Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?"

Transkript

1 ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat všechny své bratry a sestry ten den jsou VÁNOCE. Když v sobě zpozoruješ vnitřní popud podat ruku tomu, kdo tě urazil toto vnuknutí jsou VÁNOCE. Když v kostele, doma nebo na pracovišti cítíš nutnost zamyslet se nad tím, jak se chovat k Bohu, k rodině a k druhým ten okamžik jsou VÁNOCE. Když se setkáš s člověkem, kterému je třeba pomoci a pomůžeš mu, - v tvé pomoci jsou VÁNOCE. Když vychováš své děti, aby se zřekly zbytečných a drahých hraček, abyste pomohli tomu, kdo je v nouzi, - ten postoj jsou VÁNOCE. Když začneš sloužit tomu, kdo nikoho nemá, komu selhává hlas a nemá sílu ty hodiny jsou VÁNOCE. Jestliže zjistíš, že celý svět dobra tě zanechává lhostejným a že nejsi schopen myslet na nic jiného než na sebe a na své zájmy, - pak se neusmívej. VÁNOCE od tebe odešly. Ať o těchto vánocích, kdy se nám narodila Láska, jste naplněni radostí a pokojem. Ať jsou Vaše srdce stále otevřená pro Boží plány s Vámi a po celý další rok kéž jste pro ostatní hvězdou, která září nad Betlémem. V modlitbě zůstává P. Jan Můčka Strana 1/8

2 ROK 2011 V ŽIVOTĚ NAŠICH FARNOSTÍ Církevní slavnosti a pohyblivé svátky v roce : Svátek křtu Páně - konec vánočního období - neděle 9. ledna Popeleční středa - začátek postní doby - 9. března Květná neděle - začátek Svatého týdne dubna HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ dubna Slavnost Nanebevstoupení Páně - čtvrtek 2. června Slavnost Seslání Ducha svatého - neděle 12. června Slavnost Nejsvětější Trojice - neděle 19. června Slavnost Božího Těla - čtvrtek 23. června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pátek 1. července Slavnost Ježíše Krista Krále - neděle 20. listopadu První neděle adventní - začátek nového církevního roku listopadu Poutě mimo farnosti během roku : Děkanátní pouť na VELEHRADĚ - sobota 9.dubna Pouť hasičů na Svatém Hostýně - sobota 30. dubna Pouť včelařů na Svatém Hostýně - neděle 22. května Hlavní pouť na Svatém Hostýně - neděle srpna Dušičková pouť na Svatém Hostýně - sobota 8. října Sbírky na cizí účely nařízené Arcibiskupstvím : 20. února: Sbírka na potřeby Svatého otce - Haléř svatého Petra 23. dubna: Dary na Boží hrob v Jeruzalémě (kasička u Božího hrobu) 24. dubna: Sbírka na potřeby Kněžského semináře v Olomouci 12. června: Sbírka na církevní školy v arcidiecézi 23. října: Sbírka na misie 13. listopadu: Sbírka na Charitu Kromě těchto sbírek může být vyhlášená sbírka na aktuální účel (povodně, Televize Noe a podobně. Farnost Újezd 1. Farní slavnosti a významné dny pro farnost : Adorační den v Drnovicích - středa 2. března Výročí vypálení Ploštiny - mše sv. na Ploštině neděle 24. dubna Strana 2/8

