Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k přednášce Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Sylabus přednášky PaedDr. Zuzana Kaprová Předmět seznámí studenty s východisky, principy, podmínkami a metodami vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s uplatněním pedagogicko organizační podpory vymezené platnými právními předpisy. - Úvod Osoby se zdravotním postižením v kontextu vývoje společenských postojů, historie péče o osoby s postižením v českých zemích a Evropě. Od represe/segregace k rehabilitaci, počátky systematické péče o děti se zdravotním postižením, metody práce. Rozvoj poznání a oboru - od pedopatologie k pedagogice vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, filosofická a věcná východiska. Změny po roce 1990 umožnily: systémově integrovat děti/žáky se zdravotním postižením do běžných škol, lépe žáky diagnostikovat a identifikovat speciální vzdělávací potřeby, vzdělávat žáky, kteří byli dříve osvobozováni od povinné školní docházky, připravovat ve speciálních programech žáky se závažnými formami postižení ke vstupu do povinného vzdělávání, odklonem od medicínského pojetí zaměřit východiska péče na vzdělávací potřeby dětí, vznik nových vzdělávacích příležitostí s využitím iniciativy soukromých a církevních zřizovatelů, inovovat vzdělávací programy 1

2 rozšiřovat a měnit funkci speciálních škol, rozšiřovat nabídku vzdělávacích programů, zřizovat speciálně pedagogická centra, která poskytují specializované služby především dětem se zdravotním postižením integrovaným v běžném vzdělávacím proudu, jejich rodičům i učitelům, zřizovat střediska výchovné péče, která se zaměřují na děti a mládež s poruchami chování, formalizovat přípravu na pracovní uplatnění žáků s mentálním postižením - Základní pojmy a paradigmata vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluzívní vzdělávání, integrace Zakotvení podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v právních předpisech ČR, mezinárodní dokumenty a instituce v oblasti podpory a přístupu ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Problematika včasné identifikace speciálních vzdělávacích potřeb. Pedagogická diagnostika a prevence školní neúspěšnosti. - Zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb, speciálně pedagogická/psychologická diagnostika, úloha školských poradenských zařízení a škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, - Problematika integrace a tvorby inkluzívního prostředí ve třídě. Škola jako systém, školní klima, participace. - Poradenské služby ve školství a jejich úloha, spolupráce s rodiči, týmová práce. - Principy individualizace, diferenciace, adaptace vzdělávacího procesu v kontextu rámcových a školních vzdělávacích programů a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, klíčové kompetence/možnosti žáka. Styly organizace vyučování (výuky) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podpůrná pedagogicko organizační opatření a jejich využijí. Asistent pedagoga a jeho úloha ve třídě, individuální vzdělávací plán Hodnocení a klasifikace výsledků vzdělávání žáků. Formy, metody, cíle hodnocení. Zakotvení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v právních předpisech Zákony: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (řeší m.j. odbornou způsobilost pedagogických pracovníků pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. (potvrzení významu znakového jazyka pro vzdělávání prelingválně neslyšících.). 2

3 Vyhlášky: Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. Dokumenty jsou zveřejněny na Další významné dokumenty: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha (Praha 2001) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky Usnesení vlády č. 253 ze dne Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období , Všeobecná deklarace lidských práv z r Úmluva o právech dítěte z r Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (VS OSN 1993). Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Školský zákon - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním., základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kodifikuje řešení potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které byly dosud upraveny nižšími právními normami. Nově definuje skupinu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jednotlivé cílové skupiny - žáky zdravotně postižené, zdravotně znevýhodněné a sociálně znevýhodněné a dále kategorii žáků nadaných a talentovaných. Přijímání žáků do školy úloha rodičů Podporuje propojení speciálního školství se školami běžného typu a posiluje tendenci k individuální integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do ''běžných'' škol. Kodifikuje široká práva žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a možnost jejich vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů; počítá s podpůrnými opatřeními ve prospěch těchto žáků, např. s asistenty pedagogů, posiluje roli rodičů (zákonných zástupců) a dává možnost zřizovat školskou radu. Zřizování samostatných škol, tříd pro žáky se zdravotním postižením. Možnost podporovat rozvoj nadání žáků a studentů ve školách, např. poskytováním rozšířeného vyučování některých předmětů, a dále umožňuje nadaným žákům, přeřazení do vyššího ročníku. Umožňuje žákům, kteří nezískali základní vzdělání, doplnit si toto vzdělání formou kursu. Možnost prodloužení základního vzdělávání Asistent pedagoga Vzdělávání romských žáků 3

