èíslo výtisk zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo 1 2014 výtisk zdarma"

Transkript

1 èíslo výtisk zdarma Rok s neastnou tøináctkou na konci skonèil. A tedy nastávající rok by mohl být minimálnì lepí, ne ten pøedchozí. Zmìny a to doslova pøevratné èekají nás vechny. Zaèal platit nový obèanský zákoník, který obsahuje úplnì nová ustanovení, v nich se zatím topí i renomovaní právníci a advokáti. Prezident ÈR ji koneènì jmenuje premiéra a potvrdí novou vládu, která vydrí po celé ètyøi roky a která vyvede republiku z krize J. Z voleb vak nevyjdeme. I letos nás èeká rozhodování a volba do èásti senátu, ale hlavnì kdo povede radnice po dalí ètyøi roky. Zastupitelé mìsta jetì na prosincovém zasedání pøijali rozpoètové provizórium, podle nìho se pojede pøiblinì 1 a pùl mìsíce, tedy do pøijetí øádného rozpoètu. Ten je navrhován v rekordní výi, a to jak v pøíjmové, tak ve výdajové èásti, kde se musí poèítat i se splátkou pùjèky na zateplení budov základní koly (3,6 mil. Kè) a splátkou na koupalitì (3 mil. Kè). Podrobnìjí informace o plánovaných akcích budou zveøejnìny po jednání zastupitelstva v únoru a bøeznu. Zastupitelé po témìø dvouleté diskusi a rozborech moných dopadù rozhodli o koupi spoleènosti U Zlaté podkovy, kterou mìsto získá do svého majetku celou nemovitost vèetnì kompletního vybavení. Jaké argumenty vedly zastupitele, kteøí nakonec vemi hlasy koupi schválili? Kromì jiného to byl fakt, e mìsto neztratí monost vyuití jediného sálu ve Veleínì pro poøádání vìtích spoleèenských akcí, co hrozilo komerèním prodejem celého objektu ubytovacích kapacit, popø. ploch pro prodej levného textilu je ve Veleínì dostatek. Je také jasné, e samo mìsto v objektu podnikat nemùe a nebude. Zámìrem tedy bude nemovitost pronajmout za pøedem jasných a mìstem diktovaných podmínek, mezi nì jednoznaènì patøí zachovat sál. Celá transakce, tedy koupì a pronájem by mìlo probìhnout ke stejnému datu (pravdìpodobnì k ) tak, aby nedolo k pøeruení provozu restaurace a penzionu. Pro vìtí stavby, které plánujeme uskuteènit letos èi v nejbliím období, máme k dispozici stavební podklady pro parkovitì v horní èásti Sídlitì, sportovní høitì v sídliti Nad Cihelnou, komunikaci Na Vrích ad. Nyní je vypsána soutì na dokumentaci pro provedení stavby Úprava autobusového nádraí a pøilehlého okolí a nová stavba èistírny odpadních vod na Holkovì. Jetì letos bychom rádi pøipravili studii dopravního øeení v lokalitì U Pøehrady. Poèítáme s úpravami prostranství a komunikací i v dalích místech, vyjádøeno v penìzích kadá ve výi nìkolika stovek tisíc korun. Zdárnì pokraèuje budování sítí pro novou bytovou výstavbu Na Vrích Nad Cihelnou (developersky zajiuje spoleènost Tangenta) a pøes vágní odvolání hnutí Duha (zvýený hluk) pokraèuje øízení na stavbu obchodního centra Penny Market s dostateènou kapacitou parkovacích ploch a rovnì sportovního høitì na Sídliti, co pøipravuje opìt developersky spoleènost Realsant). Zastupitelé do nového rozpoètu navrhují i investice v rámci postupného doplòování monitorovacího systému. Mìstská policie na základì velmi vstøícného postoje krajského øeditele Policie ÈR dostala darem novìjí sluební automobil, který bude ji patøiènì oznaèen a navíc vybaven svìtelným zaøízením. Jsem moc rád, e mohu alespoò touto cestou podìkovat jak policistùm z oddìlení Kaplice, z Èeského Krumlova, tak i samotnému vedení krajského øeditelství za pozitivní pøístup a spolupráci. Byl 1 bych samozøejmì radi, kdybychom jejich slueb nepotøebovali, ale Jsem nepouèitelný optimista, tak doufám, e ten letoní rok pøece jenom bude lepí. Zdraví a jen dobrou náladu po celý rok pøeje Josef Klíma, starosta mìsta Váení ètenáøi, vkroèili jsme spoleènì do dalího roku a pokud se naplní vechna oèekávání a plány, mùete se tìit na dalí zmìny (snad k lepímu) ve Veleínì. V rozpoètu mìsta na rok 2014 je zaneseno mnoho akcí a pokud ve klapne, bude tento rok opravdu runý. Pøedem dìkuji za vai podporu a pochopení pøi realizaci. Fota ze,,sváteèních akcí prosinec 2013 Tak tedy vzhùru do roku Jirka Rùièka (místostarosta ) Tel: , Uiteèná tel. èísla: MP , , pøedák prac. skupiny: Foto IVÝ BETLÉM v kostele (Marie Havlová, foto David Beran)

