STROJNICKE TABULKY. Čtvrté doplnené vydání. POMOCNÁ UČEBNICE PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMERENí. Jan Leinveber. Pavel Vávra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STROJNICKE TABULKY. Čtvrté doplnené vydání. POMOCNÁ UČEBNICE PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMERENí. Jan Leinveber. Pavel Vávra"

Transkript

1 STROJNCKE TABULKY Čtvrté doplnené vydání POMOCNÁ UČEBNCE PRO ŠKOLY TECHNCKÉHO ZAMERENí Jan Leinveber Pavel Vávra

2 r- i OBSAH ÚVOD MATEMATKA Základní matematické vztahy 2 výpočtové vztahy pro obvody a obsahyrovinnýchútvaru 4 výpočtové vztahy pro objemyapovrchy prostorových útvaru 9 VELČNY A JEDNOTKY Veličiny a jednotky (výber z ČSN) 15 Veličiny a jednotky v mechanice 26 Tabulky prevodních vztahu 27 MECHANKA Pasivní odpory - tfení 34 Pružnost a pevnost 35 Moduly pružnosti v tahu ve smyku a Poissonova čísla 35 Vzperná pevnost pfímých prutu 36 výpočtové vztahy pro plochy kvadratickémomentypolárnímomenty 39 Vetknuté nosníkya nosníky o dvou pod perách 44 Vetknuté nosníky stejné pevnosti o o o o 46 i Nosníky stejné ptnosti o dvou podpérách o o o o o o o o o o o 48 o Součinitele vzpemosti mezí1í štíhlost irepružnf vzper o o o o o o o o o o 50 Tvarový součinitel o o o o o o o o o o o 51 Vrubový soúčinitel skutečného zhuštení napétí o o o o o o o o o 52 Součinitel velikosti součástí : o o o o o o 53 Součinitel stavu povrchu součástí o o o o o o o o o o o o o o o o o o 53 Mechanické hodnoty základních konstrukčních materiálu o o o o o o o o o 54 TERMOMECHANKA Sdílení tepla o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 58 Stavební a izolační hmoty o o o o o o o o o o o o o o o o 59 Fyzikální hodnoty uvedených tuhých látek o o o o o o o o o o 60 Teplotní součinitel délkové roztažnosti tuhých látek o o o o o o o o o o 61 Fyzikální hodnoty technických plynu o o o o o o o o o o o o o 62 Fyzikální hodnoty kapalin o o o o o o o o o 63 Spaná tepla ve výhfevnosti paliv o o o o o o o o o o 63 Merné objemy prehráté vodní páry o o o o o o o o o o o o o o o o 64 Entalpie prehráté vodní páry o o o o o o o o o 65 Sytá vodní pára a voda - usporádání podie teplot o o o o o o o o o o o o o o 66 Sytá vodní pára a voda - usporádání podie tlaku o o o o o o o o 67 Vlhký vzduch pn tlaku Pa o o o o o o o o o o o o o o o o 69 TECHNCKÉ KRESLENÍ Normání délkové rozmery o o o o o o o o o o o o o 71! V

3 Technická dokumentace Grafické prvky 73 Latinská abeceda 74 Ŕecká abeceda 78 Rozmery písmen a velikosti mezer 80 Mefítka 81 Typy čar a jejich význam 82 Tloušťky čar a skupiny čar 82 Soustava tolerancí a uložení Vzorce pro základní tolerance Znázornení tolerančních polí der a hfídelu pro ruzná uložení 86 Úchylky der a hfídelu 87 Číselué hodnoty lolerancí Mezní úchylky tolerančních polí der pro jmenovité rozmery od l do 500 mm Mezní úchylky tolerančních polí hfídelu pro jmenovité rozmery od 1 do 500 mm Doporučená uložení v soustave jednotné díry pro rozmery od l do 500 mm 122 Dopoľučená uložení v soustave jednotného hfídele pro rozmery od 1 do 500 mm 123 Pfíklady uložení Základní pravidla tolerování 124 Všeobecné tolerance Tolerance tvaru a polohy Značky progeometrickétolerování 128 Pfedepisování tolerancí tvaru a polohy na výkrese 129 Zjednodušené označování tyčí a profilu 131 Označování profilu 135 Doporučené obrazové provedení značek 136 Mezní úchylky netolerovaných rozmeru 137 Tolerování délkových a úhlových rozmeru 138 Nepfedepsané geometrické tolerance Geometrické tolerování Geometrické požadavky na výrobky (GPS) 144 Označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobku Grafické značky struktury povrchu Skladba úplné grafické značky povrchu Pfíklady označování 151 Stfedící dulky Stfedící dulky se závitem a s vrcholovým úhlem 152 Zaoblení a zkosení hran 155 Zápichy Pružiny Výrobní výkresy pružin Ozubená kola moduly 158 Popisové pole 159 Seznamy položek 160 Pravidla pro kreslení výkresu ozubených kol Ŕetezová kola Rýhování pfímé 168 Vroubkování pravoúhlé a kosoúhlé 170 Jemné drážkování 170 Drážková spojení evolventní s úhlem profilu Rovnobokédrážkováníválcových hfídelus vnitfnímstfedením Tolerance der a hfídelô Válcové konce hfídelu 176 Dovolené točivé momenty pfenášené konci hfídelu 178 V

