DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově"

Transkript

1 Čl. 1 Úvodní ustanovení Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov Počet stran: 5 DOMOVNÍ ŘÁD bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově 1.1 Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí budovy bytového domu ve vlastnictví družstva Tyršova 8-16, Vyškov (dále jen družstvo ). Dále upravuje užívání nebytových prostorů a společných částí budovy vlastníky bytových jednotek. 1.2 Domovní řád je závazný pro všechny nájemce bytů, nebytových prostorů a společných částí bytového domu. Pro vlastníky bytových jednotek je závazný ve vztahu k nebytovým prostorům a společným částem domu. Nájemce a vlastník bytové jednotky nese odpovědnost i za chování a jednání osob, které s ním sdílí domácnost, nebo se s jeho souhlasem a vědomím zdržují v bytovém domě. 1.3 Pro účely tohoto domovního řádu se rozumí: a) nájemcem člen družstva, který vlastní členská práva k předmětnému družstevnímu bytu nebo nečlen družstva, který užívá družstevní byt nebo nebytový prostor na základě nájemní smlouvy, nebo vlastník bytové jednotky, který užívá nebytový prostor na základě nájemní smlouvy. b) vlastníkem bytové jednotky vlastník zapsaný v katastru nemovitostí, jehož práva jsou dána vlastnictvím bytové jednotky, který užívá bytovou jednotku nebo ji pronajímá. c) bytem nebo bytovou jednotkou místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení, d) nebytovým prostorem jednotlivé místnosti, soubory místností a prostory, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovým prostorem nejsou příslušenství bytu ani společné části domu, e) příslušenstvím bytu nebo bytové jednotky jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány, f) společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, společné lodžie, chodby, výtah, sušárny, kočárkárny, kolárny, úklidové místnosti a dále kanalizace, rozvody tepla, teplé a studené vody a elektřiny. Dále se za společné části domu považují příslušenství domu. Čl. 2 Práva a povinnosti z nájmu bytu a nebytového prostoru Část I Nájem družstevního bytu a nebytového prostoru 2.1 Základní práva a povinnosti pronajímatele (družstva) při pronájmu bytu nebo nebytového prostoru se řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. 2.2 Nájem družstevního bytu nebo nebytového prostoru vzniká nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem (družstvem) a nájemcem, kterou pronajímatel (družstvo) přenechává nájemci byt nebo nebytový prostor do užívání. Podmínky pro vznik práva na uzavření nájemní smlouvy k bytu nebo nebytovému prostoru člena družstva, vlastníka bytové jednotky upravují Stanovy družstva. Po předchozím písemném souhlasu představenstva družstva je nájemce oprávněn tento poskytnout do podnájmu (v souladu s 666, zákon č. 40/1964 Sb.), a to za podmínek stanovených představenstvem. Za tento úkon uhradí žadatel poplatek, a to ve výši a v souladu s pravidly pro udělování souhlasu s podnájmem bytu, které schválila členská schůze, a která je také oprávněna tyto podle konkrétních potřeb aktualizovat. 2.3 Družstvo vede dostupnou technickou dokumentaci domu a jeho částí, včetně všech bytů a nebytových prostorů. Zajištění prací spojených se správou bytového domu a vedením technické dokumentace může družstvo pověřit třetí osobu správce v souladu se zákonem č. 513/1994 Sb. a 40/1964 Sb. 2.4 Nájemce je povinen užívat družstevní byt, příslušenství bytu, nebytový prostor, společné části domu a zařízení domu řádně, podle jejich určení a tak, aby nedocházelo k narušování soužití a k ničení majetku družstva či ostatních nájemců v domě. Vlastník bytové jednotky je povinen užívat byt, příslušenství bytu, nebytový prostor, společné části domu a zařízení domu řádně a podle jejich určení a tak, aby nedocházelo k narušování soužití a k ničení majetku družstva, ostatních vlastníků bytových jednotek či ostatních nájemců v domě. 2.5 Stavební úpravy, nástavby nebo udržovací práce, které lze provádět podle zvláštního právního předpisu jen na základě stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, může nájemce bytu nebo nebytového prostoru provádět pouze na základě předchozího souhlasu představenstva družstva (vlastník bytové jednotky musí informovat představenstvo družstva). Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může nájemce, resp. vlastník bytové jednotky provádět jen se souhlasem členské schůze. V případě provedení úprav zakázaných nebo podléhajících souhlasu družstva bez takového souhlasu, může družstvo žádat, aby věci takto upravené byly uvedeny do původního stavu na

