ROZHODČÍ DOLOŽKA ROZHODČÍ SMLOUVA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ZE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODČÍ DOLOŽKA ROZHODČÍ SMLOUVA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ZE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV"

Transkript

1 ROZHODČÍ DOLOŽKA ROZHODČÍ SMLOUVA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ZE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO , společnost zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 35494, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Pobialova 846/10, PSČ , adresa pro doručování Pobialova 846/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ , zastoupena statutárním orgánem jednatelem Pavlem Nědobou/Alešem Novákem, telefon : , fax : -, a Pavel Nědoba/Aleš Novák, nar / , bytem Jičínská 283/15, Ostrava-Výškovice, PSČ /Blanická 845/137a, Ostrava - Stará Bělá, PSČ , adresa pro doručování Pobialova 846/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ telefon : , fax : -, společně dále také jen jako věřitel a, r.č., trvale bytem :, adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu) :, telefon :, dále také jen jako dlužník a, r.č., trvale bytem, telefon :, , a, r.č., trvale bytem, telefon :, , a, r.č., trvale bytem, telefon :, dále také jen jako spoludlužník Čl. I 1.1. Věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této Rozhodčí doložky rozhodčí smlouvy pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv, dále také jen Rozhodčí smlouva, podpisem této Rozhodčí smlouvy konstatují a činí nesporným, že mezi sebou dne uzavřeli: a) Smlouvu o úvěru č., dále také jen Smlouva o úvěru, a to věřitel jako úvěrující a dlužník jako úvěrovaný a spoludlužník jako spoluúvěrovaný, a b) Zástavní smlouvu k nemovitostem, zapsaným na LV, k.ú., dále také jen Zástavní smlouva Smlouvu o bezúplatném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, IČO, se sídlem, jejichž součástí je právo nájmu bytu č. na adrese, dále také jen Smlouva o převodu družstevního podílu a smlouvu o podnájmu uvedeného bytu, dále také jen Podnájemní smlouva", kdy věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této Rozhodčí smlouvy, sjednávají, že: - všechny spory vznikající ze smluv, vymezených v písmenech a) až b) tohoto bodu a v souvislosti s nimi, jakož i otázky jejich platnosti či neplatnosti a jakož i otázky jejich vzniku nebo zániku, a - všechny spory vznikající ze smluv nebo dohod, které byly uzavřeny v souvislosti se smlouvami, vymezenými v písmenech a) až b) tohoto bodu nebo na jejich základě, jakož i otázky jejich platnosti či neplatnosti a jakož i otázky jejich vzniku nebo zániku, a které se nepodaří odstranit jednáním, budou rozhodovány s konečnou platností rozhodcem JUDr. Patrikem Matyáškem, Ph.D., zapsaným v Seznamu rozhodců ad hoc, který je zveřejněn na jinde také jen Rozhodce Smluvní strany se, pro případ, že v bodě 1.1. této Rozhodčí smlouvy sjednaný rozhodce JUDr. Patrik Matyášek, Ph.D. nebude moci z vážných 1 strana z 8 stran

2 důvodů vykonávat funkci rozhodce, dohodly na náhradním rozhodci JUDr. Radce Labíkové, Ph.D., zapsaném v Seznamu rozhodců ad hoc, který je zveřejněn na jinde také jen Náhradní rozhodce. Smluvní strany se výslovně dohodly, že to, co si touto smlouvou sjednaly ve vztahu k Rozhodci, v plném rozsahu platí také pro Náhradního rozhodce a pro případné řízení před náhradním rozhodcem Smluvní strany se dohodly, že rozhodce je povinen rozhodovat spor dle 25 odst. 3. zák. č. 216/1994 Sb. podle hmotného práva rozhodného pro spor s tím, že v případě sporů ze spotřebitelských smluv se rozhodce řídí vždy právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele. Smluvní strany ve smyslu ustanovení 19 odst. 1. věty první zák. č. 216/1994 Sb. uzavírají dohodu o tom, že řízení před rozhodcem bude co do procesního postupu probíhat podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc ve znění, které je k okamžiku uzavření této smlouvy zveřejněno na internetových webových stránkách Smluvní strany uzavřením této smlouvy stvrzují a činí nesporným, že se před jejím uzavřením řádně seznámily s uvedeným Rozhodčím řádem pro řízení před rozhodci ad hoc i se Seznamem rozhodců ad hoc, které byly vydány společností Arbiters ad hoc, Česká republika, IČ , a které jsou k okamžiku uzavření této smlouvy zveřejněny na internetových webových stránkách jejich obsahu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany dále ve smyslu ustanovení 19 odst. 3. věty první zák. č. 216/1994 Sb. uzavírají dohodu o tom, že řízení před rozhodcem bude probíhat v písemné formě, pokud podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc, uvedeného v předchozím odstavci tohoto bodu, není stanoveno jinak s tím, že podle uvedeného Rozhodčího řád pro řízení před rozhodci ad hoc může být v řízení před rozhodcem nařízeno rozhodcem ústní jednání ve věci Smluvní strany podpisem této Rozhodčí smlouvy konstatují a sjednávají, že: a) způsob zahájení řízení před Rozhodcem je vymezen v Rozhodčím řádu pro řízení před rozhodci ad hoc, kdy řízení je možno zahájit pouze na návrh; b) odměna rozhodce a předpokládané druhy nákladů rozhodčího řízení, které mohou smluvní straně této smlouvy vzniknout a pravidla jejich přiznání jsou vymezeny v Rozhodčím řádu pro řízení před rozhodci ad hoc a v Sazebníku poplatků pro řízení před rozhodci ad hoc; c) místo konání rozhodčího řízení je město Brno, Česká republika, a to v místě sídla rozhodce; d) způsob doručení rozhodčího nálezu stranám sporu je vymezen v čl. IV Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc a e) pravomocný rozhodčí nález je Rozhodcem vydaný rozhodčí nález, proti němuž nebyly podány námitky, bylo-li možné proti rozhodčímu nálezu námitky podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc podat nebo rozhodčí nález, proti němuž byly podány námitky podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc, které však byly Rozhodcem odmítnuty nebo rozhodčí nález, který byl po podání námitek podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc Rozhodcem zcela nebo zčásti potvrzen, nebo rozhodčí nález, proti kterému již není možné podle této Rozhodčí smlouvy nebo podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc podat žádný opravný prostředek. Pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný a nabývá účinků pravomocného soudního rozhodnutí. V/Ve dne Dlužník : Spoludlužník : Spoludlužník : Spoludlužník : V/Ve dne Real estate financial hospital s.r.o. : Pavel Nědoba/Aleš Novák : Razítko : 2 strana z 8 stran

