Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecně závazná vyhláška č. 1/2004"

Transkript

1 Vyhláška o zajišťování veřejného pořádku Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 Obce Sudice o zajišťování veřejného pořádku v obci. Tato obecně závazná vyhláška upravuje povinnosti a práva fyzických a právnických osob působících na území obce Sudice, při zajišťování veřejného pořádku, udržování vzhledu a čistoty obce, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně a k užívání zařízení sloužících veřejnosti na území obce Sudice Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 Obce Sudice Zastupitelstvo Obce Sudice vydává dne 17. září 2004 podle ustanovení 10 písm. a) a c) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o zajišťování veřejného pořádku v obci Úvodní ustanovení 1 1) Tato obecně závazná vyhláška upravuje povinnosti a práva fyzických a právnických osob (dále jen občanů, právnických osob a podnikatelů), působících na území obce Sudice, při zajišťování veřejného pořádku, udržování vzhledu a čistoty obce, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně a k užívání zařízení sloužících veřejnosti na území obce Sudice. 2) Účelem vyhlášky je a) stanovení závazných pravidel k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

2 b) zvýšení právního vědomí osob uvedených v 2, odstavci 1) a tím dosáhnout zlepšení stavu v činnostech regulovaných vyhláškou a prevenci jak vzniku přestupků tak jejich postihu.. 2 1) Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na všechny občany nacházející se na území obce a dále na všechny právnické osoby a podnikatele, kteří vyvíjejí trvale nebo dočasně činnost na území obce. 2) Územím obce se rozumí katastrální území Sudice u Boskovic. 3 1) Orgánem příslušným k rozhodování o povolení nebo výjimkách ve věcech této vyhlášky je Obecní úřad obce Sudice.. 2) V případě střetu zájmů nebo vznesené námitky podjatosti rozhoduje zastupitelstvo obce. 1) Pro účely této vyhlášky se rozumí: 4 Výklad některých pojmů a) veřejným pořádkem - takový stav života obce, který je v souladu s obecně platnými právními předpisy a obecně uznávanými pravidly klidného a spořádaného občanského soužití, b) veřejným prostranstvím jsou náves, místní a účelové komunikace, polní cesty, hříště, chodníky, parky, veřejná zeleň, les a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. c) veřejnou zelení - upravené plochy zeleně, stromy a keře, květinové záhony, zatravněné plochy v zástavbě a lesy, d) veřejným zařízením obce taková zařízení, která jsou ve vlastnictví obce nebo je obec spravuje nebo užívá a slouží k uspokojování potřeb veřejnosti. Jedná se zejména o obecní mobiliář ( lavičky, veřejné osvětlení, orientační a oznamovací tabule, nádoby na odpady, sochy apod.), autobusové zastávky, vybavení hřišť, pískovišť, dopravní značky apod. 2) Určení a účel veřejného prostranství se posuzuje zpravidla podle územního plánu obce. Ve sporných případech, zda jde o veřejná prostranství nebo k jakému účelu slouží, rozhodne Obecní úřad 3) Ustanovení o vozidlech se vztahují na všechna motorová i nemotorová vozidla ve smyslu vyhlášky MV o pravidlech silničního provozu ČÁST I. Všeobecné zásady zabezpečení veřejného pořádku. 5 1) V zájmu ochrany veřejného pořádku je každý povinen:

3 a) udržovat čistotu a pořádek v obci a zdržet se veškeré činnosti, která by byla v rozporu s tímto požadavkem, b) dodržovat pravidla občanského soužití a chovat se tak, aby nebyli obtěžováni ostatní občané, zejména hlukem, křikem, hudební produkcí, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady a) zdržet se jakéhokoli jednání spočívajícího ve vyhrožování, ubližování na cti b) zdržet se poškozování cizího majetku c) zdržet se jednání, které by vzbuzovalo veřejné pohoršení. 2) Porušením těchto povinností se dopouští přestupku. 3) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obce a kraje vydaných na úseku jejich samostatné působnosti{ 46 zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích] 4) Obec projednává přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů. 1) Přestupku se dopustí ten, kdo 6 Přestupky proti veřejnému pořádku ( 47 zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích ) a) neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci, b) poruší noční klid, c) vzbudí veřejné pohoršení, d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství, e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení, f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice, g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. 2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. g) a h) pokutu do Kč. 3) Přestupku se dále dopustí ( 47b zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích) ten, kdo a) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis, b) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství,

4 c) neoznačí budovu čísly popisnými, d) neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce. 4) Za přestupek podle odstavce 3 může obec uložit pokutu až do výše Kč 1) Přestupku se dopustí ten, kdo 7 Přestupky proti občanskému soužití ( 49 zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích ) a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin, e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný. 2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c) pokutu do Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. d) a e) pokutu do Kč. 1) Přestupku se dopustí ten, kdo 8 Přestupky proti majetku ( 50 zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích ) a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí, b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. 2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do Kč. 9 1) Obec se podílí na zabezpečování pořádku i v jiných oblastech, zejména a) stavebního řádu ( v rozsahu zmocnění 122 Zákona č.50/1976 Sb., stavební zákon) b) ochrany přírody a životního prostředí c) ochrany vod ( 105 Zákona 254/2001 Sb., o vodách)