2 náklady nájemce bytu, vlastník bytové jednotky nebo nebytového prostoru, a to ve stanovené lhůtě. Přitom i ten, kdo provádí družstvem povolené úpravy, odpovídá za škody vzniklé z důvodů takové rekonstrukce v domě i v jednotlivých bytech. Pokud při opravách a úpravách bude nájemce, resp. vlastník bytové jednotky užívat některou ze společných částí domu nad obvyklou míru (např. k časově omezenému skladování potřebného nebo jiného materiálu), potřebuje k tomu souhlas představenstva družstva. Takovéto užívání společných částí domu může být zpoplatněno. 2.6 Umisťování věcí na fasádu nebo na střechu je možné pouze se souhlasem představenstva a za podmínek jím stanovených. Květiny či jiné rostliny a předměty v oknech, na bytových a společných lodžiích musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno dbát na to, aby voda nesmáčela fasádu a hlína z truhlíků neznečišťovala fasádu domu a nebyli omezováni ostatní nájemci nebo vlastníci bytových jednotek. 2.7 Zřizovat a upravovat televizní, rozhlasové a jiné antény např. satelitní pro přenos televizního signálu (dále jen antény) lze jen po předchozím projednání s představenstvem družstva a za podmínek s ním dohodnutých. Antény pro přenos televizního signálu je možné upevnit na vnější nebo vnitřní stranu stojiny bytové lodžie a to tak, aby nestínila sousedním bytům a neomezovala je v užívání bytu. 2.8 Nájemce, resp. vlastník bytové jednotky je povinen umožnit pověřeným zástupcům družstva, po předchozím oznámení, vstup do pronajatého bytu nebo nebytového prostoru za účelem kontroly technického stavu, k provedení odpočtů zabudovaných měřidel a dodržování nájemních podmínek, podmínek užívání. Nájemce, resp. vlastník bytové jednotky je povinen učinit taková opatření, aby při dlouhodobější nepřítomnosti mohl být vyrozuměn, vyžaduje-li to naléhavost situace. Představenstvo družstva za tímto účelem shromažďuje potřebná data a pracuje s nimi jako s důvěrnými informacemi. V případě neplatiče člena družstva, resp. vlastníka bytové jednotky představenstvo postupuje v souladu se Stanovami družstva. Čl. 3 Udržovací povinnosti družstva 3.1 Družstvo je povinno pečovat o bytový dům v jeho vlastnictví, především o společné části domu a zajišťovat služby spojené s užíváním družstevního bytu, bytové jednotky ve vlastnictví a nebytového prostoru. Družstvo zejména zajišťuje, aby byla prováděna pravidelná údržba, včasné opravy a podle možností i modernizace společných částí domu. Služby, jako je voda, elektřina a plyn v bytě, bytové jednotce si zajišťuje nájemce, resp. vlastník bytové jednotky na vlastní náklady. 3.2 Požádá-li vlastník bytové jednotky, nájemce bytu nebo nebytového prostoru písemně, aby družstvo odstranilo závady na společných částech domu, které mu brání v řádném užívání bytu nebo nebytového prostoru a družstvo tak v přiměřené lhůtě bez dalšího neučiní, může závady nechat odstranit vlastník bytové jednotky, resp. nájemce, pokud na to předem písemně upozorní družstvo. Přiměřené náklady s tím spojené může vlastník bytové jednotky, resp. nájemce požadovat na družstvu. Právo na úhradu těchto nákladů uplatní vlastník bytové jednotky, nájemce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců po jejich vynaložení. Po uplynutí této lhůty jeho právo zaniká. 3.3 Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné úpravy v pronajatém bytě nebo nebytovém prostoru pouze tehdy, jestliže neprovedení úprav by vedlo ke snížení bezpečného užívání bytu nájemcem (např. společné rozvody elektřiny k rozvodné skříni v bytu, plynu, tepla a vody po měřiče ve stupačkách). V ostatních případech jen po dohodě s nájemcem nebo vlastníkem bytové jednotky. Nájemce, resp. vlastník bytové jednotky musí provedení oprav nařízených kompetentním orgánem v obecném zájmu strpět a provedení nutných oprav vyplývajících z udržovacích povinností umožnit. Družstvo zabezpečuje prostřednictvím správce na své náklady provedení kontrol a revizí požadovaných zvláštními právními předpisy ve společných částech domu (tedy i částech nacházejících se v bytech a bytových jednotkách stupačky, etážové topení). Čl. 4 Udržovací povinnosti nájemce a vlastníka bytové jednotky 4.1 Veškeré opravy v bytě, které souvisí s jeho užíváním a náklady s tím spojené hradí nájemce, resp. vlastník bytové jednotky, pokud členská schůze nerozhodne jinak. 4.2 Nájemce bytu nebo nebytového prostoru, resp. vlastník bytové jednotky je povinen na své náklady odstranit závady a poškození, které způsobil v bytě nebo domě sám, nebo jež způsobily osoby, které s ním sdílí domácnost nebo se s jeho souhlasem a vědomím zdržují v družstevním domě. 4.3 Nájemce, resp. vlastník bytové jednotky je povinen oznámit družstvu bez zbytečného odkladu potřebu těch oprav, které je povinno zajišťovat. 4.4 Nepostará-li se nájemce, resp. vlastník bytové jednotky o včasné provedení oprav a obvyklé údržby, nebo neodstraní-li závady, za které odpovídá, může závady nechat odstranit družstvo, pokud na to předem písemně upozorní nájemce, resp. vlastníka bytové jednotky. Přiměřené náklady s tím spojené může družstvo požadovat na nájemci, resp. vlastníku bytové jednotky. Právo na úhradu těchto nákladů uplatní družstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců po jejich vynaložení. Po uplynutí této lhůty jeho právo zaniká. 4.5 Nájemci nebytových prostorů hradí náklady na opravu a údržbu těchto prostorů sami. Čl. 5 Úhrada za užívání bytu nebo nebytového prostoru a za služby s tím spojené