4 Značky pro kincmatickáschémata 181 Značky pro kreslení potrubí 192 Značky pro kreslení hydraulických a pneumatických schémat 201 MATERÁL Y ČÍsclné omačování a rozdelení ocelí k tvmení 208 Systém zkráceného označování ocelí 217 Systém ČÍselného označování ocelí 217 Číselné omačování a rozdčlení slitin železa na odlitky 220 Číselné označování težkých a lehkých neželezných kovu 221 Hliník a slitiny hliníku 224 Číselné označování a rozdelení plastu 230 TfÍdení a označování pryže 231 Vlastnosti a použití vybraných materiá1i\ 232 Oceli k tvárení 232 RovnovážnýdiagramFc - C 239 Závislost tvrdosti na pevnosti materiálu 241 Nástrojové matcriály 242 Slinuté karbidy 250 Druhy vlastnosti asiožení slinutých karbidô 251 Doporučené použití slinutých karbidu 252 Keramické fczné materiály 255 Supertvrdé remé materiály 256 Slitiny železa na odlitky 257 Težké neželezné kovy 260 Lehké neželezné kovy 262 Plasty 264 Vybrané vlastnosti kovových vodivých materiá1i\ 270 Ocelový a litinový odpad 271 Polotovary 274 Pásy a pruhy z ocelí thd 10 a válcované zatepla 274 Plechy tenkč z ocelí tnd 10 až 16 válcované zatepla 276 Plechy ocelové pozinkované 278 Plechy ocelové žebrované z ocelí tfíd 10 a válcované zatepla 279 Tyče kruhové válcované zatcpla normální a zvýšené pfesnosti 280 Tyče čtvercové válcované zatepla normál ní a zvýšené pfesnosti 282 Tyče ploché válcované zatepla normální a zvýšené pfesnosti 284 Široká oce! thdy 10 a válcovaná zatepla 286 Plechy tlusté z ocelí thd 10 až 16 válcované zatepla 288 Tyče prufezu rovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcované zatepla 289 Tyče prôfezu nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcovaných zatepla 291 Tyče pri\fezu [ z ocelí thd 10 a válcované zatepla 293 Tyče prufezu [PE z konstrukčních ocelí válcované zatepla 294 Tyče prufczu U z ocelí tnd lo a válcované zatepla 295 Tyče prufezu UE z ocelí tfíd () a válcované latepla 296 Tyče prufezu T l ocelí thd 10 a válcované zatcpla 297 Trubky ocelové závitové bežné 298 Trubky ocelové závitové zesílené 299 Trnbky ocelové bezešvé tváfené zatepla 300 Trubky ocelové bezešvé čtvercové tváfené latepla 302 Trubky z ocelí tfíd a 12 podélné svafované hladké 304 Tažený ocelový drát pro všeobccné účely 305 Tyče šestihranné z ocelí tfid až 16 tažené zastudena s úchylkami h a h Tyče kruhové z ocelí tfíd až 16 tažené zastudena s úchylkami hll a hl2 308 V

