SBORNÍK METODICKÝCH LISTŮ. ke vzdělávacím kurzům LMS Moodle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK METODICKÝCH LISTŮ. ke vzdělávacím kurzům LMS Moodle"

Transkript

1 SBORNÍK METODICKÝCH LISTŮ ke vzdělávacím kurzům LMS Moodle, únor 2012

2 Projekt: Projekt: Inovace Inovace a a podpora podpora výuky výuky na na gymnáziu gymnáziu Reg. č. č. CZ.1.07/1.1.11/ Reg. CZ.107/1.1.11/ Projekt je je financován financován zz prostředků prostředků EU EU Projekt

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem velice rád, že právě teď držíte v rukou sborník, který je shrnutím a ohlédnutím za projektem, který byl realizován na naší škole v letech V projektu vzniklo celkem 30 výukových kurzů v systému Moodle. Jejich význam nespočívá jen v použitelnosti při výuce či přípravě na výuku, ale velký význam měla tvorba kurzů i pro samotné autory, protože někteří z nich tvořili kurzy poprvé, někteří dokonce bez jakýchkoli předchozích znalostí LMS Moodle. O to je samozřejmě konečný výsledek projektu cennější. Do projektu se zapojilo 23 autorů a ověřovatelů kurzů. S kurzy se seznámila velká část žáků naší školy při ověřování a pak i při použití jednotlivých kurzů v přípravě na výuku či přímo ve výuce. Velmi mě potěšilo, že výukové kurzy vznikly v 10 různých vyučovaných předmětech a také pro několik volitelných seminářů. Převahu sice tvoří kurzy z přírodovědných předmětů (matematika, fyzika, chemie, biologie), ale vznikly kurzy v českém jazyce a cizích jazycích (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk), byly vytvořeny kurzy pro podporu výuky politologie, psychologie, sociologie a vznikl i kurz z hudební výchovy. Velké poděkování, kromě autorů a hodnotitelů kruzů, patří vedoucím vzdělávácím oblastí: Jarmile Svobodové, Gabriele Zalubilové a Pavlu Šváchovi, kteří byli nápomocni autorům při jejich tvůrčí práci. A samozřejmě musím poděkovat členům realizačního týmu projektu, bez kterých by projekt nebyl úspěšný: Janě Telievové, Jaroslavě Štěpánkové, Petru Chlebkovi a manažerovi projektu Ladislavu Zoubkovi. Dík patří také Lence Dostálové za jazykovou korekturu celého sborníku a Františku Sojkovi, který je autorem anglické verze části sborníku. Jiří Widž, ředitel školy

4 Vážené kolegyně a kolegové, když jsme před dvěma lety dávali dohromady koncepci projektu, který by systematizoval práci v prostředí Moodle, měli jsme za cíl, kromě vytvoření nových e-learningových kurzů a zapojení žáků do jejich užívání, i vzdělávání pedagogů naší školy ve využívání inovativních metod s podporou LMS prostředí. Ukázalo se, že je velmi obtížné nastavit obecný scénář většího množství podobných produktů, neboť je nutné respektovat odlišnosti jednotlivých předmětů a způsoby výuky. Nakonec se podařilo vytvořit třicet kurzů, které jsou určeny pro vzdělávání žáků na vyšším stupni gymnázia a další profesní přípravu. Do tvorby kurzů byli vtaženi pedagogové našeho gymnázia v roli autorů kurzů a jejich ověřovatelů s nabídkou vyzkoušet si funkčnost i didaktickou přidanou hodnotu LMS prostředí přímo v praxi. Všichni měli možnost se zúčastnit dalšího vzdělávání v různých úrovních, které bylo na aktivní využívání systému Moodle zaměřeno. Kurzy jsou na světě, používají se a žáci školy jsou již běžnými uživateli. V žádném případě se nejedná o náhradu přímé výuky formou různých e-learningových metod, ale o doplněk tradičních i nových způsobů práce, který výrazně rozšiřuje kompetence v oblasti ICT. Každý kurz je doplněn o metodický list, který umožňuje sáhnout po kurzech i pedagogům vstupujícím do jejich obsahu poprvé. Vzhledem k tomu, že na naší škole vyučují zahraniční lektoři, jsou všechny metodické listy v české a v anglické verzi. Upřímně děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se v různých rolích na realizaci podíleli, neboť veškerá jejich práce probíhala nad rámec jejich běžné výuky a získávání nových dovedností i vlastní tvorba byly časově velmi náročné. Výsledek za to stojí. Petr Chlebek - 2 -

