Linux na PC. Linux na PC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Linux na PC. Linux na PC"

Transkript

1 Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního systému. Praktická cvičení jsou prováděna na osobních počítačích. Na rok 2002 jsme pro Vás připravili následující novinky z oblasti kurzů operačního systému Linux: Kurzy LX02 LINUX Základy a LX03 LINUX Administrace systému jsou určeny pro uživatele se znalostí IT technologií zejména MS Windows, kteří se chtějí naučit používat i administrovat Linux s hlubší znalostí tohoto operačního systému než je tomu v kurzech LX13 LINUX Základy a LX14 LINUX Administrace systému. 59

2 uživatel Návaznost kurzů - Linux (RedHat distribution) uživatel a administrátor Zkušený UNIX administrátor 60

3 Přehled kurzů operačního systému Linux na PC Název kurzu Kód Počet dní Strana LINUX Základy LX02 4 dny 62 LINUX Administrace systému LX03 5 dní 62 LINUX TCP/IP administrace LX07 5 dní 62 LINUX Workshop - instalace a administrace LX12 5 dní 63 LINUX Základy LX13 4 dny 63 LINUX Administrace systému LX14 4 dny 64 LINUX Programování v Shellu LX23 5 dní 64 LINUX jako Firewall LX24 5 dní 64 LINUX Web server Apache LX25 3 dny 65 LINUX Integrace s Windows (Samba) LX26 2 dny 65 61

4 LINUX Základy LINUX Administrace systému LINUX TCP/IP administrace Kód kurzu: LX02 Délka kurzu: 4 dny Konec kurzu: 4. den 16:30 Kód kurzu: LX03 Kód kurzu: LX07 Pro uïivatele se znalostí IT technologií - zejména operaãních systémû typu MS Windows, ktefií se chtûjí nauãit základûm pouïívání operaãního systému Linux vãetnû jeho instalace. Základní znalost práce s operaãními systémy typu MS Windows a orientaãní znalost programování. Seznámit s prací na poãítaãích se systémem Linux. Samostatnû pracovat v prostfiedí Linux, provádût základní instalaci a konfiguraci operaãního systému, pouïívat základní pfiíkazy, pracovat se soubory, adresáfii a shellovsk mi promûnn mi, psát a opravovat textové soubory a pfiipravovat jednoduché pfiíkazové soubory. Porozumût práci s procesy. Nauãit se pouïívat on-line dokumentaci a grafické uïivatelské rozhraní vãetnû jeho pfiizpûsobení uïivatelsk m potfiebám. Nauãit se pfiipojit k Internetu v prostfiedí Linuxu. Úvod do Linuxu a historie jeho vzniku Základní instalace a konfigurace Linuxu PouÏívání systému Dokumentace Soubory a adresáfie Pfiístupová práva Úvod do Shellu, pouïívání shellovsk ch promûnn ch Vi editor Procesy Úprava uïivatelského prostfiedí Utility Linuxu Úvod do programování v Shellu Grafické uïivatelské rozhraní a jeho pfiizpûsobení Pfiipojení k Internetu Integrace Linuxu do MS Windows prostfiedí Pro zku ené uïivatele operaãního systému Linux (RedHat Linux Distribution), ktefií se chtûjí stát administrátory Linux serverû a budou zodpovûdni za instalaci a administraci Linuxu na platformû osobních poãítaãû. V kurzu jsou probírány vlastnosti operaãního systému Linux do vût í hloubky neï v kurzu LX14 LINUX Administrace systému. Solidní praktické uïivatelské znalosti operaãního systému Linux v rozsahu kurzu LX02 LINUX Základy. Nauãit se instalovat a konfigurovat RedHat Linux na PC z instalaãního serveru. Porozumût prostfiedkûm pro správu systému. Konfigurovat a spravovat tiskárny. Spravovat fyzická zafiízení, logická zafiízení a file systémy. Nauãit se provádût zálohování a obnovu dat. Seznámit se se zabezpeãením systému, správou uïivatelsk ch skupin a uïivatelû a plánováním vykonávání úloh. Instalace RedHat Linuxu z instalaãního serveru Start a ukonãení práce systému Prostfiedky pro správu systému X Window systém Správa diskového prostoru, LVM, RAID Souborové systémy Kompilace jádra Správa pamûti Plánování vykonávání úloh (cron, at) Zálohování a obnova dat Správa uïivatelû Zabezpeãení systému Tiskárny Pro síèové administrátory a osoby zodpovûdné za konfiguraci, pouïívání a správu TCP/IP sítí v prostfiedí Linux. Základní znalost Linux v rozsahu kurzu LX02/LX13 LINUX Základy a kurzu LX03/LX14 LINUX Administrace. TCP/IP protokoly a adresování TCP/IP adresace a smûrování Konfigurace TCP/IP v Linux TCP/IP pfiíkazy (telnet, rexec, ftp, rlogin, rsh, rcp, finger, talk, ) Elektronická po ta Implementace PPP protokolu Statické a dynamické smûrování vãetnû úvodu do RIP a OSPF protokolû Koncepce a základní implementace DNS Úvod do problematiky fie ení problémû v síti BOOTP a DHCP Koncepce a základní implementace NFS, NIS a NTP 62

