Zápis do základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis do základní školy"

Transkript

1 ÚNOR 2009 VYDÁVÁ MĚSTYS STAŘEČ Zápis do základní školy V sobotu proběhl zápis dětí do základní školy. K zápisu se dostavilo celkem 29 dětí, které si vyzkoušely různé dovednosti. Doprovod jim po jednotlivých stanovištích dělali skřítkové v pěkných pohádkových oděvech, jinak budoucí spolužáci z vyšších ročníků. A že malí žáčci museli hodně přemýšlet je vidět i na přiložených fotografiích. 1

2 USNESENÍ č. 22/9/2008 z 22. schůze Zastupitelstva městyse Stařeč konané dne 24. listopadu 2008 Zastupitelstvo městyse Stařeč a) b e r e n a v ě d o m í zprávu z jednání starosty městyse na MFČR b) s c h v a l u j e zařazení částky Kč na dostavbu víceúčelové haly do rozpočtu městyse Stařeč na rok 2009 c) u k l á d á starostovi p.linhartovi odeslat usnesení o zařazení dofinancování dostavby víceúčelové haly do rozpočtu na r.2009 na MFČR finančnímu výboru před schvalováním rozpočtu městyse na rok 2009 zkontrolovat, že bylo dodrženo usnesení zastupitelstva 22/9/2008 o dofinancování dostavby víceúčelové haly. Hlasování bylo přítomno 15 z 15 členů zastupitelstva a usnesení bylo schváleno 15 hlasy, proti 0, hlasování se zdrželo 0 z přítomných. USNESENÍ č. 23/10/2008 z 23. schůze Zastupitelstva městyse Stařeč konané dne 11.prosince 2008 Zastupitelstvo městyse Stařeč a) b e r e n a v ě d o m í zprávu z jednání rady městyse zprávu stavební komise ke změně územního plánu zprávu kulturní komise informaci o dokončovacích pracech ve víceúčelové hale informaci o opravě místní komunikace do Kracovic informaci o zahájení přípravy pro vydání územního rozhodnutí na chodník do Boroviny pracovní verzi Memoranda o spolupráci při komplexní revitalizaci silnice I/23 b) s c h v a l u j e návrhovou komisi ve složení Ing.Jiří Nováček a Ing.Jiří Rymeš zápis a plnění usnesení z minulé schůze zastupitelstva 2

3 koncept rozpočtu na rok 2009 určený ke zveřejnění na úřední desce zvýšení počtu zaměstnanců městyse pro rok 2009 o 2 zaměstnance výsledek výběrového řízení na prodej parcely č.1327/27 k.ú. Stařeč organizační zabezpečení inventarizace k výzvu pro podání nabídky na rekonstrukci místní komunikace a inženýrských sítí Nová čtvrť prodloužení veřejného osvětlení na ulici Polní o 1 světelný bod u novostavby rodinného domu proti skládce železného odpadu c) u k l á d á stavební komisi projednat žádost majitelů pozemku p.č.4121/4 a p.č.981/4 k.ú. Stařeč o možnost změny územního plánu místostarostovi Ing.Coufalovi svolat jednání s vedením ZŠ a MŠ Stařeč, Tělovýchovné jednoty Sokol Stařeč a Tělocvičné jednoty Sokol Stařeč ohledně tělocvičného nářadí pro novou víceúčelovou halu ředitelce ZŠ a MŠ Stařeč a členům školské rady za městys zpracovat do příštího zasedání zastupitelstva koncepci provozu základní a mateřské školy v návaznosti na schválenou kapacitu starostovi zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2009 na úřední desce ověřit na odboru územního plánování MěÚ Třebíč možnost iniciovat změnu územního plánu fyzickou osobou finančnímu výboru projednat s vybranými podnikateli smlouvu o využívání systému pro nakládání s komunálním odpadem vyprodukovaným právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání d) s o u h l a s í s odbahněním loviště rybníka Pastvištní na náklady nájemce s tím, že je nebude kompenzovat prominutím nájmu s dokončením chodníků u dokončených novostaveb na ulici Okrajová vyslovuje předběžný souhlas se záměrem stavby fotovoltaické elektrárny na katastru městyse Stařeč s postoupením stížnosti na provozní dobu pošty ve Starči na generální ředitelství České pošty s.p. e) n e s o u h l a s í s prodejem pozemku p.č.1311 k.ú. Stařeč Hlasování bylo přítomno 13 z 15 členů zastupitelstva a usnesení bylo schváleno 13 hlasy, proti 0, hlasování se zdrželo 0 z přítomných. 3

