NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod"

Transkript

1 NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod

2 Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky GRUNDFOS ALPHA2, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: Směrnice pro nízkonapět ové aplikace (2006/95/ES). Použitá norma: EN :2003. Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (2004/08/ES). Použité normy: EN 5504-:2006 a EN :997. Směrnice o požadavcích na ekodesign (2009/25/ES). Oběhová čerpadla: Nařízení Komise č. 64/2009. Použité normy: EN 6297-:202 a EN :202. Bjerringbro,. září 20 Jan Strandgaard Technical Director Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej Bjerringbro, Denmark Osoba oprávněná sestavit technický soubor a zplnomocněná podepsat prohlášení o shodě ES. 2

3 Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana. Bezpečnostní pokyny 3. Všeobecně 3.2 Označení důležitosti pokynů 3.3 Kvalifikace a školení personálu 3.4 Rizika při nedodržování bezpečnostních pokynů 4.5 Dodržování zásad bezpečnosti práce 4.6 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele a obsluhu 4.7 Bezpečnostní pokyny pro údržbářské, kontrolní a montážní práce 4.8 Svévolné provádění úprav na zařízení a výroba náhradních dílů 4.9 Nepřípustné způsoby provozu 4 2. Symboly použité v tomto návodu 5 2. Varovné symboly použité ve stručném návodu Štítky 5 3. Obecné informace 6 3. Specifikace systému Použití Čerpané kapaliny Relativní vlhkost vzduchu Třída krytí Teplota kapaliny Tlak v soustavě Okolní teplota Úroveň akustického tlaku Tlak na vstupu 7 4. Identifikace 8 4. Typový štítek Typový klíč 8 5. Mechanická instalace 9 5. Instalace Polohy svorkovnice Umístění v otopných soustavách a soustavách teplé vody Umístění v klimatizačních soustavách a soustavách studené vody Změna polohy svorkovnice Izolace tělesa čerpadla Klimatizační soustavy a soustavy studené vody 0 6. Elektrická instalace 7. Ovládací panel 2 7. Prvky na ovládacím panelu Displej Světelná políčka k indikaci nastavení čerpadla Světelné políčko k indikaci stavu automatického redukovaného nočního provozu Tlačítko pro aktivaci nebo deaktivaci funkce automatický redukovaný noční provoz Tlačítko k volbě nastavení čerpadla 3 8. Nastavení čerpadla 4 8. Nastavení čerpadla pro dvoutrubkové otopné soustavy Nastavení čerpadla pro jednotrubkové otopné soustavy Nastavení čerpadla pro podlahové otopné soustavy Nastavení čerpadla u soustavy teplé vody Změna z doporučeného na alternativní nastavení Řízení čerpadla 6 9. Automatický noční redukovaný provoz 7 9. Použití automatického nočního redukovaného provozu Funkce automatického nočního redukovaného provozu 7 0. Soustavy s obtokovým ventilem mezi přívodní a vratnou potrubní větví 8 0. Účel obtokového ventilu Obtokový ventil s ručním ovládáním Automatický obtokový ventil (řízený termostaticky) 8. Spuštění 9. Před uvedením do provozu 9.2 Odvzdušnění čerpadla 9.3 Odvzdušňování otopných soustav 9 2. Nastavení a výkon čerpadla Vztah mezi nastavením a výkonem čerpadla Přehled poruch Technické údaje a instalační rozměry Technické údaje Instalační rozměry, GRUNDFOS ALPHA2 XX-40, XX-50, XX Instalační rozměry, GRUNDFOS ALPHA A, A Charakteristické křivky Interpretace charakteristických křivek Poznámky k charakteristickým křivkám Charakteristické křivky, ALPHA2 XX Charakteristické křivky, ALPHA2 XX Charakteristické křivky, ALPHA2 XX Charakteristické křivky, ALPHA A Charakteristické křivky, ALPHA A 3 6. Příslušenství Tepelně-izolační kryty Likvidace výrobku 33. Bezpečnostní pokyny. Všeobecně Varování Použití tohoto výrobku vyžaduje zkušenosti a znalosti výrobku. Osobám s omezenou fyzickou nebo duševní způsobilostí je zakázáno používat výrobek, výjimkou může být tato osoba, která je pod dohledem osoby zodpovědné za bezpečnost a byla řádně vyškolená na obsluhu tohoto výrobku. Děti nesmí obsluhovat, ani hrát si s tímto výrobkem. Tyto provozní předpisy obsahují základní pokyny, které je nutno dodržovat při instalaci, provozu a údržbě čerpadla. Proto je bezpodmínečně nutné, aby se s ním před provedením montáže a uvedením zařízení do provozu seznámil příslušný odborný personál a provozovatel. Tento návod musí být v místě používání čerpadla neustále kdispozici. Přitom je nutno dbát nejen bezpečnostních pokynů uvedených v této stati všeobecných bezpečnostních předpisů, nýbrž i zvláštních bezpečnostních pokynů. které jsou uvedeny v jiných statích..2 Označení důležitosti pokynů Pokyny uvedené přímo na zařízení, jako např.: šipka udávající směr otáčení, označení pro přípojky přívodu kapalin, musí být bezpodmínečně dodržovány a příslušné nápisy musí být udržovány v dokonale čitelném stavu..3 Kvalifikace a školení personálu Osoby určené k montáži, údržbě a obsluze, musí být pro tyto práce řádně vyškoleny a musí mít odpovídající kvalifikaci. Rozsah zodpovědnosti, oprávněnosti a kontrolní činnosti personálu musí přesně určit provozovatel. 3

4 .4 Rizika při nedodržování bezpečnostních pokynů Nedbání bezpečnostních pokynů může mít za následek ohrožení osob, životního prostředí a vlastního zařízení. Nerespektování bezpečnostních pokynů může také vést i k zániku nároků na garanční opravu. Konkrétně může zanedbání bezpečnostních pokynů vést například k nebezpečí: selhání důležitých funkcí zařízení, nedosahování žádoucích výsledků při předepsaných způsobech provádění údržby, ohrožení osob elektrickými a mechanickými vlivy..5 Dodržování zásad bezpečnosti práce Je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, existující národní předpisy týkající se bezpečnosti práce a rovněž interní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele..6 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele a obsluhu Při provozu zařízení nesmějí být odstraňovány ochranné kryty pohybujících se částí. Je nutno vyloučit ohrožení elektrickým proudem (podrobnosti viz příslušné normy a předpisy)..7 Bezpečnostní pokyny pro údržbářské, kontrolní a montážní práce Provozovatel se musí postarat o to, aby veškeré opravy, inspekční a montážní práce byly provedeny autorizovanými a kvalifikovanými odborníky, kteří jsou dostatečně informováni na základě podrobného studia tohoto montážního a provozního návodu. Zásadně se všechny práce na zařízení provádějí jen tehdy, je-li mimo provoz. Bezpodmínečně musí být dodržen postup k odstavení zařízení z provozu, popsaný v tomto montážním a provozním návodu. Bezprostředně po ukončení prací musí být provedena všechna bezpečnostní opatření. Ochranná zařízení musí být znovu uvedena do původního funkčního stavu..8 Svévolné provádění úprav na zařízení a výroba náhradních dílů Provádění přestavby a změn konstrukce na čerpadle je přípustné pouze po předchozí konzultaci s výrobcem. Pro bezpečný provoz doporučujeme používat originální náhradní díly a výrobcem autorizované příslušenství. Použití jiných dílů a částí může mít za následek zánik zodpovědnosti za škody z toho vyplývající..9 Nepřípustné způsoby provozu Bezpečnost provozu dodávaných zařízení je zaručena pouze tehdy, jsou-li provozována v souladu s podmínkami uvedenými v tomto montážním a provozním návodu. Mezní hodnoty, uvedené v technických údajích, nesmějí být v žádném případě překročeny. 4

5 2. Symboly použité v tomto návodu Pozor Pokyn Varování Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, jejichž nedodržení může způsobit ohrožení osob. Varování Jestliže tyto instrukce nebudou dodrženy, může to vést k úrazu elektrickým proudem a z toho vyplývajícím vážným zraněním nebo úmrtím. Tento symbol je uveden u bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může mít za následek ohrožení zařízení a jeho funkcí. Pod tímto symbolem jsou uvedeny rady a pokyny, které usnadňují práci a které zajišt ují bezpečný provoz čerpadla. 2. Varovné symboly použité ve stručném návodu Symbol Popis Varování Nepoužívejte čerpadlo na hořlavé kapaliny jako je nafta nebo benzin. 2.2 Štítky Čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 je charakteristické nízkou spotřebou energie ve srovnání s běžnými oběhovými čerpadly. To je zdůrazněno označením štítkem. Štítky Popis GRUNDFOS ALPHA2 je energeticky optimalizované čerpadlo a vyhovuje směrnici EuP, která bude v platnosti od. ledna 203. Čerpadla ALPHA2 s EEI 0,20, zařazená jako nejlepší ve své třídě, viz specifické hodnoty EEI v části 4. Technické údaje. Technologie Grundfos blueflux reprezentuje to nejlepší mezi energeticky účinnými motory afrekvenčními měniči Grundfos. Grundfos blueflux splňuje nebo překračuje legislativní požadavky, jako je stupeň EuP IE3. Varování Nepoužívejte čerpadlo na agresivní kapaliny jako jsou kyseliny a mořská voda. Varování Vypusťte vodu ze soustavy nebo před uvolněním šroubů zavřete uzavírací armatury na obou stranách čerpadla. Čerpaná kapalina v soustavě může dosahovat bodu varu a může být pod vysokým tlakem. Varování Umístěte čerpadlo tak, aby osoby nemohly náhodně přijít do kontaktu s horkými povrchy. Varování Před provedením připojení vypněte napájecí napětí. Ujistěte se, že napájecí napětí nemůže být náhodně zapnuto. Čerpadlo musí být uzemněno. Čerpadlo musí být připojeno na externí síťový vypínač, který má ve všech pólech minimální mezeru mezi kontakty 3 mm. 5

