Pracovní listy k učebnici Morava Dějiny země uprostřed Evropy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní listy k učebnici Morava Dějiny země uprostřed Evropy"

Transkript

1 Pracovní listy k učebnici Morava Dějiny země uprostřed Evropy Pro žáky víceletých gymnázií a odpovídajících stupňů ZŠ a SŠ Mgr. Lukáš Zámečník, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu ESF CZ.1.07/1.1.02/ Jak učit Moravany o Moravě moderně a evropsky Gymnázium INTEGRA BRNO 2012

2

3 I. Do následující mapky zakresli: 1. Pálava lovců mamutů (pro nižší stupeň gymnázia) a) Pálavu, b) Hornomoravský, Dolnomoravský a Dyjsko-svratecký úval, c) Moravskou bránu. II. Kdy, kdo a proč na Pálavě žil a) Ve kterém historickém období žili v oblasti Pálavy lovci mamutů? b) K jakému vývojovému stupni rodu Homo patřili? c) Zamysli se nad výhodami, které Pálava svým obyvatelům poskytovala. III. Lov mamutů. Pečlivě si přečti přiložený úryvek a zodpověz otázky. Ještě chvíli a velký zápas započne. Pojednou zpozoroval Mamutík v zadnějších skupinách stáda živý ruch. Mamuti se tam plaší, vybíhají z prošlapané uličky a hlučně troubí. Tam se něco děje! Co asi mamuty poplašilo? Vlci se přece na mamuty neodváží, ani medvěd neútočí na stádo. Že by snad lev nebo tygr vyšel z horských doupat, přiváben mamutím stádem? Mezi mamuty se šíří zmatek. Několik poplašených zvířat pádí s choboty pozdviženými a vybíhá z prošlapané uličky. Obě postranní skupiny lovců, Vlčího drápu i Huňáčova, se domnívaly, že lov už započal, a vrhly se na stádo. Tím zmatek ještě vzrostl. Mamutík vida, že se mamuti rozbíhají,

4 nečekal déle a jal se štvát stádo směrem k bažinám. Jeden veliký mamut prorazil houštinou a octl se přímo před Mamutíkem. Lovec zachoval chladnou krev, když se velikán řítil k němu. Uhnul před strašným chobotem a vší silou vehnal ostrý oštěp mamutovi do slabin. Ani neměl kdy oštěp z rány vytáhnout. Mamut uháněl i s oštěpem dál. Mamutík se podivil. Očekával, že se mamut rozzuří a že nastane krutý boj. Zatím si však raněný mamut těžké rány ani nevšímá. Co je to? Jistě je mamut něčím poplašen a nechce se zdržovat. Mamutíkovi druzi byli tím neméně překvapeni a znepokojeni. Hnali se po mamutovi, aby bojovali na život a na smrt, a mamut prchá! Jen zahlédli ještě, jak se protáhl mezi dvěma stromy a přitom ulomil oštěp, vyčnívající mu z rány. Klesl na kolena, ale okamžitě se opět vzchopil a pádil k ostatnímu stádu. A již se hrne několik dalších mamutů. Větve praskají, dupot se rozléhá a někde i celé stromy padají vyvráceny. K Mamutíkovi přiběhl udýchaný hoch, Kopčem. Jeho zděšené oči projevují strach, překvapení, zoufalství. Cizí lovci! zasténal a zhroutil se do trávy. a) Jak se domníváš, že probíhal lov na mamuta? b) Doplň následující tabulku: počet jedinců mamuta ve stádu výška a hmotnost dospělého jedince délka života mamuta potrava mamuta c) Zjisti, co bylo další součásti pravidelného jídelníčku lovců mamutů. d) Kromě masa zpracovali pravěcí lidé také ostatní části mamutího těla. Napiš které a uveď, k čemu je použili. IV. Pokus se uhodnout, jaký námět umělec z Pavlova zobrazil a jaký materiál pro své umělecké dílo použil: a) b) c)

5 2. Absolonovy archeologické objevy (pro nižší stupeň gymnázia) I. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky pod textem. Njan má před sebou na plochém kameni hrudku jílu a modeluje nějakou figurku. Už dvakrát jí uhodil o zem, když se mu nepovedla, jak chtěl, a začal potřetí znovu. Tentokrát přimíchal do hlíny hodně moučky z rozdrcených mamutích kostí. Válí se jich množství kolem všech stanů a Njan si z nich nadrobil na zaječí kůži hromádku prášku. Spálené kosti se snadno drtily; Njan do nich nemusil ani mnoho bušit kamenem. Zubří roh plný vody má zapíchnutý vedle sebe v zemi. Figurka na píď vysoká má lidskou podobu: hlavu, tlusté tělo a dvě nohy po kolena. Paže jsou hrubě naznačeny, zato s trupem si dává Njan hodně práce. Pracuje tenkou kostí a pečlivě vyhlazuje povrch figurky; někdy jej trochu ovlažuje vodou. Silně vyznačuje veliká prsa. Ještě tuhle malým dolíčkem naznačí pupek a na hlavě šikmé rýhy znázorní oči a dílo je hotovo. Právě přišel Kopčem a se zájmem se díval na otcovu práci. Njan uchopil figurku do ruky, natáhl paži a spokojeně prohlížel své dílo. Máma! zvolal Kopčem. Poznal Nianu. Otec přikývl a odnesl sošku vypálit do ohniště. Pod několika hořícími klacky vyhrabal dutinu, vymetl ji trochu holí, aby se do měkké sošky nenapíchaly kousky uhlíků, a na čisté místo vložil svou figurku. Vlhká hmota rychle osychala, až se z ní kouřila bílá pára. Ohněm figurka tvrdla a vypalovala se. Za chvíli bude hotova. Kopčem se otci nabídl, že ji bude zatím hlídat, aby ji někdo neopatrným přikládáním nepoškodil. a) Uveď jméno autora a název díla, z něhož pochází výše prezentovaný úryvek. b) Autor se ve výše uvedeném textu pokusil zachytit proces vzniku jednoho z nejvýznamnějších dokladů pravěké umělecké tvorby, nalezených na území Moravy. Z následujících obrázků zvol ten, který toto dílo zobrazuje, a zároveň uveď jeho název. II. Vylušti následující tajenku. 1. Jiný název pro starší dobu kamennou (cizí slovo). 2. Jedno ze zvířat, které často zobrazoval pravěký umělec. 3. Obydlí a úkryt pravěkého člověka, zároveň jedno z míst, kde vznikalo umění. 4. Zdroj tepla a světla pro pravěkého člověka. 5. Název společenství, v němž žil člověk ve starší době kamenné. 6. Místo nálezu sošky, které se týká úkol č. I. 7. Typický materiál pro výrobu nástrojů a zbraní ve starší době kamenné.

