Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky (VOP)"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Obecná ustanovení, definice pojmů 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva) 2. Telekomunikační služby jsou mobilní telekomunikační služby zprostředkovávané Poskytovatelem, tj. primárně mobilní hlasová služba umožňující prostřednictvím poskytnuté SIM karty uskutečňovat telefonické hovory, a dále realizovat bezplatná volání na čísla tísňového volání, včetně lokalizace volajícího, datové služby či SMS. (Telekomunikační služby) 3. Poskytovatelem je společnost Nexus Mobile s.r.o., se sídlem Skryjova 1606/8, Husovice, Brno, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka (Poskytovatel) 4. Poskytovatel není operátorem dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Poskytovatel je podnikatelem v elektronických komunikacích dle všeobecného oprávnění v rámci poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací s pořadovým číslem osvědčení vydaným ČTÚ Účastníkem, resp. Zákazníkem, je osoba, které Poskytovatel zprostředkovává poskytování Telekomunikačních služeb dle smlouvy, tj. je příjemcem Telekomunikačních služeb. (Účastník, Zákazník) 6. Rozsah, kvalita a typy Poskytovatelem nabízených Telekomunikačních služeb je specifikován ve Specifikaci telekomunikačních služeb, se kterým se Účastník předem seznámil a vybral si typ Telekomunikační služby, jejíž poskytování požaduje. (Specifikace telekomunikačních služeb) 7. Údaje o cenách Telekomunikačních služeb a další služeb jsou stanoveny v Ceníku. (Ceník) 8. Poskytovatel uzavřel se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: , se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4 (Provozovatel) Smlouvu o přístupu k veřejné komunikační síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Na základě této smlouvy je Poskytovatel oprávněn umožnit užití služeb Provozovatele poskytovaných na platformách společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., dalším osobám, tedy i Účastníkovi jako uživateli. 9. VOP stanoví pravidla, za nichž Poskytovatel zajišťuje Účastníkovi poskytování Telekomunikačních služeb a dále povinnosti Účastníka, k nimž se uzavřením Smlouvy zavazuje. V případě, že Smlouva stanoví něco jiného než VOP, platí ustanovení dle Smlouvy. 10. Obsah Smlouvy tvoří ujednání uvedená ve Smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb, VOP, Specifikaci telekomunikačních služeb a Ceníku. 11. Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Uzavření, trvání a ukončení smlouvy 12. Smlouva je uzavírána na základě objednávky Účastníka. 13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. 14. Smlouva se uzavírá na dobu určitou výslovně sjednanou, anebo na dobu neurčitou. 15. Pokud Účastník písemně neoznámí nejpozději 2 měsíce před ukončením trvání smlouvy Poskytovateli, že má zájem o ukončení Smlouvy, tj. o ukončení poskytování Telekomunikačních služeb, trvání Smlouvy se bez dalšího automaticky prodlužuje o již sjednanou dobu trvání smlouvy, s čímž Účastník souhlasí. Automatické prodloužení doby trvání Smlouvy lze provést opakovaně. 16. Smlouvu nelze jednostranně ukončit, pokud Smlouva nestanoví jinak. 17. Účastník má právo vypovědět Smlouvu v případě VOP stránka 1 z 9

2 - změny ceny Telekomunikačních služeb poskytovaných na základě Smlouvy, která představuje podstatné a prokazatelné zhoršení smluvních podmínek, se kterými nevyslovil Účastník souhlas. Účastník je v takovém případě oprávněn vypovědět Smlouvu ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne zveřejnění změny, přičemž k ukončení Smlouvy dojde posledního dne zúčtovacího období, které následuje po zúčtovacím období, ve kterém byla Poskytovateli doručena výpověď Smlouvy. Účastník však nemá právo vypovědět Smlouvu v případě, kdy jsou změny vyvolány změnou legislativy. - že Poskytovatel nezapočal poskytovat Telekomunikační službu ve sjednaném termínu K ukončení Smlouvy dojde posledního dne zúčtovacího období, které následuje po zúčtovacím období, ve kterém byla Poskytovateli doručena výpověď Smlouvy. - že rozsah a kvalita Telekomunikačních služeb trpí min. 3 po sobě jdoucí měsíce vadou a Poskytovatel nesjednal nápravu K ukončení Smlouvy dojde posledního dne zúčtovacího období, které následuje po zúčtovacím období, ve kterém byla Poskytovateli doručena výpověď Smlouvy. Vypoví-li Účastník Smlouvu v souladu s tímto bodem, nevzniká mu povinnost uhradit smluvní pokutu za předčasné ukončení Smlouvy. 18. Dále má Účastník právo vypovědět Smlouvu v případě splnění zákonných podmínek dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. 19. Poskytovatel má právo vypovědět Smlouvu v případě naplnění některé z těchto podmínek: - Účastník se ocitne v prodlení s peněžitou povinností vůči Poskytovateli po dobu delší než 14 dnů - Účastník užívá Telekomunikační služby v rozporu s účely, než ke kterým jsou určeny - Účastník užívá Telekomunikační služby v rozporu se zákonem - bude zahájeno insolvenční řízení s Účastníkem - Účastník vstoupí do likvidace Poskytovatel je v takovém případě oprávněn vypovědět Smlouvu, přičemž k ukončení Smlouvy dojde posledního dne zúčtovacího období, které následuje po zúčtovacím období, ve kterém byla Účastníkovi doručena výpověď Smlouvy. 20. Účastník i Poskytovatel mají právo vypovědět Smlouvu i bez důvodu. V takovém případě dojde k ukončení Smlouvy po uběhnutí výpovědní lhůty v trvání 90 dnů, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Vypoví-li Účastník Smlouvu v souladu s tímto článkem, vzniká mu povinnost uhradit smluvní pokutu za předčasné ukončení Smlouvy. 21. Byla-li Smlouva uzavřena s Účastníkem - spotřebitelem při použití prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Poskytovatele, má Účastník právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření Smlouvy bez jakékoliv sankce. 22. V případě ukončení Smlouvy, kterou uzavřel Účastník spotřebitel, před uplynutím doby trvání, na kterou je Smlouva uzavřena, ať již výpovědí, nebo dohodou Smluvních stran, nesmí být úhrada hrazená Účastníkem spotřebitelem v této souvislosti vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek. 23. Smlouva pozbývá účinnosti vždy, jestliže Provozovatel ukončí svou podnikatelskou činnost v oblasti poskytování Telekomunikačních služeb nebo bude ukončena platnost nebo účinnost smlouvy mezi Provozovatelem a Poskytovatelem. V případě skončení Smlouvy v souladu s tímto bodem, nevzniká žádné ze Smluvních stran povinnost jakékoliv náklady spojené s předčasným ukončením Smlouvy. 24. Skončení Smlouvy nemá vliv na povinnosti Smluvních stran vzniklé za trvání Smlouvy včetně povinnosti náhrady škody. Vyúčtování a úhrady VOP stránka 2 z 9

