Rámcový vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rámcový vzdělávací program"

Transkript

1 Vzdělávací cíle obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě britských osnov British National Curriculum, dokumentů Cambridge ICT Starters a Cambridge English as an Additional Language. Rámcový vzdělávací program pro vedlejší předměty ročník Verze 1.1 Strana 1

2 Člověk a společnost Občanská výchova 1. ročník Žáci poznávají sami sebe,učí se, že jsou současně jedinečnými lidskými bytostmi, které se vyvíjí a mění a současně jsou i členy lidské společnosti. Při tomto poznávání staví na svých vlastních zkušenostech. Výuka občanské výchovy směřuje k naplnění cílů, které jsou důležité pro osobní, sociální a psychický vývoj žáků. Děti se seznamují se základními pravidly a dovednostmi nutnými k zachování zdraví, bezpečnosti a ke správnému chování. Dostávají příležitost ukázat, že umí nést zodpovědnost za sebe i své okolí. Začínají si uvědomovat své pocity a současně i pocity, názory, potřeby a práva ostatních dětí a dospělých. Jako členové třídy i školní komunity rozvíjejí své sociální dovednosti. Mezi tyto dovednosti patří například schopnost rozdělit se, střídat se při činnosti, hrát si, pomáhat ostatním, řešit jednoduché konfliktní situace a čelit šikaně. Žáci se také v tomto období začínají aktivně podílet na životě školy a jejího okolí. Znalosti, dovednosti a pochopení učiva Rozvoj sebevědomí, zodpovědnosti a maximální využití schopností rozpoznat, co se jim líbí a nelíbí, co je fér a nefér, co je správné a špatné sdílet své názory na věci, na kterých jim záleží a vysvětlit svoje postoje rozpoznat, pojmenovat a pozitivně se vyrovnat se svými pocity přemýšlet o sobě, poučit se ze svých zkušeností a rozpoznat, v čem jsou dobří; naučit se stanovit si jednoduché cíle poznat, jaký význam má náboženství pro některé lidi a uvědomit si rozdíl, který to pro jejich život přináší Příprava na roli aktivního občana účastnit se diskuze s jinou osobou nebo celou třídou účastnit se jednoduché debaty na aktuální téma uvědomit si, že mají možnost volby a poznat rozdíl mezi správným a špatným souhlasit s pravidly pro skupinu a třidu a tato pravidla dodržovat pochopit, jak si díky pravidlům uvědomujeme, že lidé a všechny živé bytosti mají své potřeby a že jsme zodpovědní za jejich naplnění uvědomit si, že patří k různým skupinám a komunitám jako je rodina nebo škola co pomáhá a škodí jejich nejbližšímu, přírodnímu i lidmi vytvořenému prostředí a jak se lidé o své okolí starají přispívat k životu třídy a školy uvědomit si, že peníze pochází z různých zdrojů a mohou být použity k různým účelům Budování zdravého a bezpečného životního stylu činit jednoduchá rozhodnutí, která přispějí k zlepšení jejich zdraví a pocitu spokojenosti jak udržovat osobní hygienu jak se rozšiřují některé nemoci a jak tomu lze předcházet jak člověk během života stárne a jak se tím mění jeho potřeby názvy hlavních částí těla že všechny chemikálie používané v domácnosti včetně léků mohou být nebezpečné pokud nejsou správně použity pravidla a způsoby pro bezpečnost, včetně pravidel bezpečnosti silničního provozu; kteří lidé k zachování bezpečnosti pomáhají Rozvíjení dobrých mezilidských vztahů a vzájemného respektu Strana 2

3 rozpoznat, jak jejich chování působí na ostatní naslouchat druhým lidem, spolupracovat při hře i práci rozpoznat a respektovat rozdíly i podobnosti mezi lidmi že členové rodiny a přátelé by měli o sebe navzájem pečovat poznat důležitost, kterou hraje náboženství v životech některých lidí že existují různé druhy obtěžování a šikany, že šikana je špatná; jak vyhledat pomoc v případě šikany ročník Žáci se učí o sobě jednak jako o rostoucích a měnících se jedincích, kteří mají své vlastní zkušenosti a myšlenky a také jako o členech různých komunit. Stávají se dospělejší, nezávislejší, sebevědomější. Učí se o okolním světě a nezávislosti jednotlivých světových společenství. Rozvíjí smysl pro sociální spravedlnost a morální zodpovědnost a začínají rozumět, že jejich vlastní rozhodnutí a chování může ovlivnit jak místní tak i národní nebo globální záležitosti a sociální instituce. Aktivněji se zapojují do školních i společenských aktivit. Tím, jak postupně dospívají, s podporou a povzbuzením ze strany školy čelí změnám, které přináší puberta a přechod na druhý stupeň. Na základě nabytých znalostí se umí samostatněji rozhodovat v otázkách zdraví a životního prostředí. Přejímají více zodpovědnosti, ať už individuálně nebo v rámci skupiny, za své vlastní vzdělávání. Učí se, jak čelit šikaně. Znalosti, dovednosti a pochopení učiva Rozvoj sebevědomí, zodpovědnosti a maximální využití schopností hovořit a psát o svých názorech, vysvětlit svoje stanoviska v otázkách, které se dotýkají jich samotných i celé společnosti uvědomit si hodnotu sebe samých tím, že se naučí poznávat své kladné stránky, úspěchy i chyby, budou se snažit o sebezdokonalování a zaměřovat se na stanovení osobních cílů pozitivně se vyrovnávat s novými situacemi tím, že se naučí vyhledávat informace, žádat o pomoc, zodpovědně se rozhodovat a být aktivní poznávat, jak se s nástupem puberty mění lidské emoce a jak pozitivně zacházet s pocity, které cítí k sobě samým nebo ke své rodině a dalším lidem ve svém okolí poznat rozmanitost profesí, které vykonávají lidé v jejich okolí, naučit se rozvíjet své dovednosti tak, aby mohli v budoucnosti sami přispět společnosti starat se o své peníze a uvědomit si, že spoření může být v budoucnosti prostředkem k naplnění přání a potřeb Příprava na roli aktivního občana poznávat, diskutovat a debatovat o aktuálních tématech, problémech a událostech chápat, proč a jak vznikají pravidla a zákony a jakým způsobem jsou vymáhány, proč jsou v různých situacích zapotřebí různé zákony a jak se účastnit tvorby a změny pravidel uvědomit si důsledky antisociálního a agresivního chování (šikana, rasismus) pro jednotlivce i společnost chápat, že v prostředí domova, ve škole a ve společnosti existují různé druhy zodpovědnosti, práv a povinností a že se tyto mohou navzájem dostat do rozporu přemýšlet o duchovních, morálních, sociálních a kulturních otázkách, snažit se vžít do situace druhého člověka při řešení problémů hledat alternativy, rozhodovat se a vysvětlovat své kroky chápat podstatu demokracie, znát základní instituce, které ji na lokální i celostátní bázi reprezentují poznat roli dobrovolné činnosti, komunity a nátlakových skupin ocenit rozmanitost národních, regionálních, náboženských a etnických skupin v různých částech světa poznat, že zdroje mohou být rozdělovány různými způsoby; chápat, že ekonomická rozhodnutí ovlivňují jedince, špolečnost a stabilitu životního prostředí poznat, jak média prezentují informace Rozvoj zdravějšího a bezpečného životního stylu jak udržovat zdravý životní styl, jaký přínos má cvičení a zdravá strava, co ovlivňuje duševní zdraví a jak se erudovaně rozhodovat že bakterie a viry mohou negativně působit na zdraví; že dodržování jednoduchých hygienických návyků může omezit jejich šíření Strana 3