4 Ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění Podmínky vzdělávání ( 16 odst. 6) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Prodloužení středního a vyššího odborného vzdělávání ( 16 odst. 6) Délku středního a vyššího odborného vzdělávání může ředitel školy žákovi se zdravotním postižením individuálně prodloužit nejvýše o 2 školní roky. Povinné vzdělávání ( 46 školského zákona, odst. 3) Povinné vzdělávání trvá 9 let, pro žáky se zdravotním postižením může být docházka do základní školy prodloužena na 10 let. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, ve kterém dítě dosáhne 6tého roku věku, pokud mu nebyl povolen odklad. Prodloužená délka základního vzdělávání - Novela školského zákona č. 158 z , 55 Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž dosáhne dvacátého roku věku. Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem, kteří se vzdělávají podle vzdělávacího programu základní školy speciální, mohou se souhlasem zřizovatele pokračovat v základním vzdělávání do 26. roku věku. V uvedených případech, pokud jde o přípravu na povolání nebo pracovní činnosti, spolupracuje ředitel školy s příslušným úřadem práce. Zjišťování potřeb speciálního vzdělávání a speciálních vzdělá- vacích potřeb žáka ( 16 odst. 5) provádí se souhlasem zákonného zástupce žáka školské poradenské zařízení. Odpovědnost za diagnostiku dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami: Lékařskou diagnostiku zdravotního postižení provádějí v závislosti na jeho charakteru zdravotnická zařízení (odborní lékaři). Ve školství pro potřeby vzdělávání stanovují pedagogickou diagnózu stanovení speciálních vzdělávacích potřeb, rozsah speciálně pedagogické péče, způsob zajištění, návrh organizační formy speciálního vzdělávání) pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, Vzdělávání ve spádové škole - 36 odst. 5 školského zákona. V rámci plnění povinné školní docházky se žák (včetně žáka se zdravotním postižením) vzdělává ve spádové škole podle trvalého bydliště žáka, pokud rodiče nezvolili pro své dítě školu jinou (jinou běžnou základní školu nebo školu samostatně zřízenou pro žáky se zdravotním postižením podle 16 odst. 8 školského zákon, 4

5 Základní princip při určování vzdělávací cesty pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami: - přání rodičů. Ti se spolupodílejí s odborníky na výběru školy či školského zařízení pro své dítě a bez jejich souhlasu není možné zařadit dítě do speciální školy či provést jiný krok zásadního charakteru v oblasti výchovy a vzdělávání. Na uvedeném principu je založena stávající školská legislativa od zákonných norem po prováděcí vyhlášky a metodické předpisy. - zájem dítěte a jeho zdárný vývoj. Sporné případy, kdy přání rodičů koliduje se zájmy dítěte, jsou řešeny individuálně ve spolupráci s příslušnými odborníky a zřizovatelem školy. V případě zletilého žáka se předpokládá jeho spoluúčast při rozhodování. Vyhláška č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb: Přijímání dětí, žáků a studentů do režimu speciálního vzdělávání ( 9 vyhláška 73/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 147/2011 Sb.) na základě: - doporučení školského poradenského zařízení - žádosti rodičů, resp. zletilého žáka a po projednání s nimi - poskytnutí srozumitelného poučení o: právech a povinnostech žáka/rodiče organizačních formách vzdělávání struktuře vzdělávacích programů, rozdílech ve výstupních kompetentních organizačních změnách, které v souvislosti s přijetím do speciální třídy nebo školy nebo přijetím upraveného vzdělávacího programu mohou nastat podpůrných a vyrovnávacích opatřeních, které mohou žákovi pomoci zvládat stávající vzdělávací program možnostech diagnostického pobytu možnosti vzdělávání podle IVP možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění udělení informovaného souhlasu - možný diagnostický pobyt (2 6 měsíců) Informovaný souhlas se zařazením do školy/vzděláváním dle upraveného vzdělávacího programu - Diagnostický pobyt účel, délka, podmínky - Možnosti přijetí žáka bez zdravotního postižení do školy zřízené pro žáky se zdravotním postižením do školy účel, podmínky, délka Odborné vyšetření školského poradenského zařízení pro účely vzdělávání žáka Zpráva a doporučení - Délka platnosti doporučení - možnost opakovat vyšetření - informovaný souhlas s vyšetřením 5

