Žacléřský. zpravodaj. Bobr nás spojuje je název česko-polského. Dolinou Bobru 07/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žacléřský. zpravodaj. Bobr nás spojuje je název česko-polského. Dolinou Bobru 07/2010"

Transkript

1 07/ r o č n í k Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám touto cestou popřát příjemné léto a krásné prožití Vaší dovolené, ať už ji prožijete někde v cizině, nebo v různých koutech naší krásné země. Jak jste si jistě všimli, v současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy naší základní školy. V loňském roce se nám podařilo realizovat z finančních zdrojů města výstavbu tří nových plynových kotelen. Na podzim loňského roku jsme začali s realizací výměny všech výplní otvorů a od jara tohoto roku pokračujeme v kompletním zateplení budov školy s výjimkou budovy družiny a jídelny. Investice je v celkové výši cca 17 mil. Kč, podařilo se získat dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši cca 11 mil. Kč. Tato část rekonstrukce bude ukončena nejpozději v říjnu tohoto roku. Již nyní je zřejmé, že bude nutné pokračovat kompletní výměnou střešní krytiny, ale v současné době nejsme schopní z vlastních prostředků tuto akci realizovat a proto je v plánu v dalších letech. Rekonstrukce školy bude ještě letos pokračovat výměnou otopného systému v budově školní družiny a jídelny, na který se zřejmě podaří získat 90% dotace z programu Dolinou Bobru Bobr nás spojuje je název česko-polského projektu spolufinancovaného z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Projekt má několik výstupů, např. nové značení trasy ER 6, která začíná na Rýchorském náměstí v Žacléři, vydání nové cyklomapy a společný cyklovýlet zmíněnou trasou, který se uskutečnil poslední květnovou sobotu. Příznivci cyklistiky a společenského života, kteří neradi sedí doma za pecí :), se v sobotu ráno sešli na Rýchorském náměstí a vydali se směrem k říčce Bobr a polským hranicím. Před Kamennou Horou najeli cyklisté na trasu ER 6, která se vine podél řeky Bobr. Jelikož se jednalo o sportovně společenskou akci, nemohly chybět zastávky na tzv. iontové nápoje, přátelské rozhovory. Cílem výletu bylo městečko Wleň a pohodový večer, který pro mnohé účastníky končil až ráno. Cestu zpět si mohl každý naplánovat dle svých sil po svých, nebo vlakem. Tak zase za rok! FOTO - HANKA TOPOLOVOVÁ 07/2010 UZÁVĚRKA SRPNOVÉHO ČÍSLA JE 19.ČERVENCE SVÉ PŘÍSPĚVKY POSÍLEJTE NA DĚKUJEME, ŽACLÉŘSKÝ ZPRAVODAJ 1