3 5.1 Družstvo je povinno písemně oznámit nájemci bytu výši úhrady za užívání bytu a vlastníku bytové jednotky, resp. nájemci úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky, bytu a společných prostor. 5.2 Všem nájemcům a vlastníkům bytových jednotek je družstvo povinno oznamovat případné změny a výši doplatku nebo přeplatku vyúčtovaných nákladů a plateb úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, a to obvyklým způsobem. 5.3 Úhrady jsou splatné v termínu stanoveném nájemní smlouvou. Čl. 6 Užívání společných částí a zařízení domu Část II Společné části domu a zařízení domu 6.1 Společné části a zařízení domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení, a to tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců a vlastníků bytových jednotek. Vchody, chodby, schodiště, výtahy, lodžie apod. se udržují volné a nelze v nich skladovat žádné předměty, které náleží jen jednomu nebo několika nájemcům v domě, pokud nemají souhlasu představenstva družstva. Se svolením představenstva lze ve společných částech domu přechodně skladovat nábytek a jiné předměty, např. z důvodu stěhování nebo rekonstrukce bytu. Skladované předměty musí být označeny jménem majitele a povolenou dobou uskladnění. Takovéto skladování může být družstvem zpoplatněno. Neoznačené předměty a předměty s překročenou dobou uskladnění může představenstvo družstva nechat odstranit na náklady majitele. 6.2 Platí zde obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a požární předpisy, včetně nařízení k požární ochraně. Je zakázáno zde skladovat plynové a tlakové láhve, toxické a hořlavé látky, používat otevřeného ohně a umísťovat zde jednostopá motorová vozidla, motorové pily, sekačky, nezabezpečené elektrické pily apod. 6.3 K hlavním uzávěrům vody, topení, kanalizačním čistícím otvorům, hasicím zařízením, hydrantům a dalším podobným zařízením umístěným ve společných částech domu, musí být vždy zajištěn volný přístup. Pokud se některá z těchto zařízení nacházejí ve sklepních kójích, je nájemce povinen zabezpečit volný přístup k těmto zařízením, a to nejen poskytnutím klíče, ale předměty ve sklepní kóji skladovat tak, aby byl přístup k zařízením volný. 6.4 Znečištění společných částí domu nad rámec obvyklého užívání odstraňuje ten nájemce, resp. vlastník bytové jednotky, který jej způsobil. Nájemce a vlastník bytové jednotky zodpovídá za odstranění znečištění způsobené osobami dlícími u nich. Je zakázáno čistit rohožky umístěné před dveřmi bytu jejich klepáním o zábradlí schodiště nebo o výtahovou šachtu. Přiměřeně zde platí ustanovení čl. 4 odst Vybrané společné části domu může družstvo vyhradit nájemcům, vlastníkům bytových jednotek k užívání pro určitý účel, např. pro dětské kočárky a kola. Umístění jiných předmětů je možné jen na omezenou dobu na základě souhlasu představenstva. 6.6 Smetí a odpadky se vysypávají pouze do kontejnerů k tomu určených, včetně tříděného odpadu, a to takovým způsobem, aby byla zachována čistota v přístřešcích pro kontejnery a jejich okolí. 6.7 Větrání bytů do vnitřních prostor domu nebo čištění obuvi, šatstva či jiných předmětů na chodbách a společných částech domu je zakázáno. 6.8 Ve společných uzavřených prostorách domu je zakázáno kouření, klepání popela z cigaret a vyhazování nedopalků z oken a lodžií. 6.9 Uzavřít domovní uzávěry vody a topení je oprávněna pouze osoba k tomu určená, a to vždy s vědomím představenstva družstva. Musí zajistit, aby jejich uzavření a opětovné otevření bylo nájemcům, vlastníkům bytových jednotek oznámeno. V případě hrozící havárie a k odvrácení škod na životech či majetku je oprávněn uzavřít uzávěry každý z nájemců bytového domu nebo vlastníků bytových jednotek Bez souhlasu představenstva je zakázáno vstupovat na střechu bytového domu a do prostoru pod střechou (vstup ze strojovny výtahu) S ohledem na provedenou revitalizaci bytového domu a zabezpečení ochrany nájemců bytového domu a vlastníků bytových jednotek, jejich majetku, jakož i majetku družstva, jsou nájemci povinni za sebou zavírat vstupní dveře do bytového domu. Je zakázáno jakkoliv manipulovat se vstupními dveřmi do bytového domu za účelem znemožnění zavření dveří. Klíče slouží výlučně pro odemčení nebo zamčení dveří Nájemci a vlastníci bytových jednotek jsou povinni používat zabudované technologie (vstupní dveře, výtah, pohybové senzory osvětlení) v souladu s návodem na použití nebo dle pokynů družstva Bez vědomí představenstva družstva není dovoleno svévolně otvírat na jednotlivých poschodích vstupy do páteřního rozvodu, provádět v něm jakékoli zásahy, instalovat nová vedení či jinak v tomto prostoru manipulovat. Potřebu vstupu do páteřního rozvodu každého vchodu projedná nájemce, resp. vlastník bytové jednotky, kterého se věc týká, předem s představenstvem družstva Je zakázáno přetěžovat výtah. Přepravu předmětů, které by mohly poškodit výtah omezit na minimum a dbát zvýšené opatrnosti. Čl. 7 Užívání sklepních kójí