6 III. Do následující mapky zakresli: a) Dolní Věstonice, b) Pavlov, c) jeskyni Pekárnu, d) Macochu. IV. Nález sošky, jíž se týkal úkol č. I, představoval jeden z největších vědeckých úspěchů profesora Karla Absolona. Rozhodni, která z níže uvedených tvrzení o jeho životě jsou pravdivá. Bude-li údaj nesprávný, škrtni jej a do kolonky pod ním uveď správnou odpověď. a) Karel Absolon se narodil v roce 1899 v Boskovicích. b) Jeho dědeček MUDr. Jindřich Wankel byl amatérským archeologem, který se proslavil zejména odhalením tajemství Stránské skály. c) Oborem, který Absolon vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze, byla speleologie. Předmětem jeho prvotního vědeckého výzkumu se tak staly krasové jevy. d) V souvislosti s jeho prací pro Moravské zemské muzeum v Brně se obdobně jako jeho dědeček začal věnovat archeologii. Zajímal se zejména o období paleolitu. e) Jeho výzkum se zaměřil předně na oblast Pálavy a Zbrašovské aragonitové jeskyně. f) Karel Absolon zemřel v roce 1960 v Chicagu.

7 3. Keltové, Germáni a Římané na Moravě (pro nižší stupeň gymnázia) I. Na mapce je znázorněn Dunaj, který tvořil základ opevněné hranice římského říše. a) do mapky zakresli, kudy vedla hranice římské říše na počátku markomanských válek, b) vyznač dnešní města, která byla původně římskými vojenskými tábory na Dunaji (můžeš napsat i jejich latinské názvy), c) nakresli obrázek půdorysu římského vojenského tábora a doplň do něj popisky jednotlivých částí. II. S kterými z následujících osobností se mohl setkat markomanský král Marobud? a) s císařem Augustem, b) s vůdcem otroků Spartakem, c) s germánským náčelníkem Arminiem, d) s římským vojevůdcem Drusem, e) s franským kupcem Sámem III. Pečlivě si prohlédni následující obrázek. a) Jak se jmenuje římský císař, jehož jezdeckou sochu vidíš na obrázku?

8 b) Kterých historických událostí, které se významně týkají také Moravy, se tento císař účastnil? IV. Do následující mapky zakresli: a) průběh Jantarové stezky Moravou, b) nejvýznamnější keltská oppida na Moravě. V. Vrcholek Mušov-Hradisko je zřejmě nejvýznamnějším moravským archeologickým nalezištěm z doby římské. a) Uveď obec, v jejíž blízkosti se tato lokalita nachází. b) Jaké významy nálezy zde byly učiněny? c) Jakou funkci měla zřejmě nejvýznamnější stavba na Mušově-Hradisku? VI. Vysvětli, co znázorňují jednotlivé obrázky, a interpretuj nápis, který se na nich nachází. a) Nápis: LEGXGPF b) Nápis: REX QUADIS DATUS

9 4. Stěhování národů (pro nižší stupeň gymnázia) I. Za počátek stěhování národů pokládáme vpád Hunů do Evropy. Do následující mapy zakresli: a) pomocí šipek směr vpádu Hunů a oblasti, kterými prošli, b) centrum říše, kterou ve střední Evropě založili, c) místo, kde se konala bitva na Katalaunském poli. II. Přiřaď ke každé osobnosti její charakteristiku. Wacho Aëtius Jenovéfa Romulus Augustulus Alarich Theodora Augustinus Aurelius III. Historik Jordanes podal ve svém popisu období stěhování národů následující charakteristiku Hunů. Ale i těm, které náhodou nemohli v boji přemoci, naháněli velký strach svým hrozným vzezřením a obraceli je vyděšeně na útěk, protože byli hrozivě černí a místo obličeje měli, lzeli to tak říci, jakousi neforemnou placku a místo očí spíše body. V jejich divokém obličeji se zračila sebedůvěra. Vždyť jsou krutí i vůči svým dětem hned v den jejich narození, neboť chlapcům rozřezávají tváře železným nožem a nutí je snášet bolest z rány dřív, než je nakrmí mlékem. Proto stárnou bezvousí a ani v mládí nejsou krásní, protože zjizvená tvář rozdrásaná železem brání náležitému vzrůstu vousů. Jsou sice malé postavy, ale pohybují se čile a hbitě, jezdí velmi obratně na koních, mají široká ramena, pevnou šíji, hodící se pro lukostřelbu, a jsou pyšně vzpřímení. I když však mají lidskou podobu, jsou krutí jako šelmy. a) Odkud Hunové pocházeli? patronka Paříže langobardský král vizigótský král byzantská císařovna vítěz nad Attilou filozof, teolog poslední západořímský císař b) Jak se jmenoval nejslavnější vůdce Hunů? Jak se mu přezdívalo?

10 c) Charakterizuj jezdecké umění Hunů. IV. Do následující mapky nastiň pohyb Langobardů v daném regionu v průběhu stěhování národů. V. Přiřaď každému kmenu (Langobardi, Frankové, Hunové) jeho typickou zbraň. VI. Pokus se uhodnout funkci následujících předmětů. a) b) c)

11 5. Sámova Morava (pro nižší stupeň gymnázia) I. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky pod textem. Toho roku zabili v Sámově království Slované, zvaní Vinidé, kupce Franků s četným doprovodem a jejich majetek uloupili. To byl počátek rozepře mezi Dagobertem a Sámem, králem Slovanů. I poslal Dagobert vyslance Sicharia k Sámovi, žádaje, aby se postaral o spravedlivou náhradu za kupce, které jeho [lidé] pobili nebo jejichž majetku se neprávem zmocnili. Poněvadž Sámo nechtěl Sicharia spatřit a odmítal ho přijmout, Sicharius se oblékl v takový šat, aby se podobal Slovanům. I předstoupil s doprovodem před Sáma a oznámil mu vše, co měl uloženo. Ale jak bývá zvykem pohanství a zpupnosti [nepravých] vládců, nebylo Sámem nahrazeno nic z toho, čeho se jeho lidé dopustili. [Sámo] pouze chtěl, aby se navzájem uplatnila spravedlnost a aby se ustanovila soudní jednání pro tyto a jiné spory, které vznikly mezi oběma stranami. Sicharius jako pošetilý vyslanec pronesl nevhodná slova, která neměl uložena, i hrozby proti Sámovi, že totiž Sámo a lidé jeho království jsou Dagobertovi povinni službou. Sámo uražen odpověděl: Země, kterou máme, je [i] Dagobertova a i my jsme jeho, avšak jen pokud bude mít v úmyslu zachovat nám přátelství. Sicharius řekl: Není možné, aby křesťané a služebníci Boží mohli uzavřít přísahy se psy. Sámo mu v odpověď pravil: Jste-li vy Boží sluhové a my psi Boží, tu, když vy ustavičně konáte proti němu, nám je dovoleno trhat vás za zuby. A Sicharius byl odstraněn ze Sámovy přítomnosti. Když to Dagobertovi oznámil, Dagobert zpupně poručí vyslat proti Sámovi a Vinidům vojsko z celého Austrasijského království. Vojsko postupuje na Vinidy třemi šiky, ba rovněž Langobardi, najatí Dagobertem, vytáhli vojensky na Slovany. Zatímco na druhé straně se Slované na těch a jiných místech připravovali, vojsko Alamanů s vévodou Chrodobertem dosáhlo vítězství v území, kam vtáhlo. Taktéž Langobardi získali vítězství a Alamani i Langobardi odvedli s sebou větší počet zajatců. Avšak Austrasijci, když oblehli hrad Vogastisburg, kde se opevnila větší část sil Vinidů, bojovali po tři dny. Tam byli mnozí z Dagobertova vojska pobiti mečem. Potom se [ostatní] dali na útěk, zanechali tam všechny stany a věci, jež měli, a navrátili se do svých domovů. a) Kdo je autorem díla, z něhož pochází předložený úryvek? b) Ve kterém roce se odehrály zmiňované události? c) Kdo byl Dagobert? d) Jak souhrnně nazýváme Langobardy, Alamany a Franky? e) Do následující mapky zakresli rozlohu Sámovy říše.

