Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav , Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od Kontakty: Mgr. Michaela Černá ředitelka školy tel.: , Obsah: 1. Charakteristika školního klubu a školního vzdělávacího programu pro tento klub 2. Konkrétní cíle vzdělávání 3. Formy vzdělávání ve školním klubu 4. Délka vzdělávání ve školním klubu 5. Obsah vzdělávání 6. Podmínky přijímání žáků do školního klubu 7. Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 8. Materiální, personální a ekonomické podmínky 9. Zajištění podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví

2 1. Charakteristika školního klubu a školního vzdělávacího programu pro tento klub Vzdělávání ve školním klubu (dále ŠK) probíhá v učebně hudební a dramatické výchovy na 2. stupni Základní školy a mateřské školy, Kněžmost, okr. Mladá Boleslav. Může využívat i další prostory školy, např. počítačová učebna, keramická dílna, tělocvična ŠK je zřízen dle Školského zákona a řídí se zejména Vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. ŠK navazuje na platný ŠVP ZŠ a řídí se specifickými pravidly a požadavky pedagogiky volného času, snaží se dále prohlubovat vztahy mezi školou a rodinou a rozvíjet vzájemnou spolupráci. ŠK mohou navštěvovat žáci ročníku, kapacita je 30 žáků. ŠVP ŠK je otevřený dokument, může být podle potřeby doplňován nebo upravován, veškeré úpravy ale podléhají schválení ředitele školy a mohou být prováděny formou dodatků. 2. Konkrétní cíle vzdělávání Základním cílem je rozvíjení kompetencí žáků, žáci jsou vedeni k samostatnosti, k otevřené komunikaci založené na vzájemné úctě a respektu mezi pedagogickými pracovníky a žáky i mezi žáky samotnými. Konkrétní cíle ŠK: nabízet dětem smysluplné využití volného času rozvíjet a formovat vědomosti, dovednosti a návyky zdravého způsobu života, režimu práce, odpočinku a osobní hygieny vést k osvojování návyků vzájemného soužití s ostatními ve skupině, podřizování se zájmů většiny, k chápání potřeby kázně vést k ohleduplnosti a respektu vůči druhým, dodržovat a upevňovat pravidla slušného chování rozvíjet schopnosti spolupráce rozvíjet kreativitu, jemnou i hrubou motoriku

3 kultivovat verbální i neverbální projev vést k touze po poznání, rozvíjet vnitřní motivaci učit žáky plánovat si svůj čas využívat poznatky získané ve škole a dále je rozvíjet podporovat pozitivní vztah k pohybovým aktivitám, odpočívat aktivně prohlubovat kladný vztah k přírodě prohlubovat vztah k tradicím, historii naší země 3. Formy vzdělávání ve školním klubu Ve ŠK se doplňují a střídají činnosti pravidelné, příležitostné, spontánní, odpočinkové, pracovní i příprava na vyučování. ŠK nabízí: pravidelnou týdenní skladbu zaměstnání každodenní výběr aktivit podle volby žáků pohybové aktivity dle možností pomoc s přípravou na vyučování příležitostné akce, např. besedy ve spolupráci s místní knihovnou, účast na soutěžích 4. Délka vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve ŠK je poskytováno po dobu 10 měsíců, a to dětem od 5. do 9. ročníku, dle dané kapacity, popř. dětem mladším, které nenavštěvují školní družinu. O hlavních ani vedlejších prázdninách není ŠK v provozu. 5. Obsah vzdělávání Obsahem zájmového vzdělávání ve ŠK je smysluplné naplnění volného času dětí. Vzhledem k tomu, že je zohledněn osobní výběr žáků, není obsah striktně uspořádán do měsíčních plánů. Konkrétní plány vytváří vychovatelka podle dané situace, s ohledem na rozvíjení základních klíčových kompetencí:

4 Kompetence k učení Žáci jsou podporováni k vnitřní motivaci k učení. Důraz se klade na dokončení započaté činnosti, využití efektivních způsobů učení. Žáci se učí plánovat, organizovat a vyhodnocovat vlastní činnost. Uplatňují získané vědomosti v běžném životě. Kompetence k řešení problémů Pod vedením se učí řešit problémové situace, analyzují různá řešení, dokážou si říct o pomoc druhého. Nenechají se odradit nezdarem, hledají jiná řešení. Snaží se o týmovou spolupráci. Dokážou přijmout zodpovědnost za svoje rozhodnutí. Kompetence komunikativní Komunikace je založena na zásadě respektovat druhé a sám být druhými respektován. Jsou dodržována pravidla slušného chování. Žáci se nebojí vyjádřit svůj názor, snaží se ho obhájit, ale umí vyslechnout názor druhých. Snaží se pracovat s informacemi. Kompetence sociální Spolupracují v kolektivu. Snaží se maximálně využívat týmovou spolupráci. Netolerují projevy ponižování, sociální diskriminace, rasismu. Upevňují hygienické návyky. Vnímají rozdíl v komunikaci s vrstevníky a dospělými. Je mu vlastní úcta ke stáří. Kompetence občanské Respektují druhé. Respektují odlišnosti osobní, kulturní i náboženské. Dokážou přiměřeně pomoci druhým v tísni. Uvědomují si odpovědnost za své činy. Učí se znát svá práva, ale i povinnosti. Jsou ohleduplní k přírodě. Kompetence pracovní Posilují pozitivní vztah k manuální práci. Při činnostech vytváří podnětné, tvořivé, ale hlavně bezpečné pracovní prostředí. Váží si práce ostatních. Umí dodržovat pořádek ve svých věcech a na svém místě. Snaží se svoji práci vždy zdárně dokončit. Obsah vzdělávání zahrnuje tyto činnosti: tvořivá činnost (netradiční techniky, výtvarná činnost...) sporty (dle možností školy) turnaje (stolní tenis, piškvorky ) práce s internetem projekty na různá témata, která doplňují průřezová témata ŠVP ZŠ četba knih, časopisů

