UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a byl vytvořen ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ z RVPG a Člověk a svět práce. Smyslem předmětu je usnadnit žákovi orientaci v současné společnosti, zejm. v pracovněprávní problematice a na trhu práce. Hodinová dotace předmětu je 1 hodina týdně a je vyučován ve čtvrtém ročníku čtyřletého gymnázia a oktávě osmiletého gymnázia. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení vytváří modelové situace, při nichž mohou žáci aplikovat své znalosti a občanské dovednosti plánuje si sám své učení a pracovní činnosti efektivně využívá různých strategií učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení Kompetence k řešení problémů pomáhá interpretovat různé společenské a společenskovědní problémy rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro svá tvrzení nachází argumenty, formuluje a obhajuje podložené závěry snaží se nahlížet na problémy z různých stran Kompetence komunikativní Strana 5

2 vede žáky ke správné argumentaci zařazuje do hodin ústní referáty a projekty, kdy žáci prezentují své práce vytváří prostor pro diskusi vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje Kompetence sociální a personální vytváří příležitosti, kde žáci mohou spolupracovat ve skupině snaží se přizpůsobit měnícím se životním a pracovním podmínkám rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským tlakům Kompetence občanské zadává aktuální témata k řízené diskuzi, ve které žáci porovnávají své názory, obhajují vhodnou formou svá stanoviska a učí se argumentovat respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí snaží se posuzovat události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zajímá se a snaží se obhájit informovaná stanoviska a snaží se jednat k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí Kompetence k podnikavosti vybírá vhodná témata pro samostatnou práci motivuje žáky k aktivnímu přístupu, k rozvíjení vlastní iniciativy předkládá vhodné modelové situace možnosti rozhodovat o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, snaží se rozpoznávat a využívat příležitost pro svůj rozvoj v osobním i profesním životě snaží se uplatňovat vlastní iniciativu Strana 6

3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ročník Výstupy Učivo Poznámky 4. ročník/ oktáva Vyjmenuje náležitosti pracovní smlouvy, aplikuje práva a povinnosti subjektů pracovního práva, charakterizuje způsoby ukončení pracovního poměru. Vysvětlí podstatu a důvody kolektivního vyjednávání. Uvede rozdíl mezi pracovní smlouvou a DPP a DPČ. Vysvětlí, jakým způsobem a kdy se vybírají zaměstnanci. Vytvoří vlastní podobu motivačního dopisu, strukturovaného životopisu v Aj,hraje role zaměstnavatele a uchazeče při pohovoru. Charakterizuje pracovní poměr z pracovněprávního a personálního hlediska. Nakreslí graf trhu práce a vysvětlí jeho podstatu, okomentuje křivky nabídky a poptávky. Definuje nezaměstnanost, uvede její příčiny a možná řešení. Diskutuje o nezaměstnanosti v EU. Vysvětlí 4 fáze vzdělávání zaměstnanců, metody off a on the job. Definuje kompetence a na příkladu pracovní pozice určí,jaké dovednosti se od zaměstnance očekávají. Na příkladech uvede, co motivuje zaměstnance k pracovnímu výkonu, jakým způsobem lze naplnit potřeby zaměstnanců. Uvede rozdíl mezi nárokovou a nenárokovou složkou platu/mzdy, uvede jejich příklady, formy mzdy. Popíše zaměstnanecké benefity a jejich roli. Pracovní smlouva, pracovní poměr, kolektivní vyjednávání Výběr, získávání a adaptace zaměstnanců Trh práce a nezaměstnanost Vzdělávání a kompetence zaměstnanců, jazykové kompetence Motivace zaměstnanců, odměňování zaměstnanců Strana 7

