Zápis do základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis do základní školy"

Transkript

1 ÚNOR 2009 VYDÁVÁ MĚSTYS STAŘEČ Zápis do základní školy V sobotu proběhl zápis dětí do základní školy. K zápisu se dostavilo celkem 29 dětí, které si vyzkoušely různé dovednosti. Doprovod jim po jednotlivých stanovištích dělali skřítkové v pěkných pohádkových oděvech, jinak budoucí spolužáci z vyšších ročníků. A že malí žáčci museli hodně přemýšlet je vidět i na přiložených fotografiích. 1

2 USNESENÍ č. 22/9/2008 z 22. schůze Zastupitelstva městyse Stařeč konané dne 24. listopadu 2008 Zastupitelstvo městyse Stařeč a) b e r e n a v ě d o m í zprávu z jednání starosty městyse na MFČR b) s c h v a l u j e zařazení částky Kč na dostavbu víceúčelové haly do rozpočtu městyse Stařeč na rok 2009 c) u k l á d á starostovi p.linhartovi odeslat usnesení o zařazení dofinancování dostavby víceúčelové haly do rozpočtu na r.2009 na MFČR finančnímu výboru před schvalováním rozpočtu městyse na rok 2009 zkontrolovat, že bylo dodrženo usnesení zastupitelstva 22/9/2008 o dofinancování dostavby víceúčelové haly. Hlasování bylo přítomno 15 z 15 členů zastupitelstva a usnesení bylo schváleno 15 hlasy, proti 0, hlasování se zdrželo 0 z přítomných. USNESENÍ č. 23/10/2008 z 23. schůze Zastupitelstva městyse Stařeč konané dne 11.prosince 2008 Zastupitelstvo městyse Stařeč a) b e r e n a v ě d o m í zprávu z jednání rady městyse zprávu stavební komise ke změně územního plánu zprávu kulturní komise informaci o dokončovacích pracech ve víceúčelové hale informaci o opravě místní komunikace do Kracovic informaci o zahájení přípravy pro vydání územního rozhodnutí na chodník do Boroviny pracovní verzi Memoranda o spolupráci při komplexní revitalizaci silnice I/23 b) s c h v a l u j e návrhovou komisi ve složení Ing.Jiří Nováček a Ing.Jiří Rymeš zápis a plnění usnesení z minulé schůze zastupitelstva 2

3 koncept rozpočtu na rok 2009 určený ke zveřejnění na úřední desce zvýšení počtu zaměstnanců městyse pro rok 2009 o 2 zaměstnance výsledek výběrového řízení na prodej parcely č.1327/27 k.ú. Stařeč organizační zabezpečení inventarizace k výzvu pro podání nabídky na rekonstrukci místní komunikace a inženýrských sítí Nová čtvrť prodloužení veřejného osvětlení na ulici Polní o 1 světelný bod u novostavby rodinného domu proti skládce železného odpadu c) u k l á d á stavební komisi projednat žádost majitelů pozemku p.č.4121/4 a p.č.981/4 k.ú. Stařeč o možnost změny územního plánu místostarostovi Ing.Coufalovi svolat jednání s vedením ZŠ a MŠ Stařeč, Tělovýchovné jednoty Sokol Stařeč a Tělocvičné jednoty Sokol Stařeč ohledně tělocvičného nářadí pro novou víceúčelovou halu ředitelce ZŠ a MŠ Stařeč a členům školské rady za městys zpracovat do příštího zasedání zastupitelstva koncepci provozu základní a mateřské školy v návaznosti na schválenou kapacitu starostovi zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2009 na úřední desce ověřit na odboru územního plánování MěÚ Třebíč možnost iniciovat změnu územního plánu fyzickou osobou finančnímu výboru projednat s vybranými podnikateli smlouvu o využívání systému pro nakládání s komunálním odpadem vyprodukovaným právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání d) s o u h l a s í s odbahněním loviště rybníka Pastvištní na náklady nájemce s tím, že je nebude kompenzovat prominutím nájmu s dokončením chodníků u dokončených novostaveb na ulici Okrajová vyslovuje předběžný souhlas se záměrem stavby fotovoltaické elektrárny na katastru městyse Stařeč s postoupením stížnosti na provozní dobu pošty ve Starči na generální ředitelství České pošty s.p. e) n e s o u h l a s í s prodejem pozemku p.č.1311 k.ú. Stařeč Hlasování bylo přítomno 13 z 15 členů zastupitelstva a usnesení bylo schváleno 13 hlasy, proti 0, hlasování se zdrželo 0 z přítomných. 3