4 7.1 Sklepní kóje tvoří součást příslušenství bytu a je nájemci, resp. vlastníku bytové jednotky přidělena. Označuje se stejným číslem jako byt. Není dovoleno svévolně rozšiřovat sklepní kóje na úkor volného přístupu ke sklepním okénkům, procházejícímu potrubí a výpustným ventilům. 7.2 Platí zde obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a požární předpisy, včetně nařízení k požární ochraně. Je zakázáno zde skladovat plynové a tlakové láhve, toxické a hořlavé látky, používat otevřeného ohně a umísťovat zde jednostopá motorová vozidla. 7.3 Jsou-li ve sklepní kóji ukládány potraviny, učiní nájemce, resp. vlastník bytové jednotky taková opatření, aby uložené potraviny nebyly zdrojem rozšiřování hlodavců a hmyzu, popř. zápachu, hniloby, plísně apod. Sklepní kóje není prvotně určena ke skladování potravin podléhající zkáze. Čl. 8 Zajištění pořádku a čistoty v domě a bezprostředním okolí domu 8.1 Nájemce, resp. vlastník bytové jednotky nebo osoby, které se s jeho souhlasem a vědomím zdržují v domě (návštěvy), jsou povinni udržovat čistotu a pořádek v domě a bezprostředním okolí domu (zejména je zakázáno cokoliv odhazovat z bytových nebo společných lodžií). Manipulace a skladování výbušných a hořlavých látek v domě se řídí příslušnými právními předpisy a podléhají souhlasu představenstva družstva. 8.2 Čistotu a pořádek ve společných prostorách domu mimo příslušenství bytu a na přilehlých nemovitostech zajišťuje bytové družstvo dodavatelsky nebo prostřednictvím správce. Náklady za tyto služby se rozúčtovávají na jednotlivé nájemce a vlastníky bytových jednotek. 8.3 Způsobí-li mimořádné znečištění společných prostor domu nebo bezprostředního okolí domu nájemce bytu, resp. vlastník bytové jednotky je povinen znečištění neprodleně odstranit. Pokud tak neučiní, bude znečištění odstraněno na jeho náklad. Totéž platí o znečištění způsobeném návštěvami a jinými osobami byt užívajícími. Čl. 9 Klid v domě 9.1 Nájemce, resp. vlastník bytové jednotky je povinen zajistit, aby osoby, které s ním sdílí domácnost nebo se s jeho souhlasem a vědomím zdržují v domě, nerušili ostatní nájemce, resp. vlastníky bytových jednotek zejména nadměrným hlukem nebo zápachem. 9.2 Pokud je nájemce, resp. vlastník bytové jednotky nucen provozovat nadměrný hluk v bytě nebo nebytovém prostoru, např. v důsledku opravy, oznámí to předem dotčeným nájemcům, vlastníkům bytových jednotek a dobu obtěžování omezí na co nejkratší dobu. Doporučuje se s ohledem na dobré občanské soužití provozovat nadměrný hluk v době od 8.00 do hodin. 9.3 V době nočního klidu od hodin do hodin se nesmí používat hlučné domácí spotřebiče, ani jinak rušit nadměrným hlukem. Čl. 10 Klíče a jejich užívání 10.1 Každý nájemce, resp. Vlastník bytové jednotky má vůči družstvu právo na dva klíče od vstupních dveří domu, jeden klíč od vybrané společné části domu vymezené podle čl. 6 odst. 6.5 a od sklepních prostor. Požadavky na další klíče řeší nájemníci prostřednictvím představenstva za úhradu dle skutečných nákladů na pořízení Bezprostředně po skončení užívání místností společných částí domu je nájemce, resp. vlastník bytové jednotky povinen tyto místnosti uzamknout Klíče od místností, kde jsou obslužná zařízení domu, např. hlavní uzávěry vody a hlavní měřiče spotřeby vody, tepla apod., jsou uloženy u představenstva družstva. Čl. 11 Informační zařízení 11.1 Družstvo instaluje na vhodném místě informační vývěsku, která je přístupná všem nájemcům a vlastníkům bytových jednotek. Jejím prostřednictvím předává představenstvo družstva a správce informace nájemcům a vlastníkům bytových jednotek Družstvo zabezpečí označení každého bytu pořadovým číslem. To platí též o označení podlaží, společně užívaných místností, hlavních uzávěrů, hlavních měřidel apod Nájemci bytů, resp. vlastníci bytových jednotek jsou povinni označit svůj byt, poštovní schránku a zvonek jménem, popř. se jménem podnájemníka Jiná informační zařízení, např. firemní či reklamní štíty, je možné umístit na dům nebo v domě jen se souhlasem představenstva a při dodržení právních předpisů, které se na to vztahují. Čl. 12 Chov domácích zvířat 12.1 Nájemce bytu, resp. vlastník bytové jednotky nese plnou odpovědnost za zvířata, která jsou v bytě držena. Je současně povinen dbát, aby byly dodržovány veškeré veterinární, bezpečnostní a jiné právní předpisy upravující chov zvířat, aby nedocházelo k rušení užívacího