2 Foto IVÝ BETLÉM na Kantùrkovci Foto Hasièi zdobí vánoèní strom na námìstí Foto ROUHÙV BETLÉM Dne byli v odpoledních hodinách pøívítáni nai noví obèánci: Bláha tìpán, Bláhová Anna, Brtová Doubravka, Císaø Richard, Èadová Aneta, Ïucha Damián, Haramija Alex, Holubová Elika, Hruka Filip, Klimeová Aneta, Kubal Matìj, Majer Vojtìch, Marek Damián, Müller Vojtìch, Nìmec Adam, Pfeiffer Luká, Øihout Jan, Vako Filip a Zajacová Lucie. Pøejeme Vem rodièùm hodnì trpìlivosti, radosti a zdraví pøi výchovì svých dìtí. Dìtem pak astnou budoucnost a hodnì zdraví. Za Obèanskou komisi Zdeòka Kleinová Foto MEDOVINA NA HRADÌ a dárek k mým kulatým narozeninám mìstskému úøadu, i za milou návtìvu a pøíjemné popovídání s paní Kleinovou a Olanovou. Stráská Marie panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi za upøímnou soustrast a jetì dìkuji vem pøátelùm a známým za kvìtiny a té hasièùm, kteøí se pøili naposledy rozlouèit s manelem Bohuslavem Trösterem. Manelka Vìra Trösterová panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi za srdeèné blahopøání a dárek. Paní Bohdalové dìkuji za milou návtìvu a pøipojuji také podìkování odborùm Jihostroje. Eva Feslová panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi za blahopøání k mým 80. narozeninám a paní Amchové za dárek, který mi k mému jubileu osobnì pøedala. Ing. Miloslav Chuchel pøíbuzným, pøátelùm a známým, kteøí se pøili naposledy rozlouèit dne do Chrámu Pánì svatého Václava ve Veleínì s paní Marii Witzanovou. Dìkujeme za kvìtinové dary a projevy soustrasti zarmoucená rodina Foto Libor Smolaø. V minulém zpravodaji byl tento pøíspìvìk uveøejnìn chybnì. Pøi zalamování stránky dolo naí nepozorností k oøíznutí èásti textu. Za chybu tiskárny se ètenáøùm a autorce pøíspìvku omlouvá: B.Havlíèek Grafodílna Øíká se, e advent má být obdobím klidu a radosti. Své o tom ví hlavnì vichni, kteøí pracují témìø a do posledního dne v roce. Kadoroènì se jako Kulturní a informaèní centrum snaíme pøipravit pro vechny nabídku kultury na toto pøedvánoèní období. Letos jsme zaèali 1. prosince krásným koncertem absolventù ZU Veleín ve Výstavní galerii Jakub. Ve ètvrtek 5. prosince mohly dìti za písnièku nebo básnièku Mikuláovi, dostat sladkou nadílku. A urèitì dìtem, ale i dospìlým, udìlala radost pohádka, kterou jsme po nadílce promítli. Dìkuji tedy Mikuláovi Jirkovi, andílkovi Marynì a èertùm Honzovi a Jardovi. Dìtí pøilo tentokrát hodnì, ale na kadého se dostalo. Na nadílku nám pøispìla Jednota Kaplice ( prostøednictvím paní Sumerauerové a Syslové ), která nám pravidelnì pøispívá èástkou 1000, Kè a kadeønice Lenka vecová, která nezapomene vdy pøinést nìco dobrého do balíèkù. 2

3 Druhou adventní nedìli, 8. prosince, jsme poøádali ji 9. roèník Adventního charitativního trhu. Tentokrát bylo pøíjemné poèasí, take i úèast návtìvníkù byla veliká. A opìt pøichází øada podìkování. Naim vìrným pomocníkùm ze Spoleènosti pøátel mìsta Veleína za prodej výrobkù a medoviny, pracovnicím Charity Kaplice za prodej jejich výrobkù, dìtem z 2. stupnì Z ( hlavnì paní uèitelce E. Bickové), které vyrábí na trh kadoroènì keramiku. Dále potom skautkám, které nám také kadoroènì pomáhají i svou stále optimistickou náladou, pak také Klubu maminek veleínské klubíèko, které si také kadý rok na nás najdou èas a urèitì i M Veleín, konkrétnì Zdeòce a Majce, které s námi tráví také kadý rok toto odpoledne. Dìkovat budu i ZU Veleín, hlavnì paní uèitelce z výtvarného oboru, pod jejím vedením vytvoøily dìti krásné keramické omalovánky. Podìkovat musím i naim vìrným kuchaøkám Vìøe a Danì, které upekly palaèinky z 9 l mléka a pomáhaly mé kolegyni Janì, která za to odpoledne upekla bramboráky z 25 kg brambor. Tím se dostávám k dalím díkùm, protoe brambory jsme opìt mohli nastrouhat v Øeznictví u Foitlù. Dìkuji proto Mirce Foitlové a Janì Mioòové za pomoc. Dalí podìkování patøí ji tradiènì paní Vackové ze Skøidel, která nám kadoroènì vìnuje krásné svíèky, které mnoho kupujících dává svým blízkým pod stromeèek. Take dìkuji i kolegyni Marynì, která tyto svíèky prodává moc ráda. Pak musím jetì podìkovat dalímu sponzorovi, a to Pepíku Foitlovi, za klobásy. Ty nám pekli pánové ze spoleènosti pøátel. Jako kadý rok nám pøispìla i paní Housková svými krásnì nazdobenými perníèky a paní Slámová, která upekla taený trúdl. Letos se k nám pøipojil i Milan Nosek, který vyrobil originální døevìné líce a misku. A abych nezapomnìla, také dìkuji Vláïovi Jantaèovi za zapùjèení druhého termohrnce, take medovina i punè byly poøád tak akorát teplé. 3 Podìkovat musím i vekerým chlapùm ze Spoleènosti pøátel, kteøí nám pomohli postavit stánky a mnoha svým pøíbuzným a blízkým za pomoc pøi stavìní tritì, rozvodù elektriky, svìtel a ozvuèení. V 16 hodin jsme si proly s dìtmi zase kousek Veleína se zvoneèky za odborného dohledu mìstských stráníkù a pak u jsme v 17 hodin rozsvítili vánoèní strom. Zahrála nám k tomu Venkovská dudácká muzika Bedrník. Tím se dostávám k podìkování okolo stromu. Letos nám ho vìnovali manelé Øíhovi. Celý mìøil cca 18 m a zkracoval se zhruba na polovinu. Dìkuji chlapùm z pracovní skupiny, kteøí ho za pomoci jeøábu pokáceli a naloili. Dìkuji tímto firmì Støechy P.T.S. a hlavnì jejich jeøábníkovi, který si pøi kácení zail pár horkých chvilek. Dále firmì Stavební prodej J + K za zapùjèení nákladního auta. A práce dokonèili místní dobrovolní hasièi, kteøí strom ozdobili za pomoci pracovníkù mìsta. Podìkovat bych chtìla i vem dalím zamìstnancùm KICu, kteøí zajiovali zázemí v Kavárnì Jakub (Petøe, Tereze, Vendule a Dominice ) a hlavnì se podíleli na úklidu celého prostranství spoleènì s dalími dobrovolníky. Nedokáu odhadnout, kolik lidí se na celém trhu podílelo, ale vichni pøispìli k tomu, e se letos vybralo , Kè. Ale to nejvìtí podìkování patøí vám vem, kteøí jste na trh pøili a zakoupili jakoukoliv drobnost. Pokud k této èástce pøidáme jetì sponzorský finanèní dar ve výi Kè, který jsme obdreli od tìdré dárkynì, je tato èástka , Kè. Protoe je to èástka vysoká, rozhodli jsme se, e výtìek rozdìlíme na dvì èásti. Jedna polovina pùjde na Charitu Kaplice, která provozuje ve Veleínì peèovatelskou slubu a Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde. Druhou èást vìnujeme na úèet Maltézským rytíøùm, kteøí sváí svým autem dìti z Veleína i okolí do Èeských Budìjovic. I jim se jistì kadý pøíspìvek hodí. Advent ve Veleínì pokraèoval krásným a také ji tradièním vystoupením orientálních taneènic v sobotu 14. prosince v sále kina. V pondìlí 16. prosince byla zahájena výstava Rouhùv veleínský betlém a jiné betlémy na Kantùrkovci, to ve v reii Spoleènosti pøátel mìsta Veleína za pøispìní dìtí ze ZU a dìtí z M. Poslední adventní nedìli nás èekal vánoèní koncert Venkovské dudácké muziky Bedrník ve Výstavní galerii Jakub. I kdy letoní advent pøipomínal spí jaro, snad se kadý na Vánoce naladil. Dìkuji vem za celý kolektiv Kulturního a informaèního centra mìsta Veleín, kteøí nám celý rok byli nápomocni. A samozøejmì vem naim návtìvníkùm, bez nich by nae práce nemìla smysl. Pøeji vám vem hodnì zdraví a sil do pøítího roku a budeme se na vás opìt tìit. Hana Rùièková Øeditelka KIC mìsta Veleín