4 USNESENÍ č. 24/11/2008 z 24. schůze Zastupitelstva městyse Stařeč konané dne 29.prosince 2008 Zastupitelstvo městyse Stařeč a) b e r e n a v ě d o m í rozpočet mikroregionu Třebíčsko na rok 2009 zprávu finančního výboru a stavební komise informace o postupu investičních akcí b) s c h v a l u j e návrhovou komisi ve složení MUDr.Dana Brázdová a František Fučík zápis a plnění usnesení z minulé schůze zastupitelstva rozpočet Městyse Stařeč na rok 2009 stanovisko stavební komise ke změně územního plánu týkající se pozemku p.č.4121/4 a 981/4 k.ú. Stařeč zadání změny č.5 územního plánu sídelního celku Stařeč připojení veřejného osvětlení na ul.polní na obecní garáž Obecně závaznou vyhlášku č. 12 / 2008, kterou se mění a doplňuje OZV č.2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů c) u k l á d á starostovi a místostarostovi v průběhu 1. týdne měsíce ledna 2009 projednat se starosty obcí Mastník a Čechočovice nedostatečnou kapacitu ZŠ Stařeč ve spolupráci s ředitelkou ZŠ zpracovat jmenný seznam dětí včetně data narození, které se dostaví k zápisu do 1. třídy místostarostovi dokončit jednání ohledně tělocvičného nářadí a náčiní a zajistit základní vybavení tělocvičny v hodnotě do Kč připravit podklady pro budoucí pronajímání víceúčelové haly d) r o z h o d u j e aby z kapacitních důvodů ve školním roce 2009/2010 byly přijaty ke školní docházce pouze děti s trvalým pobytem ve Starči e) p o t v r z u j e usnesení 23/10/2008 o neprominutí nájmu Pastvištního rybníka s tím, že o uskladnění vytěženého sedimentu se bude dál jednat f) p o v ě ř u j e starostu městyse jednat o podmínkách získání parc.č.1061 k.ú. Stařeč do majetku městyse Hlasování bylo přítomno 13 z 15 členů zastupitelstva a usnesení bylo schváleno 13 hlasy, proti 0, hlasování se zdrželo 0 z přítomných. 4

5 Pan Jan Bartejs 70 let u dobrovolných hasičů Na výroční valné hromadě SDH Stařeč, konané 6.prosince 2008, byly také předávány stužky za dobu členství ve Sboru dobrovolných hasičů. Jedna ze stužek byla udělena panu Janu Bartejsovi, který za celou dobu trvání SDH ve Starči, dosáhl jako první ze stařečských hasičů 70ti let členství ve Sboru dobrovolných hasičů. Bohužel se ze zdravotních důvodů nemohl valné hromady zúčastnit, proto mu stužku předali osobně velitel sboru Čestmír Linhart a člen výboru Alois Neumann. Pan Bartejs celý život aktivně pracoval pro sbor a dodnes se velmi zajímá o jeho činnost. Má velkou radost z úspěchů a také z toho, že hasiči pokračují v cestě, na které zanechal znatelnou stopu. Působil také v mnoha funkcích, jako velitel sboru,starosta sboru a také zastával funkci na tehdejším okresním výboru svazu požární ochrany, kde hájil zájmy dobrovolných hasičů. Využíváme této příležitosti, abychom našemu dlouholetému členu popřáli hlavně zdraví a poděkovali mu za celoživotní práci pro sbor. Současně bychom panu Bartejsovi chtěli slíbit, že budeme ctít heslo, jež zdobí většinu hasičských zástav: Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. Za SDH Stařeč Čestmír Linhart Na začátek září chystáme malou oslavu! Po husitském králi Jiřím z Poděbrad nastoupili na český trůn Jagellonci. Vladislav Jagellonský vládl od roku Za jeho vlády byla Zemským sněmem dne 24.února 1499 zapsána do Moravských zemských desek Stařeč jako městys. Tehdy vlastnil sádecké panství, pod které patřila od roku 1409 i Stařeč, Vilém z Pernštejna. V roce 2009 uplyne 510. let od povýšení Starče na městys. Krátce na to Stařeč poklesla z nedoložených důvodů opět na ves. Až v roce 1534 byl následníkem trůnu Vladislava Jagellonského, Ferdinan- 5