6 3.2 Použití Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 je určeno pro cirkulaci vody v otopných soustavách, cirkulaci teplé vody, stejně jako v klimatizačních soustavách a v soustavách cirkulace studené vody. Soustavy cirkulace studené vody jsou definovány jako soustavy, kde okolní teplota je vyšší než teplota čerpané kapaliny. Obsah: GRUNDFOS ALPHA2 je nejlepší volba pro následující soustavy: 3. Specifikace systému 3.2 Použití 3.3 Čerpané kapaliny 3.4 Relativní vlhkost vzduchu soustavy podlahového vytápění jednotrubkové soustavy dvoutrubkové soustavy. GRUNDFOS ALPHA2 je vhodné čerpadlo pro: 3.5 Třída krytí Soustavy s konstantním nebo proměnným průtokem, v nichž je žádoucí optimalizovat nastavení provozního bodu čerpadla, 3.7 Tlak v soustavě Soustavy s proměnnou teplotou v přívodním potrubí. 3.8 Okolní teplota Soustavy, kde je požadován automatický noční redukovaný provoz. 3.6 Teplota kapaliny 3.9 Úroveň akustického tlaku 3.0 Tlak na vstupu. 3.3 Čerpané kapaliny 3. Specifikace systému Obr., pol.. V otopných soustavách musí čerpaná voda vyhovovat požadavkům zavedených norem vztahujících se na jakost vody v otopných soustavách, jako např. německá norma VDI Čerpadlo je vhodné pro následující kapaliny: 3 Max. 95 % RH IPX4D TM Řídké, čisté, neagresivní a nevýbušné kapaliny neobsahující pevné ani vláknité příměsi. Chladicí kapaliny, neobsahující minerální olej. Teplá voda v domácnosti, max. 4 dh, max. 65 C, krátkodobě max. 70 C. Pro vodu s vyšším stupněm tvrdosti doporučujeme použít suchoběžné čerpadlo TPE. Změkčená voda. Kinematická viskozita vody je = mm2/s ( cst) při 20 C. Pokud se oběhové čerpadlo používá k čerpání kapaliny, která má vyšší viskozitu, bude jeho hydraulický výkon nižší. Příklad: 50 % glykol vykazuje při 20 C viskozitu cca 0 mm2/s (0 cst) a výkon čerpadla je nižší o cca 5 %. Nepoužívejte přísady, které v každém případě mohou/budou narušovat funkčnost čerpadla. 4 Při volbě čerpadla je nutno brát v úvahu rovněž viskozitu čerpané kapaliny. Min./Max. +2 C / +0 C Varování 5 Max..0 MPa (0 bar) 6 Min./Max. 0 C / +40 C Nepoužívejte čerpadlo na hořlavé kapaliny jako je nafta nebo benzin. Varování 7 Obr. 6 < 43 db(a) Čerpané kapaliny, varování a provozní podmínky Nepoužívejte čerpadlo pro agresivní kapaliny, jako jsou kyseliny a mořská voda. TM Obecné informace Varování V soustavách cirkulace teplé vody musí být teplota čerpané kapaliny vždy vyšší než 50 C, vzhledem k riziku legionely. Doporučená teplota kotle: 60 C.

7 3.4 Relativní vlhkost vzduchu Obr., pol. 3. Maximálně 95 % relativní vlhkosti. 3.5 Třída krytí Obr., pol. 3. IPX4D. 3.6 Teplota kapaliny Obr., pol C až +0 C. 3.7 Tlak v soustavě Obr., pol. 5. Maximálně,0 MPa (0 bar). Viz také část 4. Technické údaje a instalační rozměry. 3.8 Okolní teplota Obr., pol C až +40 C. 3.9 Úroveň akustického tlaku Obr., pol. 7. Hladina akustického tlaku je nižší než 43 db(a). 3.0 Tlak na vstupu Minimální tlak na sání ve vztahu k teplotě čerpané kapaliny. Teplota kapaliny Minimální tlak na vstupu [MPa] [m] [bar] +75 C 0,005 0,5 0, C 0,028 2,8 0,28 +0 C 0,08 0,8,08 7

8 4. Identifikace Obsah: 4. Typový štítek 4.2 Typový klíč. 4. Typový štítek ALPHA AUTO ADAPT 4.2 Typový klíč Příklad ALPHA N 80 Typ čerpadla : Standardní verze L: Omezená (jednodušší) verze Jmenovitý průměr (DN) sacího a výtlačného hrdla [mm] Maximální dopravní výška [dm] : Těleso čerpadla z litiny A: Těleso čerpadla s odlučovačem vzduchu N: Těleso čerpadla z korozivzdorné oceli Stavební délka čerpadla [mm] Obr. 2 Typový štítek TM Pol. Popis Typ čerpadla Jmenovitý proud [A]: 2 Min.: Minimální proud [A] Max.: Maximální proud [A] 3 Značka CE a schvalovací protokoly EEI: Index energetické účinnosti Část: Uvádí, zda je čerpadlo zkoušeno v souladu s následujícím: 4 Část 2 - Samostatný výrobek nebo Část 3 - Integrovaný výrobek podle EN 6297-:202 a EN : Napětí [V] 6 Objednací číslo 7 Sériové číslo 8 Model 9 Země původu Příkon P [W]: 0 Min.: Minimální příkon P [W] Max.: Maximální příkon P [W] Maximální tlak soustavy [MPa] 2 Třída krytí 3 Teplotní třída Výrobní kód: 4. a 2. číslice = rok 3. a 4. číslice = týden 5 Frekvence [Hz] 6 Kód QR 8

9 5. Mechanická instalace Šipky na tělese čerpadla ukazují směr proudění čerpané kapaliny čerpadlem. Viz 4.2 Instalační rozměry, GRUNDFOS ALPHA2 XX-40, XX-50, XX-60 nebo 4.3 Instalační rozměry, GRUNDFOS ALPHA A, A.. Obr. 3, pol. B. Obě těsnění dodaná spolu s čerpadlem nasaďte při instalaci čerpadla do potrubí. Obsah: 5. Instalace 5.2 Polohy svorkovnice 2. Obr. 3, pol. C. Čerpadlo instalujte s hřídelem motoru v horizontální poloze. Viz také část 5.2 Polohy svorkovnice. 5.5 Změna polohy svorkovnice 5.6 Izolace tělesa čerpadla. 3. Utáhněte šroubení. 5. Instalace 5.2 Polohy svorkovnice A B C D TM A Obr. 4 Polohy svorkovnice Čerpadlo musí být vždy instalováno s hřídelem motoru v horizontální poloze. B C Čerpadlo správně nainstalované ve svislém potrubí. Viz obr. 4, pol. A. Ćerpadlo nainstalované správně v horizontálním potrubí. Viz obr. 4, pol. B. Neinstalujte čerpadlo s hřídelem motoru ve vertikální poloze. Viz obr. 4, pol. C a D. 5.3 Umístění v otopných soustavách a soustavách teplé vody Obr. 3 TM TM V otopných soustavách a soustavách teplé vody může být svorkovnice umístěna v poloze 3, 6 a 9 hodin. Viz obr. 6. Instalace čerpadla GRUNDFOS ALPHA2 Obr. 5 Polohy svorkovnice, otopné soustavy a soustavy teplé vody 9 Obr. 3, pol. A.