4 USNESENÍ č. 24/11/2008 z 24. schůze Zastupitelstva městyse Stařeč konané dne 29.prosince 2008 Zastupitelstvo městyse Stařeč a) b e r e n a v ě d o m í rozpočet mikroregionu Třebíčsko na rok 2009 zprávu finančního výboru a stavební komise informace o postupu investičních akcí b) s c h v a l u j e návrhovou komisi ve složení MUDr.Dana Brázdová a František Fučík zápis a plnění usnesení z minulé schůze zastupitelstva rozpočet Městyse Stařeč na rok 2009 stanovisko stavební komise ke změně územního plánu týkající se pozemku p.č.4121/4 a 981/4 k.ú. Stařeč zadání změny č.5 územního plánu sídelního celku Stařeč připojení veřejného osvětlení na ul.polní na obecní garáž Obecně závaznou vyhlášku č. 12 / 2008, kterou se mění a doplňuje OZV č.2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů c) u k l á d á starostovi a místostarostovi v průběhu 1. týdne měsíce ledna 2009 projednat se starosty obcí Mastník a Čechočovice nedostatečnou kapacitu ZŠ Stařeč ve spolupráci s ředitelkou ZŠ zpracovat jmenný seznam dětí včetně data narození, které se dostaví k zápisu do 1. třídy místostarostovi dokončit jednání ohledně tělocvičného nářadí a náčiní a zajistit základní vybavení tělocvičny v hodnotě do Kč připravit podklady pro budoucí pronajímání víceúčelové haly d) r o z h o d u j e aby z kapacitních důvodů ve školním roce 2009/2010 byly přijaty ke školní docházce pouze děti s trvalým pobytem ve Starči e) p o t v r z u j e usnesení 23/10/2008 o neprominutí nájmu Pastvištního rybníka s tím, že o uskladnění vytěženého sedimentu se bude dál jednat f) p o v ě ř u j e starostu městyse jednat o podmínkách získání parc.č.1061 k.ú. Stařeč do majetku městyse Hlasování bylo přítomno 13 z 15 členů zastupitelstva a usnesení bylo schváleno 13 hlasy, proti 0, hlasování se zdrželo 0 z přítomných. 4

5 Pan Jan Bartejs 70 let u dobrovolných hasičů Na výroční valné hromadě SDH Stařeč, konané 6.prosince 2008, byly také předávány stužky za dobu členství ve Sboru dobrovolných hasičů. Jedna ze stužek byla udělena panu Janu Bartejsovi, který za celou dobu trvání SDH ve Starči, dosáhl jako první ze stařečských hasičů 70ti let členství ve Sboru dobrovolných hasičů. Bohužel se ze zdravotních důvodů nemohl valné hromady zúčastnit, proto mu stužku předali osobně velitel sboru Čestmír Linhart a člen výboru Alois Neumann. Pan Bartejs celý život aktivně pracoval pro sbor a dodnes se velmi zajímá o jeho činnost. Má velkou radost z úspěchů a také z toho, že hasiči pokračují v cestě, na které zanechal znatelnou stopu. Působil také v mnoha funkcích, jako velitel sboru,starosta sboru a také zastával funkci na tehdejším okresním výboru svazu požární ochrany, kde hájil zájmy dobrovolných hasičů. Využíváme této příležitosti, abychom našemu dlouholetému členu popřáli hlavně zdraví a poděkovali mu za celoživotní práci pro sbor. Současně bychom panu Bartejsovi chtěli slíbit, že budeme ctít heslo, jež zdobí většinu hasičských zástav: Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. Za SDH Stařeč Čestmír Linhart Na začátek září chystáme malou oslavu! Po husitském králi Jiřím z Poděbrad nastoupili na český trůn Jagellonci. Vladislav Jagellonský vládl od roku Za jeho vlády byla Zemským sněmem dne 24.února 1499 zapsána do Moravských zemských desek Stařeč jako městys. Tehdy vlastnil sádecké panství, pod které patřila od roku 1409 i Stařeč, Vilém z Pernštejna. V roce 2009 uplyne 510. let od povýšení Starče na městys. Krátce na to Stařeč poklesla z nedoložených důvodů opět na ves. Až v roce 1534 byl následníkem trůnu Vladislava Jagellonského, Ferdinan- 5