2 Z RADNICE Z RADNICE Evropské unie Leader. Předpokládám, že požádáme o dotaci na zateplení a výměnu výplní otvorů v budově družiny a jídelny z programu Zelená úsporám, který byl nyní rozšířen o dotace na zateplení veřejných budov. Z tohoto programu se pokusíme získat také finanční prostředky na ostatní veřejné budovy ve městě, konkrétně mám na mysli budovy obou mateřských škol, základní umělecké školy a zdravotního střediska. Podařilo se mně objevit další možný zdroj financování některých potřeb našeho města. Nejde sice o velký objem finančních prostředků, ale menší akce by se z nich daly realizovat. Již jsem zmiňoval dotaci na rekonstrukci otopného systému v budově školní družiny a jídelny. Do stejného programu jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci místní komunikace Betlém a naděje na úspěch je poměrně značná. Pokud půjde vše podle předpokladů, mohlo by dojít k rekonstrukci této komunikace v příštím roce, bezprostředně po rekonstrukci vedení NN, kterou zde bude realizovat společnost ČEZ, a.s. Dotace by měla pokrýt 90% uznatelných nákladů této akce, které budou činit cca 1 mil. Kč. Jsem přesvědčen o tom, že je mým prvořadým úkolem snažit se zajistit co nejvíce zdrojů na financování potřebných investičních akcí města z fondů Evropské unie, protože toto plánovací období ( ) je výjimečné a nebude se již v takovém rozsahu nikdy opakovat. Doufám, že se to bude dařit i ve zbývajících třech letech tohoto období. Plánů a připravených projektů máme dostatek. Není sice úplně jednoduché zajistit úspěšnou realizaci těchto projektů, ale vzhledem k výši získaných finančních prostředků to stojí v každém případě za pokus. Jsem přesvědčen o tom, že naše město je při získávání dotací z fondů Evropské unie velmi úspěšné a mám v úmyslu v tomto snažení pokračovat i v dalších letech. M. Vlasák Z RADY MĚSTA 94. schůze května 2010 R ada města ruší, v souladu s ustanovením 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení Výběrové řízení na dodavatele čistícího vozu pro projekt Ochrana a racionální hospodaření s vodami povrchovými a podzemními na polsko-českém pohraničí. Rada města schvaluje uzavření dohody mezi městem Žacléř a TJ Baník Žacléř o poskytnutí příspěvku TJ Baník Žacléř na rok Rada města schvaluje uzavření dohody mezi městem Žacléř a Kruhem přátel hudby Žacléř o poskytnutí příspěvku na rok Rada města bere na vědomí dopis Zemědělské vodohospodářské správy Trutnov o stavu mostku v Prkenném Dole. Rada města neschvaluje přidělení bytu pro občany v hmotné nouzi paní Barboře Dunové. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13 v domě čp. 217, ul. Havířská, Žacléř paní Lence Orlíčkové o 6 měsíců. nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 124/33 v domě čp. 124, ul. Na Pilíři, Žacléř, přidělení tohoto bytu paní Radce Košťálové, bytem Žacléř, K. H. Borovského 53 za nabídnutou cenu Kč. nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 137/2 v domě čp. 137, ul. Mladých horníků, Žacléř, přidělení tohoto bytu paní Jolaně Humeličové, bytem Chotěvice za nabídnutou cenu Kč s tím, nenájemné bude předplaceno na 6 měsíců. nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 388/36 v domě čp. 388, ul. K. Čapka, Žacléř, přidělení tohoto bytu paní Dáše Königové, bytem K. Čapka 387 za nabídnutou cenu Kč s tím, že nájemné bude předplaceno na 10 měsíců. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správě nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města nemá námitek proti změně licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce OSNADO spol. s r.o., Svoboda nad Úpou na lince č Trutnov Žacléř a na lince Trutnov Bernartice Královec Žacléř. Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Rada města žádá komisi pro zemědělství a životní prostředí o stanovisko k žádosti Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 348, 349, Mírová ul., Žacléř o pokácení vzrostlého stromu na louce za domem. Rada města ukládá tajemnici komise zajistit realizaci tohoto ve výši 500 Kč Rýchorskému autoklubu Žacléř na pořádání závodu na koloběžkách, který se bude konat zajistit realizaci tohoto ve výši Kč Mysliveckému sdružení Žacléř na pořádání tradiční střelecké soutěže ve střelbě na asfaltové terče, která se bude konat na střelnici Medvědí louka dne zajistit realizaci tohoto Rada města bere na vědomí návrh na umístění dopravní značky omezující rychlost na 30 km/hod. v ulici Mladých horníků. Rada města ukládá starostovi projednat s dopravním inženýrem komplexní návrh řešení dopravního značení ve městě. Rada města ukládá starostovi zajistit na další schůzi rady města účast vedoucího místního oddělení Policie ČR. Rada města schvaluje prodloužení platnosti nájemní smlouvy spojené s ujednáním o právu koupě najaté věci č. j. Maj.-9-85/2007/Il. z o 1 rok. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto Rada města ukládá místostarostovi vyzvat nájemce k úklidu pozemku pře pronajatou stavební parcelou do konce června Pokud úklid neprovede, bude proveden pracovníky města a nájemci budou přeúčtovány náklady s tím spojené. Rada města nemá připomínky k projektové dokumentaci na akci Objekt č. p. 220 na st. p. č. kat. 285, Žacléř - rekonstrukce objektu včetně přípojek inženýrských sítí. Rada města ukládá majetkovému oddělení sdělit toto stanovisko žadateli. Rada města schvaluj pronájem pozemků č. kat. 23/1 - zahrada o výměře 355 m 2 a č. kat.23/2 - zahrada o výměře 409 m 2 v k. ú. Žacléř k zahrádkářským účelům manželům MVDr. Michalu Lunterovi a MVDr. Pavle Lunterové, bytem Trutnov, U Kapličky 172 za cenu 2,50 Kč/m 2 /rok. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. kat. 1196/4 - ostatní plocha v k. ú. Žacléř o rozměru 60 x 200 cm (chodník u domu č. p.258) v období od do za účelem vystavování ovoce a zeleniny panu Duong Minh Tu za nájemné ve výši 1.000,-Kč za uvedené období. tohoto Rada města bere na vědomí odstoupení pana Josefa Neudörfla, bytem Veltruby od záměru odkoupit část pozemku č. kat. 450/8 - ostatní plocha a část pozemku č. kat. 450/8 - ost. plocha o celkové výměře m 2 v k. ú. Žacléř. Rada města schvaluje bezplatné využívání tohoto pozemku po dobu minimálně 5 let s podmínkou jeho udržování a zřízení věcného břemene ke kanalizaci na pozemku ve vlastnictví pana Neudörfla. tohoto Rada města ukládá starostovi zahájit jednání s vlastníkem stavební parcely č. kat. 1070/1 o výměře 417 m 2 v k. ú. Žacléř panem Petrem Kecem, Bělčická 2842/15, Praha 4 Záběhlice o směně tohoto pozemku za jiný ve vlastnictví města. Rada města bere na vědomí informace o problematice přístupové cesty po částech pozemků č. kat. 470/38 - trvalý travní porost a č.kat. 735/1 - orná půda v k. ú. Žacléř k pozemku Města Žacléř (zahrádky) č.kat. 470/5 zahrada. Rada města vzhledem ke komplikovaným vlastnickým vztahům konstatuje, že město nebude dále v řešení tohoto problému pokračovat. Rada města bere na vědomí dopis předsedy výboru Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 29, ul. Revoluční, Žacléř pana Františka Nováka. Rada města ukládá starostovi zaslat SVJ v domě čp. 29 a vlastníkům garáží dohodnutý návrh na řešení celé situace. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na poskytování služeb mezi městem Žacléř a společností N-SYS s.r.o., Žižkova 89, Úpice na dodávku konektivity pro městský internet včetně příloh. Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 2 v domě čp. 93, ul. Revoluční, Žacléř. Rada města schvaluje zaplacení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách Kč počínaje červnem 2010, nejdéle však do konce měsíce října Rada města ukládá správě nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Žacléř, Na Pilíři 204 za období leden až květen 2010 ve výši dle přílohy tohoto Z RADY MĚSTA 95. schůze - 2. června 2010 R ada města žádá místní oddělení Policie ČR o spolupráci při řešení problematiky nepořádku a rušení nočního klidu v domech čp. 124, 51, ul. Na Pilíři, Žacléř a za domem čp. 389, ul. B. Němcové, Žacléř. Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na akci Rekonstrukce otopného systému v jídelny a družiny ZŠ Žacléř. Rada města schvaluje zaslání této výzvy těmto firmám Petr Sýpal, Žacléř, Martin Gottlieb, Žacléř, Jan Hynek, Žacléř, Milan Kopper, Žacléř a INTOP-M, spol. s r.o., Mladé Buky. Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro hodnocení nabídek ve složení Radek Ilchmann, Daniel Luštinec, Marek Gracík, Jaroslav Venhauer, Mgr. Karel Ševčík. Rada města schvaluje výzvu k prokázání splnění kvalifikace a podání nabídky na veřejnou zakázku poskytnutí úvěru na projekt Investiční akce města Žacléř podpořené z fondů Evropské unie 2. Rada města schvaluje zaslání výzvy těmto bankám - ČS, a.s., ČMZRB, a.s., KB, a.s., Ge Money bank, a.s. a ČSOB, a.s. Rada města schvaluje oddílu volejbalu TJ Baník Žacléř finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč na pořádání Špekáčkového turnaje ve volejbale, který se bude poprvé hrát i jako memoriál MUDr. Jindřicha Douska. zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje SDH Žacléř finanční příspěvek ve výši Kč na pořádání Dětského dne zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje smlouvy o neinvestičních nákladech na žáky základní školy mezi městem Žacléř a obcemi Královec a Lampertice v předloženém znění. Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise zemědělské a pro životní prostředí ze dne Rada města projednala žádost o likvidaci keře a prořezání a zakrácení větví keřů před domem č. p. 367 v k. ú. Žacléř. Rada města, na základě doporučení komise zemědělské a pro životní prostředí, schvaluje ponechání zeleně ve stávajícím stavu, krajní thuji (zcela dole) udržovat ve stávající výšce. Rada města ukládá tajemnici komise sdělit toto rozhodnutí žadateli a Technickým službám Žacléř zajistit vlastní realizaci opatření. Rada města, na základě doporučení komise zemědělské a pro životní prostředí, schvaluje pokácení stromu dle žádosti SVJ č.p Rada města ukládá tajemnici komise sdělit toto rozhodnutí žadateli a Technickým službám Žacléř zajistit vlastní realizaci opatření. Rada města, na základě doporučení komise zemědělské a pro životní prostředí, schvaluje pokácení smrků za domem č.p. 201 na pozemku č. kat. 678 v k. ú. Bobr. Pokácení břízy schvaluje pouze v případě vydání stavebního povolení na realizaci nástavby domu. Rada města ukládá tajemnici komise sdělit toto rozhodnutí žadateli. Rada města, na základě doporučení komise zemědělské a pro životní prostředí, schvaluje pokácení označených olší na pozemcích č. kat. 55/5 a 55/2. Realizace bude provedena až v Z RADY MĚSTA 96. schůze června 2010 době vegetačního klidu. Rada města ukládá Technickým službám Žacléř, spol. s r.o. zajistit realizaci tohoto Rada města bere na vědomí zápis z 20. jednání komise pro školství, kulturu a sport, které se konalo Rada města schvaluje uspořádání navrhovaných akcí, tj. pokračování tanečního kurzu od září 2010 a uspořádání varhanního koncertu v kostele Nejsvětější trojice v Žacléři. Rada města ukládá tajemnici komise zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje toto doplnění usnesení RM č. 2300/94/ Nájemné za dobu prodloužení platnosti nájemní smlouvy spojené s ujednáním o právu koupě najaté věci nebude z kupní ceny odečítáno. tohoto Rada města schvaluje záměr směny částí pozemků č. kat. 554/1 - trvalý travní porost a č. kat. 554/2 - trvalý travní porost o výměře 140 m 2 ve vlastnictví Mg. Polzera Karla, bytem Trutnov za části pozemku č. kat. 598/1 - ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 195 m 2 ve vlastnictví Města Žacléř v katastrálním území Černá Voda u Žacléře s tím, že za rozdíl 55 m 2 ve prospěch města se stanovuje cena 100 Kč/m 2. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje záměr prodeje zahrádky na části pozemku č. kat. 340/23 - trvalý travní porost o výměře cca 368 m 2 v k. ú. Žacléř v zahrádkové osadě Močál za cenu 25 Kč/ m 2 násobeno koeficientem 1,0525. tohoto Rada města nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku č. kat. 35/1 - trvalý travní porost o výměře 587 m 2 v k. ú. Bobr. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje záměr prodeje bytu č. 370/207 v k. ú. Žacléř se souhlasem stávajícího nájemníka za cenu Kč + hodnota nesplacených zařizovacích předmětů. tohoto Rada města schvaluje pronájem zahrádky na části pozemku č. kat. 997/1 - zahrada o výměře cca 525 m 2 a na stavební parcele č. kat o výměře 12 m 2 v k. ú. Žacléř v zahrádkové osadě Sad manželům Petrovi a Mileně Korniovým, bytem Žacléř, Rýchorské náměstí 89 za cenu 2,50 Kč/m 2 /rok. tohoto Rada města nemá námitek proti ponechání branky u vstupu na pozemek č. kat. 340/7 - trvalý travní porost a č. kat. 819/1 - ostatní plocha v k. ú. Žacléř v zahrádkové osadě Močál s podmínkou jejího neuzamykání. Rada města ukládá majetkovému oddělení sdělit toto stanovisko žadatelce. Rada města schvaluje vyhrazení místa pro stání vozidla pana Waldemara Dintera za domem čp Rada města ukládá starostovi sdělit toto rozhodnutí žadateli a Technickým službám Žacléř, spol. s r.o. provést vyhrazení místa. Rada města schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování mezi městem Žacléř a OSA Praha č. VP_2010_69079 v předloženém znění. Rada města bere na vědomí žádost pana Arnošta Purmanna, bytem Žacléř, náměstí Josefa Čapka 228, o přidělení bytu pro občany v hmotné nouzi. Po uvolnění vhodného bytu bude žádosti vyhověno. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty sdělit toto rozhodnutí žadateli. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 368 poskytnutí půjčky z FRB města Žacléř na zateplení štítových stěn objektu ve výši Kč. Rada města schvaluje splacení dlužného nájemného za pronájem Pivnice U Topola v pravidelných měsíčních splátkách Kč za podmínky včasného placení stanoveného nájemného. Rada města ukládá ekonomickému odboru zajistit realizaci tohoto Rada města bere na vědomí informace o podaných odvoláních k rozhodnutí o odstranění stavby kanalizace Rýchory větev A a B. Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 1 v domě čp. 90. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zaplacení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 500 Kč počínaje měsícem červnem 2010 nejdéle však do konce měsíce června Rada města schvaluje výměnu bytu o velikosti 3+1 v domě čp. 389, ul. B. Němcové, Žacléř (paní Sofia Fišerová) za byt o velikosti 1+1 v domě čp. 388, ul. K. Čapka (Zdeněk Popelka). Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správě nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města nemá námitek proti vyhloubení a následnému napojení vrtu pro potřebu individuálního zásobování vodou na p.p.č. 208/1 a 208/2 v k.ú. Prkenný Důl. Rada města ukládá místostarostovi sdělit toto stanovisko žadateli. Rada města schvaluje kupní smlouvu č mezi VČP Net, s.r.o. Hradec Králové a městem Žacléř na odkup STL plynovodní přípojky pro čp. 339, J. A. Komenského, Žacléř v předloženém znění. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci tohoto Rada města, na základě příslušných ustanovení Zásad č. 02/2007 pro postup při pronájmu obecních bytů, rozhodla o tom, že byt K. Čapka 388/5 1+0 bude přidělen do pronájmu na základě výběrového řízení. nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města ruší usnesení č. 2294/94/2010. Rada města schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení, pronájem bytu č. 388/36 v domě čp. 388, ul. K. Čapka, Žacléř panu Antonínu Ikri, bytem Havířská 221, Žacléř za nabídnutou cenu Kč. nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 č. RR/2010/031-SDH/MV/1-2 mezi Královéhradeckým krajem a městem Žacléř v předloženém znění. 2 3