12 II. S kým se mohl Sámo setkat? a) Karel Veliký, b) Marcus Aurelius, c) Konstantin Veliký, d) Johanka z Arku, e) sv. Václav III. Zamysli si, jaké zboží mohli franští kupci přivážet na území Sámovy říše a co si z ní naopak odváželi. IV. Pečlivě si prohlédni následující obrázek. a) Kdo je ústřední postavou, která jede na koni? b) Co asi shromáždění lidé oslavují? c) V pozadí obrázku vidíte slovanské hradiště, z jakého stavebního materiálu bylo zhotoveno? V. Pokus se charakterizovat odlišný životní styl Avarů a Slovanů. V. Vylušti následující tajenku. 1. Povolání autora kroniky, v níž se vyskytuje zmínka o kupci Sámovi. 2. Jméno místa, u kterého byla poražena franská vojska, která útočila na Sámovu říši. 3. Jak se jmenoval franský král, který vojska proti Sámovi poslal? 4. Kolik měl Sámo manželek? 5. Jak se jmenoval kmen, se kterým Slované na počátku 7. století bojovali? 6. Jaké národnosti byl Sámo?

13 6. Velkomoravská kultura (pro nižší stupeň gymnázia) I. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky pod textem. ( ) slyšte všichni lidé slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo, slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha. Jako bez světla radost mít nebude oko patřící na všechno stvoření boží, neb vše ani není krásné ani viditelné, tak i každá duše bez knih, neznající zákona božího, zákona Písem duchovního, zákona zjevujícího ráj boží. Neb který sluch rachot hromu neslyšící může se bát Boha? Též chřípě, nečichají-li vůně, kterak pochopí zázrak boží? Vždyť ústa, jež necítí sladkost, činí, že člověk je jak kámen. Víc však ještě duše knih zbavená zdá se být v člověku mrtvá. ( ) Kdo může uvést všechny příklady usvědčující národy bez knih, které nemluví hlasem srozumitelným? Ani kdybys uměl všechny řeči, nedovedl bys vylíčit jejich bezmoc. Než i já chci připojit své podobenství a mnoho smyslu podat v málo slovech. Nahé jsou všechny národy bez knih a nemohou zápolit beze zbraně s protivníkem našich duší, uchystané za kořist věčných muk. ( ) a) Kdo je autorem díla, z něhož pochází předložený úryvek, a jak se toto dílo nazývá? b) Ve kterém roce (desetiletí) asi tento text vznikl a k jakému účelu byl vytvořen (čeho byl součástí)? c) Jaké je hlavní téma úryvku? d) V textu se používá výraz Slovo a slovo. Dokážeš vysvětlit odlišení významů obou výrazů? Pomůckou Ti může být Prolog Evangelia svatého Jana v Novém zákoně. II. Do následující mapky: a) Vyznač rozlohu Velké Moravy v době jejího největšího rozmachu za Svatopluka. Zřetelně odliš jádro Velké Moravy od připojených území.

14 b) Do jádra Velké Moravy vyznač alespoň 6 nejvýznamnějších kulturních center. c) Zakresli oblast, ze které pocházeli Konstantin a Metoděj. d) Vyznač oblasti, kde se po zániku Velké Moravy dále rozvíjelo slovanské písemnictví. III. Rozděl následující osobnosti na: 1. světské vládce a 2. církevní osobnosti. U světských vládců uveď, kde vládli (v které říši): a) Gorazd, b) Svatopluk, c) Michael III., d) Cyril, e) Fótios, f) Rastislav, g) Wiching, h) Metoděj, i) Mojmír II., j) Mojmír I., k) Arnulfus, l) Pribina, m) Kocel IV. Na obrázku se nachází fotografie makety hlavního centra Velké Moravy.

15 e) Jak se toto centrum nazývalo? Jaké město se dnes nachází částečně na jeho místě? f) Jak se nazývá řeka, znázorněná na obrázku? (Pokus se zjistit, zda se dnes její tok liší od původního.) g) Čísly (1-3) jsou vyznačena místa, kde se nacházely církevní stavby. Zjisti jejich názvy. Existuje ještě dnes některá z nich? h) Vyznač, kde se nacházelo mocenské centrum Veligradu? i) Uveď (odhadovaný) maximální počet obyvatel Veligradu a období, kdy jej dosahoval. V. Následující obrázky znázorňují nejvýznamnější památky velkomoravského šperkařství. Zjisti jejich správné názvy a jejich účel.

16 VI. Vylušti následující tajenku. 1. Jak se jmenoval Metodějův nástupce, vyhnaný z Velké Moravy po Metodějově smrti? 2. Jak se nazývá slovanské písmo, vytvořené Konstantinem a Metodějem? 3. Jak se označuje dynastie velkomoravských vládců? 4. Jaké jiné označení se používá pro poplatek za mír? 5. Jak se jmenoval franský vládce, který dosadil na velkomoravský trůn Svatopluka? 6. Jak se nazývá sbírka církevních předpisů sestavená Konstantinem a Metodějem?