4 ve dnech 2014 (støeda) 14:00 17: (ètvrtek) 14:00 17:00 v budovì Základní koly ve Veleínì Rodièe nebo zákonní zástupci dítìte jsou ze zákona povinni dítì, které do záøí 2014 dovrí estý rok svého vìku, pøihlásit do koly. Není li dítì po dovrení estého roku vìku tìlesnì nebo duevnì pøimìøenì vyspìlé, poádají rodièe nebo zákonní zástupci do o odklad kolní docházky o jeden kolní rok. Øeditel koly o odkladu rozhodne na základì odborného posouzení (pedagogicko psychologická poradna a odborný lékaø nebo klinický psycholog). K zápisu se dostaví i dìti po loòském odkladu kolní docházky. Rodièe, kteøí pøijdou s dítìtem k zápisu, s sebou pøinesou: vyplnìný dotazník pro rodièe, rodný list dítìte a obèanský prùkaz rodièe, kteøí dotazník nemají, tento vyplní pøi zápisu Øeditelství Z Veleín Muzeum lesnictví, rybáøství a myslivosti ZOO Ohrada V rámci projektu Zkvalitnìní výuky pøírodovìdných pøedmìtù s dùrazem na terénní výuku v mìsíci prosinci navtívili áci z osmi tøíd 1. stupnì Z Veleín Muzeum lesnictví, rybáøství a myslivosti a ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. V muzeu v expozici rybáøství si prohlédli exponáty a øeili úkoly z pracovního listu. V ZOO Ohrada se úèastnili výukových programù s názvy Lesní pohádka (1. tøídy), Zvíøátka na statku (2. a 3. tøídy), Aj ta krajta (5. tøídy). Následnì si prohlédli vichni áci zoologickou zahradu. áci 8. roèníku absolvovali pøednáku, prohlídku a výuku v muzeu Anthropos v Brnì. Výukový program v Planetáriu s názvem Virtuální telurium v Èeských Budìjovicích shlédli áci 4. roèníku a áci 9. roèníku programy O sluneèní soustavì, Kam sahá gravitaèní pole Slunce a návtìvu kopule. Souèástí kadého programu je i pøednáka Obloha v planetáriu. Pro áky 2. tøíd byl v prosinci urèen výukový program centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia s názvem Poznáváme lesní zvíøata. áci mají dopravu na exkurze, vstupné, navýený pedagogický doprovod a pomùcky na tvorbu portfolií hrazené z operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost. Mgr. Jana tìpánková, zástupce øeditele koly V rámci projektu Zkvalitnìní výuky pøírodovìdných pøedmìtù s dùrazem na terénní výuku se v úterý 17. prosince 2013 nae kola promìnila v mravenitì. Stejným jménem Mravenitì byl nazván i projektový den s ekologickou tematikou. Ráno si ve svých tøídách áci vylosovali barevné rozliovací kartièky, podle kterých si pak v tìlocviènì nali ostatní kamarády z jiných tøíd. S nimi potom bìhem dne obeli celkem jedenáct stanovi, na kterých plnili rùzné úkoly s ekologickým nebo pøírodovìdným obsahem. áci mìli pøíleitost seznámit se se zásadami zdravé výivy, správným tøídìním odpadu, s poznáváním rostlin, s radami pro chovatele domácích zvíøat, ivotem mravencù v mraveniti, s vlastnostmi a sloením pùdy. Vyzkoueli si, jak lze vyuít tøídìný odpad pro výtvarné úèely. Kadou skupinu mìl na starost jeden vùdce ák èi ákynì z osmé èi deváté tøídy. Náplní práce kadého z vùdcù bylo provázet svoji skupinu po jednotlivých stanovitích, starat se o mladí spoluáky a celkovì koordinovat èinnost skupiny. Asistenti z øad osmákù a deváákù pomáhali také na jednotlivých stanovitích uèitelùm v pøípravách i s vedením pracovních skupin. Na rozzáøených tváøích mladích i starích ákù bylo vidìt, e si projekt uili a e tato forma získávání nových poznatkù z oblasti pøírodní vìd a ekologie je nejen pøínosná, ale i zábavná. Za pøípravu a provedení projektového dne si zaslouí velkou pochvalu nejen nai uèitelé, ale i vùdci a asistenti z osmých a devátých tøíd. Mgr. Zdenìk Vaclík, Michal Plematl, uèitelé Z Veleín 4