3 čl. III ROZHODČÍ ŘÁD ROZHODČÍ ŘÁD PRO ŘÍZENÍ PŘED ROZHODCI AD HOC OBECNÁ USTANOVENÍ čl. I 1. V souladu s 19 odst. 1. věty první zák. č. 216/1994 Sb. České republiky jsou podle tohoto rozhodčího řádu, účinného ke dni podání žaloby, povinni postupovat, řídit se a rozhodovat majetkové spory při řízení před rozhodci všichni rozhodci, kteří jsou zapsáni v Seznamu rozhodců ad hoc a přijali funkci rozhodce dle 5 odst. 1. zák. č. 216/1994 Sb. České republiky. 2. Rozhodci nikdy nemají povahu zástupce kterékoliv sporné strany a jsou povinni při výkonu své funkce postupovat a rozhodovat nezávisle a nestranně. 3. Za rozhodce podle tohoto řádu se považuje pouze rozhodce, zapsaný do Seznamu rozhodců ad hoc, který tvoří přílohu tohoto řádu a je jeho nedílnou součástí. 4. Spor rozhoduje rozhodčí senát složený ze tří rozhodců nebo, pokud se na tom strany dohodly v rozhodčí smlouvě, jediný rozhodce. Volba rozhodce, ustavení rozhodčího senátu, volba nebo ustavení jediného rozhodce se provádí podle tohoto rozhodčího řádu. 5. Vystupuje-li ve sporu více žalobců nebo více žalovaných, je každá ze sporných stran povinna zvolit bez ohledu na počet žalobců či žalovaných po jednom rozhodci. 6. Rozhodce přijme funkci rozhodce prohlášením, v němž přijme funkci rozhodce pro rozhodování konkrétního sporu. 7. Pokud není tímto řádem staveno jinak, platí vše, co je stanoveno o rozhodcích a rozhodčím senátu nebo o rozhodci zpravodaji, také o jediném rozhodci. 8. Podle znění tohoto rozhodčího řádu, učinného ke dni podání žaloby, jsou povinny postupovat všechny sporné strany i jejich právní zástupci, pokud se sporné strany zaváží postupovat podle tohoto rozhodčího řádu v rozhodčí smlouvě podle 2 a 19 odst. 1. věty první zák. č. 216/1994 Sb. České republiky. 9. V otázkách řízení, které nejsou upraveny v tomto rozhodčím řádu, jsou rozhodci povinni postupovat podle zák. č. 216/1994 Sb. České republiky, o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a přiměřeně podle zák. č. 99/1963 Sb. České republiky, občanského soudního řádu. 10. Řízení před rozhodci podle tohoto řádu je jednoinstanční, vede se výlučně v písemné formě, pokud není tímto řádem stanoveno jinak a je neveřejné. ŘÍZENÍ čl. II Základ řešení sporů 1. Rozhodci rozhodují spory na základě smlouvy uzavřené stranami a podle norem použitelného hmotného práva. 2. Je-li ve sporu řešeném před rozhodci podle tohoto řádu obsažen mezinárodní prvek, rozhodci rozhodují spor podle práva, které strany zvolily. 3. Nezvolí-li si strany hmotné právo podle čl. II. bodu 2., užijí rozhodci právo státu určené podle kolizních norem právního řádu České republiky. 4. Zvoleným právem nebo právním řádem určeným na základě kolizních norem se rozumí, pokud z volby stran neplyne jinak, hmotné právo; nepřihlíží se přitom ke kolizním normám práva stranami zvoleného nebo určeného na základě kolizních norem. Předkládání písemností a důkazů 1. Veškeré písemnosti týkající se zahájení, průběhu a ukončení rozhodčího řízení musí být rozhodcům předloženy v českém nebo sloveském jazyce a to v takovém počtu, aby každá ze stran a všichni členové rozhodčího senátu měli po jednom vyhotovení. 2. Písemné důkazy se předkládají v kopiích. Rozhodci si mohou podle vlastní úvahy vyžádat od strany, která důkaz předložila, originál nebo úředně ověřenou kopii důkazu, úřední překlad do češtiny nebo zajistit takový překlad na její náklad v případě, že tato s takovýmto zajištěním překladu souhlasila. 3. V případě, že strana neudělí rozhodcům souhlas k zajištění překladu důkazu a na výzvu rozhodců nebude překlad důkazu v rozhodci stanovené lhůtě rozhodcům doručen, nejsou rozhodci povinni k takovémuto důkazu přihlížet. čl. IV Doručování rozhodčím senátem 1. Žaloby, žalobní odpovědi, rozhodčí nálezy a usnesení rozhodci zasílají stranám doporučeným dopisem s potvrzením o doručení nebo jinou formou s potvrzením o doručení na adresu sídla zapsaného v obchodním rejstříku nebo jiném registru, místa podnikání nebo trvalého bydliště v případě, že strana není podnikatelem, nebo na adresu, kterou strana za tímto účelem uvedla v žalobě, v námitkách dle čl. XI jako adresu pro doručování. V případě, že strana zmocnila k řízení ve věci právního zástupce a originál plné moci je doložen rozhodcům, doručuje se pouze právnímu zástupci na adresu jeho sídla nebo adresu, kterou právní zástupce uvedl jako adresu pro doručování. 2. Ostatní písemnosti rozhodci zasílají doporučeným dopisem nebo obdobnou formou. Oznámení je možno zasílat také telefaxem nebo elektronickou poštou, v případě, že číslo telefaxu nebo elektronická adresa jsou uvedeny v žalobě nebo v námitkách dle čl. XI tohoto řádu. 3. V případě, že v žalobě, v námitkách dle čl. XI tohoto rozhodčího řádu uvede strana sporu svou elektronickou adresu, mohou rozhodci zasílat písemnosti, adresované této straně sporu, také na tuto elektronickou adresu elektronickou poštou prostřednictvím ové zprávy. Písemnosti rozhodce, zasílané elektronickou poštou, musí být podepsány elektronicky podle zvláštních předpisů. Doručuje-li rozhodce písemnosti straně sporu elektronickou poštou, postačí pro vyvolání právních účinků doručení její doručení na veřejný uzel adresáta. 4. V případě, že adresát písemnosti, doručované prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, odmítne jemu doručovanou písemnost převzít nebo ji nepřevezme ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, má se pro účely doručení za to, že písemnost je doručena dnem odmítnutí adresáta převzít doručovanou písemnost nebo dnem, kterým vypršela lhůta pro převzetí doručované písemnosti, stanovená provozovatelem poštovních služeb. Stačí však, bylo-li doručeno podle procesního práva státu místa doručení. čl. V Podání stran rozhodcům 1. Rozhodce zpravodaj je rozhodce dle tohoto řádu, kterého si žalující strana zvolila v žalobě. 2. Strany sporu doručují písemnosti adresovené rozhodcům nebo rozhodčímu senátu doporučeným dopisem na adresu rozhodce zpravodaje nebo na adresu jediného rozhodce, která je uvedena u konkrétního rozhodce v Seznamu rozhodců ad hoc a pro jejich podání platí přiměřeně čl. VII. 3. Podání účastníků rozhodci je možno učinit také písemně v elektronické podobě prostřednictvím ové zprávy podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů nebo telefaxem v případě, že je u konkrétního rozhodce, jemuž je doručováno, uvedena v Seznamu rozhodců ad hoc elektronická adresa nebo telefaxové číslo. Podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem musí být rozhodci, jemuž bylo takové podání doručováno, ve lhůtě pěti dnů doplněno 3 strana z 8 stran