5 LINUX Workshop instalace a administrace LINUX Workshop instalace a administrace LINUX Základy Kód kurzu: LX12 Pro administrátory operaãního systému Linux (RedHat Linux Distribution), ktefií jsou zodpovûdni za implementaci a administraci Linuxu na platformû osobních poãítaãû a mají jiï znalosti nûjakého jiného operaãního systému typu UNIX (IBM AIX, SUN Solaris, HP-UX ). Znalosti administrace libovolného operaãního systému typu UNIX tj.: pfiihlá ení do systému a odhlá ení se, zmûna hesla, základní pfiíkazy, uïivatelská i administrátorská práce se soubory, adresáfii a file systémy, editor vi, pouïívání pfiesmûrování a fietûzení pfiíkazû, pfiíkazová substituce, práce s shellovsk mi promûnn mi, utility find a grep, psaní shellovsk ch scriptû, vhodné jsou znalosti základû TCP/IP komunikace (adresace, routing, DNS, NFS, NIS), pouïívání browserû na Internetu, problematika tisku, správa uïivatelû. Dále se rovnûï pfiedpokládají uïivatelské znalosti operaãních systémû MS Windows 95/98/2000/NT. Nauãit se instalovat a konfigurovat RedHat Linux na PC, instalovat Lilo boot manager, provádût kompilaci jádra, instalovat X-Window system. Porozumût prostfiedkûm pro správu systému. Konfigurovat a spravovat tiskárny. Spravovat fyzická zafiízení, logická zafiízení a file systémy. Nauãit se provádût zálohování a obnovu dat. Seznámit se se zabezpeãením systému, správou uïivatelsk ch skupin a uïivatelû, plánováním vykonávání úloh a problematikou pfiipojení do poãítaãov ch sítí v prostfiedí Linux (TCP/IP, DHCP, routing, DNS, NFS). Úvod Instalace RedHat Linuxu Start systému a ukonãení práce systému Prostfiedky pro správu systému (linuxconf, správa uïivatelû, správa tiskáren, cron, PAM, zálohování dat - tar, cpio, dumb) RedHat Package Manager (rpm) File systémy Kompilace a konfigurace jádra X-Window system Konfigurace TCP/IP Routing DNS Elektronická po ta PPP protokol BOOTP a DHCP NFS Poznámka: V uka probíhá intenzivní formou. Kód kurzu: LX13 Délka kurzu: 4 dny Konec kurzu: 4. den 16:30 Pro bûïné uïivatele bez vût ích poïadavkû na znalost v poãetní techniky, ktefií se chtûjí nauãit základy operaãního systému Linux. Pouze základní znalost komunikace s poãítaãem, obecná znalost koncepce a úlohy operaãního systému. Seznámit s prací na poãítaãích se systémem Linux. Samostatnû pracovat v prostfiedí Linux, pouïívat základní pfiíkazy, psát a opravovat textové soubory a pfiipravovat jednoduché pfiíkazové soubory. Nauãit se pouïívat X-Window uïivatelské rozhraní vãetnû jeho pfiizpûsobení uïivatelsk m potfiebám. Úvod do Linux PouÏívání systému Dokumentace Soubory a adresáfie Pfiístupová práva Úvod do Shellu, pouïívání shellovsk ch promûnn ch Vi editor Procesy Úprava uïivatelského prostfiedí Linux utility Úvod do programování v Shellu X-Window system PfiizpÛsobení X-Window 63