5 Mìstská knihovna Vás srdeènì zve na pøednáku Úvod do grafologie. Pokud Vás zajímá, co to vlastnì grafologie je, co vechno nám mùe písmo prozradit o naí povaze a osobnosti a k èemu lze vyuít výsledkù grafologie, pak pøijïte v h do Mìstské knihovny. S tímto velmi zajímavým tématem nás seznámí Mgr. Lenka Broíková. Vstupné dobrovolné Sbìrný dvùr Veleín se nachází v ulici Za Humny, pod areálem Zemìdìlského drustva. Otevírací doba: Pondìlí 12:00 18:00 Støeda 12:00 18:00 Pátek 10:00 18:00 Sobota 8:00 14:00 Ve sbìrném dvoøe lze bezplatnì pøijímat tyto druhy odpadù: Pneumatiky, døevo, døevìný nábytek, objemný odpad postele, gauèe, koberce, sedaèky, lina, matrace, papír a lepenka, plasty, elezo a kovy, textil, polystyren, eternit, nebezpeèné odpady plechovky od barev, øedidel, zneèitìné hadry, olejové filtry, IPA, zpìtný odbìr elektrozaøízení, televize a monitory, drobné elektrozaøízení rádia, poèítaèe, vysavaèe, lednice, praèky, myèky, monoèlánky. Stavební odpad cihly, beton, smìs stavebního odpadu v omezeném mnoství, a to max. 1xroènì O Beton 1 m³ O Cihly 1 m³ O Tašky a keramické výrobky 1 m³ O Směsi betonu, cihel, tašek 1 m³ O Zemina a kamení 1 m³ O Vytěžená hlušina 0,5 m³ N Stavební materiály obsahující azbest 0,5 m³ O Směsné stavební a demoliční odpady 1 m³ O Zemina a kamení 0,5 m³ Kontaktní osoby: Jiøí Rùièka, místostarosta, tel.: , Pavel Peroutka, odpadový hospodáø mìsta, tel.: , Dne v tìlocviènì Z, na cvièení oddílù Cvièení pøedkolních dìtí a Veobecné gymnastika, Mikulá rozdával nadílku. Nìkomu k nadílce staèilo udìlat kotrmelec, nìkteøí museli najít jen hodnì odvahy. J. Voráèková Hodnì zdraví, pohybu a radosti do roku 2014 pøejí cvièitelky SK ASPV Veleín. Eva Veselá základy rytmické gymnastiky, posilování, kalanetika, protahovací a relaxaèní cvièení cvièení s nií intenzitou Jana Voráèková a Monika Votíková sportovní hry, cvièení na náøadí, zdravotní cvièení apod. Jana Voráèková a Monika Votíková základy atletiky, gymnastické cviky, sportovní hry, cvièení na náøadí, zdravotní cvièení, soutìe apod. Alena Prokeová zaèáteèníci, mírnì pokroèilí, pøedkoláci, mladí ákynì Alena Prokeová pokroèilí, mladí a starí ákynì a áci. Barbora Zimeková mladí a starí ákynì 5 7.prosince se v Kaplici konal Okresní pøebor muù ve stolním tenise. Nai hráèi vybojovali skvìlé umístìní: Jakub Grznárik 3. místo a Roman Vraspír 4. místo jsme poøádali ji 11.roèník Vánoèního turnaje pro dìti. Sportovní hala Jihostroje byla znovu nabitá energií a bojovným nadením. Zde jsou jména nejlepích: 1.místo Jaroslav Maek 2.místo Pavel Maek 3.místo Zuzana Tomková,

6 1.místo Jaroslav Èapek 2.místo Filip Jeøábek 3.místo Nikola Pavlíková, 1.místo Adam Krupica 2.místo Natálie Langweilová 3.místo Zuzana Krupicová. prostøílel Roman Vraspír. V jednom ohledu je oddíl opravdovým unikátem v jednom útoku spolu nastupují k zápasùm otec a synové Rytychovi a v druhém jim zdárnì sekundují otec a syn Kohoutkovi. Dohromady tito hráèi obstarali témìø polovinu vstøelených branek naeho B týmu. Nae èinnost by nebyla moná bez podpory mìsta Krásné ceny dìtem opìt vìnovala firma A.S.A. Èeské Budìjovice. Do nového roku 2014 bych chtìla popøát vem firmám a sponzorùm, kteøí nìkoho podporují, a ji na poli sportovním èi kulturním, aby byl pro nì plný pracovních úspìchù. Velmi si jejich podpory váíme a dìkujeme jim za ni. D. Javoøíková a sponzorù, kterými jsou J+K Stavebniny, Zemstav, Linde Pohony a Oriflame M.Pufferová. Za jejich neutuchající pøízeò jim dìkujeme. Zveme vechny zájemce o florbal, aby si s námi pøili zahrát v nedìli a støedu od 20:00 v hale SO Veleín. Treninky jsou vhodné i pro zaèáteèníky. Rádi mezi sebou pøivítáme nové tváøe. Za FBC Veleín Petr Vágner (tel ) Florbalisté dobøe reprezentují v kraji a pyní se republikovou raritou. Veleínský florbalový oddíl má za sebou pùlku odehrané sezony. Nae áèko, hrající nejvyí krajskou soutì, je na pátém místì prùbìné tabulky, rezerva se drí na ètvrté pozici v Jihoèeském pøeboru. Václav Písek vede tabulku kanadského bodování, na páté místo se 6

