyjadřuje souhlas s předloženým rozpočtovým opatřením s navýšením objemu rozpočtu v příjmech o částku ,00 Kč, s navýšením objemu rozpočtu ve výdajích o částku ,00 Kč a s financováním v částce ,00 Kč. Rozpočtové opatření č. 1/2014 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Pro přijetí: 7 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 7. Prodej pozemků v majetku Města Blšany a) Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost pana Miroslava Štracha, Liběšovice č.e. 2, Žatec o koupi pozemku v katastrálním území Liběšovice KN 1187/13 výměra 64 m 2 zahrada Zastupitelé města Blšany schvalují zveřejnění záměru o prodeji výše uvedeného pozemku v katastrálním území Liběšovice. Pro přijetí: 7 Proti : 0 Zdrželi se hlasování: 0 b) Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost pana Miroslava Tomana, Hutnická 5300, Chomutov o koupi pozemku v katastrálním území Malá Černoc KN 1508/2 výměra 80 m 2 zahrada Zastupitelé města Blšany schvalují zveřejnění záměru o prodeji výše uvedeného pozemku v katastrálním území Malá Černoc. Pro přijetí: 7 Proti : 0 Zdrželi se hlasování: 0 8. Bezúplatný převod pozemku v majetku Města Blšany Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov o bezúplatný převod p.p. č o výměře 37 m2 ostatní plocha v k.ú. Blšany. Z důvodu komplexních pozemkových úprav došlo k převodu z vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Ohře na Město Blšany. Na tomto pozemku se nachází část stavby malé vodní elektrárny, a proto Povodí Ohře žádá o bezúplatný převod tohoto pozemku. Záměr o bezúplatném převodu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Blšany v období od do Zastupitelé hlasují o bezúplatném převodu pozemku.

4 -4- Pro přijetí: 4 Proti : 2 Zdrželi se hlasování: 1 (Petr Bukáček, Radek Vostřel, (Jana Jančíková, Radka Fišerová) (Irena Vostřelová) Radek Sakovič, Emilie Vacinková) Usnesení nebylo přijato. 9. Svatováclavský Jarmark 2014 Zastupitel a člen organizačního týmu Radek Sakovič informuje zastupitele o přípravách Svatováclavského Jarmarku Organizační tým se sešel 2x. Začalo se pracovat na programu, který je nastíněný, ale nebude ho zatím zveřejňovat. Pan Sakovič oslovil několik umělců, ale ceny jsou nehorázné. Dále informoval, že co se týká ukázek řemesel, tak mají k dispozici velký výběr. Přihlášky jsou dostupné na internetových stránkách a budou i na internetových stránkách Města Blšany. Plakáty si organizační tým bude vyrábět sám. Svatováclavský Jarmark 2014 se uskuteční od 14,00 hodin. Zastupitelka Radka Fišerová navrhuje, že ukázky řemesel by měli být hrazeny z rozpočtu města. Dále by nezvala tolik umělců, jsou drazí. Zastupitel Radek Vostřel v minulém ročníku mu chyběli ukázky řemesel a na letošní ročník by doporučoval nebrat moc umělců. Pan Pavel Havlík se dotazuje, co je cílem tohoto projektu, jaká je myšlenka této akce. Zastupitelé odpovídají, že chtějí navázat na tradici jarmarků a oslovit všechny věkové skupiny lidí, aby se pobavili. Zastupitelka Radka Fišerová vysvětluje, že nechtěla, aby se jí členové organizačního týmu na zasedání zastupitelstva města Blšany klaněli. Chtěla pouze slyšet, v čem se letošní Jarmark změní. 10. Žádosti a) Žádost o finanční příspěvek Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost Základní kynologické organizace Kryry o finanční příspěvek na zkouškové akce v roce 2014 ve výši 1.000,00 Kč. Pro přijetí: 0 Proti : 7 Zdrželi se hlasování: 0 Usnesení nebylo přijato. b) Žádost o finanční podporu na humanitární pomoc Ukrajině Dne obdržel Městský úřad Blšany elektronickou cestou žádost pana Petra Gazdíka, předsedy hnutí starostové-nezávislí o finanční podporu na humanitární pomoc Ukrajině. Pro přijetí: 0 Proti : 7 Zdrželi se hlasování: 0 Usnesení nebylo přijato.