5 d) ochrany zvířat ( 24 Zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a 43 Zákona 166/199 Sb., o veterinární péči) e) dopravy a správy místních komunikací ( 40 Zákona 13/1997 Sb., o komunikacích) 2) V těchto případech obec uplatňuje především monitorovací a kontrolní funkci a výsledky svých zjištění předkládá k řešení příslušným správním orgánům. ČÁST II. Místní opatření k udržování veřejného pořádku. 10 Využívání veřejných prostranství a zařízení 1) Všichni občané, právnické osoby a podnikatelé mohou užívat všech veřejných prostranství a veřejných zařízení podle jejich povahy a stavu v souladu s účelem, ke kterému jsou určena nebo byla zřízena. 2) Při užívání veřejných prostranství a veřejných zařízení jsou občané, právnické osoby a podnikatelé povinni zachovávat čistotu, pořádek, zdržet se jakýchkoliv činností, jimiž by je mohli poškodit nebo znemožnit jejich užívání jinými osobami. 11 Zvláštní užívání veřejného prostranství 1) Užívat veřejná prostranství ve vlastnictví obce jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny, lze pouze na základě písemného povolení vydaného Obecním úřadem Sudice pokud tato vyhláška nestanoví jinak. Pravidla pro zvláštní užívání veřejného prostranství za úplatu stanovuje obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku. 2) Písemné povolení není potřebné, hrozí-li nebezpečí z prodlení v případě havárií a jiných mimořádných událostí, při nichž dojde k záboru veřejného prostranství či jinému zvláštnímu užívání veřejného prostranství. Vznik této situace však musí být neprodleně ohlášen, aby mohly být Obecním úřadem dodatečně stanoveny podmínky používání veřejného prostranství a opatření k zajištění bezpečnosti. 3) Za zvláštní užívání se nepovažuje: a) nakládání a skládání zboží, tuhých paliv a podobného materiálu nebo výrobků, nelzeli to provést bez nepřiměřených nebo nepřekonatelných obtíží jinde; naložení a složení musí být provedeno co nejrychleji (max. do 24 hodin včetně přípravy k nakládce a úklidu po složení), přitom musí být zabezpečen nepřetržitý přístup k uzávěrům vody, zařízení rozvodných závodů a spojů, apod. 4) Každý, komu bylo vydáno povolení zvláštního užívání veřejného prostranství, je vždy povinen: a) užívat veřejné prostranství pouze v souladu s povolením a podmínkami v něm stanovenými,

6 b) užívat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu, c) nepoškozovat veřejnou zeleň, místní komunikace a jiné veřejné prostranství, včetně jejich příslušenství nebo zařízení na něm umístěných, d) zabezpečit nepřetržitý přístup k požárním hydrantům, kanalizačním vpustím, uzávěrům vody a podobným zařízením, e) všechny materiály skladovat v paletách, nádobách a kontejnerech, popř. je ohradit bedněním nebo zajistit jiným způsobem, aby nemohlo dojít ke znečištění okolního prostranství nebo životního prostředí. Pokud není možno materiál výše uvedeným způsobem zabezpečit, musí být stavební hmoty a jiný materiál přepraveny na místo bezprostředně před použitím a stavební suť a jiné odpady musí být odváženy průběžně. f) zajistit bezpečnost uživatelů veřejného prostranství, a to zejména zábranami, můstky, oplocením, osvětlením, apod., g) po skončení účinnosti povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství uvést veřejné prostranství do původního stavu, h) při provozování kiosků, stánků, prodejen a dalších provozoven zajistit pořádek a čistotu v blízkosti provozoven; provozovatel je povinen opatřit si dostatečný počet odpadkových nádob, pečovat o jejich řádný stav, pravidelné vyprazdňování a čistotu kolem nich. 5) Na území obce je v zájmu udržování veřejného pořádku a čistoty veřejného prostranství, a ochrany veřejných zařízení na těchto místech zakázáno : a) odhazovat odpadky všeho druhu, a to zejména zbytky jídel, papíry, obaly, atd. b) vylévat tekutiny, zejména splaškové vody a jiné látky, které mohou znečistit prostranství c) vyhazovat předměty, vyklepávat prach z oken a balkónů směřujících na veřejná prostranství, d) provádět údržbu, opravy, seřizování a mytí motorových a nemotorových vozidel s výjimkou míst k tomu určených, vybavených a schválených. Nezbytné opravy lze na těchto místech provést pouze k odstranění nepojízdnosti vozidla a k uvolnění daného místa při dodržení všech opatření proti úniku látek poškozujících životní prostředí a k zajištění bezpečnosti zdraví a majetku. e) užívat bez povolení veřejná prostranství ke skladování stavebního a jiného materiálu a dále k provádění stavební, pěstební nebo jiných podobných činností, ke svévolné výsadbě stromů, keřů a jiných rostlin nebo i jiným úpravám bez povolení vlastníka a v rozporu s územně plánovací nebo stavební a urbanistickou dokumentací. f) zřizovat skládky chlévské mrvy, komposty a jiné zapáchající skládky a to i krátkodobě. 12 Využívání a ochrana veřejných zařízení 1) Je zakázáno poškozovaní veřejných zařízení, zejména stožárů veřejného osvětlení, osvětlovacích těles a jiných osvětlovacích zařízení, informačních tabulí, dopravních a jiných značek, plakátovacích a vývěsních ploch, autobusových čekáren a ostatních zařízení sloužících dopravě a k informacím, veřejných telefonních automatů, laviček, vybavení dětských hřišť a jiných zařízení sloužících k odpočinku a zábavě, nádob

