ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/437/2011 A.1 A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. OBSAH: 1. Obecná ustanovení 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 5. Evaluace 6. Hodnocení ţáků 7. Formy výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti 8. Podmínky pro zájmové vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ţáků talentovaných a mimořádně nadaných 9. Podmínky přijímání ţáků a podmínky průběhu a ukončování zájmového vzdělávání 10. Ukončení a hodnocení ţáka v závěru zájmového vzdělávání 11. Materiální podmínky školní druţiny 12. Ekonomické podmínky pro zájmové vzdělávání 13. Personální podmínky zájmového vzdělávání 14. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v zájmovém vzdělávání 15. Vnitřní řád školní druţiny 16. Poučení ţáků o bezpečnosti ve školní druţině 17. Výchovné a vzdělávací cíle v oblastech zájmového vzdělávání 18. Obsah zájmového vzdělávání 19. Charakteristika krouţků školní druţiny 20. Reţim dne 21. Pracovní náplň vychovatelek 22. Dokumentace 23. Závěrečná ustanovení 24. Přílohy 1

2 1. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní druţinu tuto směrnici Řád školní druţiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví reţim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s vnitřním řádem ŠD provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD. Školní druţina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005Sb. o zájmovém vzdělávání. 2. Charakteristika zařízení Školní druţina je umístěna v budově Speciální školy Litvínov. Jedna třída je vyhrazena pro ţáky ŠD na domovské škole Ruská 2059 v suterénu školy. Školní druţina je určena ţákům 1.stupně. Pokud je zájem větší, neţ umoţňuje kapacita, jsou přednostně přijímáni ţáci zaměstnaných rodičů. Posláním školní druţiny pro zájmové vzdělávání je motivovat, podporovat a vést ţáky k rozvoji osobnosti zejména vyuţitím volného času. 3. Cíle zájmového vzdělávání - vytvářet bezpečné prostředí pro ţáky a vychovatele - respektovat ţákovu osobnost - podporovat aktivitu, zájem a zvídavost dětí - podporovat a rozvíjet nadání ţáků ve všech oblastech zájmového vzdělávání - podporovat vnitřní motivaci smysluplnost, spolupráci a moţnost výběru - upevňovat kamarádství v kolektivu, ohleduplnost - odbourávat násilí, agresivitu - řešit problémy - spolupracovat s vedením školy, rodiči, pedagogickým sborem, ostatními zaměstnanci školy - hodnotit pravidelně výsledky zájmového vzdělávání - vylepšovat dle moţností materiální vybavení školní druţiny 4. Délka a časový plán zájmového vzdělávání Plán zájmového vzdělávání je stanoven na dobu tří let a poté dle evaluace a dosaţených výsledků bude provedena korekce programu. Během této doby je moţné propojovat či přesouvat témata. Vychovatelky pracují s tématy na dobu deseti měsíců. 5. Evaluace 1x za měsíc pracovní porady vychovatelek - vzájemně si vyměňují pracovní zkušenosti - připravují společné akce - hodnotí, popř. korigují plán dle potřeb současných podmínek - řeší pracovní a výchovné problémy 2x do roka hodnocení plánu zájmového vzdělávání pro pedagogickou radu 1x za 2 roky dotazník pro rodiče 6. Hodnocení ţáků - průběţně 1x měsíčně v odd. školní druţiny - na třídních schůzkách - průběţně informace rodičům 2

3 7. Formy výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti Příleţitostná: - zapojujeme se do soutěţí veřejných institucí dle průběţné nabídky zejména výtvarně-pracovní činnosti - společné akce ŠD dle obsahu zájmového vzdělávání Pravidelná: - kaţdodenní činnost ţáků v odděleních ŠD - činnost zájmových útvarů: - VÝTVARNÝ KROUŢEK vychovatelka p. Tůmová 1x v týdnu - SPORTOVNÍ HRY vychovatelka p. Švarcová 1x v týdnu - PŘÍRODOVĚDNO-TURISTICKÝ vychovatelka p.divišová 1x v týdnu Spontánní: - tyto činnosti zahrnujeme do denního reţimu kaţdého oddělení zejména odpočinkové hry, odpolední klidové činnosti, aktivity při pobytu venku Individuální: - především vyuţíváme aktivity ţáků, přistupujeme individuálně spolupracujeme s ţáky s různými problémy, které se vyskytnou Osvětová: - zejména poskytujeme informace pro ţáky v oblasti prevence sociálně- patologických jevů besedy dle obsahu zájmového vzdělávání - prezentujeme aktivitu ţáků na veřejnosti webové stránky školy, výstavy prací ve škole, v blízkém okolí 8. Podmínky pro zájmové vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami V průběhu docházky do školní druţiny respektujeme ţáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, spolupracujeme s třídními učiteli, s rodiči a problémy řešíme individuálně. Zejména uplatňujeme tato opatření: - individuální přístup - respektujeme individuální tempo - posilujeme motivaci - uplatňujeme vhodné formy komunikace Ţáci talentovaní a mimořádně nadaní zvládají zadané úkoly samostatně a rychle, vynikají pečlivostí, bystrostí, jsou spolehliví a vynikají svými výsledky. Zejména uplatňujeme tato opatření: - individuální zadávání sloţitějších úkolů - vhodně zvolené role ve skupinové práci - zapojujeme je do náročnějších veřejných aktivit (soutěţe, vystoupení) Kaţdý ţák má moţnost přihlásit se do společných akcí zájmového vzdělávání a do zájmových krouţků, kde rozvíjí svůj talent a nadání, nebo se naopak učí spolupracovat, sebeovládat, rozšiřuje, procvičuje a upevňuje své poznatky a dovednosti. Snahou vychovatelů je vychovávat ţáky k rovnému přístupu ke spoluţákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. 9. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování zájmového vzdělávání Školní druţina poskytuje zájmové vzdělávání ţáků Základní školy a Mateřské školy Ruská 2059, Litvínov. Vykonává činnost ve dnech školního vyučování,ve volných dnech udělených ředitelkou školy, o vedlejších školních prázdninách zajišťuje činnost dle zájmu rodičů, můţe vykonávat činnost i ve dnech pracovního volna na základě příleţitostné akce dle 3