4 jak se lidské tělo mění s nástupem puberty které volně dostupné látky a drogy jsou legální a nelegální, jak působí a v čem jsou nebezpečné rozpoznat nebezpečí, která s sebou přináší různé situace, rozhodnout se, jak se zodpovědně zachovat (např. při přecházení silnice) a chápat, který druh fyzického kontaktu je přípustný a který je nepřípustný že nátlak k nevhodnému nebo nebezpečnému chování může pocházet z různých stran včetně lidí, které osobně znají; jak požádat o pomoc a jak použít základní techniky k odolávání nátlaku k nevhodnému jednání školní pravidla týkající se zdraví a bezpečnosti, základní techniky první pomoci, kam se obrátit o pomoc Rozvoj dobrých mezilidských vztahů, respektování rozdílů mezi lidmi jak jejich činy ovlivňují je samotné i druhé lidi, zajímat se o pocity druhých lidí a snažit se vidět věci z jejich úhlu pohledu přemýšlet o životě lidí žijících na jiných místech a v jíných dobách a lidí s jinými hodnotami a zvyky uvědomit si různé druhy vztahů (manželství, přátelské a příbuzenské vztahy), rozvíjet dovednosti potřebné k udržení dobrých mezilidských vztahů uvědomit si povahu a důsledky rasismu, obtěžování, šikany a agresivního chování, jak na ně reagovat a jak se obrátit o pomoc rozpoznávat a nabourávat stereotypy že rozdíly i podobnosti mezi lidmi jsou tvořeny řadou faktorů včetně etnické, rasové a náboženské odlišnosti, pohlaví a postižení kde mohou jednotlivci, rodiny a skupiny nalézt pomoc a podporu ročník Žáci se učí o svých právech, zodpovědnosti, povinnostech a svobodách, o zákonech, spravedlnosti a demokracii. Učí se zapojovat do rozhodování a rozlišných aktivit. Jako aktivní světoobčané se účastní života školy, nejbližšího okolí, komunit a širší společnosti Klíčové koncepty Výuka k občanství stojí na několika klíčových pojmech. Porozumění těmto pojmům je nezbytné k tomu, aby žáci rozšířili a prohloubili své znalostí, dovedností a porozumění. Demokracie a spravedlnost aktivně se účastnit rozhodování a voleb, které mohou ovlivnit veřejný život určovat, co je fér a nefér v různých situacích, pochopit, že spravedlnost je základ demokratické společnosti a pochopit roli práva pro udržování pořádku a řešení konfliktů přemýšlet o tom, jak je v měnící se demokratické společnosti hodnocena demokracie, spravedlnost, odlišnost, tolerance, respekt a svoboda lidmi různých názorů, z různých prostředí a s různými tradicemi porozumět a poznávat roli občanů a parlamentu na vládnutí a při vymáhání zákonů Práva a povinnosti Seznámit se s různými formami práv a povinností a poznat, jaký mají vliv na jednotlivce i společnost porozumět, že jednotlivci, organizace a vlády zodpovídají za vyvážené zákony, které mají podporu a ochranu poznávat situace, kdy si mohou práva konkurovat nebo být v rozporu a uvědomit si, že k dosažení rovnováhy musí být někdy učiněna nelehká rozhodutí Identita a odlišnost: žijeme spolu chápat, že identita každého z nás je komplexní, může se v průběhu času měnit a je tvořena různými pohledy na to, co znamená být světoobčanem poznávat různé národní, regionální, etnické a náboženské kultury, skupiny a komunity a vazby mezi nimi přemýšlet o vzájemných vazbách mezi Evropou a dalšími částmi světa poznávat soudržnost v rámci komunit a různé vlivy, které přináší v komunitách změny Klíčové procesy Základní dovednosti a postupy uplatňované v procesu výchovy občana, jejichž porozumění je nezbytné pro rozvoj žáků, jsou následující: Strana 4

5 Kritické myšlení a kladení otázek při studiu aktuálních témat, kontroverzních otázek a problémů poznávat a reagovat na různé myšlenky, názory, přesvědčení a hodnoty při výzkumu, plánování a hledání odpovědí používat různé zdroje informací analyzovat a hodnotit použité zdroje, debatovat o rozličných hodnotách, názorech a úhlech pohledu a rozpoznat zaujatost Advokacie a zastupitelství vyjádřit a vysvětlit své postoje formou diskuze, formální debaty a hlasování hovořit o svých argumentech, brát v úvahu různé názory a čerpat z toho, co se během výzkumu, praktické činnosti a debat naučili obhájit své argumenty, za pomocí argumentů se snažit přesvědčit ostatní, aby znovu přehodnotili své názory, změnili je nebo jim vyjádřít podporu reprezentovat postoje druhých, s kterými mohou nebo nemusí souhlasit Zodpovědné a erudované jednání nalézt kreativní postupy pro řešení problémů a otázek tak, aby bylo dosáženo požadovaného výsledku při vyjednávání, plánování, a praktické činnosti v rámci občanské výchovy pracovat samostatně i v týmu, snažit se ovlivnit ostatní, vyvolat změnu nebo odolat nechtěné změně, užívat náležitě časový rozvrh a zdroje infromací analyzovat současný i budoucný dopad svého jednání na společnost a svět přemýšlet o pokrocích, které učinili, zhodnotit, co se naučili, co se jim podařilo, které problémy se vyskytly a co by příště udělali jinak Rozsah a obsah učiva Občanská výchova by měla zahrnovat následující oblasti: politická, uzákoněná a lidská práva a povinnosti občanů roli práva a justičního systému a jejich vztah k mladým lidem základní rysy parlamentní demokracie, hlasování a voleb svobodu slova a rozdílnost názorů, roli médií v informování a ovlivňování veřejného mínění a při vymáhání dodržování zákonů jaké kroky mohou jednotlivci, skupiny a organizace podniknout, aby ovlivnili rozhodnutí, která se týkají společnosti a životního prostředí strategie nezbytné pro řešení místních i celonárodních neshod a konfliktů potřebu místních občanských spolků a jejich fungování v rámci veřejných služeb a dobrovolnického sektoru jak vznikají ekonomická rozhodnutí, odkud pochází veřejné peníze a jak by měly být použity dějepis 1. ročník Žáci se učí o tom, jak lidé žijí. Seznamují se s významnými muži, ženami a dětmi z nedávné i vzdálenější minulosti. Učí se o historických událostech, ke kterým došlo v různých částech světa. Poslouchají příběhy a reagují na ně. S využitím získaných informací se učí klást otázky a odpovídat na ně. Učí se, jak se minulost liší od současnosti. Pochopení časové posloupnosti seřadit události a činy v časové posloupnosti používat běžnou slovní zásobu a fráze týkající se plynutí času (například: před, po, dávno, minulý,...) Porozumění učivu o historických událostech, osobnostech a změnách Strana 5