3 První svaté přijímání dětí - neděle 19. června Pouť v Újezdě - neděle 3. července 15. výročí posvěcení kostela ve Slopném - pouť neděle 10. července 20. výročí posvěcení kostela v Drnovicích a oslava 750. výročí založení obce - neděle 17. července "Valašská" pouť na Ploštině neděle 31. července Oslava 750. výročí založení obce Loučka - neděle 7. srpna Adorační den ve Slopném - neděle 14. srpna Patrocinium sv. Rocha ve Slopném a oslava 750. výročí založení obce - druhá pouť - neděle 21. srpna Oslava 750. výročí založení obce Újezd - neděle 28. srpna Pouť Panny Marie ve Vysokém Poli - neděle 11. září Panny Marie Bolestné na Ploštině - neděle 18. září Újezdské hody - neděle 23. října Adorační den v Újezdě - úterý 25. října Patrocinium sv. Anežky v Drnovicích - neděle 13. listopadu Patrocinium sv. Mikuláše v Újezdě - oslava 4. prosince 2. Svatý křest se bude udělovat : 9. ledna 8. května 6. února 12. června 6. března 10. července 10. dubna 14. srpna 4. září 2. října 13. listopadu 11. prosince 3. Společné mše svaté ve farnosti Újezd : Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání - středa 2. února Za děti, které byly vloni u 1. sv. přijímání 21. dubna Za školní mládež (konec školního roku) - neděle 26. června Za Anny - neděle 24. července Za školní mládež (začátek nového školního roku) - neděle 28. srpna Za Marie a Ludmily - neděle 11. září Za občany Loučky ke cti sv. Václava - neděle 25. září Za členy živého růžence: z Vysokého Pole a Drnovic - neděle 2. října Za členy živého růžence: z Újezdu, Loučky a Slopného - neděle 9. října Za členy mysliveckého sdružení ke cti sv. Huberta - neděle 16. října Za včelaře ke cti sv. Ambrože - neděle 4. prosince 4. Na mše svaté pro rok 2012 se bude zapisovat : V Újezdě : Pondělí 28. listopadu V Drnovicích : Úterý 29. listopadu Ve Slopném : Pátek 2. prosince V L7oučce DD Sobota 3. prosince Strana 3/8

4 5. Sbírky na opravu farního kostela v roce 2010 : 17. ledna 18. dubna 11. září 14. února 19. června 16. října 14. března 17. července 27. listopadu Farnost Horní Lhota 1. Slavnosti a významné dny pro farnost : Adorační den v Horní Lhotě - čtvrtek 10. února První svaté přijímání dětí neděle 29. května Patrocinium sv. Dionýsia (Hornolhotské hody) - neděle 9. října 2. Svatý křest se bude udělovat : 16. ledna 24. dubna 13. února 19. června 13. března 17. července 21. srpna 11. září 16. října 27. listopadu 18. prosince 3. Společné mše svaté ve farnosti : Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání - středa 2. února Za členy hasičského sboru z Horní Lhoty, Dolní Lhoty a Sehradic - neděle 8. května Za školní mládež (konec školního roku) - neděle 26. června Za školní mládež (začátek nového školního roku) - neděle 28. srpna Za členy živého růžence: každou sobotu vždy po prvním pátku v měsíci 4. Na mše svaté pro rok 2012 se bude zapisovat : V Horní Lhotě: Čtvrtek 1. prosince V Sehradicích: Pondělí 12. prosince Strana 4/8

5 T řík rá lo v á sb írk a n a C h aritu v so b o tu 8. led n a Ta k é v ro c e u s p o řá d á Č e s k á k a to lic k á c h a r ita v e ře jn o u tř ík r á lo v o u s b ír k u. V s o b o r u 8. le d n a ta k é v n a š ic h fa rn o ste ch n a v štív í k o le d n íc i Va še d o m á c n o s ti, p o p ře jí p o ž e h n á n í B o ž í d o n o v é h o ro k u a p o p ro s í o p řís p ě v e k. V š e m d á rc ů m u p řím n é P á n B ů h z a p la ť. K d o b y c h tě l p o m o c i s o r g a n iz o v á n ím s b írk y v Ú je z d ě - p o tře b u je m e je š tě v e d o u c í s k u p in e k, p r o s ím, a b y s e p ř ih lá s ili u o tc e Jan a. Š těd rý v ečer ro k u Ticho a p u sto v ch atrči jed n é d o b rý c h p ě t d ě tí k m á m ě si se d n e n e jm la d ší d ítk o ru k a m a tle sk á : M am in k o, tá ta p řijd e, v iď d n e sk a? P ř i j d e a s t r o m e č e k z a s e n á m s p r a v í, h ý ř íc í k rá s o u ja k p é ra p a v í, sv íčičk y ro ž n e sv o u m ilo u ru k o u ; M am in k o! Č e k á n í p ro n á s je m u k o u! M á m a v ša k n e řek n e je d n o h o slo v a, m lčí a d ěti v žd y d o rá ží zn o v a ; Viď, ž e d n e s tá ta b u d e z a s s n á m i! P o vě z, p ro č p láčeš? A ch, p o v ěz n ám, m am i! H o d in a s tá le h o d in u m íjí, ta k é u ž je d e n á c t h o d in y b ijí, v š a k tá ta n e jd e, č a s k v a p e m le tí, v č ek á n í m a rn é m u sn u ly d ě ti. N ad d ětm i sp ícím i sk lán í se m ám a. Te n b o l u ž n e m o h u u n é sti sa m a! Ta tíč e k v á š u ž n e p řijd e v íc e, v k o n c e n t r á k u m u d o t l o u k l o s r d c e. M a rie C h o v a n e č k o v á O t iš t ě no s e s v o le n í m b r a tr a a u t o rk y Strana 5/8