10 5.6 Izolace tělesa čerpadla Obr. 6 Polohy svorkovnice, klimatizační soustavy a soustavy studené vody 5.5 Změna polohy svorkovnice TM TM V klimatizačních soustavách a soustavách studené vody musí být svorkovnice umístěna se zástrčkou směrem dolů. Viz obr. 6. Obr. 8 Pokyn Izolace tělesa čerpadla Omezte ztráty tepla z tělesa čerpadla a potrubí. Tepelné ztráty můžete snížit izolací tělesa čerpadla a potrubí pomocí tepelně-izolačních krytů dodávaných s čerpadlem. Viz obr. 8. Pozor Neizolujte svorkovnici a nezakrývejte ovládací panel čerpadla. 5.7 Klimatizační soustavy a soustavy studené vody Také pro klimatizační soustavy a soustavy studené vody použijte tepelně-izolační kryty. Polystyrénové tepelně-izolační kryty můžete objednat v Grundfosu. Viz 6. Příslušenství Obr. 7 TM Umístění v klimatizačních soustavách a soustavách studené vody Změna polohy svorkovnice Polohu svorkovnice můžete měnit v intervalech po 90. Varování Vypusťte vodu ze soustavy nebo před uvolněním šroubů zavřete uzavírací armatury na obou stranách čerpadla. Čerpaná kapalina v soustavě může dosahovat bodu varu a může být pod vysokým tlakem. Pozor Po změně polohy svorkovnice naplňte soustavu kapalinou, která má být čerpána, nebo otevřete uzavírací armatury. Postup:. Uvolněte a vyšroubujte čtyři šrouby se šestihrannou hlavou T klíčem (M4), přičemž hlavu čerpadla přidržujte. 2. Hlavu čerpadla natočte do požadované polohy. 3. Nasaďte a do kříže utáhněte šrouby. 0

11 Varování Čerpadlo musí být připojeno na zem. Čerpadlo musí být připojeno na externí síťový vypínač, který má ve všech pólech minimální mezeru mezi kontakty 3 mm. Elektrické připojení a jištění musí být provedeno podle platných místních předpisů. Čerpadlo nevyžaduje žádnou externí motorovou ochranu. Zkontrolujte, zda napájecí napětí a frekvence odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku. Viz 4. Typový štítek. Připojte čerpadlo k napájecímu napětí pomocí zástrčky dodávané s čerpadlem. Viz obr. 0, kroky až 6. Světlo na ovládacím panelu ukazuje, že napájecí napětí bylo zapnuto. Viz obr.. Tovární nastavení: AUTOADAPT CLICK 5 CLICK TM CLIP Obr. 9 Elektrická přípojka CLICK CLICK CLIP TM Obr. 0 Připojení zástrčky x 230 V ± 0 % 50/60 Hz TM Obr. Zapnutí čerpadla 6. Elektrická instalace

12 7. Ovládací panel Obsah: 7. Prvky na ovládacím panelu 7.2 Displej 7.3 Světelná políčka k indikaci nastavení čerpadla 7.4 Světelné políčko k indikaci stavu automatického redukovaného nočního provozu. 7.5 Tlačítko pro aktivaci nebo deaktivaci funkce automatický redukovaný noční provoz. 7.6 Tlačítko k volbě nastavení čerpadla. 7. Prvky na ovládacím panelu 7.2 Displej Displej (pol. ) je zapnutý po zapnutí přívodu napájecího napětí. Displej ukazuje aktuální energetickou spotřebu čerpadla ve wattech (celé číslo) nebo aktuální průtok v m 3 /h (v krocích po 0, m 3 /h) za provozu. Pokyn Jestliže je indikovaná porucha, opravte poruchu a resetujte čerpadlo vypnutím a zapnutím napájecího napětí. Pokyn Poruchy bránící řádnému provozu čerpadla (např. zablokování rotoru) jsou na displeji indikovány poruchovými kódy. Viz 3. Přehled poruch. Jestliže se oběžné kolo otáčí, např. při plnění čerpadla vodou, může být vygenerované množství energie dostatečné k rozsvícení displeje i po vypnutí napájecího napětí TM Obr. 2 Ovládací panel Ovládací panel na čerpadle se skládá z následujícího: Pol. Popis 2 3 Displej ukazující aktuální energetickou spotřebu ve wattech nebo aktuální průtok v m 3 /h. Devět světelných políček k indikaci nastavení čerpadla. Viz 7.3 Světelná políčka k indikaci nastavení čerpadla. Světelné políčko k indikaci stavu automatického redukovaného nočního provozu. Tlačítko pro aktivaci nebo deaktivaci funkce 4 automatický redukovaný noční provoz. 5 Tlačítko k volbě nastavení čerpadla. 6 Tlačítko pro výběr parametru, který se zobrazí na displeji, tj. aktuální spotřeba energie ve watech nebo aktuální průtok v m 3 /h. 2

13 Čerpadlo má deset různých volitelných výkonových nastavení, která mohou být zvolena pomocí tlačítka. Viz obr. 2, pol. 5. Rozsvícené políčko (obr. 2, pol. 3) ukazuje, že funkce automatického redukovaného nočního provozu je aktivní. Viz 7.5 Tlačítko pro aktivaci nebo deaktivaci funkce automatický redukovaný noční provoz. TM Nastavení čerpadla je indikováno na displeji devíti světelnými políčky. Viz obr AUTOADAPT (tovární nastavení) Tlačítko (obr. 2, pol. 4) povoluje/zablokuje automatický noční redukovaný provoz. Funkce automatického redukovaného nočního provozu se týká pouze otopných soustav, které jsou pro tuto funkci připravené. Viz 9. Automatický noční redukovaný provoz. Obr. 3 Devět světelných políček Stisknutí Aktivní světelná tlačítka políčka 7.5 Tlačítko pro aktivaci nebo deaktivaci funkce automatický redukovaný noční provoz. Popis AUTOADAPT Světelné políčko (obr. 2, pol. 3, svítí, když je funkce automatického redukovaného nočního provozu aktivní. Tovární nastavení: Automatický noční redukovaný provoz = není aktivní. Pokud je čerpadlo nastaveno na otáčkový stupeň I, II nebo III, není možno funkci automatického redukovaného nočního provozu zvolit. Nejnižší křivka proporcionálního tlaku, zmiňovaná jako PP Střední křivka proporcionálního tlaku, zmiňovaná jako PP2 7.6 Tlačítko k volbě nastavení čerpadla 2 3 Nejvyšší křivka proporcionálního tlaku, zmiňovaná jako PP3 Celý cyklus zahrnuje deset stisknutí tlačítka. Viz 7.3 Světelná políčka k indikaci nastavení čerpadla. 4 Nejnižší křivka konstantního tlaku, zmiňovaná jako CP 5 Střední křivka konstantního tlaku, zmiňovaná jako CP2 6 Nejvyšší křivka konstantního tlaku, zmiňovaná jako CP3 7 Konstantní křivka/konstantní otáčky III 8 Konstantní křivka/konstantní otáčky II 9 Konstantní křivka/konstantní otáčky I 0 AUTOADAPT Pokyn Po každém stisknutí tlačítka (obr. 2, pol. 5) se změní nastavení čerpadla. Viz 2. Nastavení a výkon čerpadla, kde jsou uvedeny informace o funkci jednotlivých nastavení Světelné políčko k indikaci stavu automatického redukovaného nočního provozu. 7.3 Světelná políčka k indikaci nastavení čerpadla

14 8. Nastavení čerpadla Obsah: 8. Nastavení čerpadla pro dvoutrubkové otopné soustavy 8.2 Nastavení čerpadla pro jednotrubkové otopné soustavy 8.3 Nastavení čerpadla pro podlahové otopné soustavy 8.4 Nastavení čerpadla u soustavy teplé vody 8.5 Změna z doporučeného na alternativní nastavení 8.6 Řízení čerpadla. 8. Nastavení čerpadla pro dvoutrubkové otopné soustavy Křivka proporcionálního tlaku (PP, PP2 nebo PP3) Regulace na proporcionální tlak přizpůsobuje výkon čerpadla aktuálnímu požadavku tepla v soustavě, ale výkon čerpadla sleduje vybranou výkonovou křivku PP, PP2 nebo PP3. Viz obr. 5, kde byla zvolena PP2. Pro další informace viz 5. Interpretace charakteristických křivek. H PP3 PP2 Obr. 5 Tři křivky proporcionálního tlaku/nastavení Výběr správného nastavení proporcionálního tlaku závisí na vlastnostech otopné soustavy a aktuální potřebě tepla. Q PP TM H Q TM Obr. 4 Volba nastavení čerpadla pro určitý typ soustavy Tovární nastavení: AUTO ADAPT. Doporučené a alternativní nastavení čerpadla podle obr. 4: Otopná soustava Doporučené Nastavení čerpadla Alternativní Dvoutrubková soustava AUTO ADAPT * * Viz 5. Interpretace charakteristických křivek. Křivka proporcionálního tlaku (PP, PP2 nebo PP3)* AUTO ADAPT Funkce AUTO ADAPT přizpůsobuje výkon čerpadla aktuálním požadavkům dané soustavy. Protože k přizpůsobení výkonu čerpadla dochází postupně, doporučujeme ponechat čerpadlo vrežimu AUTO ADAPT minimálně jeden týden před provedením změny jeho nastavení. Pokud napájení selže nebo je odpojeno, čerpadlo uloží nastavení AUTO ADAPT do interní paměti a bude pokračovat v automatickém nastavení, když bude napájení obnoveno. 4