6 pochopit, proč došlo k některým činům, událostem a co bylo jejich následkem pochopit rozdíly mezi způsobem života v různých dobách Interpretace dějin poznat různé zpusoby, kterými je minulost prezentována Historický výzkum při studiu historie pracovat s různými zdroji informací (např. příběhy, vyprávění svědků, obrázky a fotografie, artefakty, historické budovy a návštěvy muzeí, galerií a památek, používání informačních technologií) ptát se a odpovídat na otázky týkající se minulosti ročník Žáci se učí o významných osobnostech, událostech a místech z nedávné i vzdálenější minulosti. Studují změny a vývoj v jejich vlastním okolí a ve světě. Poznávají minulost z různých pohledů, např. z politického, ekonomického, technologického, vědeckého, sociálního, náboženského, kulturního a estetického. Používají různé zdroje informací, díky nimž poznávají minulost do hloubky a systematicky. Při popisu lidí, událostí i objektů používají data a historické názvosloví. Uvědomují si, že minulost může být popisována a vykládána různými způsoby. Pochopení časové posloupnosti zařadit události, osobnosti a historické změny do příslušných časových období používat data a slovní zásobu vztahující se k plynutí času; znát výrazy jako je starověký, moderní, př.n.l., n.l., století a desetiletí Organizace a komunikace použít své poznatky z historie v různých formách komunikace (vyprávění, psaní, používání informačních technologií) Během tohoto období by žácí měli nabýt znalosti, osvojit si dovednosti a porozumět učivu v těchto oblastech: změny v jejich vlastním životě a způsob života jejich rodiny a nejbližšího okolí jak v jejich okolí i jiných částech světa žili lidé v minulosti o životě významných mužů, žen a dětí, kteří žili v minulosti (např. umělci, stavitelé, objevitelé, vynálezci, průkopníci, vládci, svatí, vědci) historické události, ke kterým došlo ve světě (olympijské hry, významné události, které si právě připomínáme) Porozumění učivu o historických událostech, osobnostech a změnách poznávat charakteristické rysy různých časových období a společenství jako jsou názory, víra, postoje a zkušenosti můžů, žen a dětí žijících v minulosti fakta o sociální, kulturní, náboženské a etnické různorodosti společenství v různých částech světa poznat a popsat příčiny a následky historických událostí, situací a změn v obdobích, která jsou předmětem studia popsat a pochopit souvislosti mezi hlavními událostmi, situacemi a změnami v různých obdobích a lidských společenstvích Interpretace dějin chápat, že minulost je popisována různými způsoby a odůvodnit, proč tomu tak je Strana 6

7 Historický výzkum jak získávat informace o událostech, osobnostech a historických změnách z příslušných zdrojů včetně informačních technologií (např. dokumenty, kopie materiálů, CD ROMy, databáze, obrázky, fotografie, hudba, artefakty, historické budovy, návštěvy muzeí, galerií a památek) ptát se a odpovídat na otázky, vybírat a zaznamenávat informace, které jsou podstatné pro daný záměr. Organizace a komunikace zapamatovat si, vybírat a třídit historické informace při popisu daného historického období používat data a historické názvosloví projevit své znalosti a porozumění historii v různých formách komunikace (např. kreslení, psaní, využití informačních technologií) Během tohoto období by žácí měli nabýt znalosti, osvojit si dovednosti a porozumět učivu v oblasti evropských a světových dějin Evropské dějiny Studium způsobu života, víry a výdobytků lidí žijících ve starověkém Řecku, vliv jejich civilizace na dnešní svět aspekty života ve starověkém Řecku: umění a architektura; obydlí, města a veřejné budovy; občané a otroci; vzdělávání dívek a chlapců; jazyk; medicína, zdraví a hygiena; hry a volný čas, olympijské hry; drama a divadlo; námořnictví a obchod; vojáci a války. Víra a pokrok: městské státy Atény a Sparta; bohové a bohyně, mýty, legendy, víra a zvyky; Feidippidés a bitva u Maratónu; Periklés a stavba Parthenónu; vítězství Filipa Makedonského a Alexandra Velikého; velcí učenci a objevitelé. Světové dějiny Studium hlavních rysů jednotlivých úseků dějin a každodenního života mužů, žen a dětí ve starověkém Egyptě, Sumeru, Asyrské říši, údolí Hindu, Mayské, Beninské a Aztécké říši Hlavní aspekty: společnost ve vztahu k dalším společnostem v dané době; chronologie; významná místa a osobnosti; přínos pro historii. Aspekty každodenního života: obydlí a města; umění a architektura; technologie, práce, volný čas; jídlo, zdraví a medicína; obrazy, slova a komunikace; vládcové a poddaní, víra, zvyky a legendy, bohové a bohyně; chrámy a hrobky; bohatství a ekonomie; doprava a objevitelské cesty, války a válčení ročník Žáci se učí o významných historických osobnostech a událostech od středověku po dvacáté století. Poznávají hlavní momenty evropských i světových dějin. Žačínají chápat souvislosti mezi událostmi a změnami v různých obdobích a na různých místech. Umí porovnávat složení společnosti a ekonomický, kulturní a politický vývoj. Hodnotí a používají zdroje informací. S využítím svých znalostí analyzují minulost a vysvětlují, jak může být různými způsoby zaznamenána a interpretována. Lidé zaznamenávají a interpretují minulost mnoha různými způsoby, např. v obrazech, hrách, filmech, rekonstrukcích, muzejních výstavách, v krásné i odborné literatuře. Interpretace je ovlivněna okolnostmi, za kterých vznikla, dostupností zdrojů a záměrem toho, kdo ji vytvořil (např. spisovatelé, archeologové, historici, filmaři). Pochopení časové posloupnosti Žáci by se měli naučit poznávat a správně používat data, slovní zásobu a ustálená spojení, která se vztahují k daným historickým obdobím a plynutí času Porozumění učivu o historických událostech, osobnostech a změnách popsat a analyzovat vztah mezi typickými rysy daného historického období a společenstvími, popsat zkušenosti a různé myšlenky, přesvědčení a chování mužů, Strana 7