7 určených ke sběru odpadků a jiných zařízení sloužících k tomuto účelu, pietních míst, pomníků, soch, pamětních desek a jiných uměleckých a grafických děl. 2) Je zakázáno přemisťovat veřejná zařízení a užívat majetek obce k vlastní potřebě bez svolení jeho vlastníka 13 Opatření proti znečištění veřejného prostranství 1) Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou povinni zajistit, aby pes, drůbež či jiné hospodářské zvířectvo nepoškozovalo a neznečišťovalo veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň.. 2) Po místních komunikacích není dovolena jízda vozidel, které jsou znečištěna nad obvyklou míru a která sama nebo svým nákladem mohou znečistit vozovku anebo omezit její sjízdnost. Před vjezdem na místní komunikace musí být vozidla nečistot zbavena. 3) Ten, kdo znečistí místní komunikaci, veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň je povinen zajistit na svůj náklad neprodleně odstranění znečištění. 4) V případě, že ten, kdo znečistí místní komunikaci, veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, ve stanovené lhůtě znečištění neodstraní, učiní tak na jeho náklad vlastník. 14 Vylepování plakátů 1) Vylepovat plakáty, letáky nebo jiná oznámení je možné jen na místech k tomu určených. 2) Plakáty, letáky nebo jiná oznámení vylepené mimo stanovené plakátové plochy a znečištění zdí barvou nebo sprejem je povinen neprodleně odstranit původce tohoto znečištění. Pokud nelze zjistit bezprostředního původce znečištění, je znečištění povinen odstranit ten, jehož propagace je z oznámení zřejmá anebo distributor oznámení. 3) Pokud ani toho nelze zjistit, je povinen znečištění odstranit vlastník (správce) veřejného prostranství nebo nemovitosti. 4) Znečištění způsobené vylepením plakátů na zařízeních, kde by mohlo dojít k ohrožení elektrickým proudem odstraní organizace, která má tato zařízení ve správě, na náklady původce znečištění. 15 Stavební činnost a údržba nemovitostí 1) Vlastníci staveb jsou v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a s rozhodnutím stavebního úřadu (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí) povinni udržovat stavby v dobrém stavebním stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí požárních a hygienických závad, aby nedocházelo k jejich znehodnocení nebo ohrožení jejich vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila jejich uživatelnost. 2) Vlastníci nebo správci pozemků jsou povinni udržovat pozemky v takovém stavu, aby neohrožovaly bezpečnost a zdraví občanů, neznemožňovaly užívání přilehlých veřejných prostranství nebo pozemků ostatních osob a nepoškozovaly vzhled obce. 3) Vlastníci jsou zejména povinni:

8 a) veškerou stavební činnost v obci provádět v souladu se záměry schváleného územního plánu, b) stavby a jejich změny, terénní úpravy, práce a zařízení podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) provádět jen v souladu s ustanoveními tohoto zákona. c) provádět pravidelnou údržbu nemovitostí včetně jejich venkovního vzhledu, d) provádět pravidelný úklid a deratizaci k zabránění přemnožení hlodavců a jiných škůdců, e) u pozemků sousedících s veřejným prostranstvím odstraňovat náletové dřeviny a plevele, nejméně 2x ročně kosit travní porosty, f) dbát, aby porosty přesahující nad veřejná prostranství nebo sousední pozemky nebránily v jejich užívání, 16 Nakládání s odpady 1) Každý je povinen ukládat odpady jen do příslušných nádob a na místa k tomu určená. Svévolné zřizování nepovolených skládek je zakázáno. 2) Podrobnosti o nakládání s komunálním odpadem stanoví Obecně závazná vyhláška obce Sudice č. 1/2001, kterou se stanovuje systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem. 3) Vlastníci nemovitostí a pozemků mohou na veřejných prostranstvích umístit nádoby na svoz odpadu jen na dobu nezbytně nutnou k jejich vyprázdnění. 4) Vlastníci nemovitostí a pozemků jsou povinni kolem kontejnerů, popelnic a odpadkových košů u svých nemovitostí nebo pozemků udržovat čistotu a to i když jsou umístěny na soukromém pozemku. 17 Čištění veřejných prostranství 1) Čištění veřejných prostranství a místních komunikací zabezpečuje obec prostřednictvím vlastních zaměstnanců anebo prostřednictvím jiných právnických osob nebo podnikatelů. 2) Vlastník nemovitosti k níž v zastavěném území obce přiléhá chodník, je povinen zajišťovat čistotu na tomto chodníku. Chodníkem se rozumí místní komunikace (cesta) upravená pro pěší, cesta v podobě schodů, pruh veřejné komunikace v šíři 1,5 m přiléhající k nemovitosti potřebný k bezpečné chůzi v místech, kde chodník není zřízen. Chodníkem se rozumí rovněž veřejná cesta pro pěší, pokud byla schválena jako veřejná. Chodník hraničí s nemovitostí i tehdy, je-li mezi chodníkem a nemovitostí pruh pozemku sloužící k jiným účelům než komunikačním (např. veřejná zeleň). Nerozhoduje také, je-li takovým pruhem rozdělen i samotný chodník. 3) Podnikatelé a právnické osoby jsou povinni zajišťovat čistotu v okolí svých provozoven a zařízení. 4) Čištění chodníků a jiných komunikací pro pěší musí být provedeno vždy, vyžaduje-li to bezpečnost chodců. 5) Spad sněhu musí být z chodníků nebo jiných komunikací pro pěší odstraněn a povrch upraven tak, aby nebránil bezpečné chůzi občanů. 6) Proti náledí musí být povrch chodníku nebo jiné komunikace pro pěší posypán. K posypu se smí použít tuhý inertní materiál.

9 18 Používání místních komunikací, stání a parkování vozidel 1) Na veřejných prostranstvích na území obce se je možné parkování a stání vozidel: a) na trvale nebo dočasně zřízených parkovacích plochách označených příslušnou dopravní značkou, b) na ostatních zpevněných plochách veřejných prostranství, zejména podél komunikací, kde není omezeno státní příslušnou dopravní značkou a není to v rozporu s účelem veřejného prostranství. 2) Jiná veřejná prostranství než uvedená v bodech a) a b) se nepovažují za veřejná prostranství určená k parkování vozidel a parkování na nich je zakázáno. 3) V zájmu ochrany majetku obce a udržování veřejného pořádku je zakázáno: a) vjíždět vozidly a jezdit po chodnících a jiných komunikacích pro pěší, mimo určené vjezdy, b) zastavení a státní na chodníku, byť jen jedním kolem, pokud toto není dopravní značkou výslovně povoleno, c) vjíždět vozidly a jezdit po travnatých plochách a jiných veřejných prostranstvích, která k tomu nejsou určena, d) přemísťovat po veřejných komunikacích bez povolení pásové nebo těžké dopravní prostředky, stroje a zařízení, e) parkovat vozidly s přívěsnými vozíky a obytnými přívěsy mimo veřejná prostranství k tomu určená, f) uvazovat či jinak upevňovat přívěsné vozíky a obytné přívěsy a jednostopá vozidla k veřejné zeleni nebo veřejně prospěšným zařízením, g) umísťovat na veřejných prostranstvích přenosné a nepřenosné přístřešky pro vozidla a skládací garáže, h) parkovat nákladními vozidly, autobusy a jinými speciálními vozy mimo určená místa od hod. do 6.00 hod., i) parkovat před nádobami na sběr domovního odpadu a bránit tak jejich vyprázdnění, j) bránit parkováním vozidla čištění komunikace, k) odstavovat na veřejných komunikacích nepojízdná vozidla a vraky vozidel. 19 Odstraňování překážek silničního provozu a vraků vozidel 1) Tvoří-li vozidlo překážku silničního provozu, bude z komunikace odtaženo na pokyn Policie ČR. 2) Bráni-li vozidlo stojící na veřejném prostranství výkonu veřejných služeb, zejména svozu odpadu, nebo čištění komunikace, bude odtaženo na pokyn Obecního úřadu. 3) Odtažení vozidla provede pověřená organizace. 4) Náklady na odtah a uskladnění vozidla uhradí majitel vozidla. Úhrada těchto poplatků nevylučuje následné řízení o přestupku.