4 obsahu zájmového vzdělávání. Organizuje činnost zejména pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Do školní druţiny jsou k pravidelné docházce přijímáni ţáci z ročníku. Pokud je zájem větší, jsou přednostně přijímáni ţáci plně zaměstnaných rodičů. Ţáci jsou přijímáni k pravidelné docházce do školní druţiny na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky. Vztahují se na ně veškerá práva a povinnosti zájmového vzdělávání na našem zařízení. Do zájmových krouţků jsou ţáci zapsáni do Výkazu zájmového krouţku a mohou se přihlásit i ţáci,kteří nejsou zapsáni k pravidelné docházce do školní druţiny. Odhlášení ţáka ze školní druţiny nebo změnu docházky sděluje zákonný zástupce ţáka vychovatelce písemně a ta tento doklad přikládá k přihlášce. Vyloučení ţáka je moţné na základě těchto důvodů: - nedodrţování Vnitřního řádu školní druţiny - ohroţování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí - dlouhodobá absence a neplacení poplatku za ŠD 10. Ukončení a hodnocení ţáka v závěru zájmového vzdělávání V závěru školního roku je ţák slovně ohodnocen před kolektivem i před rodiči. Slovní hodnocení obsahuje hodnocení účasti ţáka na zájmovém vzdělávání. 11. Materiální podmínky školní druţiny Školní druţina je umístěna v budově Speciální školy Šafaříkova ul., Litvínov. Zde jsou 4 oddělení ŠD 2 oddělení jsou v 1. patře, kde jsou k dispozici i toalety. Další 2 oddělení jsou ve 2. patře, kde jsou téţ k dispozici toalety. Ve všech odděleních je omyvatelná podlahová krytina a část pokrývá koberec. V oddělení je k dispozici umyvadlo se studenou a teplou vodou. Nábytek odpovídá zájmovému vzdělávání. Šatny pro všechna oddělení jsou umístěny v suterénu školy. Přístup pro školní druţinu je hlavním vchodem školy, pro rodiče bočním vchodem školy. Školní druţina je vybavena vlastní knihovnou, magnetofony, televizí, videem,dvd přehrávačem, různými druhy her rekreačních, společenských, sportovním náčiním. Informace pro rodiče jsou umístěny na nástěnce v 1. patře u oddělení. Denně je prováděn úklid v odděleních. K dispozici jsou umyvadla,tekuté mýdlo a papírové ručníky. Jedna třída je umístěna na domovské škole Ruská 2059 v suterénu. Skládá se ze 2 tříd. Jedna třída je celá pokrytá kobercem, slouţí k rekreaci a odpočinku na koberci. Druhá třída je vybavena omyvatelnou podlahovou krytinou se stoly, ţidlemi a nábytkem na úschovu her. Toalety se nachází v hale suterénu, kde jsou umístěny téţ šatny. Do školní jídelny se odchází z této třídy do 1. patra. Úklid těchto prostor je prováděn denně. Všechny závady jsou okamţitě zapsány do knihy závad, nebo okamţitě hlášeny školníkovi. 12. Ekonomické podmínky pro zájmové vzdělávání Finanční rozpočet na materiální vybavení stanovuje ředitelka školy. Za nákupy zodpovídá vedoucí vychovatelka, vyřizuje reklamace a všechny účty dokládá účetní školy. Vedoucí vychovatelka předává po konzultaci se svým týmem poţadavky na následující kalendářní rok. Sluţební cesty a semináře v rámci vzdělávání vychovatelů proplácí dle ustanovení ředitelky školy účetní školy. Všechny finanční investice jsou předem konzultovány s ředitelkou školy. 4

5 13. Personální podmínky zájmového vzdělávání Pedagogické působení zajišťují čtyři plně kvalifikované vychovatelky. Do svých činností zařazují širokou škálu různých zájmových aktivit přiměřených věku a schopnostem ţáků. Vybranými aktivitami probouzejí zájem o činnost a podporují jejich sebevědomí a pozitivní stránky osobnosti. Odborné znalosti si průběţně prohlubují samostudiem nebo v akreditovaných seminářích dle průběţné nabídky. Poznatky ze seminářů si vzájemně předávají na metodickém sdruţení vychovatelek. Kaţdá vychovatelka zodpovídá za svěřený majetek školy ve svém oddělení, pečuje o společný inventář. Předkládá vedoucí vychovatelce návrhy na odpis svěřeného majetku. Vychovatelka V.Rybková: vybírání poplatků, zodpovědnost za kontrolu a průběţné doplňování lékárniček ŠD,vedení metodického sdruţení,informace na webových stránkách S. Tůmová výzdoba společných prostor,informace do Radnice,informace o akcích pro rodiče (plakát) Z. Švarcová výzdoba společných prostor, péče o sportovní náčiní 14. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v zájmovém vzdělávání Vychovatelky ve školní druţině vyhledávají, zjišťují a vyhodnocují moţná rizika vyplývající z činnosti při různých formách zájmového vzdělávání v různých prostředích a současně přijímají opatření k prevenci rizik. Seznamují ţáky s nebezpečím ohroţujícím jejich zdraví a bezpečnost, coţ je součástí výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu, chápanému jako vyváţený stav tělesné, sociální a duševní pohody. 15. Vnitřní řád školní druţiny Školní druţina je umístěna ve Speciální škole, kam denně docházíme. Jsou zde 4 oddělení ŠD a odpovídající mnoţství šaten. Shromaţdiště ŠD v domovské škole je v suterénu školy v Bytečku, kam dochází děti po skončení vyučování. Úplata za zájmové vzdělávání ve školní druţině činí 500,- Kč za pololetí. Práva ţáků - zúčastňovat se všech akcí pořádaných školní druţinou - navrhovat aktivity - vyuţívat zařízení a věci slouţící k zájmovému vzdělávání - právo vyjádřit svůj vlastní názor přiměřenou formou za dodrţování pravidel slušnosti - právo na ochranu před šikanováním a psychickým násilím - právo na to, aby nebyl poniţován a zesměšňován - právo na zvláštní péči v odůvodněných případech onemocnění, zdravotní postiţení, talent Povinnosti ţáků - dodrţovat bezpečnost a pravidla chování dle poučení při nástupu do školní druţiny - dodrţovat pravidla hygieny a bezpečnosti v druţině, povinně chránit své zdraví, zdraví spoluţáků a pracovníků druţiny - dodrţovat pravidla slušného chování ke spoluţákům i dospělým - chovat se ohleduplně - starší respektují mladší spoluţáky, za zvlášť hrubé porušení řádu ŠD se povaţuje šikanování, krádeţe a podvody 5

