Žacléřský. zpravodaj. Bobr nás spojuje je název česko-polského. Dolinou Bobru 07/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žacléřský. zpravodaj. Bobr nás spojuje je název česko-polského. Dolinou Bobru 07/2010"

Transkript

1 07/ r o č n í k Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám touto cestou popřát příjemné léto a krásné prožití Vaší dovolené, ať už ji prožijete někde v cizině, nebo v různých koutech naší krásné země. Jak jste si jistě všimli, v současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy naší základní školy. V loňském roce se nám podařilo realizovat z finančních zdrojů města výstavbu tří nových plynových kotelen. Na podzim loňského roku jsme začali s realizací výměny všech výplní otvorů a od jara tohoto roku pokračujeme v kompletním zateplení budov školy s výjimkou budovy družiny a jídelny. Investice je v celkové výši cca 17 mil. Kč, podařilo se získat dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši cca 11 mil. Kč. Tato část rekonstrukce bude ukončena nejpozději v říjnu tohoto roku. Již nyní je zřejmé, že bude nutné pokračovat kompletní výměnou střešní krytiny, ale v současné době nejsme schopní z vlastních prostředků tuto akci realizovat a proto je v plánu v dalších letech. Rekonstrukce školy bude ještě letos pokračovat výměnou otopného systému v budově školní družiny a jídelny, na který se zřejmě podaří získat 90% dotace z programu Dolinou Bobru Bobr nás spojuje je název česko-polského projektu spolufinancovaného z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Projekt má několik výstupů, např. nové značení trasy ER 6, která začíná na Rýchorském náměstí v Žacléři, vydání nové cyklomapy a společný cyklovýlet zmíněnou trasou, který se uskutečnil poslední květnovou sobotu. Příznivci cyklistiky a společenského života, kteří neradi sedí doma za pecí :), se v sobotu ráno sešli na Rýchorském náměstí a vydali se směrem k říčce Bobr a polským hranicím. Před Kamennou Horou najeli cyklisté na trasu ER 6, která se vine podél řeky Bobr. Jelikož se jednalo o sportovně společenskou akci, nemohly chybět zastávky na tzv. iontové nápoje, přátelské rozhovory. Cílem výletu bylo městečko Wleň a pohodový večer, který pro mnohé účastníky končil až ráno. Cestu zpět si mohl každý naplánovat dle svých sil po svých, nebo vlakem. Tak zase za rok! FOTO - HANKA TOPOLOVOVÁ 07/2010 UZÁVĚRKA SRPNOVÉHO ČÍSLA JE 19.ČERVENCE SVÉ PŘÍSPĚVKY POSÍLEJTE NA DĚKUJEME, ŽACLÉŘSKÝ ZPRAVODAJ 1