10 5) Dopustí-li se někdo odstavení vraku vozidla, může být vrak vozidla pro nedovolený zábor veřejného prostranství na pokyn obecního úřadu odtažen na náklady majitele vraku vozidla. 6) Za vraky vozidel se podle této obecně závazné vyhlášky považují vozidla nesplňující podmínky pro provoz podle vyhlášky MV o pravidlech silničního provozu. 20 Ochrana přírody a životního prostředí 1) Všichni občané jsou povinni se řídit předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, zejména zákonem č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zákonem č. 17/92 Sb., o životním prostředí, v platném znění, zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 2) Kácení stromů rostoucích mimo les je dovolenou jen za podmínek stanovených zákonem č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a prováděcí vyhláškou č. 395/92 Sb., v platném znění. 3) Vysazovat stromy a keře na veřejném prostranství lze jen se souhlasem obecního úřadu 21 Ochrana vod a protipovodňová ochrana 1) Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni a) strpět na svém pozemku břehové porosty, jakož i obecné nakládání s vodami ve vodním toku, b) udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve vodním toku, s výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů, zvláštní odbornou způsobilost nebo použití speciální techniky, c) ohlašovat správci vodního toku zjevné závady v korytě vodního toku 2) V zájmu zachování čistoty vod je každý občan povinen dodržovat povinnosti stanovené zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), zejména je zakázáno: a) do povrchových vod vlévat nebo vypouštět tekutiny a látky, které by mohly způsobit zdravotní závadnost vody, především zbytky olejů, pohonných hmot, žíravin nebo znečišťovat vodu mytím a čištěním motorových vozidel, b) znečišťovat zdroje pitné vody a jejich okolí; používat bezprostředního okolí zdroje vody, k činnosti, která může způsobit znečištění, c) v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů sloužících k hromadnému zásobování pitnou vodou porušovat omezující opatření k ochraně zdravotní nezávadnosti vody, d) poškozovat vodohospodářská díla, zařízení, vodní toky, břehy, ochranné hráze a s nimi spojené stavby, e) házet odpad do koryt vodních toků a nádrží a ukládat na březích předměty a látky, které by mohly způsobit zdravotní závadnost vody nebo zhoršit, případně ohrozit jakost vody nebo zhoršit odtokové poměry, f) kácet, odstraňovat nebo porušovat břehový porost bez rozhodnutí orgánu ochrany přírody,

11 g) umísťovat a provozovat na toku zařízení pro odběr vody, různá plata, můstky a přehrady bez souhlasu správce toku a povolení příslušného vodohospodářského orgánu. h) umisťovat stavby, vysazovat stromy a jinak omezovat ochranné pásmo vodního toku (v šířce 6 m od břehové čáry u malých vodních toků) bez souhlasu správce vodního toku. 22 Protipožární opatření 1) Ve všech objektech v obci musí být v řádném stavu udržována topeniště, komíny, spotřebiče elektrické, plynové a ostatní zařízení, která by mohla být příčinnou požáru. Všichni občané jsou povinni dodržovat protipožární opatření podle zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a opatření požárního řádu obce. 2) Pálení odpadů a vypalování staré trávy na veřejném prostranství nebo na ostatních pozemcích uvnitř zastavěné části obce je zakázáno. 3) Pro rozdělávání ohně v přírodě platí tato omezení: a) je zakázáno rozdělávání ohně: v lese a do 50 m od jeho okraje, do 50 od dozrávajících ploch obilí, stohů sena a slámy, v blízkosti dřevěných objektů, ve vysoké nebo suché trávě, b) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od všech snadno zápalných látek, c) oheň se nikdy nesmí nechat bez dozoru, opustit ohniště lze teprve po úplném uhasnutí ohně (zalití vodou, zasypání zeminou, pískem, apod.). 23 Pohyb psů na veřejném prostranství 1) Na veřejných prostranstvích je zakázán volný pohyb psů. Majitelé a držitelé psů jsou povinni: a) na veřejném prostranství v zastavěném území obce vodit psa na vodítku. V případě že není pes na vodítku, musí být opatřen náhubkem. Psi velkých plemen nebo obtížně zvládnutelní psi musí být vedeni na vodítku i opatřeni náhubkem. b) dbát na to, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství a zařízení, veřejnou zeleň apod. c) odstranit psem způsobenou nečistotu na veřejných prostranstvích v zastavěném území města a na místech, jejichž znečištění může obtěžovat ostatní občany 2) Je zakázáno vodit psy na dětská hřiště, pískoviště a sportovní hřiště. Tento zákaz se nevztahuje na psy, doprovázející osoby nevidomé a na psy, kteří slouží jako pomocníci osobám, pohybujícím se na veřejném prostranství na invalidním vozíku. Dále se tento zákaz nevztahuje na služební psy při výkonu služby. 3) Psi pohybující se volně bez dozoru na veřejných prostranstvích mohou být považováni za toulavé psy a mohou být odchyceni.