5 Schválení podpisu dohody o poskytnutí příspěvku Zastupitelstvo města Blšany schvaluje podpis dohody o poskytnutí příspěvku s Pedagogickopsychologickým poradenstvím, Masarykova 745, Žatec. Jedná se o dotaci na jedno pracovní místo, které bude refundováno z projektu Podpora DE MINIMIS Pro přijetí: 7 Proti : 0 Zdrželi se hlasování: Poptávkové řízení na hřiště v Siřemi Pan starosta navrhuje vypsání nového poptávkového řízení na hřiště v Siřemi, s tím, že se bude upravovat celá plocha o rozměru 30x15 m. Pro přijetí: 7 Proti : Zdrželi se hlasování: Informace o činnosti MěÚ Blšany a dosažených výsledcích za uplynulé období Proběhla kontrola z Ministerstva vnitra, odbor dozoru a kontroly s výsledkem bez výhrad Proběhla kontrola z Krajského úřadu Ústeckého kraje, oddělení přezkumu hospodaření obcí s výsledkem bez výhrad. Bylo zadáno vypracování rozpočtů na opravy střech v Siřemi (č.p. 50) a Soběchlebech (č.p. 54 a č.p. 78) 14. Návrhy, připomínky, podněty a) Informace z jednání kontrolního výboru dne S průběhem jednání finančního výboru seznámila Zastupitelstvo města Blšany předsedkyně paní Radka Fišerová. Předmětem jednání byla kontrola plnění usnesení č. 1/2014 ze dne , kontrola Opatření města Blšany č. 2/2011 o prodeji a distribuci palivového dřeva a kontrola inventurních soupisů. Komise doporučuje panu místostarostovi vést pořadník evidovaných žádostí o palivové dřevo v jiné formě, než byl předložen. Jinak kontrolní výbor neshledal žádné nesrovnalosti. Zastupitelé berou všemi hlasy na vědomí.

6 b) Informace z jednání finančního výboru dne S průběhem jednání finančního výboru seznámila Zastupitelstvo města Blšany předsedkyně paní Jana Jančíková. Předmětem jednání byla kontrola přijatých faktur za rok 2013 kontrola evidence faktur a úhrady faktur na účty uvedených na fakturách. Ke kontrole byla předložena kniha faktur, přijaté faktury a bankovní výpisy. Komise neshledala žádné nesrovnalosti. Zastupitelé berou všemi hlasy na vědomí. -6- Diskuse : Zastupitelka Jana Jančíková žádá o zařazení na příští zasedání zastupitelstva města Blšany bod PD na kanalizaci v Blšanech. Není důvod, proč bychom si nemohli kanalizaci provozovat sami. Dále informuje, že oslovila firmu Patok Louny a sjednala s nimi informativní schůzku. Zastupitelka Emilie Vacinková uvádí, že si vypracovanou studii na kanalizaci zapůjčila a dospěla k závěru, že Blšany se mohou odkanalizovat, ale ostatní vesnice ne. Pro ostatní vesnice by volila domovní čistírny odpadních vod, které jsou nejekonomičtější. Zastupitelka Irena Vostřelová se dotazuje, kam se odváží vzorky vody z ČOV, které se mají odebírat 2x ročně. Odpověď do žateckých vodáren. Pan Havlík má připomínku k financování opravy střechy v Soběchlebech (úřad). Proč do této budovy Město investuje, když je na prodej. Neměla by se snížit cena této nemovitosti? Zastupitelka Radka Fišerová upozorňuje na to, že by se mělo nejprve vyhlásit výběrové řízení na někoho, kdo bude zajišťovat dotaci na PD a poté na zhotovitele. 15. Usnesení Zastupitelstvo města na svém dnešním zasedání přijalo následující usnesení č. 2/2014

7 S O U H R N P Ř I J A T Ý CH U S N E S E N Í č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Zastupitelstvo města Blšany s c h v a l u j e 2/6 rozpočtové opatření č. 1/2014 s navýšením objemu rozpočtu v příjmech o částku ,00 Kč, s navýšením objemu rozpočtu ve výdajích o částku ,00 Kč a s financováním v částce ,00 Kč 2/7 zveřejnění záměru o prodeji pozemku KN 1187/13 o výměře 64 m 2 - zahrada v katastrálním území Liběšovice a zveřejnění záměru o prodeji pozemku KN 1508/2 o výměře 80 m 2 zahrada v k.ú Malá Černoc 2/11 podepsat dohodu o poskytnutí příspěvku s Pedagogicko-psychologickým poradenstvím, Masarykova 745, Žatec 2/12 vyhlášení poptávkového řízení na hřiště v Siřemi b e r e n a v ě d o m í 2/14 informace z jednání kontrolního výboru dne informace z jednání finančního výboru dne Blšany dne Zapsala: Uhlíková Jana Ověřovatelé zápisu: Sakovič Radek Vostřel Radek Starosta města: Bukáček Petr podpis... podpis... podpis... podpis... Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

8 Závěr Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast a spolupráci a zasedání zastupitelstva ukončil v 19:00 hodin.

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 1 Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hlaváček, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Příkazský, paní Rozkydalová,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín konaného dne 17. 12. 2009 1 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více