5 ČESKÝ JAZYK Obecné poznatky o jazyce Stylistika Neohebné slovní druhy Ortografie

6 Název kurzu Obecné poznatky o jazyce Autor kurzu Mgr. Iva Kloudová Ověřovatel kurzu PhDr. Vladimír Rozhon, Ph.D. Vyučovací předmět Český jazyk Ročník 1. ročník Popis kurzu Kurz je určen k využití v hodinách českého jazyka v prvním ročníku. Kurz poskytuje jak podporu k práci v hodinách, tak možnost procvičování učiva při domácí přípravě. První kapitola je věnována vzniku lidské řeči. V druhé kapitole jsou popsány obě formy komunikace verbální i nonverbální. Třetí kapitola objasňuje pojmy langue a parole. Čtvrtá kapitola se zabývá jednotlivými jazykovědnými disciplínami. V páté kapitole je podán přehled jednotlivých jazykových rodin. Přehledný vývoj českého jazyka je obsažen v šesté kapitole. Sedmá kapitola se zabývá jednotlivými vrstvami národního jazyka, poměrně velký prostor je dán české dialektologii. Závěrečná kapitola obsahuje některé zajímavosti týkající se českého jazyka, anketu a závěrečný test. Vzdělávací cíle Kurz sleduje aktivity, které vycházejí z dosavadních znalostí o českém jazyce, jedná se zvláště o: získání znalostí o vzniku a vývoji českého jazyka, získání přehledu o postavení jazyka v kontextu ostatních jazyků, získání schopnosti užívat spisovného jazyka, odlišit spisovné a nespisovné útvary jazyka, zorientování se v české dialektologii, kompetence občanské a sociální (schopnost žáků komunikovat), využití autoevaluačních dovedností v rámci diskusí (žák bude hodnotit)

7 Strategie výuky Kurz je výukovou osnovou pro výuku obecných poznatků o jazyce, umožňuje doplnění chybějícího učiva v případě absencí. Zároveň je podporou k domácímu procvičování. Celková koncepce je následující: žák si nejprve nastuduje pravidla ke konkrétní oblasti, poté má možnost prostřednictvím jednotlivých cvičení ověřit schopnost aplikovat daná pravidla v praxi. Doporučený postup Při implementaci kurzu do výuky je doporučeno dostatečně naplánovat následující body: správně načasovat využití kurzu k probíranému učivu, na základě výuky stanovovat úkoly a pro jejich plnění doporučovat studijní materiály, před přímou výukou zadávat prostudování příslušných studijních materiálů a na ně poté navazovat diskusní formou, zapojovat průběžně žáky do diskusí (některé úkoly jsou k této aktivitě adresné), na závěr si každý žák připraví samostatný projev, který osvědčí jeho schopnost samostatného spisovného verbálního projevu. Časový harmonogram Časový interval realizace je v průběhu běžné výuky ve škole. Na studium v daném rozsahu se předpokládá doba 3-4 měsíců, podle počtu hodin. Kurz je možné použít zároveň jako osnovu výuky a doporučuje se jej využívat v každé hodině. V takovém případě je vhodné dát jednotlivým kapitolám časový harmonogram. Předpokládané vstupní znalosti, dovednosti žáka, požadavky kladené na žáka, aby mohl kurz absolvovat Uvedené požadavky vycházejí jednak z dosažených znalostí o českém jazyce, jednak z uživatelských dovedností, které jsou součástí dosavadní výuky informatiky a výpočetní techniky ve škole: schopnost práce na internetu, uživatelské znalosti internetových prohlížečů, dovednosti práce v různých operačních systémech (Windows, Linux - řešeno v rámci předchozího studia), schopnost práce v kancelářském software (rich-textový editor, tabulkový procesor, software na tvorbu prezentací, schopnost vyznat se ve formátech kancelářského software), schopnost práce s Portable Document Format (pdf), dovednosti práce v grafických programech (volný výběr). Softwarové vybavení k uspořádání e-learningového projektu ve škole Kurz byl vytvořen v prostředí LMS Moodle, k jeho užívání je potřebná: síťově dostupná běžící serverová instalace LMS Moodle, lokální nebo vzdálená, vytvořená přístupová data (uživatelé, role). Na pracovních stanicích je požadovaná výbava: síťové připojení včetně možnosti využití internetu, libovolný operační systém s grafickou nadstavbou,