8 žen a dětí žijících v minulosti o sociální, kulturní, náboženské a etnické rozlišnosti jednotlivých společenství, které jsou předmětem studia a to v různých částech světa analyzovat a vysvětlit příčiny a následky historických událostí, situací a změn v obdobích, která jsou předmětem studia poznávat tendence charakteristické pro jednotlivá období i napříč obdobími, poznávat souvislosti ve světových dějinách uvědomit si význam hlavních událostí, osobností a změn, o kterých se žáci učí Interpretace dějin jak a proč jsou historické události, život významných osobností a změny popisovány různými způsoby zhodnotit jednotlivé interpretace Historický výzkum při nezávislém historickém výzkumu poznávat, vybírat a používat různé zdroje informací jako je ústní vyprávění, dokumenty, kopie dokumentů, média, artefakty, obrázky, fotografie, hudba, návštěvy muzeí, staveb a památek a informační technologie vyhodnotit použité zdroje, vybírat a zaznamenávat informace podstatné pro daný výzkum a vyvodit závěry Organizace a komunikace zapamatovat si, třídit a vybírat historické informace při organizaci historických poznatků přesně vybírat a používat ustálená spojení týkající se času a slovní zásobu vztahující se k určitému historickému období hovořit o svých znalostech a chápání historie, používat různé formy komunikace včetně mluveného slova, strukturovaného vyprávění, vysvětlení podpořené názornými pomůckami a využití informačních technologií Během tohoto období by žácí měli nabýt znalosti, osvojit si dovedností a porozumět učivu v oblasti evropských a světových dějin V rámci studia evropských dějin by se žáci měli poznávat: významné události, osobnosti a historické změny, ke kterým došlo v nedávné i vzdálenější minulosti minulost z různých úhlů pohledu včetně politického, náboženského, sociálního, kulturního, estetického, ekonomického, technologického a vědeckého Evropské dějiny do roku 1914 Studium významných období nebo událostí v pravěku i novověku historická období: neolitická revoluce; Říše římská; Evropa v období Karla Velikého; astronomie, navigace, objevy a obchod v raných novodobých dějinách; Španělsko za vlády Filipa II; Holandská republika v 17. století; Otomanská říše v 16. a 17. století; Francie za vlády Krále slunce; vláda Petra Velikého. Události: protiislámské křížové výpravy; italská renesance; reformace a protireformace v 16. století; třicetiletá válka; francouzská revoluce a období za Napoleónovy vlády; revoluční rok 1848; sjednocení Německa a Itálie; imperialismus v Evropě 19.století Světové dějiny do roku 1900 Studium kultur a výdobytků afrických, amerických, asijských a australských společností v minulosti (kromě těch zahrnutých v studijním programu pro 2. klíčové období) společenství v minulosti: islámská civilizace (16. a 17. století); dynastie Čchin v Číně; imperiální Čína od Prvního císaře po Kublai Chána; invaze Manchu a pád dynastie Ming; Indie od dob Mughalské říše po příchod Britů; civilizace v Peru; původní obyvatelé Severní Ameriky; černoši v Americe; Západoafrická říše; Japonsko pod nadvládou Šógunů; Japonsko za vlády Tokugawy; Féničané; Maorové; Mohammed a Mekka; islámské říše v Africe; Sikhové a Marathové; království Zulu Strana 8

9 Světové dějiny po roce 1900 Studium některých významných osobností, událostí a vývoje během 20. století včetně světových válek, holokaustu, studené války a jejich dopad na Evropu a celý svět Významné osobnosti: Adolf Hitler, Josef Stalin; Benito Mussolini; Franklin Roosevelt; Mahátma Gándhí; Mao Ce tung; Martin Luther King. Události: západní fronta v druhé světové válce; ruská revoluce; hospodářská krize a tzv. Nový úděl v USA; vzestup národního socialismu v Německu; nástup Japonska jako světové velmoci; rozdělení Irska a jeho následky; vzestup novodobé Číny, válka ve Vietnamu; pád Berlínské zdi. Vývoj: měnící se role a postavení žen; rozšíření volebního práva, dílo reformátorů, sociální stát; vznik a role OSN včetně Charty OSN a Všeobecné deklarace lidských práv; rozpad evropských států; vznik a vývoj Společenství národů a jeho dopad; rozvoj Evropské Unie; změny v umění, komunikaci, vědě a technologiích a jejich dopad na život lidí v různých částech světa, vliv objevů Marie Curie, Alberta Einsteina a práce Jamese Watsona, Francise Cricka, Rosalindy Franklinové a Maurice Wilkinse na objevu struktury DNA. zeměpis 1. ročník Žáci objevují nejen své nejbližší okolí, ale poznávají i místa, která se od jejich prostředí liší. Učí se o žívotním prostředí a obyvatelích v různých částech světa. Zaměřují se na zeměpisný výzkum ve třídě i mimo ni. V rámci tohoto zkoumání hledají odpovědi na otázky týkající se obyvatel, míst a životního prostředí. Uplatňují své zeměpisné dovednosti a pracují s pomůckami jako jsou mapy a fotografie. Zeměpis isné zkoumání a dovednosti - klást otázky zeměpisné povahy týkající se školy a jejího nejbližšího okolí (např. Jaké to je žít na tomto místě? ) - pozorovat a zaznamenávat základní fakta na lokální bázi (např. Poznej budovy v dané ulici a doplň tabulku. ) - vyjádřit vlastní názor ohledně obyvatel, různých lokalit a životního prostředí (např. Jak nakládáme s odpadem ve škole. ) - komunikovat různými formami (např. prostřednictvím obrázků, mluvenou nebo psanou formou) - provádět zeměpisný výzkum ve škole i mimo ni (terénní výzkum) - používat zeměpisné názvosloví (kopec, řeka, dálnice, blízko, daleko, sever, jih) - při práci v terénu uplatnit své dovednosti (např. např. zaznamenávat informace při práci s plánem školy nebo mapou nejlbližísho okolí) - používat glóbusy, mapy a plány v různých měřítcích (např. zaznamenávat informace při práci s plánem školy nebou mapou nejbližšího okolí) - používat další zdroje informací (např. CD ROMy, obrázky, fotografie, příběhy, texty, videa, artefakty) - vytvářet mapy a plány (např. obrázková mapa místa, které se vyskytlo v příběhu) - třídit informace s použítím zdrojů, které dostali, pracovat s těmito informacemi - na základě pozorování odpovídat na otázky týkající se různých míst a životního prostředí Nauka o místech - poznat a popsat různá místa (např. z pohledu krajiny, práce, počasí) - poznat a popsat, kde se místa nachází (např. poloha na mapě, zda leží u řeky) - vyjádřit se ke složkám životního prostředí určité lokality - poznat, jak se určitá místa dostala do stavu, ve kterém jsou a jak se mění (např. kvalita životního prostředí určité ulice) - poznat, jak můžeme jednotlivá místa navzájem porovnávat (např. Porovnej zásobení potravinami v tvém okolí s jinými místy ve světě. ) Poznání a chápání schémat a procesů - pozorovat, kde se věci nachází (např. přechod pro chodce, který je nejlbíž školní bráně) - pozorovat další rysy životního prostředí (např. změny ročních období) - uvědomovat si změny týkající se fyzických faktorů a obyvatelstva (např. silný déšť zaplavuje pole) Strana 9

