a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ Vy izuje: Mgr. Marcela Poštulková Pracovišt : Telefon: Fax: Datum: ur eno dodavatel m, kterým byly poskytnuty zadávací podmínky Dodate né informace I. k zadávacím podmínkám ve ejné zakázky s názvem Poskytnutí st edn dobého revolvingového úv ru SMO do výše 150 mil. K Dne obdržel zadavatel žádost o dodate né informace k zadávacím podmínkám ve ejné zakázky s názvem Poskytnutí st edn dobého revolvingového úv ru SMO do výše 150 mil. K, zadávané ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále zákon ). V souladu s ust. 49 zákona a zadávacími podmínkami na tento dotaz odpovídáme, dodate né informace zasíláme všem osloveným zájemc m a uve ej ujeme je profilu zadavatele pro všechny potenciální uchaze e. Dotaz. 1: Z jakého d vodu je požadována možnost prodloužení erpání revolvingového úv ru do , když ú elem úv ru je p edfinancování projekt statutárního m sta Opavy zrealizovaných a proplacených do konce roku 2015? Vzhledem k ú elu úv ru by k erpání v roce 2016 nem lo docházet. Prosíme o vysv tlení. Prioritn p edpokládáme s proplacením realizovaných projekt do z d vodu, že projekty jsou z projektového období , jejich ukon ení a zaplacení uznatelných výdaj pro získání maximální výše dotace má být provedeno do konce roku 2015 s tím, že po posouzení budou dotace poskytnuty následn v roce Nelze však vylou it, že projekt ukon en do námi p edpokládaného termínu nebude a bude nutné jej zafinancovat i po tomto datu (tyto výdaje budou však posuzovány jako neuznatelné). Tyto p ípadné zvýšené neuznatelné náklady bude muset m sto v rámci svého rozpo tu roku 2016 sanovat, nejpozd ji ke splatnosti úv ru. Druhotným d vodem je skute nost, že p ípadné jiné projekty dle ZD lánek i) by mohlo p edfinancovat z poptávaného úv ru a ukon ení tohoto projektu by nemuselo být vázáno k datu (nap. z výzev nového programového období ). Ú ední hodiny: PO: , ÚT: zav eno, ST: , T: , PÁ: I : , DI : CZ ,.ú.: /0800 (výdajový),.ú.: /0800 (p íjmový)

2 Dotaz. 2: Z d vodu jednotného a transparentního zp sobu výpo tu nabídkové ceny prosíme o up esn ní o ekávaného data podpisu smlouvy o úv ru, ze kterého budou všichni uchaze i vycházet p i výpo tu nabídkové ceny. P ípadný poplatek za rezervaci zdroj je standardn ú tován z nevy erpaného objemu od data podpisu smlouvy o úv ru. Pro modelový p ípad m že být pro zjednodušení shodné datum prvního erpání úv ru s datem podpisu smlouvy o úv ru. O ekávaný datum podpisu smlouvy Dotaz. 3: Prosíme o potvrzení, zdali projekty uvedené v p íloze. 5 ZD, na jejichž p edfinancování dotací má být využit poptávaný revolvingový úv r, jsou realizovány v souladu s plánovaným finan ním rozpo tem a asovým harmonogramem. Projekty, uvedené v p íloze. 5 ZD byly schváleny k realizaci Zastupitelstvem Statutárního m sta Opavy pod podmínkou, že k t mto projekt m bude možné obdržet dotaci. Dotaz. 4: V lánku 3.4 ZD v bodech 6 a 8 jsou uvedeny podklady, které mohou být požadovány pro spln ní podmínky erpání úv ru, což je z pohledu bankovních zvyklostí velmi omezené. a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? b) Je možné z d vodu ošet ení p ípadných rizik jak na stran zadavatele, tak na stran uchaze e souvisejících s ú elovostí a objemem erpání úv ru na jednotlivé projekty požadovat jako podmínku prvního erpání na daný projekt p edložení dokumentu prokazujícího finální schválení dotace (nap. rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouvu o poskytnutí dotace apod.), nikoliv tedy až po erpání úv ru? a) ANO, smlouvu o dílo lze požadovat jako podmínku pro první erpání úv ru. b) NE, termín realizace projekt je velmi krátký, s ohledem na požadavek ukon ení a zaplacení do je nutné zahájit jejich realizaci v co nejkratším možném termínu. A z mnoha praktických zkušeností v minulosti víme, že rozhodnutí / smlouva o poskytnutí dotace je k dispozici po zahájení akce a nutnosti prvních úhrad faktur (mnohdy s n kolikam sí ním zpožd ním). Dotaz. 5: Dle bodu 3.4. odst. 4 písm. j) m že být ú elem úv ru také refinancování projekt. Prosíme tímto o up esn ní: a) je refinancováním projekt myšleno pouze refinancování již uhrazených vlastních zdroj pln krytých dosud nep ijatými dotacemi? b) do jak dlouhého data v minulosti vynaložených vlastních zdroj se požadavek na refinancování vztahuje? Ú ední hodiny: PO: , ÚT: zav eno, ST: , T: , PÁ: z 6

3 a) Refinancováním projekt je myšleno refinancování externích zdroj, které byly poskytnuty na základ stávající Smlouvy o úv ru (splatná k ) mezi SMO a SOB a.s. z roku 2014 a z t chto zdroj by byly financovány akce, uvedené v nabídce z d vodu, že do doby prvního erpání nebyla ješt uzav ena nová (sout žená) Smlouva o úv ru. b) Refinancování externích zdroj, vynaložených v roce viz odpov 5) a). Dotaz. 6: Zadavatel dle bodu 14.3 zadávací dokumentace nep ipouští požadavek na p evedení platebního styku do jiného bankovního ústavu. Pro vyhnutí se pochybnostem žádáme o up esn ní, jestli m že uchaze požadovat v souladu s l. 3.4 bodem 10) a bodem 16) zadávací dokumentace sm ování p ijatých dotací, které jsou p edfinancovány z poptávaného úv ru, p ímo na ú et zadavatele vedený u uchaze e. ANO, uchaze m že požadovat sm rování p ijatých dotací, které jsou p edfinancovány z poptávaného úv ru na ú et zadavatele vedený u uchaze e. Výjimkou jsou finance, které musí poskytovatel poukázat na ú et zadavatele, vedený u NB. Tyto prost edky budou následn po p ijetí p evedeny na ú et zadavatele, vedeného u uchaze e. Dotaz. 7: Žádáme o up esn ní požadavku dle l. 4.6 zadávací dokumentace: vzhledem k tomu, že nabídková cena má být vyjád ena v K a kalkulována na základ modelového p íkladu, žádáme o potvrzení, zda p ipouštíte p ekro ení nabídkové ceny v p ípad odchylek od p edpokládaných termín erpání úv ru, z nichž banka vychází p i kalkulaci nabídkové ceny. Zadavatel p ipouští p ekro ení nabídkové ceny v p ípad odchylek od termín erpání a finan ního objemu úv ru, uvedených v modelovém p íkladu. V lánku 4.3 zadávací dokumentace je uvedeno, že se jedná o modelový p íklad pro výpo et nabídkové ceny a skute né erpání bude dle p ijatých faktur. Skute nou cenu bude ovliv ovat rovn ž i aktuální výše sazby 3M PRIBOR. Dotaz. 8: Žádáme o sd lení, zda je skute n zapot ebí p edkládat dle. 8.9 zadávací dokumentace prohlášení, z n hož vyplývá, že je uchaze vázán celým obsahem nabídky po celou dobu b hu zadávací lh ty, když toto prohlášení již zákon o ve ejných zakázkách v platném zn ní nevyžaduje? NE, požadavek na uvedené prohlášení z stal v zadávací dokumentaci administrativním nedopat ením. Uchaze i nejsou povinni toto prohlášení ve svých nabídkách dokládat. Délku zadávací lh ty stanovuje zadavatel v souladu se zákonem o ve ejných zakázkách, p i emž je tato pro uchaze e závazná. Dotaz. 9: Žádáme o vysv tlení požadavku na plnou moc k ov ování skute ností, uvedených v nabídce, jak je uvedeno l zadávací dokumentace. Veškeré údaje v nabídce uvádí uchaze, v i n muž není zapot ebí žádného takového zmocn ní. V rámci kvalifikace (technické kvalifika ní p edpoklady) jsou Ú ední hodiny: PO: , ÚT: zav eno, ST: , T: , PÁ: z 6