6 Pořad bohoslužeb v újezdské farnosti 1. ledna : Sobota Slavnost BOHORODIČKY PANNY MARIE barva bílá, 810, Új.: Za farníky Sl.: Új.: Za + Jana Barcucha a Boží ochranu pro živou Dr.: rodinu Za + P. Jaroslava Studeného, živé a + kněze naší farnosti Lo.: Za živou a + rodinu Vlčkovu a Pekárkovu 2. ledna : Neděle neděle Narození Páně 8.15 Sv. Bazila Velikého a Řehoře Nazián biskupů a učitelů církve Új.: Za + rodiče Polčákovy, duše v očistci a dar zdraví pro živé rodiny Sl.: Za + rodiče Petrů, rodiče z obou stran, jejich + děti a duše v očistci Új.: Za + rodiče Kozubíkovy, syna, prarodiče Januškovy a Machů a Boží požehnání pro živé Dr.: rodiny Za + Marii Pavelkovu a manžela 3. ledna : Pondělí 4. ledna : Úterý Új.: 5. ledna : Středa Új.: Za + Františka Černobilu, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu Sl.: 6.30 Új.: Za + Jiřího a Jana Machů, jejich manželky, dceru Annu, jejich rodiče a Boží požehnání pro Új.: živou rodinu Za + Františka Měřičku, jeho rodiče, manželku, Dr.: syna a Boží požehnání pro celou rodinu Sl.: 6. ledna : Čtvrtek ZJEVENÍ PÁNĚ (Svatých Tří Králů) Za rodiče Elšíkovy, rodiče, sourozence, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu ŠF Mě Ra MJ Ma Pe Am Ov On Dr.: 7. ledna : Pátek Sv. Rajmunda z Penafortu, kněze Új.: Za + Jana Kozubíka, jeho manželku, + dcery a zetě Sl.: a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Bohuslava a Ludmilu Šůstkovy, jejich rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 8. ledna : Sobota 6.30 Új.: Za + Marii Hlavičkovu Lo.: Za + Annu Janošovu, manžela a duše v očistci Ov Ku Mě Am KJ Pe Mě Strana 6/8

7 9. ledna : Neděle Svátek Křtu Páně Konec doby vánoční 7.00 Új.: Za + Anežku Beňkovu (výroční mše sv.) 8.15 Sl.: Za + rodiče Rakovy, dva syny, rodiče Sedlářovy, dva syny a dceru a dar zdraví pro 9.40 Új.: celou živou rodinu Dr.: Za farníky (sv. křest) Za Františka Machů, rodiče, syna, bratra, zetě a vnuka An ZvV MJ KJ Pořad bohoslužeb farnosti Horní Lhota 1. ledna : Sobota Slavnost BOHORODIČKY PANNY MARIE NOVÝ OBČANSKÝ ROK ledna : Neděle 2. neděle Narození Páně Sv. Bazila Velikého a Řehoře Nazián. biskupů a učitelů církve 3. ledna : Pondělí 4. ledna : Úterý 5. ledna : Středa 9.30 Za + rodiče Kozubíkovy, Januškovy, Strnkovy, duše v očistci, živou a + rodinu 6.55 Za + Antonína a Marii Vlčkovy, jejich rodiče a Boží požehnání pro celou živou rodinu 9.30 Za Josefa Hubáčka, rodiče z obou stran, bratra Bohumila a živé rodiny ledna : Čtvrtek ZJEVENÍ PÁNĚ (Svatých Tří Králů) ledna : Pátek Sv. Rajmunda z Penafortu, kněze 8. ledna : Sobota 9. ledna : Neděle Svátek Křtu Páně Konec doby vánoční Za Františka a Bohumilu Heinzovi a rodiče z obou stran Za členy živého růžence 6.55 Za + rodiče Ulrichovy, duše v očistci, živou a + rodinu Za + Anastázii a Karla Kozlovy, Marii a Josefa Pláškovy, rodiče, živou a + rodinu 9.30 Za + Josefa Vaněčku, rodiče, + rodinu Krajíčkovu a Kolaříkovu, dar zdraví a Boží požehnání pro děti s rodinami Za + Ottu Hofschneidera, Cecílii Frýdlovu, duše v očistci a celou živou rodin Strana 7/8

