Pracovní listy k učebnici Morava Dějiny země uprostřed Evropy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní listy k učebnici Morava Dějiny země uprostřed Evropy"

Transkript

1 Pracovní listy k učebnici Morava Dějiny země uprostřed Evropy Pro žáky víceletých gymnázií a odpovídajících stupňů ZŠ a SŠ Mgr. Lukáš Zámečník, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu ESF CZ.1.07/1.1.02/ Jak učit Moravany o Moravě moderně a evropsky Gymnázium INTEGRA BRNO 2012

2

3 I. Do následující mapky zakresli: 1. Pálava lovců mamutů (pro nižší stupeň gymnázia) a) Pálavu, b) Hornomoravský, Dolnomoravský a Dyjsko-svratecký úval, c) Moravskou bránu. II. Kdy, kdo a proč na Pálavě žil a) Ve kterém historickém období žili v oblasti Pálavy lovci mamutů? b) K jakému vývojovému stupni rodu Homo patřili? c) Zamysli se nad výhodami, které Pálava svým obyvatelům poskytovala. III. Lov mamutů. Pečlivě si přečti přiložený úryvek a zodpověz otázky. Ještě chvíli a velký zápas započne. Pojednou zpozoroval Mamutík v zadnějších skupinách stáda živý ruch. Mamuti se tam plaší, vybíhají z prošlapané uličky a hlučně troubí. Tam se něco děje! Co asi mamuty poplašilo? Vlci se přece na mamuty neodváží, ani medvěd neútočí na stádo. Že by snad lev nebo tygr vyšel z horských doupat, přiváben mamutím stádem? Mezi mamuty se šíří zmatek. Několik poplašených zvířat pádí s choboty pozdviženými a vybíhá z prošlapané uličky. Obě postranní skupiny lovců, Vlčího drápu i Huňáčova, se domnívaly, že lov už započal, a vrhly se na stádo. Tím zmatek ještě vzrostl. Mamutík vida, že se mamuti rozbíhají,

4 nečekal déle a jal se štvát stádo směrem k bažinám. Jeden veliký mamut prorazil houštinou a octl se přímo před Mamutíkem. Lovec zachoval chladnou krev, když se velikán řítil k němu. Uhnul před strašným chobotem a vší silou vehnal ostrý oštěp mamutovi do slabin. Ani neměl kdy oštěp z rány vytáhnout. Mamut uháněl i s oštěpem dál. Mamutík se podivil. Očekával, že se mamut rozzuří a že nastane krutý boj. Zatím si však raněný mamut těžké rány ani nevšímá. Co je to? Jistě je mamut něčím poplašen a nechce se zdržovat. Mamutíkovi druzi byli tím neméně překvapeni a znepokojeni. Hnali se po mamutovi, aby bojovali na život a na smrt, a mamut prchá! Jen zahlédli ještě, jak se protáhl mezi dvěma stromy a přitom ulomil oštěp, vyčnívající mu z rány. Klesl na kolena, ale okamžitě se opět vzchopil a pádil k ostatnímu stádu. A již se hrne několik dalších mamutů. Větve praskají, dupot se rozléhá a někde i celé stromy padají vyvráceny. K Mamutíkovi přiběhl udýchaný hoch, Kopčem. Jeho zděšené oči projevují strach, překvapení, zoufalství. Cizí lovci! zasténal a zhroutil se do trávy. a) Jak se domníváš, že probíhal lov na mamuta? b) Doplň následující tabulku: počet jedinců mamuta ve stádu výška a hmotnost dospělého jedince délka života mamuta potrava mamuta c) Zjisti, co bylo další součásti pravidelného jídelníčku lovců mamutů. d) Kromě masa zpracovali pravěcí lidé také ostatní části mamutího těla. Napiš které a uveď, k čemu je použili. IV. Pokus se uhodnout, jaký námět umělec z Pavlova zobrazil a jaký materiál pro své umělecké dílo použil: a) b) c)

5 2. Absolonovy archeologické objevy (pro nižší stupeň gymnázia) I. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky pod textem. Njan má před sebou na plochém kameni hrudku jílu a modeluje nějakou figurku. Už dvakrát jí uhodil o zem, když se mu nepovedla, jak chtěl, a začal potřetí znovu. Tentokrát přimíchal do hlíny hodně moučky z rozdrcených mamutích kostí. Válí se jich množství kolem všech stanů a Njan si z nich nadrobil na zaječí kůži hromádku prášku. Spálené kosti se snadno drtily; Njan do nich nemusil ani mnoho bušit kamenem. Zubří roh plný vody má zapíchnutý vedle sebe v zemi. Figurka na píď vysoká má lidskou podobu: hlavu, tlusté tělo a dvě nohy po kolena. Paže jsou hrubě naznačeny, zato s trupem si dává Njan hodně práce. Pracuje tenkou kostí a pečlivě vyhlazuje povrch figurky; někdy jej trochu ovlažuje vodou. Silně vyznačuje veliká prsa. Ještě tuhle malým dolíčkem naznačí pupek a na hlavě šikmé rýhy znázorní oči a dílo je hotovo. Právě přišel Kopčem a se zájmem se díval na otcovu práci. Njan uchopil figurku do ruky, natáhl paži a spokojeně prohlížel své dílo. Máma! zvolal Kopčem. Poznal Nianu. Otec přikývl a odnesl sošku vypálit do ohniště. Pod několika hořícími klacky vyhrabal dutinu, vymetl ji trochu holí, aby se do měkké sošky nenapíchaly kousky uhlíků, a na čisté místo vložil svou figurku. Vlhká hmota rychle osychala, až se z ní kouřila bílá pára. Ohněm figurka tvrdla a vypalovala se. Za chvíli bude hotova. Kopčem se otci nabídl, že ji bude zatím hlídat, aby ji někdo neopatrným přikládáním nepoškodil. a) Uveď jméno autora a název díla, z něhož pochází výše prezentovaný úryvek. b) Autor se ve výše uvedeném textu pokusil zachytit proces vzniku jednoho z nejvýznamnějších dokladů pravěké umělecké tvorby, nalezených na území Moravy. Z následujících obrázků zvol ten, který toto dílo zobrazuje, a zároveň uveď jeho název. II. Vylušti následující tajenku. 1. Jiný název pro starší dobu kamennou (cizí slovo). 2. Jedno ze zvířat, které často zobrazoval pravěký umělec. 3. Obydlí a úkryt pravěkého člověka, zároveň jedno z míst, kde vznikalo umění. 4. Zdroj tepla a světla pro pravěkého člověka. 5. Název společenství, v němž žil člověk ve starší době kamenné. 6. Místo nálezu sošky, které se týká úkol č. I. 7. Typický materiál pro výrobu nástrojů a zbraní ve starší době kamenné.