3 Z RADNICE Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 mandátní smlouvy č. 19/2009 mezi městem Žacléř a SVS Malé Svatoňovice na zajištění technického dozoru investora na realizaci projektu Rozvoj záchranného hasičského systému na česko-polském pohraničí v předloženém znění. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi městem Žacléř a Sdružením Žacléř 2007 na zajištění dodatečných projekčních prací a služeb v předloženém znění. Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou 1. etapa Lucii Serbouskovou, Michala Kloudu a Miroslava Vlasáka, náhradníky Veroniku Lžíčařovou, Kateřinu Hlávkovou a Jaroslava Venhauera. Rada města jmenuje členy komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou 1. etapa Michala Kloudu, Daniela Luštince, Miroslava Roubínka, Jiřího Kaplana a Radka Ilchmanna, náhradníky Lucii Serbouskovou, Martina Šafránka, Romana Bártu, Marka Gracíka a Karla Rychetského. Rada města schvaluje zadávací dokumentací a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dále dle pokynů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika na dodávku čistícího vozu pro projekt Ochrana a racionální hospodaření s vodami povrchovými a podzemními na polsko-českém pohraničí č. PL.3.22/1.2.00/ v předloženém znění. Rada města schvaluje zaslání výzvy k podání nabídky na dodávku čistícího vozu těmto dodavatelům UV SANTECHNIK s.r.o., Miletínská 376, Lišov, AUTO FUTURE, s.r.o., Antala Staška 1966, České Budějovice, I.B.O.S. EU a.s., Dušní 8/11, Praha, FABOK spol. s r.o., Husovo náměstí 10, Mochov a Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí. Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek Michala Kloudu, Veroniku Lžíčařovou a Miroslava Vlasáka, náhradníky Lucii Serbouskovou, Kateřinu Hlávkovou a Jaroslava Venhauera, členy komise pro hodnocení nabídek Daniela Luštince, Radka Ilchmanna, Miroslava Roubínka, Václava Tomana a Michala Kloudu, náhradníky Martina Šafránka, Marka Gracíka, Pavla Mokoše, Jaroslava Venhauera a Veroniku Lžíčařovou. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování posouzení vlivů změny č. 2 územně plánovací dokumentace města Žacléř mezi městem Žacléř a Mgr. Karlem Houdkem v předloženém znění. ve výši 5.000,-Kč Domovu důchodců Lampertice na zlepšení péče o klienty tohoto Domova. zajistit realizaci tohoto ve výši Kč občanskému sdružení Borflossrock na pořádání stejnojmenné akce, která se bude konat ve sportovním areálu TJ Baník Žacléř. zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,-Kč Rýchorskému autoklubu Žacléř na pořádání akce tajný výlet, který bude uspořádán pro širokou motoristickou veřejnost 26. a 27. června Rada města ukládá starostovi a ekonomickému odboru zajistit realizaci tohoto ve výši Kč Hradní společnosti Aichelburg, o.s. Velká Úpa na pořádání akce setkání potomků krkonošské šlechty, které se bude konat při příležitosti 300. výročí naplnění smlouvy o průběhu hranic v Krkonoších června zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje rezervaci jednoho parkovacího místa pro vozidlo zásobování v pracovní dny od 6.00 do hod. Vyhrazené parkovací místo bude hned první místo za křižovatkou ulic Komenského a Na Pilíři za dopravní značkou ukončující zákaz zastavení. Rada města ukládá starostovi a Technickým službám Žacléř, spol. s r.o. zajistit realizaci tohoto Rada města schvaluje panu Lukáši Kammelovi umístění včelích úlů na pozemek ve vlastnictví města Žacléř p.č. 445/1 louka v k.ú. Žacléř dle předloženého nákresu. Rada města ukládá starostovi sdělit toto rozhodnutí žadateli. Rada města bere na vědomí dopis Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství o doručení návrhu dohody těžební organizace GEMEC-UNION, a.s. s městem Žacléř na vyřešení střetu zájmu při dobývání ložiska černého uhlí. Rada města ukládá starostovi zaslat na Krajský úřad usnesení zastupitelstva města č. 422/24-ZM-2010 ze dne Rada města schvaluje přidělení bytu č. 13 v ul. Havířská I, č. p. 217 v Žacléři o velikosti 1+0 panu Arnoštu Purmannovi, na základě jeho žádosti přidělení bytu pro občany v hmotné nouzi od Rada města ukládá oddělená hospodaření s byty a správě nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města neschvaluje snížení dlužného nájemného za byt č. 13 v domě čp. 217, ul. Havířská, Žacléř o vložené investice do oprav bytu. Rada města schvaluje splacení dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním tohoto bytu v minimálních měsíčních splátkách 500 Kč počínaje červencem 2010 nejdéle však do konce října Do dlužné částky nebude započítáno penále. Rada města ukládá správě nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města bere na vědomí informaci Ministerstva životního prostředí ČR o ukončení procesu posuzování vlivu stavby 2 větrné elektrárny Královec na životní prostředí. Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku zahrádky v zahrádkové osadě Sad v k. ú. Žacléř dle nájemní smlouvy č. j. Maj.-1727/2007/Il. z , a to dohodou k Rada města schvaluje záměr prodeje zahrádky v zahrádkové osadě Sad v k. ú. Žacléř na části pozemku č. kat. 997/1 - zahrada o výměře cca 328 m2 a na stavební parcele č. kat o výměře 12 m2 za cenu 25 Kč/m2 násobeno koeficientem 1,0525. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto Rada města, na základě příslušných ustanovení Zásad č. 02/2007 pro postup při pronájmu obecních bytů, rozhodla o tom, že byt K. Čapka 388/ bude přidělen do pronájmu na základě výběrového řízení. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správě nemovitostí zajistit realizaci tohoto Plná znění usnesení z rady města a zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléř. M. Vlasák VOLNÉ BYTY Město Žacléř, na základě příslušných ustanovení Zásad č. 02/2007 pro postup při pronájmu obecních bytů, rozhodlo o tom, že byty K. Čapka 388/ a 388/5 1+0 budou přiděleny do pronájmu na základě výběrového řízení. Sledujte úřední desku města, kde budou vyhlášeny přesné problémy. SPOLEČENSKÁ KRONIKA ŽIVOTNÍ JUBILEA ČERVENEC 2010 Paní Hana Bepková, Annelies Görnerová, Růžena Hampelová, Štefana Jirásková, Marie Koubová, Jaroslava Kuželková, Ilonka Lankašová, Věra Machová, Danuše Meissnerová, Božena Mervatová, Edeltraud Minaříková, Dobroslava Prouzová, Milena Pryclová, Hana Richterová, Vlasta Rufferová, Erika Schmidtová, Hildegard Surmayová, Jana Švajcrová a pánové Jan Baudisch, Miroslav Čermák, Jaroslav Fronc, Zdeněk Chalupník, Rudolf Jeschke, Josef Kirchschlager, Rudolf Malý, Michal Marikanič, Jaroslav Moravec, František Starý, Rudolf Šikal, Josef Šimek a Václav Venhauer. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu. Vydává město Žacléř, r.č.mk ČR E 12878, Příspěvky zasílejte em Otištěné názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Cena 2 Kč. 4 Ž acléřský AKTUALITY KNIŽNÍ NOVINKA Ž ádná nemoc není veselá, ale proplakat ji celou, to by nebylo zrovna dobré. Knížka, SKOČTE SI S PRSAMA, je v tomto smyslu lepší než kapesník. Statistiky mezinárodní organizace The European Breast Cancer Coalition, potvrzují, že v Evropě onemocní rakovinou prsu každá desátá žena. Když se zkušená redaktorka Táňa Pikartová vydala sbírat informace o její léčbě netušila, že bude zrovna tou desátou. Zážitky z komunity obdobně postižených žen a jejich blízkých, tedy i mužských, rodin, přátel, profesních týmů, se proměnily v reportážní novelu. Není to černý humor, protože stále na konci cítíme společné heslo: CHCI SE VYLÉČIT! Lepší je se zasmát, než se zbláznit! Napomáhají tomu také intimně humorné kresby, tzv. ňadrovky, celoživotního specialisty na lyrickou perokresbu ženských prsou Jana Steklíka. autorka: Táňa PIKARTOVÁ, PROJEKT PRO ZDRAVÍ ŽACLÉŘ SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE PRO KAŽDÉHO DEN ZDRAVÍ S NORDIC WALKINGEM 17.července ŽACLÉŘ, AREÁL BRET ZAČÁTEK AKCE V HOD - PORADNA JAK SE SPRÁVNĚ OBLÉKAT PRODEJ SPORTOVNÍHO OBLEČENÍ PRINCIP CIBULE A MNOHEM VÍCE - časopis WILD CAT - ZDARMA P ředstavujeme vám nový projekt jehož záměrem je vytvořit seriál akcí, které přinesou obyvatelům Žacléře a blízkého okolí možnost aktivně trávit volný čas. Akce na, které účastníci prožijí celý sobotní den. Budou moci vyzkoušet nové věci, získat motivaci a užit si pěkné zážitky. Dopřát veřejnosti sportovně - kulturní vyžití. To vše atraktivní a zábavnou formou. - AUTORSKÉ ČTENÍ - (knižní novinka) SKOČTE SI S PRSAMA, autorka: Táňa PIKARTOVÁ - SPOLEČNÝ VÝLET a GARDEN PARTY Partneři: - KURZ NORDIC WALKING SPRÁVNÉ TECHNIKA SEVERSKÉ CHŮZE - TEST CENTRUM HOLE BIRKI K ZAPŮJČENÍ ZDARMA 5