15 8.2 Nastavení čerpadla pro jednotrubkové otopné soustavy 8.3 Nastavení čerpadla pro podlahové otopné soustavy H H Q TM Q TM Obr. 6 Volba nastavení čerpadla pro určitý typ soustavy Obr. 8 Volba nastavení čerpadla pro určitý typ soustavy Tovární nastavení: AUTO ADAPT. Doporučené a alternativní nastavení čerpadla podle obr. 6: Nastavení od výrobce: AUTO ADAPT. Doporučené a alternativní nastavení čerpadla podle obr. 8: Otopná soustava Jednotrubková soustava Doporučené AUTO ADAPT * Nastavení čerpadla * Viz 5. Interpretace charakteristických křivek. Alternativní Křivka konstantního tlaku (CP, CP2 nebo CP3)* AUTO ADAPT Funkce AUTO ADAPT přizpůsobuje výkon čerpadla aktuálním požadavkům dané soustavy. Protože k přizpůsobení výkonu čerpadla dochází postupně, doporučujeme ponechat čerpadlo vrežimu AUTO ADAPT minimálně jeden týden před provedením změny jeho nastavení. Pokud napájení selže nebo je odpojeno, čerpadlo uloží nastavení AUTO ADAPT do interní paměti a bude pokračovat v automatickém nastavení, když bude napájení obnoveno. Křivka konstantního tlaku (CP, CP2 nebo CP3) Regulace na konstantní tlak přizpůsobuje výkon čerpadla aktuálnímu požadavku na teplo v soustavě, ale výkon čerpadla sleduje vybranou výkonovou křivku CP, CP2 nebo CP3. Viz obr. 7, kde bylo zvoleno CP. Bližší informace viz 5. Interpretace charakteristických křivek. H Typ soustavy Podlahové vytápění Doporučené AUTO ADAPT * Nastavení čerpadla * Viz 5. Interpretace charakteristických křivek. AUTO ADAPT Funkce AUTO ADAPT přizpůsobuje výkon čerpadla aktuálním požadavkům dané soustavy. Protože k přizpůsobení výkonu čerpadla dochází postupně, doporučujeme ponechat čerpadlo v režimu AUTO ADAPT minimálně jeden týden před provedením změny jeho nastavení. Pokud napájení selže nebo je odpojeno, čerpadlo uloží nastavení AUTO ADAPT do interní paměti a bude pokračovat v automatickém nastavení, když bude napájení obnoveno. Křivka konstantního tlaku (CP, CP2 nebo CP3) Řízení na konstantní tlak přizpůsobuje výkon čerpadla aktuálnímu požadavku na teplo v soustavě udržováním konstantního tlaku. Výkon čerpadla sleduje zvolenou výkonovou křivku, CP, CP2 nebo CP3. Viz obr. 9, kde bylo zvoleno CP. Pro další informace viz 5. Interpretace charakteristických křivek. H Alternativní Křivka konstantního tlaku (CP, CP2 nebo CP3)* CP3 CP2 Obr. 7 Tři křivky konstantního tlaku/nastavení Výběr správného nastavení konstantního tlaku je závislý na vlastnostech otopné soustavy a aktuální potřebě tepla. Q CP TM CP3 CP2 Obr. 9 Tři křivky konstantního tlaku/nastavení Výběr správného nastavení konstantního tlaku je závislý na vlastnostech otopné soustavy a aktuální potřebě tepla. Q CP TM

16 8.4 Nastavení čerpadla u soustavy teplé vody H Obr. 20 Volba nastavení čerpadla pro určitý typ soustavy Nastavení od výrobce: AUTO ADAPT. Doporučené a alternativní nastavení čerpadla podle obr. 20: Typ soustavy Nastavení čerpadla Doporučené Konstantní křivka/ Teplá voda konstantní otáčky (I, II nebo III) * Viz 5. Interpretace charakteristických křivek. Q Alternativní - TM Řízení čerpadla Za provozu je dopravní výška čerpadla regulována na principu "řízení podle proporcionálního tlaku" (PP) nebo "řízení na konstantní tlak" (CP). V těchto režimech řízení jsou výkon čerpadla a tedy jeho energetická spotřeba regulovány podle požadavku na dodávku tepla v rámci otopné soustavy. Řízení na proporcionální tlak K výběru řídícího režimu na proporcionální tlak použijte tlačítko a potom zvolte úroveň proporcionálního tlaku (PP, PP2 nebo PP3). Viz 7. Prvky na ovládacím panelu, obr. 2, pol. 5. V tomto režimu řízení probíhá regulace diferenčního tlaku v čerpadle od průtoku. Křivky proporcionálního tlaku jsou v diagramech QH označeny PP, PP2 a PP3. Viz 2. Nastavení a výkon čerpadla. Řízení na konstantní tlak K výběru řídícího režimu na konstantní tlak použijte tlačítko a potom zvolte úroveň konstantního tlaku (CP, CP2 nebo CP3). Viz 7. Prvky na ovládacím panelu, obr. 2, pol. 5. V tomto režimu řízení zůstává diferenční tlak v čerpadle konstantní bez ohledu na velikost průtoku. Křivky konstantního tlaku jsou označeny CP, CP2 a CP3 a v diagramech QH to jsou horizontální charakteristické křivky. Viz 2. Nastavení a výkon čerpadla. Konstantní křivka/konstantní otáčky (I, II nebo III) Při provozu s konstantní křivkou/konstantními otáčkami běží čerpadlo při konstantních otáčkách, nezávisle na skutečné potřebě průtoku v soustavě. Výkon čerpadla sleduje zvolenou výkonovou křivku I, II nebo III. Viz obr. 2, kde byla zvolena II. Další informace viz 5. Interpretace charakteristických křivek. H Q TM Obr. 2 Tři konstantní křivky/konstantní otáčky Výběr správné konstantní křivky/nastavení konstantních otáček závisí na charakteristice otopné soustavy a počtu odběrných míst, která mohou být otevřena současně. 8.5 Změna z doporučeného na alternativní nastavení Otopné soustavy jsou relativně "pomalé" soustavy, které nelze nastavit na optimální provoz v časovém úseku několika minut nebo hodin. Jestliže doporučené nastavení čerpadla nedává požadovaný efekt rozvádění tepla v místnostech dané budovy, změňte nastavení čerpadla na popsaný alternativní režim. Vysvětlení k nastavení čerpadla ve vztahu k výkonovým křivkám, viz 2. Nastavení a výkon čerpadla. 6

17 9. Automatický noční redukovaný provoz Obsah: 9. Použití automatického nočního redukovaného provozu 9.2 Funkce automatického nočního redukovaného provozu. 9. Použití automatického nočního redukovaného provozu A B 9.2 Funkce automatického nočního redukovaného provozu Jakmile bude povolen automatický redukovaný noční provoz, čerpadlo automaticky změní normální provoz na redukovaný noční provoz. Viz 2. Nastavení a výkon čerpadla. Přepínání mezi normálním provozem a nočním provozem závisí na teplotě čerpaného média v přívodní potrubní větvi. Čerpadlo automaticky přepíná na režim redukovaného nočního provozu, jakmile je zaregistrován pokles teploty média v přívodní potrubní větvi o více než 0 až 5 C v rozmezí přibližně dvou hodin. Teplotní pokles musí být nejméně 0, C/min. Přepnutí na normální provozní režim probíhá bez časové prodlevy, jakmile se teplota média v přívodní potrubní větvi zvýší přibližně o 0 C. TM Obr. 22 Automatický noční redukovaný provoz Varování Automatický noční redukovaný provoz nepoužívejte u čerpadel zabudovaných do plynových kotlů s malým obsahem vody. Pozor Pokyn Pokyn Automatický noční redukovaný provoz nepoužívejte, když je čerpadlo instalováno ve vratném potrubí otopné soustavy. Je-li zvolen otáčkový stupeň I, II nebo III, není funkce automatického redukovaného nočního provozu povolena. Jestliže bylo napájení vypnuto, není nutné znovu povolit automatický noční redukovaný provoz. Jestliže je napájecí napětí vypnuto, když čerpadlo běží po křivce redukovaného nočního provozu, čerpadlo zapne do normálního provozu. Viz 2. Nastavení a výkon čerpadla. Čerpadlo se přepne zpět na křivku pro automatický redukovaný noční provoz, pokud jsou tyto podmínky znovu splněny. Viz 9.2 Funkce automatického nočního redukovaného provozu. Pokyn Nedává-li otopná soustava dostatečné množství tepla, zkontrolujte, zda je funkce automatického redukovaného nočního provozu povolena. Jestliže tomu tak je, pak tuto funkci zablokujte. K zajištění optimální funkce automatického redukovaného nočního provozu, musí být splněny následující podmínky: Čerpadlo musí být umístěno v přívodní potrubní větvi. Viz obr. 22, pol. A. Funkce automatického redukovaného nočního provozu nesprávně pracuje, pokud je čerpadlo umístěno ve vratné potrubní větvi. Viz obr. 22, pol. B. Soustava (kotel) musí mít zabudován systém automatické regulace teploty média. Povolte automatický redukovaný noční provoz stisknutím. Viz 7.5 Tlačítko pro aktivaci nebo deaktivaci funkce automatický redukovaný noční provoz. Rozsvícené políčko v ukazuje, že funkce automatického redukovaného nočního provozu je aktivní. 7