6 III. Do následující mapky zakresli: a) Dolní Věstonice, b) Pavlov, c) jeskyni Pekárnu, d) Macochu. IV. Nález sošky, jíž se týkal úkol č. I, představoval jeden z největších vědeckých úspěchů profesora Karla Absolona. Rozhodni, která z níže uvedených tvrzení o jeho životě jsou pravdivá. Bude-li údaj nesprávný, škrtni jej a do kolonky pod ním uveď správnou odpověď. a) Karel Absolon se narodil v roce 1899 v Boskovicích. b) Jeho dědeček MUDr. Jindřich Wankel byl amatérským archeologem, který se proslavil zejména odhalením tajemství Stránské skály. c) Oborem, který Absolon vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze, byla speleologie. Předmětem jeho prvotního vědeckého výzkumu se tak staly krasové jevy. d) V souvislosti s jeho prací pro Moravské zemské muzeum v Brně se obdobně jako jeho dědeček začal věnovat archeologii. Zajímal se zejména o období paleolitu. e) Jeho výzkum se zaměřil předně na oblast Pálavy a Zbrašovské aragonitové jeskyně. f) Karel Absolon zemřel v roce 1960 v Chicagu.

7 3. Keltové, Germáni a Římané na Moravě (pro nižší stupeň gymnázia) I. Na mapce je znázorněn Dunaj, který tvořil základ opevněné hranice římského říše. a) do mapky zakresli, kudy vedla hranice římské říše na počátku markomanských válek, b) vyznač dnešní města, která byla původně římskými vojenskými tábory na Dunaji (můžeš napsat i jejich latinské názvy), c) nakresli obrázek půdorysu římského vojenského tábora a doplň do něj popisky jednotlivých částí. II. S kterými z následujících osobností se mohl setkat markomanský král Marobud? a) s císařem Augustem, b) s vůdcem otroků Spartakem, c) s germánským náčelníkem Arminiem, d) s římským vojevůdcem Drusem, e) s franským kupcem Sámem III. Pečlivě si prohlédni následující obrázek. a) Jak se jmenuje římský císař, jehož jezdeckou sochu vidíš na obrázku?

8 b) Kterých historických událostí, které se významně týkají také Moravy, se tento císař účastnil? IV. Do následující mapky zakresli: a) průběh Jantarové stezky Moravou, b) nejvýznamnější keltská oppida na Moravě. V. Vrcholek Mušov-Hradisko je zřejmě nejvýznamnějším moravským archeologickým nalezištěm z doby římské. a) Uveď obec, v jejíž blízkosti se tato lokalita nachází. b) Jaké významy nálezy zde byly učiněny? c) Jakou funkci měla zřejmě nejvýznamnější stavba na Mušově-Hradisku? VI. Vysvětli, co znázorňují jednotlivé obrázky, a interpretuj nápis, který se na nich nachází. a) Nápis: LEGXGPF b) Nápis: REX QUADIS DATUS

9 4. Stěhování národů (pro nižší stupeň gymnázia) I. Za počátek stěhování národů pokládáme vpád Hunů do Evropy. Do následující mapy zakresli: a) pomocí šipek směr vpádu Hunů a oblasti, kterými prošli, b) centrum říše, kterou ve střední Evropě založili, c) místo, kde se konala bitva na Katalaunském poli. II. Přiřaď ke každé osobnosti její charakteristiku. Wacho Aëtius Jenovéfa Romulus Augustulus Alarich Theodora Augustinus Aurelius III. Historik Jordanes podal ve svém popisu období stěhování národů následující charakteristiku Hunů. Ale i těm, které náhodou nemohli v boji přemoci, naháněli velký strach svým hrozným vzezřením a obraceli je vyděšeně na útěk, protože byli hrozivě černí a místo obličeje měli, lzeli to tak říci, jakousi neforemnou placku a místo očí spíše body. V jejich divokém obličeji se zračila sebedůvěra. Vždyť jsou krutí i vůči svým dětem hned v den jejich narození, neboť chlapcům rozřezávají tváře železným nožem a nutí je snášet bolest z rány dřív, než je nakrmí mlékem. Proto stárnou bezvousí a ani v mládí nejsou krásní, protože zjizvená tvář rozdrásaná železem brání náležitému vzrůstu vousů. Jsou sice malé postavy, ale pohybují se čile a hbitě, jezdí velmi obratně na koních, mají široká ramena, pevnou šíji, hodící se pro lukostřelbu, a jsou pyšně vzpřímení. I když však mají lidskou podobu, jsou krutí jako šelmy. a) Odkud Hunové pocházeli? patronka Paříže langobardský král vizigótský král byzantská císařovna vítěz nad Attilou filozof, teolog poslední západořímský císař b) Jak se jmenoval nejslavnější vůdce Hunů? Jak se mu přezdívalo?

10 c) Charakterizuj jezdecké umění Hunů. IV. Do následující mapky nastiň pohyb Langobardů v daném regionu v průběhu stěhování národů. V. Přiřaď každému kmenu (Langobardi, Frankové, Hunové) jeho typickou zbraň. VI. Pokus se uhodnout funkci následujících předmětů. a) b) c)