3 25. Ceny se řídí aktuálním Ceníkem, který je zveřejněn na webových stránkách Poskytovatele. 26. Poskytovatel provádí vyúčtování Telekomunikačních služeb poskytnutých Účastníkovi vždy po skončení každého zúčtovacího období, přičemž toto zúčtovací období je jeden kalendářní měsíc. Poskytovatel je oprávněn v rámci vyúčtování vyúčtovat i ceny za služby poskytnuté v předchozích zúčtovacích obdobích, pokud nebyly zahrnuty do předchozích vyúčtování, a další poskytnuté služby a věci. 27. Na základě provedeného vyúčtování je Poskytovatel oprávněn Účastníkovi vystavit daňový doklad fakturu (Vyúčtovací faktura). Každá Vyúčtovací faktura vystavená Účastníkovi bude jako přílohu obsahovat rozpis Telekomunikačních služeb objednaných a poskytnutých v příslušném zúčtovacím období. 28. Vyúčtovací fakturu doručí Poskytovatel Účastníkovi em na uvedený Účastníkem ve Smlouvě. Takovéto doručení považují Smluvní strany za dostatečné. Ostatní druhy doručení jsou zpoplatněny podle Ceníku. 29. Vyúčtovací fakturu je Účastník povinen uhradit nejpozději do data splatnosti uvedeného v příslušné Vyúčtovací faktuře. Částka dle Vyúčtovací faktury je uhrazena jejím připsáním pod správným variabilním symbolem na bankovní účet uvedený na Vyúčtovací faktuře. 30. V případě, že je platba ze strany Účastníka nesprávně označena, tj. neodpovídá údajům dle Vyúčtovací faktury, je považována za neidentifikovatelnou a částka dle Vyúčtovací faktury tak není považována za řádně a včas uhrazenou. V takovém případě je Účastník v prodlení s úhradou dle Vyúčtovací faktury. Jakmile Poskytovatel takovou neidentifikovatelnou platbu zjistí, podnikne kroky k jejímu vrácení. 31. Pokud Účastník nepodá reklamaci Vyúčtovací faktury, tj. nezpochybňuje údaje uvedené ve Vyúčtovací faktuře, nejpozději do 30 dnů od jejího doručení, má se Vyúčtovací faktura za bezvadně a správně vystavenou a Účastník s jejím zněním souhlasí, pročež není možné ji poté jakkoliv reklamovat či zpochybňovat. 32. Nedoručení Vyúčtovací faktury nemá vliv na povinnost Účastníka uhradit fakturovanou částku, přičemž nebude-li Vyúčtovací faktura Účastníkovi doručena do 15 dnů od uplynutí zúčtovacího období, je povinen o tom neprodleně informovat Poskytovatele. 33. V souvislosti se zahájením poskytování Telekomunikační služby má Poskytovatel nárok na aktivační poplatek ve výši dle Ceníku. (Aktivační poplatek). 34. Účastník je povinen uhradit Aktivační poplatek na základě vystaveného daňového dokladu. Aktivační poplatek může být součástí Vyúčtovací faktury. Další práva a povinnosti Poskytovatele 35. Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu s každým, kdo si u něj objedná poskytování Telekomunikačních služeb. 36. Poskytovatel je povinen zajistit poskytování Telekomunikačních služeb Účastníkovi nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy. 37. Poskytovatel je povinen zajistit poskytování Telekomunikačních služeb Účastníkovi po celou dobu trvání Smlouvy, není-li stanoveno ve Smlouvě jinak. 38. Poskytovatel je povinen zajistit poskytování Telekomunikačních služeb Účastníkovi v rozsahu a kvalitě dle Specifikace telekomunikačních služeb. 39. Poskytovatel je povinen zajistit poskytování Telekomunikačních služeb Účastníkovi v rozsahu a oblastech pokrytých potřebným signálem. Nepokrytí určitého území potřebným signálem není považováno za vadu plnění a nezakládá žádné nároky Účastníka vůči Poskytovateli. Dostupnost Telekomunikačních služeb je podmíněna pokrytím území síti, technickými možnostmi sítě a dalšími vlivy, zejména fyzikálními, které mohou kvalitu poskytování Telekomunikačních služeb ovlivnit. Poskytovatel neručí, že v oblastech, které jsou pokryty příslušným radiovým signálem, Účastník vždy dosáhne připojení k síti. 40. Poskytovatel je povinen zveřejňovat v souladu s opatřením obecné povahy vydaným ČTÚ parametry kvality Telekomunikačních služeb. 41. Poskytovatel je povinen bez prodlení odstranit závady ohlášené Účastníkem, které mají negativní vliv na poskytování Telekomunikačních služeb. VOP stránka 3 z 9