18 0. Soustavy s obtokovým ventilem mezi přívodní a vratnou potrubní větví Obsah 0. Účel obtokového ventilu 0.2 Obtokový ventil s ručním ovládáním 0.3 Automatický obtokový ventil (řízený termostaticky). 0. Účel obtokového ventilu 0.2 Obtokový ventil s ručním ovládáním Dodržujte tento postup:. Seřízení obtokového ventilu proveďte, když je čerpadlo v režimu I (otáčkový stupeň I). V soustavě je třeba za všech okolností zachovat minimální průtok (Q min ). Čtěte návod výrobce. 2. Po seřízení obtokového ventilu proveďte nastavení čerpadla podle popisu v části 8. Nastavení čerpadla. A 2 Q min. ALP HA2 L BYPASS 0.3 Automatický obtokový ventil (řízený termostaticky) Dodržujte tento postup:. Seřízení obtokového ventilu proveďte, když je čerpadlo nastaveno na I (otáčkový stupeň I). V soustavě je třeba za všech okolností zachovat minimální průtok (Q min ). Čtěte návod výrobce. 2. Po seřízení obtokového ventilu proveďte nastavení čerpadla na provoz podle nejnižší, resp. nejvyšší křivky konstantního tlaku. Vysvětlení k nastavení čerpadla ve vztahu k výkonovým křivkám, viz 2. Nastavení a výkon čerpadla. 3 3 AUTO TM Obr. 23 Soustavy s obtokovým ventilem Obtokový ventil Účelem instalace obtokového ventilu je zajistit, aby bylo možno rozvádět teplo z kotle, když jsou zavřeny všechny armatury okruhů podlahového vytápění, popř. termostatické ventily na radiátorech. Komponenty soustavy: obtokový ventil průtokoměr, pol. A. Jsou-li všechny armatury uzavřeny, musí být zajištěn minimální průtok. Nastavení čerpadla závisí na použitém typu obtokového ventilu, tj. zda se jedná o ruční nebo termostatický ventil. 8

19 . Spuštění Obsah:.3 Odvzdušňování otopných soustav. Před uvedením do provozu.2 Odvzdušnění čerpadla.3 Odvzdušňování otopných soustav.. Před uvedením do provozu Čerpadlo nezapínejte, dokud celá soustava nebude naplněna čerpanou kapalinou a řádně odvzdušněna. Na sání čerpadla musí být k dispozici požadovaný minimální tlak W Viz 3. Obecné informace. a 4. Technické údaje a instalační rozměry..2 Odvzdušnění čerpadla 2 0 Min. TM A 0 Min. Obr. 25 Odvzdušňování otopných soustav Odvzdušnění otopné soustavy lze provést následovně: přes odvzdušňovací ventil umístěný nad čerpadlem (pol. ) přes těleso čerpadla opatřené odlučovačem vzduchu (pol. 2). TM V otopných soustavách, které obvykle obsahují velké množství vzduchu, doporučujeme použití čerpadel s vestavěným odlučovačem vzduchu, tj. čerpadel ALPHA2 XX-XX A. Obr. 24 Odvzdušnění čerpadla Čerpadlo je samoodvzdušňovací. Není tedy potřeba je před uvedením do provozu zvlášť odvzdušňovat. Vzduch v čerpadle může za provozu způsobovat hluk. Tento jev po několika minutách provozu zmizí. Rychlého odvzdušnění čerpadla dosáhnete jeho nastavením na otáčkový stupeň III na krátkou dobu v závislosti na velikosti a konstrukci dané soustavy. Po naplnění otopné soustavy kapalinou postupujte takto:. Otevřete odvzdušňovací ventil. 2. Čerpadlo nastavte na otáčkový stupeň III. 3. Zapněte čerpadlo a nechejte je běžet po určitou krátkou dobu v závislosti na velikosti a konstrukci dané soustavy. 4. Po odvzdušnění soustavy, tj. když pominula případná provozní hlučnost, proveďte nastavení čerpadla podle doporučení. Viz 8. Nastavení čerpadla. V případě potřeby celý postup opakujte. Pozor Musí být zamezeno provozu čerpadla nasucho. Po odvzdušnění čerpadla, tj. jakmile pomine jeho hlučný provoz, proveďte nastavení čerpadla podle doporučení. Viz 8. Nastavení čerpadla. Pozor Musí být zamezeno provozu čerpadla nasucho. Je zakázáno odvzdušňovat soustavu přes čerpadlo. Viz.3 Odvzdušňování otopných soustav. 9

20 2. Nastavení a výkon čerpadla Obsah: 2. Vztah mezi nastavením a výkonem čerpadla. 2. Vztah mezi nastavením a výkonem čerpadla Obr. 26 ukazuje pomocí křivek vztah mezi nastavením čerpadla a jeho výkonem. Viz také 5. Charakteristické křivky. H PP3 CP3 PP2 CP2 PP CP I II III TM Obr. 26 Nastavení čerpadla ve vztahu k jeho výkonu Nastavení Křivka čerpadla Funkce AUTO ADAPT (tovární nastavení) PP PP2 PP3 CP CP2 CP3 III II 20 Nejvyšší až nejnižší křivka proporcionálního tlaku Nejnižší křivka proporcionálního tlaku Střední křivka proporcionálního tlaku Nejvyšší křivka proporcionálního tlaku Nejnižší křivka konstantního tlaku Střední křivka konstantního tlaku Nejvyšší křivka konstantního tlaku Otáčkový stupeň III Otáčkový stupeň II Funkce AUTO ADAPT umožňuje čerpadlu regulovat automaticky svůj výkon v nadefinovaném provozním rozsahu. Viz obr. 26: Přizpůsobení výkonu čerpadla velikosti soustavy. Přizpůsobení výkonu čerpadla změnám zatížení v čase. V režimu AUTO ADAPT je čerpadlo nastaveno na režim řízení čerpadla na proporcionální tlak. Provozní bod čerpadla se bude pohybovat nahoru a dolů na nejnižší křivce proporcionálního tlaku, v závislosti na požadavku na dodávku tepla. Viz obr. 26. Dopravní výška (tlak) je redukována s klesající potřebou dodávky tepla a zvyšována s rostoucí potřebou dodávky tepla. Provozní bod čerpadla se bude pohybovat nahoru nebo dolů na střední křivce proporcionálního tlaku, v závislosti na požadavku na dodávku tepla. Viz obr. 26. Dopravní výška (tlak) je redukována s klesající potřebou dodávky tepla a zvyšována s rostoucí potřebou dodávky tepla. Provozní bod čerpadla se bude pohybovat na nejvyšší křivce proporcionálního tlaku, v závislosti na požadovaném průtoku. Viz obr. 26. Dopravní výška (tlak) je redukována s klesající potřebou dodávky tepla a zvyšována s rostoucí potřebou dodávky tepla. Provozní bod čerpadla se bude pohybovat na nejnižší křivce konstantního tlaku, v závislosti na požadavku na dodávku tepla v soustavě. Viz obr. 26. Dopravní výška (tlak) je udržována konstantní, bez ohledu na potřebu dodávky tepla. Provozní bod čerpadla se bude pohybovat nahoru nebo dolů na střední křivce konstantního tlaku v závislosti na požadavku na dodávku tepla v soustavě. Viz obr. 26. Dopravní výška (tlak) je udržována konstantní, bez ohledu na potřebu dodávky tepla. Provozní bod čerpadla se bude pohybovat na nejvyšší křivce konstantního tlaku v závislosti na požadavku na dodávku tepla v soustavě. Viz obr. 26. Dopravní výška (tlak) je udržována konstantní, bez ohledu na potřebu dodávky tepla. Čerpadlo běží podle konstantní křivky, což znamená, že běží při konstantních otáčkách. V provozním režimu s otáčkovým stupněm III pracuje čerpadlo při všech provozních podmínkách podle maximální křivky. Viz obr. 26. Rychlého odvzdušnění čerpadla dosáhnete jeho krátkodobým nastavením na otáčkový stupeň III. Viz.2 Odvzdušnění čerpadla. Čerpadlo běží podle konstantní křivky, což znamená, že běží při konstantních otáčkách. V provozním režimu s otáčkovým stupněm II pracuje čerpadlo při všech provozních podmínkách podle střední křivky. Viz obr. 26.