5 Tyče čtvercové z ocelí ttíd a 12 tažené zastudena s úchylkami hll a hl2 309 Tyče plochéz ocelí tnd a 12 taženézastudenas úchylkamihl 1 a hl2 310 Tyče čtvercové z oceli 600 tažené zastudena s úchylkami h9 na klíny a pera 312 Tyče ploché z oceli 600 tažené zastudena s úchylkami h9 pro šíiku a hll pro tloušťku na klíny a pera 313 Tenkostennéprofilyocelovéuzavrenéčtvercové 314 Tenkosténné profily ocelové uzavrené - obdélníkové 315 Tenkostenné profily ocelové uzavrené - tvaru L 316 Plechy z oceli ttídy 17 válcované zatepla 317 Plechy z ocelí tndy 19 válcované zatepla 319 Široká ocel válcovaná zateplá z ocelí tnd 12 až 16 a 19 vysoké presnosti 321 Tyče nožové symetrické z ocelí tnd a 19 válcované zatepla 323 Jmenovité rozmery pnčného prôrezu mezní úchylky a hmotnosti 323 Délky a jejich mezní úchylky 324 Tyče piilkruhové a úsečové z ocelí ttídy 19 válcované zatepla 325 Jmenovité rozmery pnčného prôrezu mezní úchylky a hmotnosti 325 Délky a jejich mezní úchylky 325 Mezní úchylky pnmosti 325 Hliník a slitiny hliníku plechy pásy a desky tváfené zatepla Hliník a slitinyhliníku - plechy pásy a desky tváfené zastudena 328 Tyče kruhovéz hliníkua slitinhliníkulisované zatepla 331 Tyče čtvercovéz hliníkua slitinhliníkulisované zatepla 332 Tyče kruhovéz hliníkua slitinhliníkutaženézastudena 333 Tyče ploché z hliníkua slitinhliníkutaženézastudena 335 Tyče šestihrannéz hliníkua slitinhliníkutaženézastudena 336 Trubkykruhovéz hliníkua slitinhliníkutaženézastudena 338 Tyče kruhovéz media slitinmeditaženézastudenas meznímiúchylkamihl2 a hll 340 Tyče plochéz media slitinmeditaženézastudenas meznímiúchylkamihb 342 Tyče Šestihrannéz media slitinmeditaženézastudenas meznímiúchylkamih 344 Trubkykruhovéz media slitinmeditaženézastudena 346 Desky z nemekčenéhopolyvinylchloridu(pvc) 348 Trubkyz nemékčenéhopolyvinylchloridu(pvc) pro tlakovápotrubí 349 Tyče z nemékčenéhopolyvinylchloridu(pvc) 351 Trubkyz polyethylenu 352 STROJNÍ SOUČÁST Závity 354 Označovánízávitô 356 Metrickézávity 357 Výbér doporučenýchmezníchúchylekso metrickéhozávitu 362 Hodnotymezníchúchylek metrickéhozávitu Uložení s vôlí 363 Šrouby 365 Metrickézávity Pfechodnáuložení 368 Metrickézávity Uloženís presahem 374 Metrické závity projemnoumechanikua optiku 375 Trubkovézávity pro spojenetésnícína závitech 378 Trubkovézávity pro spojetésnícína závitech 381 Lichobéžníkovýrovnoramennýjednochodýzávit 383 Lichobežníkovýnerovnoramennýzávit 385 Šrouby Konce šroubôs vnéjšímmetrickýmzávitemso 387 Výbehy vnéjšíhometrickéhozávitu 388 Výbéhy vnitfníhometrickéhozávitu 389 Drážky vnéjšíhometrickéhozávitu 390 Drážky vnitrníhometrickéhozávitu 391 Válcové zahloubenípro šroubyse šestihrannouhlavoua pro šestihrannématice s podložkou 392 V