6 dem I. Habsburským, který si vzal za manželku dceru Vladislava Jagellonského Annu Jagellonskou a stal se tak českým panovníkem, Stařeč povýšena opět na městečko díky udělení práva na dva trhy a sice na sv. Jiří / 24.4./ a sv. Kunhutu /3.3./ Od obnovení titulu městys uplyne letos významných 475 let. Stav obcí po třicetileté válce byl zdokumentován tzv. lánovou vizitací, což bylo sčítání usedlostí i usedlíků. První proběhla v roce a druhá v roce V tehdejším sádeckém panství je Stařeč uváděna jako jediné městečko. V padesátých letech minulého století statut městys zanikl a byl obnoven až v roce Dne bylo navrácen titul městys Stařeč v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze do rukou stařečského starosty Čestmíra Linharta a místostarosty Ing. Karla Coufala. Ještě jedno významné výročí pro Stařeč připadá na rok zakončený číslem 9. V roce 1909 byla dokončena stavba naší překrásné radnice. 6 Miluše Čechová

7 Úspěch mladých hasičů v kraji V Okresní lize mladých hasičů jsme měli v roce 2008 zastoupení v obou kategoriích. V kategorii mladších se družstvo vedené St.Linhartem a J.Dobešem umístilo celkově na pěkném druhém místě. V kategorii starších se družstvo vedené B.Dobešem a P.Piskem umístilo také na druhém místě. A právě toto družstvo nám v roce 2008 udělalo velikou radost účastí v Krajské lize mladých hasičů v požárním útoku. Krajská soutěž se skládá z pěti kol (v každém okrese jedno) a má od té okresní jednu výjimku a to, že se běží dva požární útoky a ten lepší rozhoduje o pořadí. Jak to tedy všechno bylo 10.května se konalo první kolo této soutěže v Petrovicích. A naše družstvo tam jelo jen tak na zkoušku. Jenže naše družstvo se postavilo na start a hned při svém prvním pokusu zaběhlo čas 14,54 sekund a zvítězilo. 1.června se další kolo soutěže konalo v Novém Městě na Moravě, tam už jelo i několik příznivců z řad rodičů. První útok se našemu družstvu vůbec nepodařil a když pak hasiči z Radonína zaběhli 13,31s a Nevcehle 13,37s nebyla nálada našich vůbec dobrá. A tak přišli na řadu naši přízniv- 7

8 ci, před druhým pokusem (naše družstvo šlo až poslední) se postupně rozestoupili po celé délce závodní dráhy a mohutným povzbuzováním hnali naše družstvo dopředu. Výsledný čas - 12,97s!! To byl rekord našeho družstva a zasloužené vítězství. 14.června se další kolo soutěže konalo na havlíčkobrodsku a to v Rozsochatci. Zde nepřálo počasí, dráha byla mokrá, v závěru soutěže už hodně rozblácená a výsledný čas 13,89s byl druhý nejlepší. Vyhrál Radonín. 20.září se jelo na soutěž do Jihlavy, přímo na náměstí. Sem už se jelo autobusem, neboť zájem příznivců byl veliký. Od rána mrholilo, byla zima a našemu družstvu spadl koš do kádě a to znamená neplatný pokus. Radonín, náš největší soupeř nezaváhal a po prvních pokusech vedl. Bylo nám všem hrozně, ale pořád jsme doufali. Vedoucí zvažovali složení družstva, zda poslat stejné jak při prvním pokusu nebo poslat holky na proudy. Druhá varianta rozhodla a byla správná, časomíra se zastavila na 13,12s a radost všech stařečáků byla obrovská. Jihlaváci nevěděli co se děje a naše skandování my tu ligu stejně vyhrajem slyšeli určitě všichni. Závěrečné kolo soutěže se konalo až v Obratani. Opět plný autobus vyrazil brzy ráno za jediným cílem vyhrát! Nervozita našeho družstva byla veliká, ale tentokrát vyšel již první pokus a vedení v soutěži. Ve druhém pokuse se Radonín zlepšil, ale naše družstvo už nenechalo nic náhodě. Ve druhém pokuse bylo ještě rychlejší a časem 13,06s vyhrálo soutěž v Obratani i celou krajskou soutěž. Naše družstvo tvořili: Jakub Pisk koš, Vláďa Melkus,Michal Maštera strojník, Bára Perničková a Petr Karbovník savice, Jakub Dobeš rozdělovač, Marek Pokorný,Tomáš Vaníček, Katka Mičková, Kristýna Perničková proudy, Božek Dobeš a Pavel Pisk vedoucí. Těmto všem patří velký dík za vzornou reprezentaci SDH Stařeč. Zdena Perničková 8