5 práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota a hygiena v domě. V případě porušení čistoty a hygieny v domě je představenstvo družstva oprávněno nechat znečistění odstranit na náklady chovatele, nájemce nebo vlastníka bytové jednotky Rušením užívacího práva ostatních obyvatel domu se rozumí zejména nadměrný hluk způsobený zvířaty, zápach a znečišťování společných prostor v domě Není dovoleno držet zvířata na bytových či společných lodžiích, ve sklepě a ve všech ostatních nebytových a společných prostorech domu Písemného souhlasu představenstva družstva a obyvatel dotčeného vchodu je třeba k držení většího počtu domácích zvířat, více než dvě zvířata, mimo rybiček, a zvířat, jejichž držení v bytovém domě není obvyklé a která by mohla způsobovat rušení užívacího práva ostatních obyvatel nebo by mohla představovat pro obyvatele zdravotní nebo jiné riziko a nebezpečí. Pro chov jedovatých a nebezpečných zvířat je třeba souhlasu členské schůze. Souhlas je založen v evidenci družstva Krmení holubů je přísně zakázáno. Čl. 13 Společná a závěrečná ustanovení 13.1 Domovní řád vstupuj v platnost ode dne jeho schválení členskou schůzí Dojde-li ke sporu ve vztazích upravených tímto domovním řádem, řeší tento spor představenstvo družstva, a to na základě doručeného písemného sdělení nájemcem, resp. vlastníkem bytové jednotky. Proti rozhodnutí představenstva v této věci se lze odvolat ve lhůtě 30 dnů od doručení. O odvolání rozhoduje členská schůze na svém nejbližším zasedání Porušování tohoto domovního řádu může vést u nájemců - členů družstva k jejich vyloučení a u nájemců, kteří nejsou členy družstva k výpovědi z nájmu bytu Ustanovení domovního řádu se vztahuje na všechny vlastníky bytových jednotek, nájemce bytů a nebytových prostor s tím, že jejich bydlení, užívací právo a povinnosti mohou být dále upraveny nájemní smlouvou Představenstvo uděluje souhlas nutný dle tohoto domovního řádu na základě písemné žádosti. Bez písemné žádosti nelze udělit žádný souhlas Domovní řád bytového domu musí být trvale vyvěšen v domě na přístupném místě Domovní řád bytového domu byl schválen členskou schůzí konanou dne Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D v.r. Ing. Josef Šotola v.r. Místopředsedkyně představenstva: Bc. Pavlína Volná v.r. Člen představenstva: Členka představenstva: Ing. Václav Schýbal v.r. Mgr. Věra Petrášová v.r.