8 některý z obecně používaných grafických internetových prohlížečů s podporou Adobe Flash, kancelářský software schopný pracovat s obecně používanými formáty (rich-text dokumenty, tabulky, prezentace), prohlížeč PDF (Portable Document Format)

9 Name of Course General knowledge about language Author of the course Mgr. Iva Kloudová Course verification Dr.Vladimir Rozhoň, Ph.D. Subject Czech language Year The first year Course Description This course is designed for use in the Czech language lessons in the first year. The course provides both support to work in hours and the possibility of practising at home preparing the curriculum. The first chapter is devoted to the emergence of human speech. The second chapter describes both forms of communication - verbal and nonverbal. The third chapter explains the concepts of langue and parole. The fourth chapter deals with the various disciplines of linguistics. In the fifth chapter there is an overview of the different language families.transparent development of the Czech language is contained in the sixth chapter. The seventh chapter deals with the different layers of the national language, a relatively large space is dedicated to Czech dialectology. The final chapter contains some of the interesting facts about the Czech language, polls and final test. Educational goals The course follows the activities that are based on current knowledge of Czech language, it is particularly on: gain knowledge about the origin and development of the language, an overview of the status of language in the context of other languages acquire the ability to use literary language, as well as distinguish literary and nonstandard units of language, get oriented in Czech dialectology, civic and social competence (the ability of students to communicate) use self-evaluation skills in the discussion (student will assess). Teaching strategy The course is the syllabus for the teaching of general knowledge about language, it provides the missing subject matter in the case of absence. At the same time it is support for home practice. The overall concept is as follows: first the pupil will study the rules to a specific area, then he

10 or she has the option through the exercises given to verify the ability to apply rules in practice. Recommended procedure In the implementation of a course of instruction it is recommended to adequately plan the following points: correct timing of the course to meet the subject matter, set tasks based on the instruction and recommend study materials for their performance, order the study of learning materials prior to direct teaching, then to be followed up to by means of discussion, engage students in ongoing discussions (some tasks are addressed to this activity) Finally, each student shall prepare an essay on the topic. Finally, each student will prepare a separate speech that proves its ability to separate literary verbal expression. Timetable The time interval of realization is in the normal course of instruction in school. The study in the range requires a time period of 3-4 months, depending on the number of hours. The course can also be used as a teaching outline, and it is recommended to use it in every hour. In this case it is appropriate to give each chapter a timetable. Expected input knowledge, skills, student-to-student demands in order to complete the course These requirements are based on knowledge obtained from both the Czech spelling and practical skills that are part of the current teaching of Computer Science in schools: ability to work on the Internet, user knowledge of Internet browsers, the skill to work on different operating systems (Windows, Linux - addressed in the previous study), ability to work in office software (rich-text editor, spreadsheet, presentation software to produce, the ability to navigate through the office software formats) ability to work with Portable Document Format (PDF) work skills in graphic programs (free choice). Software equipment to organize e-learning project at school The course was created in the Moodle environment, its use is required: network-accessible server running Moodle installation, local or remote, access data created (users, roles). The workstations require equipment: Network connectivity options including Internet usage, any operating system with a graphical superstructure, any of the commonly used graphical web browsers with support for Adobe Flash office software capable to work with the generally used formats (rich-text documents, spreadsheets, presentations) PDF viewer (Portable Document Format)