17 7. Moravští Přemyslovci (pro nižší stupeň gymnázia) I. Údělná knížectví na Moravě 11. /12. století. Do následující mapky vyznač: a) Předpokládanou hranici Moravy v 11. a 12. století. b) Předpokládané hranice moravských údělů a jejich názvy. c) Sídla údělných knížat II. Rodové linie moravských údělných knížat: a) Do následujících rodových linií doplň na vyznačená místa jména význačných potomků českých a moravských knížat. b) Pokud byla daná osobnost moravským údělníkem, uveď příslušný úděl/y. c) Najdi mezi osobnostmi moravské údělníky, kteří nějakou dobu zastávali úřad českého knížete. Uveď, v kterých letech tento úřad zastávali. 1) Oldřich Božena? Jindřich Nordgavský Gerberga?? Jitka ze Svinibrodu Virpirka z Tenglingu??? 2) Litold Znojemský Ida Babenberská Uroš I. Bílý?? Marie Srbská??

18 3)? Jitka ze Svinibrodu Béla I. Uherský? Richenza Polská?? Eufemie Uherská??? III. Propoj: událost rok osobnost Bitva u Loděnice 1063 Svatopluk Olomoucký Vyvraždění Vršovců 1126 Fridrich Barbarossa Založení biskupství v Olomouci 1185 Lothrar III. Zřízení moravského markrabství 1182 Vratislav II. Bitva u Chlumce 1108 Konrád II. Ota a) Uveď, ke které z uvedených události se váže následující dobová kresba a kdo je její ústřední postavou: IV. Přečti si úryvek a zodpověz otázky: Císař Jindřich také, když se mu zprvu po korunovačním pomazání dařilo, oblehl konečně.., což jej zaměstnalo na delší dobu, a ztratil mnohé ze svých knížat, totiž kolínského arcibiskupa a českého knížete Otu a mnohé jiné (Ansbert)

19 a) Jaké město císař Jindřich oblehl (viz obrázek)? b) Jak dosvědčuje malba na obrázku přítomnost vojáků knížete Oty? c) O kterého Otu se jedná? Proč zemřel? Kde byl původně pochován? V. Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě. a) Kdy rotunda pravděpodobně vznikla a kdo ji založil? b) Jaká scéna (z přemyslovských mýtů) je zachycena na následující malbě? c) Koho znázorňují dvě postavy na následující malbě? Jaká byla jejich funkce ve vztahu k rotundě?

20 d) Jedním z mála vyobrazení ve znojemské rotundě, na jehož předloze se téměř všichni shodnou, je následující malba. Pokus se odvodit, koho znázorňuje. Uveď, jaké důvody tě vedly k danému závěru. VI. Vylušti následující tajenku a vysvětli, co znamená. 1. Ze kterého královského rodu pocházel Boleslav Chrabrý? 2. Český Achilles. 3. První polské arcibiskupství bylo založeno roku 1000 v Mezi Jindřichem IV. a Řehořem VII. probíhal boj o Premonstrátský klášter u Znojma. 6. Nástupnictví prvorozeného syna. 7. Moderní podoba jména Kunrat. 8. Povolání kronikáře Jarlocha.

21 8. Nejstarší moravské kláštery (pro nižší stupeň gymnázia) I. Do následující mapky zakresli, kde se nacházely nejstarší moravské kláštery: Rajhrad Hradiště (Hradisko) Třebíč Kounice Louka II. Schéma znázorňuje moravský klášter v Dolních Kounicích, který se do dneška dochoval pouze jako zřícenina: Doplňte do schématu, kde se nachází: presbyterium kostela, loď kostela, portál kostela, sakristie kostela, rajský dvůr, křížová chodba, kapitulní síň

22 III. Život ve středověkém klášteře: Popiš, jak vypadal typický den mnicha ve středověkém klášteře. IV. Napiš názvy jednotlivých klášterů na fotografiích:

23 I. Založení moravského biskupství: 9. Olomoučtí biskupové (pro nižší stupeň gymnázia) Za vlády papeže Alexandra II. a císaře Jindřicha III. český kníže Vratislav se souhlasem šestého pražského biskupa, Šebíře, oddělil od pražského biskupství moravské biskupství a za třetího biskupa moravského ustanovil pražského kanovníka Jana. Na biskupa ho vysvětil mohučský biskup Sigelfred. [Jan] velmi statečně vystoupil na ochranu práv a statků svého kostela v Podivíně proti sedmému biskupu pražskému, Jaromírovi, alias Gebhardovi, který tento statek neprávem obsadil; stalo se tak v druhém roce Jaromírovy vlády. a) Kdy bylo moravské/olomoucké biskupství založeno? b) Jakou funkci měl pražský kanovník? c) V jakém státě vládl Jindřich III. jako císař? V jakém vztahu k němu bylo české knížectví? II. Olomoucký biskup Jindřich Zdík: a) Doplň následující text: Otcem Jindřicha Zdíka byl pravděpodobně a jeho matkou. Olomouckým biskupem se stal v roce. Jindřich Zdík se zúčastnil v roce 1138 koncilu v Římě. Zdíkovi se podařilo roku 1140 v Olomouci dostavět a založit při ní novou. Do Čech uvedl nový mnišský řád. V roce 1147 se stal účastníkem neúspěšné křížové výpravy proti. Také přesvědčil českého knížete k účasti na křížové výpravě do Svaté země. b) Jak se nazývá kodex, z něhož je převzata následující ilustrace? Co je na ilustraci znázorněno? Dokázali byste určit identitu ústřední sedící postavy a postavy s dlouhou listinou vpravo? c) Nejvýznamnější architektonickou památkou, kterou nechal Jindřich Zdík v Olomouci zbudovat, je biskupský palác, známý jako Zdíkův palác. Zjisti, které původní románské části stavby se dochovaly až do dnešní doby. III. Poznej olomouckého biskupa: Podle tradice je pokládán za Angličana. Než se stal olomouckým biskupem, působil jako převor cisterciáckého kláštera na Zelené hoře u Nepomuku. Zúčastnil se IV. lateránského koncilu (1215). Vždy podporoval českého krále (nejprve Přemysla Otakara I. a poté Václava I.), a to i proti duchovní moci (pražský biskup Ondřej). Měl přímý podíl na založení kláštera ve Velehradě. Zemřel roku 1240, jeho hrob by se měl nacházet ve velehradském

24 klášteře. Pro určení biskupa Ti může být nápomocna jeho pečeť: IV. Olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku: a) Na Moravě založil významné město, v jehož kostele sv. Mořice byl také roku 1281 pohřben. O které město se jedná? b) Bruno proslul jako velmi schopný stavitel hradů. Dokážeš k jednotlivým obrázkům Brunových hradů přiřadit jejich jména? c) Bruno se stal významným diplomatem krále Přemysla Otakara II. Doplňte: Spolu s králem biskup Bruno neúspěšně usiloval u papeže o povýšení olomouckého biskupství na. Biskup Bruno pro Přemysla Otakara II. získal a v letech zde zastával funkci hejtmana. Podařilo se mu také dojednat sňatek krále s, vnučkou uherského krále Bély IV. Často stál v čele přemyslovských vojsk. Roku 1276 hájil Rakousy proti postupujícímu vojsku. V. Olomoučtí biskupové jménem Jan. Propojte jméno a popis osobnosti biskupa: Jan Volek Jan Očko z Vlašimi Jan ze Středy Jan Soběslav Jan Železný humanistický vzdělanec (přátelství s Francescem Petrarc ou) nemanželský syn českého krále Václava II. syn moravského markraběte Jana Jindřicha první český kardinál úspěšný bojovník proti husitům na Moravě

