LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová"

Transkript

1 LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012

2 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství +humanismus REHABILITACE R.Jedlička ústavní péče, léčba, vzdělávání, pracovní uplatnění UCELENÁ REHABILITACE

3 Aktuální stav Mezinárodní dokumenty Všeobecná deklarace lidských práv Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Úmluva o právech dítěte Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (čl. 24 vzdělávání)

4 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením článek 24 Právo na začleňující vzdělávací systém Právo na celoživotní vzdělávání Právo na bezplatné inkluzívní základní a střední vzdělávání v místě, kde žijí, Úprava individuálních vzdělávacích potřeb, Podpora vzdělávání Rozvoj sociálních a praktických dovedností

5 Česká právní úprava ZÁKON č. 561/2004 Sb., v platném znění - ŠKOLSKÝ ZÁKON Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění

6 Vyhláška MŠMT č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění vyhl. č. 147/2011 Sb Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhl. č. 116/2011 Sb.

7 Vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb.05 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění uzpůsobení podmínek konání společné části MZ pro žáky se zdravotním postižením (ZP, SP, TP, SPU, ostatní)

8 Informace MŠMT Základní informace k zajištění asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák/žáci se zdravotním postižením (Teplá,M., Šmejkalová,H., IPPP 2010)

9 Hlavní principy školského zákona Rovný přístup ke vzdělávání Škola pro všechny Důraz na vzdělávací potřeby jednotlivce Respekt, tolerance, důstojnost Názor rodičů je respektován - partnerství Přístup ke školským službám Celoživotní učení a vzdělávání

10 ODKAZ J.A.KOMENSKÉHO Kdokoliv se narodil člověkem, ať se učí žít jako člověk, nebo ať přestane být člověkem. (Vševýchova)

11 Ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,v platném znění 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ŽÁK SE SPCIÁLNÍ MI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMIvymezení: - Žák se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým postižením, vadami řeči, vývojovými poruchami učení nebo chování, autismem, více vadami - Žák se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání),

12 Žák se sociálním znevýhodněním (nízké sociokulturní postavení, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní nebo ochranná výchova, postavení azylanta a čekatele o azyl

13 Ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami- práva Právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají potřebám a možnostem těchto osob včetně hodnocení a klasifikace, přijímání a ukončování vzdělávání Právo na vytvoření podmínek pro vzdělávání Právo na poradenskou pomoc školy Právo na pomoc školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

14 Ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,v platném znění 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami- práva Možnost prodloužení středního a vyššího odborného vzdělávání - ředitelem školy (1-2 roky) Možnost prodloužení základního vzdělávání- se souhlasem MŠMT na 10 let. (ZŠ speciální má 10 ročníků) Možnost pokračování v základním vzdělávání do 20, resp. 26 let věku (základní škola speciální) Právo na bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek Právo na vzdělávání alternativními komunikačními prostředky (znakový jazyk, Braillovo písmo, Makaton ) Možnost zřizovat samostatné školy/třídy

15 Ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,v platném znění 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Možnost zřizovat funkci asistenta pedagoga Právo na zohlednění charakteru postižení či znevýhodnění pro účely hodnocení a klasifikace, Právo na vytvoření podmínek při přijímání a ukončování vzdělávání Možnost vzdělávání podle IVP ZJIŠŤOVÁNÍ SPECIÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB: Speciální vzdělávací potřeby žáka zjišťuje školské poradenské zařízení speciálně pedagogické centrum (SPC), pedagogicko- psychologická poradna (PPP)

16

17 Formy vzdělávání žáků se zdravotním postižením Individuální integrace (školy hlavního vzdělávacího proudu) Samostatně zřízená třída pro žáky se zdravotním postižením Samostatně zřízená škola pro žáky se zdravotním postižením

18 Školy/třídy samostatně zřizované pro žáky se zdravotním postižením Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání (povinná školní docházka) Střední vzdělávání- STUPNĚ - Střední vzdělání ( 1-2 letý vzdělávací program) - Střední vzdělání s výučním listem (2 3letý vzdělávací program) - Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4 letý program nebo nástavba)