11 Název kurzu Stylistika Autor kurzu Mgr. Iva Kloudová Ověřovatel kurzu Mgr. Václava Křížová Vyučovací předmět Český jazyk - sloh Ročník První čtvrtý ročník Popis kurzu Kurz je určen k využití v hodinách českého jazyka v prvním až čtvrtém ročníku. Kurz poskytuje jak podporu k práci v hodinách, tak možnost procvičování učiva při domácí přípravě. Celý kurz vychází zejména z katalogu požadavků ke státní maturitní zkoušce. První kapitola se zabývá základními pojmy ze stylistiky a slohotvornými činiteli. Druhá kapitola je věnována rozdílům mezi projevy mluvenými a psanými, dále pak jazykovými prostředky vhodnými pro jednotlivé typy projevů. Třetí kapitola se zabývá charakteristikou jednotlivých funkčních stylů. Řečnický styl je pouze zmíněn a dále pak rozpracován v šesté kapitole. Zde jsou také využity fotografie z řečnické soutěže Mladý Demosthenes. Ve čtvrté kapitole se žáci seznámí s jednotlivými slohovými postupy a jejich využitím v konkrétních funkčních stylech. Pátá kapitola je nejobsáhlejší, rozebírá ty slohové útvary, jejichž znalost musí žáci osvědčit u státní maturitní zkoušky. Sedmá kapitola je závěrečným shrnutím, obsahuje test, anketu a diskusní fórum. Vzdělávací cíle Kurz sleduje aktivity, které vycházejí z dosavadních znalostí ze stylistiky, jedná se zvláště o: získání znalostí o jednotlivých funkčních stylech, získání schopností napsat stylisticky správně zvolený typ slohového útvaru, získání schopnosti užívat spisovného jazyka, odlišit spisovné a nespisovné útvary jazyka, napsat vlastní strukturovaný životopis, kompetence občanské a sociální (schopnost žáků komunikovat),

12 využití autoevaluačních dovedností v rámci diskusí (žák bude hodnotit). Strategie výuky Kurz je výukovou osnovou pro výuku stylistiky, umožňuje doplnění chybějícího učiva v případě absencí. Zároveň je podporou k domácímu procvičování. Celková koncepce je následující: žák si nejprve nastuduje pravidla ke konkrétní oblasti, poté má možnost prostřednictvím jednotlivých cvičení ověřit schopnost aplikovat daná pravidla v praxi. Doporučený postup Při implementaci kurzu do výuky je doporučeno dostatečně naplánovat následující body: správně načasovat využití kurzu k probíranému učivu, na základě výuky stanovovat úkoly a pro jejich plnění doporučovat studijní materiály, před přímou výukou zadávat prostudování příslušných studijních materiálů a na ně poté navazovat diskusní formou, zapojovat průběžně žáky do diskusí (některé úkoly jsou k této aktivitě adresné), na závěr si každý žák připraví slohové cvičení na určené téma. Časový harmonogram Časový interval realizace je v průběhu běžné výuky ve škole. Kurz je možné použít zároveň jako osnovu výuky. Lze doporučit následující rozvržení učiva: v prvním ročníku vypravování a popis, druhý ročník zaměřit na styl publicistický, ve třetím ročníku se věnovat útvarům nejobtížnějším úvaha a esej. Ve čtvrtém ročníku pak učivo systematizovat a připravovat žáky na písemnou část státní maturitní zkoušky, pomoci jim především ve volbě vhodného slohového útvaru, který nejvíce odpovídá jejich dovednostem. Předpokládané vstupní znalosti, dovednosti žáka, požadavky kladené na žáka, aby mohl kurz absolvovat Uvedené požadavky vycházejí jednak z dosažených znalostí ze stylistiky, jednak z uživatelských dovedností, které jsou součástí dosavadní výuky informatiky a výpočetní techniky ve škole: schopnost práce na internetu, uživatelské znalosti internetových prohlížečů, dovednosti práce v různých operačních systémech (Windows, Linux - řešeno v rámci předchozího studia), schopnost práce v kancelářském software (rich-textový editor, tabulkový procesor, software na tvorbu prezentací, schopnost vyznat se ve formátech kancelářského software), schopnost práce s Portable Document Format (pdf), dovednosti práce v grafických programech (volný výběr). Softwarové vybavení k uspořádání e-learningového projektu ve škole Kurz byl vytvořen v prostředí LMS Moodle, k jeho užívání je potřebná: síťově dostupná běžící serverová instalace LMS Moodle, lokální nebo vzdálená, vytvořená přístupová data (uživatelé, role)

13 Na pracovních stanicích je požadovaná výbava: síťové připojení včetně možnosti využití internetu, libovolný operační systém s grafickou nadstavbou, některý z obecně používaných grafických internetových prohlížečů s podporou Adobe Flash, kancelářský software schopný pracovat s obecně používanými formáty (rich-text dokumenty, tabulky, prezentace), prohlížeč PDF (Portable Document Format)

