Zápis do základní školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis do základní školy"

Transkript

1 ÚNOR 2009 VYDÁVÁ MĚSTYS STAŘEČ Zápis do základní školy V sobotu proběhl zápis dětí do základní školy. K zápisu se dostavilo celkem 29 dětí, které si vyzkoušely různé dovednosti. Doprovod jim po jednotlivých stanovištích dělali skřítkové v pěkných pohádkových oděvech, jinak budoucí spolužáci z vyšších ročníků. A že malí žáčci museli hodně přemýšlet je vidět i na přiložených fotografiích. 1

2 USNESENÍ č. 22/9/2008 z 22. schůze Zastupitelstva městyse Stařeč konané dne 24. listopadu 2008 Zastupitelstvo městyse Stařeč a) b e r e n a v ě d o m í zprávu z jednání starosty městyse na MFČR b) s c h v a l u j e zařazení částky Kč na dostavbu víceúčelové haly do rozpočtu městyse Stařeč na rok 2009 c) u k l á d á starostovi p.linhartovi odeslat usnesení o zařazení dofinancování dostavby víceúčelové haly do rozpočtu na r.2009 na MFČR finančnímu výboru před schvalováním rozpočtu městyse na rok 2009 zkontrolovat, že bylo dodrženo usnesení zastupitelstva 22/9/2008 o dofinancování dostavby víceúčelové haly. Hlasování bylo přítomno 15 z 15 členů zastupitelstva a usnesení bylo schváleno 15 hlasy, proti 0, hlasování se zdrželo 0 z přítomných. USNESENÍ č. 23/10/2008 z 23. schůze Zastupitelstva městyse Stařeč konané dne 11.prosince 2008 Zastupitelstvo městyse Stařeč a) b e r e n a v ě d o m í zprávu z jednání rady městyse zprávu stavební komise ke změně územního plánu zprávu kulturní komise informaci o dokončovacích pracech ve víceúčelové hale informaci o opravě místní komunikace do Kracovic informaci o zahájení přípravy pro vydání územního rozhodnutí na chodník do Boroviny pracovní verzi Memoranda o spolupráci při komplexní revitalizaci silnice I/23 b) s c h v a l u j e návrhovou komisi ve složení Ing.Jiří Nováček a Ing.Jiří Rymeš zápis a plnění usnesení z minulé schůze zastupitelstva 2

3 koncept rozpočtu na rok 2009 určený ke zveřejnění na úřední desce zvýšení počtu zaměstnanců městyse pro rok 2009 o 2 zaměstnance výsledek výběrového řízení na prodej parcely č.1327/27 k.ú. Stařeč organizační zabezpečení inventarizace k výzvu pro podání nabídky na rekonstrukci místní komunikace a inženýrských sítí Nová čtvrť prodloužení veřejného osvětlení na ulici Polní o 1 světelný bod u novostavby rodinného domu proti skládce železného odpadu c) u k l á d á stavební komisi projednat žádost majitelů pozemku p.č.4121/4 a p.č.981/4 k.ú. Stařeč o možnost změny územního plánu místostarostovi Ing.Coufalovi svolat jednání s vedením ZŠ a MŠ Stařeč, Tělovýchovné jednoty Sokol Stařeč a Tělocvičné jednoty Sokol Stařeč ohledně tělocvičného nářadí pro novou víceúčelovou halu ředitelce ZŠ a MŠ Stařeč a členům školské rady za městys zpracovat do příštího zasedání zastupitelstva koncepci provozu základní a mateřské školy v návaznosti na schválenou kapacitu starostovi zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2009 na úřední desce ověřit na odboru územního plánování MěÚ Třebíč možnost iniciovat změnu územního plánu fyzickou osobou finančnímu výboru projednat s vybranými podnikateli smlouvu o využívání systému pro nakládání s komunálním odpadem vyprodukovaným právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání d) s o u h l a s í s odbahněním loviště rybníka Pastvištní na náklady nájemce s tím, že je nebude kompenzovat prominutím nájmu s dokončením chodníků u dokončených novostaveb na ulici Okrajová vyslovuje předběžný souhlas se záměrem stavby fotovoltaické elektrárny na katastru městyse Stařeč s postoupením stížnosti na provozní dobu pošty ve Starči na generální ředitelství České pošty s.p. e) n e s o u h l a s í s prodejem pozemku p.č.1311 k.ú. Stařeč Hlasování bylo přítomno 13 z 15 členů zastupitelstva a usnesení bylo schváleno 13 hlasy, proti 0, hlasování se zdrželo 0 z přítomných. 3