4 42. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Smlouvu, VOP, Specifikaci telekomunikačních služeb a Ceník, s čímž Účastník bezvýhradně souhlasí. V takovém případě je Poskytovatel povinen předem informovat Účastníka o změně, a to nejméně 10 dní před tím, než změna nabude účinnosti. Poskytovatel je oprávněn informovat Účastníka o změně em nebo sdělením na svých webových stránkách, když takovéto informování považují Smluvní strany za dostatečné. 43. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování Telekomunikačních služeb dle podmínek Smlouvy nebo VOP. 44. Poskytovatel neodpovídá za SIM kartu poskytnutou Účastníkovi, ani za data na ní uchovávaná nebo pomocí ní přenášená. 45. Poskytovatel má nárok na úhradu ceny za poskytnuté Telekomunikační služby a na další úhrady dle Ceníku. 46. Poskytovatel je oprávněn zavést dodatečné způsoby ochrany sítě a poskytovaných Telekomunikačních služeb, pokud má za to, že zavedení takové ochrany je ve prospěch Účastníka, případně je nutné pro udržení stability a integrity sítě. 47. Poskytovatel je oprávněn řídit provoz v síti a omezit nebo přerušit poskytování Telekomunikační služby i bez předchozího upozornění v případě důležitého obecného zájmu; jestliže je jeho schopnost poskytovat Telekomunikační službu omezena objektivně neodvratitelnou událostí; pokud by další poskytování Telekomunikační služby mohlo způsobit škodu další osobě; po dobu krizového stavu; na základě soudního či jiného obdobného rozhodnutí; dojde-li k naplnění limitu stanoveného Poskytovatelem pro určitou Telekomunikační službu; nutné údržby sítě; trvání telefonického hovoru déle než 70 minut; nestanoví-li Smlouva, VOP či právní předpisy jinak. V případě přerušení poskytování Telekomunikačních služeb dle tohoto bodu nevzniká Účastníkovi po Poskytovateli nárok na náhradu škody ani na jiné plnění. 48. Poskytovatel je oprávněn řídit provoz v síti a omezit nebo přerušit poskytování Telekomunikační služby po předchozím upozornění v případě, že Účastník porušuje podmínky užívání Telekomunikační služby; Účastník neuhradí řádně a včas své peněžité povinnosti vůči Poskytovateli; Účastník užívá zařízení neschválené pro provoz v České republice; je důvodné podezření, že Účastník nebo třetí osoba zneužíval nebo zneužívá Telekomunikační službu; Účastník užívá Telekomunikační službu způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, nebo kvalitu Telekomunikační služby poskytované jiným zákazníkům; Účastník vstoupí do likvidace; vůči Účastníkovi je vedeno insolvenční řízení, nestanoví-li Smlouva, VOP či právní předpisy jinak. V případě přerušení poskytování Telekomunikačních služeb dle tohoto bodu nevzniká Účastníkovi po Poskytovateli nárok na náhradu škody ani na jiné plnění. 49. Poskytovatel je povinen poskytovat Účastníkovi servisní služby a zákaznickou podporou pro užívání Telekomunikační služby. Bližší informace jsou uvedeny ve Smlouvě anebo na webových stránkách Poskytovatele. 50. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci uplatněnou Účastníkem do 30 dnů od jejího doručení. V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, budou Účastníkovi do 30 dnů od jejího vyřízení vypořádány jeho nároky z reklamace. 51. Poskytovatel je povinen poskytnout přiměřenou slevu z ceny v případě, že rozsah či kvality poskytované Telekomunikační služby nebyl bez vad z důvodu na straně Poskytovatele po dobu více než 10 po sobě jdoucích dnů. Další práva a povinnosti Účastníka 52. Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel je vázán svými povinnosti vůči Provozovateli. 53. Účastník čestně prohlašuje, že: - neexistují žádné okolnosti, které by mu bránily v uzavření této Smlouvy - není v úpadku ani hrozícím úpadku a není vůči němu vedena exekuce anebo výkon rozhodnutí VOP stránka 4 z 9