4 prostřednictvím doporučeného dopisu jeho originálem, případně písemným podáním shodného znění, v opačném případě rozhodci k takovémuto podání nepřihlédnou. Stanoví-li to rozhodce, je účastník povinen rozhodci předložit originál nebo písemné podání shodného znění i jiných podání. čl. VI Předběžná opatření Ukáže-li se v průběhu rozhodčího řízení nebo i před jeho zahájením, že by mohl být ohrožen výkon rozhodčího nálezu, může kterákoliv strana podat návrh na vydání předběžného opatření příslušnému soudu. O podání takovéhoto návrhu musí strana bezodkladně písemně uvědomit rozhodčí senát nebo v případě, že rozhodčí řízení ještě nebylo zahájenou, musí strana skutečnost o podání takovéhoto návrhu uvést v žalobě. Dále ja strana, která návrh na vydání předběžného podala, povinna informovat rozhodce o průběhu řízení ve věci předběžného optatření. ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ čl. VII Podání žaloby Rozhodčí řízení se zahajuje doručením žaloby rozhodci zpravodaji nebo jedinému rozhodci na adresu, uvedenou u konkrétního rozhodce v Seznamu rozhodců ad hoc. Rozhodce zpravodaj nebo jediný rozhodce je povinen na žalobě vyznačit den, ve kterém mu byla žaloba doručena. čl. VIII Náležitosti žaloby 1. V žalobě musí být uvedeno: a) označení stran (jméno a příjmení, firma nebo obchodní jméno, místo trvalého bydliště, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, údaj o zápisu v obchodním rejstříku), b) nárok žalobce, c) podpis žalobce, d) adresy stran pro doručování, pokud neodpovídají udajům dle čl. VIII. bodu 1. písm a). 2. Žaloba musí také obsahovat: a) poukaz na založení pravomoci rozhodců sjednanou rozhodčí smlouvou nebo rozhodčí doložkou, b) jméno a příjmení rozhodce, sjednaného na základě rozhodčí smlouvy, nebo jméno a příjmení rozhodce, kterého si žalobce zvolil a případně jméno a příjmení náhradního rozhodce pro případ, že by zvolený rozhodce nemohl z vážných důvodů svou funkci řádně vykonávat, vzdal se jí nebo byl z rozhodování ve věci vyloučen pro podjatost dle 8 zák. č. 216/1994 Sb., c) uvedení skutkových a právních skutečností, na kterých žalobce zakládá své žalobní nároky, a odkaz na k žalobě přiložené listinné důkazní prostředky, jimiž lze tyto skutečnosti dokázat, d) hodnotu předmětu sporu, e) originál dokladu nebo jeho ověřenou kopii o zaplacení poplatků za rozhodčí řízení. čl. IX Hodnota předmětu sporu 1. Žalobce je povinen uvést v žalobě hodnotu předmětu sporu také v případech, kdy jeho nárok nebo část nároku má nepeněžní povahu. 2. Hodnota předmětu sporu se určuje zejména: a) vymáhanou částkou v žalobách o peněžité plnění, b) hodnotou vymáhaného majetku v žalobách o vydání majetku, c) na základě údajů, které jsou k dispozici, o materiálních zájmech žalobce v případech žalob o určité konání nebo nekonání. 3. V žalobách sestávajících z několika nároků musí být částka každého nároku stanovena samostatně s tím, že hodnota předmětu sporu se stanoví součtem všech nároků. 4. Jestliže žalobce nestanovil hodnotu předmětu sporu nebo jestliže ji stanovil nesprávně, určí rozhodci z vlastního podnětu nebo na žádost žalovaného hodnotu předmětu sporu na základě údajů, které mají k dispozici a v případě, že byl žalobcem uhrazen poplatek rozhodcům v menším rozsahu, než v jakém měl být uhrazen podle skutečné hodnoty předmětu sporu, vyzvou rozhodci žalobce k doplacení rozdílu mezi uhrazenou výší poplatku rozhodcům a výší poplatku, která má být žalobcem uhrazena podle hodnoty předmětu sporu stanovené rozhodci. Rozhodci nerozhodnou ve věci samé před doplacením uvedeného rozdílu žalobcem. čl. X Odstranění vad žaloby 1. Jestliže rozhodce zpravodaj zjistí, že žaloba byla podána tak, že nesplňuje náležitosti podle čl. VIII., vyzve žalobce, aby odstranil zjištěné vady ve lhůtě 10-ti dnů ode dne doručení výzvy žalobci. Budou-li tyto vady odstraněny v určené lhůtě, platí za den zahájení řízení den dle čl. VII. Nestanoví-li tento řád jinak, nejsou rozhodci do odstranění vad oprávněni činit úkony, vedoucí k meritornímu rozhodnutí ve věci. 2. V případě, že žalobce neodstraní vady ve lhůtě určené rozhodcem zpravodajem k odstranění vad, budou rozhodci v řízení pokračovat, jestliže to povaha vad žaloby připouští a bude rozhodnuto ve věci samé. V případě, že povaha vad žaloby nepřipouští, aby bylo rozhodnuto ve věci samé, bude řízení usnesením zastaveno. PŘÍPRAVA PROJEDNÁNÍ SPORU čl. XI Vydání rozhodčího nálezu a námitky 1. Má-li rozhodce zpravodaj za to, že žaloba může být předmětem řízení podle tohoto rozhodčího řádu a je projednatelná, vydá rozhodčí nález, v němž žalované straně uloží, aby do patnácti dnů zaplatila žalobou uplatňovanou částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podala písemné námitky, v nichž musí uvést vše, co proti rozhodčímu nálezu namítá. Rozhodčí nález zašle rozhodce zpravodaj žalobci i žalovanému. Současně s rozhodčím nálezem zašle rozhodce zpravodaj žalované straně uvědomění o podání žaloby s jedním vyhotovením žaloby a kopiemi přiložených listinných důkazů, jakož i Seznam rozhodců ad hoc a rozhodčí řád, účinný ke dni podání žaloby. Nepodá-li žalovaná strana včas námitky nebo vezme-li je zpět, nabyde rozhodčí nález účinků pravomocného soudního rozhodnutí a to dnem následujícím po dni, v němž naposledy mohla žalovaná strana podat proti rozhodčímu nálezu námitky. O tomto následku musí být žalovaná strana v rozhodčím nálezu poučena. Součástí námitek žalované strany musí být, v případě, že spor nerozhoduje jediný rozhodce, jméno a příjmení rozhodce, kterého si žalovaná strana zvolila. Pozdě podané námitky nebo námitky, které neobsahují odůvodnění, rozhodce zpravodaj odmítne. Podané námitky rozhodce zpravodaj odmítne také tehdy, podal-li je ten, kdo k podání námitek není oprávněn. Podá-li žalovaná strana námitky včas, jediný rozhodce nebo rozhodčí senát je po svém ustavení projedná; k námitkám později vzneseným však již nelze přihlížet. Po projednání námitek rozhodčí senát nebo jediný rozhodce rozhodne usnesením, zda rozhodčí nález ponechává v platnosti nebo zda jej zrušuje a v jakém rozsahu. Usnesení podle předchozí věty zašle rozhodce zpravodaj žalobci i žalovanému, rozhodčí nález v takovém případě nabyde účinků pravomocného soudního rozhodnutí doručením usnesení žalobci i žalovanému, případně okamžikem, kdy se podle tohoto rozhodčího řádu má za to, že usnesení bylo doručeno žaloci i žalovanému. Ponechá-li rozhodčí senát nebo jediný rozhodce rozhodčí nález v plném rozsahu v platnosti z důvodu, že žalovaná strana ve lhůtě nepodala námitky, vzala je zpět, podala námitky opožděně nebo bez odůvodnění, nebo byly námitky podány tím, kdo k podání námitek není oprávněn, a rozhodčí nález tedy nabyde 4 strana z 8 stran