4 uvád ny významné služby poskytnuté uchaze em t etím osobám, ale ani k ov ování údaj u t chto t etích osob není zapot ebí zmocn ní ud lené uchaze em. Zadavatel si uv domuje, že má právo ov ovat údaje obsažené v nabídkách i bez této plné moci. Nicmén pokládá za vhodné tuto plnou moc mít a p ipravit tak uchaze e na to, že jejich nabídka m že být (s jejich souhlasem) prov ována. Dotaz. 10: Prosíme o up esn ní zadávací lh ty, ve výzv v bod 1.7 je uvedeno 160 kalendá ních dní, v ZD v bod 15.3 je uvedeno 90 kalendá ních dní. Administrativním nedopat ením opravdu vznikl nesoulad mezi t mito dv ma ástmi dokumentace. Zadavatel up es uje, že platí zadávací lh ta uvedená v Písemné výzv k podání nabídek a prokázání kvalifikace tedy 160 kalendá ních dn. Bod 15.3 Zadávací dokumentace se tedy nahrazuje textem Ve ejný zadavatel stanovuje délku zadávací lh ty ( 43), a to do 160 kalendá ních dn od data pro podání nabídek. Po tuto dobu jsou uchaze i vázáni celým obsahem nabídky. Dotaz. 11: V p íloze. 4 ZD (modelový p íklad pro výpo et nabídkové ceny) je chybn uvedena délka trvání nevy erpaného úv ru RVG úv ru v objemu K od do S odkazem na p edpokládaný objem erpání a splácení uvedený v tabulce výše by nevy erpaný objem RVG úv ru v objemu K m l být od do Prosíme o opravu. V lánku 2 zadávací dokumentace je uvedeno, že erpání úv ru bude od podpisu smlouvy (7/2015) do , p ípadn na žádost zadavatele do Od tohoto termínu již nebude muset banka rezervovat zdroje, proto je uvedeno datum rezervace do Dotaz. 12: Prosíme o zaslání p ehledu o dlouhodobých závazcích k (nejvýznamn jších, nap. ve struktu e: výše závazku, z jakého titulu, za kým, frekvence splácení a výše splátek, splatnosti). Stavy k datu : závazek za S a.s. - úv r ve výši 300 mil. K, z statek jistiny ,00, splatnost 2015, splátky ,00 K kvartáln závazek za S a.s. úv r ve výši 400 mil. K, z statek jistiny ,15 K, splatnost 2022, splátky ,00 K kvartáln do , ,00 K kvartáln od závazek za S a.s. úv r do výše 23,4 mil. K, z statek jistiny ,95 K, splatnost 2016, splátky ,00 K kvartáln závazek za CSOB a.s. úv r do výše 280 mil. K, z statek jistiny ,40 K, splatnost 2024, splátky ,00 K kvartáln od závazek za SOB a.s. úv r do výše 100 mil. K, z statek jistiny ,40, splatnost výše uvedené informace jsou uvedeny v p íloze. 8 k ZD závazek za MVV Energie (postupitel SOB a.s.) smlouva o dílo na poskytnutí služeb se zaru eným výsledkem (energetické úspory), z statek závazku ,00 K, splatnost , splátky ,24 K m sí n Ú ední hodiny: PO: , ÚT: zav eno, ST: , T: , PÁ: z 6

5 závazek za HALA OPAVA a.s. kupní smlouva na movité v ci z statek závazku ,00 K, splátky m sí n ,00 K od do závazek za HALA OPAVA a.s. úhrada zhodnocení pozemk z statek závazku ,00 K, splátky ,00 K m sí n od do jedná se o vypo ádání majetkových vztah mezi m stem a spole ností HALA Opava a.s., která je 100% ovládaná m stem viz odpov ad 17) Dotaz. 