2 Z RADNICE Z RADNICE Evropské unie Leader. Předpokládám, že požádáme o dotaci na zateplení a výměnu výplní otvorů v budově družiny a jídelny z programu Zelená úsporám, který byl nyní rozšířen o dotace na zateplení veřejných budov. Z tohoto programu se pokusíme získat také finanční prostředky na ostatní veřejné budovy ve městě, konkrétně mám na mysli budovy obou mateřských škol, základní umělecké školy a zdravotního střediska. Podařilo se mně objevit další možný zdroj financování některých potřeb našeho města. Nejde sice o velký objem finančních prostředků, ale menší akce by se z nich daly realizovat. Již jsem zmiňoval dotaci na rekonstrukci otopného systému v budově školní družiny a jídelny. Do stejného programu jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci místní komunikace Betlém a naděje na úspěch je poměrně značná. Pokud půjde vše podle předpokladů, mohlo by dojít k rekonstrukci této komunikace v příštím roce, bezprostředně po rekonstrukci vedení NN, kterou zde bude realizovat společnost ČEZ, a.s. Dotace by měla pokrýt 90% uznatelných nákladů této akce, které budou činit cca 1 mil. Kč. Jsem přesvědčen o tom, že je mým prvořadým úkolem snažit se zajistit co nejvíce zdrojů na financování potřebných investičních akcí města z fondů Evropské unie, protože toto plánovací období ( ) je výjimečné a nebude se již v takovém rozsahu nikdy opakovat. Doufám, že se to bude dařit i ve zbývajících třech letech tohoto období. Plánů a připravených projektů máme dostatek. Není sice úplně jednoduché zajistit úspěšnou realizaci těchto projektů, ale vzhledem k výši získaných finančních prostředků to stojí v každém případě za pokus. Jsem přesvědčen o tom, že naše město je při získávání dotací z fondů Evropské unie velmi úspěšné a mám v úmyslu v tomto snažení pokračovat i v dalších letech. M. Vlasák Z RADY MĚSTA 94. schůze května 2010 R ada města ruší, v souladu s ustanovením 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení Výběrové řízení na dodavatele čistícího vozu pro projekt Ochrana a racionální hospodaření s vodami povrchovými a podzemními na polsko-českém pohraničí. Rada města schvaluje uzavření dohody mezi městem Žacléř a TJ Baník Žacléř o poskytnutí příspěvku TJ Baník Žacléř na rok Rada města schvaluje uzavření dohody mezi městem Žacléř a Kruhem přátel hudby Žacléř o poskytnutí příspěvku na rok Rada města bere na vědomí dopis Zemědělské vodohospodářské správy Trutnov o stavu mostku v Prkenném Dole. Rada města neschvaluje přidělení bytu pro občany v hmotné nouzi paní Barboře Dunové. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13 v domě čp. 217, ul. Havířská, Žacléř paní Lence Orlíčkové o 6 měsíců. nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 124/33 v domě čp. 124, ul. Na Pilíři, Žacléř, přidělení tohoto bytu paní Radce Košťálové, bytem Žacléř, K. H. Borovského 53 za nabídnutou cenu Kč. nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 137/2 v domě čp. 137, ul. Mladých horníků, Žacléř, přidělení tohoto bytu paní Jolaně Humeličové, bytem Chotěvice za nabídnutou cenu Kč s tím, nenájemné bude předplaceno na 6 měsíců. nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 388/36 v domě čp. 388, ul. K. Čapka, Žacléř, přidělení tohoto bytu paní Dáše Königové, bytem K. Čapka 387 za nabídnutou cenu Kč s tím, že nájemné bude předplaceno na 10 měsíců. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správě nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města nemá námitek proti změně licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce OSNADO spol. s r.o., Svoboda nad Úpou na lince č Trutnov Žacléř a na lince Trutnov Bernartice Královec Žacléř. Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Rada města žádá komisi pro zemědělství a životní prostředí o stanovisko k žádosti Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 348, 349, Mírová ul., Žacléř o pokácení vzrostlého stromu na louce za domem. Rada města ukládá tajemnici komise zajistit realizaci tohoto ve výši 500 Kč Rýchorskému autoklubu Žacléř na pořádání závodu na koloběžkách, který se bude konat zajistit realizaci tohoto ve výši Kč Mysliveckému sdružení Žacléř na pořádání tradiční střelecké soutěže ve střelbě na asfaltové terče, která se bude konat na střelnici Medvědí louka dne zajistit realizaci tohoto Rada města bere na vědomí návrh na umístění dopravní značky omezující rychlost na 30 km/hod. v ulici Mladých horníků. Rada města ukládá starostovi projednat s dopravním inženýrem komplexní návrh řešení dopravního značení ve městě. Rada města ukládá starostovi zajistit na další schůzi rady města účast vedoucího místního oddělení Policie ČR. Rada města schvaluje prodloužení platnosti nájemní smlouvy spojené s ujednáním o právu koupě najaté věci č. j. Maj.-9-85/2007/Il. z o 1 rok. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto Rada města ukládá místostarostovi vyzvat nájemce k úklidu pozemku pře pronajatou stavební parcelou do konce června Pokud úklid neprovede, bude proveden pracovníky města a nájemci budou přeúčtovány náklady s tím spojené. Rada města nemá připomínky k projektové dokumentaci na akci Objekt č. p. 220 na st. p. č. kat. 285, Žacléř - rekonstrukce objektu včetně přípojek inženýrských sítí. Rada města ukládá majetkovému oddělení sdělit toto stanovisko žadateli. Rada města schvaluj pronájem pozemků č. kat. 23/1 - zahrada o výměře 355 m 2 a č. kat.23/2 - zahrada o výměře 409 m 2 v k. ú. Žacléř k zahrádkářským účelům manželům MVDr. Michalu Lunterovi a MVDr. Pavle Lunterové, bytem Trutnov, U Kapličky 172 za cenu 2,50 Kč/m 2 /rok. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. kat. 1196/4 - ostatní plocha v k. ú. Žacléř o rozměru 60 x 200 cm (chodník u domu č. p.258) v období od do za účelem vystavování ovoce a zeleniny panu Duong Minh Tu za nájemné ve výši 1.000,-Kč za uvedené období. tohoto Rada města bere na vědomí odstoupení pana Josefa Neudörfla, bytem Veltruby od záměru odkoupit část pozemku č. kat. 450/8 - ostatní plocha a část pozemku č. kat. 450/8 - ost. plocha o celkové výměře m 2 v k. ú. Žacléř. Rada města schvaluje bezplatné využívání tohoto pozemku po dobu minimálně 5 let s podmínkou jeho udržování a zřízení věcného břemene ke kanalizaci na pozemku ve vlastnictví pana Neudörfla. tohoto Rada města ukládá starostovi zahájit jednání s vlastníkem stavební parcely č. kat. 1070/1 o výměře 417 m 2 v k. ú. Žacléř panem Petrem Kecem, Bělčická 2842/15, Praha 4 Záběhlice o směně tohoto pozemku za jiný ve vlastnictví města. Rada města bere na vědomí informace o problematice přístupové cesty po částech pozemků č. kat. 470/38 - trvalý travní porost a č.kat. 735/1 - orná půda v k. ú. Žacléř k pozemku Města Žacléř (zahrádky) č.kat. 470/5 zahrada. Rada města vzhledem ke komplikovaným vlastnickým vztahům konstatuje, že město nebude dále v řešení tohoto problému pokračovat. Rada města bere na vědomí dopis předsedy výboru Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 29, ul. Revoluční, Žacléř pana Františka Nováka. Rada města ukládá starostovi zaslat SVJ v domě čp. 29 a vlastníkům garáží dohodnutý návrh na řešení celé situace. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na poskytování služeb mezi městem Žacléř a společností N-SYS s.r.o., Žižkova 89, Úpice na dodávku konektivity pro městský internet včetně příloh. Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 2 v domě čp. 93, ul. Revoluční, Žacléř. Rada města schvaluje zaplacení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách Kč počínaje červnem 2010, nejdéle však do konce měsíce října Rada města ukládá správě nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Žacléř, Na Pilíři 204 za období leden až květen 2010 ve výši dle přílohy tohoto Z RADY MĚSTA 95. schůze - 2. června 2010 R ada města žádá místní oddělení Policie ČR o spolupráci při řešení problematiky nepořádku a rušení nočního klidu v domech čp. 124, 51, ul. Na Pilíři, Žacléř a za domem čp. 389, ul. B. Němcové, Žacléř. Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na akci Rekonstrukce otopného systému v jídelny a družiny ZŠ Žacléř. Rada města schvaluje zaslání této výzvy těmto firmám Petr Sýpal, Žacléř, Martin Gottlieb, Žacléř, Jan Hynek, Žacléř, Milan Kopper, Žacléř a INTOP-M, spol. s r.o., Mladé Buky. Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro hodnocení nabídek ve složení Radek Ilchmann, Daniel Luštinec, Marek Gracík, Jaroslav Venhauer, Mgr. Karel Ševčík. Rada města schvaluje výzvu k prokázání splnění kvalifikace a podání nabídky na veřejnou zakázku poskytnutí úvěru na projekt Investiční akce města Žacléř podpořené z fondů Evropské unie 2. Rada města schvaluje zaslání výzvy těmto bankám - ČS, a.s., ČMZRB, a.s., KB, a.s., Ge Money bank, a.s. a ČSOB, a.s. Rada města schvaluje oddílu volejbalu TJ Baník Žacléř finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč na pořádání Špekáčkového turnaje ve volejbale, který se bude poprvé hrát i jako memoriál MUDr. Jindřicha Douska. zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje SDH Žacléř finanční příspěvek ve výši Kč na pořádání Dětského dne zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje smlouvy o neinvestičních nákladech na žáky základní školy mezi městem Žacléř a obcemi Královec a Lampertice v předloženém znění. Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise zemědělské a pro životní prostředí ze dne Rada města projednala žádost o likvidaci keře a prořezání a zakrácení větví keřů před domem č. p. 367 v k. ú. Žacléř. Rada města, na základě doporučení komise zemědělské a pro životní prostředí, schvaluje ponechání zeleně ve stávajícím stavu, krajní thuji (zcela dole) udržovat ve stávající výšce. Rada města ukládá tajemnici komise sdělit toto rozhodnutí žadateli a Technickým službám Žacléř zajistit vlastní realizaci opatření. Rada města, na základě doporučení komise zemědělské a pro životní prostředí, schvaluje pokácení stromu dle žádosti SVJ č.p Rada města ukládá tajemnici komise sdělit toto rozhodnutí žadateli a Technickým službám Žacléř zajistit vlastní realizaci opatření. Rada města, na základě doporučení komise zemědělské a pro životní prostředí, schvaluje pokácení smrků za domem č.p. 201 na pozemku č. kat. 678 v k. ú. Bobr. Pokácení břízy schvaluje pouze v případě vydání stavebního povolení na realizaci nástavby domu. Rada města ukládá tajemnici komise sdělit toto rozhodnutí žadateli. Rada města, na základě doporučení komise zemědělské a pro životní prostředí, schvaluje pokácení označených olší na pozemcích č. kat. 55/5 a 55/2. Realizace bude provedena až v Z RADY MĚSTA 96. schůze června 2010 době vegetačního klidu. Rada města ukládá Technickým službám Žacléř, spol. s r.o. zajistit realizaci tohoto Rada města bere na vědomí zápis z 20. jednání komise pro školství, kulturu a sport, které se konalo Rada města schvaluje uspořádání navrhovaných akcí, tj. pokračování tanečního kurzu od září 2010 a uspořádání varhanního koncertu v kostele Nejsvětější trojice v Žacléři. Rada města ukládá tajemnici komise zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje toto doplnění usnesení RM č. 2300/94/ Nájemné za dobu prodloužení platnosti nájemní smlouvy spojené s ujednáním o právu koupě najaté věci nebude z kupní ceny odečítáno. tohoto Rada města schvaluje záměr směny částí pozemků č. kat. 554/1 - trvalý travní porost a č. kat. 554/2 - trvalý travní porost o výměře 140 m 2 ve vlastnictví Mg. Polzera Karla, bytem Trutnov za části pozemku č. kat. 598/1 - ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 195 m 2 ve vlastnictví Města Žacléř v katastrálním území Černá Voda u Žacléře s tím, že za rozdíl 55 m 2 ve prospěch města se stanovuje cena 100 Kč/m 2. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje záměr prodeje zahrádky na části pozemku č. kat. 340/23 - trvalý travní porost o výměře cca 368 m 2 v k. ú. Žacléř v zahrádkové osadě Močál za cenu 25 Kč/ m 2 násobeno koeficientem 1,0525. tohoto Rada města nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku č. kat. 35/1 - trvalý travní porost o výměře 587 m 2 v k. ú. Bobr. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje záměr prodeje bytu č. 370/207 v k. ú. Žacléř se souhlasem stávajícího nájemníka za cenu Kč + hodnota nesplacených zařizovacích předmětů. tohoto Rada města schvaluje pronájem zahrádky na části pozemku č. kat. 997/1 - zahrada o výměře cca 525 m 2 a na stavební parcele č. kat o výměře 12 m 2 v k. ú. Žacléř v zahrádkové osadě Sad manželům Petrovi a Mileně Korniovým, bytem Žacléř, Rýchorské náměstí 89 za cenu 2,50 Kč/m 2 /rok. tohoto Rada města nemá námitek proti ponechání branky u vstupu na pozemek č. kat. 340/7 - trvalý travní porost a č. kat. 819/1 - ostatní plocha v k. ú. Žacléř v zahrádkové osadě Močál s podmínkou jejího neuzamykání. Rada města ukládá majetkovému oddělení sdělit toto stanovisko žadatelce. Rada města schvaluje vyhrazení místa pro stání vozidla pana Waldemara Dintera za domem čp Rada města ukládá starostovi sdělit toto rozhodnutí žadateli a Technickým službám Žacléř, spol. s r.o. provést vyhrazení místa. Rada města schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování mezi městem Žacléř a OSA Praha č. VP_2010_69079 v předloženém znění. Rada města bere na vědomí žádost pana Arnošta Purmanna, bytem Žacléř, náměstí Josefa Čapka 228, o přidělení bytu pro občany v hmotné nouzi. Po uvolnění vhodného bytu bude žádosti vyhověno. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty sdělit toto rozhodnutí žadateli. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 368 poskytnutí půjčky z FRB města Žacléř na zateplení štítových stěn objektu ve výši Kč. Rada města schvaluje splacení dlužného nájemného za pronájem Pivnice U Topola v pravidelných měsíčních splátkách Kč za podmínky včasného placení stanoveného nájemného. Rada města ukládá ekonomickému odboru zajistit realizaci tohoto Rada města bere na vědomí informace o podaných odvoláních k rozhodnutí o odstranění stavby kanalizace Rýchory větev A a B. Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 1 v domě čp. 90. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zaplacení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 500 Kč počínaje měsícem červnem 2010 nejdéle však do konce měsíce června Rada města schvaluje výměnu bytu o velikosti 3+1 v domě čp. 389, ul. B. Němcové, Žacléř (paní Sofia Fišerová) za byt o velikosti 1+1 v domě čp. 388, ul. K. Čapka (Zdeněk Popelka). Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správě nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města nemá námitek proti vyhloubení a následnému napojení vrtu pro potřebu individuálního zásobování vodou na p.p.č. 208/1 a 208/2 v k.ú. Prkenný Důl. Rada města ukládá místostarostovi sdělit toto stanovisko žadateli. Rada města schvaluje kupní smlouvu č mezi VČP Net, s.r.o. Hradec Králové a městem Žacléř na odkup STL plynovodní přípojky pro čp. 339, J. A. Komenského, Žacléř v předloženém znění. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci tohoto Rada města, na základě příslušných ustanovení Zásad č. 02/2007 pro postup při pronájmu obecních bytů, rozhodla o tom, že byt K. Čapka 388/5 1+0 bude přidělen do pronájmu na základě výběrového řízení. nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města ruší usnesení č. 2294/94/2010. Rada města schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení, pronájem bytu č. 388/36 v domě čp. 388, ul. K. Čapka, Žacléř panu Antonínu Ikri, bytem Havířská 221, Žacléř za nabídnutou cenu Kč. nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 č. RR/2010/031-SDH/MV/1-2 mezi Královéhradeckým krajem a městem Žacléř v předloženém znění. 2 3