6 dem I. Habsburským, který si vzal za manželku dceru Vladislava Jagellonského Annu Jagellonskou a stal se tak českým panovníkem, Stařeč povýšena opět na městečko díky udělení práva na dva trhy a sice na sv. Jiří / 24.4./ a sv. Kunhutu /3.3./ Od obnovení titulu městys uplyne letos významných 475 let. Stav obcí po třicetileté válce byl zdokumentován tzv. lánovou vizitací, což bylo sčítání usedlostí i usedlíků. První proběhla v roce a druhá v roce V tehdejším sádeckém panství je Stařeč uváděna jako jediné městečko. V padesátých letech minulého století statut městys zanikl a byl obnoven až v roce Dne bylo navrácen titul městys Stařeč v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze do rukou stařečského starosty Čestmíra Linharta a místostarosty Ing. Karla Coufala. Ještě jedno významné výročí pro Stařeč připadá na rok zakončený číslem 9. V roce 1909 byla dokončena stavba naší překrásné radnice. 6 Miluše Čechová

7 Úspěch mladých hasičů v kraji V Okresní lize mladých hasičů jsme měli v roce 2008 zastoupení v obou kategoriích. V kategorii mladších se družstvo vedené St.Linhartem a J.Dobešem umístilo celkově na pěkném druhém místě. V kategorii starších se družstvo vedené B.Dobešem a P.Piskem umístilo také na druhém místě. A právě toto družstvo nám v roce 2008 udělalo velikou radost účastí v Krajské lize mladých hasičů v požárním útoku. Krajská soutěž se skládá z pěti kol (v každém okrese jedno) a má od té okresní jednu výjimku a to, že se běží dva požární útoky a ten lepší rozhoduje o pořadí. Jak to tedy všechno bylo 10.května se konalo první kolo této soutěže v Petrovicích. A naše družstvo tam jelo jen tak na zkoušku. Jenže naše družstvo se postavilo na start a hned při svém prvním pokusu zaběhlo čas 14,54 sekund a zvítězilo. 1.června se další kolo soutěže konalo v Novém Městě na Moravě, tam už jelo i několik příznivců z řad rodičů. První útok se našemu družstvu vůbec nepodařil a když pak hasiči z Radonína zaběhli 13,31s a Nevcehle 13,37s nebyla nálada našich vůbec dobrá. A tak přišli na řadu naši přízniv- 7