5 - neexistují žádné okolnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by byl v úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění - nemá žádné dluhy (splatné, nesplatné), které by mohly negativně ovlivnit účel této Smlouvy, anebo plnění jeho povinností dle Smlouvy 54. V případě, že je Účastník podnikatelem, uzavírá tuto Smlouvu v rámci svého podnikání a ne jako spotřebitel. 55. Účastník je oprávněn používat Telekomunikační služby pouze způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy, Smlouvou, VOP, písemnými návody, pokyny a provozními podmínkami, a který nemůže negativně ovlivnit provoz sítě či její části nebo kvalitu Telekomunikačních služeb poskytovaných jiným účastníkům. 56. Účastník je povinen řádně a včas plnit své povinnosti (peněžité i nepeněžité) stanovené Smlouvou, VOP a právními předpisy. 57. Účastník je oprávněn užívat Telekomunikační služby výhradně prostřednictvím SIM karty poskytnuté Poskytovatelem, dle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s autorskými právy. 58. Účastník je odpovědný za obsah dat, která používá a šíří prostřednictvím Telekomunikační služby. 59. Účastník si je vědom, že poskytované Telekomunikační služby jsou určeny výhradně pro jeho užívání a není oprávněn je poskytovat dále třetím osobám. 60. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen hradit Poskytovateli cenu za objednané a poskytnuté Telekomunikační služby a za další služby a věci poskytnuté Poskytovatelem ve výši dle aktuálního Ceníku. 61. Účastník má právo kdykoli objednat u Poskytovatele další služby dle aktuální nabídky Poskytovatele buď telefonicky či písemně. 62. Účastník je oprávněn požádat o změnu podmínek Smlouvy, přičemž mu za tuto změnu nebude účtován žádný poplatek. 63. Účastník je povinen bez prodlení informovat Poskytovatele o závadách, které mají negativní vliv na poskytování Telekomunikačních služeb. 64. Účastník je povinen používat pouze taková koncová zařízení, která byla schválena pro provoz na území České republiky a která neodporují standardům GSM asociace. Účastník odpovídá za řádný stav svých koncových zařízení. 65. Účastník je povinen řádně pečovat o SIM kartu poskytnutou Poskytovatelem, zejména chránit ji před poškození a ztrátou. 66. Účastník je povinen bez prodlení, nejpozději pak do 5 dnů, po skončení Smlouvy vrátit Poskytovateli SIM kartu a případně další poskytnuté věci. V opačném případě je povinen uhradit Poskytovateli hodnotu nevrácených věcí. 67. Účastník je povinen všechny objednané a poskytnuté Poskytovatelem SIM karty aktivovat nejpozději do 30 dnů ode dne jejich obdržení. Neučiní-li tak, je Poskytovatel oprávněn zajistit aktivaci veškerých SIM karet. V takovém případě Poskytovatel provede na SIM kartách aktivaci objednaných Telekomunikačních služeb. 68. Účastník se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bude mít aktivovanou minimálně 1 SIM kartu. V případě znovuaktivace SIM karty na základě žádosti Účastníka, je Účastník povinen uhradit poplatek dle Ceníku. 69. Účastník není oprávněn používat SIM karty poskytnuté dle Smlouvy k jiným účelům, než pro které jsou určeny. Účastník je oprávněn SIM karty používat výhradně jako doplňkové zařízení pobočkových ústředen schválených Českým telekomunikačním úřadem vytvářejícím standardní rozhraní pro připojení pobočkové ústředny k veřejným sítím elektronických komunikací. Při připojení pobočkové ústředny k síti elektronických komunikací s využitím SIM karty jako GSM brány musí být dodržen postup a splněny podmínky dle platných právních předpisů, přičemž Účastník je povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Poskytovatele k využití konkrétní SIM karty, která bude určena prostřednictvím IMSI (čísla SIM karty), jako GSM brána. V případě porušení některé z povinností Účastníka dle předchozí věty je Poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování Telekomunikačních služeb dle Smlouvy. VOP stránka 5 z 9