5 účinků pravomocného soudního rozhodnutí, tak rozhodčí senát nebo jediný rozhodce již nerozhoduje usnesením, ale pouze rozhodce zpravodaj vyznačí skutečnost, že rozhodčí nález nabyl účinků pravomocného soudního rozhodnutí, na rozhodčí nález s uvedením data nabytí účinků pravomocného soudního rozhodnutí a data vykonatelnosti. 2. Má-li rozhodce zpravodaj za to, že žaloba může být předmětem řízení podle tohoto rozhodčího řádu a je projednatelná a předloží-li žalobce jako součást žaloby v prvopisu směnku nebo šek, vydá rozhodce zpravodaj nebo jediný rozhodce směnečný (šekový) rozhodčí nález, v němž žalované straně uloží, aby do tří dnů zaplatila žalobou uplatňovanou částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podala písemné námitky, v nichž musí uvést vše, co proti směnečnému (šekovému) rozhodčímu nálezu namítá. Směnečný (šekový) rozhodčí nález zašle rozhodce zpravodaj žalobci i žalovanému. Současně se směnečným (šekovým) rozhodčím nálezem zašle rozhodce zpravodaj žalované straně uvědommění o podání směnečné (šekové) žaloby a zašle jí jedno vyhotovení žaloby s kopiemi přiložených listinných důkazů, jakož i Seznam rozhodců ad hoc a rozhodčí řád, účinný ke dni podání žaloby. Nepodá-li žalovaná strana včas námitky nebo vezme-li je zpět, nabyde směnečný (šekový) rozhodčí nález účinků pravomocného soudního rozhodnutí a to dnem následujícím po dni, v němž naposledy mohla žalovaná strana podat proti směnečnému (šekovému) rozhodčímu nálezu námitky. O tomto následku musí být žalovaná strana ve smenečném (šekovém) rozhodčím nálezu poučena. Součástí námitek žalované strany musí být, v případě, že spor nerozhoduje jediný rozhodce, jméno a příjmení rozhodce, kterého si žalovaná strana zvolila. Pozdě podané námitky nebo námitky, které neobsahují odůvodnění, rozhodce zpravodaj odmítne. Podané námitky rozhodce zpravodaj odmítne také tehdy, podal-li je ten, kdo k podání námitek není oprávněn. Podá-li žalovaná strana námitky včas, jediný rozhodce nebo rozhodčí senát je po svém ustavení projedná; k námitkám později vzneseným však již nelze přihlížet. Po projednání námitek rozhodčí senát nebo jediný rozhodce rozhodne usnesením, zda směnečný (šekový) rozhodčí nález ponechává v platnosti nebo zda jej zrušuje a v jakém rozsahu. Usnesení podle předchozí věty zašle rozhodce zpravodaj žalobci i žalovanému, směnečný (šekový) rozhodčí nález v takovém případě nabyde účinků pravomocného soudního rozhodnutí doručením usnesení žalobci i žalovanému, případně okamžikem, kdy se podle tohoto rozhodčího řádu má za to, že usnesení bylo doručeno žaloci i žalovanému. Ponechá-li rozhodčí senát nebo jediný rozhodce směnečný (šekový) rozhodčí nález v plném rozsahu v platnosti z důvodu, že žalovaná strana ve lhůtě nepodala námitky, vzala je zpět, podala námitky opožděně nebo bez odůvodnění, nebo byly námitky podány tím, kdo k podání námitek není oprávněn, a směnečný (šekový) rozhodčí nález tedy nabyde účinků pravomocného soudního rozhodnutí, tak rozhodčí senát nebo jediný rozhodce již nerozhoduje usnesením, ale pouze rozhodce zpravodaj vyznačí skutečnost, že směnečný (šekový) rozhodčí nález nabyl účinků pravomocného soudního rozhodnutí, na směnečný (šekový) rozhodčí nález s uvedením data nabytí účinků pravomocného soudního rozhodnutí a data vykonatelnosti. čl. XII Navrácení v předešlý stav Jestliže se některá strana do vydání rozhodčího nálezu nemohla z vážných důvodů účastnit řízení zcela nebo zčásti nebo nevykonala bez své viny některý úkon potřebný k uplatnění svého práva a požádá rozhodčí senát o navrácení v předešlý stav, učiní rozhodčí senát přiměřená opatření, aby strana mohla to, co zameškala, vykonat dodatečně. čl. XIII Ustavení rozhodčího senátu, volba a ustavení jediného rozhodce 1. Rozhodci zvolení podle čl. VIII. bodu 2. písm. b) a čl. XI. bodu 5. stranami, kteří funkci rozhodce přijali, zvolí ze Seznamu rozhodců ad hoc předsedu rozhodčího senátu. 2. Jestliže strany nezvolí rozhodce dle čl. VIII. bodu 2. písm. b) v žalobě a dle čl. XI. v námitkách nebo žalovaná strana ve lhůtě dle čl. XI. nepodá námitky nebo strany nezvolí jediného rozhodce podle čl. XIII. bodu 3. nebo jestliže rozhodci nezvolí předsedu rozhodčího senátu do 10-ti dnů ode dne doručení námitek žalované strany dle čl. XI., ustaví se rozhodce, jediný rozhodce nebo předseda rozhodčího senátu losem ze Seznamu rozhodců ad hoc podle tohoto rozhodčího řádu. Los provede rozhodce, který je uvedený jako první v Seznamu rozhodců ad hoc a pokud tento rozhodce nemůže v odůvodněných případech los provést, provede los rozhodce, který je v Seznamu rozhodců ad hoc uveden jako následující. V případě, že i tento rozhodce nemůže los provést, použije se předchozí věta přiměřeně. O losování vyhotoví rozhodce, který los prováděl, zápis. 3. Jediný rozhodce rozhoduje spor podle tohoto rozhodčího řádu v případě, že se na jeho osobě a na jeho pravomoci rozhodovat spor strany dohodly v rozhodčí smlouvě. Je-li v rozhodčí smlouvě stranami dohodnuta pravomoc jediného rozhodce k rozhodování podle tohoto rozhodčího řádu a není sjednána jeho osoba nebo sjednaný rozhodce nemůže z vážných důvodů nebo z důvodu podjatosti vykonávat funci rozhodce, zvolí si strany jediného rozhodce vzájemnou dohodou s tím, že osoba jediného rozhodce musí být uvedena v žalobě a k žalobě musí být přiložena písemná dohoda o volbě jediného rozhodce ze Seznamu rozhodců ad hoc. Podpisy na dohodě musí být uředně ověřeny. 4. Dokud není ustaven rozhodčí senát, je rozhodce zpravodaj oprávněn vykonávat všechny procesní úkony podle tohoto řádu. Po ustavení rozhodčího senátu je oprávněn vykonávat procesní úkony podle tohoto rozhodčího řádu předseda senátu nebo jím pověřený člen senátu. V případě, že je podle rozhodčí smlouvy příslušný k rozhodnutí ve věci jediný rozhodce a není sjednána jeho osoba nebo se rozhodce zpravodaj nebo jediný rozhodce vzdají funkce rozhodce z vážných důvodů nebo z důvodu podjatosti a nenastoupí na jejich místo náhradní rozhodce, vykonává do ustavení jediného rozhodce nebo rozhodce zpravodaje všechny procesní úkony rozhodce, který je uveden jako první v Seznamu rozhodců ad hoc nebo jím písemně zmocněná osoba. Pokud rozhodce, který je v Seznamu rozhodců ad hoc uveden jako první, nemůže v odůvodněných případech procesní úkony vykonávat, vykonává je rozhodce, který je v Seznamu rozhodců ad hoc uveden jako následující. V případě, že i tento rozhodce nemůže procesní úkony vykonávat, použije se předchozí věta přiměřeně. čl. XIV Podjatost rozhodce a znalce 1. Každá ze stran je oprávněna namítnout podjatost rozhodce, předsedy rozhodčího senátu nebo jediného rozhodce, jestliže je možno předpokládat, že jsou osobně ať přímo či nepřímo zainteresováni na výsledku sporu. Námitka podjatosti musí být učiněna písemně, odůvodněna a doručena rozhodcům nejpozději do zahájení projednávání sporu. Jestliže k podání námitky dojde později, rozhodne se o ní jenom v tom případě, kdy důvod, který vedl k opožděnému podání námitky, byl rozhodčím senátem uznán za závažný. 2. O námitce podjatosti rozhodce rozhodují zbývající členové rozhodčího senátu. Jestliže mezi nimi nedojde k dohodě nebo jestliže námitka směřuje proti dvěma nebo všem rozhodcům nebo proti jedinému rozhodci, rozhoduje o ní výlučně rozhodce, vybraný losem ze Seznamu rozhodců ad hoc. Los provede rozhodce, který je uvedený jako první v Seznamu rozhodců ad hoc a pokud tento rozhodce nemůže v odůvodněných případech los provést nebo pokud námitka podjatosti směřuje proti tomuto rozhodci, provede los rozhodce, který je v Seznamu rozhodců ad hoc uveden jako následující. V případě, že i tento rozhodce nemůže los provést, použije se předchozí věta přiměřeně. O losování vyhotoví rozhodce, který los prováděl, zápis. 3. Bude-li námitce podjatosti vyhověno, bude nový rozhodce, pokud jej nenahrazuje náhradní rozhodce, nový předseda rozhodčího senátu nebo nový jediný rozhodce, zvolen nebo jmenován podle tohoto rozhodčího řádu. Stejným způsobem bude postupováno v případě, že se rozhodce, předseda rozhodčího senátu, jediný rozhodce nebo nový rozhodce nemohou z vážných důvodů účastnit projednávání věci nebo se vzdají funkce z důvodu podjatosti dle 12 odst. 1. zák. č. 216/1994 Sb. 4. Z důvodů uvedených v čl. XIV. bodu 1. může být stranou podána námitka podjatosti i proti znalci. V tomto případě rozhoduje o námitce podjatosti rozhodčí senát. čl. XV Rozhodování o pravomoci 5 strana z 8 stran