8 ci, před druhým pokusem (naše družstvo šlo až poslední) se postupně rozestoupili po celé délce závodní dráhy a mohutným povzbuzováním hnali naše družstvo dopředu. Výsledný čas - 12,97s!! To byl rekord našeho družstva a zasloužené vítězství. 14.června se další kolo soutěže konalo na havlíčkobrodsku a to v Rozsochatci. Zde nepřálo počasí, dráha byla mokrá, v závěru soutěže už hodně rozblácená a výsledný čas 13,89s byl druhý nejlepší. Vyhrál Radonín. 20.září se jelo na soutěž do Jihlavy, přímo na náměstí. Sem už se jelo autobusem, neboť zájem příznivců byl veliký. Od rána mrholilo, byla zima a našemu družstvu spadl koš do kádě a to znamená neplatný pokus. Radonín, náš největší soupeř nezaváhal a po prvních pokusech vedl. Bylo nám všem hrozně, ale pořád jsme doufali. Vedoucí zvažovali složení družstva, zda poslat stejné jak při prvním pokusu nebo poslat holky na proudy. Druhá varianta rozhodla a byla správná, časomíra se zastavila na 13,12s a radost všech stařečáků byla obrovská. Jihlaváci nevěděli co se děje a naše skandování my tu ligu stejně vyhrajem slyšeli určitě všichni. Závěrečné kolo soutěže se konalo až v Obratani. Opět plný autobus vyrazil brzy ráno za jediným cílem vyhrát! Nervozita našeho družstva byla veliká, ale tentokrát vyšel již první pokus a vedení v soutěži. Ve druhém pokuse se Radonín zlepšil, ale naše družstvo už nenechalo nic náhodě. Ve druhém pokuse bylo ještě rychlejší a časem 13,06s vyhrálo soutěž v Obratani i celou krajskou soutěž. Naše družstvo tvořili: Jakub Pisk koš, Vláďa Melkus,Michal Maštera strojník, Bára Perničková a Petr Karbovník savice, Jakub Dobeš rozdělovač, Marek Pokorný,Tomáš Vaníček, Katka Mičková, Kristýna Perničková proudy, Božek Dobeš a Pavel Pisk vedoucí. Těmto všem patří velký dík za vzornou reprezentaci SDH Stařeč. Zdena Perničková 8

9 Poděkování členkám výboru Českého svazu žen ve Starči O záslužné práci výboru Českého svazu žen ve Starči se stále více a více přesvědčují místní občané. Vždyť tolik akcí, jimi pořádaných po celý rok, vyžaduje mnoho starostí, obětavosti a trpělivosti. Bez ohledu na svůj volný čas se věnují organizování např. setkání seniorů (s krásným a vtipným kulturním vystoupením), vítání občánků, náročné přípravě Pohádkové cesty a dalších akcí. V poslední době spoluorganizují masopust a pouťovou zábavu. Vzorně připravují členské schůze vždy doplněné dobrými nápady kutilskými. Proto, milá děvčata, přijměte srdečné díky od řadových členek s přáním dobré pohody, zdraví a stále dobrých nápadů. Členky ZO ČSŽ Stařeč Ve Starči se (opět) hraje stolní tenis Od loňského podzimu je ve Starči další sportovní oddíl, který navazuje na tradici stolního tenisu ve Starči, dnes dochované jen na archivních fotografiích. Skupinka několika příznivců pinecu se loni o letních prázdninách domluvila, že se zkusí, po několika letech nezávazných tréninků, přihlásit do oficiálních okresních mistrovských soutěží ve stolním tenisu. Po několika nezbytných úředních úkonech spojených s registrací oddílu i hráčů se díky vstřícnosti okresního svazu stolního tenisu podařilo pod hlavičkou TJ Sokol Stařeč zahájit soutěž okresního přeboru. A nevedeme si nijak špatně. Po polovině soutěže v sezoně 2008/2009 se drží náš tým Starče v první třetině tabulky. A nejen podle výsledků nejsme žádní zajíci, vždyť náš nejstarší aktivní hráč pan František Drbal z Nivy, se již věkem přehoupnul přes 70-ku, poráží nejednoho mnohem mladšího hráče. Podrobnosti lze nalézt na stránkách internetu: Trénujeme vždy v úterý a ve čtvrtek v herně na Nivě. Rád bych touto cestou poděkoval p. Josefu Svobodovi, jehož organizační schopnosti a 9

10 vstřícnost umožňují nám i všem dalším zájemcům využívat prostory TJ Sokol Stařeč. V prostorách TJ Sokol Stařeč, které jsou součástí budovy je také posilovna vybavena řadou mučících strojů a k jejich využití se stačí domluvit přímo s p. Svobodou. Věřím,že sportovně založených občanů je ve Starči více a rádi mezi sebou uvítáme další zájemce o pinec, včetně těch nejmladších. Jiří Zita Vánoční trhy a mateřské centrum Na posledních vánočních trzích mělo stánek i Mateřské centrum Stařeč, ve kterém se prodávaly výrobky maminek, které toto centrum se svými dětmi navštěvují. Daly se zde zakoupit například ozdoby na stromeček z korálků, květináče, zvonečky, přívěsky na krk, knoflíky, jehelníčky, ale třeba i koláčky. Utržené peníze byly použity na nákup hraček. Děti dostaly pod stromeček malý labyrint, puzzle se zvířátky a kostky. Za největší investici se dá bezesporu považovat dřevěné doskočiště na kuličky ke skluzavce, které 10