7 hrála tradiènì Patrola. Nechybìly promenády a výuka tance tentokrát Kamarádský box. Vechny pøíznivce country zveme na velký Country bál, který bude v bøeznu v Domì kultury Slávie v Èeských Budìjovicích, hraje samozøejmì Patrola. Ná Country bál plánujeme zase tradiènì v listopadu. Za irák J. Voráèková I v loòském roce 2013 jsme ke zkoukám nadále vyuívali prostory veleínského kina, Sportovní haly Jihostroje a pro letní výjezdní zkouky i sál v Mojném. Z výètu naich akcí a reprezentací mìsta, bych zaèala pøedtanèením na Farním bále, Plesu zpìvákù a muzikantù, Hasièském bále hasièù ze Záluí, Obecním bále v Mojném, vystoupení v Nesmìni, na Èernické stodole a na oslavách 750. let zaloení Kájova a Kamenného Újezda. V rámci akce Ukliïme svìt jsme vykonali i obì brigády. Bøeznovou výukou country tancù pro veøejnost jsme oslovili jeden pár, který se stal i nadále naím párem. Jednou z akcí, kterou jsme letos absolvovali poprvé, bylo cyklisticko turisticko taneèní soustøedìní s rodinnými pøísluníky, které probìhlo nedaleko Staòkovského rybníka u Chlumu u Tøebonì. Kdo si poèká, ten se doèká a tak ani tradièní splutí Vltavy jsme nevynechali. Po zruení èervnového termínu z dùvodù povodní, jsme si poèkali na krásný záøijový víkend a mùeme øíci, e po nìkolika letech nám voda vyla. Pak u vrcholily pøípravy na ná Country bál konaný U Zlaté podkovy. V programu letoního bálu jsme vyuili umìní lasování jednoho z naich èlenù a uspoøádali soutì v lasování. Dále jsme si pozvali oblíbené dìti ze Z Malonty s taneèním vystoupením a hudebním vystoupením skupiny, která si øíká Zase pozdì. irák vystupoval s obnoveným Jianským rokem a sestavou dvou nových tancù HEY a estka. K poslechu a tanci nám Váení pøátelé cestování, toulání, dálek vábení... ale i dobrého posezení u zajímavých promítání z rùzných koutù naí zemìkoule! Stejnì jako v loòském roce Vás v tento èas oslovuji a zvu na cestovatelská promítání, se kterými pøijídíme opakovanì v mìsících leden bøezen do mìst i obcí, abychom Vám s mými hosty profesionálními prùvodci, cestovateli, novináøi a fotografy i pøíleitostnými dobrodruhy zpøíjemnili zimní veèery touláním po naí planetì pøi poutavých i zábavných povídání za doprovodu originálních fotoshow. Nenechte si ujít jistì atraktivní program a radìji si hned poznaète do kalendáøù: SRÍ LANKA PØES MOSKVU A PETROHRAD NA SOLOVECKÉ OSTROVY POU DO SANTIAGA DE COMPOSTELA Jaroslav ZEMAN, turistický prùvodce Novì nás naleznete i na facebooku (KIC MÌSTA VELEÍN, jsou tam i fotogalerie ) Pøíjem inzerce a pøíspìvkù do Veleínského zpravodaje: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, budova kina, tel: e mail: ( ceník a podmínky inzerce na pod odkazem zpravodaj ) Turistický servis mikroregionu Pomalí: Kavárna JAKUB rezervace míst: (Petra Øíhová) Kinokavárna RELAX rezervace míst: ( Maryna Synytská ) Monost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù 3D Kino Veleín rezervace vstupenek online: Tel ( kanceláø v budovì kina ) ( monost rezervace max. 4 vstupenek z jednoho poèítaèe ) Rezervace dalích prostor na pøednáky a kolení salonek s interaktivní tabulí ( budova kina ) sál kina se stolovou úpravou a nejmodernìjí promítací technikou, i stolová úprava výstavní galerie JAKUB monost poøádání komornìjích pøednáek ( øadová i stolová úprava) s promítacím zaøízením Kontakt: Hana Rùièková ( ) Jaroslav Bartizal ( ) 7

8 8

9 9

èíslo 12 2013 výtisk zdarma

èíslo 12 2013 výtisk zdarma èíslo 12 2013 výtisk zdarma Do konce roku zbývá jetì celý mìsíc, ale pro zastupitele je ve znamení bilancování, ale hlavnì pøíprav roku nového. Proto se zvolení zástupci setkají pøi bìné práci ve výborech,

Více

v Krumlovské ulici Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav

v Krumlovské ulici Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav (rozpoèet daný tabulkami 40 mil. Kè., dotace 9 mil. Kè), na 4. etapu regenerace sídlitì Na Vrích Nad Cihelnou (náklad 5,7 mil. Kè, dotace

Více

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Prosinec 2012. Váení spoluobèané,

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Prosinec 2012. Váení spoluobèané, Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Prosinec 2012 Váení spoluobèané, nastala doba adventu, doba oèekávání a pøíprav na vánoèní svátky a konec roku. Abyste tuto dobu proili co nejlépe,

Více

Èíslo 1-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 1-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 1-2010 VÝTISK ZDARMA I když se finanèní pøedpovìdi na rok 2010 rùzní, nìkteøí odborníci hovoøí o pokraèující ekonomické recesi, jiní pøedpovídají její ukonèení nebo alespoò zastavení pádu, zastupitelstvo

Více

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR MASKOT registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR Úvod Vítáme Vás v èasopisu Maskot speciál. V tomto roce si budete moci

Více

budou poskytovat levnìjí teplo a výraznì pøispìjí k ochranì ivotního prostøedí.

budou poskytovat levnìjí teplo a výraznì pøispìjí k ochranì ivotního prostøedí. K denním povinnostem starosty mìsta neodmyslitelnì patøí øeit nejrùznìjí problémy. Nìkteré vìci se dají vyøeit témìø ihned, jiné se musejí projednat opakovanì. U jednìch je výsledek jasný, u druhých ne.