6 Válcové zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou o o o o o o o o o o o o o 393 Kuželové osazené zahloubení pro zápusmé hlavy šroubu o o o o o o o o o o o o o o o o o 394 Díry pro šrouby o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 395 Prostor potrebný pro užití klíčfi na šestihrany o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 399 ffehled šroubfi a matic o o o o o o o o o o o o o o o o o o 400 Výchozí materiály pro šrouby a matice o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 403 Tolerance spojovacích součástí o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 404 Šrouby a matice s prfimery závitfi od 16 mm do 150 mm o o o o o o o o o o o o 404 Šrouby se šestihrannou hlavou s normální a redukovanou hladkou částí dríku o o o o o o o 406 Lícované šrouby s dlouhým a krátkým závitem o o o o o o o o o o o o o o o o 409 Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlave o o o o o o o o o o o o o o o o o 410 Šrouby s malou válcovou hlavou o o o o o o o o o o o o o o o o o o 412 Šrouby s válcovou hlavou o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 413 Šrouby s válcovou hlavou s vnitiním šestihranem o o o o o o o o o o o o o o o o o o 414 Šrouby s pulkulovou hlavou o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 415 Šrouby se zápustnou hlavou o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 416 Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 417 Závrtné šrouby o o o o o o o o o o o o o o o o o 418 Hloubka der pro závrtné šrouby o o o o o o o o o o o o o o o o 419 Jmenovité délky pro šrouby a závrtné šrouby o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 420 Stavecí šrouby s drážkou a s plochým koncern ČSN EN s kuželovým dfilkem ČSN EN s čípkem ČSN EN s hrotem ČSN EN o o o o o o o o o o o o 421 Šrouby do plechu se zápustnou hlavou čočkovitou o o o o o o o o o o o o o o o o 422 Šrouby do plechu s pulkulatou hlavou s ktížovou drážkou o o o o o o o o o o o o o o o o 423 Kiídlaté šrouby a matice o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 424 Matice Šestihranné matice o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 425 ffesné šestihranné matice malé o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 428 Uzavrená matice o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 428 Korunové matice o o o o o o o o o o o o o o o o o o 429 V álcové matice s drážkou o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 430 Rýhovanématice o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 431 Kruhové matice se zárezy pro upínací a stahovací pouzdra o o o o o o o o o o o o o o o o o 432 Samojistná šestihranná matice o o o o o o o o o o o o o o o o o o 434 Podložky a závlačkyo Prehled podložek o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 435 Ploché kruhové podložky se zkosením o o o o o o o o o o o o o o o o 438 Podložky pro šrouby s válcovou a pulkruhovou hlavou o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 439 Podložky se čtvercovým otvorem pro drevené konstrukce o o o o o o o o o o o o o o o o o o 440 Pružnépodložky o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 441 Pojistné podložky s nosern o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 442 Pojistné podložky s jazýčkem o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 443 Pojistné podložky a vložky k maticím upínacích pouzder o o o o o o o o o o o o o 444 Závlačky o o o o o o o o 445 Čepy kolíkya pojistné kroužky o o o o o o o 446 ~:~~ ~~a~~:y o : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : o : : : : : : : : : : : ~~ V álcové kolíky nezakalené a kalené o o o o o o o o o 450 Kuželové kolíky nezakalené o o o o o o o o o o o 451 Pružné kolíky se šterbinou o o o o o o o 452 Rýhované kolíky o o o o o o o o 453 Rýhované hreby o o o o o o o o o o o 454 Pojistné trmenové kroužky o o o o 455 o Pojistné kroužky pro hffdele o o o o o o o o o o o 456 Pojistné kroužky pro díry o o o o o o o o 458 o Nýty o o o o o o o o 460 X