4 2 Seminář moderních dějin v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Modern History) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář moderních dějin v anglickém jazyce náleží do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a byl vytvořen ze vzdělávacího oboru Dějepis z RVPG. Smyslem předmětu je poskytnout žákům základní poznatky o vývoji lidstva i vlastního národa ve 20. století a seznámit je s významnými historickými událostmi a osobnostmi moderních dějin. Hodinová dotace předmětu je 1 hodina týdně a je vyučován jako výběrový předmět pro studenty čtyřletého a jim odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení formuluje společně se žáky cíl činnosti vede žáky k práci s různými materiály a zdroji, kde si mohou ověřit správnost svého řešení efektivně využívá různých strategií učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení přistupuje kriticky ke zdrojům informací, tvořivě je zpracovává a využívá pro studium i praxi Kompetence k řešení problémů zadává problémové úlohy a úlohy rozvíjející kreativitu vede žáky ke kritickému hodnocení zvolených postupů a posouzení efektivity zvolených postupů vede žáky důsledně k aktivnímu využívání různých zdrojů informací pomáhá interpretovat různé společenské a společenskovědní problémy rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části navrhuje hypotézy, postupy pro řešení problému, zvažuje využití různých postupů pro ověřování hypotéz uplatňuje při řešení problémů vhodné metody, dříve získané vědomosti a dovednosti, využívá různých forem myšlení kriticky interpretuje získané poznatky, ověřuje je, formuluje a obhajuje podložené závěry, pro svá tvrzení nachází argumenty a důkazy Strana 8

5 Kompetence komunikativní umožňuje žákům pracovat s materiály a se zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení vede žáky ke správnému užití technologií, materiálů a vybavení umožňuje žákům prezentovat výsledky své práce vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje Kompetence sociální a personální zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků reflektuje ve výuce společenské dění a vědecké objevy stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům Kompetence občanské zadává aktuální témata k řízené diskuzi, ve které žáci porovnávají své názory, obhajují vhodnou formou svá stanoviska a učí se argumentovat respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí Kompetence k podnikavosti vede žáky k aktivnímu využívání různých informačních zdrojů umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce uplatňuje aktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace Strana 9

6 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ročník Výstupy Učivo Poznámky popíše průběh první světové války a zhodnotí její důsledky popíše rozdíly mezi totalitou a demokracií První světová válka, Češi a Slováci za první světové války a vznik Československa Svět, Evropa a Československo v meziválečném období charakterizuje období druhé světové války a objasní její důsledky druhá světová válka 3. ročník/sept ima popíše a zhodnotí moderní evropskou společnost charakterizuje bipolaritu světa po druhé světové válce objasní proces evropské a světové integrace vymezí a popíše proces dekolonizace uvede základní současné problémy ve světě hlavní mezníky v kulturním vývoji společnosti po druhé světové válce Studená válka a důležité konflikty tohoto období vznik NATO a EU, přehled dalších integračních organizací rozpad koloniálních mocností se zaměřením na Afriku nedemokratické režimy ve světě, hlavní ohniska konfliktů v současnosti Strana 10

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Školní vzdělávací program Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Verze první z 27. 08. 2009 Platnost 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 6 2. Charakteristika školy a ŠVP 7 2.1. Charakteristika školy 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty 1 Součástí školního vzdělávacího programu V čase a prostoru se neztratíme jsou volitelné předměty dvouleté a jednoleté. OBSAH SEZNAM VOLITELNÝCH

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP Učebnicová sada Moderní dějiny pro střední školy je koncipována tak, že naplňuje primárně požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (dále jen RVP G), ale také

Více

Předmět: Základy společenských věd

Předmět: Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ Jednotlivé oblasti a obory společenskovědního základu rozvíjejí důležité myšlenkové operace, kultivují vědomí

Více

5. 17 Konverzace v anglickém jazyce

5. 17 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 17 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Kompletní ŠVP. Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace školní vzdělávací program Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Kopie Umiem,więc jestem. Kompletní ŠVP Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 503 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2 Ročník Povinnost (skupina) volitelný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce. Anglická konverzace Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglická konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglické konverzaci v této etapě je dosažení

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy, podmínky školy... 5 2.2. Charakteristika pedagogického sboru...

Více

Školní vzdělávací program Kosmetička

Školní vzdělávací program Kosmetička Číslo dokumentu : A /01.09.2014 Strana 1 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Karoliny Světlé 2 Školní

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více