21 Nastavení Křivka čerpadla Funkce I Otáčkový stupeň I Automatický noční redukovaný provoz Čerpadlo běží podle konstantní křivky, což znamená, že běží při konstantních otáčkách. V provozním režimu s otáčkovým stupněm I pracuje čerpadlo při všech provozních podmínkách podle minimální křivky. Viz obr. 26. Čerpadlo se nastavuje pro automatický noční redukovaný provoz, tj. na absolutně minimální výkon a spotřebu el. energie za předpokladu splnění určitých podmínek. Viz 9. Automatický noční redukovaný provoz. 2

22 3. Přehled poruch Varování Ještě než začnete hledat poruchu, vypněte přívod elektrické energie. Ujistěte se, že napájecí napětí nemůže být náhodně zapnuto. Porucha Ovládací panel Příčina Odstranění. Čerpadlo nepracuje. Signálka nesvítí. a) Jedna pojistka v dané instalaci je Vyměňte pojistku. spálená. b) Proudový nebo napěťový jistič Zapněte jistič. vypnul. c) Čerpadlo je vadné. Vyměňte čerpadlo. Změny mezi "- -" a "E ". a) Rotor je zablokovaný. Vyčistěte čerpadlo. Změny mezi "- -" a "E 2". a) Nedostatečné napájecí napětí. Zkontrolujte, zda je napájecí napětí ve specifikovaném rozsahu. Změny mezi "- -" a "E 3". a) Elektrická porucha. Vyměňte čerpadlo. 2. Hluk v soustavě. Ukazuje číslo a) Vzduch v soustavě Odvzdušněte soustavu. Viz.3 Odvzdušňování otopných soustav. b) Příliš velký průtok Snižte sací výšku. Viz 2. Nastavení a výkon čerpadla. 3. Hluk v čerpadle Ukazuje číslo a) Vzduch v čerpadle. Nechejte čerpadlo běžet. Čerpadlo se po chvíli odvzdušní samo. Viz.2 Odvzdušnění čerpadla. b) Příliš nízký tlak na vstupu čerpadla. Zvyšte vstupní tlak, popř. zkontrolujte množství vzduchu v tlakové nádobě, pokud je instalována. 4. Nedostatečná dodávka tepla. Ukazuje číslo a) Příliš nízký výkon čerpadla. Zvyšte sací výšku. Viz 2. Nastavení a výkon čerpadla. 22

23 4. Technické údaje a instalační rozměry Obsah: 4. Technické údaje 4.2 Instalační rozměry, GRUNDFOS ALPHA2 XX-40, XX-50, XX Instalační rozměry, GRUNDFOS ALPHA A, A. 4. Technické údaje Napájecí napětí x 230 V ± 0 %, 50/60 Hz, PE. Ochrana motoru Čerpadlo nevyžaduje žádnou externí motorovou ochranu. Třída krytí IPX4D. Třída izolace F. Relativní vlhkost vzduchu Maximálně 95 % relativní vlhkosti. Tlak v soustavě Maximálně,0 MPa, 0 bar, dopravní výška 02 m. Teplota kapaliny Minimální tlak na vstupu Tlak na vstupu EMC (elektromagnetická kompatibilita) Hladina akustického tlaku Okolní teplota +75 C 0,005 MPa, 0,05 bar, dopravní výška 0,5 m +90 C 0,028 MPa, 0,28 bar, dopravní výška 2,8 m +0 C 0,08 MPa,,08 bar, dopravní výška 0,8 m Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (2004/08/EC). Použité normy: EN 5504-:2006 a EN :997. Hladina akustického tlaku je nižší než 43 db (A). 0 C až +40 C. Teplotní třída TF0 dle CEN Teplota povrchu Maximální teplota povrchu nesmí přesáhnout +25 C. Teplota kapaliny +2 C až +0 C. Konkrétní hodnoty EEI ALPHA2 XX-40: EEI 0,5. ALPHA2 XX-50: EEI 0,6. ALPHA2 XX-60: EEI 0,7. ALPHA2 XX-40 A: EEI 0,8. ALPHA2 XX-60 A: EEI 0,20. K zabránění kondenzace vodních par ve svorkovnici a ve statoru čerpadla musí být teplota čerpané kapaliny vždy vyšší než okolní teplota vzduchu. Okolní teplota [ C] Min. [ C] Teplota kapaliny Max. [ C] Pozor Pozor Jestliže je teplota čerpané kapaliny nižší než okolní teplota, ujistěte se, že čerpadlo je nainstalováno s hlavou čerpadla a zástrčkou v poloze 6 hodin. V systémech cirkulace teplé vody doporučujeme udržovat teplotu čerpané kapaliny pod +65 C, aby bylo vyloučeno riziko tvorby vodního kamene. Teplota čerpané kapaliny musí být vždy vyšší než 50 C, vzhledem k riziku legionely. Doporučená teplota kotle: +60 C. 23

24 4.2 Instalační rozměry, GRUNDFOS ALPHA2 XX-40, XX-50, XX-60 Rozměrové náčrtky a tabulky rozměrů. TM Obr. 27 ALPHA2 XX-40, XX-50, XX-60 Rozměry Typ čerpadla L B B2 B3 B4 H H2 H3 G ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 * ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 * ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 /2 ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 03,5 52 /2 ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 /2 ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 03,5 52 /2 ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 /2 ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 03,5 52 /2 ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03,5 52 /2 ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03,5 52 /2 ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03,5 52 /2 ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03,5 52 /2 ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03,5 52 /2 ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03,5 52 /2 ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03, ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03, ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03, ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03, ALPHA ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03, ALPHA N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03, * Pro UK /2. 24

25 4.3 Instalační rozměry, GRUNDFOS ALPHA A, A Rozměrové náčrtky a tabulky rozměrů. TM Obr. 28 ALPHA A, A Typ čerpadla Rozměry L B B2 B3 B4 H H2 H3 G ALPHA A , /2 ALPHA A , /2 25

26 5. Charakteristické křivky Obsah: 5. Interpretace charakteristických křivek 5.2 Poznámky k charakteristickým křivkám 5.3 Charakteristické křivky, ALPHA2 XX Charakteristické křivky, ALPHA2 XX Charakteristické křivky, ALPHA2 XX Interpretace charakteristických křivek Každé nastavení čerpadla má svou vlastní charakteristickou křivku (křivku Q/H). Funkce AUTO ADAPT však pokrývá určitý výkonový rozsah. Ke každé křivce Q/H náleží výkonová křivka (křivka P). Výkonová křivka udává energetický příkon čerpadla (P) ve wattech při dané charakteristické křivce Q/H. Hodnota P odpovídá hodnotě, kterou můžete odečíst na displeji čerpadla. Viz obr. 29. H PP3 CP3 PP2 CP2 PP CP I II III P III II I Q TM Obr. 29 Charakteristické křivky ve vztahu k nastavení čerpadla Nastavení AUTO ADAPT (tovární nastavení) PP PP2 PP3 CP CP2 CP3 III II I Křivka čerpadla Požadovaná hodnota ve vyznačené oblasti Nejnižší křivka proporcionálního tlaku Střední křivka proporcionálního tlaku Nejvyšší křivka proporcionálního tlaku Nejnižší křivka konstantního tlaku Střední křivka konstantního tlaku Nejvyšší křivka konstantního tlaku Konstantní křivka/konstantní otáčky III Konstantní křivka/konstantní otáčky II Konstantní křivka/konstantní otáčky I Křivka pro automatický redukovaný noční provoz Bližší informace o nastavení čerpadla viz 7.3 Světelná políčka k indikaci nastavení čerpadla 8. Nastavení čerpadla 2. Nastavení a výkon čerpadla. 26

27 5.2 Poznámky k charakteristickým křivkám Níže uvedené poznámky se vztahují k výkonovým křivkám uvedeným na následujících stranách: Zkušební kapalina: voda bez obsahu vzduchu. Křivky platí pro kapalinu o hustotě ρ = 983,2 kg/m 3 a teplotě +60 C. Všechny křivky udávají průměrné hodnoty a nesmí se používat jako garanční křivky. Pokud je požadován určitý minimální výkon, musí být provedeno individuální měření. Křivky pro otáčkové stupně jsou označené I, II a III. Křivky se vztahují ke kapalině o kinematické viskozitě = 0,474 mm 2 /s (0,474 cst). Převodový poměr mezi hodnotou dopravní výšky H [m] a tlakem p [kpa] byl stanoven pro vodu s hustotou ρ = 000 kg/m 3. Pro kapaliny s jinou hustotou, např. pro horkou vodu, je výtlačný tlak čerpadla přímo úměrný hustotě kapaliny. Křivky získané podle EN Charakteristické křivky, ALPHA2 XX-40 H [m] 4 3 PP3 CP3 PP2 CP2 2 PP CP III II I Q [m³/h] P [W] II III Q [m³/h] Obr. 30 ALPHA2 XX-40 I TM Nastavení P [W] I / [A] AUTO ADAPT 4 až 8 0,04 až 0,8 Min. 3 0,04 Max. 8 0,8 27

28 5.4 Charakteristické křivky, ALPHA2 XX-50 H [m] PP3 CP3 PP2 CP2 PP 2 CP 0 II III I Q [m³/h] P [W] II III I Q [m³/h] TM Obr. 3 ALPHA2 XX-50 Nastavení P [W] I / [A] AUTO ADAPT 4 až 26 0,04 až 0,24 Min. 3 0,04 Max. 26 0,24 28