7 Nýty s pulkulovou hlavou Zápustnénýty 462 Trubkové nýty 463 ~~a~ru 464 Klíny drážkové ~ Pera tčsná 466 Pera výmenná s clvema nebo jeclním pfídržným \roubem 467 Pera Woodruffova 468 Úchylky rozmerll klínu per a drážek 469 Ložiska 470 Materiály kluzných ložisck 471 Pfehlecl valivých ložisek 471 Úložné plochy pro montáž 473 Kuličková ložiskajednofaclátyp Kuličková ložiska jeclnofadá s kosoúhlým stykem typ Označovánívalivých ložisek 479 Kuličková ložiska dvoufadá typ Válečková ložiska jeclnofadá typ NV NJ NVP 481 Soudečková ložiska dvoufadá typ N 484 Označenídvoufadýchsoudečkovýchložisek 487 Kuželíková ložiskajednofadá typ 302 3m AxiáJní kuličková ložiska jednosmčrná s kosoúhlým stykem 489 Axiální válečková ložiskajednosmčrná 492 Jehlová ložiska jednofadá 494 Prehledpoužitelnostivalivých ložisek 496 Valivá ložiska dynamickáúnosnosta trvanlivost Radiální kuličková ložiska 503 Axiální kuličková ložiska 504 Racliálníválečkováložiska 508 Valivá ložiska - jmenovitá statická Tčsnční 513 únosnost 510 Kroužky kruhového prurezu pro lesnční pohyblivých a nepohyblivých části 518 Tčsnicí kroužky strojírenských šroubení s plochým tčsnčním 519 Pfehled tčsnicíchmanžetvrstvených 52 l Tesnicí kroužky ploché a čočkovité 523 Hfídelové tčsnicí kroužky 524 Zpracované silikonové pryže a jejich vlastnosti 525 Ŕemenové pfevody 527 Ŕemeny 529 Klínové remeny klasického prurezu 530 Úzké klínové femeny pro prumyslové použití 530 Ŕemenice pro klínové femeny klasických prure/u 532 výpočtové prumčryfemeneproklínové femeny 534 Výpočet pfevodu a volba velikosti klínového femene klasických prmezu 535 Výpočet pfevodu a volba velikosti klínového femene u/kého 537 Ŕemenice pro synchronní pohony 543 ~~ry 55 Svarované fetézy zkoušené krátkočlánkové kalihrované ~6 Svarované retezy zkoušené dlouhočlánkové kalibrované 556 Válečkové retézy 558 Pouzdrové retezy rychlohežné 559 Gallovy fetezy 561 Ŕetezová kola pro hnací válečkové i pouzdrové retezy 562 Lanové prevody X

8 \ l Ocelová lana šestipramenná 114 drátu 566 Ocelová lana šestipramenná 162 drátu 568 Ocelová lana šestipramenná krytý Warrington 210 drátu ~ 569 Kladkyabubny pro ocelová lana 571 Výpočet oce1ových Jan pro jeráby a zdvihadla Čelní ozubená kola se šikmými zuby 577 Kuželová Šneková Šroubová soukolí soukolí soukolí Určení ve!ikosti hrídelových spojek Zobrazování pružin 606 Šroubovité pružiny tlačné a tažné 611 Pružiny základní pojmy a výpočet Šroubovité pružiny volba základních rozmeru Šroubovité pružiny válcové tažné s predpetím s obyčejnými oky 619 Talírové pružiny a potrubí Prehled armatur a potrubí 628 Jmenovité tlaky a pracovní prettaky 635 Jmenovité svetlosti 637 Označování potrubí pode provozní tekutiny 638 Tlakové ztráty v potrubí 639 Bezešvé ocelové trubky 641 ffiruby a prírubové spoje 643 Fitinky z temperované!itiny 651 Prevody ozubenými koly 574 Hffdelové spojky Pružiny Armatury TV ÁRENÍ Výkovky 654 ODLÉV ÁNÍ Slévárenskéúkosy modelua od!itku 662 Pffdavky na obrábení ploch odlitku 663 Mezní úchylky rozmeru a tvaru odlitku pro stupeň presnosti Polomery vnitrních zaoblení od1itku ze šedé!itiny 668 SV AROV ÁNÍ A PÁJENÍ Tvary a rozmery svarových ploch 672 Označování svaru na výkresech 682 Základní značky 682 Doplňující značky 684 Ph1dady použití doplňujících značek 684 Ph1dady kombinace základních a dop1ňujících značek 685 Značenísvaru 686 Ph1dady umístení značek svaru 687 Ph1dady značení rozmeru svaru 688 Základní výpočtové vzorce pro svarové spoje 692 Dovolené napetí tupých a koutových svarových spoj U 695 Číselné značení technologií svarování a pájení 700 Druhy výrobku a príslušné metody svarování 702 Prehled obalených elektrod 703 Tavidla pro obloukové svarování pod tavidlem 718 Xl l