14 Name of Course Stylistics Author of the course Mgr. Iva Kloudová Course verification Mgr. Václava Křížová Subject Czech language Year First to fourth year of four-year grammar school Course Description This course is designed for use in the Czech language lessons in the first through fourth grade. The course provides both support to work in class and the possibility of practising at home while preparing for school. The whole course is based mainly on the catalog requirements for state graduation exam. The first chapter deals with basic concepts of stylistics and style - processing agents. The second chapter is devoted to differences between spoken and written expressions, as well as to language appropriate for different types of speeches. The third chapter deals with the functional characteristics of individual styles. Oratorical style is only mentioned and further developed in the sixth chapter. There are also photographs of the rhetorical contest of Young Demosthenes. In the fourth chapter, students learn about various stylistic practices and their application in specific functional styles. The fifth chapter, the most comprehensive, analyzes the stylistic features, knowledge of which students must prove at the state graduation exam. The seventh chapter is the final summary; it contains a test poll and discussion forum. Educational goals The course follows the activities that are based on current knowledge of stylistics, it is particularly on: obtaining knowledge about individual functional styles, acquisition of the ability to write a stylistically correctly selected type of stylistic formation, acquisition of the ability to use literary language, distinguish literary and non-standard units of language, writing own structured CV, civic and social competence (the ability of students to communicate), use of self-evaluation skills in the discussion (student will assess)

15 Teaching strategy The course is a syllabus for the teaching of stylistics, the missing curriculum allows for absences. At the same time it may serve as support for home practice. The overall concept is as follows: first the pupil will study the rules to a specific area, and then he or she has the option through the exercises given to verify the ability to apply rules in practice. Recommended procedure In the implementation of a course of instruction it is recommended to adequately plan the following points: correct timing of the course to meet the subject matter, set tasks based on the instruction and recommend study materials for their performance, order the study of learning materials prior to direct teaching, then to be followed up to by means of discussion, engage students in ongoing discussions (some tasks are addressed to this activity) Finally, each student shall prepare an essay on the topic. Timetable The time interval of realization is in the normal course of instruction in school. The course can also be used as a teaching outline. We can recommend the following layout of the curriculum: The first year shall be dedicated to narration and description, the second year focusing on journalistic style, in the third year the most difficult chapters are to be pursued - reasoning and essay. In the fourth year the curriculum is to be systematised, and students should be prepared to the written part of the state graduation exam. They must above all be assisted in choosing the appropriate style of the unit that matches their skills best. Expected input knowledge, skills, student-to-student demands in order to complete the course These requirements are based on both the acquisition of knowledge of stylistics and user skills that are part of the current teaching of Computer Science in schools: Ability to work on the Internet, user knowledge of Internet browsers, The skill to work on different operating systems (Windows, Linux - addressed in the previous study), Ability to work in office software (rich-text editor, spreadsheet, software to produce presentations, the ability to navigate through the office software formats) Ability to work with Portable Document Format (PDF), Work skills in graphic programs (free choice). Software equipment necessary to organize the e-learning project at school The course was created in the Moodle environment, its use requires: network-accessible server running Moodle installation, local or remote, access data created (users, roles)

16 Equipment required at the workstations: Network connectivity options including Internet usage, any operating system with a graphical superstructure, any of the commonly used graphical web browsers with support for Adobe Flash, office software capable to work with the generally used formats (rich-text documents, spreadsheets, presentations), PDF viewer (Portable Document Format)