Více

èíslo 3 2013 výtisk zdarma

èíslo 3 2013 výtisk zdarma èíslo 3 2013 výtisk zdarma V bøeznovém úvodníku bych rád pøipomnìl, jinému objasnil a dalímu podal úvod do hlavní èásti samostatné pùsobnosti mìsta hospodaøení s majetkem. Zákon ukládá obcím povinnost

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - listopad 2015 Fotografie - Podzim v poodøí Rybník Kotvice Foto: Radomír Volek 2005 informace z obecního úøadu Kotlíková dotace Èeská republika se dlouhodobì potýká

Více

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - prosinec 2015 informace z obecního úøadu PF 2016 Zpráva o èinnosti obecního úøadu v mìsíci listopad Váení spoluobèané, Není to tak dávno, co se konaly volby do

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

èíslo 10 2012 výtisk zdarma

èíslo 10 2012 výtisk zdarma èíslo 10 2012 výtisk zdarma Ano, tento výrok, aèkoliv zní paradoxnì, odráí skuteèný stav mé mysli. Na posledním jednání zastupitelstva byla vìtinou devíti hlasy schválena výstavba otevøeného koupalitì

Více

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Váení spoluobèané,

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Váení spoluobèané, Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Èervenec 2015 Váení spoluobèané, konec kolního roku a poèátek prázdnin je pro dìti kadoroènì významná událost. Jen pro rodièe a prarodièe je

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna 25.6. Žáková Dominika 1.B Zážitková pedagogika s psychologií 105 Tichá Ester 2.C Zážitková pedagogika s psychologií Kirčevová Karolína 2.C Zážitková pedagogika

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Více informací na plakátech k akcím.

Více informací na plakátech k akcím. Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Prosinec 2013 Více informací na plakátech k akcím. Váení spoluobèané, rok se nám nachýlil ke svému konci a je dobré se ohlédnout, jak vlastnì

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007081 Název školy: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162 Zkušební místo: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle

Více

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Váení spoluobèané,

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Váení spoluobèané, Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Kvìten 2015 Váení spoluobèané, jsme na poèátku jednoho z nejkrásnìjích mìsícù v roce, kdy ve krásnì rozkvétá, zelená se, slunce pøidává na své

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Jesenické dožínky 1.9.

Jesenické dožínky 1.9. Jesenické dožínky 1.9. Letos se konal již 9. ročník Jesenických dožínek, které společně pořádá Obec Bělá pod Pradědem, Zemědělské družstvo Jeseník a Okresní agrární komora Jeseník. Dožínkový průvod vyšel

Více

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3 POPOVICE Místní zpravodaj č. 3 Z Á Ř Í 2 0 1 0 Milí spoluobčané! Vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám, mi dovolte, abych zrekapituloval práci zastupitelstva za období let 2006-2010. 1) Byl dokončen

Více

III. kolo Pražského poháru

III. kolo Pražského poháru 1 29 Veselý Výlet STF -+- -+- -+- -+- 0+0 1:24:25,3 +0,0 29-1 Tryznová Zuzana -+- -+- -+- -+- 0+0 14:47,7 2 +25,7 14:47,7 2 +25,7 29-2 Tryznová Zuzana -+- -+- -+- -+- 0+0 15:33,6 3 +46,4 30:21,3 1 +0,0

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

MAS Blaník Místní akční skupiny Blaník č. 7/2015

MAS Blaník Místní akční skupiny Blaník č. 7/2015 Slovo úvodem Vážené čtenářky a vážení čtenáři, posouváme se v MAS do druhého volebního období a s tím souvisí naše neustálé přemýšlení o roli MAS v regionu. Už víme, že nejspíše v létě budeme podávat konečně

Více

R A N Ž Á D A roèník 4, èíslo 3

R A N Ž Á D A roèník 4, èíslo 3 R A N Ž Á D A roèník 4, èíslo 3 Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: listopad 2009 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Vyrazili jsme za Pražská humna Poèasí nám celkem velmi a celý pochod

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

Svìcení nového hasièského praporu v kostele sv. Jakuba Vìtího pøi pøíleitosti oslav 135. výroèí zaloení hasièského sboru v Beneovì nad Èernou.

Svìcení nového hasièského praporu v kostele sv. Jakuba Vìtího pøi pøíleitosti oslav 135. výroèí zaloení hasièského sboru v Beneovì nad Èernou. Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Záøí 2015 Svìcení nového hasièského praporu v kostele sv. Jakuba Vìtího pøi pøíleitosti oslav 135. výroèí zaloení hasièského sboru v Beneovì

Více

Výsledky 23. ročníku Mikulášského běhu

Výsledky 23. ročníku Mikulášského běhu Výsledky 23. ročníku Mikulášského běhu I. třída - trať 250m Závod proběhl 3.12.2013 v okolí ZŠ Dobiášova 1 Klementová Veronika 2006 ZŠ Dobiášova 1:00 2 Zelinková Veronika 2006 ZŠ Dobiášova 1:01 3 Wachtwitzová

Více

Upozornění majitelům psů

Upozornění majitelům psů občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Stř. Lhota a Sedlo 2/2011 2. dubna se konečně zaplnilo osiřelé hnízdo na obchodě čapí rodinkou. Zatím je tam jenom táta s mámou, ale mají se čile k světu, tak už

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky Výsledky Kulatého desetiboje 2008 - jednotlivci Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX Basket Fotbal Tenis Florbal Lacrosse Kuličky Golf Kuželky Petan. Ciky 1. Natálie Hudousková 8 4 10 4 10 0 0 1 2 6 45 2.