5 poslech hudby krátké výlety, vycházky do okolí činnost vycházející z vlastní iniciativy žáků vernisáže prací 6. Podmínky přijímání žáků do školního klubu Na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky a zaplacení poplatku, je žák zařazen do ŠK. O přijetí žáka rozhoduje vedení školy. Při větším zájmu, je zohledňován věk a potřeby konkrétních žáků. Po přijetí se na žáka vztahují práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání na naší škole. Je povinen respektovat a dodržovat pravidla stanovená Vnitřním řádem ŠK, v opačném případě může být žák vyloučen. Na základě přihlášky se osobní data žáků zapisují do školní matriky vedené podle školského zákona. 7. Podmínky vzdělávání žáků se speciálními potřebami V činnosti ŠK je brán zřetel na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stejně, jako je tomu i v průběhu vyučování na naší škole. Je respektována individualita žáka, jeho specifické obtíže, je vytvářen prostor pro jeho přiměřený a všestranný rozvoj. Vychovatelka spolupracuje s výchovnou poradkyní, zná obtíže daných žáků a dokáže s nimi pracovat. 8. Materiální, personální a ekonomické podmínky Materiální podmínky ŠK má kmenovou místnost na 2. stupni ZŠ v učebně, kde probíhá výuka hudební a dramatické výchovy. V této učebně má k dispozici dostatek prostoru, stoly vhodné pro výtvarné a další tvořivé činnosti, koberec pro relaxační aktivity, bubínky, interaktivní tabuli. Mohou využívat stolní hry a stůl na stolní tenis v předsálí tělocvičny. Dále může ŠK klub využívat tělocvičny v budově školy, aulu k vernisážím, kulturním akcím, keramickou dílnu, počítačovou učebnu. Dále ŠK klub využívá okolí školy.

6 Personální podmínky Vzdělávání ve školním klubu je zajištěno kvalifikovanou vychovatelkou, kvalifikovanými učiteli nebo dobrovolnými vedoucími zájmových útvarů, se kterými je uzavřena pracovní smlouva, a kteří jsou poučeni o bezpečnosti práce. Odbornost je prohlubována dalším vzděláváním, především samostudiem a výměnou zkušeností s jinými vychovateli či pedagogy. Ekonomické podmínky Podmínky úplaty za vzdělávání ve školním klubu se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání v 11 a 14. Výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠK je stanovena vnitřní směrnicí ředitele školy na 100,- Kč měsíčně. Pro lepší vybavení ŠK bychom rádi využili případné sponzorské dary. 9. Zajištění podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Základem bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců i žáků je plnění pracovních povinností a prevence rizik. Vnitřní řád, který je důležitým dokumentem školského zařízení, obsahuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Důraz je kladen především na: vykonávání činností, které neohrožují žáka ani jeho okolí důsledné zaznamenávání údajů do knihy úrazů školení BOZP včasné oznamování závad zdravé prostředí používaných prostor příznivé sociální klima Přílohou ŠVP ŠK je Vnitřní řád ŠK Datum vydání: Schváleno PR dne:

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Školní vzdělávací program Krok za krokem školním rokem Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Platnost od 1. 9. 2013 Aktualizace: 15. 4. 2015 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Podmínky

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Čas dětství, čas dobrých příkladů

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Čas dětství, čas dobrých příkladů Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Čas dětství, čas dobrých příkladů Školní družina při Základní škole Boskovice, okres Blansko, nám. 9. května 8 Charakteristika Školní družina se cíleně

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

Vzdělávací program dětského domova

Vzdělávací program dětského domova Dětský domov Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace tel: 482 312 108, fax: 482 312 033, e-mail: dd_frydl@volny.cz, www.ddfrydlant.cz Vzdělávací program dětského domova Vypracoval: Ředitelka DD Mgr.

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Bulovka, Praha 8, Budínova 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU Tento dokument nabývá platnosti dne 1. prosince 2010

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více