12 4) Odpovědnost chovatele (vlastníka) za škodu jeho zvířetem způsobenou a povinnost k její náhradě podle obecných předpisů zůstává nedotčena. 24 Provozování veřejnosti přístupných podniků a veřejné produkce hudby. 1) Veřejnosti přístupné podniky lze na území obce pořádat pouze za následujících podmínek: a) Veřejnosti přístupné podniky lze pořádat výlučně uvnitř budov nebo na volném prostranství mimo zastavěnou část obce : v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu od 8.00 hod. do hod. následujícího dne v ostatní dny od 6.00 hod. do hod. b) Veřejnosti přístupné podniky lze pořádat uvnitř stavby či budovy pouze v případě, že uvedené prostory jsou k tomuto účelu určeny rozhodnutím stavebního úřadu (kolaudačním rozhodnutím), a to za podmínek, stanovených v kolaudačním rozhodnutí. c) Pořadatel veřejnosti přístupného podniku je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených osob k zabezpečení jeho pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská služba) a zabezpečit plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů. d) Organizátor či pořadatel akce oznámí konání akce Obecnímu úřadu Sudice a to nejpozději 7 dnů před jejím konáním. 25 Ochrana před nadměrným hlukem, používání zábavné pyrotechniky 1) Občané, právnické osoby a podnikatelé jsou povinni dbát na to, aby při jakékoliv činnosti nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí hlukem. 2) V zájmu toho jsou povinni : a) zachovávat noční klid v době od 22,00 do 6,00 hodin, b) zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, jako např. sekaček na trávu, motorových pil, cirkulárek, apod., o víkendech a svátcích v době do 8,00 hodin a po 20,00 hodině. c) hudební nástroje, rozhlasové, televizní přístroje a všechna ostatní zařízení k reprodukci zvuku se smějí používat jen takovým způsobem, aby tím nedocházelo k nadměrnému obtěžování dalších osob. 3) Na veřejných prostranstvích je zakázáno používat pyrotechnické výrobky určené pro zábavné účely, nejde-li o užívání v souladu s odstavcem 4 tohoto článku nebo o výjimku udělenou Obecním úřadem Sudice na základě písemné žádosti.

13 4) Ve dnech státních svátků a 31. prosince je možné pyrotechnické výrobky určené pro zábavné účely na vymezených veřejných prostranstvích používat a to pouze v souladu s příslušnými právními předpisy a při zachování bezpečnosti osob a zajištění ochrany zvířat a majetku. 5) Tato ustanovení se nevztahují na použití pyrotechnických prostředků na soukromých pozemcích, pokud jimi nejsou ohroženy osoby, zvířata a majetek jiných vlastníků. ČÁST III. Ustanovení společná a závěrečná. 26 Kontrola a sankce 1) Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Obecní úřad Sudice a pracovníci pověření zastupitelstvem obce. 2) Porušení této vyhlášky se postihuje podle zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích v platném znění, pokud s ohledem na závažnost narušení veřejného pořádku nepůjde o čin s vyšší trestní odpovědností.. 1) Návrh této vyhlášky 27 Účinnost a) byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce dne , b) byl sňat z úřední desky dne ) Tato vyhláška v úplném znění a) byla schválena obecním zastupitelstvem dne , b) byla vyhlášena zveřejněním na úřední desce ode dne ) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem Vlastimil Bárta místostarosta. Miloš Kosička starosta

Obecně závazná vyhláška Obce Pačejov č. 1/2001, o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí. Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška Obce Pačejov č. 1/2001, o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška Obce Pačejov č. 1/2001, o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí Základní ustanovení Vyhláškou se stanoví zásady péče o životní prostředí, čistotu veřejných prostranství

Více

Návrh vyhlášky č.3/2003 - Dymokury. O veřejném pořádku a čistotě obce. Čl. I. Základní ustanovení

Návrh vyhlášky č.3/2003 - Dymokury. O veřejném pořádku a čistotě obce. Čl. I. Základní ustanovení Návrh vyhlášky č.3/2003 - Dymokury O veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Dymokury schválilo dne 24.listopadu 2003 v souladu s 10 písm.a), 84 odst.2, písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

VYHLÁŠKA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ČISTOTĚ V OBCI JINCE Zastupitelstvo obce Jince vydává na základě ustanovení 16, 24 zákona č. 410/92 Sb. o obcích tuto závaznou vyhlášku Životní prostředí je vše,

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003 o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo na svém zasedání dne 18. 6. 2003 vydat podle

Více

OBEC JANOVICE NAD ÚHLAVOU VYHLÁŠKA č. 2/1998 o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí

OBEC JANOVICE NAD ÚHLAVOU VYHLÁŠKA č. 2/1998 o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí OBEC JANOVICE NAD ÚHLAVOU VYHLÁŠKA č. 2/1998 o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí Obecní zastupitelstvo obce Janovice nad Úhlavou na základě ustanovení 36, odst.1, písm.f) a v souladu s ustanovením

Více

Vyhláška o veřejném pořádku

Vyhláška o veřejném pořádku Vyhláška o veřejném pořádku Obecní zastupitelstvo obce Holubice-Kozinec se na svém 2. zasedání dne 21.01.1992 podle zákona č. 367/90 Sb. 16 usneslo na této vyhlášce. Čl. 1 Základní ustanovení 1) Tato vyhláška

Více

Obec Miletín Obecně závazná vyhláška č.7/2003 O veřejném pořádku a čistotě obce

Obec Miletín Obecně závazná vyhláška č.7/2003 O veřejném pořádku a čistotě obce Obec Miletín Obecně závazná vyhláška č.7/2003 O veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Miletín schválilo dne 26.11.2003 vydat na základě ustanovení 84 odst. 2 písm. i) a v souladu s ustanovením