4 AKTUALITY ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA p edprogram: hod. fotbalové utkání Vstupné 60,- K, d ti do 15 let v doprovodu rodi zdarma ŽOLD EPITAF ZEM D LSK LSKÉ DRUŽSTVO SILENT AVENGER STRANGE PŘILÉTLO K NÁM UFFO Nechte se mýlit nejedná se o neidentifikovaný létající předmět na obloze, jehož podstatu není možné racionálně vysvětlit. Řeč je o čerstvě dokončeném Společenském centru v Trutnově, které dostalo název UFFO. Z poloviny skleněná budova nabídne především variabilní vnitřní prostory pro divadlo, koncerty i další volný čas. Po dvou letech od začátku výstavby má město Trutnov novou dominantu moderní architektury. Název UFFO nese po místním rodákovi Uffo Hornovi, který zde v 19. století působil v kulturním dění. Budovu ve tvaru kvádru navrhlo pražské AG Studio a na celkových nákladech 480 milionů korun se krom dobrovolných příspěvků občanů podílely 180 miliony i strukturální fondy Evropské unie. se stal mediálním partnerem UFFA a proto vás budeme průběžně informovat o novinkách a chybět nebudou ani soutěže o vstupenky na představení. MATEŘSKÁ ŠKOLKA POHÁDKA Prázdninový provoz: MŠ uzavřena (v této době zajišťuje provoz MŠ Na Pilíři) Od bude MŠ opět otevřena. Nové kamarády zveme spolu s rodiči na adaptační zvykání ve dnech vždy od hodin. MATEŘSKÁ ŠKOLKA POHÁDKA Nastal čas prázdnin a my jsme se všichni rozloučili se školním rokem, během kterého jsme se stihli naučit mnoho pěkných her, písniček a básniček, dozvěděli se spoustu nových poznatků a zajímavostí a prožili krásné chvíle při různých akcích, soutěžích a výletech. Rozloučili jsme se také s předškoláky, z nichž se přes prázdniny stanou opravdoví školáci a my jim přejeme úspěšný vstup do základní školy. Nechceme se však jen loučit, chceme také poděkovat a to všem, kteří s námi po celý rok spolupracovali. Za celoroční dobrou spolupráci děkujeme kabelové televizi Žacléř, panu Ilchmanovi a Rychlé rotě a všem sponzorům Restauraci Diana, panu Ticháčkovi, veterináři MVDr. Lunterovi, firmě Keramtech, samoobsluze Rýchorka, paní Monice Melesíkové a manželům Pospíšilovým ze třídy Koťátek. Přejeme všem krásné a slunečné léto plné pohody a těšíme se v září nashledanou Za kolektiv MŠ Jana Nagyová MATEŘSKÁ ŠKOLKA NA PILÍŘI - děkuje Děti a učitelky MŠ Na Pilíři děkují manželům Gracíkovým za předpěstování a vysazení živého plotu na školní zahradě. Zahrádka tak bude nejen hezčí, ale keře budou sloužit také jako zástěna před prachem a hlukem z ulice. Zároveň manželům Gracíkovým děkujeme za uskutečnění tradičních závodů na kolech, koloběžkách a odstrkovadlech, které se u dětí těší velké oblibě. Soutěž byla pořádána pod patronací Rýchorského autoklubu v Žacléři. Děkujeme také všem, kteří naší mateřskou školu sponzorují a kteří s námi spolupracují. (Bufet Holub, Penzion a restaurace Diana, KERAMTECH s.r.o., GALUS Industries s.r.o.,tiny CZ s.r.o. a Ing. F. Janata, ZO KSČM, Klub žen, OTESÁNEK s.r.o., pí J. Matušíková,p. L. Živný ) Dále patří poděkování všem spoluobčanům a divákům za finanční a věcné příspěvky při karnevalovém průvodu. Děkujeme a přejeme krásné prázdniny. Děti a učitelky MŠ Na Pilíři Khang Nguyen Dinh KRAKONOŠ Elektromontáže a opravy Libor KLENNER SPORT DĚTI A PROBLÉMY S POHYBOVÝM ÚSTROJÍM NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY (PRAKTICKÝ LÉKAŘ RADÍ) Jakou pohybovou aktivitu lze dětem doporučit, jaká naopak není vhodná? To je velmi je individuální. Pro každé dítě je samozřejmě pohybová aktivita přímo nutná a žádoucí. Neomezuji proto žádné zdravé dítě v jakékoli pohybové aktivitě. Výhrady ale mám k tomu, když si tatínek usmyslí, že z jeho čtyřletého synka bude nový Jágr či Baroš, a dítě se dostane do víru vícefázových tréninků každý den, soboty neděle nevyjímaje. Taková zátěž je samozřejmě pro rostoucí dětský organismus naprosto nevhodná a může navodit nejen potíže somatického charakteru, ale někdy i problémy psychické. Takže pohybovou aktivitu a sport samozřejmě ano, ale v rozumné míře. dlouhodobé vysedávání u počítače? Hlavním nešvarem této doby je, když dítě, které prakticky celý den sedí ve škole, přijde domů a zase sedí dlouho do pozdních večerních hodin u počítače. Rodiče by neměli zapomínat na pohyb dítěte, ať už ve sportovním kroužku, nebo třeba jen procházku s rodinou. 6 Nakolik škodí dětskému pohybovému aparátu 7