25 10. Markrabství moravské (a stříbrná Jihlava) (pro nižší stupeň gymnázia) I. Markrabství moravské: a) Kdy a kým bylo Moravské markrabství ustanoveno (pravděpodobně)? b) Jaké pravomoci příslušely moravskému markraběti? c) Jednotlivým znakům přiřaď názvy jednotlivých zemí koruny české (Království české, Markrabství moravské, Markrabství braniborské, Horní Lužice, Dolní Lužice, Slezsko): II. Moravská markrabata: a) Vyberte z následujících jmen jména moravských markrabat: Konrád II. Ota Boleslav II. Přemysl Vladislav I. Jindřich Břetislav

26 b) Podle latinského nápisu na pečeti urči, kterému z výše (v tabulce) uvedených moravských markrabat pečeť patřila. III. Tovačovská kniha: a) Jakým jazykem je úryvek psán? b) Jak zní věta v červeném rámečku?

27 c) Jaký význam měla Tovačovská kniha pro Moravské markrabství? IV. Historie Jihlavy ve 13. století. Seřaďte chronologicky: Po objevení stříbrných rud němečtí kolonisté zakládají město na návrší na pravém břehu řeky Jihlavy. Václav I. a Přemysl potvrzují městu Jihlavě městská a horní práva (tzv. Privilegium A). Přemysl věnuje tišnovskému klášteru slovanskou osadu Starou Jihlavu. Přemysl Otakar II. prodává jihlavským měšťanům tavírnu a mincovnu. V Jihlavě se konají královské svatby dětí Přemysla Otakara II. (Václava a Anežky) s dětmi Rudolfa Habsburského (Jitkou a Rudolfem). Václav II. ruší jihlavskou mincovnu: právo razit mince jakožto královský regál přísluší mincovně v Kutné Hoře. První zmínka o mincovně v Jihlavě. V. Doplň názvy jihlavských památných staveb původem ze 13. století:

28

29 I. Do následující mapky zakresli: 11. Pálava lovců mamutů (pro vyšší stupeň gymnázia) a) Pálavu, b) Hornomoravský, Dolnomoravský a Dyjsko-svratecký úval, c) Moravskou bránu. II. Kdy, kdo a proč na Pálavě žil d) Ve kterém historickém období žili v oblasti Pálavy lovci mamutů? e) K jakému vývojovému stupni rodu Homo patřili? f) Zamysli se nad výhodami, které Pálava svým obyvatelům poskytovala. III. Lov mamutů. Pečlivě si prohlédni následující obrázek a zodpověz otázky.

30 e) Myslíš, že by měl lovec šanci ulovit mamuta, pokud by postupoval, jak obrázek naznačuje? Jak se domníváš, že probíhal typický lov na mamuta? f) Doplň následující tabulku: počet jedinců mamuta ve stádu výška a hmotnost dospělého jedince délka života mamuta potrava mamuta g) Zjisti, co bylo další součásti pravidelného jídelníčku lovců mamutů. h) Kromě masa zpracovali pravěcí lidé také ostatní části mamutího těla. Napiš které a uveď, k čemu je použili. IV. Do následující mapky vyznač: a) nejvyšší vrcholy Pálavy (napiš jejich jména), b) místa nejvýznamnějších archeologických objevů (alespoň tři). Místa pojmenuj a uveď, co zde bylo nalezeno. V. Pokus se uhodnout, jaký námět umělec z Pavlova zobrazil a jaký materiál pro své umělecké dílo použil:

31 12. Absolonovy archeologické objevy (pro vyšší stupeň gymnázia) I. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky pod textem. Njan má před sebou na plochém kameni hrudku jílu a modeluje nějakou figurku. Už dvakrát jí uhodil o zem, když se mu nepovedla, jak chtěl, a začal potřetí znovu. Tentokrát přimíchal do hlíny hodně moučky z rozdrcených mamutích kostí. Válí se jich množství kolem všech stanů a Njan si z nich nadrobil na zaječí kůži hromádku prášku. Spálené kosti se snadno drtily; Njan do nich nemusil ani mnoho bušit kamenem. Zubří roh plný vody má zapíchnutý vedle sebe v zemi. Figurka na píď vysoká má lidskou podobu: hlavu, tlusté tělo a dvě nohy po kolena. Paže jsou hrubě naznačeny, zato s trupem si dává Njan hodně práce. Pracuje tenkou kostí a pečlivě vyhlazuje povrch figurky; někdy jej trochu ovlažuje vodou. Silně vyznačuje veliká prsa. Ještě tuhle malým dolíčkem naznačí pupek a na hlavě šikmé rýhy znázorní oči a dílo je hotovo. Právě přišel Kopčem a se zájmem se díval na otcovu práci. Njan uchopil figurku do ruky, natáhl paži a spokojeně prohlížel své dílo. Máma! zvolal Kopčem. Poznal Nianu. Otec přikývl a odnesl sošku vypálit do ohniště. Pod několika hořícími klacky vyhrabal dutinu, vymetl ji trochu holí, aby se do měkké sošky nenapíchaly kousky uhlíků, a na čisté místo vložil svou figurku. Vlhká hmota rychle osychala, až se z ní kouřila bílá pára. Ohněm figurka tvrdla a vypalovala se. Za chvíli bude hotova. Kopčem se otci nabídl, že ji bude zatím hlídat, aby ji někdo neopatrným přikládáním nepoškodil. c) Uveď jméno autora a název díla, z něhož pochází výše prezentovaný úryvek. d) Literát se ve výše uvedeném textu pokusil zachytit proces vzniku jednoho z nejvýznamnějších dokladů pravěké umělecké tvorby, nalezených na území Moravy. Napiš jeho název. e) Uveď název období, v němž byla soška vytvořena. II. Nález sošky, jíž se týkal úkol č. I, představoval jeden z největších vědeckých úspěchů profesora Karla Absolona. Rozhodni, která z níže uvedených tvrzení o jeho životě jsou pravdivá. Bude-li údaj nesprávný, škrtni jej a do kolonky pod ním uveď správnou odpověď. g) Karel Absolon se narodil v roce 1899 v Boskovicích. h) Jeho dědeček MUDr. Jindřich Wankel byl amatérským archeologem, který se proslavil zejména odhalením tajemství Stránské skály. i) Oborem, který Absolon vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze, byla speleologie. Předmětem jeho prvotního vědeckého výzkumu se tak staly krasové jevy. j) V souvislosti s jeho prací pro Moravské zemské muzeum v Brně se obdobně jako jeho dědeček začal věnovat archeologii. Zajímal se zejména o období paleolitu.