9 Trubičkové svarovací dráty pro obloukové svarování v ochranném plynu i s vlastní ochranou 719 Dráty pro svafování plamenem pro legované a žáropevné oceli 721 Ochranné plyny pro obloukové svafování a rezání Svafovací dráty pro metodu MG/MAG 721 Bezpečnost pri svafování 723 Pájení Mekké pájky : 726 Tvrdé pájky Tavidla pro tvrdé pájení težkých kovi! 727 Tavidla pro tvrdé pájení lehkých kovi! 728 PrehledplatnýchAWS norempro základnídruhysvafovacíchmateriáli!a technologiesvafování 728 PfehJed platných evropských norem a jej ich prevod na ČSN a jiné dosud používané normy svafovacích materiáli! OBRÁBENÍ Rozdelení materiáli! podie obrobitelnosti Piídavky na obrábení 732 Soustružení Nože s pájenými bfitovými destičkami ze slinutých karbidi! Revolverové a vyvrtávací nože s pájenými britovými destičkami ze slinutých karbidi! Soustružnické nože z nástrojové oceli rychlorezné 747 Soustružnické nože s vymenitelnými bfitovými destičkami ze slinutých karbidi! 752 Rezné podmínky pro soustružení 759 Vymenitelné bfitové destičky z SK označování 764 Hoblování a obrážení Frézování Prehled fréz z nástrojové oceli rychlorezné Prehled fréz s vymenitelnými britovými destičkami ze slinutých karbidi! Nástrčné frézy 774 Stopkové frézy Rezné podmínky pfi frézování 775 Frézování rovinných ploch válcovou frézou nástrčnou 776 Frézování rovinných ploch frézovací hlavou s bfity SK Vrtání vyhrubování vystružování zahlubování Vrtáky z rychlorezné oceli - prehled 788 Výhrubníky a výstružníky prehled 791 Záhlubníky - prehled Rezné podmínky pro vrtání vyhrubování a vystružování 792 Doporučené prilmery vrtáki! pro závity matic Vrtáky stredicí 600 tvar A Vrtáky stredicí 60 tvar B Vrtáky šroubovité s válcovou stopkou strední rada 805 Vrtáky šroubovité s válcovou stopkou se šroubovicí 40 strední rada 807 Vrtáky šroubovité s kužejovou stopkou Výstružníky strojní se zuby ve šroubovici s válcovou stopkou 808 Výstružníky nástrčné s piímými zuby Vyvrtávání 811 Závitníky prehled Závitové čelisti Závitové hlavy 819 Pfehled a značení tváfecích nástroji! na závity 820 Protahovací a protlačovací tmy Upínání protahováki! Pilové kotouče a listy na kovy ~ 825 Broušení 826 X

10 -- Brousicía rezací kotoučea telíska 826 Nástrojez pojenéhobrusiva 829 Písmennéoznačenírozmerubrousicíchmateriálu 831 Pfehledbrousicíchmateriálu 832 Pfľkladznačenľbrousicíchmateriálu 833 Značenľjakosti brousicľhonástroje 834 Bezpečnostnľfaktor 836 Zásadybezpečnostipráce a ochranyzdravpn práci 838 Bezpečnostnľznačky 839 Volbabrousicľhokotoučepodedruhubrousicľhomateriálu 840 Brousicía rezací kotouče 842 UP{NACÍ PRVKY NÁSTROJÚ A PRÍPRAVKÚ Pfehledupínacíchprvkunástroju 848 Prumerynástrojovýchdutinpro nástrojes válcovou stopkou 848 ObrobenéT-drážky 849 Kuželovitostnástrojovýchstopeka dutin 850 Pfehlednástrojovýchkuželu pro stopkyadutiny 850 Koncevretena stopkynástrojua tmu s kuželem7 : Krátkénástrojovékužele Morseovy s vyražečem 852 Kuželovéstopkyadutiny pro vrtačkovásklíčidla 853 Drážkya unašečenástrojovýchkuželu 1 : 30 pro nástrčnévýhrubnľkya výstružnľky 854 Nástrojovéčtyfhranya dutiny 855 Upľnacípouzdrastopkovýchčelnľchválcových fréz s upľnacímišroubyna upínánľválcových stopeks ploškou 856 Pfehledupľnacľchprvkupfľpravku 858 Šroubyse záfezem a s čľpkem 866 Šroubyse čtyrhrannouhlavou a čípkem 867 Šroubys kolľkovourukojetľ 868 Šroubyk otočnýmpodložkáma tfmenum 869 Rychloupľnacíšrouby 870 Vysokématicešestihrannés rovinnoua kulovoudosedacíplochoua s nákružkem 871 Rýhovanématice 872 Rychloupľnacímatice 872 Matices posuvnourukojetí 873 Kruhovépodložkys výrezem 874 Otočnépodložky 875 Otočnétfmeny 876 Pfľtlačnéoperkys dosedacírovinnouplochou 877 Šroubovérozperky 878 Pevnéoperkys válcovou hlavou 879 Operkystavitené 880 Samostavitelnéa stavitenéoperky s kolľkem 881 Podperypodupľnky 882 Stojánkyk podperámpod upľnky 883 Stfedicľvložky 883 Hvezdice 884 Zubovépodpery 885 Kfľdlatérukojeti 885 Pákys výstfednľkem 886 Sedlovéupínky 887 Pákys drážkovýmvýstrednľkem 888 Upľnkyve tvaruu 889 Plochéupínky 890 Zahnutéupínky 892 l X