3 Z RADNICE Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 mandátní smlouvy č. 19/2009 mezi městem Žacléř a SVS Malé Svatoňovice na zajištění technického dozoru investora na realizaci projektu Rozvoj záchranného hasičského systému na česko-polském pohraničí v předloženém znění. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi městem Žacléř a Sdružením Žacléř 2007 na zajištění dodatečných projekčních prací a služeb v předloženém znění. Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou 1. etapa Lucii Serbouskovou, Michala Kloudu a Miroslava Vlasáka, náhradníky Veroniku Lžíčařovou, Kateřinu Hlávkovou a Jaroslava Venhauera. Rada města jmenuje členy komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou 1. etapa Michala Kloudu, Daniela Luštince, Miroslava Roubínka, Jiřího Kaplana a Radka Ilchmanna, náhradníky Lucii Serbouskovou, Martina Šafránka, Romana Bártu, Marka Gracíka a Karla Rychetského. Rada města schvaluje zadávací dokumentací a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dále dle pokynů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika na dodávku čistícího vozu pro projekt Ochrana a racionální hospodaření s vodami povrchovými a podzemními na polsko-českém pohraničí č. PL.3.22/1.2.00/ v předloženém znění. Rada města schvaluje zaslání výzvy k podání nabídky na dodávku čistícího vozu těmto dodavatelům UV SANTECHNIK s.r.o., Miletínská 376, Lišov, AUTO FUTURE, s.r.o., Antala Staška 1966, České Budějovice, I.B.O.S. EU a.s., Dušní 8/11, Praha, FABOK spol. s r.o., Husovo náměstí 10, Mochov a Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí. Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek Michala Kloudu, Veroniku Lžíčařovou a Miroslava Vlasáka, náhradníky Lucii Serbouskovou, Kateřinu Hlávkovou a Jaroslava Venhauera, členy komise pro hodnocení nabídek Daniela Luštince, Radka Ilchmanna, Miroslava Roubínka, Václava Tomana a Michala Kloudu, náhradníky Martina Šafránka, Marka Gracíka, Pavla Mokoše, Jaroslava Venhauera a Veroniku Lžíčařovou. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování posouzení vlivů změny č. 2 územně plánovací dokumentace města Žacléř mezi městem Žacléř a Mgr. Karlem Houdkem v předloženém znění. ve výši 5.000,-Kč Domovu důchodců Lampertice na zlepšení péče o klienty tohoto Domova. zajistit realizaci tohoto ve výši Kč občanskému sdružení Borflossrock na pořádání stejnojmenné akce, která se bude konat ve sportovním areálu TJ Baník Žacléř. zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,-Kč Rýchorskému autoklubu Žacléř na pořádání akce tajný výlet, který bude uspořádán pro širokou motoristickou veřejnost 26. a 27. června Rada města ukládá starostovi a ekonomickému odboru zajistit realizaci tohoto ve výši Kč Hradní společnosti Aichelburg, o.s. Velká Úpa na pořádání akce setkání potomků krkonošské šlechty, které se bude konat při příležitosti 300. výročí naplnění smlouvy o průběhu hranic v Krkonoších června zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje rezervaci jednoho parkovacího místa pro vozidlo zásobování v pracovní dny od 6.00 do hod. Vyhrazené parkovací místo bude hned první místo za křižovatkou ulic Komenského a Na Pilíři za dopravní značkou ukončující zákaz zastavení. Rada města ukládá starostovi a Technickým službám Žacléř, spol. s r.o. zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje panu Lukáši Kammelovi umístění včelích úlů na pozemek ve vlastnictví města Žacléř p.č. 445/1 louka v k.ú. Žacléř dle předloženého nákresu. Rada města ukládá starostovi sdělit toto rozhodnutí žadateli. Rada města bere na vědomí dopis Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství o doručení návrhu dohody těžební organizace GEMEC-UNION, a.s. s městem Žacléř na vyřešení střetu zájmu při dobývání ložiska černého uhlí. Rada města ukládá starostovi zaslat na Krajský úřad usnesení zastupitelstva města č. 422/24-ZM-2010 ze dne Rada města schvaluje přidělení bytu č. 13 v ul. Havířská I, č. p. 217 v Žacléři o velikosti 1+0 panu Arnoštu Purmannovi, na základě jeho žádosti přidělení bytu pro občany v hmotné nouzi od Rada města ukládá oddělená hospodaření s byty a správě nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města neschvaluje snížení dlužného nájemného za byt č. 13 v domě čp. 217, ul. Havířská, Žacléř o vložené investice do oprav bytu. Rada města schvaluje splacení dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním tohoto bytu v minimálních měsíčních splátkách 500 Kč počínaje červencem 2010 nejdéle však do konce října Do dlužné částky nebude započítáno penále. Rada města ukládá správě nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města bere na vědomí informaci Ministerstva životního prostředí ČR o ukončení procesu posuzování vlivu stavby 2 větrné elektrárny Královec na životní prostředí. Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku zahrádky v zahrádkové osadě Sad v k. ú. Žacléř dle nájemní smlouvy č. j. Maj.-1727/2007/Il. z , a to dohodou k Rada města schvaluje záměr prodeje zahrádky v zahrádkové osadě Sad v k. ú. Žacléř na části pozemku č. kat. 997/1 - zahrada o výměře cca 328 m2 a na stavební parcele č. kat o výměře 12 m2 za cenu 25 Kč/m2 násobeno koeficientem 1,0525. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto Rada města, na základě příslušných ustanovení Zásad č. 02/2007 pro postup při pronájmu obecních bytů, rozhodla o tom, že byt K. Čapka 388/ bude přidělen do pronájmu na základě výběrového řízení. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správě nemovitostí zajistit realizaci tohoto Plná znění usnesení z rady města a zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléř. M. Vlasák VOLNÉ BYTY Město Žacléř, na základě příslušných ustanovení Zásad č. 02/2007 pro postup při pronájmu obecních bytů, rozhodlo o tom, že byty K. Čapka 388/ a 388/5 1+0 budou přiděleny do pronájmu na základě výběrového řízení. Sledujte úřední desku města, kde budou vyhlášeny přesné problémy. SPOLEČENSKÁ KRONIKA ŽIVOTNÍ JUBILEA ČERVENEC 2010 Paní Hana Bepková, Annelies Görnerová, Růžena Hampelová, Štefana Jirásková, Marie Koubová, Jaroslava Kuželková, Ilonka Lankašová, Věra Machová, Danuše Meissnerová, Božena Mervatová, Edeltraud Minaříková, Dobroslava Prouzová, Milena Pryclová, Hana Richterová, Vlasta Rufferová, Erika Schmidtová, Hildegard Surmayová, Jana Švajcrová a pánové Jan Baudisch, Miroslav Čermák, Jaroslav Fronc, Zdeněk Chalupník, Rudolf Jeschke, Josef Kirchschlager, Rudolf Malý, Michal Marikanič, Jaroslav Moravec, František Starý, Rudolf Šikal, Josef Šimek a Václav Venhauer. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu. Vydává město Žacléř, r.č.mk ČR E 12878, Příspěvky zasílejte em Otištěné názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Cena 2 Kč. 4 Ž acléřský AKTUALITY KNIŽNÍ NOVINKA Ž ádná nemoc není veselá, ale proplakat ji celou, to by nebylo zrovna dobré. Knížka, SKOČTE SI S PRSAMA, je v tomto smyslu lepší než kapesník. Statistiky mezinárodní organizace The European Breast Cancer Coalition, potvrzují, že v Evropě onemocní rakovinou prsu každá desátá žena. Když se zkušená redaktorka Táňa Pikartová vydala sbírat informace o její léčbě netušila, že bude zrovna tou desátou. Zážitky z komunity obdobně postižených žen a jejich blízkých, tedy i mužských, rodin, přátel, profesních týmů, se proměnily v reportážní novelu. Není to černý humor, protože stále na konci cítíme společné heslo: CHCI SE VYLÉČIT! Lepší je se zasmát, než se zbláznit! Napomáhají tomu také intimně humorné kresby, tzv. ňadrovky, celoživotního specialisty na lyrickou perokresbu ženských prsou Jana Steklíka. autorka: Táňa PIKARTOVÁ, PROJEKT PRO ZDRAVÍ ŽACLÉŘ SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE PRO KAŽDÉHO DEN ZDRAVÍ S NORDIC WALKINGEM 17.července ŽACLÉŘ, AREÁL BRET ZAČÁTEK AKCE V HOD - PORADNA JAK SE SPRÁVNĚ OBLÉKAT PRODEJ SPORTOVNÍHO OBLEČENÍ PRINCIP CIBULE A MNOHEM VÍCE - časopis WILD CAT - ZDARMA P ředstavujeme vám nový projekt jehož záměrem je vytvořit seriál akcí, které přinesou obyvatelům Žacléře a blízkého okolí možnost aktivně trávit volný čas. Akce na, které účastníci prožijí celý sobotní den. Budou moci vyzkoušet nové věci, získat motivaci a užit si pěkné zážitky. Dopřát veřejnosti sportovně - kulturní vyžití. To vše atraktivní a zábavnou formou. - AUTORSKÉ ČTENÍ - (knižní novinka) SKOČTE SI S PRSAMA, autorka: Táňa PIKARTOVÁ - SPOLEČNÝ VÝLET a GARDEN PARTY Partneři: - KURZ NORDIC WALKING SPRÁVNÉ TECHNIKA SEVERSKÉ CHŮZE - TEST CENTRUM HOLE BIRKI K ZAPŮJČENÍ ZDARMA 5