6 LINUX Administrace systému LINUX Programování v Shellu LINUX jako Firewall Kód kurzu: LX14 Délka kurzu: 4 dny Konec kurzu: 4. den 16:30 Kód kurzu: LX23 Kód kurzu: LX24 Pro zaãínající administrátory operaãního systému Linux (RedHat Linux Distribution), ktefií jsou zodpovûdni za instalaci a administraci Linuxu na platformû osobních poãítaãû. Pro zájemce, ktefií se chtûjí dozvûdût hlub í informace o vlastnostech operaãního systému Linux a mají zku enosti z jin ch oblastí IT, je doporuãeno absolvovat místo kurzu LX14 kurz LX03. Základní uïivatelské znalosti libovolného operaãního systému typu UNIX (napfi. LX13 LINUX Základy tj. pfiihlá ení do systému a odhlá ení se, zmûna hesla, základní pfiíkazy, práce se soubory a adresáfii, editor vi, pouïívání pfiesmûrování a fietûzení pfiíkazû, pfiíkazová substituce, práce s shellovsk mi promûnn mi, utility find a grep, psaní jednoduch ch shellovsk ch scriptû, pouïívání browserû na Internetu). Nauãit se instalovat a konfigurovat RedHat Linux na PC, instalovat Lilo boot manager, instalovat X Window system. Porozumût prostfiedkûm pro správu systému. Konfigurovat a spravovat tiskárny. Spravovat fyzická zafiízení, logická zafiízení a file systémy. Nauãit se provádût zálohování a obnovu dat. Seznámit se se zabezpeãením systému, správou uïivatelsk ch skupin a uïivatelû a plánováním vykonávání úloh. Instalace RedHat Linuxu Kompilace jádra Správa pamûti Lilo boot manager Start systému a ukonãení práce systému Tiskárny File systémy Zálohování a obnova dat Správa uïivatelû Zabezpeãení systému Plánování vykonávání úloh (cron, at) X-Window system Pro programátory, správce Linuxu nebo uïivatele s vût ími zku enostmi ze systémû Linux/UNIX. UÏivatelská znalost operaãního systému Linux minimálnû v rozsahu kurzu LX02/LX13 LINUX Základy, nebo nûjakého jiného operaãního systému typu UNIX a dále orientaãní znalost programování. Nauãit zájemce pouïívat a vytváfiet shellovské scripty a utility jako uïivatel i jako správce systému v prostfiedí Bash Shellu. Základy Shellu Shell a promûnné, aritmetika, funkce Specifika Bash Shellu (deklarace, pole) Zpracování dat a utility (regulární v razy, grep, sed. ) Jak efektivnû pouïívat a vytváfiet shellovské scripty s ohledem na v kon Programování v Shellu PouÏívání programu awk Pro zku ené administrátory a síèové administrátory operaãního systému Linux, ktefií jsou zodpovûdni za konfiguraci a administraci Firewallu v prostfiedí operaãního systému Linux. UÏivatelské i administrátorské znalosti operaãního systému Linux a znalost problematiky TCP/IP komunikace v rozsahu kurzû LX02/LX13 - LINUX Základy a LX03/LX14 - LINUX Administrace systému a LX07 LINUX TCP/IP administrace. Úvod do problematiky zabezpeãení poãítaãov ch sítí a firewallû Instalace a zabezpeãení Linuxu Rodina protokolû TCP/IP Filtrování paketû a NAT Bezpeãn Shell a copy Konfigurace Socks a Proxy Zabezpeãení DNS Zabezpeãení u Virtuální privátní sítû Prostfiedky hackerû Detekce pokusû o napadení Nûkterá doporuãení pro bezpeãn provoz 64

7 LINUX Web server Apache LINUX Integrace s Windows (Samba) Kód kurzu: LX25 Délka kurzu: 3 dny Konec kurzu: 3. den 16:30 Pro administrátory a síèové administrátory systému Linux (RedHat Linux Distribution), ktefií jsou zodpovûdni za instalaci a administraci programového produktu Apache, kter zaji Èuje WEB sluïby pro internetové a/nebo intranetové sítû. Základní uïivatelské a administrátorské znalosti operaãního systému Linux v rozsahu kurzû LX02/LX13 - LINUX Základy, LX03/LX14 LINUX Administrace systému, LX07 LINUX TCP/IP administrace a znalost práce s WEB browsery. Znalost HTML a problematiky databází je uïiteãná, ale ne nutná. Instalace programového produktu Apache Kód kurzu: LX26 Délka kurzu: 2 dny Konec kurzu: 2. den 16:30 Pro administrátory operaãního systému Linux (RedHat Linux Distribution) a operaãních systémû typu MS Windows, ktefií jsou zodpovûdni za instalaci a administraci programového produktu Samba. Základní uïivatelské znalosti libovolného operaãního systému typu UNIX (napfi. LX02/LX13 LINUX Základy), základní administrátorské znalosti operaãního systému LINUX (napfi. v rozsahu kurzu LX03/LX14 LINUX Administrace systému) a základy operaãních systémû typu MS Windows. UÏiteãná, ale ne nutná, je i znalost tvorby LAN v prostfiedí MS Windows. Nauãit se instalovat a konfigurovat programov produkt Samba, kter umoïàuje vytváfiet souborové a/nebo tiskové servery v prostfiedí Linux a LAN sítích zaloïen ch na PC operaãních systémech typu Windows. Úvod a základní koncepce Samba instalace a konfigurace Autentikace Sdílení souborû Sdílení tiskáren Podpora Windows Domain SWAT Tipy a techniky 65