4 USNESENÍ č. 24/11/2008 z 24. schůze Zastupitelstva městyse Stařeč konané dne 29.prosince 2008 Zastupitelstvo městyse Stařeč a) b e r e n a v ě d o m í rozpočet mikroregionu Třebíčsko na rok 2009 zprávu finančního výboru a stavební komise informace o postupu investičních akcí b) s c h v a l u j e návrhovou komisi ve složení MUDr.Dana Brázdová a František Fučík zápis a plnění usnesení z minulé schůze zastupitelstva rozpočet Městyse Stařeč na rok 2009 stanovisko stavební komise ke změně územního plánu týkající se pozemku p.č.4121/4 a 981/4 k.ú. Stařeč zadání změny č.5 územního plánu sídelního celku Stařeč připojení veřejného osvětlení na ul.polní na obecní garáž Obecně závaznou vyhlášku č. 12 / 2008, kterou se mění a doplňuje OZV č.2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů c) u k l á d á starostovi a místostarostovi v průběhu 1. týdne měsíce ledna 2009 projednat se starosty obcí Mastník a Čechočovice nedostatečnou kapacitu ZŠ Stařeč ve spolupráci s ředitelkou ZŠ zpracovat jmenný seznam dětí včetně data narození, které se dostaví k zápisu do 1. třídy místostarostovi dokončit jednání ohledně tělocvičného nářadí a náčiní a zajistit základní vybavení tělocvičny v hodnotě do Kč připravit podklady pro budoucí pronajímání víceúčelové haly d) r o z h o d u j e aby z kapacitních důvodů ve školním roce 2009/2010 byly přijaty ke školní docházce pouze děti s trvalým pobytem ve Starči e) p o t v r z u j e usnesení 23/10/2008 o neprominutí nájmu Pastvištního rybníka s tím, že o uskladnění vytěženého sedimentu se bude dál jednat f) p o v ě ř u j e starostu městyse jednat o podmínkách získání parc.č.1061 k.ú. Stařeč do majetku městyse Hlasování bylo přítomno 13 z 15 členů zastupitelstva a usnesení bylo schváleno 13 hlasy, proti 0, hlasování se zdrželo 0 z přítomných. 4

5 Pan Jan Bartejs 70 let u dobrovolných hasičů Na výroční valné hromadě SDH Stařeč, konané 6.prosince 2008, byly také předávány stužky za dobu členství ve Sboru dobrovolných hasičů. Jedna ze stužek byla udělena panu Janu Bartejsovi, který za celou dobu trvání SDH ve Starči, dosáhl jako první ze stařečských hasičů 70ti let členství ve Sboru dobrovolných hasičů. Bohužel se ze zdravotních důvodů nemohl valné hromady zúčastnit, proto mu stužku předali osobně velitel sboru Čestmír Linhart a člen výboru Alois Neumann. Pan Bartejs celý život aktivně pracoval pro sbor a dodnes se velmi zajímá o jeho činnost. Má velkou radost z úspěchů a také z toho, že hasiči pokračují v cestě, na které zanechal znatelnou stopu. Působil také v mnoha funkcích, jako velitel sboru,starosta sboru a také zastával funkci na tehdejším okresním výboru svazu požární ochrany, kde hájil zájmy dobrovolných hasičů. Využíváme této příležitosti, abychom našemu dlouholetému členu popřáli hlavně zdraví a poděkovali mu za celoživotní práci pro sbor. Současně bychom panu Bartejsovi chtěli slíbit, že budeme ctít heslo, jež zdobí většinu hasičských zástav: Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. Za SDH Stařeč Čestmír Linhart Na začátek září chystáme malou oslavu! Po husitském králi Jiřím z Poděbrad nastoupili na český trůn Jagellonci. Vladislav Jagellonský vládl od roku Za jeho vlády byla Zemským sněmem dne 24.února 1499 zapsána do Moravských zemských desek Stařeč jako městys. Tehdy vlastnil sádecké panství, pod které patřila od roku 1409 i Stařeč, Vilém z Pernštejna. V roce 2009 uplyne 510. let od povýšení Starče na městys. Krátce na to Stařeč poklesla z nedoložených důvodů opět na ves. Až v roce 1534 byl následníkem trůnu Vladislava Jagellonského, Ferdinan- 5