6 Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s pomocí podpůrných a vyrovnávacích (vyhl. č. 147/2011 Sb.) Podpůrnými opatřeními se rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko psychologických služeb, zajištění funkce asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě, skupině, nebo studijní skupině, nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka. Vyrovnávací opatření jsou pro účely vzdělávání žáků se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním ( 1 odst. 2 vyhl. č. 147/2011 Sb.: Vyrovnávacími opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním se pro účely této vyhlášky rozumí využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, využívání poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu a služeb asistenta pedagoga. Škola tato opatření poskytuje na základě pedagogického posouzení vzdělávacích potřeb žáka, průběhu a výsledků jeho vzdělávání, popřípadě ve spolupráci se školským poradenským zařízením.). Rámcový obsah individuálního vzdělávacího plánu - IVP ( 6 odst. 4 vyhlášky 73/2005 Sb.) IVP zejména obsahuje: - Závěry speciálně pedagogického nebo psychologického vyšetření dítěte, příp. doporučení lékaře - Vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. - Údaje o obsahu a rozsahu speciálně pedagogické péče a způsobu jejího poskytování, - Údaje o cíli vzdělávání, časové a obsahové rozvržení učiva, případně prodloužení délky základního vzdělávání (podle 46 odst. 3 školského zákona prodlužení na 10 let je možné na základě souhlasu Ministerstva) nebo středního vzdělávání ( 16 školského zákona ředitel může jednotlivému žákovi střední školy nebo studentovi vyšší odborné školy prodloužit délku vzdělávání až o 2 roky), - Způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, - Vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka (asistenta pedagoga - 16 odst. 9 školského zákona), - Potřebu navýšení finančních prostředků pro zajištění podmínek vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Kontrola plnění IVP a v případě rozporů informuje ředitele školy. 6

7 Náměty a úkoly pro samostudium Kurs směřuje k porozumění sledované oblasti v kontextu přednášek. 1. Charakteristika základních směrů vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, doplnění vlastním komentářem. Doporučené literatura: Bartoňová, M. Současné trendy ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR. Brno:MSD, Charakteristika podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vymezené platnými právními předpisy doplňte vlastní komentář týkající se vlastní pedagogické praxe. Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. 3. Okruhy podpůrných a vyrovnávacích opatření směřovaných k úspěšnosti integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, podmínky inkluzívního vzdělávání. Doplňující otázky 1. Kdo rozhoduje o volbě vzdělávací cesty dítěte 2. Poradenská zařízení a jejich úloha 3. Organizační formy vzdělávání žáků se zdravotním postižením 4. Individuální vzdělávací plán cíle, obsah 7

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

Projekt EU OPVK. Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd

Projekt EU OPVK. Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd Projekt EU OPVK Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd Klíčová aktivita 1 Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (...) Změna: 58/2008 Sb. Změna: 126/2008 Sb., 189/2008

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální a právní aspekty postavení osob se zdravotním postižením Předkládá: Monika Bartošová Vedoucí bakalářské

Více

o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních

o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy stanoví podle

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Č.j.: 27317/2004-24 Novelizována vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více