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů v domech ve vlastnictví Bytového

Více

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov Vyškov, Dědice, sídliště Osvobození 620/7, PSČ 682 01, IČ: 283 05 671 Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů a společných částí domů a pozemků Společenství

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185 DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185 Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád je vnitřním předpisem bytového družstva Bytové družstvo Republika (dále

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA. Neratovice č. p. 985 1000

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA. Neratovice č. p. 985 1000 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA Neratovice č. p. 985 1000 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony, Občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Republika, upravuje domovní řád

Více

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, Jeronýmova 425, 405 63 Děčín IV zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 Domovní řád Oblastního stavebního bytového

Více

DOMOVNÍ ŘÁD STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOBĚTICE

DOMOVNÍ ŘÁD STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOBĚTICE DOMOVNÍ ŘÁD STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOBĚTICE ČÁST. I čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) upravuje podmínky a způsob užívání bytů, společných částí domu a nebytových prostorů v domech

Více

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů VZOR Domovní řád Shromáždění společenství vlastníků, jako zástupce vlastníků bytů v domě???????, vydává za účelem zabezpečení pořádku, čistoty a zachování společných prostor v domě pro vlastníky bytů tento

Více

D o m o v n í ř á d Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa 2-002-0903 ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, příslušenství k bytu, společných částí domu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí:

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí: DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytového domu, zejména bytů a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Sídlo: Opava, Kateřinky, 1725/15, PSČ 747 05 IČ: 294 47 291 Statutární orgán: VOLLENDET s.r.o., předseda představenstva, zastoupena Ivanem Saranem, jednatel společnosti SB Development s.r.o.,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Část I Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky pro výkon uživatelských práv, způsob užívání domů,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice)

DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice) DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice) Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád stanovuje zásady pro řádný provoz těchto objektů a zařízení, pořádek i zachování

Více

Pravidla pro užívání společných a přilehlých prostor domu a jejich vybavenosti. (Domovní řád)

Pravidla pro užívání společných a přilehlých prostor domu a jejich vybavenosti. (Domovní řád) Pravidla pro užívání společných a přilehlých prostor domu a jejich vybavenosti (Domovní řád) Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 222, se sídlem Praha 9 Hrdlořezy, ul. Nad Smetankou 222/1, PSČ

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání

Více

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha Úvod Tato pravidla jsou součástí základních dokumentů Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha (dále jen společenství

Více

DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206

DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206 DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206 A. ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků Batelovská 1205 a 1206 (dále jen SV) vychází ze stanov tohoto SV schválených na shromáždění dne 12/3 2015 a zahrnuje

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů Bytového

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Domovní řád Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu Obsah: I. Klid v domě II. Otvírání a zavírání domu III. Osvětlení domu

Více

D O M O V N Í Ř Á D. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek 1 Úvodní ustanovení

D O M O V N Í Ř Á D. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek 1 Úvodní ustanovení D O M O V N Í Ř Á D pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice Článek 1 Úvodní ustanovení Město České Budějovice (dále v textu "vlastník") svěřilo správu bytových a nebytových

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Článek 1 Název a sídlo Společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové, se sídlem Hradec

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Domovní řád společenství vlastníků jednotek

Domovní řád společenství vlastníků jednotek Domovní řád společenství vlastníků jednotek I. ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků domu čp. 347, Rožnovská ulice ve Frenšátě p.r., vychází ze stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační

Více

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. S T A N O V Y společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. I. Název a sídlo Název společenství: Společenství MILOVICE č.p. 572

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Výkon uživatelských práv. 2.1. Povinnosti a práva družstva vuci Clenum a nájemníkum

1. Úvodní ustanovení. 2. Výkon uživatelských práv. 2.1. Povinnosti a práva družstva vuci Clenum a nájemníkum družstvo nájemníku tf; 5. kvetna 64/1049 Praha 4 14000 DOMOVNÍ RÁD 1. Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na príslušné zákony a stanovy družstva domovní rád (dále jen DR) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství:.. 2) Sídlo:. 3) Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem

Více

PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí

PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí Rada městyse Velké Poříčí schválila na svém zasedání dne 15.4.2013 tato pravidla užívání a udržování obecních domů

Více

Domovní řád. Článek I. Úvodní ustanovení

Domovní řád. Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání rodinných domů, bytů, nebytových prostor a společných částí domu ve vlastnictví obce Výškov, přičemž základní úprava

Více

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU S T A N O V Y a V O L E B N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa (ve zkratce OSBD Česká Lípa) 1-001-1111 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 Název firmy zapsaný do obchodního rejstříku

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona čl. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003 o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo na svém zasedání dne 18. 6. 2003 vydat podle

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma: Bytové družstvo Bulharská 21, 23,25 2) Sídlo: Prostějov, Bulharská 3239/23, PSČ 796 01 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je

Více

Domovní řád Bytového družstva Morávkova

Domovní řád Bytového družstva Morávkova Domovní řád Bytového družstva Morávkova Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v majetku družstva. Základní úprava

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27. Část I. Základní ustanovení! Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27. Část I. Základní ustanovení! Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27 1) Název společenství: Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27 2) Sídlo: Sadová č.p.337, 679 04 Adamov

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy 2) Sídlo:

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III

Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III vydává v souladu se stanovami Společenství schválenými dne 24.11.2011 tento:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 - OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1. Firma družstva: Bytové družstvo Mělník 2719/2720. 2. Sídlo družstva: 276 01Mělník, Sportovní 2719. 2 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro domy čp. 2676, 2677, 2678, 2679, zapsaných v katastru nemovitostí na listu

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Notářský zápis. -strana první- N 331/2014

Notářský zápis. -strana první- N 331/2014 -strana první- NZ /2014 N 331/2014 Notářský zápis sepsaný dne 09.06.2014 (slovy: devátého června roku dva tisíce čtrnáct) jménem JUDr. Bohumily Račokové, notářky se sídlem v Kladně, v notářské kanceláři

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO OBSAH: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu... 2 4. Držení domácích zvířat...