4 AKTUALITY ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA p edprogram: hod. fotbalové utkání Vstupné 60,- K, d ti do 15 let v doprovodu rodi zdarma ŽOLD EPITAF ZEM D LSK LSKÉ DRUŽSTVO SILENT AVENGER STRANGE PŘILÉTLO K NÁM UFFO Nechte se mýlit nejedná se o neidentifikovaný létající předmět na obloze, jehož podstatu není možné racionálně vysvětlit. Řeč je o čerstvě dokončeném Společenském centru v Trutnově, které dostalo název UFFO. Z poloviny skleněná budova nabídne především variabilní vnitřní prostory pro divadlo, koncerty i další volný čas. Po dvou letech od začátku výstavby má město Trutnov novou dominantu moderní architektury. Název UFFO nese po místním rodákovi Uffo Hornovi, který zde v 19. století působil v kulturním dění. Budovu ve tvaru kvádru navrhlo pražské AG Studio a na celkových nákladech 480 milionů korun se krom dobrovolných příspěvků občanů podílely 180 miliony i strukturální fondy Evropské unie. se stal mediálním partnerem UFFA a proto vás budeme průběžně informovat o novinkách a chybět nebudou ani soutěže o vstupenky na představení. MATEŘSKÁ ŠKOLKA POHÁDKA Prázdninový provoz: MŠ uzavřena (v této době zajišťuje provoz MŠ Na Pilíři) Od bude MŠ opět otevřena. Nové kamarády zveme spolu s rodiči na adaptační zvykání ve dnech vždy od hodin. MATEŘSKÁ ŠKOLKA POHÁDKA Nastal čas prázdnin a my jsme se všichni rozloučili se školním rokem, během kterého jsme se stihli naučit mnoho pěkných her, písniček a básniček, dozvěděli se spoustu nových poznatků a zajímavostí a prožili krásné chvíle při různých akcích, soutěžích a výletech. Rozloučili jsme se také s předškoláky, z nichž se přes prázdniny stanou opravdoví školáci a my jim přejeme úspěšný vstup do základní školy. Nechceme se však jen loučit, chceme také poděkovat a to všem, kteří s námi po celý rok spolupracovali. Za celoroční dobrou spolupráci děkujeme kabelové televizi Žacléř, panu Ilchmanovi a Rychlé rotě a všem sponzorům Restauraci Diana, panu Ticháčkovi, veterináři MVDr. Lunterovi, firmě Keramtech, samoobsluze Rýchorka, paní Monice Melesíkové a manželům Pospíšilovým ze třídy Koťátek. Přejeme všem krásné a slunečné léto plné pohody a těšíme se v září nashledanou Za kolektiv MŠ Jana Nagyová MATEŘSKÁ ŠKOLKA NA PILÍŘI - děkuje Děti a učitelky MŠ Na Pilíři děkují manželům Gracíkovým za předpěstování a vysazení živého plotu na školní zahradě. Zahrádka tak bude nejen hezčí, ale keře budou sloužit také jako zástěna před prachem a hlukem z ulice. Zároveň manželům Gracíkovým děkujeme za uskutečnění tradičních závodů na kolech, koloběžkách a odstrkovadlech, které se u dětí těší velké oblibě. Soutěž byla pořádána pod patronací Rýchorského autoklubu v Žacléři. Děkujeme také všem, kteří naší mateřskou školu sponzorují a kteří s námi spolupracují. (Bufet Holub, Penzion a restaurace Diana, KERAMTECH s.r.o., GALUS Industries s.r.o.,tiny CZ s.r.o. a Ing. F. Janata, ZO KSČM, Klub žen, OTESÁNEK s.r.o., pí J. Matušíková,p. L. Živný ) Dále patří poděkování všem spoluobčanům a divákům za finanční a věcné příspěvky při karnevalovém průvodu. Děkujeme a přejeme krásné prázdniny. Děti a učitelky MŠ Na Pilíři Khang Nguyen Dinh KRAKONOŠ Elektromontáže a opravy Libor KLENNER SPORT DĚTI A PROBLÉMY S POHYBOVÝM ÚSTROJÍM NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY (PRAKTICKÝ LÉKAŘ RADÍ) Jakou pohybovou aktivitu lze dětem doporučit, jaká naopak není vhodná? To je velmi je individuální. Pro každé dítě je samozřejmě pohybová aktivita přímo nutná a žádoucí. Neomezuji proto žádné zdravé dítě v jakékoli pohybové aktivitě. Výhrady ale mám k tomu, když si tatínek usmyslí, že z jeho čtyřletého synka bude nový Jágr či Baroš, a dítě se dostane do víru vícefázových tréninků každý den, soboty neděle nevyjímaje. Taková zátěž je samozřejmě pro rostoucí dětský organismus naprosto nevhodná a může navodit nejen potíže somatického charakteru, ale někdy i problémy psychické. Takže pohybovou aktivitu a sport samozřejmě ano, ale v rozumné míře. dlouhodobé vysedávání u počítače? Hlavním nešvarem této doby je, když dítě, které prakticky celý den sedí ve škole, přijde domů a zase sedí dlouho do pozdních večerních hodin u počítače. Rodiče by neměli zapomínat na pohyb dítěte, ať už ve sportovním kroužku, nebo třeba jen procházku s rodinou. 6 Nakolik škodí dětskému pohybovému aparátu 7