6 - šetřit zařízení školní druţiny a nepoškozovat ho - budovu školy a prostory ŠD opustit pouze s vědomím vychovatele - pokud dojde ke škodě na majetku, kterou ţák prokazatelně zavinil, musí jí on nebo jeho zákonný zástupce odstranit či finančně uhradit jejich opravu - do druţiny nenosit cenné věci drahé osobní hračky, elektron.hry, kalkulačky, větší obnos peněz. ŠD za tyto věci neručí a nebude odškodňována jejich ztráta - mobilní telefony pouţívat na vyřízení nezbytně nutných záleţitostí Činnost školní druţiny se řídí PLÁNEM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, o kterém jsou rodiče průběţně informováni na webových stránkách školy. Přihlašování ţáků do ŠD K docházce je ţák zapsán rodiči nebo jiným zákonným zástupcem tak, ţe vyplní zápisový lístek. Současně zákonný zástupce sdělí rozsah docházky a způsob odchodu ţáka z druţiny, uvede náhradní kontakt pro případ mimořádné situace (nevyzvedne -li si dítě ve ŠD a současně nebude k zastiţení) a osobně s tímto vychovatelku obeznámí. Odhlášení ţáka ze ŠD nebo změnu docházky sdělí zákonný zástupce vychovatelce v druţině písemně. Provoz školní druţiny : PONDĚLÍ PÁTEK O provozu školní druţiny v době vedlejších prázdnin a v době volného dne rozhoduje na základě zájmu rodičů ředitelka školy. Ranní sluţba probíhá od 6-8 hod v Bytečku v ZŠ Ruská. Ţáci se zde nahlašují a vychovatelka konající dohled je zapíše do sešitu ranní docházky. Odpolední sluţba začíná po skončení vyučování ţáků a končí v hod. Ţáky po ukončení vyučování předá vychovatelce učitel vyučující v poslední hodině. Ţáci odcházejí ze školy se všemi věcmi, které potřebují k odchodu a uloţí si je v šatně ŠD. Kaţdé pondělí je odpolední reţim posunutý o 30 min. Důvodem jsou pravidelně zařazované třídnické hodiny. Vyzvedávání a propouštění ţáků - po obědě u domovské školy, Ruská hod. v ŠD Spec. školy, Šafaříkova - po vycházce hod. v ŠD Spec. školy, Šafaříkova Z důvodu bezpečnosti a dodrţování hygieny rodiče čekají na ţáky před vstupními dveřmi do oddělení. Propouštění ţáků ze ŠD po telefonu není dovoleno. Pokud ţák odchází ze ŠD sám a půjde domů mimo dobu uvedenou v zápisovém lístku a mimo dobu propouštění dětí, napíše zákonný zástupce lísteček, kde je uveden čas odchodu. Krizová situace Pokud si ţáka, který odchází domů s doprovodem, nevyzvedne nikdo z uvedených osob v zápisovém lístku do hod, spojí se vychovatelka telefonicky - s rodiči nebo zákonným zástupcem, - s náhradním kontaktem uvedeném v zápisovém lístku. 6

7 Důvody pro vyloučení ţáka ze ŠD - soustavné porušování kázně a pořádku - ohroţování zdraví a bezpečnost ostatních dětí - dlouhodobá absence - nedodrţování Vnitřního řádu školní druţiny- práv a povinností - dlouhodobé neplacení poplatku za ŠD Toto rozhodnutí je předem projednáno s rodiči nebo zákonným zástupcem dítěte, s ředitelkou školy. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků Za bezpečnost ţáků docházejících do školní druţiny zodpovídají vychovatelky ŠD. Tyto, stejně jako ostatní zaměstnanci procházejí kaţdoročně školením BOZP. Vychovatelka poučí ţáky ve svém oddělení. Poučení zapíše do třídní knihy, kam také vloţí osnovu pro školení. Ţáci jsou poučováni průběţně během celého školního roku o bezpečnosti a chování ve školní druţině a při akcích školní druţinou konaných, o dodrţování řádu školy i řádu školní druţiny. Jsou také upozorňováni na nutnost nahlašování úrazů, poranění způsobených si během pobytu ve školní druţině. Pokud je neplánovaně přerušena nebo dříve ukončena výuka ve škole nebo v zájmovém krouţku, ţáky si převezme vychovatelka. Organizaci předávání ţáků zajistí vyučující poslední hodiny nebo vedoucí krouţku. Jestliţe je v programu ŠD společná činnost všech oddělení, připraví vychovatelky vyhovující prostor a zajistí pedagogický dozor odpovídající počtu ţáků. Další činnosti druţiny Před kaţdou akcí (výlet, exkurze, kulturní představení) informuje vedoucí vychovatelka ředitelku školy. Pitný reţim V druţině mají ţáci k dispozici šťávu, kterou připravuje vychovatelka a lije do jednorázových plast. kelímků nebo do osobní lahve. O hygienu se stará p. vychovatelka a rodiče. Obědy Přihlašování a odhlašování obědů si rodiče zajišťují sami v kanceláři školní jídelny. Dbají na včasné zaplacení. Kartičku na oběd nosí děti u sebe. Spolupráce s rodiči Rodiče se mohou denně informovat o chování ţáka, o plánovaném programu a jeho plnění, popř. sdělit své připomínky a náměty: - přímo u p. vychovatelky - písemně zprávou v notýsku - na třídních schůzkách - telefonicky na čísle kancelář školy , mobil do ŠD : Telefon je určen pro nezbytně nutné informace V případě úrazu ţáka, nevolnosti, horečky se vychovatelka spojí telefonicky s rodiči a obeznámí je se situací, která nastala, popřípadě zajistí doprovod k lékaři. 7

8 Vychovatelka nezodpovídá za osobní věci dětí, které nejsou nezbytně nutné pro výuku škole mobilní telefony, peníze, rádia, hračky z domova apod. ve Rodič uhradí nebo uvede do původního stavu škodu, kterou dítě způsobí nevhodným chováním, neuposlechnutím osoby, která vykonává dohled, nebo kterou způsobí porušením Vnitřního řádu školní druţiny. Rodiče podepíší ţákům ošacení a obuv. Vybaví dítě oblečením na vycházku dle počasí. Závěrečná ustanovení vnitřního řádu školní druţiny. 1. Tento řád je závazný pro všechny ţáky školní druţiny a pracovníky školy. 2. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne Ţáci školní druţiny jsou s vnitřním řádem ŠD seznámeni vychovatelkami a toto je zaznamenáno v třídních knihách ŠD. 4. Zákonní zástupci ţáků byli informováni o vydání vnitřního řádu ŠD na třídních schůzkách, řád je pro ně zpřístupněn na nástěnce ŠD a na webových stránkách školy. 16. Poučení ţáků o bezpečnosti ve školní druţině PROSTORY ŠD Ţáci: - neopouštějí bez dovolení dospělé osoby (vychovatelky) - hlásí příchod rodičů (popř. osoby, která si ţáka vyzvedává) - hlásí odchod na WC, do jídelny, umývárny, do jiného oddělení ŠD a odchází pouze po souhlasu p. vychovatelky - na WC, ale i nikde v budově školy ţáci nelezou po výškách, do oken a sami nikdy okna neotevírají - nesahají do el. proudu (zásuvek) a ani neobsluhují el. spotřebiče - do jídelny (na oběd) a z jídelny odcházejí společně s p. vychovatelkou a dodrţují zásady správného stolování, chování - nikdy nepobývají sami ve ŠD - na vycházku se převlékají (pokud budou mít věci) a odcházejí vţdy v uspořádaném útvaru - první z budovy vychází p. vychovatelka - neběhají a neskáčí po schodech NA HŘIŠTI, V PARKU, V LESE Ţáci: - nechodí sami pro míč na silnici (oznámí p. vychovatelce) - nelezou na prolézačky, pokud u nich nestojí p. vychovatelka - neopouští prostor, který byl určen k hrám - vrací vypůjčené sportovní náčiní - nelezou po stromech a výškách - nahlásí nalezení injekční stříkačky, nedotýkají se jich - chodí pohromadě v blízkém okolí p.vychovatelky - nelezou po stromech - nesahají na mrtvá zvířata - nejí lesní plody - v případě zpozorování plazu upozorní p.vychovatelku, nešermují klacky, nehází kameny - nelámou stromy, větve a netrhají rostliny ( mohou být jedovaté ) V ZIMĚ Ţáci: 8