11 5. Sámova Morava (pro nižší stupeň gymnázia) I. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky pod textem. Toho roku zabili v Sámově království Slované, zvaní Vinidé, kupce Franků s četným doprovodem a jejich majetek uloupili. To byl počátek rozepře mezi Dagobertem a Sámem, králem Slovanů. I poslal Dagobert vyslance Sicharia k Sámovi, žádaje, aby se postaral o spravedlivou náhradu za kupce, které jeho [lidé] pobili nebo jejichž majetku se neprávem zmocnili. Poněvadž Sámo nechtěl Sicharia spatřit a odmítal ho přijmout, Sicharius se oblékl v takový šat, aby se podobal Slovanům. I předstoupil s doprovodem před Sáma a oznámil mu vše, co měl uloženo. Ale jak bývá zvykem pohanství a zpupnosti [nepravých] vládců, nebylo Sámem nahrazeno nic z toho, čeho se jeho lidé dopustili. [Sámo] pouze chtěl, aby se navzájem uplatnila spravedlnost a aby se ustanovila soudní jednání pro tyto a jiné spory, které vznikly mezi oběma stranami. Sicharius jako pošetilý vyslanec pronesl nevhodná slova, která neměl uložena, i hrozby proti Sámovi, že totiž Sámo a lidé jeho království jsou Dagobertovi povinni službou. Sámo uražen odpověděl: Země, kterou máme, je [i] Dagobertova a i my jsme jeho, avšak jen pokud bude mít v úmyslu zachovat nám přátelství. Sicharius řekl: Není možné, aby křesťané a služebníci Boží mohli uzavřít přísahy se psy. Sámo mu v odpověď pravil: Jste-li vy Boží sluhové a my psi Boží, tu, když vy ustavičně konáte proti němu, nám je dovoleno trhat vás za zuby. A Sicharius byl odstraněn ze Sámovy přítomnosti. Když to Dagobertovi oznámil, Dagobert zpupně poručí vyslat proti Sámovi a Vinidům vojsko z celého Austrasijského království. Vojsko postupuje na Vinidy třemi šiky, ba rovněž Langobardi, najatí Dagobertem, vytáhli vojensky na Slovany. Zatímco na druhé straně se Slované na těch a jiných místech připravovali, vojsko Alamanů s vévodou Chrodobertem dosáhlo vítězství v území, kam vtáhlo. Taktéž Langobardi získali vítězství a Alamani i Langobardi odvedli s sebou větší počet zajatců. Avšak Austrasijci, když oblehli hrad Vogastisburg, kde se opevnila větší část sil Vinidů, bojovali po tři dny. Tam byli mnozí z Dagobertova vojska pobiti mečem. Potom se [ostatní] dali na útěk, zanechali tam všechny stany a věci, jež měli, a navrátili se do svých domovů. a) Kdo je autorem díla, z něhož pochází předložený úryvek? b) Ve kterém roce se odehrály zmiňované události? c) Kdo byl Dagobert? d) Jak souhrnně nazýváme Langobardy, Alamany a Franky? e) Do následující mapky zakresli rozlohu Sámovy říše.

12 II. S kým se mohl Sámo setkat? a) Karel Veliký, b) Marcus Aurelius, c) Konstantin Veliký, d) Johanka z Arku, e) sv. Václav III. Zamysli si, jaké zboží mohli franští kupci přivážet na území Sámovy říše a co si z ní naopak odváželi. IV. Pečlivě si prohlédni následující obrázek. a) Kdo je ústřední postavou, která jede na koni? b) Co asi shromáždění lidé oslavují? c) V pozadí obrázku vidíte slovanské hradiště, z jakého stavebního materiálu bylo zhotoveno? V. Pokus se charakterizovat odlišný životní styl Avarů a Slovanů. V. Vylušti následující tajenku. 1. Povolání autora kroniky, v níž se vyskytuje zmínka o kupci Sámovi. 2. Jméno místa, u kterého byla poražena franská vojska, která útočila na Sámovu říši. 3. Jak se jmenoval franský král, který vojska proti Sámovi poslal? 4. Kolik měl Sámo manželek? 5. Jak se jmenoval kmen, se kterým Slované na počátku 7. století bojovali? 6. Jaké národnosti byl Sámo?

13 6. Velkomoravská kultura (pro nižší stupeň gymnázia) I. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky pod textem. ( ) slyšte všichni lidé slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo, slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha. Jako bez světla radost mít nebude oko patřící na všechno stvoření boží, neb vše ani není krásné ani viditelné, tak i každá duše bez knih, neznající zákona božího, zákona Písem duchovního, zákona zjevujícího ráj boží. Neb který sluch rachot hromu neslyšící může se bát Boha? Též chřípě, nečichají-li vůně, kterak pochopí zázrak boží? Vždyť ústa, jež necítí sladkost, činí, že člověk je jak kámen. Víc však ještě duše knih zbavená zdá se být v člověku mrtvá. ( ) Kdo může uvést všechny příklady usvědčující národy bez knih, které nemluví hlasem srozumitelným? Ani kdybys uměl všechny řeči, nedovedl bys vylíčit jejich bezmoc. Než i já chci připojit své podobenství a mnoho smyslu podat v málo slovech. Nahé jsou všechny národy bez knih a nemohou zápolit beze zbraně s protivníkem našich duší, uchystané za kořist věčných muk. ( ) a) Kdo je autorem díla, z něhož pochází předložený úryvek, a jak se toto dílo nazývá? b) Ve kterém roce (desetiletí) asi tento text vznikl a k jakému účelu byl vytvořen (čeho byl součástí)? c) Jaké je hlavní téma úryvku? d) V textu se používá výraz Slovo a slovo. Dokážeš vysvětlit odlišení významů obou výrazů? Pomůckou Ti může být Prolog Evangelia svatého Jana v Novém zákoně. II. Do následující mapky: a) Vyznač rozlohu Velké Moravy v době jejího největšího rozmachu za Svatopluka. Zřetelně odliš jádro Velké Moravy od připojených území.

14 b) Do jádra Velké Moravy vyznač alespoň 6 nejvýznamnějších kulturních center. c) Zakresli oblast, ze které pocházeli Konstantin a Metoděj. d) Vyznač oblasti, kde se po zániku Velké Moravy dále rozvíjelo slovanské písemnictví. III. Rozděl následující osobnosti na: 1. světské vládce a 2. církevní osobnosti. U světských vládců uveď, kde vládli (v které říši): a) Gorazd, b) Svatopluk, c) Michael III., d) Cyril, e) Fótios, f) Rastislav, g) Wiching, h) Metoděj, i) Mojmír II., j) Mojmír I., k) Arnulfus, l) Pribina, m) Kocel IV. Na obrázku se nachází fotografie makety hlavního centra Velké Moravy.