19 Povinné vzdělávání a) Základní školy pro žáky BEZ mentálního postižení- TP, ZP, SP, SPU, SPCH, logopedické b) Základní školy pro žáky S mentálním postižením

20 Školy zřízené pro žáky s mentálním postižením Mateřský škola speciální Základní škola speciální Základní škola praktická Odborné učiliště Praktická škola

21 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAMY Předškolní vzdělávání ( Mateřské školy ) Základní vzdělávání (povinná školní docházka) - RVP ZV - PŘÍLOHA RVP ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením - RVP Základní školy speciální - - díl A - - díl B Střední vzdělávání

22 Zařazování do režimu speciálního vzdělávání Indikace speciálních vzdělávacích potřeb se souhlasem Závěr z vyšetření a doporučení Poučení o obsahu doporučení, důsledcích atd. Volba vzdělávací cesty zákonný zástupce Přijetí žáka do školy/třídy pro žáky se zdravotním postižením Individuální integrace /inkluze Vzdělávání podle upraveného vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením Podpůrná opatření/vyrovnávací opatření

23 Žáka lze zařadit do školy, třídy nebo studijní skupiny zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo převést do vzdělávacího programu upraveného pro žáky se zdravotním postižením jen:

24 na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření, po projednání se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem, včetně poskytnutí srozumitelného poučení podle přílohy k vyhlášce č. 147/2011 Sb; přiměřeného poučení se dostane také nezletilému žákovi,

25 s informovaným souhlasem uděleným zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem na formulář zpracovaný podle přílohy k vyhlášce č. 147/2011 Sb. v případě základního vzdělávání. Doporučení poradenského zařízení ke vzdělávání žáka ve speciální škole a podle vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením má platnost 1 rok

26 Poradenské služby Vyhláška č. 72/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ Pedagogicko psychologické poradny Speciálně pedagogická centra

27 Úkoly školských poradenských zařízení Zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb Návrh způsobů vzdělávání Návrh podpůrných opatření Návrh vyrovnávacích opatření Návrh individuálního vzdělávacího plánu Komplexní poradenské služby

28 Obecná zásada vzdělávání Žák bez zdravotního postižení se nevzdělává podle vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

29 Vyhláška č 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Podrobnosti podmínek vzdělávání dětí, žáků a studentů ( žáků ) mimořádně nadaných A žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. žáků: se zdravotním postižením (mentálním, zrakovým, sluchovým,tělesným, vývojovými poruchami učení nebo chování, vadami řeči, autismem, s více vadami se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobá nemoc, chronické onemocnění) 29

30 Sociálním znevýhodněním Za žáka se sociálním znevýhodněním se pro účely poskytování vyrovnávacích opatření považuje zejména žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

31 Opatření k podpoře úspěšnosti vzdělávání podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. 1 (1) Vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen "žák") se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen speciální vzdělávání ) a vzdělávání žáků mimořádně nadaných se uskutečňuje s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření.

32 Vyrovnávacími opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním se pro účely této vyhlášky rozumí využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, využití IVP, funkce asistenta pedagoga

33 Podpůrnými opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním postižením se pro účely této vyhlášky rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogickopsychologických služeb,

34 zajištění služeb asistenta pedagoga, poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka.

35 Podpůrnými opatřeními při vzdělávání mimořádně nadaných žáků se pro účely této vyhlášky rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, didaktických materiálů, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující vzdělávací potřeby těchto žáků.

36 SOUBĚH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE TŘÍDĚ 1. Možnost zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě, ve které se vzdělává žák/žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 2. Ve třídách a studijních skupinách zřízených pro žáky s těžkým zdravotním postižením a ve třídách škol při psychiatrických léčebnách mohou zabezpečovat výchovně vzdělávací činnost souběžně 3 pedagogičtí pracovníci, z nichž alespoň 1 je asistent pedagoga.