9 - nehází koule po osobách, do oken a na auta - při klouzání a jízdě na sněhu dodrţují bezpečnost v rámci ochrany zdraví a dle pokynů p. vychovatelky V TĚLOCVIČNĚ Ţáci: - ze školní druţiny odcházejí v útvaru společně s vychovatelkou - vezmou si vhodný cvičební úbor ve své skříňce společně se převlékají v Bytečku - do tělocvičny vstupují pouze s vychovatelkou - řídí se pokyny vychovatelek - dodrţují pravidla bezpečnosti, se kterými byli seznámeni - dodrţují řád tělocvičny - provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodrţují předně stanovené postupy a způsoby cvičení - chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných osob - S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vychovatelce - Při cvičení nesmí mít ţáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které vy mohly způsobit úraz. Ukládají je na určené místo podle pokynů vyučujícího. Ţáci nesmí nosit a pouţívat v tělocvičně ţvýkačky a jídlo. - Kaţdý úraz hlásí ihned ţáci vychovatelce. Ta posoudí závaţnost poranění. V případě váţnějšího úrazu postupuje vyučující následujícím způsobem: informuje vedení školy zavolá lékařskou sluţbu ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři oznámí rodičům telefonicky danou skutečnost provede zápis do knihy úrazů a vyplní záznam o školním úrazu - Ţákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně - Ţáci udrţují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejné místo. Vyučující nářaďovnu po kaţdé hodině uzamykají PŘÍLEŢITOSTNÉ AKCE - KINO, VÝSTAVY, EXKURZE Ţáci: - ze školní druţiny odcházejí a přicházejí v útvaru společně s p.vychovatelkou - dodrţují zásady bezpečného přecházení vozovky - dodrţují zásady společenského chování na kulturní akci - na WC odcházejí po svolení p. vychovatelky - neopouštějí sami prostory určené k akci VÝLETY - zodpovídající p. vychovatelka před výletem seznámí ţáky s bezpečností a pravidly chování na výletě vyplní formulář před touto akcí pro ředitelku školy Ţáci: NEBEROU DO RUKY RACHEJTLE A JINOU PYROTECHNIKU NENOSÍ NOŢE, KULIČKOVÉ PISTOLE, ZÁPALKY HLÁSÍ VŠECHNY ÚRAZY i drobné odřeniny PEČUJÍ O POŘÁDEK V CELÉ ŠD 17. Výchovné a vzdělávací cíle v oblastech zájmového vzdělávání Člověk a jeho svět: 9

10 - rozšířit obzor myšlení, paměti, představivosti - rozšiřovat znalosti a dovednosti - podpora k samostatnosti, sebeobsluze - podněcovat spolupráci ve skupině - umět se podřizovat, komunikovat - rozlišovat správnost a nesprávnost jednání - vést k seberealizaci - vést k odpovědnosti - uvědomovat si svá práva a povinnosti - umět si váţit práce druhých Člověk a jeho zdraví: - podněcovat k rozvoji pohybu, obratnosti, zdatnosti - vést ke zdravému soutěţení - vést ke spravedlnosti - upevňovat sebevědomí, - podněcovat péči o zdraví / otuţování, pobyt v přírodě, cvičení, předcházet úrazům / - pěstovat správné návyky - podněcovat k rozvíjení zájmů - vytvářet představivost, orientaci - vést k dodrţování pravidel - vést k osvojování a zdokonalování technik - naučit se naslouchat - rozvíjet komunikaci, mezilidské vztahy Člověk a příroda: - vytvářet kladný vztah k přírodě ochrana ţivé i neţivé přírody - vést děti k pozorování, zvídavosti a představivosti - vést k ochraně ţivotního prostředí, šetření materiálu - vést k prevenci ochrany zdraví a bezpečnosti - aktivní vyuţití volného času - vést děti k sebeovládání, kázni, rozvoj trpělivosti, vytrvalosti a cílevědomosti - získávání nových vědomostí - rozvoj paměti a vyjadřovacích schopností- rozvoj slovní zásoby - upevňovat návyky společenského chování Člověk a svět práce: - rozvoj tvořivosti na základě fantazie - získávání pracovních dovedností a zkušeností - rozvoj myšlení, rozvoj jemné motoriky - aktivní vyuţití volného času - vést k zodpovědnosti za splněné úkoly - upevňování vědomostí ze školy - kladný vztah ke společnému majetku - dodrţování pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví - sebeovládání, komunikace - smysl pro pořádek - rozvoj hodnocení a sebehodnocení - vést k ochraně ţivotního prostředí Umění a kultura: - rozšiřovat a upevňovat jiţ získané poznatky a dovednosti - rozvoj smyslové citlivosti, tvořivosti, vnímavosti - vést k seberealizaci, zvyšování sebevědomí - vhodně vyuţívat volný čas - rozvoj manuálních, hudebních a pohybových schopností, zručnosti 10

11 - získávat cit pro materiál - vést k ochraně ţivotního prostředí - poznávání nových technik, pracovních postupů - rozvoj představivosti a fantazie - vytvářet kladný vztah k umění, váţit si práce druhých - vést k prezentaci své práce před ţáky, na veřejnosti - upevňovat vztah k tradicím, zvykům - podporovat vnitřní motivaci - zvládat základní hygienické návyky při práci a dodrţovat bezpečnost Jazyk a jazyková komunikace: - upevňovat pozitivní vztah k učení poznává smysl a cíl učení - vést ke správným hygienickým návykům - vést ke schopnosti komunikace a spolupráce v rámci třídy, skupiny - vést k sebeovládání, slušnému vystupování a jednání - rozvoj schopnosti poznávání cvičení pozornosti, soustředění, naslouchání, dovednosti zapamatování si - rozvíjet a upevňovat získané informace- obohacovat slovní zásobu, umět vyhledávat informace, rozlišit podstatné- nepodstatné, dávat věci do souvislostí - vést ke správnému vnímání sdělení, čtení s porozuměním, kultivovaně mluvit a psát - poznané aplikovat v běţném ţivotě - umět zhodnotit svou práci, práci druhého - rozvoj motoriky ruky Matematika a její aplikace: - rozvíjet zájem o matematiku - aktivně vyuţívat získané poznatky při běţném ţivotě - prohlubovat a upevňovat získané vědomosti prostřednictvím didaktických her - rozvíjet představivost a logické uvaţování - spolupracovat a komunikovat ve skupině - naslouchat ostatním, respektovat názory Informatika a komunikační technologie: - prohlubování a rozvíjení znalostí - vést k opatrnému zacházení s technikou - vyuţívat nabyté vědomosti v praxi - rozvoj fantazie, logického uvaţování - naučit se zpracovávat získané informace - dávat věci do souvislostí - naučit se chtít získávat nové informace - naslouchat ostatním, respektovat názory - naučit se vhodně vyuţívat volný čas 18. Obsah zájmového vzdělávání Učit se znát: - pravidla společenského chování v denním ţivotě a umět je uţívat besedy, rozhovory, tématické kreslení, názorné předvádění (stolování) - reţim školní druţiny, návyky na pravidelnou a účelnou přípravu (oběd, hygiena, svačina, WC, tělocvičná, pobyt venku, různě aktivity) průběţné připomínky, besedy, poučení - organizaci ţivota v rodině, ve škole, ve společnosti - orientaci v prostorách školy a svém okolí (bydliště, knihovna, pošta, obchod) vycházky, besedy, rozhovory, tématické práce (moje rodina, můj spoluţák, okolí mého bydliště) 11