9 Poděkování členkám výboru Českého svazu žen ve Starči O záslužné práci výboru Českého svazu žen ve Starči se stále více a více přesvědčují místní občané. Vždyť tolik akcí, jimi pořádaných po celý rok, vyžaduje mnoho starostí, obětavosti a trpělivosti. Bez ohledu na svůj volný čas se věnují organizování např. setkání seniorů (s krásným a vtipným kulturním vystoupením), vítání občánků, náročné přípravě Pohádkové cesty a dalších akcí. V poslední době spoluorganizují masopust a pouťovou zábavu. Vzorně připravují členské schůze vždy doplněné dobrými nápady kutilskými. Proto, milá děvčata, přijměte srdečné díky od řadových členek s přáním dobré pohody, zdraví a stále dobrých nápadů. Členky ZO ČSŽ Stařeč Ve Starči se (opět) hraje stolní tenis Od loňského podzimu je ve Starči další sportovní oddíl, který navazuje na tradici stolního tenisu ve Starči, dnes dochované jen na archivních fotografiích. Skupinka několika příznivců pinecu se loni o letních prázdninách domluvila, že se zkusí, po několika letech nezávazných tréninků, přihlásit do oficiálních okresních mistrovských soutěží ve stolním tenisu. Po několika nezbytných úředních úkonech spojených s registrací oddílu i hráčů se díky vstřícnosti okresního svazu stolního tenisu podařilo pod hlavičkou TJ Sokol Stařeč zahájit soutěž okresního přeboru. A nevedeme si nijak špatně. Po polovině soutěže v sezoně 2008/2009 se drží náš tým Starče v první třetině tabulky. A nejen podle výsledků nejsme žádní zajíci, vždyť náš nejstarší aktivní hráč pan František Drbal z Nivy, se již věkem přehoupnul přes 70-ku, poráží nejednoho mnohem mladšího hráče. Podrobnosti lze nalézt na stránkách internetu: Trénujeme vždy v úterý a ve čtvrtek v herně na Nivě. Rád bych touto cestou poděkoval p. Josefu Svobodovi, jehož organizační schopnosti a 9

10 vstřícnost umožňují nám i všem dalším zájemcům využívat prostory TJ Sokol Stařeč. V prostorách TJ Sokol Stařeč, které jsou součástí budovy je také posilovna vybavena řadou mučících strojů a k jejich využití se stačí domluvit přímo s p. Svobodou. Věřím,že sportovně založených občanů je ve Starči více a rádi mezi sebou uvítáme další zájemce o pinec, včetně těch nejmladších. Jiří Zita Vánoční trhy a mateřské centrum Na posledních vánočních trzích mělo stánek i Mateřské centrum Stařeč, ve kterém se prodávaly výrobky maminek, které toto centrum se svými dětmi navštěvují. Daly se zde zakoupit například ozdoby na stromeček z korálků, květináče, zvonečky, přívěsky na krk, knoflíky, jehelníčky, ale třeba i koláčky. Utržené peníze byly použity na nákup hraček. Děti dostaly pod stromeček malý labyrint, puzzle se zvířátky a kostky. Za největší investici se dá bezesporu považovat dřevěné doskočiště na kuličky ke skluzavce, které 10