5 KULTURA CO SE DĚJE V KNIHOVNĚ KULTURA ZA KULTUROU ZVE MUZEUM ŽACLÉŘ SETKÁNÍ S VESELÝMI DRUHÁČKY seriálů pro chlapce, neúnavný a neohrožený propagátor ideálů skautingu, nacisty i komunisty perzekuovaný, čestný člověk a vzorný syn (o maminku se staral až do její smrti, dožila se 102 let). Více o autorovi najdete také na NA KOLE ČI PĚŠKY PO STOPÁCH SOCHAŘE EMILA SCHWANTNERA TRADIČNÍ PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ Pošmourné dopoledne rozsvítilo účastníkům besedy rozverné a zajímavé povídání o dětském spisovateli, ilustrátorovi Ondřeji Sekorovi a jeho nejznámější knize Ferda Mravenec. Děti překvapily a potěšily svou připraveností, tematicky zaměřenými básničkami, zpěvem i ve vlastní choreografii provedeným tanečkem a vydařenými mravenčími obrázky. Děkujeme paní učitelce Martincové a jejím žáčkům za sluníčkovou a hřejivou atmosféru, která setrvala v knihovně ještě dlouho po jejich odchodu. PRVŇÁČCI A POHÁDKOVÉ BABIČKY O příjemné a nezapomenutelné chvíle se již tradičně zasloužily členky Klubu žen Žacléř, paní Krejcarová, Kučerová a Fialová. Rolí pohádkových babiček se zhostily s velikým citem. Ve všech přítomných si předčítáním od srdíčka, z knihy J. Čapka Povídání o pejskovi a kočičce, získaly vděčné a zaujaté posluchače. Děkujeme babičkám, kantorkám Chmelíkové a Müllerové i dětem za vydařené milé setkání. ZVÍDAVÍ PRCKOVÉ ZE ŠKOLKY V KNIHOVNĚ Další příjemnou návštěvou v knihovně byli nejmenší ze žacléřské mateřinky Pohádka. Před jejich plánovaným výletem do Babiččina údolí si prohlédli naši celoročně nainstalovanou výstavu Babička od B. Němcové (více než 60 různých vydání). Čekalo je povídání o Barunce, kněžně Zaháňské, Ratibořicích a ukázky z filmu Babička. Za odměnu, protože byli pozorní a moc hodní, si poslechli pohádku a pozdravil je také náš šotek Knihovníček. Děkujeme učitelkám Levové a Vašatové i dětičkám a těšíme se na slíbené obrázky z výletu. SVĚDECTVÍ A FAKTA O OSOBNOSTECH Jaroslav Foglar Osobností měsíce července je Jaroslav Foglar - Jestřáb - 6. července 1907 Praha 23. ledna 1999, autor dobrodružných knih a kreslených Děkujeme všem účastníkům krásné tradice uvádění novopečených čtenářů mezi členy knihovny. Více očima šotka Knihovníčka na a v knihovně. Knihovna o prázdninách - Změna UPOZORŇUJEME VEŘEJNOST NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY V MĚSÍ- CÍCH ČERVENCI A SRPNU. NAJDETE JI NA CZ A NA VSTUPNÍCH DVEŘÍCH KNIHOVNY. CESTY ZA LEGENDAMI 2. ZÁŽITKY Z RATIBOŘIC Sluncem rozpálené rozkvetlé Babiččino údolí nás uvítalo se svými památkami a oživlými postavami z Babičky od B. Němcové. Moudrá babička, oduševnělá okatá Barunka, něžná Adélka, krásná vévodkyně Kateřina Zaháňská, spanilá komtesa Hortenzie, rázná mlynářka Rudrová, rozšafný myslivec a další a další. Také růžový empírový zámek, jeho bohatý interiér i jedno z nejkrásnějších českých sousoší babičky, vnoučátek a psích přátel (dumali jsme, který z nich je Sultán či Tyrl). Svou zelenou náručí nás objal starodávný majestátní a tajemný park. Trochu přehřátí, ale spokojení a bohatší o zajímavé dojmy jsme se všichni výletníci (členky Klubu žen Žacléř, paní učitelka Kooperová se svými žáčky a naši dětští i dospělí čtenáři) shodli, že jsme zde určitě nebyli naposledy. Tak na viděnou příště, kouzelné údolí! Dnes Vám dáme tip na výlet do známých míst v žacléřském regionu spojený s poznáváním historie. Vydáme se po stopách významného sochaře Emila Schwantnera narozeného v nedalekém Královci. Emil Schwantner (* 1890 Královec Schönebeck/Elbe) nastoupil roku 1905 do učení do žacléřské porcelánky k modeláři Hartmannovi, tento rozpoznává u mladého hocha velké nadání a doporučuje jej ke studiu na keramické škole v Teplicích za podpory majitele žacléřské porcelánky pana Pohla, následují studia v Praze u Václava Myslbeka a Jana Štursy. Schwantner vytvářel působivé plastiky zvířat, hřbitovní plastiky a pomníky obětem I. světové války, pracoval také na rozsáhlém cyklu Tanec smrti, který bohužel nedokončil. Několik děl, přesně 3 (resp. možná 4 vše si osvětlíme níže), můžeme obdivovat v našem blízkém okolí. Výlet můžeme zahájit v městském muzeu na Rýchorském náměstí, kde je mimo jiné představen život a dílo tohoto sochaře. Pokračujeme kolem žacléřské porcelánky do Bobru, kde Schwantner navštěvoval školu v čp. 101 a vypravíme se do Černé Vody. Při modré turistické stezce směřující přes Černou Vodu do Královce stojí první z plastik Emila Schwantnera pomník věnovaný obětem I. světové války se jmény padlých mužů pocházejících z Černé Vody. Pískovcový pomník stojí v zahradě bývalého Lahmerova hostince čp. 52. Druhou plastiku, také věnovanou obětem I. světové války, nalezneme při hlavní silnici nedaleko obecního úřadu ve Schwantnerově rodném Královci. Z Královce budeme pokračovat do Bernartic a následně Křenova po modré a poté žluté turistické značce až k Vile Křenov. Před Vilou Křenov, v níž od 20. letech 20. stol. žili majitelé žacléřské porcelánky - rodina Theodora Pohla, n a l e z n e m e další dílo Emila Schwantnera, tentokráte pískovcovou kašnu s motivem fauna s žabákem a zvířecími motivy. V příjemně situované a útulné Vile Křenov je možné se občerstvit, otevřeno vždy v pátek a sobotu od 16,00 22,00 h po telefonické domluvě (gsm: ) i v ostatních dnech. Po žluté značce se poté opět vracíme do Žacléře. A nyní malá záhada nakonec. Za kostelem Nejsvětější Trojice v Žacléři se nachází socha Krista z roku 1935, o níž se traduje, že také pochází z dílny Emila Schwantnera, písemné prameny, které by dokládaly jeho autorství, však doposud nebyly nalezeny. Eva Rennerová 8 9