17 Název kurzu Neohebné slovní druhy Autor kurzu Mgr. Iva Kloudová Ověřovatel kurzu Mgr. Petra Sojková Vyučovací předmět Český jazyk Ročník Druhý ročník Popis kurzu Kurz je určen k využití v hodinách českého jazyka v druhém ročníku. Kurz poskytuje jak podporu k práci v hodinách, tak možnost procvičování učiva při domácí přípravě. Úvodní kapitola je věnována neohebným slovním druhům obecně. K jejich procvičení jsou využity ukázky z knihy Leo Rostena Pan Kaplan má třídu stále rád. Druhá šestá kapitola se zabývají jednotlivými neohebnými slovními druhy. Závěrečná kapitola zahrnuje souhrnný test, anketu a diskusní fórum. Vzdělávací cíle Kurz sleduje aktivity, které vycházejí z dosavadních znalostí o neohebných slovních druzích, jedná se zvláště o: získání schopností správně určit jednotlivé neohebné slovní druhy, pochopení toho, že určité slovo může plnit roli i třech různých neohebných slovních druhů, získání schopnosti správně se orientovat v psaní příslovečných spřežek, osvojení znalostí pravidel interpunkce, využití autoevaluačních dovedností v rámci diskusí (žák bude hodnotit). Strategie výuky Kurz je výukovou osnovou pro výuku neohebných slovních druhů, umožňuje doplnění chybějícího učiva v případě absencí. Zároveň je podporou k domácímu procvičování. Celková koncepce je následující: žák si nejprve nastuduje pravidla ke konkrétní oblasti, poté má možnost prostřednictvím jednotlivých cvičení ověřit schopnost aplikovat daná pravidla v praxi

18 Doporučený postup Při implementaci kurzu do výuky je doporučeno dostatečně naplánovat následující body: správné načasovat využití kurzu k probíranému učivu, na základě výuky stanovovat úkoly a pro jejich plnění doporučovat studijní materiály, před přímou výukou zadávat prostudování příslušných studijních materiálů a na ně poté navazovat diskusní formou, zapojovat průběžně žáky do diskusí (některé úkoly jsou k této aktivitě adresné), závěrečný test použít jako výstupní a hodnocený, doporučuje se absolvovat jej ve škole pod dohledem, poté je možné ho s časovým odstupem nabídnout jako prostředí pro diskusi nad jednotlivými otázkami. Časový harmonogram Časový interval realizace je v průběhu běžné výuky ve škole. Na studium v daném rozsahu se předpokládá doba 1-2 měsíců, podle počtu hodin. Kurz je možné použít zároveň jako osnovu výuky a doporučuje se jej využívat v každé hodině. V takovém případě je vhodné dát jednotlivým kapitolám časový harmonogram. Předpokládané vstupní znalosti, dovednosti žáka, požadavky kladené na žáka, aby mohl kurz absolvovat Uvedené požadavky vycházejí jednak z dosažených znalostí o neohebných slovních druzích, jednak z uživatelských dovedností, které jsou součástí dosavadní výuky informatiky a výpočetní techniky ve škole: schopnost práce na internetu, uživatelské znalosti internetových prohlížečů, dovednosti práce v různých operačních systémech (Windows, Linux - řešeno v rámci předchozího studia), schopnost práce v kancelářském software (rich-textový editor, tabulkový procesor, software na tvorbu prezentací, schopnost vyznat se ve formátech kancelářského software), schopnost práce s Portable Document Format (pdf), dovednosti práce v grafických programech (volný výběr). Softwarové vybavení k uspořádání e-learningového projektu ve škole Kurz byl vytvořen v prostředí LMS Moodle, k jeho užívání je potřebná: síťově dostupná běžící serverová instalace LMS Moodle, lokální nebo vzdálená, vytvořená přístupová data (uživatelé, role). Na pracovních stanicích je požadovaná výbava: síťové připojení včetně možnosti využití internetu, libovolný operační systém s grafickou nadstavbou, některý z obecně používaných grafických internetových prohlížečů s podporou Adobe Flash, kancelářský software schopný pracovat s obecně používanými formáty (rich-text dokumenty, tabulky, prezentace), prohlížeč PDF (Portable Document Format)

19 Name of Course Non-inflected Parts of Speech Author of the course Mgr. Iva Kloudová Course verification Mgr. Petra Sojková Subject Czech language Year The second year of four-year grammar school Course Description This course is designed for use in the Czech language lessons in second grade. The course provides both support to work in hours and the possibility of practising at home while preparing the curriculum. The introductory chapter is devoted to non-inflected parts of speech in general. As means of their practice, the course also uses examples from the well known stories of Mr. Kaplan by Leo Rosten.. The second to sixth chapters deal with individual noninflected parts of speech. The final chapter includes a comprehensive test, polls, and discussion forum. Educational goals The course follows the activities that are based on current knowledge about the kinds of rigid non-inflected words, it is particularly on: acquirg the ability to correctly determine the individual non-inflected parts of speech, understanding that a word can play a role in three different rigid parts of speech, acquiring the ability to properly orient the proverbial writing digraphs, acquire knowledge of the rules of punctuation, use self-evaluation skills in the discussion (student will be assessed). Teaching strategy The course is a syllabus for teaching rigid parts of speech. It also allows the acquisition and practice of the missing curriculum in case of absence. At the same time it serves as support for home practice. The overall concept is as follows: first pupils will study the rules to a specific area, and then they have the option through the exercises given to verify the ability to apply rules in practice. Recommended procedure In the implementation of the course of instruction it is recommended to adequately plan the following points: correct timing of the course to meet the subject matter,