11 bude mít určitě delší životnost než nafukovací bazénky, které jsme měli za fungování MC už asi čtyři. Tímto bych chtěla poděkovat všem maminkám, které se na vánočních trzích jakýmkoliv způsobem podílely a všem, kdo si u našeho stánku něco pěkného zakoupili. Hody, hody, doprovody 11 Veronika Sedláčková Připravujeme velikonoční výstavu Hody, hody, doprovody v sále na radnici. Prosíme občany, kteří se zabývají zdobením velikonočních kraslic, zda by nám na výstavu zapůjčili 3-5 kousků malovaných kraslic, nebo perníčků, či jiných zajímavostí na velikonoční téma. Pokud opatrujete po svých předcích hrkačky, ať již do ruky nebo jako vozík, či jiná tradiční velikonoční překvapení, prosíme též o zapůjčení. Výšivky pouze zarámované jako obrázek. Těšíme se, že nám pomůžete dát dohromady hezkou výstavu. Věci, které nám budete ochotni zapůjčit, prosíme donést na radnici ve dnech od 30.března do 1. dubna Výstava bude probíhat od pondělí 6. dubna včetně Pondělí velikonočního do Již nyní Vás všechny srdečně zveme! Miluše Čechová Tomáš Fučík závěr sezony V prosinci zakončil plavec jihlavského Axisu Tomáš Fučík svou patrně nejúspěšnější sezonu účastí na mistrovství Evropy v chorvatské Rijece. Po menších zdravotních problémech doháněl přípravu do poslední chvíle, takže výsledky kontrolních závodů v Brně nevzbuzovaly příliš optimismu. Na samotném ME však potvrdil vzestup výkonnosti a při všech svých startech dokázal vylepšit svá osobní maxima. Po úvodním rozplavání na 50m znak v čase 25,04s zaplaval v polohovém závodě na 200 m čas 1:57,62, což znamenalo osobní zlepšení o 2,5 sekundy, překonání českého rekordu Jana Víťazky z roku 2001 o 0,6 s a 12 místo v Evropě. Postup

12 do osmičlenného finále mu v této disciplině unikl o necelé 3 desetiny sekundy. V závěrečné disciplině na 100m polohově neobhájil své nejlepší umístění z ME (10. místo z Helsinek 2006 i z Debrecenu 2007) a obsadil 17. místo, když na postup do semifinále mu chyběly 0,04s. Dosaženým časem 54,47s však překonal vlastní český rekord o 0,4s. V současné době je Tomáš držitelem celkem 6 českých rekordů. Přípravu na sezonu 2009 zahajuje na přelomu ledna a února třítýdenním soustředěním v Jihoafrické republice, vše je směrováno k jedinému vrcholu tohoto roku, kterým bude mistrovství světa v dlouhém (50 m ) bazénu, konající se v srpnu 2009 v italském Římě. Kalendář akcí Masopustní průvod SDH a ČSŽ Zájezd do Prahy na muzikál Carmen kulturní komise Divadelní představení v nové hale ochotníci Okříšky Dětský karneval v nové hale Mateřské centrum Setkání důchodců v nové hale ČSŽ Uvedené termíny berte jako orientační, pro bližší informace k jednotlivým akcím sledujte hlášení místního rozhlasu a vývěsní skříňky. Současně budeme rádi, pokud termíny jednotlivých akcí budete na úřadu městyse oznamovat s předstihem z důvodu tisku a i z důvodů zajištění rezervace haly. Významná jubilea našich spoluobčanů od do Všem blahopřejeme 60 let oslaví: Dobešová Vlasta Pecková Marta Malý Pavel Svoboda František 65 let oslaví: Brejčáková Ludmila Kratochvílová Emílie Křivánek Zdeněk Pisk Miroslav Vrtalová Marta 70 let oslaví: Čapková Marie Řídká Anděla 75 let oslaví: Smejkalová Libuše Večeřa Karel 80 let oslaví: Ježková Marie Svoboda Jan Mafková Marie Šedová Olga 90 let oslaví: Bohmová Anna Opustili nás: Bartejs Bohuslav Němec Josef Narozené děti: Jelínková Anna Chromý Adam 12