6 70. Účastník si je vědom a výslovně se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Poskytovatele nebude využívat SIM karty poskytnuté mu k užívání Poskytovatelem k volání na zvlášť zpoplatněné telefonní linky (například erotické linky) a/nebo na zahraniční telefonní čísla a/nebo k odesílání DMS nebo obdobných zpráv. 71. V případě, bude-li chtít Účastník užívat SIM karty k účelům dle předchozího bodu, bude mu s takovým jejich užíváním vysloven souhlas (a následně i zajištěna aktivace příslušné služby) pouze v případě, složí-li za tím účelem Poskytovateli zvláštní volací jistinu stanovenou Poskytovatelem. Povinnost složit volací jistinu může Poskytovatel Účastníkovi prominout. 72. Účastník je oprávněn požádat o přenos svého stávajícího telefonního čísla od jiného poskytovatele. V případě žádosti o přenos telefonního čísla je Účastník povinen sdělit Poskytovateli platný ČVOP kód, tj. unikátní číselný kód obsahující číslo výpovědi opouštěného poskytovatele. Platnost ČVOP kódu je 60 dnů a Účastníkovi jej sdělí opouštěný poskytovatel. Poskytovatel je za přenos telefonního čísla oprávněn účtovat cenu dle Ceníku. Pro úspěšné zakončení procesu přenosu je třeba vyměnit v koncovém zařízení SIM kartu Poskytovatele za stávající SIM kartu opouštěného poskytovatele. 73. V případě, že Účastník spotřebitel využije svého práva odstoupit od Smlouvy až poté, co došlo k přenosu telefonního čísla, bere na vědomí, že je na Účastníkovi, aby vykonal úkony potřebné k zachování telefonního čísla. Technické a organizační podmínky přenosu telefonních čísel se řídí opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu. 74. Účastník souhlasí s tím, že mu ze strany Poskytovatele nebude uvolněno žádné telefonní číslo za účelem jeho přenosu k jinému operátoru a/nebo převodu na jiný subjekt dříve, než Účastník vůči Poskytovateli vyrovná všechny své dluhy a splní všechny své povinnosti ze Smlouvy. 75. Účastník není oprávněn si svou případnou pohledávku za Poskytovatelem jednostranně započíst proti svým závazkům/dluhům vůči Poskytovateli bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Takovéto započtení by bylo absolutně neplatné. 76. Účastník není oprávněn postoupit svou případnou pohledávku za Poskytovatelem anebo Smlouvu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Takovéto postoupení by bylo absolutně neplatné. 77. Účastník je povinen pravidelně kontrolovat svůj kontaktní a webové stránky Poskytovatele a to nejméně jednou za 10 dní. Smluvní strany se dohodly, že se má za to, že Účastník tuto svou povinnost řádně plní. 78. Je-li Účastník právnickou osobou, potom fyzická osoba podepisující Smlouvu za Účastníka se svým podpisem na Smlouvě zaručuje, tj. poskytuje osobní ručení, respektive prohlašuje Poskytovateli, že uspokojí všechny (tj. i v budoucnu vzniklé) dluhy Účastníka ze Smlouvy v případě, jestliže je neuspokojí řádně a včas sám Účastník a to z titulu osobního ručení za tyto závazky. 79. Účastník se zavazuje a přijímá povinnost, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že s informacemi získanými v souvislosti se Smlouvou či souvisejícími se Poskytovatelem, které nebudou v obchodních kruzích běžně známé a dostupné, bude zacházet jako s důvěrnými informacemi a nesdělí je žádné třetí straně s výjimkou případů, kdy k tomu bude mít písemný souhlas Poskytovatele nebo na základě povinností vyplývajících z platných právních předpisů. Tato povinnost platí i po ukončení trvání Smlouvy. 80. Účastník má nárok na náhradu škody v případě nedodržení úrovně kvality Telekomunikační služby, anebo v případě omezení či přerušení jejího poskytování, nedojde-li k tomu v souladu s podmínkami Smlouvy, VOP či právních předpisů. 81. Účastník má právo reklamovat u Poskytovatele rozsah i kvalitu Telekomunikační služby, která je mu poskytována, i výši účtované ceny dle Vyúčtovací faktury. Reklamaci je nutno uplatnit bez prodlení, nejpozději pak do 30 dnů od vadného poskytnutí Telekomunikační služby, resp. od doručení Vyúčtovací faktury v případě reklamace ceny. Reklamce musí obsahovat zejména identifikace reklamované vady. 82. Uplatnění reklamace nemá vliv na plnění povinností stanovených Smlouvou, VOP a právními předpisy. VOP stránka 6 z 9

7 Smluvní zajištění 83. V případě prodlení s uhrazením jakékoliv platby Účastníkem Poskytovateli, zejména pak v případě prodlení s úhradou dle Vyúčtovací faktury, se Účastník dopouští porušení Smlouvy, za které je povinen uhradit Poskytovatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den, ve kterém trvalo prodlení Účastníka s úhradou dlužné částky, až do plné úhrady dlužné částky. 84. V případě předčasného ukončení Smlouvy dříve než uplyne sjednaná doba trvání Smlouvy z důvodu na straně Účastníka nebo přerušení poskytování služeb Účastníkovi z důvodu závažného porušení Smlouvy jeho osobou se Účastník zavazuje uhradit Poskytovateli vedle náhrady škody i smluvní pokutu odpovídající součinu počtu zúčtovacích období zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy od ukončení Smlouvy a průměrné částky dle doposud vystavených Vyúčtovacích faktur. 85. Účastník s výší smluvních pokut souhlasí, nemá vůči nim námitek a má je za přiměřené. 86. Ani úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na zákonné úroky z prodlení a náhradu škody v plné výši. 87. Účastník je povinen uhradit smluvní pokutu, náhradu škody a případné další sankce i v případě, že porušení povinnosti nezavinil. 88. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty. Jestliže vznikne nárok na více smluvních pokut, je Smluvní strana oprávněna vymáhat všechny smluvní pokuty vedle sebe. 89. Jakékoliv upomínky ze strany Poskytovatele vůči Účastníkovi ve věci plnění povinností dle Smlouvy mohou být zpoplatněny dle Ceníku. Ostatní ujednání 90. SIM karta poskytnutá Poskytovatelem Účastníkovi je po celou dobu trvání smlouvy ve vlastnictví Poskytovatele. 91. V rámci Telekomunikační služby je poskytován přístup k číslům tísňového volání a údaje o lokalizaci volajícího na čísla tísňového volání. 92. V rámci Telekomunikační služby mohou být poskytovány informační zprávy elektronickými prostředky ze strany Poskytovatele Účastníkovi, které mohou mít charakter obchodního sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, v platném znění. 93. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní a identifikační údaje Účastníka, stejně jako provozní a lokalizační údaje. 94. Účastník tímto uděluje Poskytovateli jako správci dle zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních i jiných obdobných údajů, které Poskytovatel získal od Účastníka a ohledně Účastníka v souvislosti s touto smlouvou, jakož i v souvislosti s vlastním zajišťováním Telekomunikační služby ve prospěch Účastníka, a to zejména za účelem jednak vyřizování reklamací vadného plnění Telekomunikační služby a jednak za účelem propagace všech produktů poskytovaných, popř. dodávaných Poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje, že tyto údaje nepředá třetím osobám (vyjma případu vymáhání pohledávek z této smlouvy) a zdrží se všech kroků, které by vedly k jejich uveřejnění. 95. Účastník tímto uděluje Poskytovateli výslovně souhlas v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. ke zpracovávání osobních údajů Účastníka a k přiřazování k nim dalších osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb, marketingové účely, zasílání obchodních sdělení, telemarketingu. Účastník si je vědom uděleného souhlasu, je si vědom, které osobní údaje dle definice uvedené v zákoně č. 101/2000 Sb. je Poskytovatel oprávněn zpracovávat a také souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn získané osobní údaje předat jinému správci dle zákona č. 101/2000 Sb. a to zejména za účelem zajištění technické a administrativní podpory a nabízení obchodu a služeb. VOP stránka 7 z 9