12 - své okolí, dívat se kolem sebe, objevovat přírodovědné vycházky (roční období), dopravní výchova (pravidla, značky, dopravní prostředky) - získávat další vědomosti besedy, rozhovory, vyprávění, četba, připomínky, pověsti, místní tradice svatováclavská pouť, sv. Martin-posvícení, čert a Mikuláš, Vánoce, masopust, Matějská pouť, velikonoce, pálení čarodějnic zpěv lidových písní, poslech a zpěv koled, říkadla - dějiny národa, státní svátky, významné dny (Sv. Václav-Den čs státnosti, Den vzniku samostatného státu, Den boje za svobodu a demokracii, Den obnovy samostatného čs. státu, Den učitelů, Svátek práce, Květnové povstání, Den vítězství, Den matek, MDD, Den Země) Učit se jak na to: - dodrţování základů společenského chování (pozdravení, seznámení, podání ruky, komunikace, rozloučení, stolování, chování v dopravních prostředcích, v divadle, v kině) - umět sdělit svůj poznatek, schopnost naslouchat, tolerance, úcta - zahájit rozhovor s dospělou osobou i spoluţákem - vhodně formulovat otázky a odpovědi - poţádat o jakoukoli laskavost osoby v sociálním okolí (dospělé i vrstevníky) - pochválit druhého, poděkovat - mít zdravé sebevědomí besedy rozhovory, názorné předvádění, dramatizace různých situací - umět sdělit co jsem dělal, viděl (víkend, výlet, vycházka, film) - učit se pozorovat a pojmenovat věci, jevy, děje - získávat bezprostřední smyslové a citové záţitky, zkušenosti z vlastní aktivity - vyjádřit svůj pohled na věc, své pocity, získávat různé dovednosti kresba, malba (roční období-zobrazení přírody), modelování, koláţe (trhání, mačkání, stříhání, lepení, překládání papíru, stříhání, lepení látky, práce s jehlou, skládání papíru) - zaznamenat proměny (roční období), pozorovat je a následovně je umět vyjádřit a poznatky zpracovat (vycházky, malba, kresba, výrobky z přírodnin) - dovedností své myšlenky a poznatky vyjádřit, umět něco vytvořit, estetické dovednosti ilustrace pohádek, dějů, výrobky k vánocům, velikonocům, práce se stavebnicí (konstrukční, spojovací, plošné, prostorové) - zaznamenat nové poznatky o společnosti, poznávat její dějiny, tradice, zvyky četba, poslech, besedy, přísloví, koledy, národní písně - znát vztahy v rodině, učit se ţít společně s ostatními, znát svá práva i povinnosti - učit se poţádat o pomoc při řešení problémů, přijmout opačný názor, pochvalu, poznat sebe i nejbliţší okolí, udělat někomu radost rozhovory, besedy, kresba, malba, výroba dárků (vánoce, zápis do 1. tříd, velikonoce, Den matek) - umět vyuţít klidové aktivity (relaxace, odpočinek po obědě, stolní hry, hry s hračkami, četba pohádek, příběhů, prohlíţení dětských knih a časopisů, omalovánky) Učit se ţít společně: 12

13 - s ostatními lidmi, být tolerantní, ohleduplní, sebejistí, přizpůsobiví v sociální i v multikulturní společnosti společenské hry, soutěţe, kolektivní práce (Den Země), společné stavby ze stavebnic, výstavky prací, hry s hračkami - pomáhat ostatním, poznávat a rozvíjet své schopnosti, vnímat ostatní, přemýšlet, učit se jednat v duchu základních lidských a etických hodnot dodrţování pořádku (úklid), společné hry, didaktické hry, společné akce (vánoce, maškarní rej, MDD soutěţní odpoledne) - vhodně komunikovat s vrstevníky i dospělými, učit se prosadit, podřídit, přijmout kompromis, respektovat ostatní, znát svá práva, dodrţovat své povinnosti soutěţe, společné hry, společné výtvarné práce - rozlišovat vhodné a nevhodné chování (nespravedlnost, agresivita, šikana, pravda) - umět řešit různé situace, bránit se, hodnotit své jednání, přijímat důsledky, odmítnout nerozumný návrh a nevhodné chování - posilovat úctu k hodnotám, toleranci, porozumění, umět pozvat k účasti různých aktivit své vrstevníky besedy, rozhovory, hry, soutěţe, společné akce, sportovní aktivity Učit se: - řešit různé problémy a situace, kultivovaně hovořit, naslouchat ostatním, znát své přednosti a klady, vytvářet vlastní sebevědomí a posilovat schopnost nepodléhat cizím negativním vlivům rozhovory, průběţná poučení - poznat sama sebe, poučit se o svém zdraví, mít odpovědnost za své zdraví, dodrţovat hygienické návyky, umět se chránit před nemocemi (oblékání, strava), znát zdravotní prevenci besedy, rozhovory, kresba, malba, modelování (ovoce, zelenina, hygienické potřeby) - vyuţívat volnočasových aktivit, umět se zapojit hudební chvilky, četba, poslech, dramatizace pohádek, hry, malování, sportovní aktivity - mít odpovědnost za svou osobu, za své chování, za své zdraví, znát zásady zdravého ţivotního stylu, vyuţívat kvalitně volného času (odpočinek, reţim, návyky, stravování, oblékání, sportovní aktivita) - aktivně rozvíjet a chránit své zdraví, být odpovědný, předcházet moţným úrazům, znát bezpečnost při aktivitách, dodrţovat a respektovat poučení dospělých ( třída, chodba, WC, tělocvična, jídelna, pobyt venku), umět vyhledat pomoc (dospělou osobu, telefon), dodrţovat bezpečnost při sportovních aktivitách (hry, koulování, hry na sněhu, soutěţe, volné hry) 19. Charakteristika krouţků ŠD Cíl : - rozvoj motoriky ruky, představivosti, fantazie - zdokonalovaní manuálních činností - rozvoj estetického cítění - učit se váţit si své vlastní práce a práce druhých - poznávat různé materiály, jejich vlastnosti, vyuţití při práci - naučit se vyuţívat odpadový materiál - naučit se hodnotit práci, přijímat kritiku - dodrţovat bezpečnost a hygienu při práci - spolupracovat samostatné a ve skupině 13