10 Poznání a chápání změn v životním prostředí a udržitelnosti rozvoje - poznat změny, ke kterým dochází v životním prostředí (např. znečištění způsobené dopravou v ulicích) - poznat, jak lze zlepšovat a udržovat stav životního prostředí (např. omezením počtu aut) Během tohoto období by žácí měli nabýt znalosti, osvojit si dovednosti a porozumět učivu v těchto oblastech: lokalita školy lokality Evropy a dalších částí světa, kde jsou fyzické i lidské aspekty odlišné od těch, které se nachází v lokalitě školy Při studiu lokalit by žáci měli: pracovat na lokální bázi provádět terénní výzkum mimo třídu ročník Žáci z různých úhlů pohledu poznávají různorodost obvyvatelstva, míst a životního prostředí ve světě. Začínají poznávat souvislosti mezi různými lokalitami. Zjišťují, jak lidé působí na životní prostředí a jak prostředí působí na ně. Provádí zeměpisný výzkum ve třídě i mimo ni. Během výzkumu hledají odpovědi na zeměpisné otázky, využívají zeměpisné dovednosti a pomůcky jako jsou mapy, atlasy, satelitní snímky a informační technologie. Zeměpisný výzkum klást otázky zeměpisného charakteru (např. Jaká je tato krajina? Co si o tom myslím? ) sbírat a zaznamenávat poznatky (např. vytvoření dotazníku ohledně fungování ochodu a prezentace výsledků v podobě grafu) analyzovat získané poznatky a popsat závěry (např. porovnání dat o obyvatelstvu ve dvou různých lokalitách poznat a vysvětlit rozdílné pohledy, které lidé, včetně jich samotných, mají na aktuální zeměpisná témata (např. názor na plán vybudovat hotel v zahraničí) volit způsoby komunikace, které budou adekvátní pro daný úkol a publikum (např. napsat novinový článek na aktuální téma, napsat za účelem výměny informací s jinou školou) Nauka o místech poznat a popsat, jak místa vypadají (např. z pohledu počasí nebo zaměstnání) znát polohu míst a významných lokalit, o kterých se žáci učí (např. místa a prostředí ve zprávách) popsat, kde se místa nachází (např. ve kterém regionu/zemi se dané místo nachází, jestli je poblíž řeky nebo hor, která jsou nejbližší města a velkoměsta) vysvětlit, proč jsou místa v určitém stavu (např. z hlediska počasí, místních zdrojů, historického vývoje) rozpoznat, jak a proč se místa mění (např. uzavření obchodů nebo jiných budov z důvodu výstavby nových domů, péče o památky) a jak se mohou změnit v budoucnosti (např. z důvodu navýšení dopravy nebo nárustu turistického ruchu) popsat a vysvětlit, jak a proč jsou si místa navzájem podobná nebo jak se liší od jiných míst ve stejné zemi nebo jindě ve světě (např. porovnání vesnice s městskou částí ve stejné zemi) rozpoznat, jak místa zapadají do širšího geografického kontextu (např. jako součást většího regionu nebo země) a jak jsou soběstačná (např. zásobování zbožím, pohyb lidí) Poznání a chápání schémat a procesů Žávi by měli být schopni: znát a vysvětlit schémata vytvořená v životním prostředí lidskou a fyzickou složkou (např. kde se na hřiští tvoří náledí, rozložení hotelů podél pobřeží) poznat některé fyzické i lidské procesy (např. eroze u řeky, uzavírání továren) a vysvětlit, jak tyto procesy mohou způsobit změny v daném místě a prostředí Strana 10

11 Poznání a chápání změn v životním prostředí a udržitelnosti rozvoje chápat, jak mohou lidé zlepšit své životní prostředí (např. získání opuštěného pozemku) nebo je poškodit (např. znečišťování řeky) a jak rozhodnutí týkající se obyvatel a životního prostředí mohou ovlivnit kvalitu budoucího života lidí) poznat, jakými způsoby a proč je třeba usilovat o udržitelnost životního prostředí a najít možnosti, jak se mohou sami zapojit (např. účast na záchraně místních památek) Během tohoto období by žácí měli nabýt znalosti, osvojit si dovednost a porozumět učivu v těchto oblastech a lokalitách: - voda a její vliv na krajinu a obyvatele včetně fyzických faktorů řek (zátopové oblasti) nebo pobřeží (pláž) a procesy, které je ovlivňují (eroze, usazování) - jak se obydlí navzájem liší a mění, proč se liší jejich velikost a ráz (např. dojíždění z vesnice do měst) a problémy způsobené změnami v používání půdy (např budování nových domů nebo míst pro volný čas) - problémy způsobené změnami v životním prostředí (např. zvyšující se dopravní zátěž, úbytek zeleně, sucho) a pokusy o zachování udržitelnosti prostředí (např. zlepšováním veřejné dopravy, vytvářením nových přírodních rezervací, snižováním spotřeby vody) Během studia lokalit a témat by žáci měli studovat na několika úrovních lokální, regionální a národní studovat celou řadu míst a prosťředí ve světě včetně zemí Evropské Unie pracovat v terénu, prozkoumávat prostředí mimo třídu ročník Žáci se učí prostorovému uvažování, používají mapy, obrázky a nové technologie včetně geografického informačního systému (GIS). Učí se získávat, prezentovat a analyzovat informace. Zeměpis podněcuje žáky k tomu, aby objevili své vlastní místo ve světě. Žáci poznávají hodnoty a učí se zodpovědnosti za druhé osoby, životní prostředí a udržitelnost planety. To vše přispívá k tomu, aby se stali zodpovědnými světoobčany. Klíčové koncepty Studium zeměpisu stojí na několika klíčových konceptech. Je nutné, aby žáci porozuměli těmto konceptům a tím prohloubili a rozšířili své znalosti, dovednosti a chápání látky. Místo Žáci by měli: porozumět fyzické i lidské složce relálných míst rozvinout zeměpisnou představivost u reálných míst Prostor Žáci by měli: porozumět vztahům mezi místy a chápat, jak funguje síť vytvořená tokem informací, obyvatel a zboží vědět, kde a proč se jednotlivá místa nebo krajiny nachází, rozmět schématům a distribuci, znát, jak a proč se mění a jaké jsou důsledky pro obyvatele Měřítko Žáci by měli: chápat různá měřítka, od osobního a lokálního k celostátnímu, mezinárodnímu a globálnímu uvědomovat si souvislosti mezi měřítky a tím rozvinout pochopení zeměpisných pojmů Vzájemná provázanost Žáci by měli: poznávat sociální, ekonomické, enviromentální a politické souvislosti mezi místy Porozumět, jak je provázanost důležitá pro změnu, a to ve všech měřítcích Fyzické a lidské procesy Žáci by měli: porozumět, jak posloupnost událostí a činů ve fyzické i lidské složce prostředí vede ke Strana 11