11 Stredící čepy zploštelé polotovary 895 Pjišťovací kolíky polotovary 896 Čepové západky s knoftíkem Ploché západky 897 Stredící čepy válcové 898 Pevná vrtací pouzdra hladká Pevná vrtací pouzdra s nákružkem 901 Nástrčná vrtací pouzdra Doporučené prumery vrtáku pro závity matíc Rozvadeč - JVS 6809 Prepouštécí ventil LUN Membránové uzávery Zubové čerpadlo ze Druhy kfivkových mechanismu 909 Rovinné a prostorové kfívkové členy Tvary vaček 912 Grafické rešeni tangenciální vačky 914 XV

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11

ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11 ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11 SPOJENÍ NOSIČE ČEPU S RÁMEM Nosič čepu je přišroubován k rámu průchozími šrouby. Poloha čepu nemusí být přesná. Díry pro šrouby volte podle jemné šroubů a a 1 b b 1 1 M 5 4 30

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

VY_32_INOVACE_C 08 01

VY_32_INOVACE_C 08 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G N

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

kapitola 83 - tabulková část

kapitola 83 - tabulková část 8300 00 00 00/80 RŮZNÉ VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ 8301 00 00 00/80 Visací zámky a zámky (na klíč, na kombinaci nebo elektricky ovládané), z obecných kovů; závěry a závěrové rámy, se zabudovanými zámky, z

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB při SŠSSaD, Truhlářská 3/360, 460 01 Liberec II příspěvková organizace Kontaktní adresa:

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Katalogový sešit 8445.1/4 -- 64 ISORIA 16 Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Použití Uzavírací a regulační

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 41-45 - L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Třída: MZ2A Období: jaro 2015 Profilová část maturitní zkoušky

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

www.hobes.cz PŘEHLED SORTIMENTU ZÁMKŮ DO DVEŘÍ A PROTIPLECHŮ Nahlédněte do světa zámků

www.hobes.cz PŘEHLED SORTIMENTU ZÁMKŮ DO DVEŘÍ A PROTIPLECHŮ Nahlédněte do světa zámků www.hobes.cz PŘEHLED SORTIMENTU ZÁMKŮ DO DVEŘÍ A PROTIPLECHŮ Nahlédněte do světa zámků Držitel certifikátů ČSN EN ISO 01, ISO 1001, ISO/TS 199 Březen řada /0 5 C čelo mm 57 C 50 C čelo mm 0 2 2±0,5 0 1

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Obecná charakteristika... 3 Kusovník a materiály... 4 Série ACT-

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

FRENTECH CLAMPING SYSTEM

FRENTECH CLAMPING SYSTEM FRENTECH CLAMPING SYSTEM 2010 Frentech Aerospace s.r.o., Jarní 48, 614 00 Brno, Česká republika mailbox@frentech.eu, www.frentech.eu PŘESNÉ SVĚRÁKY PRO PĚTIOSÉ OBRÁBĚNÍ B B1 D 70 mm 52 mm 12F7 H3 K L 10

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

Úchytka velká žl. Zn Úchytka velká Zn

Úchytka velká žl. Zn Úchytka velká Zn ČÍSLO VÝROBKU NÁZEV ÚCHYTKY 195901 Úchytka velká Zn. 195909 195910 Úchytka velká žl. Zn Úchytka velká Zn 195911 Úchytka velká bílá 195903 Úchytka velká bílá 195904 Úchytka velká hnědá 47401 Úchytka malá

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 platný od 2.ledna 2013 (uvedené ceny jsou bez 21% DPH) Kontakt: Stanislav NĚMEC, vedoucí svářečské školy tel. +420474651848 fax +420474651849 mob. +420606345468

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 s pákou, mezipřírubový - z uhlíkové oceli Uzavírací obousměrný mezipřírubový kulový kohout. Nerezová koule a čep, sedla a ucpávka z PTFE. Těleso je z uhlíkové oceli.