14 - respektování tradic a umění - dokončit rozdělanou práci - osvojování nových pracovních postupů, technik - rozvoj kladný pohybových schopností - rozvoj obratnosti - vztah k pohybu - znát bezpečnost při sportu - zdravá soutěţivost - ohleduplnost a tolerance Obsah: - kresba tuţka, pastelky, pastely, uhel, tuš - malba tempera, akvarel - prostorové vytváření papír, stříhání, lepení, koláţe - práce s papírem mačkání, překládání, proplétání - práce s textilem jednoduché šití, koláţe - práce s přírodními materiály - práce s netradičními materiály - kolektivní hry - míčové hry - posilovací cviky - cvičení postřehu a obratnosti - jednoduchá gymnastika Výstup: - dodrţuje bezpečnost a hygienu při práci - pracuje samostatně, komunikuje ve skupině - dokončí svou práci, předává své zkušenosti, pomáhá ostatním - prezentuje a hodnotí práci účastní se diskusí, zapojuje se do soutěţí, podílí se na výzdobě - zvládá jednoduché pracovní postupy, výtvarné a pracovní techniky - dává věci do souvislostí - pěstuje si kladný vztah k práci - chrání ţivotní prostředí - vyuţívá vhodně volný čas - zvládá jednoduché cviky - zvládá pravidla naučených her - zvládá své sebeovládání - zvyšuje si sebevědomí - dodrţuje bezpečnost při sportu Metody: - názorné ukázky, vysvětlování, předvádění, napodobování, výtvarný experiment, rozhovor, hra, samostatná a skupinová práce, Kompetence: - k učení, pracovní, sociální, řešení problémů, komunikativní, volného času 20. Reţim dne 14

15 6,00 8,00 Ranní zaměstnání rekreačně odpočinková činnost před vyučováním. 7,40 posílání ţáků do tříd, 7,40 8,00 organizační záleţitosti v rámci činnosti ŠD 11,45 12,30 11,45 příchod z vyučování, hygiena, oběd 12,30 odchod 1. skupiny do ŠD, převlékání, rekreačně odpočinková činnost dle zájmu dětí 12,40 Příchod dětí do Bytečku 12,50 13,15 Oběd v jídelně dozor 13,15 Děti po obědě odcházejí do Bytečku, nebo čekají v jídelně na posledního obědvajícího ţáka, kontrola odchodů dle lístečků. 13,15 13,30 Všichni odcházejí společně do šaten a pak do ŠD na Spec. ZŠ, opět kontrola odchodů dětí. 13,30 14,30 1. Příprava na vycházku příchod do ŠD, odloţení aktovek ve třídě, převlékání na ven, vycházka nebo zájmová činnost dle rozpisu. 2.Špatné počasí příchod do ŠD, přezují, odloţení aktovek ve třídě, zahájení činnosti dle plánu buď po skupinách nebo celé třídy. 14,30 15,00 1. Návrat z vycházky, převlékání, hygiena, pitný reţim, svačina, kontrola odchodů dětí domů, stolní a společenské hry, povídání, individuální kreslení. 2. Ve třídě uklízíme po činnosti asi 14,20, hygiena, pitný reţim, svačina, kontrola odchodů dětí, stolní a společenské hry, povídání, individuální kreslení. 15,00 16,00 Postupné odchody, práce krouţků, individuální činnost dle zájmů, individuální přístup k dětem. Kaţdé pondělí je odpolední reţim posunutý o 30 min. Důvodem jsou pravidelně zařazované třídnické hodiny. (viz reţim dne ve vnitřním řádu ŠD) 21. Pracovní náplň vychovatelky ŠD Odpovědnost - je zodpovědná zástupkyni ředitelky Pracovní a organizační záleţitosti - Vykonává přímou činnost podle přiděleného úvazku. Řídí výchovu ve svém oddělení, odpovídá za plnění výchovných úkolů. - Spolupracuje s třídním učitelem a ostatními učiteli, popřípadě s pedagogickopsychologickou poradnou. - Vykonává přípravu na přímou výchovnou činnost, práce bezprostředně související s touto činností a další práce, které vyplývají z organizace výchovy ve škole. - Podle pokynů vedení školy řídí všechny organizační záleţitosti svého oddělení. 15

16 - Účastní se provozních a pedagogických porad, umoţňuje-li to provoz ŠD. - Zastupuje přechodně nepřítomného vychovatele nebo učitele v rámci sjednaného druhu práce - Je přítomen ve škole v době stanovené rozvrhem výchovné práce ve ŠD, rozvrhem dozorů, v době porad svolaných ředitelem školy a v době stanovené zastupováním jiného pedagogického pracovníka. - Sleduje přehled suplování a úkoly dané vedením školy. - Dbá, aby jeho jednání a vystupování před ţáky, rodiči i širší veřejností bylo v souladu s pravidly slušnosti a občanského souţití a s výchovným působením školy. - Snaţí se o prezentaci školy. Např. články v tisku, akce konané pro děti i rodiče, webové stránky apod. - Vykonává dozor nad ţáky dle pokynů zástupce ředitele - Účastní se práce v metodických sdruţeních - Dle jeho rodinných moţností se zapojuje do celoţivotního vzdělávání pedagogů. Výchovná problematika - Vychovává a vzdělává ţáky. Rozvíjí jejich zájmovou činnost a systematicky doplňuje školní výuku. - Sleduje a hodnotí vývoj ţáků, vytváří podmínky pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy. - Sleduje interpersonální vztahy v oddělení ŠD, provádí vyhodnocení a navrhuje změny. - Sleduje ve svém oddělení ŠD problematiku návykových látek, šikany, problému rasismu a xenofobie. - Věnuje individuální péči dětem z málo podnětného prostředí, dětem se zdravotními problémy - Seznamuje se zprávami pedagogicko psychologické poradny, s výsledky lékařských vyšetření a rodinnými problémy, které mohou mít vliv na práci ţáka ve ŠD - Podílí se na zprávě pro pedagogickou radu. - Zpracovává týdenní plán výchovné práce ve ŠD. Zajišťuje organizační a věcné plnění tohoto plánu. - Seznamuje rodiče s nezbytnými informacemi o provozu a činnosti ŠD, zájmových krouţcích. Vzdělávání - Dále se vzdělává, a to v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - Samostatně studuje pedagogickou literaturu, právní předpisy a vnitřní normy. Materiální oblast - Odpovídá za pořádek v oddělení školní druţiny (běţný úklid věcí). - Odpovídá za celkový estetický vzhled oddělení. - Je odpovědná za didaktickou techniku a učební pomůcky, které jsou trvale umístěny ve ŠD. - Zabezpečuje péči o sbírky, herny, kabinety na základě pověření. - Zabezpečuje spotřební materiál potřebný pro práci v ŠD. - Kontroluje stav školního nábytku a zařízení, informuje o nedostatcích. BOZP 16