12 změnám pro místa, krajinu a společnost Vzájemné vztahy v životním prostředí a udržitelný rozvoj Žáci by měli: porozumět, že fyzický a lidský rozměr životního prostředí jsou provázané a společně ovlivňují změnu v prostředí chápat, co je to udržitelný rozvoj a jek ovlivńuje vztahy v životním prostředí a změnu klimatu Porozumění mezi rozdílnými kulturami Žáci by měli: ocenit odlišnosti a podobnosti mezi lidmi, místy, prostředími a kulturami a tím posílit celkové porozumění společnosti a ekonomice ocenit, jak se lidské hodnoty a jednání liší a jak tyto odlišnosti mohou ovlinit sociální, enviromentální, ekonomické a politické otázky; toto poznání součsně pomáhá u žáků rozvinout jejich vlastní hodnoty a postoje v těchto oblastech Klíčové procesy Zde jsou uvedeny důležité dovednosti a činnosti, které se žáci musí naučit, aby udělali pokrok ve studiu zeměpisu Zeměpisný výzkum uskutečnění řešit problémy a rozhodovat se tak, aby byly rozvíjeny analytické dovednosti a kreativní myšlení Práce v terénu a výuka mimo třídu Žáci by měli být schopni správně, bezpečně a efektivně vybírat a používat nástroje a metody vhodné pro práci v terénu Grafická a vizuální gramotnost Žáci by měli být schopni používat atlasy, glóbusy a mapy v různých měřítcích, fotografie, satelitní snímky a další zeměpisná data tvořit mapy a plány v různých měřítcích, používat grafické techniky při prezentaci závěrů Komunikace hovořit o vlastních poznatcích, o tom, jak chápají dané téma, v mluveném i psaném projevu používat zeměpisné termíny a ustálená spojení klást zeměpisné otázky, myslet kriticky, konstruktivně a kreativně sbírat, zaznamenávat a prezentovat informace během průzkumu uměst ve zdrojích rozpoznat jak názory, tak i zneužití důkazů analyzovat a hodnotit důkazy, při prezentaci získaných poznatků umět vyvodit a odůvodnit závěry nalézt kreativní způsoby, jak použít a aplikovat geografické dovednosti a jak pochopit téma a tak vytvořit nový výklad místa a prostoru pokusit se o novou interpretaci místa a prostoru, využít při tom kreativní způsoby použití zeměpisných dovedností a výkladu látky plánovat geografický výzkum, navrhovat vhodný sled kroků nutných pro jeho Strana 12

13 použít to, co se naučili ke zlepšení výkonu a dokonalejšímu provedení Tělesná výchova 1. ročník Výuka tělesné výchovy je postavena na přirozeném nadšení dětí pro pohyb, který používají k objevování světa a učení se o něm. Začínají si hrát a spolupracovat s ostatními žáky ve dvojicích a malých skupinách. Jejich pohybové dovednosti a koordinace se rozvíjí pozorováním, posloucháním experimentováním. Zažívají potěšení při vyjadřování a testování sebe samých v různých situacích. Získávání a rozvoj dovedností poznávat a postupně více chápat základní dovednosti, činnosti a myšlenky zvyšovat kontrolu a koordinaci při zapamatování si a opakování jednoduchých dovedností a úkonů Výběr a použití dovedností, postupů a kompozičních námětů umět zvolit a provést dovednosti a úkony v určitém pořadí a v různých kombinacích obměňovat způsob, jak předvádí určitou dovednost, používat při tom jednoduché postupy a pohybové fráze používat pravidla a zásady určené pro různé aktivity Hodnocení a zlepšování výkonu popsat, co udělali pozorovat, popsat a zopakovat, co udělali druzí Nauka o fyzické kondici a zdraví jak je důležité být aktivní rozpoznat a popsat, jak se jejich organismus cítí při různých druzích aktivity Během tohoto období by žácí měli nabýt znalosti, osvojit si dovednosti a porozumět učivu prostřednictvím tanečních, herních a gymnastických aktivit Taneční aktivity použít při tanci představivost, reagovat na podněty včetně hudby, převádět základní dovednosti (např. přesunovat se, zůstat v klidu, vytvářet uskupení, skákat, otáčet se a gestikulovat) měnit rytmus, rychlost, úroveň a směr pohybu vymýšlet a předvádět tance za použití jednoduchých pohybových sekvencí včetně tanců patřících k různým kulturám a historickým obdobím vyjádřit a mluvit o svých myšlenkách a pocitech Herní aktivity pohybovat se s míčem, posílat a chytat míč a další náčiní různými způsoby rozvíjet schopnosti pro jednoduché míčové, útočné a invazivní typy hry hrát jednoduché soutěžívé hry s brankami, hry invazivního typu, které si žáci sami vymyslí a při kterých uplatní jednoduché postupy obrany a útoku Gymnastika Strana 13

14 předvádět základní dovednosti nutné pro pohy, v klidovou polohu, objevování prostoru a jeho bezpečné užívání a to na podlaze nebo na náčiní rozvinout řadu schopností a úkonů (např. rovnováha, odraz, doskok, otáčení, válení) vybrat a spojit dovednosti a úkony do krátkého pohybového projevu sestavit a předvést krátkou, plynulou sekvenci pohybů, která bude mít jasný začátek, prostředek a konec a projeví se v ní kontrast ve směru, úrovni a rycholosti ročník Žáci zažívají potěšení z toho, že jsou aktivní, při pohybu používají kreativitu a představivost. Učí se novým dovednostem, učí se tyto dovednosti používat různými způsoby a spojovat je do krátkých pohybových výstupů, frází a sekvencí. Baví je komunikace, spolupráce a soutěžení s ostatními. Rozvíjí se jejich pochopení pro to, jak uspět v různých situacích. Učí se, jak zhodnotit a rozpoznat vlastní úspěch. Získávání a rozvoj dovedností upevnit dosavadní dovednosti a naučit se novým předvádět aktivity a dovednosti s trvalejší kontrolou a kvalitou Výběr a použití dovedností, postupů a kompozičních námětů plánovat, používat a přizpůsobovat postupy, taktiky a kompoziční myšlenky pro aktivity ve dvojicích, malých skupinách a týmech rozvíjet a používat znalosti týkající se pravidel, strategií, taktik a myšlenek, s jejich pomocí zlepšovat efektivitu aplikovat pravidla a zásady pro různé aktivity Hodnocení a zlepšování výkonu rozpoznat, co činí výstup efektivním navrhnout, co je na základě těchto informací možné zlepšit Nauka o fyzické kondici a zdraví jaký okamžitý vliv má cvičení na jejich tělo zahřát se a správně se připravit na různá cvičení chápat, proč je fyzická aktivita dobrá pro jejich zdraví a dobrý pocit chápat, proč je pro jejich zdraví, bezpečnost a hygienu důležitévhodně zvolené oblečení Během tohoto období by žácí měli nabýt znalosti, osvojit si dovednosti a porozumět učivu v pěti oblastech aktivit: a) taneční aktivity b) herní aktivity c) gymnastické aktivity e) atletické aktivity f) venkovní a dobrodružné aktivity Taneční aktivity sestavovat a předvádět tance s použitím různých pohybových schémat, používat schémata typická pro různá historická období, místa a kultury reagovat na různé podněty a typy doprovodů Herní aktivity hrát a sami modifikovat soutěživé, míčové, útočné/obranné a invazivní hry na malém prostoru používat nejrůznější dovednosti a taktiky, používat základní principy vhodné pro útok a obranu Strana 14