6 KULTURA TÉMA KULTURNÍ DŮM ŽACLÉŘ NEZAPOMÍNEJME NA SVÉ DOMÁCÍ MILÁČKY KULTURNÍ DŮM DĚTEM 10 Dětský karneval s VOSOU, pořádaný poslední květnovou neděli v Kulturním domě u příležitosti dětského dne, se vydařil. Nádherné masky, které vytvořili maminky, tatínkové, babičky a dědové, naplnily taneční sál. Každý dětský účastník dostal malý balíček se sladkostmi a nejlepší masky byly odměněny hodnotnou cenou. Také za účast v různých soutěžích, jejichž organizátorem byla VOSA, získaly děti za odměnu nafukovací balónek, dřevěného panáčka či jinou maličkost. Tímto děkuji Ing. Zdeňku Adamcovi, který financoval zakoupení hraček pro nejkrásnější masky. Poděkování patří i firmě Gemec a.s. AKCE V ČERVENCI DISCOPÁRTY - ZVE VÁS OTT AS BAR DJ Scoty DIVADLA NA DOVOLENÉ? ALE KDEPAK! Ačkoliv by se mohlo zdát, že počínaje letními prázdninami zavírají divadla své sály a herci tráví léto odpočinkem a nabíráním sil na novou divadelní sezonu, pravda je leckde jiná. Letní divadelní scény u nás v posledních letech zažívají boom. A důvodů je hned několik: představení v plenéru pod letní noční oblohou mají nepochybně nezaměnitelné kouzlo, dramaturgie letních scén bývá většinou velmi atraktivní co se týče titulu i hereckého obsazení a ač se Případné změny vyhrazené vždy nejedná o úplně levnou záležitost, těší se letní scény poměrně velkému zájmu publika. Přinášíme Vám proto několik tipů na letní výlet za letním divadlem a to nejenom za tím plenérovým! METROPOLITNÍ LÉTO HEREC- KÝCH OSOBNOSTÍ nabízí již po několikáté velmi bohatý program na dvou scénách: ve Švandově divadle na Smíchově a pod širým nebem na Letní scéně na Vyšehradě. Letošním hitem bude muzikál Hello, Dolly! ve zbrusu novém zpracování s živým orchestrem a Ivanou Chýlkovou v titulní roli, a to bez alternace! Více najdete na LETNÍ LETNÁ je srpnový mezinárodní festival nového cirkusu a divadla s velmi ojedinělým programem i bohatou nabídkou pro Vaše ANKETA PRO OBČANY ŽACLÉŘE: Máte představu, jaké kulturní akce by jste si v Kulturním domě přáli? a městu Žacléř, za úhradu vystoupení agentury VOSA. Za sponzorské dary děkuji i firmám KERAM- TECH s.r.o., KASPER KOVO s.r.o. a SDH Žacléř. Věřím, že se brzy shledáme na další akci v Kulturním domě, že se nás sejde zase o trochu víc. Kultura patří k životu a my, dospělí bychom být dětem příkladem. Jarmila Sýpalová, vedoucí Kulturního domu ratolesti! Místem konání je Letenský park a zdrojem informací o Letní Letné web festivalu LETNÍ SCÉNA DIVADLA UNGELT je naším posledním tipem. Nachází se ve starobylé malebné části Hradčan pod Loretou na Novém Světě a již pošesté bude nabízet výjimečná divadelní představení a koncerty pod širým nebem. Budete mít možnost vidět takové osobnosti jako Martu Kubišovou, Vilmu Cibulkovou, Oldřicha Kaisera nebo Chantall Poullain a mnoho dalších, kompletní program najdete na Krásné léto s ojedinělými divadelními zážitky Vám přeje redakce portálu DIVADLODNES.CZ.... Napište nám prosím Vaše náměty, připomínky, nápady a přání.... Anketní lístek prosím odstřihněte, přání napište a vhoďte do schránky, která visí u vchodu Kulturního domu DĚKUJEME ZA VAŠE ODPOVĚDI JAK A PROČ CHRÁNIT SVÉ ZVÍŘE PŘED VNĚJŠÍMI PARAZITY Text: MVDr. Pavla Lunterová. Je bezesporu téma, které je v tomto ročním období víc než aktuální. Zdaleka nejčastěji nás potrápí blechy, klíšťata a svrab. Ostatní parazité se objevují mnohem vzácněji, proto si dovolíme je pro tentokrát opominout. BLECHY Rčení našich babiček a dědů, že každý správný pes má blechy, se stává v době sdílení našich bytů (a často i postelí) s našimi zvířaty, stále méně přijatelné. Nejčastěji je to blecha kočičí (Ctenocephalides felis), která navzdory svému jménu stejně ráda navštíví jak kočku, tak psa i s jejich pánem a obdaří je svědícími bodanci. Blechy se živí krví svých hostitelů a velké komplikace může způsobit alergie na bleší bodnutí. Postižené zvíře se úporne škrábe a na poškozené kůži se snadno rozvine nepříjemná dermatitida. Blechy jsou též mezihostitelé tasemnice psí (Dipylidium caninum). Pes, ale i člověk, se mohou nakazit náhodným pozřením blechy. Že je zvíře zablešené poznáme nejčastěji podle toho, že se škrábe a při prohlídce srsti v oblasti krku a beder nacházíme hnědavé hrudky blešího trusu. Živé blechy uvidíme snadno na břiše nebo v tříslech. KLÍŠŤATA Druhým nejčastějším zevním parazitem je v tomto období klíště. V naší oblasti se setkáváme s klíštětem obecným (Ixodes ricinus). Kromě nepříjemného erytému v místě uchycení s sebou stále častěji přínášejí riziko nakažení Lymskou boreliosou. Toho nejsou ušetřeni ani naši čtyřnozí přátelé, lze je ale nechat preventivně vakcinovat. Pokud se chystáte se zvířetem na dovolenou do více zamořených oblastí, stojí tato možnost určitě za zvážení. Vhodnou prevencí je použití antiparazitárních prostředků - viz. níže. Důležité je přichycená klíšťata co nejdříve odstranit. Pokud je infekční klíště sejmuto do 24 hodin, riziko nákazy je minimální. Přisátá klíšťata odstraňujte speciální pinzetou a místo vpichu dezinfikujte jodem nebo tea-tree olejem. Při potřísnění rukou krví si ruce hned umyjte. PREVENCE : - spoty - neboli přípravky určené k nakapání na kůži - látka se v tekuté podobě nakape zvířeti mezi lopatky. Aplikace je pohodlná a ůčinek dlouhodobý. - obojky - jsou napuštěné látkou, která se vstřebává a vylučuje kůží. Podle typu účinek trvá 3 měsíce až celou klíšťovou sezonu. Nevýhodou může být nebezpečí při kontaktu s dětmi a u některých druhů mírný zápach antiparazitika. Výhodou je možnost sejmutí při alergii na úcinnou látku. - spreje - zvlhčí se jimi srst zvířete, úcinkují podle druhu jednorázově, nebo dlouhodobě. - pudry - platí to samé, jako u sprejů, nevýhodou je náročnější aplikace. Existují také kombinované preparáty, kterymi lze zvíře zároveň odčervit. Důležité u antiparazitik je přísně dodržet, pro koho jsou určená. Řada preparátů pro psy je pro kočky toxická, proto kočkám podávejte zásadně výrobky pro ně výslovně určené. Jakékoliv vaše dotazy rádi zodpovíme v naší Veterinární poradně na Rýchorském náměstí. S přáním prožití pěkných letních dnů se loučí MVDr. Pavla Lunterová. 11