29 5.5 Charakteristické křivky, ALPHA2 XX-60 H [m] 6 PP3 5 CP3 4 PP2 CP2 3 PP 2 CP 0 I II III Q [m³/h] P [W] I Q [m³/h] II III TM Obr. 32 ALPHA2 XX-60 Nastavení P [W] I / [A] AUTO ADAPT 4 až 34 0,04 až 0,32 Min. 3 0,04 Max. 34 0,32 29

30 5.6 Charakteristické křivky, ALPHA A H [m] III I II Q [m³/h] PP3 CP3 PP2 CP2 PP CP P [W] 20 5 III II Q [m³/h] I TM Obr. 33 ALPHA A Nastavení P [W] I / [A] AUTO ADAPT 4 až 8 0,04 až 0,8 Min. 3 0,04 Max. 8 0,8 30

31 5.7 Charakteristické křivky, ALPHA A H [m] PP3 CP3 PP2 CP2 PP 2 CP 0 III I II Q [m³/h] P [W] I Q [m³/h] II III TM Obr. 34 ALPHA A Nastavení P [W] I / [A] AUTO ADAPT 4 až 34 0,04 až 0,32 Min. 3 0,04 Max. 34 0,32 3

32 6. Příslušenství Příslušenství obsahuje Fitinky (šroubení a armatury). Viz obr. 35. Izolační sady (tepelně-izolační kryty). Viz obr. 36. Zástrčky ALPHA. Viz obr TM Obr. 35 Fitinky Pol. Popis Typ čerpadla Rozměr Objednací číslo 2 3 Fitinky. Materiál: mosaz Fitinky včetně uzavíracího ventilu. Materiál: mosaz Fitinky včetně uzavíracího ventilu. Materiál: litina 3/4" ALPHA2 25-XX N " /4" /4" ALPHA2 25-XX N " /4" ALPHA2 25-XX(A) 3/4" ALPHA2 25-XX(A) " ALPHA2 32-XX(A) " ALPHA2 32-XX(A) /4"

33 6. Tepelně-izolační kryty TM Obr. 36 Tepelně-izolační kryty Pol. Popis Typ čerpadla Stavební délka [mm] Objednací číslo Tepelně-izolační kryty pro čerpadla se standardním tělesem čerpadla. Materiál: expandovaný polypropylén (EPP). Tepelně-izolační kryty pro čerpadla s tělesem čerpadla s oddělovačem vzduchu. Materiál: expandovaný polypropylén (EPP). ALPHA2 5-XX (N) ALPHA2 25-XX (N) ALPHA2 32-XX (N) ALPHA A ALPHA A TM Obr. 37 Zástčky ALPHA Pol. Popis Typ čerpadla Objednací číslo Zástrčka ALPHA, standardní kabelová přípojka Všechny typy Zástrčka ALPHA, koleno 90, včetně 4 m kabelu Všechny typy Likvidace výrobku Tento výrobek byl navržen s ohledem na likvidaci a recyklaci materiálů. Následující průměrné hodnoty při likvidaci platí pro všechny varianty čerpadel Grundfos ALPHA2: 92 % recyklace 3 % spalování 5 % uložení. Tento výrobek nebo jeho části musí být likvidovány ekologickým způsobem podle místních předpisů. Technické změny vyhrazeny. 33

34 34

35 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana, ramal Campana Centro Industrial Garín - Esq. Haendel y Mozart AR-69 Garín Pcia. de Buenos Aires Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 8-83 B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске 22023, Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 05 Тел.: +(3757) , Факс: +(3757) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 6, BiH-7000 Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 00 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc. 294 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR-000 Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G 45 Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie FIN-0730 Vantaa Phone: Telefax: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse Bodenheim/Rhein Germany Tel.: Telefax: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 7 GR-9002 Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 8 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC- Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 3930 Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 2 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, 5-2-5, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-0320 Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U/25 Glenmarie Industrial Park 4050 Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 5 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 7 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-0 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-6) Fax: (+48-6) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 24 Apartado 079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 03 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU-000 Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-23 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-280 Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 0 CH-87 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 29 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 0250 Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА 000 Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 6768 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 700 West 8th Terrace Olathe, Kansas 6606 Phone: Telefax: Uzbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира -й тупик 5 Телефон: (372) Факс: (372) Revised Servisní střediska Grundfos

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. samonasávacích čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. samonasávacích čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY samonasávacích čerpadel řady AP 97 Obsah: 1 Základní pokyny 2 Popis 2.1 Příklad instalace 2.2 Základní informace 2.2.1 Provozování a údržba 2.2.2 Provozní pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Cz D GB F I Návod k montáži a obsluze Einbau- und Betriebsanleitung Installation and Maintenance Instructions Notice de mise en service et de montage Istruzioni di montaggio,

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE PRO OBĚHOVÉ ČERPADLO NTT - PREMIUM

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE PRO OBĚHOVÉ ČERPADLO NTT - PREMIUM PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE PRO OBĚHOVÉ ČERPADLO NTT - PREMIUM NUTNÉ UMÍSTIT V MÍSTĚ PROVOZNÍ INSTALACE VŠEOBECNÉ Čerpadlo NTT je monoblokové, jednostupňové s elektromotorem chlazeným čerpanou

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

NÁVODY GRUNDFOS MAGNA3. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS MAGNA3. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS MAGNA3 Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 2 1.1 Všeobecně 2 1.2 Označení

Více

Název výrobku Fáze U f [Hz] Potrubní p max Vzdálenost sací-výtlač. Energetický štítek ALPHA2 20-60 N 150 1 230 50 G 1 1/4 10 150 A

Název výrobku Fáze U f [Hz] Potrubní p max Vzdálenost sací-výtlač. Energetický štítek ALPHA2 20-60 N 150 1 230 50 G 1 1/4 10 150 A Název výrobku Fáze U f [Hz] Potrubní p max Vzdálenost sací-výtlač. Energetický [V] přípojka [bar] hrdlo [mm] štítek ALPHA2 20-60 N 150 1 230 50 G 1 1/4 10 150 A 1/10 Pozice Počet Popis Cena položky 1 ALPHA2

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 390/130 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Balení...

Více

DUA plus. 00332924-1 edice - 07/2008. NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE

DUA plus. 00332924-1 edice - 07/2008. NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE DUA plus 00332924-1 edice - 07/2008 NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE CZ OBSAH Obsah 1 Symboly použité v příručce...2 2 Řádné použití přístroje...2 3 Úprava vody...2 4 Informace poskytované uživateli...3 5

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Automatická regulace hoření Reg 200

Automatická regulace hoření Reg 200 Automatická regulace hoření Reg 200 Uživatelský manuál 1.0 Obecná ustanovení 2 1.1 Technické parametry 3 1.2 Mechanické údaje 3 2.0 Popis Automatické regulace Reg 200 4 3.0 Blokové schéma 6 4.0 Ovládání

Více

Cirkulační čerpadla Wilo TOP-Z

Cirkulační čerpadla Wilo TOP-Z Cirkulační čerpadla Wilo TOP-Z 2 017 210/9712 Technické změny vyhrazeny! Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 13 Z, TOP-Z / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha s.r.o. Obchodní 125, 251 01 Čestlice IČO: 62579207

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

CDPM 77883 CDPM 77883X

CDPM 77883 CDPM 77883X CZ Návod k použití CDPM 77883 CDPM 77883X Myčka nádobí 1 Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 40 SK / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

Posizione logo. Stručný návod MB17 / MB22. LINA MB 901 11 CZ - Rev. 01

Posizione logo. Stručný návod MB17 / MB22. LINA MB 901 11 CZ - Rev. 01 Posizione logo Stručný návod LINA MB 901 11 CZ - Rev. 01 MB17 / MB22 Symboly Symboly umístěné na přístroji nebo používané v tomto návodu: VÝSTRAHA! Riziko zranění POZOR! Prevence vzniku škod Všeobecná

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu Bollard VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM Návod Na instalaci a obsluhu Model MPIE2 bez osvělení led MPIE10 s osvětlením led MotoR WiNG400 WiNG400 Napájecí napětí 12vdc 12vdc Jmenovitý výkon 60 W 60 W Příkon 1,2 a

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži

BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži 1. ÚVOD Před použitím Vašeho čerpadla je nejprve nutné seznámit se s následujícím návodem a montážními pokyny. Tento návod Vám usnadní instalaci a provozování.