6 dem I. Habsburským, který si vzal za manželku dceru Vladislava Jagellonského Annu Jagellonskou a stal se tak českým panovníkem, Stařeč povýšena opět na městečko díky udělení práva na dva trhy a sice na sv. Jiří / 24.4./ a sv. Kunhutu /3.3./ Od obnovení titulu městys uplyne letos významných 475 let. Stav obcí po třicetileté válce byl zdokumentován tzv. lánovou vizitací, což bylo sčítání usedlostí i usedlíků. První proběhla v roce a druhá v roce V tehdejším sádeckém panství je Stařeč uváděna jako jediné městečko. V padesátých letech minulého století statut městys zanikl a byl obnoven až v roce Dne bylo navrácen titul městys Stařeč v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze do rukou stařečského starosty Čestmíra Linharta a místostarosty Ing. Karla Coufala. Ještě jedno významné výročí pro Stařeč připadá na rok zakončený číslem 9. V roce 1909 byla dokončena stavba naší překrásné radnice. 6 Miluše Čechová

7 Úspěch mladých hasičů v kraji V Okresní lize mladých hasičů jsme měli v roce 2008 zastoupení v obou kategoriích. V kategorii mladších se družstvo vedené St.Linhartem a J.Dobešem umístilo celkově na pěkném druhém místě. V kategorii starších se družstvo vedené B.Dobešem a P.Piskem umístilo také na druhém místě. A právě toto družstvo nám v roce 2008 udělalo velikou radost účastí v Krajské lize mladých hasičů v požárním útoku. Krajská soutěž se skládá z pěti kol (v každém okrese jedno) a má od té okresní jednu výjimku a to, že se běží dva požární útoky a ten lepší rozhoduje o pořadí. Jak to tedy všechno bylo 10.května se konalo první kolo této soutěže v Petrovicích. A naše družstvo tam jelo jen tak na zkoušku. Jenže naše družstvo se postavilo na start a hned při svém prvním pokusu zaběhlo čas 14,54 sekund a zvítězilo. 1.června se další kolo soutěže konalo v Novém Městě na Moravě, tam už jelo i několik příznivců z řad rodičů. První útok se našemu družstvu vůbec nepodařil a když pak hasiči z Radonína zaběhli 13,31s a Nevcehle 13,37s nebyla nálada našich vůbec dobrá. A tak přišli na řadu naši přízniv- 7