6 1. O pravomoci rozhodců k rozhodování ve věci podle tohoto rozhodčího řádu rozhoduje rozhodčí senát po svém ustavení z vlastního podnětu. Rozhodčí senát zastaví řízení usnesením dojde-li k názoru, že není dána pravomoc rozhodců podle rozhodčí smlouvy a tohoto rozhodčího řádu k projednání a rozhodnutí ve věci, v opačném případě pokračuje v řízení. 2. Není-li rozhodčí senát ještě ustaven, rozhoduje o případné námitce nedostatku pravomoci rozhodce zpravodaj usnesením. V případě, že bylo o námitce nedostatku pravomoci rozhodováno rozhodcem zpravodajem a tento rozhodl o zamítnutí námitky, rozhodčí senát po svém ustavení toto rozhodnutí usnesením potvrdí nebo rozhodnutí usnesením zruší a řízení zastaví. 3. Rozhodčí senát, pokud je ustaven, usnesením zamítne písemnou námitku strany o nedostatku pravomoci rozhodců, jestliže dojde k závěru, že mají rozhodci podle tohoto řádu pravomoc k projednání věci a rozhodnutí ve věci, v opačném případě řízení usnesením zastaví. 4. Odůvodněnou námitku nedostatku pravomoci rozhodců pro rozhodování ve sporu, pro důvody neexistence, neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy, může strana vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení, týkajícího se věci samé. K pozdějšímu uplatnění námitky rozhodci přihlédnou jen tehdy, jde-li o věc, která svou povahou nemůže být projednávána v rozhodčím řízení. PROJEDNÁNÍ SPORU čl. XVI 1. Podmínkou pro projednání žaloby podle tohoto rozhodčího řádu je zaplacení poplatku rozhodcům. 2. Za zahájení projednávání sporu rozhodci se považuje okamžik, v němž byl rozhodci vydán rozhodčí nález dle čl. XI bodu 1. nebo směnečný (šekový) rozhodčí nález dle čl. XI bodu 2., jako úkon směřující k rozhodnutí ve věci samé. čl. XVII Rozhodování na základě písemných podkladů a důkazů Rozhodci pravomocní podle rozhodčí smlouvy a tohoto rozhodčího řádu pro rozhodování ve věci rozhodují spor bez ústního jednání pouze na základě písemných důkazů. Rozhodčí senát však může nařídit ústní jednání, jestliže se předložené písemnosti ukáží nedostačující pro rozhodnutí ve věci samé. DOKAZOVÁNÍ čl. XVIII Důkazy 1. Strany jsou povinny dokázat zejména listinnými důkazy skutečnosti, na které se odvolávají jako na základ svých nároků nebo námitek. Rozhodčí senát si může vyžádat, aby strany poskytly další důkazy, může také podle svého uvážení stanovit vyhotovení znaleckého posudku a může si vyžádat i předložení důkazů třetími osobami. 2. Hodnocení důkazů provádí rozhodčí senát podle vlastního uvážení. SKONČENÍ ŘÍZENÍ čl. XIX Forma rozhodnutí Rozhodčí řízení se končí vydáním rozhodčího nálezu nebo vydáním usnesení o zastavení řízení. čl. XX Vydání rozhodčího nálezu 1. Rozhodčí nález se vydává v případech, kdy se rozhoduje ve věci samé, ukládá se povinnost nahradit náklady řízení nebo na základě písemné žádosti stran, aby rozhodčí nález byl vydán podle smíru jimi uzavřeného. Uzavřený smír, jako podklad pro vydání rozhodčího nálezu, musí mít písemnou formu, podpisy na listitě musí být úředně ověřeny a smír musí být doručen rozhodcům. 2. Rozhodčí senát je povinen rozhodnout ve věci samé a vydat rozhodčí nález do 70-ti dnů ode dne doručení žaloby rozhodcům dle čl. VII., nerozhoduje-li se podle tohoto řádu usnesením. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro ustavení rozhodčího senátu nebo jediného rozhodce nebo ustavení náhradního rozhodce z důvodu vzdání se funkce zvoleným nebo ustaveným rozhodcem; doba, po kterou nejsou řádně zaplaceny poplatky za rozhodčí řízení; doba, ve které je žalobce povinen odstranit vady žaloby dle čl. X. a doba, ve které je žalovaný povinen podat námitky k žalobě dle čl. XI.; a dále doba, po kterou nelze řízení konat z důvodů na straně stran. Dále se do lhůty podle tohoto bodu nezapočítává doba, potřebná k vyřízení dožádání dle 20 odst. 2. zák. č. 216/1994 Sb. a doba, po kterou nemohou rozhodci provádět řízení podle tohoto řádu z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli rozhodců a brání jim v provádění řízení, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by rozhodci tuto překážku nebo její následky odvrátili nebo překonali. 3. Rozhodčí senát rozhodne rozhodčím nálezem pro uznání v případě, že žalovaná strana nárok uvedený v žalobě uznala. Rozhodčí nález pro uznání není třeba odůvodňovat a bude obsahovat pouze poukaz na uznání. 4. Jestliže se ve výroku rozhodčího nálezu ukládá povinnost plnit, určí rozhodci zároveň lhůtu pro splnění této povinnosti. 5. Je-li dostatečně vyjasněna jenom část projednávaného předmětu sporu, může rozhodčí senát s ohledem na rozumné uspořádání vztahů prohlásit řízení za skončené jen co do této části a rozhodnout částečným rozhodčím nálezem nebo částečným rozhodčím nálezem pro unání s tím, že v ostatních částech bude pokračováno v řízení a o nich rozhodnuto. 6. Ustanovení o rozhodčím nálezu platí i pro částečný rozhodčí nález a rozhodčí nález pro uznání, pokud rozhodčím řádem není stanoveno jinak. čl. XXI Náklady rozhodčího řízení 1. O nákladech rozhodčího řízení rozhodují rozhodci bez návrhu. 2. Rozhodci jsou oprávněni uložit straně, která neměla ve věci úspěch, povinnost uhradit protistraně veškeré účelně vynaložené náklady rozhodčího řízení, které straně, která měla ve věci úspěch, vznikly, a to včetně poplatku rozhodcům a nákladů na právní zastoupení advokátem, zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory. 3. O výši nákladů na právní zastoupení advokátem rozhodnou rozhodci podle předpisů práva, jímž se spor řídil, upravujících odměňování advokátů. 4. Jestliže bylo žalobě vyhověno zčásti, mohou rozhodci rozhodnout, že se rozdělí úhrada nákladů řízení mezi strany, a to v poměru přisouzené a zamítnuté části žalobního nároku tak, že vzájemná plnění se započtou. čl. XXII Obsah rozhodčího nálezu Rozhodčí nález obsahuje, pokud rozhodčím řádem nebo písemnou dohodou stran není stanoveno jinak, zejména tyto údaje: a) jména a příjmení rozhodců nebo jediného rozhodce, b) místo a datum vydání nálezu, c) označení stran sporu, d) předmět sporu a krátké vylíčení okolností sporu, e) rozhodnutí o žalobních nárocích a o nákladech rozhodčího řízení, 6 strana z 8 stran