20 based on the instruction set tasks and recommend study materials for their performance, order the study of learning materials prior to direct teaching, follow up to them by means of discussion, engage students in ongoing discussions (some tasks are addressed to this activity) final test can be used as a repeater or output and evaluated, it is recommended to sit it under supervision in school, then there can be a time lag to offer an environment for discussion of individual issues. Timetable The time interval of realization is in the normal course of instruction in school. The study in the range requires a time period of 1-2 months, depending on the number of hours. The course can also be used as a teaching outline, and it is recommended to use it in every hour. In this case it is appropriate to give each chapter a timetable. Expected input knowledge, skills, student-to-student demands in order to complete the course These requirements are based on knowledge obtained from both the rigid verbal species, both from the practical skills that are part of the current teaching of Computer Science in schools: ability to work on the Internet, user knowledge of Internet browsers, skill to work on different operating systems (Windows, Linux - addressed in the previous study), ability to work in an office software (rich-text editor, spreadsheet, presentation software to produce, the ability to navigate through the office software formats), ability to work with Portable Document Format (PDF), work skills in graphic programs (free choice). Software equipment necessary to organize the e-learning project in school The course was created in the Moodle environment, its use requires: network-accessible server running Moodle installation, local or remote, access data created (users, roles). Equipment required at the workstations: Network connectivity options including Internet usage, any operating system with a graphical superstructure any of the commonly used graphical web browsers with support for Adobe Flash office software capable to work with the generally used formats (rich-text documents, spreadsheets, presentations) PDF viewer (Portable Document Format)

21 Název kurzu Ortografie Autor kurzu Mgr. Iva Kloudová Ověřovatel kurzu Mgr. Jarmila Svobodová Vyučovací předmět Český jazyk Ročník První ročník Popis kurzu Kurz se zaměřuje na podporu výuky ortografie (pravopisu) v rámci hodin českého jazyka. Každá kapitola je zaměřena na jednu oblast ortografie, výjimkou je 7. kapitola, která je jakýmsi závěrečným shrnutím, nabízí souhrnný diktát Zdeňka Svěráka, anketu a příspěvek, který vede k zamyšlení nad již mnohokrát tolik diskutovanou možností zrušení y. V kurzu jsou rovněž využívány ukázky z knihy Leo Rostena Pan Kaplan má stále třídu rád. Úryvky z této knihy slouží zejména ke korekturním cvičením. Kurz poskytuje jak podporu k práci v hodinách, tak možnost procvičování učiva při domácí přípravě. První kapitola je věnována vyjmenovaným slovům. Zaměřuje se především na procvičení méně známých slov, do procvičovacích cvičení je také zařazen místopis znalost názvů českých obcí, hradů, zámků. V druhé kapitole si žáci zopakují pravopis skupin bě/bje, pě, vě/vje a mě/mně. Třetí kapitola se věnuje pravopisu předpon s, z. Záměrně je zde vynechán pravopis předložek, který pro žáky není zpravidla nikterak obtížný. Čtvrtá kapitola v krátkosti poukazuje na psaní ú ů u slov, ve kterých se chybuje nejčastěji. Pátá kapitola je zaměřena na pravopis velkých písmen, tradičně velmi obtížnou součást pravopisu. V šesté kapitole najdou žáci informace k pravopisu i/y po hlásce c. Vzdělávací cíle Kurz sleduje aktivity, které vycházejí z dosavadních znalostí českého pravopisu. Sleduje zejména: utvrzení znalostí českého pravopisu, pochopení významu méně často užívaných slov (vyza, pych, sypek, ), prohloubit znalosti českého místopisu v kontextu s vyjmenovanými slovy (Bylany, Pyšely, Bosyně, ),

Ortografie. Název kurzu. Autor kurzu. Ověřovatel kurzu. Vyučovací předmět. Ročník. Popis kurzu. Vzdělávací cíle CZ. 1.07/1.1.11/02.