5 KULTURA CO SE DĚJE V KNIHOVNĚ KULTURA ZA KULTUROU ZVE MUZEUM ŽACLÉŘ SETKÁNÍ S VESELÝMI DRUHÁČKY seriálů pro chlapce, neúnavný a neohrožený propagátor ideálů skautingu, nacisty i komunisty perzekuovaný, čestný člověk a vzorný syn (o maminku se staral až do její smrti, dožila se 102 let). Více o autorovi najdete také na NA KOLE ČI PĚŠKY PO STOPÁCH SOCHAŘE EMILA SCHWANTNERA TRADIČNÍ PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ Pošmourné dopoledne rozsvítilo účastníkům besedy rozverné a zajímavé povídání o dětském spisovateli, ilustrátorovi Ondřeji Sekorovi a jeho nejznámější knize Ferda Mravenec. Děti překvapily a potěšily svou připraveností, tematicky zaměřenými básničkami, zpěvem i ve vlastní choreografii provedeným tanečkem a vydařenými mravenčími obrázky. Děkujeme paní učitelce Martincové a jejím žáčkům za sluníčkovou a hřejivou atmosféru, která setrvala v knihovně ještě dlouho po jejich odchodu. PRVŇÁČCI A POHÁDKOVÉ BABIČKY O příjemné a nezapomenutelné chvíle se již tradičně zasloužily členky Klubu žen Žacléř, paní Krejcarová, Kučerová a Fialová. Rolí pohádkových babiček se zhostily s velikým citem. Ve všech přítomných si předčítáním od srdíčka, z knihy J. Čapka Povídání o pejskovi a kočičce, získaly vděčné a zaujaté posluchače. Děkujeme babičkám, kantorkám Chmelíkové a Müllerové i dětem za vydařené milé setkání. ZVÍDAVÍ PRCKOVÉ ZE ŠKOLKY V KNIHOVNĚ Další příjemnou návštěvou v knihovně byli nejmenší ze žacléřské mateřinky Pohádka. Před jejich plánovaným výletem do Babiččina údolí si prohlédli naši celoročně nainstalovanou výstavu Babička od B. Němcové (více než 60 různých vydání). Čekalo je povídání o Barunce, kněžně Zaháňské, Ratibořicích a ukázky z filmu Babička. Za odměnu, protože byli pozorní a moc hodní, si poslechli pohádku a pozdravil je také náš šotek Knihovníček. Děkujeme učitelkám Levové a Vašatové i dětičkám a těšíme se na slíbené obrázky z výletu. SVĚDECTVÍ A FAKTA O OSOBNOSTECH Jaroslav Foglar Osobností měsíce července je Jaroslav Foglar - Jestřáb - 6. července 1907 Praha 23. ledna 1999, autor dobrodružných knih a kreslených Děkujeme všem účastníkům krásné tradice uvádění novopečených čtenářů mezi členy knihovny. Více očima šotka Knihovníčka na a v knihovně. Knihovna o prázdninách - Změna UPOZORŇUJEME VEŘEJNOST NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY V MĚSÍ- CÍCH ČERVENCI A SRPNU. NAJDETE JI NA CZ A NA VSTUPNÍCH DVEŘÍCH KNIHOVNY. CESTY ZA LEGENDAMI 2. ZÁŽITKY Z RATIBOŘIC Sluncem rozpálené rozkvetlé Babiččino údolí nás uvítalo se svými památkami a oživlými postavami z Babičky od B. Němcové. Moudrá babička, oduševnělá okatá Barunka, něžná Adélka, krásná vévodkyně Kateřina Zaháňská, spanilá komtesa Hortenzie, rázná mlynářka Rudrová, rozšafný myslivec a další a další. Také růžový empírový zámek, jeho bohatý interiér i jedno z nejkrásnějších českých sousoší babičky, vnoučátek a psích přátel (dumali jsme, který z nich je Sultán či Tyrl). Svou zelenou náručí nás objal starodávný majestátní a tajemný park. Trochu přehřátí, ale spokojení a bohatší o zajímavé dojmy jsme se všichni výletníci (členky Klubu žen Žacléř, paní učitelka Kooperová se svými žáčky a naši dětští i dospělí čtenáři) shodli, že jsme zde určitě nebyli naposledy. Tak na viděnou příště, kouzelné údolí! Dnes Vám dáme tip na výlet do známých míst v žacléřském regionu spojený s poznáváním historie. Vydáme se po stopách významného sochaře Emila Schwantnera narozeného v nedalekém Královci. Emil Schwantner (* 1890 Královec Schönebeck/Elbe) nastoupil roku 1905 do učení do žacléřské porcelánky k modeláři Hartmannovi, tento rozpoznává u mladého hocha velké nadání a doporučuje jej ke studiu na keramické škole v Teplicích za podpory majitele žacléřské porcelánky pana Pohla, následují studia v Praze u Václava Myslbeka a Jana Štursy. Schwantner vytvářel působivé plastiky zvířat, hřbitovní plastiky a pomníky obětem I. světové války, pracoval také na rozsáhlém cyklu Tanec smrti, který bohužel nedokončil. Několik děl, přesně 3 (resp. možná 4 vše si osvětlíme níže), můžeme obdivovat v našem blízkém okolí. Výlet můžeme zahájit v městském muzeu na Rýchorském náměstí, kde je mimo jiné představen život a dílo tohoto sochaře. Pokračujeme kolem žacléřské porcelánky do Bobru, kde Schwantner navštěvoval školu v čp. 101 a vypravíme se do Černé Vody. Při modré turistické stezce směřující přes Černou Vodu do Královce stojí první z plastik Emila Schwantnera pomník věnovaný obětem I. světové války se jmény padlých mužů pocházejících z Černé Vody. Pískovcový pomník stojí v zahradě bývalého Lahmerova hostince čp. 52. Druhou plastiku, také věnovanou obětem I. světové války, nalezneme při hlavní silnici nedaleko obecního úřadu ve Schwantnerově rodném Královci. Z Královce budeme pokračovat do Bernartic a následně Křenova po modré a poté žluté turistické značce až k Vile Křenov. Před Vilou Křenov, v níž od 20. letech 20. stol. žili majitelé žacléřské porcelánky - rodina Theodora Pohla, n a l e z n e m e další dílo Emila Schwantnera, tentokráte pískovcovou kašnu s motivem fauna s žabákem a zvířecími motivy. V příjemně situované a útulné Vile Křenov je možné se občerstvit, otevřeno vždy v pátek a sobotu od 16,00 22,00 h po telefonické domluvě (gsm: ) i v ostatních dnech. Po žluté značce se poté opět vracíme do Žacléře. A nyní malá záhada nakonec. Za kostelem Nejsvětější Trojice v Žacléři se nachází socha Krista z roku 1935, o níž se traduje, že také pochází z dílny Emila Schwantnera, písemné prameny, které by dokládaly jeho autorství, však doposud nebyly nalezeny. Eva Rennerová 8 9