7 f) odůvodnění rozhodnutí, pokud rozhodčím řádem není stanoveno jinak, g) podpisy alespoň dvou rozhodců nebo podpis jediného rozhodce v případě, že rozhodoval jediný rozhodce. čl. XXIII Hlasování o rozhodnutí 1. Rozhodčí senát se usnáší o svém rozhodnutí neveřejným hlasováním většinou hlasů s tím, že o hlasování musí být pořízen zápis. V zápisu o hlasování může uvést rozhodce, který hlasoval v rozporu s většinou rozhodců, důvody svého nesouhlasu s rozhodnutím ve věci. 2. Vyskytnou-li se více než dvě mínění o částkách, které má rozhodčí senát přiznat nebo zamítnout, připočítává se hlas odevzdaný pro nejvyšší částku ke hlasu odevzdanému pro částku nejblíže nižší. čl. XXIV Doplnění a oprava rozhodčího nálezu 1. Na odůvodněnou žádost strany podanou do 30-ti dnů od doručení rozhodčího nálezu stranám, může rozhodčí senát vydat doplňující nález, jestliže se ukáže, že rozhodčí nález neobsahuje odpověď na všechny nároky stran. Doplňující rozhodčí nález se vydává na základě nového projednání věci podle tohoto rozhodčího řádu. 2. Chyby v psaní nebo počtech a jiné zřejmé nesprávnosti, které se vyskytnou v rozhodčím nálezu, opraví rozhodčí senát kdykoli na žádost kterékoli ze stran nebo z vlastního podnětu. Taková oprava musí být učiněna usnesením, podepsána a doručena jako rozhodčí nález. 3. Doplňující nález nebo opravné usnesení ohledně rozhodčího nálezu je neoddělitelnou součástí doplněného nebo opraveného rozhodčího nálezu. Strany nejsou povinny k placení jakýchkoli nákladů spojených s doplněním nebo s opravou rozhodčího nálezu. čl. XXV Splnění rozhodčího nálezu Rozhodčí nález je konečný, závazný a nepřezkoumatelný. Rozhodčí nález, který byl doručen oběma stranám sporu nebo se má podle tohoto Rozhodčího řádu za to, že byl doručen oběma stranám sporu, nabývá účinků pravomocného soudního rozhodnutí. Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Nestane-li se tak, podléhá rozhodčí nález, jako exekuční titul, nucenému výkonu rozhodnutí v souladu s právním řádem státu místa výkonu rozhodčího nálezu. čl. XXVI Zastavení řízení bez vydání rozhodčího nálezu 1. Jestliže se ve sporu nevydává rozhodčí nález, ukončí se řízení vydáním usnesení. 2. Usnesení o zastavení řízení se vydává zejména: a) v případě, kdy žaloba byla vzata zpět žalobcem, b) v případě, že je řízení zastaveno z důvodu nezaplacení poplatku rozhodcům dle čl. XXVIII. bodu 1., c) v případě, že je řízení zastaveno z důvodu neodstranění vad žaloby dle čl. X. bodu 2., d) v případě, že je řízení zastaveno z důvodu nedostatku pravomoci rozhodců rozhodnout ve věci samé dle čl. XV.1., e) v případě, že je rozhodováno o námitce nepříslušnosti rozhodců dle čl. XV. bodu 2. a 3., f) nebo v případě, kdy strany uzavřely smír bez vydání rozhodčího nálezu dle čl. XX. bodu Pro vydání usnesení platí ustanovení o rozhodčím nálezu přiměřeně. POPLATKY ZA ROZHODČÍ ŘÍZENÍ čl. XXVII Poplatky za rozhodčí řízení 1. Poplatky za rozhodčí řízení tvoří poplatky rozhodcům, poplatky za rozhodování o pravomoci a zvláštní náklady. 2. Poplatky rozhodcům jsou odměnou rozhodcům za rozhodování sporů a úhradou za poskytování služeb rozhodců. 3. Zvláštní náklady vznikající rozhodcům jsou náklady, k nimž dochází při projednávání konkrétního sporu prováděním důkazů, vyplácením znalečného, pořizováním překladů písemností a hradí se ve výši skutečných nákladů takto vzniklých. čl. XXVIII Poplatek rozhodcům 1. Za projednání sporu rozhodci se vybírá poplatek rozhodcům podle hodnoty předmětu sporu, který je povinen zaplatit žalobce před podání žaloby na účet dle bodu 3. tohoto článku. Dokud není poplatek řádně uhrazen, nejsou rozhodci povinni činit žádné procesní úkony vedoucí k projednání sporu. Rozhodce zpravodaj pouze vyzve žalobce k úhradě poplatku v dodatečné lhůtě 15-ti dnů. Není-li poplatek řádně uhrazen ani v této dodatečné lhůtě, rozhodce zpravodaj řízení zastaví usnesením, které se doručuje pouze žalobci. 2. Výše poplatku rozhodcům se stanoví v závislosti na hodnotě předmětu sporu podle sazebníku dle čl. XXXIII. a vypočítává se v měně, v níž je vyjádřena hodnota předmětu sporu, pokud je měna sporu volně směnitelná. Jestliže jsou žalobní nároky uplatněny v různých měnách, určí rozhodce zpravodaj jednu měnu, ve které mají být poplatky rozhodcům uhrazeny, pokud tyto nebyly uhrazeny před podáním žaloby. 3. Poplatky rozhodcům se považují za uhrazené v okamžiku, kdy byly připsány na bankovní účet, č.ú /0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., Česká republika. čl. XXIX Poplatek za rozhodování o pravomoci 1. Strana, která vznáší námitku nedostatku pravomoci rozhodců k rozhodnutí ve věci dle čl. VX bodu 3., je povinna zaplatit poplatek ve výši 30poplatku rozhodcům podle sazebníku. Není-li poplatek zaplacen ani v dodatečné lhůtě 7 dnů, stanovené rozhodci, rozhodci se námitkou nebudou zabývat. 2. Bude-li námitce nedostatku pravomoci vyhověno, poplatek za rozhodování o pravomoci se straně, která námitku vznesla vrátí v plném rozsahu. Bude-li námitka nedostatku pravomoci zamítnuta, poplatek se nevrací. čl. XXX Snížení poplatku a jeho částečné vrácení 1. Poplatek rozhodcům se snižuje na jednu polovinu, jestliže spor rozhoduje jediný rozhodce. 2. Jestliže žalobce vezme žalobu zpět nejpozději v pracovní den předcházející dni, ve kterém rozhodci zahájili projednávání sporu, je-li řízení zastaveno z důvodu nezaplacení poplatku rozhodcům dle čl. XXVIII. bodu 1. nebo v případě, že je řízení zastaveno z důvodu neodstranění vad žaloby dle čl. X. bodu 2., vrací se žalobci 50poplatku, který byl zaplacen nebo měl být zaplacen z hodnoty předmětu sporu. 3. V případě, že je řízení zastaveno z důvodu nedostatku pravomoci rozhodců rozhodnout ve věci samé dle čl. XV., vrací se žalobci 90poplatku, který byl zaplacen nebo měl být zaplacen z hodnoty předmětu sporu. čl. XXXI 7 strana z 8 stran

8 Rychlé řízení 1. Na základě písemné žádosti žalobce, uvedené v žalobě a doložení dokladu dle čl. VIII. bodu 2. písm. e) o uhrazení zvýšeného poplatku rozhodcům, může rozhodce zpravodaj rozhodnout, že věc bude rozhodnuta v rychlém řízení, kdy o této skutečnosti bude rozhodce zpravodaj žalobce obratem telegramem informovat. V opačném případě bude rozhodce zpravodaj žalobce písemně informovat, že řízení proběhne podle čl. XIX. bodu 2. a žalobci bude bezodkladně vrácena část poplatku rozhodcům, uharzeného žalobcem za rychlé řízení. 2. Pokud žalobce žádá podle předchozího bodu o provedení rychlého řízení, je povinen uhradit poplatek rozhodcům zvýšený o Pokud je věc rozhodována v rychlém řízení je rozhodčí senát povinen ve věci rozhodnout do 20-ti dnů ode dne doručení žaloby rozhodci zpravodaji. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro ustavení rozhodčího senátu nebo jediného rozhodce nebo ustavení náhradního rozhodce z důvodu vzdání se funkce zvoleným nebo ustaveným rozhodcem; doba, po kterou nejsou řádně zaplaceny poplatky za rozhodčí řízení; doba, ve které je žalobce povinen odstranit vady žaloby dle čl. X. a doba, ve které je žalovaný povinen podat námitky k žalobě dle čl. XI.; a dále doba, po kterou nelze řízení konat z důvodů na straně stran. Dále se do lhůty podle tohoto bodu nezapočítává doba, potřebná k vyřízení dožádání dle 20 odst. 2. zák. č. 216/1994 Sb. a doba, po kterou nemohou rozhodci provádět řízení podle tohoto řádu z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli rozhodců a brání jim v provádění řízení, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by rozhodci tuto překážku nebo její následky odvrátili nebo překonali. 4. V případě, že ve věci není rozhodnuto ve lhůtě dle čl. XXXI. bodu 3., rozhodci zvýšený poplatek vrátí žalující straně, která jej zaplatila a jsou dále povinni rozhodnout ve věci ve lhůtě dle čl. XX. bodu 2. čl. XXXII Zvláštní náklady 1. Na krytí zvláštních nákladů vznikajících rozhodcům při projednávání konkrétního sporu dle čl. XXVII. bodu 4. jsou strany povinny složit přiměřenou zálohu ve výši a lhůtě stanovené rozhodčím senátem. Tato povinnost může být uložena pouze jedné straně, dala-li k těmto zvláštním nákladům podnět nebo mají-li vzniknout v jejím vlastním zájmu. Dokud není stanovená záloha složena, úkony, na něž je určena, se neprovedou. V případě, že nebude záloha složena v rozhodci stanovené lhůtě, nebudou rozhodci při rozhodování přihlížet ke skutečnostem, které měly být na základě úkonů, na jejichž provedení měla být záloha složena, objasněny. 2. Je-li v průběhu řízení nutné zvýšení zálohy na zvláštní náklady, protože částka stanovená dle předchozího odstavce nestačí krýt tyto náklady, jsou strany, popř. strana, která dala podnět k těmto nákladům nebo v jejímž vlastním zájmu vznikají, povinna na výzvu rozhodčího senátu poskytnout, i opakovaně, další zálohu ve stanovené lhůtě. V případě neposkytnutí další zálohy na zvláštní náklady platí přiměřeně poslední věta předchozího odstavce. 3. O zvláštních nákladech rozhodci s konečnou platností rozhodnou v rozhodčím nálezu nebo usnesení o zastavení řízení. SAZEBNÍK POPLATKŮ ROZHODCŮM čl. XXXIII Poplatky rozhodcům viz: sazebník poplatků ÚČINNOST čl. XXXIV Tento rozhodčí řád je vydán společností Arbiters ad hoc, Česká republika, IČO a v tomto znění nabývá účinnosti dnem SEZNAM ROZHODCŮ AD HOC 1. JUDr. Patrik Matyášek, Ph.D. Advokátní kancelář, Údolní 33, Brno, Česká Republika, fax.: , 2. JUDr. Radka Labíková, Ph.D. Dřevařská 33, Brno, Česká Republika 3. Doc. JUDr. Josef Fiala, Csc. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, Veveří 70, Brno, Česká Republika 4. Mgr. Pavel Palatický Advokátní kancelář, Gorkého 11, Brno, Česká republika, fax.: , 5. Mgr. Jaroslav Srba Advokátní kancelář, Údolní 33, Brno, Česká republika, fax.: , SAZEBNÍK POPLATKŮ Pokud žalobce žádá o provedení rychlého řízení, je povinen uhradit poplatek rozhodcům zvýšený o 100 procent. Pokud je věc rozhodována v rychlém řízení je rozhodčí senát povinen ve věci rozhodnout do 20-ti dnů ode dne doručení žaloby rozhodci. V případě, že ve věci není rozhodnuto v této lhůtě, rozhodci zvýšený poplatek vrátí žalující straně, která jej zaplatila a jsou dále povinni rozhodnout ve věci. SAZEBNÍK POPLATKŮ ROZHODCŮM Hodnota předmětu sporu (CZK) Poplatek v % z hodnoty předmětu sporu Minimální poplatek (CZK) Minimální poplatek dle čl. XXX odst. 1 (CZK) Od 1,- do , , ,- od ,- do , , ,- od ,- a více , ,- 8 strana z 8 stran

PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1. Asociace arbitrů (dále jako Asociace ) zabezpečuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost fyzických osob (dále jako "Rozhodci") zapsaných

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

ROZHODČÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ DLE 2 ZÁKONA Č. 216/1994 SB. O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VÝKONU ROZHODČÍCH NÁLEZŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ

ROZHODČÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ DLE 2 ZÁKONA Č. 216/1994 SB. O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VÝKONU ROZHODČÍCH NÁLEZŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ ROZHODČÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ DLE 2 ZÁKONA Č. 216/1994 SB. O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VÝKONU ROZHODČÍCH NÁLEZŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI CreditOn.cz, s.r.o., IČ:24849707, se sídlem

Více

Zákon (1999:116) o rozhodčím řízení

Zákon (1999:116) o rozhodčím řízení 1(13) Zákon (1999:116) o rozhodčím řízení Rozhodčí smlouva 1 Spory, o jejichž předmětu strany mohou uzavřít smír, lze postoupit na základě smlouvy k rozhodnutí rozhodcem nebo rozhodci. Taková smlouva se

Více

Preambule. 1 Základní ustanovení

Preambule. 1 Základní ustanovení Jednací řád rozhodce Preambule Základním účelem rozhodčího řízení vedeného před rozhodcem Mgr. Marií Pluhařovou, zapsanou v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod ev.č.

Více

U s n e s e n í. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (elektronická dražba)

U s n e s e n í. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (elektronická dražba) Č.j. 005 EX 442/2003-94 U s n e s e n í Mgr. Čeněk Bělasta, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Bruntále, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem v

Více

ROZHODČÍ ŘÁD ROZHODČÍ ŘÁD PRO ŘÍZENÍ PŘED ROZHODCI AD HOC OBECNÁ USTANOVENÍ. čl. I

ROZHODČÍ ŘÁD ROZHODČÍ ŘÁD PRO ŘÍZENÍ PŘED ROZHODCI AD HOC OBECNÁ USTANOVENÍ. čl. I ROZHODČÍ ŘÁD ROZHODČÍ ŘÁD PRO ŘÍZENÍ PŘED ROZHODCI AD HOC OBECNÁ USTANOVENÍ čl. I 1. V souladu s 19 odst. 1. věty první zák. č. 216/1994 Sb. České republiky jsou podle tohoto rozhodčího řádu, účinného

Více

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013,

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013, 294/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

U s n e s e n í. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (elektronická dražba)

U s n e s e n í. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (elektronická dražba) Č.j. 005 EX 734/2007-133 U s n e s e n í Mgr. Čeněk Bělasta, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Bruntále, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

U s n e s e n í. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (elektronická dražba)

U s n e s e n í. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (elektronická dražba) Č.j. 005 EX 31/2004-156 U s n e s e n í Mgr. Čeněk Bělasta, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Bruntále, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem Frýdek

Více

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 K á r n ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 odst. 7 písm. c) zákona

Více

Exekutorský úřad Vyškov č.ú.: 43-1109850257/0100 Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková tel./fax : 517 330 510. U s n e s e n í

Exekutorský úřad Vyškov č.ú.: 43-1109850257/0100 Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková tel./fax : 517 330 510. U s n e s e n í Exekutorský úřad Vyškov č.ú.: 43-1109850257/0100 Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková tel./fax : 517 330 510 Nerudova 8, 682 01 Vyškov e-mail: vyskov@soudni-exekutor.cz č.j. 114 EX 237/09-100 U s n e

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Jan Bohutínský tel.: 499841570, fax: 499841570, e-mail: podatelna@exekutor-trutnov.cz číslo soudního exekutora: 158,

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento Dražební řád upravuje pravidla organizování veřejné dražby cenných papírů (dále jen dražba ) v souladu

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň IČ: 47844582, DIČ: CZ460603459 K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk tel: 583 301 460, e-mail: podatelna@exekutor-sumperk.cz, www.exekutor-sumperk.cz,

Více

PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Tento Procesní řád FAČR (dále tento řád ) upravuje řízení před orgány Fotbalové asociace České republiky

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná dražba)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná dražba) Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Jan Bohutínský tel.: 499841570, fax: 499841570, e-mail: podatelna@exekutor-trutnov.cz číslo soudního exekutora: 158,

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

U s n e s e n í. oprávněného: Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ: 49241397, Vinohradská 3218/169, Praha 10 PSČ,

U s n e s e n í. oprávněného: Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ: 49241397, Vinohradská 3218/169, Praha 10 PSČ, U s n e s e n í 023 EX 01675/09-097 Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín pověřený provedením exekuce usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti simple shop and rent s.r.o. pro internetový obchod www.simplerent.cz ČÁST A: Obecná ustanovení I. Předmět všeobecných obchodních podmínek II. Předmět Smlouvy ČÁST

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00082/12-095 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika S o u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012, mobil: 602757870, e-mail: podatelna@exekucenj.cz, DS:

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU Mgr. Jan Mlynarčík, soudní exekutor

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU Mgr. Jan Mlynarčík, soudní exekutor EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU Mgr. Jan Mlynarčík, soudní exekutor Sídlo: ul. 5. května 2339/33, 466 01 Jablonec nad Nisou (1. patro budovy); Telefon: +420 483 704 320; Mobil: +420 606 645 115; Datová

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

Zákon ze dne. 2012. Čl. I.

Zákon ze dne. 2012. Čl. I. Zákon ze dne. 2012 kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY E x e k u t o r s k ý ú ř a d D ě č í n Mgr. Zdeněk Pánek soudní exekutor Sídlo: Prokopa Holého 130/15, 405 02 Děčín IV., IČO: 66254949, ID datové schránky: a9eg8ts tel.: 412 530 303, fax: 412 531 678,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 03455/12-066 číslo návrhu 9100262374 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 04906/12-126 číslo návrhu 9100402709 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

U s n e s e n í. oprávněného: CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, Karla Engliše 5/3208, Praha 5 PSČ 150 00,

U s n e s e n í. oprávněného: CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, Karla Engliše 5/3208, Praha 5 PSČ 150 00, U s n e s e n í 023 EX 00728/05-052 Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Jičíně

Více

549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. prosince 1991. o soudních poplatcích. 1 Předmět soudních poplatků

549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. prosince 1991. o soudních poplatcích. 1 Předmět soudních poplatků Změna: 217/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 427/2010 Sb. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Předmět soudních

Více

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-VENKOV, Veveří 125,61645 BRNO JUDr~ Petr Kocíán, soudní exekutor tel.: +420 544 508 311, fax: +420 544 508 312, maihinfo@exekutorbrea.az, www.exetwtorbrno.cz úřední hodiny Po, St,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání 1 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 1.1 Řádné opravné prostředky Právní normy vycházejí z toho, že při aplikaci konkrétního právního předpisu může správní i soudní orgán interpretovat hmotně právní předpis nesprávně,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 11288/15-051 číslo návrhu 9100871543 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

U s n e s e n í. Jiří Novák, narozen 22.11.1983, Nádražní čp.136 / čo.9, Ivanovice na Hané PSČ 683 23,

U s n e s e n í. Jiří Novák, narozen 22.11.1983, Nádražní čp.136 / čo.9, Ivanovice na Hané PSČ 683 23, U s n e s e n í 023 EX 00836/09-117 Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve Vyškově