11 bude mít určitě delší životnost než nafukovací bazénky, které jsme měli za fungování MC už asi čtyři. Tímto bych chtěla poděkovat všem maminkám, které se na vánočních trzích jakýmkoliv způsobem podílely a všem, kdo si u našeho stánku něco pěkného zakoupili. Hody, hody, doprovody 11 Veronika Sedláčková Připravujeme velikonoční výstavu Hody, hody, doprovody v sále na radnici. Prosíme občany, kteří se zabývají zdobením velikonočních kraslic, zda by nám na výstavu zapůjčili 3-5 kousků malovaných kraslic, nebo perníčků, či jiných zajímavostí na velikonoční téma. Pokud opatrujete po svých předcích hrkačky, ať již do ruky nebo jako vozík, či jiná tradiční velikonoční překvapení, prosíme též o zapůjčení. Výšivky pouze zarámované jako obrázek. Těšíme se, že nám pomůžete dát dohromady hezkou výstavu. Věci, které nám budete ochotni zapůjčit, prosíme donést na radnici ve dnech od 30.března do 1. dubna Výstava bude probíhat od pondělí 6. dubna včetně Pondělí velikonočního do Již nyní Vás všechny srdečně zveme! Miluše Čechová Tomáš Fučík závěr sezony V prosinci zakončil plavec jihlavského Axisu Tomáš Fučík svou patrně nejúspěšnější sezonu účastí na mistrovství Evropy v chorvatské Rijece. Po menších zdravotních problémech doháněl přípravu do poslední chvíle, takže výsledky kontrolních závodů v Brně nevzbuzovaly příliš optimismu. Na samotném ME však potvrdil vzestup výkonnosti a při všech svých startech dokázal vylepšit svá osobní maxima. Po úvodním rozplavání na 50m znak v čase 25,04s zaplaval v polohovém závodě na 200 m čas 1:57,62, což znamenalo osobní zlepšení o 2,5 sekundy, překonání českého rekordu Jana Víťazky z roku 2001 o 0,6 s a 12 místo v Evropě. Postup

12 do osmičlenného finále mu v této disciplině unikl o necelé 3 desetiny sekundy. V závěrečné disciplině na 100m polohově neobhájil své nejlepší umístění z ME (10. místo z Helsinek 2006 i z Debrecenu 2007) a obsadil 17. místo, když na postup do semifinále mu chyběly 0,04s. Dosaženým časem 54,47s však překonal vlastní český rekord o 0,4s. V současné době je Tomáš držitelem celkem 6 českých rekordů. Přípravu na sezonu 2009 zahajuje na přelomu ledna a února třítýdenním soustředěním v Jihoafrické republice, vše je směrováno k jedinému vrcholu tohoto roku, kterým bude mistrovství světa v dlouhém (50 m ) bazénu, konající se v srpnu 2009 v italském Římě. Kalendář akcí Masopustní průvod SDH a ČSŽ Zájezd do Prahy na muzikál Carmen kulturní komise Divadelní představení v nové hale ochotníci Okříšky Dětský karneval v nové hale Mateřské centrum Setkání důchodců v nové hale ČSŽ Uvedené termíny berte jako orientační, pro bližší informace k jednotlivým akcím sledujte hlášení místního rozhlasu a vývěsní skříňky. Současně budeme rádi, pokud termíny jednotlivých akcí budete na úřadu městyse oznamovat s předstihem z důvodu tisku a i z důvodů zajištění rezervace haly. Významná jubilea našich spoluobčanů od do Všem blahopřejeme 60 let oslaví: Dobešová Vlasta Pecková Marta Malý Pavel Svoboda František 65 let oslaví: Brejčáková Ludmila Kratochvílová Emílie Křivánek Zdeněk Pisk Miroslav Vrtalová Marta 70 let oslaví: Čapková Marie Řídká Anděla 75 let oslaví: Smejkalová Libuše Večeřa Karel 80 let oslaví: Ježková Marie Svoboda Jan Mafková Marie Šedová Olga 90 let oslaví: Bohmová Anna Opustili nás: Bartejs Bohuslav Němec Josef Narozené děti: Jelínková Anna Chromý Adam 12