7 KULTURA TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2010 H udební příznivci se mohou těšit na hudební vystoupení na Krakonošově náměstí vždy ve středu a v pátek od 16:30 do 18:00 hodin, vstup je zdarma. pátek EFFECT středa PPP pátek BENJAMING BAND středa COUNTRY BAND BONANZA VELKÁ PRÁZDNINOVÁ FOTOSOUTĚŽ Prázdniny jsou tu a s nimi i spousta nových poznání, zážitků a seznámení. Připravili jsem pro vás soutěž o nejhezčí fotografii z prázdnin nebo dovolené, která začíná 1. července a končí 30. srpna. V září všechny došlé fotografie vyhodnotíme a v říjnovém i se dozvíte, kdo vyhrál. S vítězem přineseme opět krátký rozhovor v minizprávičkách. Proto neváhejte, posílejte své fotografie na připište heslo PRÁZDNINY a krátký popisek co vaše fotografické oko zachytilo. Na jaké ceny se můžete těšit? Například na lístky do nově otevírajícího se divadla UFFO v Trutnově, firma BIRKI věnovala hole pro nordic walking nebo si počtete v některé pátek BEJLÍ středa MESCALERO pátek LITH - INN O WEVIDLE z publikací od vydavatelství GRADA. Dívejte se pozorně kolem sebe, každá chvilka či okamžik se dá zvěčnit. Těšíme se na vaše příspěvky. Krásné prázdninové dny přeje Kabelová televize. středa DUO PLECHÁČ pátek PEPA LÁBUS A SPOL. 12