Více

Rozhodčí smlouva. uzavřená dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění

Rozhodčí smlouva. uzavřená dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění Rozhodčí smlouva uzavřená dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli BAB Finance SE, společnost založená a existující

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00300/12-056 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 01618/15-059 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření k

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň IČ: 47844582, DIČ: CZ460603459 K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk tel: 583 301 460, e-mail: podatelna@exekutor-sumperk.cz, www.exekutor-sumperk.cz,

Více

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň IČ: 47844582, DIČ: CZ460603459 K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk tel: 583 301 460, e-mail: podatelna@exekutor-sumperk.cz, www.exekutor-sumperk.cz,

Více

o vyvěšení Usnesení 77EX 10061/05-57- dražební vyhláška vydaná soudním exekutorem JUDr. Martinem Růžičkou.

o vyvěšení Usnesení 77EX 10061/05-57- dražební vyhláška vydaná soudním exekutorem JUDr. Martinem Růžičkou. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ZLÍN JUDr. Martin Růžička, soudní exekutor Zlín, 2. Května 2384, PSČ: 760 01 tel. +420 577 00 56 70, tel.+fax. +420 577 00 56 71 e-mail: podatelna@euzlin.cz, www.euzlin.cz Naše zn.: 77Ex

Více

U S N E S E N Í. Č.j:111Ex228/14-67 evid.č.opr: 6700107284

U S N E S E N Í. Č.j:111Ex228/14-67 evid.č.opr: 6700107284 Č.j:111Ex228/14-67 evid.č.opr: 6700107284 U S N E S E N Í JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, pověřený provedením exekuce Okresnímu soudu ve Svitavách

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 02534/10- číslo návrhu S-VS-VZP-13-01460050-A931 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením

Více

U S N E S E N Í. prodejem nemovitosti rozhodl takto:

U S N E S E N Í. prodejem nemovitosti rozhodl takto: Č.j.: 054 EX 625/05-197 U S N E S E N Í Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha - východ, se sídlem Praha 6, Karlovarská 3/195, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

U S N E S E N Í. u s n e s e n í o n a ř í z e n í d r a ž e b n í h o j e d n á n í (dražební vyhláška)

U S N E S E N Í. u s n e s e n í o n a ř í z e n í d r a ž e b n í h o j e d n á n í (dražební vyhláška) č.j. 59EX 2128/10-33 U S N E S E N Í JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno venkov, nám. Svobody 15, 602 00 Brno, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Blansko

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, CZE (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 3476/08-53 k č.j. 147 Nc 7385/2008-7 Uvádějte vždy naší sp.

Více

USNESENÍ. ve výši 61 411,00 Kč a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi náklady exekuce, vydává

USNESENÍ. ve výši 61 411,00 Kč a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi náklady exekuce, vydává Exekutorský úřad Brno - město, Konečného náměstí 2, 611 18 Brno JUDr. Alena Blažková, Ph.D., soudní exekutor IČ: 66240697 tel.: 542 220 200, email: podatelna@exekutorblazkova.cz, web: www.exekutorblazkova.cz,

Více

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 3218 Sbírka zákonů č. 239 / 2012 Částka 82 239 ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

U S N E S E N Í. prodejem nemovitosti rozhodl takto: Exekutor vydává tuto DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (o elektronické dražbě):

U S N E S E N Í. prodejem nemovitosti rozhodl takto: Exekutor vydává tuto DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (o elektronické dražbě): Vyvěšeno dne: 06.07.2015 Svěšeno dne:.2015 Č.j.: 054 EX 604/08-268 U S N E S E N Í Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ, se sídlem Praha 6, Libocká 73/57, pověřený provedením

Více

U S N E S E N Í. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání. dražební vyhlášku

U S N E S E N Í. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání. dražební vyhlášku č.j. 087 Ex 652/05-60 21 Nc 8130/2005-3 ev.č.opr. 440/05 U S N E S E N Í Exekutorský kandidát Mgr. Pavel Tintěra, pověřený soudním exekutorem Exekutorského úřadu v Rakovníku JUDr. Hanou Šajnerovou, se

Více

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně dražební vyhlášky č.j. 94 EX 3554/12 ze dne 9.5.2014 takto:

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně dražební vyhlášky č.j. 94 EX 3554/12 ze dne 9.5.2014 takto: Č.j. 094 EX 03554/12 číslo návrhu 9100360310 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na

Více

Exekuční soud: Okresní soud v Karviné, pobočka v Havířově, vedeno pod č.j. 127 EXE 2862/2014-9

Exekuční soud: Okresní soud v Karviné, pobočka v Havířově, vedeno pod č.j. 127 EXE 2862/2014-9 *669/15-11* EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu V Olomouci dne 21.10.2015

Více

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň IČ: 47844582, DIČ: CZ460603459 K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk tel: 583 301 460, e-mail: podatelna@exekutor-sumperk.cz, www.exekutor-sumperk.cz,

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika S o u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012, mobil: 602757870, e-mail: podatelna@exekucenj.cz, DS:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 01353/08 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 15226/08 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 337 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 337 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 64 10. funkční období 64 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně usnesení - dražební vyhlášky ze dne 21.8.2015, č.j. 108 EX 1667/15 takto:

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně usnesení - dražební vyhlášky ze dne 21.8.2015, č.j. 108 EX 1667/15 takto: Č.j. 108 EX 01667/15-067 číslo návrhu EN 00019/15 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 03255/15-067 číslo návrhu 9200051446 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

Smlouva o nájmu bytu, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Smlouva o nájmu bytu, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Smlouva o nájmu bytu, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Město Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené na základě Obstaravatelské smlouvy

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika S o u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012, mobil: 602757870, e-mail: podatelna@exekucenj.cz, DS:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 06746/15-052 číslo návrhu 1329962421 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

U S N E S E N Í. rozhodl o změně dražební vyhlášky č.j. 108 EX 05498/11-45 ze dne 17.4.2013 takto:

U S N E S E N Í. rozhodl o změně dražební vyhlášky č.j. 108 EX 05498/11-45 ze dne 17.4.2013 takto: U S N E S E N Í Č.j. 108 EX 05498/11 Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

U S N E S E N Í. ve věci. proti. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

U S N E S E N Í. ve věci. proti. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 03944/03 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP ) společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. (dále jen dodavatel )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP ) společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. (dále jen dodavatel ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP ) společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. (dále jen dodavatel ) 1. Způsob uzavření kupní smlouvy 1.1. V případě první spolupráce mezi dodavatelem a zákazníkem, respektive

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 22875/08 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

U S N E S E N Í. ve věci DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

U S N E S E N Í. ve věci DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 06205/11 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika S o u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012, mobil: 602757870, e-mail: podatelna@exekucenj.cz, DS:

Více

Usnesení. Ocelková Jaroslava, nar. 4.10.1949, bytem Horní Lipová 198, 790 63 Lipoválázně. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Ocelková Jaroslava, nar. 4.10.1949, bytem Horní Lipová 198, 790 63 Lipoválázně. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 121 EX 2906/12-61 Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 01245/06 číslo návrhu 21002119 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se č.j.: 0745 D 000006 / 16 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Nedobrovolné elektronické dražby vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění. Bod 1. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb. zákona č. 49/1973 Sb. (úplné znění č. 16/1973 Sb.), zákona č. 0/1975 Sb., zákona 133/198 Sb. (úplné znění

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 04616/11 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

U S N E S E N Í. ve věci DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

U S N E S E N Í. ve věci DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 00895/12 číslo návrhu 9100219360 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

Zahájení elektronické dražby proběhne v 10:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit příhozy).

Zahájení elektronické dražby proběhne v 10:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit příhozy). EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu V Olomouci dne 04.12.2015 Vyhotovil:

Více

I~EXEKUTORSKÝ ÚAAD BRNO - VENKOV, Veveří 125,I6'fti 4~BRN 8-04- 2014 JI

I~EXEKUTORSKÝ ÚAAD BRNO - VENKOV, Veveří 125,I6'fti 4~BRN 8-04- 2014 JI /6/ Městský úřad Stráž pod Ra!skem I~EXEKUTORSKÝ ÚAAD BRNO - VENKOV, Veveří 125,I6'fti 4~BRN 8-04- 2014 JI ~ JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor I cj. )/t./ J7,R )' j7?j7y w' e: tel. +420544508311, fax.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 03501/11 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více