8 Všechny srdečně Zveme na tradiční VÁ N O ČN Í PUTO VÁN Í K P A N N Ě M A R II V Y SO C K É, k te ré s e u s k u te č n í v p o n d ě lí 2 7. p ro sin c e S e jd e m e s e v h u z v o n ic e v e Vy s o k é m P o li. Strana 8/8

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění (z velikonoční liturgie) K velikonočním svátkům všem Vám žehnají

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění (z velikonoční liturgie) K velikonočním svátkům všem Vám žehnají ŽIVOT FARNOSTÍ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník VI. DUBEN 2012 č. 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Žeň je hojná, dělníků málo.

Žeň je hojná, dělníků málo. ŽIVOT FARNOSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník IX. ČERVEN 2015 č. 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kdy jsou vánoce? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha. Když v kostele, doma nebo na pracovišti. cítíš nutnost zamyslet se nad tím,

Kdy jsou vánoce? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha. Když v kostele, doma nebo na pracovišti. cítíš nutnost zamyslet se nad tím, Kdy jsou vánoce? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a v něm bratry a sestry - ten den jsou Vánoce. Když v sobě zpozoruješ vnitřní popud podat ruku tomu, kdo tě urazil, toto vnuknutí jsou Vánoce.

Více

Měsíčník farnosti Horní Lhota. Vydává farní úřad Horní Lhota pro potřebu svých farníků. (Podle H. Nouwena)

Měsíčník farnosti Horní Lhota. Vydává farní úřad Horní Lhota pro potřebu svých farníků. (Podle H. Nouwena) ČERVEN 2006 ROČNÍK V. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Měsíčník farnosti Horní Lhota. Vydává farní úřad Horní Lhota pro potřebu svých farníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Modlitba EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2015

Modlitba EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2015 FARNÍ LISTY Velikonoce 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz VELIKONOCE 2015 Bože, náš nebeský Otče,

Více

KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE

KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE ROČNÍK: V KVĚTEN 2011 Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. VYDÁVÁ FARNÍ ÚŘAD PRO POTŘEBU SVÝCH FARNÍKŮ. č. 5 KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE Úcta k Panně Marii Matce Boží je nedílnou

Více

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2008 KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC Když se člověk odloučil od Boha, stal se otázkou sám pro sebe. Od té doby otázka o člověku hýbá staletími. Kolik

Více

3duben +P ORTUS. květen červen 2015. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov

3duben +P ORTUS. květen červen 2015. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov +P ORTUS Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 3duben květen červen 2015 Petra Šolcová Poslední večeře Páně (detail: Ježíš s Petrem a Janem) DAR MEŠNÍ OBĚTI Začátek

Více

V Á N E K. 10 rad papeže Františka pro dobrý život

V Á N E K. 10 rad papeže Františka pro dobrý život Ročník 11, číslo 1, 2, 8.2.2015 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K 10 rad papeže Františka pro dobrý život Argentinský časopis Clarin se obrátil na papeže Františka s otázkou, zda existuje nějaký

Více

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít Lk 10,1

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít Lk 10,1 5. 7. 2015 Ročník XXII., číslo 27 slavnost svatých cyrila a metoděje Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn,

Více

IN ORMACE A R N Í. BŮH JE LÁSKA Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu...

IN ORMACE A R N Í. BŮH JE LÁSKA Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu... F A R N Í IN ORMACE 17. 5. 2009 Ročník XVI. Číslo 20 6. neděle velikonoční Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! Pro maminky s předškolními dětmi 06.12.2012 9.30 Skřítek Kvítek 20.12.2012 9.