6 KULTURA TÉMA KULTURNÍ DŮM ŽACLÉŘ NEZAPOMÍNEJME NA SVÉ DOMÁCÍ MILÁČKY KULTURNÍ DŮM DĚTEM 10 Dětský karneval s VOSOU, pořádaný poslední květnovou neděli v Kulturním domě u příležitosti dětského dne, se vydařil. Nádherné masky, které vytvořili maminky, tatínkové, babičky a dědové, naplnily taneční sál. Každý dětský účastník dostal malý balíček se sladkostmi a nejlepší masky byly odměněny hodnotnou cenou. Také za účast v různých soutěžích, jejichž organizátorem byla VOSA, získaly děti za odměnu nafukovací balónek, dřevěného panáčka či jinou maličkost. Tímto děkuji Ing. Zdeňku Adamcovi, který financoval zakoupení hraček pro nejkrásnější masky. Poděkování patří i firmě Gemec a.s. AKCE V ČERVENCI DISCOPÁRTY - ZVE VÁS OTT AS BAR DJ Scoty DIVADLA NA DOVOLENÉ? ALE KDEPAK! Ačkoliv by se mohlo zdát, že počínaje letními prázdninami zavírají divadla své sály a herci tráví léto odpočinkem a nabíráním sil na novou divadelní sezonu, pravda je leckde jiná. Letní divadelní scény u nás v posledních letech zažívají boom. A důvodů je hned několik: představení v plenéru pod letní noční oblohou mají nepochybně nezaměnitelné kouzlo, dramaturgie letních scén bývá většinou velmi atraktivní co se týče titulu i hereckého obsazení a ač se Případné změny vyhrazené vždy nejedná o úplně levnou záležitost, těší se letní scény poměrně velkému zájmu publika. Přinášíme Vám proto několik tipů na letní výlet za letním divadlem a to nejenom za tím plenérovým! METROPOLITNÍ LÉTO HEREC- KÝCH OSOBNOSTÍ nabízí již po několikáté velmi bohatý program na dvou scénách: ve Švandově divadle na Smíchově a pod širým nebem na Letní scéně na Vyšehradě. Letošním hitem bude muzikál Hello, Dolly! ve zbrusu novém zpracování s živým orchestrem a Ivanou Chýlkovou v titulní roli, a to bez alternace! Více najdete na LETNÍ LETNÁ je srpnový mezinárodní festival nového cirkusu a divadla s velmi ojedinělým programem i bohatou nabídkou pro Vaše ANKETA PRO OBČANY ŽACLÉŘE: Máte představu, jaké kulturní akce by jste si v Kulturním domě přáli? a městu Žacléř, za úhradu vystoupení agentury VOSA. Za sponzorské dary děkuji i firmám KERAM- TECH s.r.o., KASPER KOVO s.r.o. a SDH Žacléř. Věřím, že se brzy shledáme na další akci v Kulturním domě, že se nás sejde zase o trochu víc. Kultura patří k životu a my, dospělí bychom být dětem příkladem. Jarmila Sýpalová, vedoucí Kulturního domu ratolesti! Místem konání je Letenský park a zdrojem informací o Letní Letné web festivalu LETNÍ SCÉNA DIVADLA UNGELT je naším posledním tipem. Nachází se ve starobylé malebné části Hradčan pod Loretou na Novém Světě a již pošesté bude nabízet výjimečná divadelní představení a koncerty pod širým nebem. Budete mít možnost vidět takové osobnosti jako Martu Kubišovou, Vilmu Cibulkovou, Oldřicha Kaisera nebo Chantall Poullain a mnoho dalších, kompletní program najdete na Krásné léto s ojedinělými divadelními zážitky Vám přeje redakce portálu DIVADLODNES.CZ.... Napište nám prosím Vaše náměty, připomínky, nápady a přání.... Anketní lístek prosím odstřihněte, přání napište a vhoďte do schránky, která visí u vchodu Kulturního domu DĚKUJEME ZA VAŠE ODPOVĚDI JAK A PROČ CHRÁNIT SVÉ ZVÍŘE PŘED VNĚJŠÍMI PARAZITY Text: MVDr. Pavla Lunterová. Je bezesporu téma, které je v tomto ročním období víc než aktuální. Zdaleka nejčastěji nás potrápí blechy, klíšťata a svrab. Ostatní parazité se objevují mnohem vzácněji, proto si dovolíme je pro tentokrát opominout. BLECHY Rčení našich babiček a dědů, že každý správný pes má blechy, se stává v době sdílení našich bytů (a často i postelí) s našimi zvířaty, stále méně přijatelné. Nejčastěji je to blecha kočičí (Ctenocephalides felis), která navzdory svému jménu stejně ráda navštíví jak kočku, tak psa i s jejich pánem a obdaří je svědícími bodanci. Blechy se živí krví svých hostitelů a velké komplikace může způsobit alergie na bleší bodnutí. Postižené zvíře se úporne škrábe a na poškozené kůži se snadno rozvine nepříjemná dermatitida. Blechy jsou též mezihostitelé tasemnice psí (Dipylidium caninum). Pes, ale i člověk, se mohou nakazit náhodným pozřením blechy. Že je zvíře zablešené poznáme nejčastěji podle toho, že se škrábe a při prohlídce srsti v oblasti krku a beder nacházíme hnědavé hrudky blešího trusu. Živé blechy uvidíme snadno na břiše nebo v tříslech. KLÍŠŤATA Druhým nejčastějším zevním parazitem je v tomto období klíště. V naší oblasti se setkáváme s klíštětem obecným (Ixodes ricinus). Kromě nepříjemného erytému v místě uchycení s sebou stále častěji přínášejí riziko nakažení Lymskou boreliosou. Toho nejsou ušetřeni ani naši čtyřnozí přátelé, lze je ale nechat preventivně vakcinovat. Pokud se chystáte se zvířetem na dovolenou do více zamořených oblastí, stojí tato možnost určitě za zvážení. Vhodnou prevencí je použití antiparazitárních prostředků - viz. níže. Důležité je přichycená klíšťata co nejdříve odstranit. Pokud je infekční klíště sejmuto do 24 hodin, riziko nákazy je minimální. Přisátá klíšťata odstraňujte speciální pinzetou a místo vpichu dezinfikujte jodem nebo tea-tree olejem. Při potřísnění rukou krví si ruce hned umyjte. PREVENCE : - spoty - neboli přípravky určené k nakapání na kůži - látka se v tekuté podobě nakape zvířeti mezi lopatky. Aplikace je pohodlná a ůčinek dlouhodobý. - obojky - jsou napuštěné látkou, která se vstřebává a vylučuje kůží. Podle typu účinek trvá 3 měsíce až celou klíšťovou sezonu. Nevýhodou může být nebezpečí při kontaktu s dětmi a u některých druhů mírný zápach antiparazitika. Výhodou je možnost sejmutí při alergii na úcinnou látku. - spreje - zvlhčí se jimi srst zvířete, úcinkují podle druhu jednorázově, nebo dlouhodobě. - pudry - platí to samé, jako u sprejů, nevýhodou je náročnější aplikace. Existují také kombinované preparáty, kterymi lze zvíře zároveň odčervit. Důležité u antiparazitik je přísně dodržet, pro koho jsou určená. Řada preparátů pro psy je pro kočky toxická, proto kočkám podávejte zásadně výrobky pro ně výslovně určené. Jakékoliv vaše dotazy rádi zodpovíme v naší Veterinární poradně na Rýchorském náměstí. S přáním prožití pěkných letních dnů se loučí MVDr. Pavla Lunterová. 11