8 ci, před druhým pokusem (naše družstvo šlo až poslední) se postupně rozestoupili po celé délce závodní dráhy a mohutným povzbuzováním hnali naše družstvo dopředu. Výsledný čas - 12,97s!! To byl rekord našeho družstva a zasloužené vítězství. 14.června se další kolo soutěže konalo na havlíčkobrodsku a to v Rozsochatci. Zde nepřálo počasí, dráha byla mokrá, v závěru soutěže už hodně rozblácená a výsledný čas 13,89s byl druhý nejlepší. Vyhrál Radonín. 20.září se jelo na soutěž do Jihlavy, přímo na náměstí. Sem už se jelo autobusem, neboť zájem příznivců byl veliký. Od rána mrholilo, byla zima a našemu družstvu spadl koš do kádě a to znamená neplatný pokus. Radonín, náš největší soupeř nezaváhal a po prvních pokusech vedl. Bylo nám všem hrozně, ale pořád jsme doufali. Vedoucí zvažovali složení družstva, zda poslat stejné jak při prvním pokusu nebo poslat holky na proudy. Druhá varianta rozhodla a byla správná, časomíra se zastavila na 13,12s a radost všech stařečáků byla obrovská. Jihlaváci nevěděli co se děje a naše skandování my tu ligu stejně vyhrajem slyšeli určitě všichni. Závěrečné kolo soutěže se konalo až v Obratani. Opět plný autobus vyrazil brzy ráno za jediným cílem vyhrát! Nervozita našeho družstva byla veliká, ale tentokrát vyšel již první pokus a vedení v soutěži. Ve druhém pokuse se Radonín zlepšil, ale naše družstvo už nenechalo nic náhodě. Ve druhém pokuse bylo ještě rychlejší a časem 13,06s vyhrálo soutěž v Obratani i celou krajskou soutěž. Naše družstvo tvořili: Jakub Pisk koš, Vláďa Melkus,Michal Maštera strojník, Bára Perničková a Petr Karbovník savice, Jakub Dobeš rozdělovač, Marek Pokorný,Tomáš Vaníček, Katka Mičková, Kristýna Perničková proudy, Božek Dobeš a Pavel Pisk vedoucí. Těmto všem patří velký dík za vzornou reprezentaci SDH Stařeč. Zdena Perničková 8

9 Poděkování členkám výboru Českého svazu žen ve Starči O záslužné práci výboru Českého svazu žen ve Starči se stále více a více přesvědčují místní občané. Vždyť tolik akcí, jimi pořádaných po celý rok, vyžaduje mnoho starostí, obětavosti a trpělivosti. Bez ohledu na svůj volný čas se věnují organizování např. setkání seniorů (s krásným a vtipným kulturním vystoupením), vítání občánků, náročné přípravě Pohádkové cesty a dalších akcí. V poslední době spoluorganizují masopust a pouťovou zábavu. Vzorně připravují členské schůze vždy doplněné dobrými nápady kutilskými. Proto, milá děvčata, přijměte srdečné díky od řadových členek s přáním dobré pohody, zdraví a stále dobrých nápadů. Členky ZO ČSŽ Stařeč Ve Starči se (opět) hraje stolní tenis Od loňského podzimu je ve Starči další sportovní oddíl, který navazuje na tradici stolního tenisu ve Starči, dnes dochované jen na archivních fotografiích. Skupinka několika příznivců pinecu se loni o letních prázdninách domluvila, že se zkusí, po několika letech nezávazných tréninků, přihlásit do oficiálních okresních mistrovských soutěží ve stolním tenisu. Po několika nezbytných úředních úkonech spojených s registrací oddílu i hráčů se díky vstřícnosti okresního svazu stolního tenisu podařilo pod hlavičkou TJ Sokol Stařeč zahájit soutěž okresního přeboru. A nevedeme si nijak špatně. Po polovině soutěže v sezoně 2008/2009 se drží náš tým Starče v první třetině tabulky. A nejen podle výsledků nejsme žádní zajíci, vždyť náš nejstarší aktivní hráč pan František Drbal z Nivy, se již věkem přehoupnul přes 70-ku, poráží nejednoho mnohem mladšího hráče. Podrobnosti lze nalézt na stránkách internetu: Trénujeme vždy v úterý a ve čtvrtek v herně na Nivě. Rád bych touto cestou poděkoval p. Josefu Svobodovi, jehož organizační schopnosti a 9