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! Pro maminky s předškolními dětmi 06.12.2012 9.30 Skřítek Kvítek 20.12.2012 9. ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! Pro maminky s předškolními dětmi 06.12.2012 9.30 Skřítek Kvítek 20.12.2012 9.30 Skřítek Kvítek Náboženství pro dospělé Pondělí 10.12.2012 20.00 hod 12/2012 PROSINEC

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2014 Pobožnost křížové cesty při letošní duchovní obnově farnosti na Svatém Hostýně Úvodní slovo Je to již řada týdnů, kdy

Více

www.hornibecva.cz Prodej vánočních stromků V sobotu 11. 12. 2010 se uskuteční od 8:00 hod. v areálu MS Hubert Bečvy

www.hornibecva.cz Prodej vánočních stromků V sobotu 11. 12. 2010 se uskuteční od 8:00 hod. v areálu MS Hubert Bečvy Zpravodaj obce Horní Bečva prosinec 2010 cena: 3,- Kč www.hornibecva.cz Pozvánky Vánoční volejbalový turnaj Zveme Vás na tradiční Vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev (3 muži a 3 ženy), který

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

Neopakovatelný je člověk, je, jako malé nebe na zemi, obraz Boha v duši má ukrytý,

Neopakovatelný je člověk, je, jako malé nebe na zemi, obraz Boha v duši má ukrytý, Leden-Únor 2011 - Číslo 1/44/ - Ročník 6 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Neopakovatelný je člověk, je, jako malé nebe na zemi, obraz Boha v duši má ukrytý, každý z nás je

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ Celá řeč o Ježíšově nanebevstoupení je plná symbolů, které je třeba správně pochopit. Po těch slovech byl před jejich

Více

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE PŘIJMOUT HOSTY 29. prosince přijede do Prahy zhruba dvacet tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby se zde zúčastnili poutě důvěry organizované

Více

Modlitba za kněze ve farnosti

Modlitba za kněze ve farnosti Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI. str. 2-4 Bratři a sestry A co budoucnost na naší faře Výběrové řízení na místo pastoračního asistenta Několik slov od našich nových

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

Zjevení Panny Marie ve Fatimě

Zjevení Panny Marie ve Fatimě Životice u Nového Jičína 16/2010 Ročník VIII 3. října 2010 Zjevení Panny Marie ve Fatimě Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii Santosové, devítiletému

Více

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

Tys, Pane, dobrý a shovívavý. F IN ORMACE A R N Í 17. 7. 2011 Ročník XVIII., číslo 28 16. neděle v mezidobí Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

čtvrtletník Matice svatohostýnské

čtvrtletník Matice svatohostýnské březen 2014 číslo 1 ročník XVIII www.hostyn.cz čtvrtletník Matice svatohostýnské Snímek Ivo Buráň přehled poutních slavností v roce 2014 NE 16. 3. Svatojosefská pouť mužů PÁ SO 4. 5. 4. Pěší pouť ze Svatého

Více

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec Proseč Nové Hrady Perálec www.farnispolecenstvi.cz cena: dobrovolný příspěvek (náklady na jeden výtisk Kč 15.-) Milí farníci, jsem rád, že vás mohu znovu oslovit v našem časopise. Chci se s vámi podělit

Více

POSTNÍ DOBA A MODLITBA

POSTNÍ DOBA A MODLITBA Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/15 Pamatuj, že jsi jen prach POSTNÍ DOBA A MODLITBA Začíná doba postní, která je pro nás příležitostí dobře se připravit na svátky Velikonoc vítězství nad

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

IN FORMACE A R N Í. 8. 1. 2006 Ročník XIII. číslo 2 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

IN FORMACE A R N Í. 8. 1. 2006 Ročník XIII. číslo 2 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ F IN FORMACE A R N Í 8. 1. 2006 Ročník XIII. číslo 2 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn,

Více

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby Ročník III. Březen 2014 Číslo 26 Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby U příležitosti postní doby nám papež František předkládá některé úvahy vycházející

Více

Panny Marie Pod řetězem

Panny Marie Pod řetězem kostel Panny Marie Pod řetězem občasník, informace ČERVEN L.P. 2013 Pokleknutí před eucharistií je vyznáním svobody Homilie papeže Benedikta XVI. na slavnost Božího Těla, Lateránská bazilika, 22. května

Více