Více

O B E C N Í K O D E X

O B E C N Í K O D E X Zastupitelstvo obce Vysoké Pole schválilo dne 28.1.2005 č. usnesení 1/2005/u na základě 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku: O B E C N Í

Více

Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003

Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003 Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Část I Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky pro výkon uživatelských práv, způsob užívání domů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

200/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady

200/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích Změna: 337/1992 Sb., 344/1992 Sb., 359/1992 Sb. Změna: 67/1993 Sb. Změna: 290/1993 Sb. Změna: 134/1994 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna:

Více

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov Vyškov, Dědice, sídliště Osvobození 620/7, PSČ 682 01, IČ: 283 05 671 Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 17.května 1990

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 17.května 1990 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích Změna: 337/1992 Sb., 344/1992 Sb., 359/1992 Sb. Změna: 67/1993 Sb. Změna: 290/1993 Sb. Změna: 134/1994 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná část. ASPI JU827 Strana 1 18.11.2011 10:59:29

ČÁST PRVNÍ. Obecná část. ASPI JU827 Strana 1 18.11.2011 10:59:29 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích Změna: 337/1992 Sb., 344/1992 Sb., 359/1992 Sb. Změna: 67/1993 Sb. Změna: 290/1993 Sb. Změna: 134/1994 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna:

Více

200/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady

200/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích Změna: 337/1992 Sb., 344/1992 Sb., 359/1992 Sb. Změna: 67/1993 Sb. Změna: 290/1993 Sb. Změna: 134/1994 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna:

Více

DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice)

DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice) DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice) Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád stanovuje zásady pro řádný provoz těchto objektů a zařízení, pořádek i zachování

Více

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 200/1990 Sb. - poslední stav textu 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích Změna:

Více

VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE

VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE Zastupitelstvo obce Habrůvka schválilo na svém zasedání dne 28.10.2002 na základě 10, písm.

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA Příloha č. 1 usn. ZM5 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 07/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat Zastupitelstvo města Česká Skalice

Více

MĚSTO PŘEROV Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, o čistotě a o ochraně veřejné zeleně

MĚSTO PŘEROV Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, o čistotě a o ochraně veřejné zeleně MĚSTO PŘEROV Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, o čistotě a o ochraně veřejné zeleně Zastupitelstvo města Přerova podle 10 písm.c) a 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 HLAVA I. (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné

254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 HLAVA I. (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Základní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Základní ustanovení 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích ve znění zákonů č. 337/1992 Sb., č. 344/1992 Sb., č. 359/1992 Sb., č. 67/1993 Sb., č. 290/1993 Sb., č. 134/1994 Sb., č. 82/1995

Více

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, Jeronýmova 425, 405 63 Děčín IV zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 Domovní řád Oblastního stavebního bytového

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Domovní řád Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu Obsah: I. Klid v domě II. Otvírání a zavírání domu III. Osvětlení domu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov Počet stran: 5 DOMOVNÍ ŘÁD bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově 1.1 Domovní řád upravuje základní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Záryby

Obecně závazná vyhláška obce Záryby Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby

Více

OBEC LIBICE NAD CIDLINOU ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE LIBICE NAD CIDLINOU

OBEC LIBICE NAD CIDLINOU ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE LIBICE NAD CIDLINOU OBEC LIBICE NAD CIDLINOU ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE LIBICE NAD CIDLINOU Rada obce Libice nad Cidlinou v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. d zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Čl. 3 Pravidla pro pohyb psů

Čl. 3 Pravidla pro pohyb psů M Ě S T O K O P Ř I V N I C E Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 o místních záležitostech veřejného pořádku Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém 17. zasedání dne 27. června 2013 usneslo vydat podle

Více

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1 Úvodní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Korolupy č. 3/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Korolupy, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ č. 4/2011 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

MĚSTO VIMPERK. Obecně závazná vyhláška

MĚSTO VIMPERK. Obecně závazná vyhláška MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o nakládání s komunálním odpadem Č. 3 / 2004

Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o nakládání s komunálním odpadem Č. 3 / 2004 Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o nakládání s komunálním odpadem Č. 3 / 2004 Obec Kyselka na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 14.ledna 2004, vydává podle 84 odst. 2 písm. i) a 10 odst.a)

Více

HŘBITOVNÍ ŘÁD HŘBITOVA RADOŠOV vydaný Obcí Kyselka

HŘBITOVNÍ ŘÁD HŘBITOVA RADOŠOV vydaný Obcí Kyselka HŘBITOVNÍ ŘÁD HŘBITOVA RADOŠOV vydaný Obcí Kyselka V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění I. Úvodní ustanovení 1.1. Úcta k památce zemřelých a účast

Více

Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001

Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001 Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo města Koryčany vydává dne

Více

Obec Kojice. ČI. 1 Úvodní ustanovení

Obec Kojice. ČI. 1 Úvodní ustanovení Obec Kojice Obecně závazná vyhláška obce Kojice č. 2/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství Zastupitelstvo obce Koj ice e na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Oslavička o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce a stanovení poplatků za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška obce Oslavička o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce a stanovení poplatků za komunální odpad 1 VYHLÁŠKA č..~/j.()() 1 Obecně závazná vyhláška obce Oslavička o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce a stanovení poplatků za komunální odpad Zastupitelstvo obce Oslavička

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů a společných částí domů a pozemků Společenství

Více

Obec Olovnice, okres Kladno. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE O L O V N I C E č. 1/2004. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec Olovnice, okres Kladno. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE O L O V N I C E č. 1/2004. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec Olovnice, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE O L O V N I C E č. 1/2004 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Olovnice schválilo a vydává dne 24.5.2004

Více

ČÁST DRUHÁ KOMUNÁLNÍ ODPAD

ČÁST DRUHÁ KOMUNÁLNÍ ODPAD Město Týnec nad Labem O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Města Týnec nad

Více

Obecně závazná vyhláška Města Sedlčany č.38/2001

Obecně závazná vyhláška Města Sedlčany č.38/2001 Obecně závazná vyhláška Města Sedlčany č.38/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Města Sedlčany včetně systému nakládání