37 Možnost zařazení žáků bez zdravotního postižení do školy/třídy pro žáky se ZdP A) Pro účely podpory úspěšnosti vzdělávání - Žáků se zdravotním znevýhodněním - Se sociálním znevýhodněním Indikace Délka pobytu Omezení počtu (25%)

38 Žák se sociálním znevýhodněním může být do školy, třídy či studijní skupiny zařazen nejdéle na dobu 5 měsíců; po dobu, po kterou je žák takto zařazen, zůstává žákem původní školy. Žák se zdravotním znevýhodněním na dobu nezbytně nutnou

39 Možnost zařazení žáků bez zdravotního postižení do školy/třídy pro žáky se ZdP B). Pro účely zjištění vhodných pedagogicko organizačních opatření Diagnostický pobyt - Žák zůstává žákem původní školy - Omezení délky pobytu (2 6, resp. 1-3 měsíce)

40 O průběhu diagnostického pobytu vydá školské poradenské zařízení zletilému žáku nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení obsahující návrhy vzdělávání žáka. Zpráva a doporučení se vydávají nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení diagnostického pobytu.

41 Právní zakotvení funkce asistenta pedagoga Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 16 odst. 9 Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy a vyšší odborné školy může se souhlasem krajského úřadu (u škol, které nezřizuje MŠMT nebo církevních škol) ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení.

42 Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění 7 Asistent pedagoga Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází.

43 nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání.

44 Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga obsahuje název a sídlo právnické osoby, která vykonává činnost školy, počet žáků a tříd celkem, počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dosažené vzdělání asistenta pedagoga, předpokládanou výši platu nebo mzdy, zdůvodnění potřeby zřízení funkce asistenta pedagoga,, cíle, kterých chce ředitel školy zřízením této funkce ve škole dosáhnout, a náplň práce asistenta pedagoga.

45 Rozsah přímé vyučovací povinnosti, platové zařazení asistenta pedagoga Platové zařazení asistenta pedagoga se uskutečňuje podle nenáročnější požadované činnosti a odborné kvalifikace ve smyslu nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, které nabývá účinnosti , část. 2.16, povolání Asistent pedagoga platová třída. Míru přímé pedagogické činnosti stanoví asistentu pedagoga ředitel školy nebo školského zařízení podle přílohy Nařízení vlády č. 75/2005 o přímé pedagogické činnosti v rozsahu 20 až 40 hodin týdně podle potřeby školy.

46 8 odst. 7: ve třídách, odděleních a studijních skupinách, ve kterých se vzdělává žák se zdravotním postižením, může se souhlasem ředitele školy a zákonného žáka nebo zletilého žáka působit osobní asistent, který není zaměstnancem právnické osoby vykonávající činnosti školy

47 Osobní asistent Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,v platném znění - 39 Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., v platném znění, 5 Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., ve znění vyhl. Č. 147/2011 Sb: 8 odst. 7

48 Osobní asistent ve třídě MOŽNOST, nikoliv POVINNOST

49 Do vyhlášky byla doplněna příloha o informovaném souhlasu, která zní:

50 Minimální rozsah údajů a informací pro udělení informovaného souhlasu se zařazením žáka do některé z organizačních forem vzdělávání podle 3 této vyhlášky a s převedením žáka do vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením ( 49 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.) v základním vzdělávání

51 Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák obdrží srozumitelné poučení především o: právech a povinnostech žáků a zákonných zástupců žáků ve vztahu k plnění povinné školní docházky,

52 organizačních formách vzdělávání, jejich rozdílech a souvisejících organizačních změnách, struktuře vzdělávacích programů (RVP ZV, RVP ZV, část. D, kapitola 8, RVP ZV příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I a II, školní vzdělávací program),

53 rozdílech ve vzdělávacích programech a rozdílech ve výstupních klíčových kompetencích, organizačních změnách, které v souvislosti s převodem do jiného vzdělávacího programu mohou nastat,

54 podpůrných nebo vyrovnávacích opatřeních, která mohou žákovi pomoci zvládat stávající vzdělávací program,

55 možnosti diagnostického pobytu podle 9 odst. 2, možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.