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín Třída: 5.A Bartoň Martin, 5. A Čmelová Klára, 5. A Bílá Marcela, 5. A Kohl Štěpán, 5. A Fraňková Romana, 5. A Třída: 5.A Kuchaříková Klára, 5. A Svobodová Simona, 5. A Zaplatilová Eva, 5. A Mička Filip,

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru:

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru: Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŢKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2004 odesláno 163 vánočních pozdravů Vánočního koncertu STONOŢKY v praţské Lucerně

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

ØÍJEN 2013 - ÈÍSLO 5. Koncert Vánoèní zastavení str. 17. Podzimní úklid str. 3. Objednávky vánoèních stromkù str. 5. Vánoèní trhy str.

ØÍJEN 2013 - ÈÍSLO 5. Koncert Vánoèní zastavení str. 17. Podzimní úklid str. 3. Objednávky vánoèních stromkù str. 5. Vánoèní trhy str. ØÍJEN 2013 - ÈÍSLO 5 Podzimní úklid str. 3 Objednávky vánoèních stromkù str. 5 Koncert Vánoèní zastavení str. 17 Vánoèní trhy str. 18 Pøivítání prvòákù v obøadní síni obecního úøadu Obsah Podzimní úklid,

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

FANDA ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ

FANDA ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ K UPTE SI NA PAMÁTKU trièka, památeèní vlajeèky, odznaky k výroèí 70 let SK Èernolice možno získat v klubovnì FANDA ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ Podìkování patøí všem pøíznivcùm a fanouškùm sportovního

Více

Oslava Dne matek probìhne na sále hotelu Èerná v pátek 16. kvìtna od 15.00hod.

Oslava Dne matek probìhne na sále hotelu Èerná v pátek 16. kvìtna od 15.00hod. Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Kvìten 2014 Více informací na plakátech k akcím. Obec Benov nad Èernou zve srdeènì vechny maminky, babièky, tetièky k oslavì jejich svátku. vás

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Uudělení Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová

Více

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Obecní zpravodaj č. 2/2010

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

R A N Ž Á D A. Na Stínové noènírnì tanèily stíny. Jak se trénuje pamì. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Na Stínové noènírnì tanèily stíny. Jak se trénuje pamì. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2015 roèník 9, èíslo 6 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Na Stínové noènírnì tanèily stíny Cyklus noèníren je série akcí

Více

Novosedelský zpravodaj

Novosedelský zpravodaj Novosedelský zpravodaj www.nove-sedlo.cz leden 2014 císlo 1 rocník IV. ážení spoluobèané, i v letošním roce se mùžete tìšit Vna nová vydání Novosedelského zpravodaje, kde Vás budeme informovat o dìní a

Více

Juříková Daniela 1.B PEL Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Spáčilová Valentina 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Víchová Adéla 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Černá

Více

Únor 2013. Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Únor 2013. Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Únor 2013 Zápis budoucích prvòáèkù probìhl v Z Beneov n.è v pátek 25.ledna. Ve spolupráci s DDM Èeský Krumlov poboèka Kaplice pro Vás pøipravujeme

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele Ověřovatelé zápisu: Ing. Lenka Šípková, Jaroslav Bartizal Zapisovatel: Radka Šímová

2. Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele Ověřovatelé zápisu: Ing. Lenka Šípková, Jaroslav Bartizal Zapisovatel: Radka Šímová Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 18. 4. 2011 Přítomen: Jaroslav Bartizal, Mgr. Danuše Grillová, Bořivoj Havlíček, Ing. Vladimír Jantač, Mgr. Josef Klíma, Zuzana

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

DUBEN 2016. Plánované akce. Uzávěrka příštího čísla 25. 4. 2016. Muzikál Ať žijí duchové. Oslavy 760 let vzniku obce, setkání rodáků

DUBEN 2016. Plánované akce. Uzávěrka příštího čísla 25. 4. 2016. Muzikál Ať žijí duchové. Oslavy 760 let vzniku obce, setkání rodáků DUBEN 2016 Dlouhá Ves 24, 582 22 Přibyslav, tel.: 724 539 255, www.dlouhaves.cz, e-mail: podatelna@dlouhaves.cz, IČO: 00267309, Evidenční číslo listů: MKČR E 20096 Plánované akce 30. 4. 2016 7. 5. 2016

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2006 / 2007. MOZAIKOVNÍK školní rok 2006 / 2007. ZŠ Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2006 / 2007. MOZAIKOVNÍK školní rok 2006 / 2007. ZŠ Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou ZŠ Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou GSM: 739 007 826 e-mail: info@zsmozaika.info web: www.zsmozaika.info - 12 - ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2006/2007 Zahájení školního roku: 4. září

Více

Mistrovství!R družstev 2010 Olomouc 17. a 18. 04. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Mistrovství!R družstev 2010 Olomouc 17. a 18. 04. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ 1. Christovová Zuzana 92 Slovensko 0:20.14 827 25 2. Pohlová Barbora 92 Slovensko 0:21.34. 724 22 3. Veselková Karolína 91 N.Ji!ín 0:21.52 710 20 4. Mro!ková Monika 90 Praha

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Základní škola a Mateřská škola Střelice je právním subjektem zřízeným Obcí Střelice. Zahrnuje tyto součásti: Základní škola ulice

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009 Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov občanské sdružení Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu naší organizace za rok 2009.

Více

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA POØÍÈSKÝ ZPRAVODAJ OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA ÈÍSLO 3 ROÈNÍK XXI. ZÁØÍ 2015 MAGICKÁ ESA Obec a kulturní komise Poøíèí u Litomyšle srdeènì zvou na zájezd do Divadla kouzel Pavla

Více

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 LEDEN 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2013 Náměstí Míru, začátek v 17.00 hodin. 15. ledna

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Ohlédnutí za uplynulými ročníky

Ohlédnutí za uplynulými ročníky P o t ř e t í Hylváty jsou částí města Ústí nad Orlicí od roku 1924. Historicky byly součástí lanšperského panství, později lanšperského velkostatku lanškrounského panství. Obcí se staly po roce 1850 a

Více

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informační list městyse Pavlíkov 2/2015. Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informační list městyse Pavlíkov 2/2015. Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře PAVLÍKOVSKÁ RADNICE Informační list městyse Pavlíkov 2/2015 Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře Informace z jednání zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Zastupitelstvo zasedalo 25. 3. 2015, 29. 4.