Více

Vyhláška č. 2/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. 1 Účel předpisu

Vyhláška č. 2/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. 1 Účel předpisu Vyhláška č. 2/2013 Obec Církvice na základě usnesení č. 29/2013 zastupitelstva ze dne 18.4.2013 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1, zákona č. 133/1985 Sb., požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 1

Více

Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha. Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty

Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha. Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty Praha, únor 2006 aktualizováno v prosinci 2011 OBSAH: Část I. - Obecně

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

Řád veřejného pohřebiště Obce Lužice

Řád veřejného pohřebiště Obce Lužice Obec Lužice jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. (dále jen zákon)

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VELKÉ SVATOŇOVICE. Čl.1

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VELKÉ SVATOŇOVICE. Čl.1 V Y H L Á Š K A č. 1 / 1 9 9 9 Obecní zastupitelstvo ve Velkých Svatoňovicích usnesením ze svého zasedání ze dne 28. 6. 1999 v rámci své samostatné působnosti dle 14 odst.l/ písm.i) Zákona č. 367/99 Sb.

Více

Zastupitelstvo obce. Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním odpadem č.18/2001.

Zastupitelstvo obce. Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním odpadem č.18/2001. Obec LIBŇATOV Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním odpadem č.18/2001. Zastupitelstvo obce Libňatov vydalo dne 12.12.2001 na podkladě ustanovení 10 písm a), 35 odst.

Více

Řád Veřejného pohřebiště Kadaň

Řád Veřejného pohřebiště Kadaň Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 54/2002, kterou se vydává Řád Veřejného pohřebiště Kadaň Zastupitelstvo města Kadaně se usneselo dne 27.7.2002 vydat podle ustanovení 19 zákona č. 256/2001 Sb.,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů v domech ve vlastnictví Bytového

Více

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty.

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005 Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání

Více

Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky

Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky Zpracováno jako podklad pro zasedání Rady města České Budějovice konané dne 27. 6. 2012. Podle právního stavu ke dni 1. 6. 2012. Zpracoval

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV Obecně závazná vyhláška č. /2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem Zastupitelstvo města Přerova se na svém zasedání konaném dne..2016

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Město Vrbno pod Pradědem Opatření obce číslo 1/2002 Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo města ve Vrbně pod Pradědem na svém zasedání konaném dne 20.6.2002 usnesením číslo 250/24/02, podle ustanovení

Více

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Zastupitelstvo obce Roštín vydává dne 25. září 2003 v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 16

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 1 Obecně závazná vyhláška obce Podveky č. 4/2003 Obec Podveky na základě usnesení zastupitelstva ze dne 26.11.2003 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo obce NIVNICE se usneslo dne 15. prosince 2011 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku: O b c e N I V N I C E Čl. 1 Základní ustanovení

Zastupitelstvo obce NIVNICE se usneslo dne 15. prosince 2011 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku: O b c e N I V N I C E Čl. 1 Základní ustanovení Zastupitelstvo obce NIVNICE se usneslo na svém zasedání dne 15. prosince 2011 vydat podle dle 29 odst. 1 pís. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 1 odst.3 písm.d)

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 5/2002 řád veřejného pohřebiště

Obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 5/2002 řád veřejného pohřebiště Stránka č. 1 z 6 Obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 5/2002 řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou schválilo na svém 15/2002 zasedání konaném dne 19.6.2002 v

Více

VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994

VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994 Obec Hrádek VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí Zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém jednání dne 11.3.l994 podle zákona o obcích č. 367/l99O

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kovářov

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha Úvod Tato pravidla jsou součástí základních dokumentů Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha (dále jen společenství

Více

PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí

PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí Rada městyse Velké Poříčí schválila na svém zasedání dne 15.4.2013 tato pravidla užívání a udržování obecních domů

Více

Obec Dolní Lánov. Opatření zastupitelstva obce Dolní Lánov č.1/2013. Řád veřejného pohřebiště Dolní Lánov

Obec Dolní Lánov. Opatření zastupitelstva obce Dolní Lánov č.1/2013. Řád veřejného pohřebiště Dolní Lánov Obec Dolní Lánov Opatření zastupitelstva obce Dolní Lánov č.1/2013 Řád veřejného pohřebiště Dolní Lánov Obec Dolní Lánov jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.,

Více

Obec Strunkovice nad Blanicí. Řád veřejného pohřebiště

Obec Strunkovice nad Blanicí. Řád veřejného pohřebiště Obec Strunkovice nad Blanicí Zastupitelstvo obce Strunkovice nad Blanicí se usneslo podle 84 odst.2 písmeno i zákona č.128/2000 Sb. o obcích, dne 30.5.2002 vydat dle 10 tohoto zákona a v souladu s ustanovením

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUN Č. 3/2015 T RŽNÍ ŘÁD

NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUN Č. 3/2015 T RŽNÍ ŘÁD NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUN Č. 3/2015 T RŽNÍ ŘÁD Rada města Lanškroun na své schůzi dne 30.11.2015 usnesením č. 672/RM/2015, vydala na základě ustanovení 18, odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Obecně závazná vyhláška číslo 6/2001

Obecně závazná vyhláška číslo 6/2001 MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška číslo 6/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území Města Uherský Brod Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ Zastupitelstvo města Březnice schválilo a vydalo dne 10.12.2013 v souladu s ust. 10, 35

Více

Ř Á D V E Ř E J N É H O P O H Ř E B I Š T Ě

Ř Á D V E Ř E J N É H O P O H Ř E B I Š T Ě Zastupitelstvo obce České Meziříčí usnesením bod č. 3 ze dne 2. 2. 2011 rozhodlo vydat opatření obce, kterým v souladu s ustanovením 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Více

Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly

Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly Telefon: 281 981 401 podatelna Fax: 281 981 696 E-mail: sekretariat@mestouvaly.cz Bankovní spojení: KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn č.účtu: 19-1524-201/0100 GE Money