56 Poučení provedl/a (datum, jméno, funkce ve škole, podpis):

57 Prohlašuji, že jsem byl/a podrobně a srozumitelně informován/a o možnostech a důsledcích vzdělávání svého dítěte/svého vzdělávání podle vzdělávacího programu (uvede se příslušný vzdělávací program) a o možnostech a důsledcích jeho vzdělávání ve zvolené organizační formě vzdělávání

58 (uvede se příslušná forma) a že jsem informacím porozuměl/a.

59 Před podpisem informovaného souhlasu jsem měl/a možnost klást otázky a dostatečně zvážit podané odpovědi. Rozumím všem sdělením a souhlasím s nimi. Na základě poskytnutých informací

60 s o u h l a s í m se zařazením (jméno a příjmení, datum narození žáka)/svým zařazením do zvolené formy vzdělávání a se vzděláváním podle výše Uvedeného vzdělávacího programu. Datum, jméno, podpis zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka:.

61 PEDAGOGICKÉ ASPEKTY

62 Co rodiče od školy očekávají? Bezpečné prostředí pro své dítě Vstřícné prostředí pro své dítě Profesionalitu učitelů a dalších pracovníků školy Respekt k názoru rodičů, důstojné zacházení Že škola vybaví dítě dovednostmi a znalostmi potřebnými k dalšímu vzdělávání, k hodnotnému životu

63 OČEKÁVÁNÍ ŠKOLY ve vztahu k rodičům Sdílení cílů vzdělávání Podporu rodičů při naplňování těchto cílů vzdělávání Respekt a důvěru k práci školy, učitele Respekt k profesionální autonomii školy/učitele Ocenění podílu pedagogické práce učitele na úspěchu dítěte

64 Paradigma pedagogiky Přizpůsobení dítěte vzdělávacímu systému X Přizpůsobení vzdělávacího systému dítěti

65 Co to znamená? Pochopit a umět vidět hodnoty člověka, jeho individualitu Porozumět tomu, co znamená individualizace a přizpůsobení vzdělávání potřebám dítěte

66 Nástroje, jak toho dosáhnout Kurikulární reforma (RVP, ŠVP) Individuální vzdělávací plán Způsob hodnocení Individualizace, diferenciace Inkluzívní vzdělávání

67 KONCEPT INKLUZE Vyžaduje systémovou proměnu Akceptace a skutečné porozumění novému paradigmatu pedagogiky Nalézt domluvu o obsahu pojmů individualizace a diferenciace Zájem dítěte není politickou kategorií Uznání práva volby vzdělávací cesty v nejlepším zájmu dítěte Zvýšení autonomie školy úlohy školy a její pedagogické odpovědnosti

68 Týmová spolupráce, zapojení a odpovědnost rodičů Komplexní přístup mezirezortní spolupráce

69 Komenského vize školy Škola jako tvořivá dílna poznání, kde každý nalezne své místo, uplatní a rozvine své předpoklady

70

71 Mezinárodní spolupráce EVROPSKÁ AGENTURA PRO ROZVOJ SPECIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ European Agency for Development in Special Needs Education

72 Děkuji Vám za pozornost Zuzana Kaprová

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (...) Změna: 58/2008 Sb. Změna: 126/2008 Sb., 189/2008

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Projekt EU OPVK. Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd

Projekt EU OPVK. Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd Projekt EU OPVK Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd Klíčová aktivita 1 Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL IV Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Miroslav Hanzelka, 2012, 28 stran Materiál je publikován

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015

Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015 Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015 1. Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vyjádřena ve směrnici, která je součástí Organizačního řádu školy. 8.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H Část normativní - Rozhodnutí MŠMT, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více