32 k) Jeho výzkum se zaměřil předně na oblast Pálavy a Zbrašovské aragonitové jeskyně. l) Karel Absolon zemřel v roce 1960 v Chicagu. III. Do následující mapky zakresli: e) Dolní Věstonice, f) Pavlov, g) jeskyni Pekárnu, h) Macochu. IV. Profesor Absolon se významným způsobem zapsal i do dějin průzkumu Moravského krasu. Ten však započal již dávno předtím. Pokus se chronologicky seřadit následující události. Událost Absolonův nález rytiny Souboj bizonů v jeskyni Pekárna nález tzv. halštatského pohřbu v Býčí skále mnich Lazar Schopper se spouští na dno Macochy hrabě Hugo Salm provádí výzkum jeskyně Výpustek zpřístupnění suché části Punkevních jeskyní Pořadí V. Pokus se o stručné vystižení funkcí paleolitického umění.

33 13. Keltové, Germáni a Římané na Moravě (pro vyšší stupeň gymnázia) I. Na mapce je znázorněn Dunaj, který tvořil základ opevněné hranice římského impéria. d) zakresli přibližnou polohu římských provincií, které byly v době markomanských válek situovány v prostoru mezi Řeznem a Novým Sadem, e) zakresli polohu nejvýznamnějších římských vojenských táborů na Dunaji a uveď jejich latinské názvy (opět mezi Řeznem a Novým Sadem), f) do schématu římského vojenského tábora doplň české popisky (použij latinsko-český slovník).

34 II. Chronologicky seřaď následující události. Událost příchod Volků - Tektoságů na Moravu stavba polního tábora v Olomouci-Neředíně smrt císaře Valentiniana I. Vanniovo království Tiberiovo tažení proti Marobudovi III. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky. Pořadí Nepohrdej smrtí, nýbrž ochotně se s ní smiř, protože je to také jedna z věcí, které příroda chce. Neboť něco podobného, jako je například dospívání, stárnutí, tělesný růst a rozkvět, vzrůst zubů a vousů, šedivění, plození, otěhotnění, porod a ostatní přirozené úkony, jak je s sebou přinášejí období tvého života, je právě i rozklad. Je tedy přirozená povinnost myslícího člověka, aby se nechoval k smrti ani lhostejně, ani odmítavě, ani pohrdavě, nýbrž aby ji očekával jako kterýkoliv přirozený úkon. c) Který z římských císařů, který byl zároveň filozofem, byl autorem těchto slov? Jak se jmenuje jeho kniha, z níž je citováno? Jak se jmenuje filozofická škola, jejímž byl zastáncem? d) Kterých historických událostí, které se významně týkají také Moravy, byl tento císař svědkem? (Dokonce část své knihy přímo napsal v jejich průběhu. e) V Římě nechal tento císař na památku zmiňovaných událostí postavit sloup, který nese jeho jméno. Na tomto sloupu je také zachycena legenda (viz obrázek), která by se mohla týkat území Moravy (pravděpodobně ale spíše Slovenska). Zjisti, o jakou legendu se jedná.

35 IV. Do následující mapky zakresli: c) průběh Jantarové stezky Moravou, d) nejvýznamnější keltská oppida na Moravě. V. Vrcholek Mušov-Hradisko je zřejmě nejvýznamnějším moravským archeologickým nalezištěm z doby římské. d) Uveď obec, v jejíž blízkosti se tato lokalita nachází. e) Z jakých období se zde nacházejí archeologické pozůstatky? f) Jaké významné nálezy zde byly učiněny? g) Jakou funkci měla zřejmě nejvýznamnější stavba na Mušově-Hradisku? VI. Vysvětli, co znázorňují jednotlivé obrázky, a interpretuj nápis, který se na nich nachází. c) Nápis: LEGXGPF

36 d) Nápis: REX QUADIS DATUS e) Nápis: VICTORIAE AUGUSTORU(M) EXERCITUS QUI LAUGARICIONE SEDIT

37 14. Stěhování národů (pro vyšší stupeň gymnázia) I. Za počátek stěhování národů pokládáme vpád Hunů do Evropy. Do následující mapy zakresli: a) pomocí šipek směr vpádu Hunů a oblasti, kterými prošli, b) centrum říše, kterou ve střední Evropě založili, c) místo, kde se konala bitva na Katalaunském poli. II. Chronologicky seřaď následující události. Událost smrt sv. Augustina příchod Langobardů na Moravu zánik západořímské říše vyplnění Říma Vizigóty příchod Herulů na Moravu Pořadí III. Historik Jordanes podal v díle De origine actibusque Getarum následující charakteristiku Hunů. Ale i těm, které náhodou nemohli v boji přemoci, naháněli velký strach svým hrozným vzezřením a obraceli je vyděšeně na útěk, protože byli hrozivě černí a místo obličeje měli, lzeli to tak říci, jakousi neforemnou placku a místo očí spíše body. V jejich divokém obličeji se zračila sebedůvěra. Vždyť jsou krutí i vůči svým dětem hned v den jejich narození, neboť chlapcům rozřezávají tváře železným nožem a nutí je snášet bolest z rány dřív, než je nakrmí mlékem. Proto stárnou bezvousí a ani v mládí nejsou krásní, protože zjizvená tvář rozdrásaná železem brání náležitému vzrůstu vousů. Jsou sice malé postavy, ale pohybují se čile a hbitě, jezdí velmi obratně na koních, mají široká ramena, pevnou šíji, hodící se pro lukostřelbu, a jsou pyšně vzpřímení. I když však mají lidskou podobu, jsou krutí jako šelmy.