17 - Vytváří, dodrţuje a kontroluje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků při výchovné práci v ŠD. - Provádí poučení ţáků o BZPO a PO. - Vychovává ţáky k dodrţování hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce. - Sleduje zdravotní stav ţáků a v případě náhlého onemocnění ţáka informuje bez zbytečných průtahů vedení školy (v naléhavých případech) a rodiče ţáka. - Při úrazu poskytnou ţákovi pomoc, zajistí ošetření lékařem. Úraz ţáka zapíší do knihy úrazů. - Seznamuje ţáky s varovnými signály CO. - Zná plán evakuace. 22. Dokumentace 23. Závěrečná ustanovení 23.1 Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřena zástupkyně ředitele pro 1. stupeň a ředitelka školy 23.2 O kontrolách provádí písemné záznamy 23.3 Zrušuje se předchozí znění směrnice ze dne Uloţení směrnice v archivu se řídí spisovým a skartačním řádem školy 23.4 Směrnice nabývá platnosti dnem: Směrnice nabývá účinnosti dnem: V Litvínově dne Mgr. Pavla Tomášová ředitelka školy 17

18 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Školní druţina je umístěna ve Speciální škole, kam denně docházíme. Jsou zde 4 oddělení ŠD a odpovídající mnoţství šaten. 5.oddělení bylo zřízeno dodatečně,nemá svoji třídu ani vychovatelku a je pro děti,které se pravidelně nezúčastňují odpolední výchovné činnosti. Shromaţdiště ŠD v domovské škole je v suterénu školy v Bytečku, kam dochází děti po skončení vyučování. Poplatek za školní druţinu činí 500Kč za pololetí. Platby se provádí hotovostně, a to vţdy za celé pololetí. Práva ţáků - zúčastňovat se všech akcí pořádaných školní druţinou - navrhovat aktivity - vyuţívat zařízení a věci slouţící k zájmovému vzdělávání - právo vyjádřit svůj vlastní názor přiměřenou formou za dodrţování pravidel slušnosti - právo na ochranu před šikanováním a psychickým násilím - právo na to, aby nebyl poniţován a zesměšňován - právo na zvláštní péči v odůvodněných případech onemocnění, zdravotní postiţení, talent Povinnosti ţáků - dodrţovat bezpečnost a pravidla chování dle poučení při nástupu do školní druţiny - dodrţovat pravidla hygieny a bezpečnosti v druţině, povinně chránit své zdraví, zdraví spoluţáků a pracovníků druţiny - dodrţovat pravidla slušného chování ke spoluţákům i dospělým - chovat se ohleduplně - starší respektují mladší spoluţáky, za zvlášť hrubé porušení řádu ŠD se povaţuje šikanování, krádeţe a podvody - šetřit zařízení školní druţiny a nepoškozovat ho - budovu školy a prostory ŠD opustit pouze s vědomím vychovatele - pokud dojde ke škodě na majetku, kterou ţák prokazatelně zavinil, musí jí on nebo jeho zákonný zástupce odstranit či finančně uhradit jejich opravu - do druţiny nenosit cenné věci drahé osobní hračky, elektron.hry, kalkulačky, větší obnos peněz. ŠD za tyto věci neručí a nebude odškodňována jejich ztráta - mobilní telefony pouţívat na vyřízení nezbytně nutných záleţitostí Činnost školní druţiny se řídí PLÁNEM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, o kterém jsou rodiče průběţně informováni na webových stránkách školy Přihlašování ţáků do ŠD K docházce je ţák zapsán rodiči nebo jiným zákonným zástupcem tak, ţe vyplní zápisový lístek. Současně zákonný zástupce sdělí rozsah docházky a způsob odchodu ţáka z druţiny, uvede náhradní kontakt pro případ mimořádné situace (nevyzvedne -li si dítě ve ŠD a současně nebude k zastiţení) a osobně s tímto vychovatelku obeznámí. O zařazení ţáka do školní druţiny rozhoduje ředitelka školy. Umístění dítěte do ŠD je nenárokové. 18

19 Oddělení školní druţiny se naplňují do počtu 30 ţáků denně přítomných. Do jednoho oddělení lze zapsat max. 30 pravidelně docházejících ţáků. Odhlášení ţáka ze ŠD nebo změnu docházky sdělí zákonný zástupce vychovatelce v druţině písemně. Provoz školní druţiny : PONDĚLÍ PÁTEK O provozu školní druţiny v době vedlejších prázdnin a v době volného dne rozhoduje na základě zájmu rodičů ředitelka školy. Ranní sluţba probíhá od 6-8 hod v Bytečku v ZŠ Ruská. Ţáci se zde nahlašují a vychovatelka konající dohled je zapíše do sešitu ranní docházky. Odpolední sluţba začíná po skončení vyučování ţáků a končí v hod. Ţáky po ukončení vyučování předá vychovatelce učitel vyučující v poslední hodině. Ţáci odcházejí ze školy se všemi věcmi, které potřebují k odchodu a uloţí si je v šatně ŠD. Kaţdé pondělí je odpolední reţim posunutý o 30 min. Důvodem jsou pravidelně zařazované třídnické hodiny. Vyzvedávání a propouštění ţáků - po obědě u domovské školy, Ruská hod. v ŠD Spec. školy, Šafaříkova - po vycházce hod. v ŠD Spec. školy, Šafaříkova Z důvodu bezpečnosti a dodrţování hygieny rodiče čekají na ţáky před vstupními dveřmi do oddělení. Propouštění ţáků ze ŠD po telefonu není dovoleno!!! Pokud ţák odchází ze ŠD sám a půjde domů mimo dobu uvedenou v zápisovém lístku a mimo dobu propouštění dětí, napíše zákonný zástupce lísteček, kde je uveden čas odchodu. Krizová situace Pokud si ţáka, který odchází domů s doprovodem, nevyzvedne nikdo z uvedených osob v zápisovém lístku do hod, spojí se vychovatelka telefonicky - s rodiči nebo zákonným zástupcem, - s náhradním kontaktem uvedeném v zápisovém lístku. Důvody pro vyloučení ţáka ze ŠD - soustavné porušování kázně a pořádku - ohroţování zdraví a bezpečnost ostatních dětí - dlouhodobá absence - nedodrţování Vnitřního řádu školní druţiny- práv a povinností - dlouhodobé neplacení poplatku za ŠD Toto rozhodnutí je předem projednáno s rodiči nebo zákonným zástupcem dítěte, s ředitelkou školy. 19