15 e) Jak se toto centrum nazývalo? Jaké město se dnes nachází částečně na jeho místě? f) Jak se nazývá řeka, znázorněná na obrázku? (Pokus se zjistit, zda se dnes její tok liší od původního.) g) Čísly (1-3) jsou vyznačena místa, kde se nacházely církevní stavby. Zjisti jejich názvy. Existuje ještě dnes některá z nich? h) Vyznač, kde se nacházelo mocenské centrum Veligradu? i) Uveď (odhadovaný) maximální počet obyvatel Veligradu a období, kdy jej dosahoval. V. Následující obrázky znázorňují nejvýznamnější památky velkomoravského šperkařství. Zjisti jejich správné názvy a jejich účel.

16 VI. Vylušti následující tajenku. 1. Jak se jmenoval Metodějův nástupce, vyhnaný z Velké Moravy po Metodějově smrti? 2. Jak se nazývá slovanské písmo, vytvořené Konstantinem a Metodějem? 3. Jak se označuje dynastie velkomoravských vládců? 4. Jaké jiné označení se používá pro poplatek za mír? 5. Jak se jmenoval franský vládce, který dosadil na velkomoravský trůn Svatopluka? 6. Jak se nazývá sbírka církevních předpisů sestavená Konstantinem a Metodějem?

17 7. Moravští Přemyslovci (pro nižší stupeň gymnázia) I. Údělná knížectví na Moravě 11. /12. století. Do následující mapky vyznač: a) Předpokládanou hranici Moravy v 11. a 12. století. b) Předpokládané hranice moravských údělů a jejich názvy. c) Sídla údělných knížat II. Rodové linie moravských údělných knížat: a) Do následujících rodových linií doplň na vyznačená místa jména význačných potomků českých a moravských knížat. b) Pokud byla daná osobnost moravským údělníkem, uveď příslušný úděl/y. c) Najdi mezi osobnostmi moravské údělníky, kteří nějakou dobu zastávali úřad českého knížete. Uveď, v kterých letech tento úřad zastávali. 1) Oldřich Božena? Jindřich Nordgavský Gerberga?? Jitka ze Svinibrodu Virpirka z Tenglingu??? 2) Litold Znojemský Ida Babenberská Uroš I. Bílý?? Marie Srbská??

18 3)? Jitka ze Svinibrodu Béla I. Uherský? Richenza Polská?? Eufemie Uherská??? III. Propoj: událost rok osobnost Bitva u Loděnice 1063 Svatopluk Olomoucký Vyvraždění Vršovců 1126 Fridrich Barbarossa Založení biskupství v Olomouci 1185 Lothrar III. Zřízení moravského markrabství 1182 Vratislav II. Bitva u Chlumce 1108 Konrád II. Ota a) Uveď, ke které z uvedených události se váže následující dobová kresba a kdo je její ústřední postavou: IV. Přečti si úryvek a zodpověz otázky: Císař Jindřich také, když se mu zprvu po korunovačním pomazání dařilo, oblehl konečně.., což jej zaměstnalo na delší dobu, a ztratil mnohé ze svých knížat, totiž kolínského arcibiskupa a českého knížete Otu a mnohé jiné (Ansbert)

19 a) Jaké město císař Jindřich oblehl (viz obrázek)? b) Jak dosvědčuje malba na obrázku přítomnost vojáků knížete Oty? c) O kterého Otu se jedná? Proč zemřel? Kde byl původně pochován? V. Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě. a) Kdy rotunda pravděpodobně vznikla a kdo ji založil? b) Jaká scéna (z přemyslovských mýtů) je zachycena na následující malbě? c) Koho znázorňují dvě postavy na následující malbě? Jaká byla jejich funkce ve vztahu k rotundě?

20 d) Jedním z mála vyobrazení ve znojemské rotundě, na jehož předloze se téměř všichni shodnou, je následující malba. Pokus se odvodit, koho znázorňuje. Uveď, jaké důvody tě vedly k danému závěru. VI. Vylušti následující tajenku a vysvětli, co znamená. 1. Ze kterého královského rodu pocházel Boleslav Chrabrý? 2. Český Achilles. 3. První polské arcibiskupství bylo založeno roku 1000 v Mezi Jindřichem IV. a Řehořem VII. probíhal boj o Premonstrátský klášter u Znojma. 6. Nástupnictví prvorozeného syna. 7. Moderní podoba jména Kunrat. 8. Povolání kronikáře Jarlocha.

21 8. Nejstarší moravské kláštery (pro nižší stupeň gymnázia) I. Do následující mapky zakresli, kde se nacházely nejstarší moravské kláštery: Rajhrad Hradiště (Hradisko) Třebíč Kounice Louka II. Schéma znázorňuje moravský klášter v Dolních Kounicích, který se do dneška dochoval pouze jako zřícenina: Doplňte do schématu, kde se nachází: presbyterium kostela, loď kostela, portál kostela, sakristie kostela, rajský dvůr, křížová chodba, kapitulní síň

22 III. Život ve středověkém klášteře: Popiš, jak vypadal typický den mnicha ve středověkém klášteře. IV. Napiš názvy jednotlivých klášterů na fotografiích:

23 I. Založení moravského biskupství: 9. Olomoučtí biskupové (pro nižší stupeň gymnázia) Za vlády papeže Alexandra II. a císaře Jindřicha III. český kníže Vratislav se souhlasem šestého pražského biskupa, Šebíře, oddělil od pražského biskupství moravské biskupství a za třetího biskupa moravského ustanovil pražského kanovníka Jana. Na biskupa ho vysvětil mohučský biskup Sigelfred. [Jan] velmi statečně vystoupil na ochranu práv a statků svého kostela v Podivíně proti sedmému biskupu pražskému, Jaromírovi, alias Gebhardovi, který tento statek neprávem obsadil; stalo se tak v druhém roce Jaromírovy vlády. a) Kdy bylo moravské/olomoucké biskupství založeno? b) Jakou funkci měl pražský kanovník? c) V jakém státě vládl Jindřich III. jako císař? V jakém vztahu k němu bylo české knížectví? II. Olomoucký biskup Jindřich Zdík: a) Doplň následující text: Otcem Jindřicha Zdíka byl pravděpodobně a jeho matkou. Olomouckým biskupem se stal v roce. Jindřich Zdík se zúčastnil v roce 1138 koncilu v Římě. Zdíkovi se podařilo roku 1140 v Olomouci dostavět a založit při ní novou. Do Čech uvedl nový mnišský řád. V roce 1147 se stal účastníkem neúspěšné křížové výpravy proti. Také přesvědčil českého knížete k účasti na křížové výpravě do Svaté země. b) Jak se nazývá kodex, z něhož je převzata následující ilustrace? Co je na ilustraci znázorněno? Dokázali byste určit identitu ústřední sedící postavy a postavy s dlouhou listinou vpravo? c) Nejvýznamnější architektonickou památkou, kterou nechal Jindřich Zdík v Olomouci zbudovat, je biskupský palác, známý jako Zdíkův palác. Zjisti, které původní románské části stavby se dochovaly až do dnešní doby. III. Poznej olomouckého biskupa: Podle tradice je pokládán za Angličana. Než se stal olomouckým biskupem, působil jako převor cisterciáckého kláštera na Zelené hoře u Nepomuku. Zúčastnil se IV. lateránského koncilu (1215). Vždy podporoval českého krále (nejprve Přemysla Otakara I. a poté Václava I.), a to i proti duchovní moci (pražský biskup Ondřej). Měl přímý podíl na založení kláštera ve Velehradě. Zemřel roku 1240, jeho hrob by se měl nacházet ve velehradském

24 klášteře. Pro určení biskupa Ti může být nápomocna jeho pečeť: IV. Olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku: a) Na Moravě založil významné město, v jehož kostele sv. Mořice byl také roku 1281 pohřben. O které město se jedná? b) Bruno proslul jako velmi schopný stavitel hradů. Dokážeš k jednotlivým obrázkům Brunových hradů přiřadit jejich jména? c) Bruno se stal významným diplomatem krále Přemysla Otakara II. Doplňte: Spolu s králem biskup Bruno neúspěšně usiloval u papeže o povýšení olomouckého biskupství na. Biskup Bruno pro Přemysla Otakara II. získal a v letech zde zastával funkci hejtmana. Podařilo se mu také dojednat sňatek krále s, vnučkou uherského krále Bély IV. Často stál v čele přemyslovských vojsk. Roku 1276 hájil Rakousy proti postupujícímu vojsku. V. Olomoučtí biskupové jménem Jan. Propojte jméno a popis osobnosti biskupa: Jan Volek Jan Očko z Vlašimi Jan ze Středy Jan Soběslav Jan Železný humanistický vzdělanec (přátelství s Francescem Petrarc ou) nemanželský syn českého krále Václava II. syn moravského markraběte Jana Jindřicha první český kardinál úspěšný bojovník proti husitům na Moravě

25 10. Markrabství moravské (a stříbrná Jihlava) (pro nižší stupeň gymnázia) I. Markrabství moravské: a) Kdy a kým bylo Moravské markrabství ustanoveno (pravděpodobně)? b) Jaké pravomoci příslušely moravskému markraběti? c) Jednotlivým znakům přiřaď názvy jednotlivých zemí koruny české (Království české, Markrabství moravské, Markrabství braniborské, Horní Lužice, Dolní Lužice, Slezsko): II. Moravská markrabata: a) Vyberte z následujících jmen jména moravských markrabat: Konrád II. Ota Boleslav II. Přemysl Vladislav I. Jindřich Břetislav

26 b) Podle latinského nápisu na pečeti urči, kterému z výše (v tabulce) uvedených moravských markrabat pečeť patřila. III. Tovačovská kniha: a) Jakým jazykem je úryvek psán? b) Jak zní věta v červeném rámečku?

27 c) Jaký význam měla Tovačovská kniha pro Moravské markrabství? IV. Historie Jihlavy ve 13. století. Seřaďte chronologicky: Po objevení stříbrných rud němečtí kolonisté zakládají město na návrší na pravém břehu řeky Jihlavy. Václav I. a Přemysl potvrzují městu Jihlavě městská a horní práva (tzv. Privilegium A). Přemysl věnuje tišnovskému klášteru slovanskou osadu Starou Jihlavu. Přemysl Otakar II. prodává jihlavským měšťanům tavírnu a mincovnu. V Jihlavě se konají královské svatby dětí Přemysla Otakara II. (Václava a Anežky) s dětmi Rudolfa Habsburského (Jitkou a Rudolfem). Václav II. ruší jihlavskou mincovnu: právo razit mince jakožto královský regál přísluší mincovně v Kutné Hoře. První zmínka o mincovně v Jihlavě. V. Doplň názvy jihlavských památných staveb původem ze 13. století:

28

29 I. Do následující mapky zakresli: 11. Pálava lovců mamutů (pro vyšší stupeň gymnázia) a) Pálavu, b) Hornomoravský, Dolnomoravský a Dyjsko-svratecký úval, c) Moravskou bránu. II. Kdy, kdo a proč na Pálavě žil d) Ve kterém historickém období žili v oblasti Pálavy lovci mamutů? e) K jakému vývojovému stupni rodu Homo patřili? f) Zamysli se nad výhodami, které Pálava svým obyvatelům poskytovala. III. Lov mamutů. Pečlivě si prohlédni následující obrázek a zodpověz otázky.

30 e) Myslíš, že by měl lovec šanci ulovit mamuta, pokud by postupoval, jak obrázek naznačuje? Jak se domníváš, že probíhal typický lov na mamuta? f) Doplň následující tabulku: počet jedinců mamuta ve stádu výška a hmotnost dospělého jedince délka života mamuta potrava mamuta g) Zjisti, co bylo další součásti pravidelného jídelníčku lovců mamutů. h) Kromě masa zpracovali pravěcí lidé také ostatní části mamutího těla. Napiš které a uveď, k čemu je použili. IV. Do následující mapky vyznač: a) nejvyšší vrcholy Pálavy (napiš jejich jména), b) místa nejvýznamnějších archeologických objevů (alespoň tři). Místa pojmenuj a uveď, co zde bylo nalezeno. V. Pokus se uhodnout, jaký námět umělec z Pavlova zobrazil a jaký materiál pro své umělecké dílo použil:

31 12. Absolonovy archeologické objevy (pro vyšší stupeň gymnázia) I. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky pod textem. Njan má před sebou na plochém kameni hrudku jílu a modeluje nějakou figurku. Už dvakrát jí uhodil o zem, když se mu nepovedla, jak chtěl, a začal potřetí znovu. Tentokrát přimíchal do hlíny hodně moučky z rozdrcených mamutích kostí. Válí se jich množství kolem všech stanů a Njan si z nich nadrobil na zaječí kůži hromádku prášku. Spálené kosti se snadno drtily; Njan do nich nemusil ani mnoho bušit kamenem. Zubří roh plný vody má zapíchnutý vedle sebe v zemi. Figurka na píď vysoká má lidskou podobu: hlavu, tlusté tělo a dvě nohy po kolena. Paže jsou hrubě naznačeny, zato s trupem si dává Njan hodně práce. Pracuje tenkou kostí a pečlivě vyhlazuje povrch figurky; někdy jej trochu ovlažuje vodou. Silně vyznačuje veliká prsa. Ještě tuhle malým dolíčkem naznačí pupek a na hlavě šikmé rýhy znázorní oči a dílo je hotovo. Právě přišel Kopčem a se zájmem se díval na otcovu práci. Njan uchopil figurku do ruky, natáhl paži a spokojeně prohlížel své dílo. Máma! zvolal Kopčem. Poznal Nianu. Otec přikývl a odnesl sošku vypálit do ohniště. Pod několika hořícími klacky vyhrabal dutinu, vymetl ji trochu holí, aby se do měkké sošky nenapíchaly kousky uhlíků, a na čisté místo vložil svou figurku. Vlhká hmota rychle osychala, až se z ní kouřila bílá pára. Ohněm figurka tvrdla a vypalovala se. Za chvíli bude hotova. Kopčem se otci nabídl, že ji bude zatím hlídat, aby ji někdo neopatrným přikládáním nepoškodil. c) Uveď jméno autora a název díla, z něhož pochází výše prezentovaný úryvek. d) Literát se ve výše uvedeném textu pokusil zachytit proces vzniku jednoho z nejvýznamnějších dokladů pravěké umělecké tvorby, nalezených na území Moravy. Napiš jeho název. e) Uveď název období, v němž byla soška vytvořena. II. Nález sošky, jíž se týkal úkol č. I, představoval jeden z největších vědeckých úspěchů profesora Karla Absolona. Rozhodni, která z níže uvedených tvrzení o jeho životě jsou pravdivá. Bude-li údaj nesprávný, škrtni jej a do kolonky pod ním uveď správnou odpověď. g) Karel Absolon se narodil v roce 1899 v Boskovicích. h) Jeho dědeček MUDr. Jindřich Wankel byl amatérským archeologem, který se proslavil zejména odhalením tajemství Stránské skály. i) Oborem, který Absolon vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze, byla speleologie. Předmětem jeho prvotního vědeckého výzkumu se tak staly krasové jevy. j) V souvislosti s jeho prací pro Moravské zemské muzeum v Brně se obdobně jako jeho dědeček začal věnovat archeologii. Zajímal se zejména o období paleolitu.

32 k) Jeho výzkum se zaměřil předně na oblast Pálavy a Zbrašovské aragonitové jeskyně. l) Karel Absolon zemřel v roce 1960 v Chicagu. III. Do následující mapky zakresli: e) Dolní Věstonice, f) Pavlov, g) jeskyni Pekárnu, h) Macochu. IV. Profesor Absolon se významným způsobem zapsal i do dějin průzkumu Moravského krasu. Ten však započal již dávno předtím. Pokus se chronologicky seřadit následující události. Událost Absolonův nález rytiny Souboj bizonů v jeskyni Pekárna nález tzv. halštatského pohřbu v Býčí skále mnich Lazar Schopper se spouští na dno Macochy hrabě Hugo Salm provádí výzkum jeskyně Výpustek zpřístupnění suché části Punkevních jeskyní Pořadí V. Pokus se o stručné vystižení funkcí paleolitického umění.

33 13. Keltové, Germáni a Římané na Moravě (pro vyšší stupeň gymnázia) I. Na mapce je znázorněn Dunaj, který tvořil základ opevněné hranice římského impéria. d) zakresli přibližnou polohu římských provincií, které byly v době markomanských válek situovány v prostoru mezi Řeznem a Novým Sadem, e) zakresli polohu nejvýznamnějších římských vojenských táborů na Dunaji a uveď jejich latinské názvy (opět mezi Řeznem a Novým Sadem), f) do schématu římského vojenského tábora doplň české popisky (použij latinsko-český slovník).

34 II. Chronologicky seřaď následující události. Událost příchod Volků - Tektoságů na Moravu stavba polního tábora v Olomouci-Neředíně smrt císaře Valentiniana I. Vanniovo království Tiberiovo tažení proti Marobudovi III. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky. Pořadí Nepohrdej smrtí, nýbrž ochotně se s ní smiř, protože je to také jedna z věcí, které příroda chce. Neboť něco podobného, jako je například dospívání, stárnutí, tělesný růst a rozkvět, vzrůst zubů a vousů, šedivění, plození, otěhotnění, porod a ostatní přirozené úkony, jak je s sebou přinášejí období tvého života, je právě i rozklad. Je tedy přirozená povinnost myslícího člověka, aby se nechoval k smrti ani lhostejně, ani odmítavě, ani pohrdavě, nýbrž aby ji očekával jako kterýkoliv přirozený úkon. c) Který z římských císařů, který byl zároveň filozofem, byl autorem těchto slov? Jak se jmenuje jeho kniha, z níž je citováno? Jak se jmenuje filozofická škola, jejímž byl zastáncem? d) Kterých historických událostí, které se významně týkají také Moravy, byl tento císař svědkem? (Dokonce část své knihy přímo napsal v jejich průběhu. e) V Římě nechal tento císař na památku zmiňovaných událostí postavit sloup, který nese jeho jméno. Na tomto sloupu je také zachycena legenda (viz obrázek), která by se mohla týkat území Moravy (pravděpodobně ale spíše Slovenska). Zjisti, o jakou legendu se jedná.