38 a) Lokalizuj původ Hunů a rovněž se zmiň o jejich etnické příslušnosti. b) Jak se jmenoval nejslavnější vůdce Hunů? Jaký je význam jeho jména? Rovněž uveď jeho přízvisko. c) Charakterizuj jezdecký um Hunů. IV. Do následující mapky nastiň pohyb Langobardů v daném regionu v průběhu stěhování národů. V. Vrchol Žuráň platí za jedno z nejvýznamnějších moravských archeologických nalezišť z období stěhování národů. a) Uveď obec, v jejíž blízkosti se tato lokalita nachází. b) S jakými etniky je naleziště spojováno? c) Jakou funkci měl Žuráň v době stěhování národů? d) Jaké významné nálezy zde byly učiněny? Která z významných osobností zde mohla být dle názorů některých archeologů pohřbena? VI. Pokus se uhodnout funkci následujících předmětů. a) b) c)

39 15. Sámova Morava (pro vyšší stupeň gymnázia) I. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky pod textem. Toho roku zabili v Sámově království Slované, zvaní Vinidé, kupce Franků s četným doprovodem a jejich majetek uloupili. To byl počátek rozepře mezi Dagobertem a Sámem, králem Slovanů. I poslal Dagobert vyslance Sicharia k Sámovi, žádaje, aby se postaral o spravedlivou náhradu za kupce, které jeho [lidé] pobili nebo jejichž majetku se neprávem zmocnili. Poněvadž Sámo nechtěl Sicharia spatřit a odmítal ho přijmout, Sicharius se oblékl v takový šat, aby se podobal Slovanům. I předstoupil s doprovodem před Sáma a oznámil mu vše, co měl uloženo. Ale jak bývá zvykem pohanství a zpupnosti [nepravých] vládců, nebylo Sámem nahrazeno nic z toho, čeho se jeho lidé dopustili. [Sámo] pouze chtěl, aby se navzájem uplatnila spravedlnost a aby se ustanovila soudní jednání pro tyto a jiné spory, které vznikly mezi oběma stranami. Sicharius jako pošetilý vyslanec pronesl nevhodná slova, která neměl uložena, i hrozby proti Sámovi, že totiž Sámo a lidé jeho království jsou Dagobertovi povinni službou. Sámo uražen odpověděl: Země, kterou máme, je [i] Dagobertova a i my jsme jeho, avšak jen pokud bude mít v úmyslu zachovat nám přátelství. Sicharius řekl: Není možné, aby křesťané a služebníci Boží mohli uzavřít přísahy se psy. Sámo mu v odpověď pravil: Jste-li vy Boží sluhové a my psi Boží, tu, když vy ustavičně konáte proti němu, nám je dovoleno trhat vás za zuby. A Sicharius byl odstraněn ze Sámovy přítomnosti. Když to Dagobertovi oznámil, Dagobert zpupně poručí vyslat proti Sámovi a Vinidům vojsko z celého Austrasijského království. Vojsko postupuje na Vinidy třemi šiky, ba rovněž Langobardi, najatí Dagobertem, vytáhli vojensky na Slovany. Zatímco na druhé straně se Slované na těch a jiných místech připravovali, vojsko Alamanů s vévodou Chrodobertem dosáhlo vítězství v území, kam vtáhlo. Taktéž Langobardi získali vítězství a Alamani i Langobardi odvedli s sebou větší počet zajatců. Avšak Austrasijci, když oblehli hrad Vogastisburg, kde se opevnila větší část sil Vinidů, bojovali po tři dny. Tam byli mnozí z Dagobertova vojska pobiti mečem. Potom se [ostatní] dali na útěk, zanechali tam všechny stany a věci, jež měli, a navrátili se do svých domovů. a) Kdo je autorem díla, z něhož pochází předložený úryvek, a jak se toto dílo nazývá? b) Ve kterém roce se odehrály zmiňované události? c) Kdo byl Dagobert? d) Jak bys po přečtení 2. odstavce charakterizoval vztah mezi Sámovou a Franskou říší? e) Do následující mapky zakresli - rozlohu Sámovy říše, - polohu tehdejší Austrasie a její centrum (uveď jeho název).

40 II. Které z níže vyjmenovaných osobností byly současníky Sáma? b) prorok Mohamed, b) král Chlodvík I., c) sv. Benedikt z Nursie, d) císař Hérakleios, e) bratři Konstantin a Metoděj III. Chronologicky seřaď následující události. Událost bitva u Poitiers bitva u Wogastisburgu povstání Niká vznik Sámovy říše verdunská smlouva Pořadí IV. Zakresli do mapky, kde všude se dle historiků mohl nacházet Wogastisburg (vyznačené lokality pojmenuj). V. Jak již víš, Slované na Moravě dlouhodobě čelili nájezdům Avarů. a) Co symbolizovalo ve slovanských jazycích slovo Avar? b) Co znamenají avarské termíny kagan a hring? c) Jakého etnického původu byli Avaři? d) Jak bys charakterizoval životní styl Avarů? VI. Co bylo předmětem vzájemného obchodu mezi Franky a Slovany? Uveď komodity, typické pro obě strany. VII. Následující malba je někdy považována za zpodobnění kupce Sáma. a) Ve které středověké památce se nachází? b) Kdo a kdy tuto stavbu založil? c) Existují jiné teorie o identitě zpodobněného?

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Č. Jméno 1 Adresa školy Adresa bydliště Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Zadání úkolů školního kola test Tematické zaměření ročníku: Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské Úkol č. 1 Bývají pravěké

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kde hledali pravěcí lidé ochranu před zimou? V jeskyních. V hradech. V opevněných vesnicích. 2. Z kterých kovů vyráběli Slované šperky? Ze skla. Z hliníku. Z oceli. Z betonu. Z pryskyřice. Ze zlata.

Více

VY_32_INOVACE_09.07 1/5 3.2.09.7. IQ cesta raným středověkem

VY_32_INOVACE_09.07 1/5 3.2.09.7. IQ cesta raným středověkem 1/5 3.2.09.7 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Počátky českých dějin

Počátky českých dějin Počátky českých dějin Mgr. Hana Kvasničková 1 Ověřování znalostí učiva o počátcích českých dějin. 9.1. 2012 Vyjmenuje některé významné osobnosti a památná místa českých dějin. Žádné Pohané, Slované, kupec

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_04_Velkomoravská říše VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:velehrad.jpg

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou )

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou ) Hodnocení hodiny Jméno autora práce: Název práce: Zaměření, cíle práce: Věk žáků: Jaroslava Kmínková Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části Procvičení učiva 10 let Použité programy (SW): Ponškola

Více

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Č. Jméno 1 Adresa školy Adresa bydliště Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Zadání úkolů krajského kola test Tematické zaměření ročníku: Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské Úkol č. 1 Ve kterém

Více

DĚDICTVÍ MORAVSKÉHO KRÁLOVSTVÍ. Časopis Moravského historického klubu o.s. Číslo 1a /2010 Dědictví otců zachovej nám, Pane!

DĚDICTVÍ MORAVSKÉHO KRÁLOVSTVÍ. Časopis Moravského historického klubu o.s. Číslo 1a /2010 Dědictví otců zachovej nám, Pane! DĚDICTVÍ MORAVSKÉHO KRÁLOVSTVÍ Časopis Moravského historického klubu o.s. Číslo 1a /2010 Dědictví otců zachovej nám, Pane! Předmluva k Malé kronice-j.p.2007, 08,09. Starobylost hradiska Znojem a později

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Počátky Svaté říše římské

Počátky Svaté říše římské Počátky Svaté říše římské Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0112 V roce 843 se rozpadá Francká říše na tři části. Východní část, která dala základ Svaté říši římské, získal Ludvík Němec. Dynastie Karlovců

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

ČLOVĚK SOUČASNÝ ASI 10 000 L. PŘ. N. L.