13 Víceúčelová hala v provozu Mnozí jste se zúčastnili slavnostního otevření víceúčelové haly Za týden se již konala první akce na zkoušku, byl to ples SDH Stařeč. Velká účast, krásné prostředí a dobrá hudba jistě přesvědčila všechny přítomné, že po vychytání všech much budou akce v hale na dobré úrovni. Od počátku února, po prázdninách, se začal v hale rozjíždět běžný provoz. Pravidelně chodí cvičit základní škola, hala je pronajímána i místním organizacím a dalším zájemcům. Cena za hodinu pronájmu, po splnění všech organizačních pravidel, je 180,- Kč. Místní organizace při hromadných akcích mají slevu. Pokud tedy budete mít někdo zájem o cvičení, je možno toto dohodnout se starostou nebo místostarostou, provozním pracovníkem pro halu byl jmenován pan Robert Vlčan. V případě celodenního pronájmu haly je nutno jednat o termínu v předstihu minimálně 2 měsíce. V případě pronájmu samostatné hodiny, pokud je v hale volno, je možno jednat v předstihu 1 týdne. Všem děkujeme za podporu a přejeme příjemné sportovní i kulturní zážitky. ****** Stále se něco děje 13 Karel Coufal, místostarosta V uplynulém období konce roku a počátku toho letošního bylo ve Starči mnoho akcí, které si zaslouží poděkování nás všech. Vždyť je většinou připravují dobrovolníci, členové místních organizací a svou účastí se na nich podílí obyvatelé Starče, Červené Hospody a Kracovic. Bylo by asi těžké všem jednotlivě děkovat a o každé akci se rozepisovat, proto jsme zvolili formu fotografií. Ty vás jistě nejlépe vrátí do jednotlivých akcí a současně jsou i začátkem historických materiálů pro budoucí obyvatele.

14 14

15 15

16 Vydává: Městys Stařeč. Redakční rada: Karel Coufal a kulturní komise ve spolupráci s místními organizacemi. Sazba a tisk: APIS PRESS, s. r. o., Třebíč, Náklad: 550 ks. Uzávěrka pro příští číslo

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Výpis ze zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 28. dubna 2015, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 28. dubna 2015, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 28. dubna 2015, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Předsedající schůze na základě prezenční listiny zkontroloval

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Předsedající schůze dále na základě prezenční listiny zkontroloval

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 51. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 14.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/51R/2016

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 6.11.2013 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin.

Více

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.11.2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, L. Malčánek, I. Svobodová Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice V Dolních Domaslavicích dne 9.12.2015 Zpracovala: Grześová Božena

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od hodin.

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od hodin. Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne 2.12.2015, od 17.30 hodin. Bod 1 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.12.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.12.2015 1 č.j. 11/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.12.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.12.2015 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.12.2015

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 26.1.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 16/2015

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 16/2015 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 16/2015 Ze schůze Rady města Toužim č. 16 konané dne 31. srpna 2015 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání záměru na nájem pozemku 3. Projednání

Více

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 13. 5. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 10. 12. 2014 Vedoucí zasedání: Ing. Josef Racek Ověřovatelé: Věra Doležalová, Lukáš Pavliš Přítomni: Ing. Josef Racek, Milena Jilgová, Ing. Vladimír

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012 1 Obec Kostice Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012 2 Zápis o průběhu 11. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 10.12.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 22. 6. 2012 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Výpis ze zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 23. června 2015, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 23. června 2015, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 23. června 2015, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Předsedající schůze dále na základě prezenční listiny zkontroloval

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 12. 12. 2012 začátek: 18.30 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 9. 12. 2015 Usnesení č. 145/15 ZM program 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 146/15 ZM složení návrhové komise a ověřovatele

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2013 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen Vážení spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2013 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen Vážení spoluobčané! Číslo 2, červen 2013 OBSAH Slovo starosty Vážení spoluobčané! Dovolte mi, abych navázal na problematiku pozemkových úprav, kterou jsem se zabýval ve svém minulém příspěvku. Nyní jsem požádal o vyjádření

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Zavlekov konaného dne v Zavlekově

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Zavlekov konaného dne v Zavlekově Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Zavlekov konaného dne 5.2.2016 v Zavlekově Zasedání bylo zahájeno v 19 00 hodin. Přítomni: Stanislav Johánek, Milan Kotlan, Karel Plánička, Tomáš

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 85/2008 ze dne 3.6.2008

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 35. jednání datum konání: 10.05.2016 čís. RMČ35/0572/16 - RMČ35/0591/16 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 10.05.2016 Číslo Název Předkladatel RMČ35/0572/16 Kontrola

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více