www.zaclerska70.cz. Děkujeme za pochopení, Žacléřský Zpravodaj UFFO JE TU!

www.zaclerska70.cz. Děkujeme za pochopení, Žacléřský Zpravodaj UFFO JE TU! 09/2010 22. r o č n í k www.zacler.cz, @zacler.cz 1 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 www.zaclerska70.cz. Vážení spoluobčané, kvapem se blíží konec tohoto volebního období a 15. 16. října nás čekají volby

Více

Váš Žacléřský zpravodaj

Váš Žacléřský zpravodaj ŽACLÉŘ žije SPORTEM A VÁNOČNÍ ATMOSFÉROU!!!! Vánoce jsou časem pohody, klidné atmosféry a přátelských setkání Přijměte tedy pozvání na VÁNOČNÍ VÝLET a DÝCHÁNEK NA HUBERTUSCE V PÁTEK 24. PROSINCE 11.30

Více

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, na léto roku 2013, které se pomalu stává minulostí, budeme vzpomínat jako na jedno z nejteplejších. Krásné počasí umožnilo

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Únor 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí Sportovní

Více

cena 5 Kč Komentář starosty

cena 5 Kč Komentář starosty cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi a nastává letní čas, čas prázdnin a dovolených, kdy se všichni těšíme na chvíle odpočinku v kruhu svých blízkých

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Svût pfiírody a lidí Dny âeského v carska 3. 9. 2005

Svût pfiírody a lidí Dny âeského v carska 3. 9. 2005 256 krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč 4. července 2005 Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde do 25. ãervence Svût pfiírody a lidí Dny âeského v carska 3. 9. 2005 Historie školství má další knihu. Tentokrát vznikla

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.CZ Statut Medláneckého zpravodaje STRANA 4 Výsledky Pošli přání 2015 STRANA 6 Sokol Medlánky STRANA 11 ČÍSLO 3 / 2015 Fotografie

Více

28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč

28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč 28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč pořádali různé společenské akce, a tím tak přispěli ke zkvalitnění a zpříjemnění jejich života. Chtěla bych touto cestou

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Pomník Josefa II. v Broumově. Slavnostní odhalení pomníku v Broumově. červenec 2007. Broumovský zpravodaj

Pomník Josefa II. v Broumově. Slavnostní odhalení pomníku v Broumově. červenec 2007. Broumovský zpravodaj Pomník Josefa II. v Broumově. Slavnostní odhalení pomníku v Broumově. Broumovský zpravodaj červenec 2007 Obsah... Pomník císaře Josefa II.... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Společenská kronika...

Více

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22.

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22. Listy Prahy14 červenec srpen obsah měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 7 8/2011 Prázdninové výlety Kam v létě Olympiáda Anežka Česká z Prahy 14 str. 19 22 seniorů str. 26 27 v

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více