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A

Více

Návod na instalaci, provoz a údržbu

Návod na instalaci, provoz a údržbu Návod na instalaci, provoz a údržbu TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Rev. 2014.10.01 Strana 1/24 1.0.0 Obsah 1.0.0 Obsah... 2 2.0.0 Ilustrací... 2 3.0.0 Základní informace... 3 3.1.0 Úvod...3 3.2.0 Oblasti

Více

Návod k použití čerpadel řady TOP D. WILO TOP D

Návod k použití čerpadel řady TOP D. WILO TOP D WILO TOP D strana č. 1 1 Všeobecné... 4 Zapojeni a uvedení do provozu může provést jen odborný personál... 4 1.1 Účel použití... 4 1.2 Údaje o výrobku... 4 1.2.1 Klíč k určování typu... 4 1.2.2 připojení

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Několikastupňové horizontální samonasávací odstředivé čerpadlo

Několikastupňové horizontální samonasávací odstředivé čerpadlo Několikastupňové horizontální samonasávací odstředivé čerpadlo Typová řada: MC Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 118 MC/ 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

Kompresor pro Airbrush BAK25

Kompresor pro Airbrush BAK25 Verze 1.1 Kompresor pro Airbrush BAK25 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 146 88 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis přístroje 6 Uvedení

Více

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42 Basový zesilovač CD-100B Obj. č.: 36 78 42 2 Obsah: ÚVOD... 2 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS FUNKCÍ... 4 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 PŘIPOJENÍ BASOVÉ KYTARY...5 PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ DŮLEŽITÉ Před instalací a použitím regulátoru si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro další použití Regulátor pro regulaci elektrických sušáků ručníků

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky Přehled výrobků lindab zjednodušujeme stavbu Sestavné vzduchotechnické jednotky Máme více než čtyřicetileté zkušeností v oboru výroby sestavných modulových

Více

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce A450 řídící jednotka pro závory autorizovaný prodejce 1 1. Všeobecné vlastnosti Řídící jednotka pro závory nabízí díky svému vysoce výkonnému mikroprocesoru mnoho služeb a prostřednictvím elektronické

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-102 Automatic Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je

Více

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační systémy s převodníkem FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto klimatizační zařízení

Více

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595 Návod na údržbu a obsluhu Sponkovačky Profifix 90/25 Obj. č. D 200 595 Listopad 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Rázový utahovák WT 1890 Obj. č. N11100114 str.1 ze 11 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČÍ

Více

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Version 1.2 česky Kompresor BKP1500-24 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX Strana 1 Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER Konstrukční řada KVN DN 10-50 s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX 1 Pouzdro 2 Horní část 3 Ruční kolečko 5

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KONTEJNER SKLOPNÝ DO BOKU Obsah: ) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

HAKL 3K - LC tlakový. Návod na montáž a obsluhu. Záruční list. Elektrický průtokový ohřívač vody. systému řízení kvality ISO 9001:2008.

HAKL 3K - LC tlakový. Návod na montáž a obsluhu. Záruční list. Elektrický průtokový ohřívač vody. systému řízení kvality ISO 9001:2008. VERZE 0404-2016 Elektrické prietokové ohrievače vody Návod na montáž a obsluhu. Záruční list II. I. OFF 3K HKL 3K - LC tlakový Elektrický průtokový ohřívač vody Vyvinutý a vyráběný v certifikovaném systému

Více

Centronic VarioControl VC421

Centronic VarioControl VC421 Centronic VarioControl VC421 Návod k obsluze Rádiová vysílačka zapuštěná Důležité o elektrickémzapojení zapojení Důležitéinformace informace o elektrickém Obsah Záruka 2 Obecně 3 Použití v souladu s určeným

Více

Unidrive M200, M201 (Typová velikost 1 až 4) Základní informace

Unidrive M200, M201 (Typová velikost 1 až 4) Základní informace Tato příručka poskytuje základní informace, které jsou požadovány pro nastavení a spuštění měniče s motorem. Více informací lze nalézt v Uživatelské příručce Unidrive M200 / M20. Bezpečnost při práci Varování

Více

SUB, SUB-V. Návod k obsluze a montáži

SUB, SUB-V. Návod k obsluze a montáži SUB, SUB-V Návod k obsluze a montáži typ SUB 200 A SUB 300 A SUB 700 A Technické parametry drenážních čerpadel řady SUB výkon motoru (kw) připojovací rozměry jmenovité napětí (V) dopravní výška max (m)

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného typ KHE 3/4 Obj. č. B 111 157 typ KHE 1 Obj. č. B 111 158 typ KHE 1 1/4 Obj. č. B 111 159 typ KHE 1 1/2 Obj. č. 111 160 typ KHE 2 Obj.

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2112. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem.

Návod k obsluze. Logamatic 2112. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k obsluze Regulační přístroj 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 649 319 (2011/09)

Více

Provozní deník jakosti vody

Provozní deník jakosti vody Provozní deník jakosti vody Pro zdroje tepla z hliníku Pro odbornou firmu Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 642 944

Více

Ponorné čerpadlo WILO. Typová řada TWU 3, 4"

Ponorné čerpadlo WILO. Typová řada TWU 3, 4 Ponorné čerpadlo WILO Typová řada TWU 3, 4" Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 14 TWU / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha s.r.o. Obchodní 125 251 01 Čestlice

Více

DD Technik. www.quiko.cz HYDRAULICKÝ POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY

DD Technik. www.quiko.cz HYDRAULICKÝ POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY DD Technik www.quiko.cz HYDRAULICKÝ POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY TECHNICKÉ ÚDAJE NAPÁJECÍ ZDROJ SPOTŘEBA PROUDU (A) QK-H300 QK-H300BC 230 V AC 50 Hz 110 V AC 50 Hz 1,6 2,6 PŘÍKON (W) 300 INTEGROVANÝ KONDENZÁTOR

Více

EMS 58 Automat na prodej času

EMS 58 Automat na prodej času JITOJA spol. s r.o. Zvonařská 1310 156 00 Praha 5 - Zbraslav tel.: 00420 257920850 EMS 58 Automat na prodej času Pokyny k obsluze a popis automatu Výrobek firmy BECKMANN GmbH Beckmann GmbH Brandstraße

Více

1 Symboly. 5 Sféry odpovědnosti

1 Symboly. 5 Sféry odpovědnosti A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboly 1.1 Výstražná upozornění Výstražná upozornění se podle druhu nebezpečí rozlišují pomocí následujících signálních slov: Pozor varuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E PŘEKLAD PŮVODNÍHO UŽIVATELSKÉHO NÁVODU 1 PŘED POUŽITÍM UPOZORNĚNÍ! Udržujte toto zařízení vždy ve svislé poloze. Když bylo zařízení přepravováno nebo nakloněno (např.

Více

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Popis... 3 II. Základní technické informace... 3 III. Instalace... 4 IV. Připojení

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 2 3 4 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám za zakoupení zařízení Aroma Decor značky LANAFORM. Difuzér esenciálních olejů Aroma Decor je spojení špičkové technologie, pohodlí

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar TA MATIC 3400 11 5 15 CZ Termostatický směšovací ventil 2005. 04 Technický popis Oblast použití: Ventil je určen především jako centrální směšovač pro přípravu teplé užitkové vody (TUV) ve větších obytných

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody CZ Testomat 808 On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody Návod k obsluze ANALYZÁTORY VODY IČO: 71417460 DIČ: CZ7502030844 Dalibor Herman Tel: +420 602 349 086 Za Klášterem 550 Fax: +420 321 723 285

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Originální návod k použití. 1 Symboly. 2 Bezpečnostní pokyny. Kvůli rizikům, která při broušení hrozí, noste vždy ochranné brýle.

Originální návod k použití. 1 Symboly. 2 Bezpečnostní pokyny. Kvůli rizikům, která při broušení hrozí, noste vždy ochranné brýle. Originální návod k použití 1 Symboly Symbol Význam Varování před všeobecným nebezpečím Varování před úrazem elektrickým proudem Přečtěte si návod k použití, bezpečnostní pokyny! Noste chrániče sluchu!

Více

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Typový list

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Typový list Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Typový list Impressum Typový list Rio-Eco N / Rio-Eco Z N KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného

Více

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498 Návod k montáži a obsluze TR12-1F Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem obj.č. 7 719 002 498 Bezporuchový provoz je zaručen při dodržování tohoto návodu. Prosíme po instalaci předat tento

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir Návod na montáž, připojení a obsluhu ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir CZ verze 1.2 Obsah 1. Popis zařízení... 3 2. Technické údaje... 3 3. Zapojení UPS TERMOSTATU...

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40

2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40 s 4 213 VI60.. VI60..L VI60..T CVTIX TM 2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40 s vnitřním závitovým připojením VI60.. VI60..L VI60..T Tělo kulového ventilu z mosazi UNS

Více

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat S20 Provedení: MLS cs Návod k montáži a obsluze Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.

Více

Přímočará pila BS900

Přímočará pila BS900 Návod na obsluhu a údržbu Přímočará pila BS900 Obj. č. N23000114 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ 3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

6304 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225. Před montáží pozorně pročtěte

6304 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225. Před montáží pozorně pročtěte 604 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225 Před montáží pozorně pročtěte Obsah 1 Pokyny....................................................

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE 6 720 608 552 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité symboly

Více

NINPHAEA Návod k obsluze a montáži

NINPHAEA Návod k obsluze a montáži NINPHAEA Návod k obsluze a montáži VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY NINPHAEA 700 1100 2500 3800 5000 Příkon (W) 13 20 45 75 95 Průtok max (l/hod) 700 1100 2500 3800 4800 Výtlak max (m) 1,45 1,90 2,35 2,60 3,70

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více