Více

článek 1 Úvodní ustanovení

článek 1 Úvodní ustanovení Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 2/2005 O ČISTOTĚ A VEŘEJNÉM POŘÁDKU VE MĚSTĚ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem se dle ustanovení 10 písm. a), c) a d) a 84

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA OTROKOVICE č. 2/2015, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD

NAŘÍZENÍ MĚSTA OTROKOVICE č. 2/2015, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD MĚSTO OTROKOVICE NAŘÍZENÍ MĚSTA OTROKOVICE č. 2/2015, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Rada města Otrokovice rozhodla dne 9. září 2015 usnesením č. RMO/439/09/15 vydat na základě ustanovení 18 zákona č. 455/1991

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TRUTNOVA č. 4/2003 TRŽNÍ ŘÁD

NAŘÍZENÍ MĚSTA TRUTNOVA č. 4/2003 TRŽNÍ ŘÁD ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ MĚSTA TRUTNOVA č. 4/2003 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Trutnova vydává na základě ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění,

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Sídlo: Opava, Kateřinky, 1725/15, PSČ 747 05 IČ: 294 47 291 Statutární orgán: VOLLENDET s.r.o., předseda představenstva, zastoupena Ivanem Saranem, jednatel společnosti SB Development s.r.o.,

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Obec Březina vydává vyhlášku č. 05 o udržování čistoty a pořádku v obci Březina, kterou schválilo Obecní zastupitelstvo v Březině na svém zasedání dne 15.12.1999 v souladu s ustanovením 16 zákona č. 367/1990

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Obec Křižánky Moravské Křižánky 116; 592 02 Křižánky. Řád veřejného pohřebiště

Obec Křižánky Moravské Křižánky 116; 592 02 Křižánky. Řád veřejného pohřebiště Obec Křižánky Moravské Křižánky 116; 592 02 Křižánky Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Křižánky se usneslo na svém zasedání, konaném dne 20.6.2011 v souladu s ustanovením 16 odstavec 1 a 19

Více

Řád veřejného pohřebiště. řád veřejného pohřebiště.

Řád veřejného pohřebiště. řád veřejného pohřebiště. Řád veřejného pohřebiště Obec Malé Přítočno jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává

Více

MĚSTO ÚVALY ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Působnost vyhlášky

MĚSTO ÚVALY ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Působnost vyhlášky MĚSTO ÚVALY Obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 02/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Předboj č.3/2008 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška obce Předboj č.3/2008 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška obce Předboj č.3/2008 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Předboj na svém zasedání dne 28.11.2007 schválilo a vydalo v souladu s ustanovením

Více

Nařízení obce Dubenec

Nařízení obce Dubenec Nařízení obce Dubenec č. 1/2013 Tržní řád Zastupitelstvo obce přijalo na svém 34. zasedání dne 19.9.2013 usnesení č. 346/2013 34. ZO, kterým vydává na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích Změna: 337/1992 Sb., 344/1992 Sb., 359/1992 Sb. Změna: 67/1993 Sb. Změna: 290/1993 Sb. Změna: 134/1994 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna:

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obec Horní Bojanovice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 479/2001 Sb. v

Více

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného ZÁKON 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ZMĚNA č. 477/2001 Sb. ZMĚNA č. 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. ZMĚNA č. 356/2003 Sb. ZMĚNA č. 167/2004 Sb.,

Více

OBEC BLAŽOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

OBEC BLAŽOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 OBEC BLAŽOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 Obec Blažovice na základě usnesení zastupitelstva v souladu s ustanovením 10 Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle 29 odst. l písm. o)

Více

MĚSTO KAPLICE. Řád veřejného pohřebiště v Kaplici. I. Úvodní ustanovení

MĚSTO KAPLICE. Řád veřejného pohřebiště v Kaplici. I. Úvodní ustanovení MĚSTO KAPLICE Řád veřejného pohřebiště v Kaplici I. Úvodní ustanovení 1. Řád upravuje provoz pohřebiště ve městě Kaplici na pozemcích parcel. č. 109 (obřadní síň), 118 (plocha hřbitova) a 119 (márnice)

Více

D O M O V N Í Ř Á D. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek 1 Úvodní ustanovení

D O M O V N Í Ř Á D. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek 1 Úvodní ustanovení D O M O V N Í Ř Á D pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice Článek 1 Úvodní ustanovení Město České Budějovice (dále v textu "vlastník") svěřilo správu bytových a nebytových

Více

Řád veřejného pohřebiště Obce Veřovice

Řád veřejného pohřebiště Obce Veřovice OBEC V E Ř O V I C E jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením

Více

Řád veřejného pohřebiště Kovářov, Lašovice, Předbořice

Řád veřejného pohřebiště Kovářov, Lašovice, Předbořice Odsouhlaseno ZO č. 5 ze dne 21.6.2002 Řád veřejného pohřebiště Kovářov, Lašovice, Předbořice Jedná se o opatření obce. Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.,

Více

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb.

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

OBEC MIKULUVKA. Řád veřejného pohřebiště

OBEC MIKULUVKA. Řád veřejného pohřebiště OBEC MIKULUVKA Řád veřejného pohřebiště Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Provozní doba pohřebiště. Článek 3 Pořádek na pohřebišti

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Provozní doba pohřebiště. Článek 3 Pořádek na pohřebišti Obec Unčín, Unčín 24, 592 42 Jimramov: Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Unčín se usneslo na svém zasedání, konaném dne 23.2.2011 v souladu s ustanovením 16 odstavec 1 a 19 zákona č. 256/2001

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí:

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí: DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytového domu, zejména bytů a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Město, obec ČASTOHOSTICE,676 02 Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Častohostice usnesla/o na svém zasedání, konaném dne 7.2.2011v souladu s ustanovením 16 odstavec 1 a 19 zákona č. 256/2001 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Obec Hradčany jako provozovatel veřejného pohřebiště vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více