8 96. Výše uvedené souhlasy dává Účastník na dobu platnosti Smlouvy a závazků a povinností z ní plynoucích. Účastník tímto výslovně prohlašuje, že byl informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je výše uvedený souhlas dáván, jakému správci, tj. Poskytovateli, a na jaké období. Poskytovatel si je vědom svých povinností jako správce dle zákona č. 101/2000 Sb., tj. dbát ochrany poskytnutých osobních údajů. 97. V souladu s právními předpisy je Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Účastníka i po skončení Smlouvy pro účely vymáhání pohledávek, vyřizování reklamací a hodnocení platební morálky Účastníka. V těchto případech bude zpracování ukončeno, jakmile pomine důvod zpracování. 98. Účastník má právo odvolat svůj souhlas s určitým zpracováním osobních údajů a Poskytovatel je povinen ukončit zpracování v přiměřené lhůtě, která odpovídá jeho technickým a administrativním možnostem. 99. V případě vstupu do likvidace anebo zahájení insolvenčního řízení byť i jedné ze Smluvních stran se stávají všechny pohledávky za touto Smluvní stranou vzniklé dle Smlouvy nebo VOP splatnými ke dni vstupu do likvidace anebo ke dni zahájení insolvenčního řízení. Závěrečná ustanovení 100. Spory týkající se Smlouvy, VOP, Ceníku budou řešeny v rámci rozhodčího řízení, o čemž je mezi Smluvními stranami uzavřena samostatná rozhodčí smlouva, nespadají-li do pravomoci České telekomunikačního úřadu Smluvní strany si pro účely doručování sjednávají dále uvedená pravidla odlišná od ustanovení 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jakékoliv oznámení zasílané poštou a adresované jedné Smluvní straně bude považováno za doručené nejpozději 15. dnem ode dne odeslání oznámení poštou formou doporučeného dopisu na adresu uvedenou Smluvní stranou ve Smlouvě, jelikož lze oprávněně předpokládat, že do tohoto dne vešlo oznámení do sféry dispozice adresáta. Jakékoliv oznámení zasílané em a adresované jedné Smluvní straně bude považováno za doručené nejpozději 3. dnem ode dne odeslání u na adresu uvedenou Smluvní stranou ve Smlouvě, jelikož lze oprávněně předpokládat, že do tohoto dne vešlo oznámení do sféry dispozice adresáta. Doručování em se neuplatní v případě výpovědi Smlouvy, kterou je nutno učinit v písemné formě a doručit osobně anebo doporučeným dopisem Pokud jsou ve Smlouvě nebo VOP použity pojmy v jednotném nebo v množném čísle, platí i v čísle opačném, pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá něco jiného Pokud by se jednotlivá ustanovení Smlouvy ukázala jako právně neúčinná či neplatná, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy. Takováto ustanovení Smlouvy musí být Smluvními stranami neprodleně nahrazena účinnými a platnými ustanoveními, která jsou svou povahou s přihlédnutím k účelu původních ustanovení nejbližší. Nenaleznou-li Smluvní strany shodu na tomto nahrazení smluvních ustanovení, určí je k návrhu kterékoli Smluvní strany soud příslušným podle sídle Poskytovatele Smluvní strany jsou povinny vykládat ustanovení Smlouvy, VOP a Ceníku v souladu s účelem uzavření Smlouvy a v dobré víře Smluvní strany výslovně sjednávají, že se neuplatní následující ustanovení občanského zákoníku: 1732 odst. 2, tj. že návrhem na uzavření smlouvy je možno učinit reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží; 1740 odst. 3, tj. možnost vzniku smlouvy v případě odpovědi s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky; 1793, tj. možnost zrušení Smlouvy pro tzv. neúměrné zkrácení; 2000, tj. možnost zrušení Smlouvy, která zavazuje na dobu života člověka, anebo zavazuje kohokoli na dobu delší deseti let. Smluvní strany potvrzují společný úmysl být Smlouvou vázány po celou dobu jejího trvání. VOP stránka 8 z 9