35 IV. Do následující mapky zakresli: c) průběh Jantarové stezky Moravou, d) nejvýznamnější keltská oppida na Moravě. V. Vrcholek Mušov-Hradisko je zřejmě nejvýznamnějším moravským archeologickým nalezištěm z doby římské. d) Uveď obec, v jejíž blízkosti se tato lokalita nachází. e) Z jakých období se zde nacházejí archeologické pozůstatky? f) Jaké významné nálezy zde byly učiněny? g) Jakou funkci měla zřejmě nejvýznamnější stavba na Mušově-Hradisku? VI. Vysvětli, co znázorňují jednotlivé obrázky, a interpretuj nápis, který se na nich nachází. c) Nápis: LEGXGPF

36 d) Nápis: REX QUADIS DATUS e) Nápis: VICTORIAE AUGUSTORU(M) EXERCITUS QUI LAUGARICIONE SEDIT

37 14. Stěhování národů (pro vyšší stupeň gymnázia) I. Za počátek stěhování národů pokládáme vpád Hunů do Evropy. Do následující mapy zakresli: a) pomocí šipek směr vpádu Hunů a oblasti, kterými prošli, b) centrum říše, kterou ve střední Evropě založili, c) místo, kde se konala bitva na Katalaunském poli. II. Chronologicky seřaď následující události. Událost smrt sv. Augustina příchod Langobardů na Moravu zánik západořímské říše vyplnění Říma Vizigóty příchod Herulů na Moravu Pořadí III. Historik Jordanes podal v díle De origine actibusque Getarum následující charakteristiku Hunů. Ale i těm, které náhodou nemohli v boji přemoci, naháněli velký strach svým hrozným vzezřením a obraceli je vyděšeně na útěk, protože byli hrozivě černí a místo obličeje měli, lzeli to tak říci, jakousi neforemnou placku a místo očí spíše body. V jejich divokém obličeji se zračila sebedůvěra. Vždyť jsou krutí i vůči svým dětem hned v den jejich narození, neboť chlapcům rozřezávají tváře železným nožem a nutí je snášet bolest z rány dřív, než je nakrmí mlékem. Proto stárnou bezvousí a ani v mládí nejsou krásní, protože zjizvená tvář rozdrásaná železem brání náležitému vzrůstu vousů. Jsou sice malé postavy, ale pohybují se čile a hbitě, jezdí velmi obratně na koních, mají široká ramena, pevnou šíji, hodící se pro lukostřelbu, a jsou pyšně vzpřímení. I když však mají lidskou podobu, jsou krutí jako šelmy.

38 a) Lokalizuj původ Hunů a rovněž se zmiň o jejich etnické příslušnosti. b) Jak se jmenoval nejslavnější vůdce Hunů? Jaký je význam jeho jména? Rovněž uveď jeho přízvisko. c) Charakterizuj jezdecký um Hunů. IV. Do následující mapky nastiň pohyb Langobardů v daném regionu v průběhu stěhování národů. V. Vrchol Žuráň platí za jedno z nejvýznamnějších moravských archeologických nalezišť z období stěhování národů. a) Uveď obec, v jejíž blízkosti se tato lokalita nachází. b) S jakými etniky je naleziště spojováno? c) Jakou funkci měl Žuráň v době stěhování národů? d) Jaké významné nálezy zde byly učiněny? Která z významných osobností zde mohla být dle názorů některých archeologů pohřbena? VI. Pokus se uhodnout funkci následujících předmětů. a) b) c)

39 15. Sámova Morava (pro vyšší stupeň gymnázia) I. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky pod textem. Toho roku zabili v Sámově království Slované, zvaní Vinidé, kupce Franků s četným doprovodem a jejich majetek uloupili. To byl počátek rozepře mezi Dagobertem a Sámem, králem Slovanů. I poslal Dagobert vyslance Sicharia k Sámovi, žádaje, aby se postaral o spravedlivou náhradu za kupce, které jeho [lidé] pobili nebo jejichž majetku se neprávem zmocnili. Poněvadž Sámo nechtěl Sicharia spatřit a odmítal ho přijmout, Sicharius se oblékl v takový šat, aby se podobal Slovanům. I předstoupil s doprovodem před Sáma a oznámil mu vše, co měl uloženo. Ale jak bývá zvykem pohanství a zpupnosti [nepravých] vládců, nebylo Sámem nahrazeno nic z toho, čeho se jeho lidé dopustili. [Sámo] pouze chtěl, aby se navzájem uplatnila spravedlnost a aby se ustanovila soudní jednání pro tyto a jiné spory, které vznikly mezi oběma stranami. Sicharius jako pošetilý vyslanec pronesl nevhodná slova, která neměl uložena, i hrozby proti Sámovi, že totiž Sámo a lidé jeho království jsou Dagobertovi povinni službou. Sámo uražen odpověděl: Země, kterou máme, je [i] Dagobertova a i my jsme jeho, avšak jen pokud bude mít v úmyslu zachovat nám přátelství. Sicharius řekl: Není možné, aby křesťané a služebníci Boží mohli uzavřít přísahy se psy. Sámo mu v odpověď pravil: Jste-li vy Boží sluhové a my psi Boží, tu, když vy ustavičně konáte proti němu, nám je dovoleno trhat vás za zuby. A Sicharius byl odstraněn ze Sámovy přítomnosti. Když to Dagobertovi oznámil, Dagobert zpupně poručí vyslat proti Sámovi a Vinidům vojsko z celého Austrasijského království. Vojsko postupuje na Vinidy třemi šiky, ba rovněž Langobardi, najatí Dagobertem, vytáhli vojensky na Slovany. Zatímco na druhé straně se Slované na těch a jiných místech připravovali, vojsko Alamanů s vévodou Chrodobertem dosáhlo vítězství v území, kam vtáhlo. Taktéž Langobardi získali vítězství a Alamani i Langobardi odvedli s sebou větší počet zajatců. Avšak Austrasijci, když oblehli hrad Vogastisburg, kde se opevnila větší část sil Vinidů, bojovali po tři dny. Tam byli mnozí z Dagobertova vojska pobiti mečem. Potom se [ostatní] dali na útěk, zanechali tam všechny stany a věci, jež měli, a navrátili se do svých domovů. a) Kdo je autorem díla, z něhož pochází předložený úryvek, a jak se toto dílo nazývá? b) Ve kterém roce se odehrály zmiňované události? c) Kdo byl Dagobert? d) Jak bys po přečtení 2. odstavce charakterizoval vztah mezi Sámovou a Franskou říší? e) Do následující mapky zakresli - rozlohu Sámovy říše, - polohu tehdejší Austrasie a její centrum (uveď jeho název).