15 spolupracovat s ostatními při organizaci hry a v jejím průběhu Gymnastika vymýšlet a předvádět plynulé sestavy na podlaze nebo nářadí zahrnout do sestavy variace v úrovni, rychlosti a směru pohybu Atletika vymýšlet a účastnit se aktivit a soutěží, které vyžadují přesnost, rychlost, sílu a stabilitu rozvíjet dovednosti jako je běh, skok, hod; tyto dovednosti používat samostatně i kombinovaně sami se zapojovat do různých aktivit a soutěží Venkovní a dobrodružné aktivity účastnit se venkovních aktivit (např. stopovaná ve známém, neznámém i měnícím se prostředí) používat řadu dovedností pro orientaci a řešení problémů spolupracovat při plnění úkolů s ostatními ročník Žáci zdokonalují svoje dovednosti a techniky, umí je také lépe uplatnit při různých aktivitách. Začínají chápat, jak mohou zefektivnit svůj výkon a jak tyto postupy využít při své práci i práci jiných. Učí se chopit iniciativy a sami se rozhodovat o tom, jak zlepšit svůj výkon. Začínají si uvědomovat, které druhy aktivit chtějí upřednostnit a zapojit se do nich. Stále více se také uplatňují v různých rolích (např. vůdce nebo rozhodčí). Získávání a rozvoj dovedností zlepšovat a přizpůsobovat dosud nabyté dovednosti rozvinout je v techniky, které jsou vhodné pro různé aktivity a předvádět je na stabilní úrovni Výběr a použití dovedností, postupů a kompozičních námětů plánovat a zavádět různé postupy, kompoziční a organizační nápady pro individuální, skupinové a týmové aktivity; při této činnosti dodržovat předem daná pravidla pozměnit a rozvinout své plány držet se pravidel a zásad určených pro různé aktivity Hodnocení a zlepšování výkonu mít jasno v tom, čeho chtějí svou prací dokázat a čeho už dosáhli být iniciativní při analýze své práce i práce druhých žáků, používat informace ke zlepšení kvality výkonu Nauka o fyzické kondici a zdraví jak se připravit na konkrétní aktivity a jak relaxovat po jejich skončení jaký vliv mají různé druhy aktivit na jejich kondici znát přínos pravidelného cvičení a správné hygieny jak se zapojit do aktivit, které jsou dobré pro jejich osobní a sociální zdraví a spokojenost Během tohoto období by žácí měli nabýt znalosti, osvojit si dovednosti a porozumět učivu ve čtyřech druzích aktivit: Strana 15

16 a) herní aktivity b) gymnastické aktivity c) atletické aktivity d) venkovní a dobrodružné aktivity problémů při plánování strategií určit role a zodpovědnost jednotlivců v rámci celé skupiny reagovat na měnící se podmínky a situace Herní aktivity hrát soutěživé, invazivní, míčové, útočné/obranné hry a použivat při tom techniky vhodné pro jednotlivé hry do komplexních týmových strategií, které sami vymýšlí, zahrnovat i útok a obranu reagovat na měnící se situaci během hry Gymnastika sestavit a předvést ucelenou sestavu na podlaze nebo na náčiní použít různé techniky a kombinace pohybů v různých gymnastických stylech při tvorbě sestav použít kompoziční zásady (např. změna úrovně, rycholosti, směru a vztahy k nářadí a partnerům) Atletika při různých atletických činnostech a soutěžích stanovovat a dosahovat cílů určených pro jednotlivce i skupinu používat řadu technik jako je běh, skok, hod, a to jednotlivě i kombinovaně, přesně, s rychlostí, silou a vytrvalostí Venkovní a dobrodružné aktivity aktivně přistupovat k různým venkovním aktivitám a výletům při těchto aktivitách zapojit řadu dovedností a technik nutných pro orientaci a řešení Strana 16

17 popsat, co by mohli zlepšit na současné i budoucí práci Výtvarná výchova 1. ročník Žáci v tomto období poznávají vizuální, dotekové a smyslové vlastnosti materiálů a technik. Dochází k rozvoji kreativity a představivosti. Učí se o funkci umění, řemesel a designu ve svém okolí. Začínají chápat barvu, tvar, prostor, vzory a texturu a používají je k vyjádření svých nápadů a pocitů. Objevování a rozvíjení námětů zaznamenávat skutečnost na základě osobního pozorování, zkušenosti a představivosti; zkoumat podněty klást a odpovídat na otázky týkající se námětů jejich práce a rozvíjet vlastní nápady Tvorba a poznávání umění, řemesel a designu objevovat vlastnosti různých materiálů a postupů zkoušet různé nářadí a techniky, používat ja na různé materiály a při různých postupech včetně kreslení hovořit o pozorování, nápadech a pocitech, navrhovat a vytvářet obrázky a artefakty Hodnocení práce a rozvoj dovedností shrnout, co vytvořili oni sami i ostatní žáci a vyjádřít svůj názor a pocit ohledně své práce Učivo a jeho chápání poznávat vizuální a dotekové elementy jako je barva, vzor, textura, čáry a odstíny, tvar, forma a prostor poznávat materiály a postupy použité v umělecké práci, řemesle a designu hledat rozdíly a podobnosti v práci umělců, řemeslníků a designerů v různých dobách a kulturách (např. sochaři, fotografové, architekti, oděvní návrháři) Během tohoto období by žácí měli nabýt znalosti, osvojit si dovednosti a porozumět učivu na základě: objevování různých zdrojů inspirace pro výtvarnou činnost (např. oni samotní, jejich zážitky, příběhy, přírodniny a lidské výrobky, místní prosředí) používání rozmanitých materiálů a postupů (např. malba, koláž, tisk, digitální média, textil, plastiky) objevování různých druhů umění, řemesel a designu (např. v blízkém okolí, originály a reprodukce, návštěvy muzeí, galerií a památek, na internetu) ročník Žáci při náročnějších aktivitách rozvíjejí svoji tvořivost a představivost. Zlepšují se jejich praktické dovednosti a práce s materiálem, pomůckami a technikami. Zvyšuje se kritické uvažování o roli a účelu umění, řemesel a designu v různých dobách a kulturách. Při práci s vizuálními a trojrozměrnými předměty a materiály umí lépe vyjádřit, co vidí, cítí a co si myslí. Objevování a rozvíjení námětů Strana 17