9 106. Smluvní strany prohlašují, že veškeré údaje, které se týkají jejich osob, kontaktních údajů a čísel účtů uvedených ve Smlouvě jsou správné a berou na vědomí svoji odpovědnost za případné nesprávné údaje a škodu, která s uvedením nesprávných údajů může být spojena. V případě změny údajů uvedených v předchozí větě jsou Smluvní strany povinny se bez prodlení vzájemně informovat Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Smlouva, VOP, Specifikace telekomunikačních služeb a Ceník odpovídají zákonným požadavkům, a to zejména s ohledem na zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění VOP, Specifikace telekomunikačních služeb a Ceník jsou nedílnou součástí Smlouvy a Účastník se s nimi řádně seznámil před uzavřením Smlouvy. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne Podpisem Účastník potvrzuje, že se seznámil se zněním VOP, souhlasí se zněním VOP a nemá vůči VOP žádné výhrady. V. dne Účastník VOP stránka 9 z 9

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

aktivována bez zbytečného prodlení, nejpozději do 7 dnů od doručení podepsaného vyhotovení Smlouvy Poskytovateli.

aktivována bez zbytečného prodlení, nejpozději do 7 dnů od doručení podepsaného vyhotovení Smlouvy Poskytovateli. Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Libor Kiner provozující sítě ABIOTEL, IČ 11527056, se sídlem: V Zimném dole 51, 73511 Orlová, vydané s platností a účinností od 1. 2. 2016 1. Všeobecné

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti INTERNET a hlasové komunikace

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti Internet poskytované obchodní společností

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností SIPhone s.r.o.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností SIPhone s.r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností SIPhone s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky služeb elektronických

Více

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému.

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SLUŽBĚ AIM TÍSŇOVÁ PÉČE Poskytované v rámci služeb elektronických komunikací pod značkou AIM Networks platné od 1.1. 2013 1. Společnost Planet A, a.s., se sídlem Praha 4,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních a pevných bezdrátových sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) stanovují podmínky, za nichž

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, a.s. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Čl. 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti simple shop and rent s.r.o. pro internetový obchod www.simplerent.cz ČÁST A: Obecná ustanovení I. Předmět všeobecných obchodních podmínek II. Předmět Smlouvy ČÁST

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen VOP ) (platné od 1.1.2010) čl. 1 Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1. Radim Pytela AC Vyškov,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním

Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014)

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Preambule: Obchodníkem zemního plynu je společnost České teplo s r.o., (dále jen obchodník) se sídlem: Klapkova 731/34, 182

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek.

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovatele Férový NET, s.r.o., Krnov, IČ: 28652967, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.c, vložka

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky

Smlouva o sdružených službách dodávky Smlouva o sdružených službách dodávky smlouvy: Prodejce: Formulář vyplňte hůlkovým písmem. U zaškrtávacích polí správnou volbu označte křížkem. BE-SD-SV-ED/2015-01 I. a) Zákazník (fakturační adresa) Titul

Více

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 1. Společná ustanovení Společnost ENGLISHstay z.ú., IČO 044 97 538, sídlem v Berouně, Havlíčkova 127, PSČ 266 01, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ČL. 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1 Poskytovatel, jímž je společnost AGER TV, spol. s r.o., korespondenční

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ 1 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 1 4. CENA/PLATEBNÍ PODMÍNKY 2 5. KVALITA ZBOŽÍ 3 6. REKLAMACE

Více

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejícíc h zákon ů (zákon o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA 1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA Společnost AQUA, a.s., se sídlem: Závěrka 285/6, 169 00 Praha 6,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci Jan Chlebek Smilovice147 73955 mikrobille3net@gmail.com 723165466 IC 700 21767 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1.Všeobecné

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. společnosti CentroNet, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. společnosti CentroNet, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CentroNet, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o. se sídlem Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice identifikační číslo: 276 38 863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz 1. Obecná ustanovení 1. Společnost Seznam.cz, a.s. se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, Praha 5, IČO:

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Typ Služby nabízené Poskytovatelem

Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Typ Služby nabízené Poskytovatelem Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. 1. Definice pojmů V těchto VOP, Smlouvě, Zvláštních podmínkách a Ceníkách

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č...