13 Víceúčelová hala v provozu Mnozí jste se zúčastnili slavnostního otevření víceúčelové haly Za týden se již konala první akce na zkoušku, byl to ples SDH Stařeč. Velká účast, krásné prostředí a dobrá hudba jistě přesvědčila všechny přítomné, že po vychytání všech much budou akce v hale na dobré úrovni. Od počátku února, po prázdninách, se začal v hale rozjíždět běžný provoz. Pravidelně chodí cvičit základní škola, hala je pronajímána i místním organizacím a dalším zájemcům. Cena za hodinu pronájmu, po splnění všech organizačních pravidel, je 180,- Kč. Místní organizace při hromadných akcích mají slevu. Pokud tedy budete mít někdo zájem o cvičení, je možno toto dohodnout se starostou nebo místostarostou, provozním pracovníkem pro halu byl jmenován pan Robert Vlčan. V případě celodenního pronájmu haly je nutno jednat o termínu v předstihu minimálně 2 měsíce. V případě pronájmu samostatné hodiny, pokud je v hale volno, je možno jednat v předstihu 1 týdne. Všem děkujeme za podporu a přejeme příjemné sportovní i kulturní zážitky. ****** Stále se něco děje 13 Karel Coufal, místostarosta V uplynulém období konce roku a počátku toho letošního bylo ve Starči mnoho akcí, které si zaslouží poděkování nás všech. Vždyť je většinou připravují dobrovolníci, členové místních organizací a svou účastí se na nich podílí obyvatelé Starče, Červené Hospody a Kracovic. Bylo by asi těžké všem jednotlivě děkovat a o každé akci se rozepisovat, proto jsme zvolili formu fotografií. Ty vás jistě nejlépe vrátí do jednotlivých akcí a současně jsou i začátkem historických materiálů pro budoucí obyvatele.

14 14

15 15

16 Vydává: Městys Stařeč. Redakční rada: Karel Coufal a kulturní komise ve spolupráci s místními organizacemi. Sazba a tisk: APIS PRESS, s. r. o., Třebíč, Náklad: 550 ks. Uzávěrka pro příští číslo

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Provoz D CENTRA zahájen

Provoz D CENTRA zahájen IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 3 r o č n í k 2 0 1 1 úvodník Milí spoluobčané, dostává se vám do rukou předposlední číslo Dobroučských novin pro rok 2011. Léto skončilo a začala škola. Děti mají

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany Duben 2011 Zpravodaj Obce Vysočany Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Úvodní slovo...3 Rozpočet obce Vysočany - rok 2011...4 Informace k vydání prvního občanského průkazu...6 Informace Policie ČR...6 První

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

Začal školní rok 2012-2013

Začal školní rok 2012-2013 září 2012 Číslo 3 Ročník XIV. Začal školní rok 2012-2013 3. září škola opět ožila... Vrátily se děti z prázdnin s očekáváním co jim přinese nový školní rok. Do lavic usedli také noví žáčci 1. ročníku,

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI l. března 2004 ZDARMA ročník 13/číslo 51 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Setkání seniorů Ve středu 28. ledna odpoledne patřily sály

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015 Úvodní slovo starostky Informace z obce Vážení spoluobčané, vychází únorový Moravčan plný zajímavých

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Vážení spoluobčané! Dovolte mi krátký přehled dění v obci v roce 2014 a stručný výhled na rok 2015 týkající se akcí obce. V roce 2014 byly poprvé pořádány hody bez stárků

Více