Ortografie. Název kurzu. Autor kurzu. Ověřovatel kurzu. Vyučovací předmět. Ročník. Popis kurzu. Vzdělávací cíle CZ. 1.07/1.1.11/02. Název kurzu Ortografie Autor kurzu Mgr. Iva Kloudová Ověřovatel kurzu Mgr. Jarmila Svobodová Vyučovací předmět Český jazyk Ročník První ročník Popis kurzu Kurz se zaměřuje na podporu výuky ortografie (pravopisu)

Více

Hudební výchova. Název kurzu. Autor kurzu. Ověřovatel kurzu. Vyučovací předmět. Ročník. Popis kurzu. Vzdělávací cíle CZ. 1.07/1.1.11/02.

Hudební výchova. Název kurzu. Autor kurzu. Ověřovatel kurzu. Vyučovací předmět. Ročník. Popis kurzu. Vzdělávací cíle CZ. 1.07/1.1.11/02. Název kurzu Hudební výchova Autor kurzu Mgr. Petra Maříková Ověřovatel kurzu Mgr. Petra Sojková Vyučovací předmět Hudební výchova Ročník 1. - 2. ročník gymnázia Popis kurzu Kurz se zaměřuje na podporu

Více

Chem. Listy 99, 531 544 (2005)

Chem. Listy 99, 531 544 (2005) THE CHEMISTRY "EUROBACHELOR" Version 2005.1 CHEMICKÝ EUROBAKALÁŘ Verze 2005.1 Dvojjazyčná verze je publikována záměrně, neboť anglická je závazná pro terminologii a obsah při akreditaci přihlášených kurzů

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of

President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of our graduates came through the doors, and it set me reflecting

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků. The British Council ve spolupráci

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY MANUÁL EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Publikaci vydala Okresní hospodářská komora Jihlava v rámci realizovaného projektu EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/01.0022,

Více

ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY

ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY I N V E S T I C E D O R O Z VO J E VZ D Ě L ÁVÁ N Í ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY Metodická příručka k modulu projektové výuky cizích jazyků Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic MEFANET.2010 4 th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines November 24

Více

6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 21. 23. říjen 1998 Mariánské Lázně Obsah Úvodem 5 Plenární přednášky 7 Jiří Křen Možnosti školské matematiky při řešení praktických úloh... 9 František

Více

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 6. ročník 3/2009 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Journal for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele Miroslav Kučera, Lukáš Bajer a kolektiv Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha.. ročník 3/4 Media4u Magazine ISSN 4-987 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011

Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011 Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011 soutěž název projektu číslo projektu Klíčové slova Anotace CZ Anotace EN Cyrilometodějská teologická fakulta 2011 Vybrané otázky metafyziky a etiky The

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková Metodická příručka pro učitele ústní zkouška Jana Penicová Hana Bártková Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou CZ.1.07/1.3.05/11.0006 OPAVA 2011 Název: Autor: Metodická příručka pro učitele

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže CZECH PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 2009 in the Field of Education, Science and Research, Sports

Více

Akademik. Study. extranjeras. les langues. Z obsahu

Akademik. Study. extranjeras. les langues. Z obsahu 2014 1 Akademik VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVIII. Study extranjeras les langues Z obsahu Žáci základních škol prožili jarní prázdniny na univerzitě... 7 Beer košt na

Více

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ekonomie Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO Brno 12. a 13. listopadu 2008 Editor: Jakub Odehnal BRNO 2009 Univerzita

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 PŘÍLOHA Č.3 VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ VERZE 3.2 Společnost pro projektové řízení,

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Sunny Canadian International NEWSLETTER

Sunny Canadian International NEWSLETTER Sunny Canadian International NEWSLETTER Ročník/Volume 2 vydání 13 21. 12. 2013 Z OBSAHU / ABSTRACT: ALICE ŠTUNDA JE PODNIKATELKOU ROKU 2013 / ALICE ŠTUNDA IS THE BUSINESS WOMAN OF THE YEAR 2013 GYMNÁZIUM

Více