13: Prosíme o zaslání p ehledu podrozvahových závazk k (nap. dodavatelské úv ry, leasing, bankovní záruky, vydaná ru itelská prohlášení nebo záruky, zástava majetku za t etí subjekty, p ípadné soudní spory), s uvedením výše závazku, frekvence splácení a výše splátek, data splatnosti, u záruk a ru itelských prohlášení v etn sd lení za koho byly vydány a jaká je pravd podobnost jejich pln ní ze strany m sta. SD R Severní obchvat východní ást ,- K, splatnost SD R Severní obchvat západní ást ,- K, splatnost Technické služby Opava technické zhodnocení koupališt, ,- K, splatnost vypo ádáním (nejd íve po dob udržitelnosti projektu), tento podrozvahový závazek má být vypo ádán zápo tem proti pohledávce SMO (snížení základního kapitálu TSO s.r.o.) Moravskoslezský kraj Smlouva o podpo e sociálních služeb v MSK ,- K, splatnost 2016 Dotaz. 14: Prosíme o zaslání aktuálního p ehledu potenciálních soudních spor, žalob, hrozeb vratek dotací, sankcí apod. v. vy íslení, popsání stavu. V rámci ú etní záv rky k a provedených inventarizací uvedená rizika nebyla evidována a k dnešnímu dni nedisponujeme žádnou informací o zm n tohoto stavu. Dotaz. 15: Prosíme o p edložení meziro ních ú etních výkaz m sta ideáln k ve struktu e FIN 2-12M, Rozvahy a Výkazu zisk ztrát ve formátu XML pop. PDF. Výkazy FIN viz p ílohy ve formátu xml. i pdf, rozvahu a výkaz zisku a ztrát sestavujeme v plném rozsahu za tvrtletí daného roku k 24.dni následujícího m síce. Dotaz. 16: Prosíme o zaslání aktuálního st edn dobého rozpo tového výhledu m sta. S ohledem na skute nost, že v listopadu roku 2014 po komunálních volbách došlo k zásadní zm n politického vedení m sta, byly i zm n ny cíle a priority, které se již projevili ve schváleném rozpo tu na rok Soust ed ní úsilí na vyrovnaný rozpo et roku 2015 neumožnilo z asových d vod a k výše uvedenému sou asn zpracovat nový rozpo tový výhled SMO s tím, že tato oblast bude ešena v 1. pololetí roku Danou problematiku má rovn ž zásadn ovlivnit nový p ipravovaný zákon o vnit ní kontrole ve Ú ední hodiny: PO: , ÚT: zav eno, ST: , T: , PÁ: z 6

6 ve ejné správ, který mimo jiných zásadních zm n p isuzuje rozpo tovým výhled m ur ité jiné funkce, než tomu bylo doposud a to v souladu s koncepcí probíhající reformy jednotného ú etnictví státu. Rozpo tový výhled je p ipravován a koncep n bude vycházet ze schváleného rozpo tu na rok Dotaz. 17: Prosíme o vy íslení hodnoty (podíl ) aktuálních majetkových ú astí ve spole nostech s ú astí m sta. Viz p íloha - cenné papíry 2014 Dotaz. 18: V p íloze. 5 p ehled projekt projekt MŠ Mnišská celkové náklady dle projektové dokumentace neodpovídají sou tu celkových investi ních zp sobilých náklad a nezp sobilých náklad prosíme o vysv tlení. D kujeme za upozorn ní na nesrovnalost, za kterou se omlouváme, a v p íloze opravená p íloha.5 ZD p ikládáme opravu. S pozdravem Ing. Martina V ntusová pov ená ízením kancelá e tajemníka Magistrátu m sta Opavy OTISK Ú EDNÍHO RAZÍTKA Po et p íloh: 4 1. Výkazy FIN 2-12 (xml) 2. Výkazy FIN 2-12 (pdf) 3. Cenné papíry 2014 (docx) 4. Opravená p íloha. 5 ZD (docx) (Zadavatel upozor uje, že pokud by se formou datové zprávy nepoda ilo odeslat p ílohy v uvedených p vodních formátech, naleznete je takto na profilu zadavatele: https://zakazky.opavacity.cz/vz ) Ú ední hodiny: PO: , ÚT: zav eno, ST: , T: , PÁ: z 6

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Osobní údaje Titul, Jméno a p íjmení: Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Klient: Ru itel/avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouv.: Rodné íslo: Rodné p íjmení: íslo OP: Datum narození:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více