ČLOVĚK SOUČASNÝ ASI 10 000 L. PŘ. N. L. ASI OD 1500-1200 L. PŘ. N. L. ASI OD 3000 L.PŘ.N.L DOBA ŽELEZNÁ DOBA BRONZOVÁ ČLOVĚK SOUČASNÝ ASI 10 000 L. PŘ. N. L. ČLOVĚK ROZUMNÝ ASI 300 000 L. PŘ. N. L. DOBA KAMENNÁ ASI OD 2 500000 L. PŘ. N. L. DOBA

Více

Svatá říše římská Albrecht Itálie

Svatá říše římská Albrecht Itálie Svatá říše římská 12-13. st. vládne dynastie Štaufů (Fridrich I. Barbarossa, Fridrich II.) 1254 vymírá tato dynastie poté 20 let bezvládí = interregnum o roste moc šlechty, chybí centrální vláda politická

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

CZ.1.07./1.4.00/21.3075

CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 21 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: IV. B Datum: 22. 10. 2013 Pravěk

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 284 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 13. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Dějepis Středověk Téma Svatá říše římská a boj o investituru Ročník 1 Autor Mgr.

Více

Březí Kokořov. Čepinec

Březí Kokořov. Čepinec ŽINKOVY HISTORIE OBLASTI V SOUVISLOSTECH Žinkovy jsou poprvé v pramenech zmiňovány roku 1176 (MCLXXVI). Jedná o období, kdy členové panovnického rodu Přemyslovců bojovali mezi sebou o moc. V době, kdy

Více

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Č. Jméno 1 Adresa školy Adresa bydliště Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Zadání úkolů okresního kola test Tematické zaměření ročníku: Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské Úkol č. 1 Pro poznání

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II.

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Historie 05 Středověk Otázka číslo: 1 Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Habsburského bojoval o dědictví babenberské Otázka číslo: 2 České desky zemské

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: červen 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_15 6. ročník Projekt Sedmikráska

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ Tato metodika vznikla jako výstup národního projektu SIPVZ č. 00232P2006 Metodika využití VSW ve výuce na prvním stupni Základní školy, který řešila Základní škola a mateřská škola Lipová-lázně v roce

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie II, pro děti ve věku 11 14 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.D.19 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Pravěk, starověk, středověk, novověk

Více

HRA ZAČÍNÁ. AZ kvíz. January 31, 2013. VY_52_INOVACE_58.notebook. Nejdříve se rozdělíme do družstev. Pomůže nám losovač, který vás rozdělí náhodně.

HRA ZAČÍNÁ. AZ kvíz. January 31, 2013. VY_52_INOVACE_58.notebook. Nejdříve se rozdělíme do družstev. Pomůže nám losovač, který vás rozdělí náhodně. AZ kvíz Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Vznik států v západní a střední Evropě

Vznik států v západní a střední Evropě Výukový materiál Vznik států v západní a střední Evropě zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Předmět: Ročník: 7. Dějepis Anotace: prezentace

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 6. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz duben 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

Pražský hrad Svatovítská katedrála

Pražský hrad Svatovítská katedrála Víš, jak se správně katedrála od roku 1997 jmenuje? Vymaž ve větě všechna modrá a oranžová písmena a získáš správný název katedrály KKDIASETFSEEWDKRRFÁOULAE SDV. VOÍWTBA, VDÁJCMLXAWVTTA A VQOGJZTCFĚXCSDHSA

Více

Australopithecus- 1,2,6,13,14, Homo habilis-3,7,15,19,20 Homo erectus-4,8,16,17,21, Homo sapiens neanderthalensis-5,9,18,22,23

Australopithecus- 1,2,6,13,14, Homo habilis-3,7,15,19,20 Homo erectus-4,8,16,17,21, Homo sapiens neanderthalensis-5,9,18,22,23 Interaktivní hra, její součástí je rozmístění fotografií a informací po třídě (identifikace dle čísla) žáci obdrží jmenovku Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus a Australopithecus a mají si vybrat,

Více

1 Do roku 906 Počátky slovanského osídlení a tzv. Velká Morava

1 Do roku 906 Počátky slovanského osídlení a tzv. Velká Morava Dějiny Moravy Tento stručný přehled se nezabývá všemi hledisky moravských dějin, soustřeďuje se především na události státního charakteru a takové, které ukazují vývoj vlastní identity moravského obyvatelstva.

Více

Kat. č. 2 Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích čelenku, 1158.

Kat. č. 2 Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích čelenku, 1158. Kat. č. 2 Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích čelenku, 1158. 16 I. Český stát za panování Přemyslovců 2) Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol.

RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol. RANÝ STŘEDOVĚK RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol. po r. 500 zánik západořímské říše - říši obsadily germánské kmeny - hospodářský život se přenesl na venkov, města upadala po r. 500 zánik západořímské

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

České země v raném středověku I. (do roku 935)

České země v raném středověku I. (do roku 935) České země v raném středověku I. (do roku 935) České země v raném středověku I. (do roku 935) 18)Příchod Slovanů. Sámova říše Příchod Slovanů Slované původně žili na sever od Karpat, mezi Vislou a Dněprem.

Více

Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství

Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství přednášející: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Románské malířství a sochařství

Více

ARCHEOLOGIE ARCHEOLOGIE

ARCHEOLOGIE ARCHEOLOGIE ARCHEOLOGIE RANĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1) 6. 9. PŘEHLED ARCHEOLOGIE RANÉHO STŘEDOVĚKU V OBLASTECH OSÍDLENÝCH SLOVANSKÝM ETNIKEM 8-9. STŘEDNÍ EVROPA 8. ÚVOD; SLOVENSKO 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU

Více

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE Výtvarné umění zahrnuje složku 1. monumentální (kamenná církevní architektura, freska) 2. užitou (zlatnictví, kovářství) ARCHITEKTURA Mikulčická trojlodní bazilika Velkomoravský

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Porozumění historickému textu - Chammurapiho zákoník Anotace Pracovní listy k procvičení porozumění historickému

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

První kmeny na našem území

První kmeny na našem území Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 20 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: IV. B Datum: 21.10.2013 Předmět:

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba MŠMT ku příležitosti výročí Přemyslovny sv. Anežky České vyhlašuje celostátní výtvarnou soutěž: Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba Je to mimořádná postava našich dějin. Její životní dílo, osobní

Více

5.6. Vlastivěda 1 / 11

5.6. Vlastivěda 1 / 11 5.6. Vlastivěda obsah stránka 5.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.6.2. Začlenění průřezových témat 2 5.6.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.6.4. Formy a metody práce 3 5.6.5. Způsoby, formy

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

(Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

(Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno:.... Adresa školy:. Adresa bydliště (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více