40 II. Které z níže vyjmenovaných osobností byly současníky Sáma? b) prorok Mohamed, b) král Chlodvík I., c) sv. Benedikt z Nursie, d) císař Hérakleios, e) bratři Konstantin a Metoděj III. Chronologicky seřaď následující události. Událost bitva u Poitiers bitva u Wogastisburgu povstání Niká vznik Sámovy říše verdunská smlouva Pořadí IV. Zakresli do mapky, kde všude se dle historiků mohl nacházet Wogastisburg (vyznačené lokality pojmenuj). V. Jak již víš, Slované na Moravě dlouhodobě čelili nájezdům Avarů. a) Co symbolizovalo ve slovanských jazycích slovo Avar? b) Co znamenají avarské termíny kagan a hring? c) Jakého etnického původu byli Avaři? d) Jak bys charakterizoval životní styl Avarů? VI. Co bylo předmětem vzájemného obchodu mezi Franky a Slovany? Uveď komodity, typické pro obě strany. VII. Následující malba je někdy považována za zpodobnění kupce Sáma. a) Ve které středověké památce se nachází? b) Kdo a kdy tuto stavbu založil? c) Existují jiné teorie o identitě zpodobněného?

Dějiny Zemí koruny České v datech

Dějiny Zemí koruny České v datech Dějiny Zemí koruny České v datech F. Čapka Obsah časová osa I. ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU (do 5. stol. n. l.) II. SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ DO ZÁNIKU VELKÉ MORAVY (pol. 5. stol. - poč. 10. stol.) III. ČESKÝ STÁT ZA

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ NA ÚZEMÍ ČECH V KONTEXTU CENTRÁLNÍHO STŘEDOVÝCHODU EVROPY V HISTORICKÉM OBDOBÍ & SLOVANSKÝ LITURGICKÝ JAZYK CYRILOMETODĚJSKÁ STAROSLOVĚNŠTINA JAKO LITURGICKÝ

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Verze 1.0 z 23. 8. 2012.

Verze 1.0 z 23. 8. 2012. Znění tohoto textu vychází z díla Kult stromů v zemích Koruny české tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Abonent ND v roce 2005 (HRUŠKOVÁ, Marie. Kult stromů v zemích Koruny české. Il. Jaroslav Turek.

Více

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L O V E C N A Č E S K É M T R Ů N Ě K A R E L M A R Á Z VÁCLAV III. (1289 1306) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L OV E C N A Č E S K É M T R Ů

Více

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 1. část (Určeno pro vnitřní potřebu Církve adventistů s.d.) Milé sestry, milí bratři, učitelé dětské sobotní školy. Dostáváte do rukou učebnici, která je určena pro starší žáky

Více

Mladohradištní sídliště v Bořitově v kontextu raně středověkého osídlení Boskovické brázdy

Mladohradištní sídliště v Bořitově v kontextu raně středověkého osídlení Boskovické brázdy Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Archeologie Dagmar Straňáková Mladohradištní sídliště v Bořitově v kontextu raně středověkého osídlení Boskovické brázdy Bakalářská

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Spočátkem 6. století ocitl se tehdy známý svět ve druhé fázi

Spočátkem 6. století ocitl se tehdy známý svět ve druhé fázi HLUK dějiny města Hluk v dobách starých Slovanů Luděk Galuška O počátcích slovanského osídlení a co tomu předcházelo Spočátkem 6. století ocitl se tehdy známý svět ve druhé fázi stěhování národů. Evropou

Více

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) 2013 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava:

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA VY_12_INOVACE_OV.8.A.01 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Morálka /z lat.moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav/ znamená celkovou představu správného jednání ve

Více

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005 Kronika města Chrudimě rok 25 Kronika města Chrudimě za rok 25 Obsah: 1. ÚVOD...5 Vládcem roku 25 je Merkur... 5 Nejprve alespoň o některých událostech, jež v tomto roce změnily svět...5 Jak se rodily

Více

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována a rozšiřována jakýmkoli způsobem bez předchozího

Více

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9)

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9) Předáváme, co jsme poznali Praktická příloha revue Cesty katecheze č. 1/2013 Nedílnou součástí každého čísla revue Cesty katecheze je od roku 2011 tzv. praktická příloha. V letošním ročníku bude mít nový

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

Tištěnou knihu můžete zakoupit na www.ivysehrad.cz E-kniha v grafické podobě dle tištěného vydání je k dispozici ve formátu pdf

Tištěnou knihu můžete zakoupit na www.ivysehrad.cz E-kniha v grafické podobě dle tištěného vydání je k dispozici ve formátu pdf Mé ženě Haně s poděkováním za 60 let šťastného společného života Tato kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR Na přebalu a na titulním listě: Nejstarší dochované vyobrazení Cyrila a Metoděje ve

Více

VRÁTENSKÁ HORA V PRAVĚKU A DNES VRATENSKA HILL IN THE PREHISTORY AND NOWADAYS

VRÁTENSKÁ HORA V PRAVĚKU A DNES VRATENSKA HILL IN THE PREHISTORY AND NOWADAYS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro základní školy Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra filozofie KULTURNÍ HISTORIE Luďka Hrabáková Liberec 2006 Luďka Hrabáková - 2006 Tištěná verze má ISBN 80-7372-183-4 2 OBSAH 1 KULTURA, VÝVOJOVÉ FÁZE KULTURY, NEOLITICKÁ

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ R O Č N Í K 1 1 ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA POD VEDENÍM ZORY DVOŘÁKOVÉ S L A N Ý 2 0 0 4 S L Á N S K

Více

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu 23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 23 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostalo se Vám do rukou poslední letošní číslo Moravské obce. Rád bych upozornil na velmi zajímavý seriál Podnikatelské fenomény

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje.

OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. 7 OBSAH ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 7 1. Kapitola 9 2. Kapitola 23 3. Kapitola 31 4. Kapitola 44 5. Kapitola 65 6. Kapitola 77 7. Kapitola 85 8. Kapitola 103 9. Kapitola Žák/žákyně rozpoznává netolerantní, rasistické,

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více