18 tvořit na základě zkušenosti a představivosti, vybírat a tvořit podle pozorování a objevovat náměty za různým účelem při hledání inspirace klást otázky a pozorně pozorovat a vybírat náměty, které použijí ve své práci sbírat vizuální i jiné podněty (např. obrázky, materiály), které jim pomohou rozvinout náměty (např.skicák) Tvorba a poznávání umění, řemesel a designu objevovat a kombinovat vizuální a dotekové vlastnosti materiálů a postupů a vhodně je vybírat pro dané téma uplatnit znalosti materiálů a technik včetně malby, zlepšovat práci s náčiním, rozvíjet různé techniky hovořit o svém pozorování, nápadech a zkušenostech s využitím různých metod a postupů navrhovat a vytvářet obrázky a objekty Hodnocení práce a rozvoj dovedností porovnávat nápady, metody a přistupy použité v jejich vlastní práci i práci ostatních, sdělit své názory a pocity přizpůsobit svoji práci svým názorům a popsat, jak se mohou dále rozvíjet Učivo a jeho chápání poznávat zrakové a hmatové elementy, včetně barvy, vzoru a textury, čáry a odstínu, tvaru, formy a prostoru poznávat, jak můžeme tyto elementy pro různé účely kombinovat a uspořádávat znát materiály a postupy použité v umění, řemeslech a designu,chápat, jak lze jejich prostřednictvím vyjádřit různé myšlenky a záměry chápat roli a přínos umělců, řemeslníků a designérů tvořících v různých dobách a kulturách (např. Západní Evropa a další části světa) Během tohoto období by žácí měli nabýt znalosti, osvojit si dovednosti a porozumět učivu na základě: objevování různých výchozích bodů pro výtvarnou činnost, těmito východisky mohou být oni sami, jejich zážitky, obrázky, příběhy, drama, hudba, přírodniny, lidské výrobky, životní prostředí samostatné nebo skupinové práce na dvou či trojrozměrných projektech a v různých měřítcích práce s různými materiály a postupy, včetně informačních technologií (např. malba, koláž, tisk, digitální média, textil, plastiky) objevování umění, řemesel a designu v nejbližším okolí a v různých žánrech, stylech a tradicích (např. originály a reprodukce, návštěvy muzeí, galerií a památek, internet) ročník Žáci při náročnějších úkolech rozvíjejí svoji tvořivost a představivost. To jim pomáhá rozvíjet své praktické a kritické dovednosti a rozšířit poznatky a zkušenosti s materiály, technikami a nejrůznějšími činnostmi. S jistotou se zapojují do výtvarné činnosti, řemesel a designu ze současnosti i minulosti a z různých kultur. Učí se používat vizuální jazyk při prezentaci svých myšlenek, pocitů a názorů. Objevování a rozvíjení námětů zaznamenávat a analyzovat podle přímého pozorování, stavět na zkušenostech a představivosti a zpracovávat náměty určené pro různé účely a publikum kriticky diskutovat a klást otázky, vybírat z řady vizuálních i jiných informací, které jim pomáhají zpracovávat náměty při samostatné práci (např. výstavy, rozhovory s umělci, CD ROMy) uspořádávat a prezentovat tyto informace různými způsoby včetně používání skicáku Strana 18

19 Tvorba a poznávání umění, řemesel a designu objevovat, kombinovat a vhodně zacházet s materiály a obrazy, brát v úvahu účel díla a publikum používat a rozšiřovat zkušenosti s nejrůznéjšími materiály a technikami včetně kresby, zlepšovat kontrolu při práci s náčiním a zlepšovat jednotlivé techniky zkoušet a vybírat různé metody a přistupy, kombinovat pozorování, nápady a pocity, navrhovat a vytvářet obrazy a objekty objevování námětů pro výtvarnou činnost, těmito náměty mohou být žáci samotní, jejich zkušenosti, přírodniny i lidské výtvory a životní prostředí pracovat samostatně a spolupracovat s ostatními na dvojrozměrných a trojrozměrných projektech v různých měřítcích pracovat s různými materiály a používat různé techniky, využívat počítače (např. malba, koláž, tisk, digitální média, textil, plastiky) poznávat umění, řemesla a design v blízkém okolí, různé umělecké žánry, styly a tradice, v různých historických, sociálních a kulturních kontextech (např. originály a reprodukce, návštěvy muzeí, galerií a památek, internet) Hodnocení práce a rozvoj dovedností rozebírat a hodnotit svou práci i práci ostatních, vyjadřovat názory a odůvodnit své soudy na základě svého hodnocení i hodnocení ostatních pozměňovat a dolaďovat svou práci i své další plány, toto hodnocení využít pro další rozvoj Učivo a jeho chápání poznávat vizuální a dotekové vlastnosti materiálů a technik, jak s nimi lze pracovat a přizpůsobovat je myšlenkám, danému účelu a publiku poznávat zákony a pravidla a naučit se, jak lze jejich prostřednictvím v umění, řemesle a designu vyjádřit myšlenky, přesvědčení a hodnoty poznávat návaznost a změny, ke kterým došlo jednak v publiku, ale také v roli umělců, řemeslníků a designérů v Evropě i v jiných částech světa (např. rozdíly v roli a funkci umění v současnosti, ve středověku, renesanci a porenesančním období v Evropě a v jiných kulturách kultuře aboriginské, africké, islámské, u původních obyvatel Ameriky) Během tohoto období by žáci měli nabýt znalosti, osvojit si dovednosti a porozumět učivu na základě: Strana 19

20 Poslech, využití poznatků a porozumění učivu Hudební výchova 1. ročník Žáci pozorně naslouchají a reagují na různé druhy hudby. S větší jistotou, představivostí a kontrolou hrají na hudební nástroje a zpívají zpaměti řadu písní. Sami tvoří doprovod a krátké kompozice. Objevují s potěšením, jak zvuk a ticho vytváří odlišné nálady a efekty. Práce se zvukem při zpěvu a hře performační dovednosti při zpěvu písní a recitování říkadel a rýmů používat expresívně svůj hlas hrát na naladěné i nenaladěné hudební nástroje nacvičovat a předvádět výstupy s ostatními žáky (např. začít a skončit současně, udržet pravidelné tempo) Tvoření a rozvíjení hudebních námětů kompoziční dovednosti vytvářet hudební schémata objevovat, vybírat a uspořádávat zvuky a hudební nápady Odezva a hodnocení hodnotící dovednosti prostřednictvím pohybu, tance, expresivního a hudebního jazyka poznávat a vyjadřovat své nápady a pocity týkající se hudby zlepšovat svůj vlastní výkon rozvíjet sluchovou pamět na základě soustředěného poslechu, prožívání a znovuvybavování si zvuků uspořádat a expresívně využít jednotlivé hudební prvky výšku, délku, dynamiku, tempo, zabarvení, strukturu v jednoduchých struktruách (např. začátek, prostředek, konec) vědět. jak lze různými způsoby tvořit tón (např. vokalizací, tleskáním, hrou na hudební nástroje, v přírodě), jak tóny zapisovat pomocí ustálených znaků a symbolů vědět, že hudba může sloužit pro různé účely (např. k tanci, jako ukolébavka) Během tohoto období by žácí měli nabýt znalosti, osvojit si dovednosti a porozumět učivu skrze: nejrůznější hudební aktivity, které spojují přednes, skladbu a hodnocení množství hudebních i nehudebních podnětů samostatnou, skupinovou i celotřídní práci živou a reprodukovanou hudbu z různých historických období a kultur ročník Žáci se vzrůstající jistotou zpívají písně a hrají na hudební nástroje, zlepšují své dovednosti a výraz a lépe si uvědomují vlastní přínos pro výkon celé skupiny. Improvizují a rozvíjí vlastní hudební kompozice, reagují na řadu různých podnětů, více se zapojují, projevují větší nezávislost a tvořivost. Fyzicky, myšlenkově a emocionálně reagují na různé druhy hudby z různých časových období a kultur a prostřednictvím hudby se učí poznávat vlastní myšlenky a pocity. Práce se zvukem při zpěvu a hře performační dovednosti zpívat písně jednohlasně i dvojhlasně, čistě, ve správně výšce, se smyslem pro frázování a s hudebním výrazem Strana 20

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Název vyučovacího předmětu:

Název vyučovacího předmětu: Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více