8 Volná místa v kurzech Vyplňte přihlášku již na Internetu Každý týden pro Vás připravujeme aktuální a velmi výhodnou nabídku posledních volných míst v kurzech. Použijte tuto ikonu pro vyplnění přihlášky již na naší domovské stránce Nav tivte na e webové stránky: nebo nám napi te na tuto ovou adresu: nebo domovskou stránku IBM âr: Upozornění: Kurzy produktů IBM (iseries a AS/400, AIX na pseries a RS/6000, VisualAge, Lotus a další) objednávejte přímo ve Školicím středisku IBM (tel. čísla uvedená v katalogu) nebo u obchodních partnerů IBM s uděleným statutem IBM Training Provider (vyžadujte kopii certifikátu). Jedině tak přebírá IBM záruky za úplnost informací a kvalitu kurzů. Kurzy objednané jinde nejsou a nemohou být vyučovány podle originální IBM metodiky, nemohou obsahovat všechny aktuální informace a posluchači neobdrží ani originální studijní materiály, ani osvědčení IBM o absolvování kurzu. 66

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Správa počítačových systémů Administrace systémů. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Správa počítačových systémů Administrace systémů. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Správa počítačových systémů Administrace systémů študenti MFF 15. augusta 2008 1 6 Administrace systémů Požadavky Instalace systému, plánování síťové topologie,

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

OBSAH. 3 Začínáme pracovat s operačním systémem Linux...15

OBSAH. 3 Začínáme pracovat s operačním systémem Linux...15 Obsah vii OBSAH LINUX PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1 Úvod...3 1.1 Kdo by si měl přečíst tuto knihu...3 1.1.1 Co byste měli uělat, než začnete tuto knihu číst...3 1.2 Kdy se můžete čtení této knihy vyhnout...4 1.3

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Administrace Unixu a sítí

Administrace Unixu a sítí Administrace Unixu a sítí inet6 adr: fe80::210:a4ff:fee1:9e5d/64 Rozsah:Linka AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1 RX packets:66690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA www.abra.eu Vážení uživatelé informačních systémů ABRA Právě jste otevřeli katalog vzdělávání, které pro vás ve školicím středisku ABRA Akademie

Více

Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17

Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17 Obsah Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17 Efektivní práce s příkazovou řádkou 17 1. Vyhledávání správných programů k danému účelu 17 2. Základní informace o programu 17 3. Vyhledání cesty

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

Ludûk Skoãovsk UNIX POSIX PLAN 9

Ludûk Skoãovsk UNIX POSIX PLAN 9 Ludûk Skoãovsk UNIX POSIX PLAN 9 Kniha je urãena pokroãil m uïivatelûm operaãního systému UNIX, správcûm v poãetních systémû a poãítaãov ch sítí a studentûm oborû operaãních systémû UNIX, POSIX, Plan 9

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, dovolte nám předložit

Více

LINUX DOKUMENTAČNÍ PROJEKT. 1998 Computer Press

LINUX DOKUMENTAČNÍ PROJEKT. 1998 Computer Press LINUX DOKUMENTAČNÍ PROJEKT 1998 Computer Press Nejpodrobnější dokumentace operačního systému Linux v češtině Příručka správce operačního systému Linux Příručka správce sítě Průvodce jádrem operačního systému

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Předmět: YD38UOS Z ákladní pojmy Firmware Je zcela základní programové vybavení, které bývá integrální

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

Olomouc 2014 www.liberix.cz

Olomouc 2014 www.liberix.cz Olomouc 2014 www.liberix.cz Autoři Zdroje, materiály, obrázky, podpora, Sazba německé verze Překlad Odborná korektura Jazyková korektura Grafická úprava Sazba Spolupráce na vydání Licence Michael Niedermair,

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Okruhy otázek teoretické části zkoušky 2009

Okruhy otázek teoretické části zkoušky 2009 Okruhy otázek teoretické části zkoušky 2009 1. Start a instalace systému. kernel, SMP, runlevely, zavaděče systému, diskové oddíly, swap, (softwarový) RAID, výběr filesystému, LVM, distribuce, dpkg/rpm/portage.

Více

Obsah. Poděkování autora 13 Úvod 15. Komu je kniha určena 15 Co v knize najdete a nenajdete 15 Výběr témat 16 Obsah doprovodného CD 17

Obsah. Poděkování autora 13 Úvod 15. Komu je kniha určena 15 Co v knize najdete a nenajdete 15 Výběr témat 16 Obsah doprovodného CD 17 Obsah Poděkování autora 13 Úvod 15 Komu je kniha určena 15 Co v knize najdete a nenajdete 15 Výběr témat 16 Obsah doprovodného CD 17 Několik slov o operačním systému Microsoft Windows Server 2008 18 KAPITOLA

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ivan Brchaň Implementace vybraných síťových produktů Windows SBS Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více