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... uzavřená dle z.č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích (dále jen Zákon ), v platném znění mezi smluvními stranami Poskytovatel:

Více

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. Obchodní podmínky 1. Obecná ujednání Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání kupní smlouvy mezi představitelem společnosti Auntie Knitter, Michalem Stančíkem (dále jen "prodávající") jako obchodníkem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě,

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

Všeobecné podmínky MOBIL.CZ

Všeobecné podmínky MOBIL.CZ Všeobecné podmínky MOBIL.CZ (dále jen Podmínky ) 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky MOBIL.CZ (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10, Komárov,

Více

(TS - TN) dostupnost služby = x 100 % kde: TS = doba trvání služby v měsíci; TN = doba nedostupnosti služby. [5]

(TS - TN) dostupnost služby = x 100 % kde: TS = doba trvání služby v měsíci; TN = doba nedostupnosti služby. [5] 1. P Ř E D M Ě T O B C H O D N Í C H P O D M Í N E K S M L O U V Y O F I R E M N Í M Ř E Š E N Í 1.1. Tyto Obchodní podmínky Smlouvy o Firemním řešení (dále jen Podmínky Firemního řešení ) upravují další

Více

SMLOUVA DODAVATELSKÁ

SMLOUVA DODAVATELSKÁ SMLOUVA DODAVATELSKÁ Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Stránka 1 Tato SMLOUVA DODAVATELSKÁ (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků K č.j. 42 201/2014 O8 Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků uzavřená ve smyslu 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET

Více

Smlouva o poskytování datových telekomunikačních služeb

Smlouva o poskytování datových telekomunikačních služeb Smlouva o poskytování datových telekomunikačních služeb 1) Poskytovatel: MAXXNET.cz s.r.o. Provozovna: Nákladní 4, Opava 746 01 Č. účtu 256256296/0300 IČO / DIČ: 29459711/ CZ29459711 Mob.: 777112288 Email:

Více

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o.

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o. Obchodní podmínky společnosti WorkMed s.r.o., IČ: 019 90 381, se sídlem Praha 9, Chmelická 552, PSČ 190 16 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 16723 (dále jen WorkMed

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič: Smlouva o dodávce vody (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon ) mezi smluvními stranami:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB FIRMY INFOS ART,

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB FIRMY INFOS ART, VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB FIRMY INFOS ART, s.r.o zveřejněno v účtu zákazníka 30.03.2010 platnost od 10.04.2010 1. Výklad základních pojmů 1.1. Poskytovatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LIFT SERVIS s.r.o., se sídlem Závodní 542/53, 735 06 Karviná Nové Město, IČ: 25382357 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: SONA, v.d., U Malého lesa 6, 591 01 Žďár nad Sázavou Sídlo společnosti: Žďár nad Sázavou - U Malého lesa 6 IČO: 00030431 DIČ: CZ00030431 Zapsána:

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

I. Smluvní strany DODAVATEL : OBEC VÍTĚZNÁ. Kocléřov 123 Kocléřov, 544 62 IČO : 00278432. v zastoupení : Petr Hrubý, starosta obce

I. Smluvní strany DODAVATEL : OBEC VÍTĚZNÁ. Kocléřov 123 Kocléřov, 544 62 IČO : 00278432. v zastoupení : Petr Hrubý, starosta obce I. Smluvní strany S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění a čištění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

MASTER IT 1. 1. 2014 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ

MASTER IT 1. 1. 2014 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností MASTER IT Technologies a.s. pro podnikatele a jiné osoby, které nejsou spotřebiteli vydané dne

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j.: ZSM-67-3-1/OVZ-2015 Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

MOTOR-PRESSE BOHEMIA s.r.o., U Krčského nádraží 79/36, 140 00 Praha 4

MOTOR-PRESSE BOHEMIA s.r.o., U Krčského nádraží 79/36, 140 00 Praha 4 MOTOR-PRESSE BOHEMIA s.r.o., U Krčského nádraží 79/36, 140 00 Praha 4 Všeobecné podmínky prodeje inzertního prostoru do titulů Motor-Presse Bohemia s.r.o. (dále jen MPB ) pro tisk i on-line I. Všeobecná

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking účinné od 1. 7. 2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Milan Ježek, IČ:03155277, se sídlem Na Vyšehradě 1914, 509 01 Nová Paka

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Milan Ježek, IČ:03155277, se sídlem Na Vyšehradě 1914, 509 01 Nová Paka Všeobecné obchodní podmínky společnosti Milan Ježek, IČ:03155277, se sídlem Na Vyšehradě 1914, 509 01 Nová Paka 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním

Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz 1. Definice pojmů Internetový obchod je server na adrese www.pracovni-obuv-cofra.cz, jehož

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Všeobecné podmínky MOBIL.CZ

Všeobecné podmínky MOBIL.CZ Všeobecné podmínky MOBIL.CZ (dále jen Podmínky ) 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM Obchodní společnost: Mirakulum s.r.o. se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov Česká republika IČO: 252 66 454 DIČ: CZ252 66 454 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Best Coffee, s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 794/38, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 27607968 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb číslo VZOR verze 6.10.2014

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb číslo VZOR verze 6.10.2014 Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb číslo VZOR verze 6.10.2014 1. Smluvní strany 1.1. poskytovatel služby COMA s.r.o., Masarykova 8, 57201 Polička, IČ:47471557, DIČ: CZ47471557, zapsána v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Telmedicin CZ s.r.o., se sídlem v Praze, ulice Údolní 1724/59, Braník, 147 00 Praha 4, IČO 043 01 668, vedená u Městského soudu v Praze

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

Smlouva č.: XXX Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ )

Smlouva č.: XXX Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ ) Smlouva č. Č.j. Smlouva č.: Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ ) Příjemce: Zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Sídlo: (dále jen příjemce ) a Navrhovatel: Zastoupený:

Více

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání ( dále jen PPS ) 1 Definice pojmů 1.1. Službami přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání se rozumí poskytování

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více