20 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků Za bezpečnost ţáků docházejících do školní druţiny zodpovídají vychovatelky ŠD. Tyto, stejně jako ostatní zaměstnanci procházejí kaţdoročně školením BOZP. Vychovatelka poučí ţáky ve svém oddělení. Poučení zapíše do třídní knihy, kam také vloţí osnovu pro školení. Ţáci jsou poučováni průběţně během celého školního roku o bezpečnosti a chování ve školní druţině a při akcích školní druţinou konaných, o dodrţování řádu školy i řádu školní druţiny. Jsou také upozorňováni na nutnost nahlašování úrazů, poranění způsobených si během pobytu ve školní druţině. Pokud je neplánovaně přerušena nebo dříve ukončena výuka ve škole nebo v zájmovém krouţku, ţáky si převezme vychovatelka. Organizaci předávání ţáků zajistí vyučující poslední hodiny nebo vedoucí krouţku. Jestliţe je v programu ŠD společná činnost všech oddělení, připraví vychovatelky vyhovující prostor a zajistí pedagogický dozor odpovídající počtu ţáků. Další činnosti druţiny Před kaţdou akcí (výlet, exkurze, kulturní představení) informuje vedoucí vychovatelka ředitelku školy. Pitný reţim V druţině mají ţáci k dispozici šťávu, kterou připravuje vychovatelka a lije do jednorázových plast. kelímků nebo do osobní lahve. O hygienu se stará p. vychovatelka a rodiče. Obědy Přihlašování a odhlašování obědů si rodiče zajišťují sami v kanceláři školní jídelny. Dbají na včasné zaplacení. Kartičku na oběd nosí děti u sebe. Spolupráce s rodiči Vychovatelka spolupracuje s rodiči a po vzájemné dohodě se společně podílejí na výchově dítěte. Rodiče se mohou denně informovat o chování ţáka, o plánovaném programu a jeho plnění, popř. sdělit své připomínky a náměty: - přímo u p. vychovatelky - písemně zprávou v notýsku - na třídních schůzkách - telefonicky na čísle kancelář školy , mobil do ŠD : Telefon je určen pro nezbytně nutné informace V případě úrazu ţáka, nevolnosti, horečky se vychovatelka spojí telefonicky s rodiči a obeznámí je se situací, která nastala, popřípadě zajistí doprovod k lékaři. Vychovatelka nezodpovídá za osobní věci dětí, které nejsou nezbytně nutné pro výuku ve škole mobilní telefony, peníze, rádia, hračky z domova apod. 20

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/269/2013 A.1 A5

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Tyršova základní škola a mateřská škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Číslo jednací 411 / 15 Spisový znak: A.1. Skartační znak: A Směrnice nabývá

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 8 ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

I. Organizační pokyny

I. Organizační pokyny Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová D 7 Vnitřní řád školní družiny Obsah : I. Organizační pokyny 1. Úvod 2. Přihlašování a odhlašování 3. Organizace činnosti II.

Více

P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y

P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y Příloha k ŠVP školní druţiny č. 1 Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace, nám. Svobody 88, 675 31, Jemnice P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olomouc příspěvková organizace Olomouc Svatý Kopeček VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠDv/195/2012/Ha Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014

Více

Poslání školní družiny

Poslání školní družiny Poslání školní družiny Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2.

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2. Základní škola a mateřská škola Javornice 517 11 Javornice 2 Řád školní družiny Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014 Spisový znak: ZŠ/DOK Skartační znak: A10 Změny: Obsah: 1/ Úvodní ustanovení. 2/ Poslání

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1 700, příspěvková organizace se sídlem 1. máje 1 700, Frýdek-Místek, 738 02

Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1 700, příspěvková organizace se sídlem 1. máje 1 700, Frýdek-Místek, 738 02 Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1 700, příspěvková organizace se sídlem 1. máje 1 700, Frýdek-Místek, 738 02 Vypracovala: Schválila: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY DODATEK Č. 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Řád školní družiny Zpracovala a schválila: Mgr.Hana Pokorná, v.r. Kontrolovala: Z.Zedníčková, D.Kneblová

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Kněţpole, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY. Mgr. Irena Šichová, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Kněţpole, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY. Mgr. Irena Šichová, ředitel školy Č.j.:: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Kněţpole, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Školského zařízení pro zájmové vzdělávání Při ZŠ Bílá cesta, Verdunská 2958, Teplice 41501 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Vnitřní řád školní druţiny je součástí organizačního řádu

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková Základní škola Modřice,okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Benešova 332, 664 42 Modřice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 22.4.2009

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

ŠD při ZŠ TGM Ivančice. Řád školní družiny. Obsah:

ŠD při ZŠ TGM Ivančice. Řád školní družiny. Obsah: ŠD při ZŠ TGM Ivančice Řád školní družiny Obsah: I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1) Práva žáků 2) Práva zákonných zástupců 3) Povinnosti žáků 4) Povinnosti zákonných zástupců II. Organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval Mifková Radmila, vedoucí vychovatelka ŠD Vydal RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy Školská rada schválila

Více

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3. Škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA Nový Kostel, okres Cheb Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.2013 Změny: V souladu se zněním

Více

Základní škola Choltice

Základní škola Choltice Základní škola Choltice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Poslání školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 OBECNÁ USTANOVENÍ: Školní družina je školským zařízením a je součástí ZŠ, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16. O umístění, nebo neumístění

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval : Mgr. Ivana Melichárková Schválil Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne : 31.8.2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval Vydal Mifková Radmila, vedoucí vychovatelka ŠD RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy Na provozní poradě

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Poruba Ukrajinská19, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část: ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Eva Kahúnová vedoucí vychovatelka

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Řád školní druţiny. Základní škola Křesomyslova 724/2, Praha 4 tel./fax 61215730 e-mail:zs.kresomysl@volny.cz. Poslání školní druţiny

Řád školní druţiny. Základní škola Křesomyslova 724/2, Praha 4 tel./fax 61215730 e-mail:zs.kresomysl@volny.cz. Poslání školní druţiny Základní škola Křesomyslova 724/2, Praha 4 tel./fax 61215730 e-mail:zs.kresomysl@volny.cz Řád školní druţiny Ředitel školy vydává tento řád ŠD, jako součást Organizačního řádu školy. Určuje pravidla Provozu,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní školy v Dobrušce, Pulická ulice 378, Vnitřní řád ŠD je doplňkem k řádu školy a vnitřnímu režimu školy ( vydán na základě vyhlášky č.74 / 2005 Sb.ze dne 9. února 2005

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh:

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh: Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace tel. 487 370 332, 777 739 428 skola@zsliberecka.cz, www.zsliberecka.cz Řád školní družiny Pořadové číslo:20/2015 Účinnost od: 22.

Více