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově ust. 1140-1149 zákona č. 89/2012 Sb., oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví a dle 1166 zákona 89/2012

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ. obce Nezbavětice

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ. obce Nezbavětice ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ obce Nezbavětice Obec Nezbavětice jako provozovatel veřejného pohřebiště ( dále jen pohřebiště ) podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých dalších

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání konaném dne 20.11.2008 usneslo vydat podle POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Úvodní ustanovení.

Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání konaném dne 20.11.2008 usneslo vydat podle POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Úvodní ustanovení. Požární řád obce Vydáno dne 20.11.2008 Vyhláška Obce Hudlice č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání konaném dne 20.11.2008 usneslo vydat podle 84 odst. 1 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6. PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.cz STANOVY Společenství vlastníků Na Stezce 489,Praha 10 Část

Více

Prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a založení Společenství vlastníků jednotek dle zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Bytové družstvo

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA BYTOVÉ DRUŽSTVO JEZÍRKA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA OBSAH: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu...2 4. Držení domácích zvířat... 2

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 Dne: 28.2.2005 Dne: 14.3.2005 1 / 10 Název společenství vlastníků : Adresa sídla : Společenství vlastníků jednotek (dále

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků Stanovy pro Společenství vlastníků: Společenství vlastníků.., se sídlem v domě č. p..,.., k. ú.., Praha 1 STANOVY Společenství vlastníků vypracované v souladu s částí III, hlavy II, oddílu 5 zákona č.

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno. Pozvánka

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno. Pozvánka MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Pozvánka na pracovní poradu právnických osob (I. skupina SVJ- stará zástavba-židenice, Černovice, Horní Heršpice, Chrlice)) a delegátů na shromáždění

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO CENTRUM PRO BOSKOVICE sociální služba azylové domy Dukelská 12B, 680 01 Boskovice tel.: 516 411 966, e-mail: matka-dite.boskovice@charita.cz DOMOVNÍ ŘÁD

Více

Stanovy společenství vlastníků...

Stanovy společenství vlastníků... Stanovy společenství vlastníků......... Usnesením shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p.......... na ulici... v..., konané dne 11.3. 2014, v souladu s 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

OBEC JANOVICE NAD ÚHLAVOU VYHLÁŠKA č. 2/1998 o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí

OBEC JANOVICE NAD ÚHLAVOU VYHLÁŠKA č. 2/1998 o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí OBEC JANOVICE NAD ÚHLAVOU VYHLÁŠKA č. 2/1998 o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí Obecní zastupitelstvo obce Janovice nad Úhlavou na základě ustanovení 36, odst.1, písm.f) a v souladu s ustanovením

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Článek 1. Úvodní ustanovení. a) stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce formou nájemní smlouvy.

Článek 1. Úvodní ustanovení. a) stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce formou nájemní smlouvy. ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA ŽLUTICE Město Žlutice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001

Více

Obec Dolní Lánov. Opatření zastupitelstva obce Dolní Lánov č.1/2013. Řád veřejného pohřebiště Dolní Lánov

Obec Dolní Lánov. Opatření zastupitelstva obce Dolní Lánov č.1/2013. Řád veřejného pohřebiště Dolní Lánov Obec Dolní Lánov Opatření zastupitelstva obce Dolní Lánov č.1/2013 Řád veřejného pohřebiště Dolní Lánov Obec Dolní Lánov jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.,

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOROVÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů (dále jen Zákon ) (dále též jako Prohlášení ) přijaté dnešního dne vlastníkem: Bytového družstva Seidlova,

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Část I Základní ustanovení Článek 1 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1130, č.orient. 26, 28, 30, 32, 34 na stavebním

Více

Bytové družstvo Nechvílova Praha 4 Nechvílova 1858/4, Praha 4 - Chodov IČ: DIČ: CZ

Bytové družstvo Nechvílova Praha 4 Nechvílova 1858/4, Praha 4 - Chodov IČ: DIČ: CZ Domovní řád čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky, způsob užívání domů, bytů a nebytových prostorů a společných částí domu v domech ve vlastnictví Bytového družstva Nechvílova 1857 1859

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více