10 vstřícnost umožňují nám i všem dalším zájemcům využívat prostory TJ Sokol Stařeč. V prostorách TJ Sokol Stařeč, které jsou součástí budovy je také posilovna vybavena řadou mučících strojů a k jejich využití se stačí domluvit přímo s p. Svobodou. Věřím,že sportovně založených občanů je ve Starči více a rádi mezi sebou uvítáme další zájemce o pinec, včetně těch nejmladších. Jiří Zita Vánoční trhy a mateřské centrum Na posledních vánočních trzích mělo stánek i Mateřské centrum Stařeč, ve kterém se prodávaly výrobky maminek, které toto centrum se svými dětmi navštěvují. Daly se zde zakoupit například ozdoby na stromeček z korálků, květináče, zvonečky, přívěsky na krk, knoflíky, jehelníčky, ale třeba i koláčky. Utržené peníze byly použity na nákup hraček. Děti dostaly pod stromeček malý labyrint, puzzle se zvířátky a kostky. Za největší investici se dá bezesporu považovat dřevěné doskočiště na kuličky ke skluzavce, které 10

11 bude mít určitě delší životnost než nafukovací bazénky, které jsme měli za fungování MC už asi čtyři. Tímto bych chtěla poděkovat všem maminkám, které se na vánočních trzích jakýmkoliv způsobem podílely a všem, kdo si u našeho stánku něco pěkného zakoupili. Hody, hody, doprovody 11 Veronika Sedláčková Připravujeme velikonoční výstavu Hody, hody, doprovody v sále na radnici. Prosíme občany, kteří se zabývají zdobením velikonočních kraslic, zda by nám na výstavu zapůjčili 3-5 kousků malovaných kraslic, nebo perníčků, či jiných zajímavostí na velikonoční téma. Pokud opatrujete po svých předcích hrkačky, ať již do ruky nebo jako vozík, či jiná tradiční velikonoční překvapení, prosíme též o zapůjčení. Výšivky pouze zarámované jako obrázek. Těšíme se, že nám pomůžete dát dohromady hezkou výstavu. Věci, které nám budete ochotni zapůjčit, prosíme donést na radnici ve dnech od 30.března do 1. dubna Výstava bude probíhat od pondělí 6. dubna včetně Pondělí velikonočního do Již nyní Vás všechny srdečně zveme! Miluše Čechová Tomáš Fučík závěr sezony V prosinci zakončil plavec jihlavského Axisu Tomáš Fučík svou patrně nejúspěšnější sezonu účastí na mistrovství Evropy v chorvatské Rijece. Po menších zdravotních problémech doháněl přípravu do poslední chvíle, takže výsledky kontrolních závodů v Brně nevzbuzovaly příliš optimismu. Na samotném ME však potvrdil vzestup výkonnosti a při všech svých startech dokázal vylepšit svá osobní maxima. Po úvodním rozplavání na 50m znak v čase 25,04s zaplaval v polohovém závodě na 200 m čas 1:57,62, což znamenalo osobní zlepšení o 2,5 sekundy, překonání českého rekordu Jana Víťazky z roku 2001 o 0,6 s a 12 místo v Evropě. Postup

12 do osmičlenného finále mu v této disciplině unikl o necelé 3 desetiny sekundy. V závěrečné disciplině na 100m polohově neobhájil své nejlepší umístění z ME (10. místo z Helsinek 2006 i z Debrecenu 2007) a obsadil 17. místo, když na postup do semifinále mu chyběly 0,04s. Dosaženým časem 54,47s však překonal vlastní český rekord o 0,4s. V současné době je Tomáš držitelem celkem 6 českých rekordů. Přípravu na sezonu 2009 zahajuje na přelomu ledna a února třítýdenním soustředěním v Jihoafrické republice, vše je směrováno k jedinému vrcholu tohoto roku, kterým bude mistrovství světa v dlouhém (50 m ) bazénu, konající se v srpnu 2009 v italském Římě. Kalendář akcí Masopustní průvod SDH a ČSŽ Zájezd do Prahy na muzikál Carmen kulturní komise Divadelní představení v nové hale ochotníci Okříšky Dětský karneval v nové hale Mateřské centrum Setkání důchodců v nové hale ČSŽ Uvedené termíny berte jako orientační, pro bližší informace k jednotlivým akcím sledujte hlášení místního rozhlasu a vývěsní skříňky. Současně budeme rádi, pokud termíny jednotlivých akcí budete na úřadu městyse oznamovat s předstihem z důvodu tisku a i z důvodů zajištění rezervace haly. Významná jubilea našich spoluobčanů od do Všem blahopřejeme 60 let oslaví: Dobešová Vlasta Pecková Marta Malý Pavel Svoboda František 65 let oslaví: Brejčáková Ludmila Kratochvílová Emílie Křivánek Zdeněk Pisk Miroslav Vrtalová Marta 70 let oslaví: Čapková Marie Řídká Anděla 75 let oslaví: Smejkalová Libuše Večeřa Karel 80 let oslaví: Ježková Marie Svoboda Jan Mafková Marie Šedová Olga 90 let oslaví: Bohmová Anna Opustili nás: Bartejs Bohuslav Němec Josef Narozené děti: Jelínková Anna Chromý Adam 12