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_17 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 25. 2. 2014, 1. B

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 25. 2. 2014, 1. B Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16.

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16. Katalogový sešit 8460.132/5 -- 64 DANAÏS MT II Class 300 Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16.34 a EN 12516 Použití

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

1 Co je to apercepce 1 účelově zaměřené vnímání podmíněné zkušenostmi 2 činnost vedoucí k vyvolání instinktivního chování 3 naučené chování

1 Co je to apercepce 1 účelově zaměřené vnímání podmíněné zkušenostmi 2 činnost vedoucí k vyvolání instinktivního chování 3 naučené chování 1 Co je to apercepce 1 účelově zaměřené vnímání podmíněné zkušenostmi 2 činnost vedoucí k vyvolání instinktivního chování 3 naučené chování 2 Mezi významné osobnosti psychologického směru behaviorismus

Více

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00 Záznamy vozidla Str. 1 26.6.2013 22:21:54 Záznamy vozidla SPZ: 2B6 8788 Jméno: Sobek, Martin Značka, typ: Volkswagen Passat Variant B5 3BGAVBXOS...Adresa: Na lánech 22 Motor: AVB 1,9 TDI PD 74/4000 BOLATICE

Více

Systém elektronické podpory studia

Systém elektronické podpory studia Fakulta strojní 53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů (12. - 14.) září 2012 Mikulov, Hotel Eliška Projekt OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Systém elektronické podpory studia

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH GmbH Organizace koncernu Business Area Materials Services 2 Historie společnosti TKMA 3 Centrála Vídeň - Freudenauer Hafen Plocha hal 8.000 m² Administrativní plocha 1.200 m² 69 pracovníků 17 pásových

Více

Produkty z nerezové oceli

Produkty z nerezové oceli Produkty z nerezové oceli Nerezová ocel individuální řešení Individuální požadavky individuální řešení Nároky na kvalitu dílů a modulů se neustále zvyšují. Široké portfolio výrobků společnosti MISUMI,

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

Tolerují se tzv. funkční rozměry, tzn. rozměry součásti, které jsou důležité z hlediska funkce součásti.

Tolerují se tzv. funkční rozměry, tzn. rozměry součásti, které jsou důležité z hlediska funkce součásti. Tolerování těles Obsah: 1. Co je to tolerování? 2. Které rozměry se tolerují? 3. Rozměry funkční a nefunkční (volné) 4. Základní pojmy tolerování 5. Předepisování odchylek dle polohy tolerančního pole

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Central Store s.r.o.

Central Store s.r.o. SÍDLO: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 PROVOZOVNA: Pivovarská 1820, 509 01 Nová Paka IČ: 01697595 DIČ: ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WEBOVÁ PREZENTACE: CZ01697595 bxsuwdf http://www.central-store.cz

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Technologie III - OBRÁBĚNÍ 1 EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI P I OBRÁBĚNÍ 1) CO

Více

7 Hmoždinky pro deskové materiály

7 Hmoždinky pro deskové materiály Kovová hmoždinka... Sklopná hmoždinka K, KD, KDH, KM... Hmoždinka pro deskové materiály PD... Hmoždinka pro sádrokarton GK... Kovová hmoždinka pro sádrokarton GKM... 28 290 294 296 298 286 Kovová hmoždinka

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Jak vybrat elektrocentrálu? 001

Jak vybrat elektrocentrálu? 001 Jak vybírat MEDVEDa? 1. 1 x 230V, 3 x 400 V nebo kardan? Je potřeba si odpovědět na otázku na co budete primárně elektrocentrálu používat, zda je dostačující jednofázová elektrocentrála 1x230V, nebo bude

Více