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY 2011-2. KOLO - DÍVKY 2002 Český Krumlov 17.4.2011

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY 2011-2. KOLO - DÍVKY 2002 Český Krumlov 17.4.2011 PŘÍPRAVKY 2011-2. KOLO - DÍVKY 2002 Český Krumlov 17.4.2011 1.Zemková Eliška (Sokol Doubravka), 7:1 (84:37) 21 b. (1) Márová Adéla (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:0 11:1); (2) Cibulková Eva (SKB Český

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

Město Touškov Tlumačov

Město Touškov Tlumačov TJ SOKOL MĚSTO TOUŠKOV Sportovní zpravodaj 31.8.2014 Cena zpravodaje 30 Kč Vážení fotbaloví fanoušci, Vítáme Vás na prvním mistrovském zápase v nové sezóně 2014/2015 v domácím prostředí. Po nevydařené

Více

Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra

Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra 17.číslo Zpravodaj Duben 2015 Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra Kulturní program na měsíc květen:

Více

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci 1. týden 1.12.2012 Angelus Sammael Shikutokachika Kr Termohrnek 1.12.2012 Alice Kochmanová Termohrnek 1.12.2012 Milena Smolařová Gliss Kur Marakesh oil kondicionér

Více

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Prosinec 2014 Váení spoluobèané, nastal èas adventu a to znamená, e je to èas oèekávání. Pro mnohé je advent dobou horeènatého uklízení, shánìní

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Do CPD Šipka pøijel Martin na bílém koni. Pùlnoèní cirkus letos opìt zavítal do Prahy

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Do CPD Šipka pøijel Martin na bílém koni. Pùlnoèní cirkus letos opìt zavítal do Prahy R N Ž Á D Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁL; Praha 8 - Kobylisy, ohnice roèník, èíslo vyšlo: prosinec 00 O S E D Ì L O Z J Í M V É H O Do PD Šipka pøijel Martin na bílém koni Zábavné pùldne pro dìti

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 12. a Èuníkù, stejnì jako všichni vedoucí, si krásný týden náležitì užili a domù se vrátili ve zdraví, plní zážitkù a vzpomínek. Po prázdninách se mladí hasièi zase sejdou

Více

Petr Salát třetím otcem v týmu. Má dceru Adélu

Petr Salát třetím otcem v týmu. Má dceru Adélu Petr Salát třetím otcem v týmu. Má dceru Adélu Tinky.cz Game: Dnes předáme mercedes Podpisová karta uvnitř zápasový program 14. kolo Tipsport Superligy Technology Florbal MB vs. 1. SC Vítkovice Oxdog 15.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

1. V!EOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJ" POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2011. 1.1. Kontaktní osoby:

1. V!EOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2011. 1.1. Kontaktní osoby: 2 1. V!EOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJ" POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2011 1.1. Kontaktní osoby: 1.1.1.Generální partner poháru E.ON Junior Cup 2011 Generálním partnerem projektu je energetická spole!nost E.ON. 1.1.2.Po!adatel

Více

Týden otevřených dveří v Mateřském klubu při DDM-SVČ Junior Chotěboř datum začátku akce: 28.02.2011 datum ukončení akce: 04.03.2011 stručný popis akce: ukázka kroužků, vstup zdarma PO 9:15-9:30 hod. Hudební

Více

Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015

Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015 Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015 Hodnotící zprávu předkládá DDM Dům dětí a mládeže IČO: 00857751 Školní 95 IZO: 102730105 Jaroměř-Josefov 551 02 Zřizovatel: Ředitel: Město Jaroměř Nám.ČSA 16 Jaroměř

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1.KOLA

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1.KOLA Jihomoravský lyžařský pohár VIII.ročník ČÍSLO ZÁVODU: ŘEDITEL ZÁVODU Roman Keznikl TD HLAVNÍ ČASOMĚŘIČ Ivo Podešť 1.KOLO STAVITEL TRATI JMLP14_04 SKI KLUB Junior Brno 08.02.2014 2.KOLO BRANEK 20 20 PODMÍNKY

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2006/2007 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Ladislav ZIBURA 7. místo v okresním

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

XLVI. North Bohemia 2015 17. října 2015

XLVI. North Bohemia 2015 17. října 2015 KATA mladší žáci (6-9 let) 1. Šťáhlavský Ondřej 2. Lácha Martin. Šmejkal Adam. Florek Jakub 5. Klemák Jakub 5. Jansa Matyáš 7. Bednář Jan 7. Luc Adrian XLVI. North Bohemia 2015 17. října 2015 Ústí nad

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí 2016 ÚNOR 1. 29. 2 Krása zvířat výstava Michaely Burdové, Romantická krajina ve fotografii výstava Jiřího Valíčka a Jany Černoškové, 16. 2. Zahájení jarních kurzů

Více

Písecký zpravodaj Září 2014

Písecký zpravodaj Září 2014 Písecký zpravodaj Září 2014 TRADIČNÍ ZÁJEZD Obec i letos pořáda tradiční zájezd pro naše důchodce Kde? na jižní Moravu Kdy? 27.09.2014 Co navštívíme? - 10,30 hod. obhlídka bývalé podzimní továrny na výrobu

Více

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007 Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov občanské sdruţení Výroční zpráva 2007 Úvodní slovo Váţení přátelé, kolegové a spolupracovníci, v roce 2007 došlo v činnosti střediska k zásadní změně, a to k transformaci

Více

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 Obsah Sportovní... 2 Přírodní vědy... 11 Společenské vědy... 15 Ostatní... 17 Pro přesun klikněte na požadovanou kategorii. Sportovní 14.10.2014 2.místo, kraj Přespolní běh

Více

Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24

Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24 Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24 1. Bartková Kristýna 2. Blechová Tereza 3. Bouček Vojtěch 4. Černíková Aneta 5. Černovská Kristýna 6. Fryč Dominik 7. Grusová Aneta 8. Hai Jonatan

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více