13 Víceúčelová hala v provozu Mnozí jste se zúčastnili slavnostního otevření víceúčelové haly Za týden se již konala první akce na zkoušku, byl to ples SDH Stařeč. Velká účast, krásné prostředí a dobrá hudba jistě přesvědčila všechny přítomné, že po vychytání všech much budou akce v hale na dobré úrovni. Od počátku února, po prázdninách, se začal v hale rozjíždět běžný provoz. Pravidelně chodí cvičit základní škola, hala je pronajímána i místním organizacím a dalším zájemcům. Cena za hodinu pronájmu, po splnění všech organizačních pravidel, je 180,- Kč. Místní organizace při hromadných akcích mají slevu. Pokud tedy budete mít někdo zájem o cvičení, je možno toto dohodnout se starostou nebo místostarostou, provozním pracovníkem pro halu byl jmenován pan Robert Vlčan. V případě celodenního pronájmu haly je nutno jednat o termínu v předstihu minimálně 2 měsíce. V případě pronájmu samostatné hodiny, pokud je v hale volno, je možno jednat v předstihu 1 týdne. Všem děkujeme za podporu a přejeme příjemné sportovní i kulturní zážitky. ****** Stále se něco děje 13 Karel Coufal, místostarosta V uplynulém období konce roku a počátku toho letošního bylo ve Starči mnoho akcí, které si zaslouží poděkování nás všech. Vždyť je většinou připravují dobrovolníci, členové místních organizací a svou účastí se na nich podílí obyvatelé Starče, Červené Hospody a Kracovic. Bylo by asi těžké všem jednotlivě děkovat a o každé akci se rozepisovat, proto jsme zvolili formu fotografií. Ty vás jistě nejlépe vrátí do jednotlivých akcí a současně jsou i začátkem historických materiálů pro budoucí obyvatele.

14 14

15 15

16 Vydává: Městys Stařeč. Redakční rada: Karel Coufal a kulturní komise ve spolupráci s místními organizacemi. Sazba a tisk: APIS PRESS, s. r. o., Třebíč, Náklad: 550 ks. Uzávěrka pro příští číslo

Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Předsedající schůze dále na základě prezenční listiny zkontroloval

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Plán inventur na rok 2011

Plán inventur na rok 2011 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2011 Účetní jednotka: MĚSTYS STAŘEČ Identifikační číslo: 00290491 Vydávající orgán: Rada městyse Platnost: 1. 11. 2011 30. 01. 2012 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 12. 12. 2012 začátek: 18.30 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Datum konání: 16. 12. 2013 2013/07/I Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Ing. Markéta Sochorová, Mgr. Karel Řehák 2013/07/II Z M s c h v á l i l o navržený

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Právě uplynulý rok 2013 byl, co se činnosti hasičské mládeže týká nejbohatším rokem za poslední období. Činnost s mládeží si v tomto roce vyžádala velké množství energie,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 24. zasedání

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Martin Fuchs, Josef Břečka 22.2.2012 Obsah prezentace Žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro Venkov 1 2 3 4 5 6 Sokol Zbraslavice Činnost organizace Stávající

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013 1) Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy II. PODĚKOVÁNÍ - SDH Dolních Měcholup od občanů z Radotína za pomoc při povodních

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více