7 KULTURA TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2010 H udební příznivci se mohou těšit na hudební vystoupení na Krakonošově náměstí vždy ve středu a v pátek od 16:30 do 18:00 hodin, vstup je zdarma. pátek EFFECT středa PPP pátek BENJAMING BAND středa COUNTRY BAND BONANZA VELKÁ PRÁZDNINOVÁ FOTOSOUTĚŽ Prázdniny jsou tu a s nimi i spousta nových poznání, zážitků a seznámení. Připravili jsem pro vás soutěž o nejhezčí fotografii z prázdnin nebo dovolené, která začíná 1. července a končí 30. srpna. V září všechny došlé fotografie vyhodnotíme a v říjnovém i se dozvíte, kdo vyhrál. S vítězem přineseme opět krátký rozhovor v minizprávičkách. Proto neváhejte, posílejte své fotografie na připište heslo PRÁZDNINY a krátký popisek co vaše fotografické oko zachytilo. Na jaké ceny se můžete těšit? Například na lístky do nově otevírajícího se divadla UFFO v Trutnově, firma BIRKI věnovala hole pro nordic walking nebo si počtete v některé pátek BEJLÍ středa MESCALERO pátek LITH - INN O WEVIDLE z publikací od vydavatelství GRADA. Dívejte se pozorně kolem sebe, každá chvilka či okamžik se dá zvěčnit. Těšíme se na vaše příspěvky. Krásné prázdninové dny přeje Kabelová televize. středa DUO PLECHÁČ pátek PEPA LÁBUS A SPOL. 12

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne 8. 2. 206 od 6:30

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 Usnesení č. 10/154/V/2015 Rada města projednala a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky města Česká Skalice č. 1/2015, kterou

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 47. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 04. 2016 Kontrola usnesení 47/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc květen 2016 47/2. Rada

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Obec Chlumec. Rada obce Chlumec. Usnesení

Obec Chlumec. Rada obce Chlumec. Usnesení Rada obce Chlumec Usnesení z 36. schůze Rady obce Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 14.12.2011 od 16:00 do 19:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Obecního úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod. koncelář starosty R-2010/19/1 Rekonstrukce ulice Přemyslova informaci o investiční akci,,rekonstrukce ulice

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2013

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2013 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2013 konaného dne 5. listopadu 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 13. 5. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 47. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 17.08.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/47R/2016

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/10/2015 Schválení programu 10. schůze Rady města Uničova

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne od 8.30 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne od 8.30 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne 25.6.2013 od 8.30 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Strategický

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.2.2017 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne 23. 4. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 8.2.2012 kancelář starosty 1. (10) Městský kamerový a dohlížecí systém Červený Kostelec 2. (1) Červený

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více