Pracovní listy k učebnici Morava Dějiny země uprostřed Evropy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní listy k učebnici Morava Dějiny země uprostřed Evropy"

Transkript

1 Pracovní listy k učebnici Morava Dějiny země uprostřed Evropy Pro žáky víceletých gymnázií a odpovídajících stupňů ZŠ a SŠ Mgr. Lukáš Zámečník, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu ESF CZ.1.07/1.1.02/ Jak učit Moravany o Moravě moderně a evropsky Gymnázium INTEGRA BRNO 2012

2

3 I. Do následující mapky zakresli: 1. Pálava lovců mamutů (pro nižší stupeň gymnázia) a) Pálavu, b) Hornomoravský, Dolnomoravský a Dyjsko-svratecký úval, c) Moravskou bránu. II. Kdy, kdo a proč na Pálavě žil a) Ve kterém historickém období žili v oblasti Pálavy lovci mamutů? b) K jakému vývojovému stupni rodu Homo patřili? c) Zamysli se nad výhodami, které Pálava svým obyvatelům poskytovala. III. Lov mamutů. Pečlivě si přečti přiložený úryvek a zodpověz otázky. Ještě chvíli a velký zápas započne. Pojednou zpozoroval Mamutík v zadnějších skupinách stáda živý ruch. Mamuti se tam plaší, vybíhají z prošlapané uličky a hlučně troubí. Tam se něco děje! Co asi mamuty poplašilo? Vlci se přece na mamuty neodváží, ani medvěd neútočí na stádo. Že by snad lev nebo tygr vyšel z horských doupat, přiváben mamutím stádem? Mezi mamuty se šíří zmatek. Několik poplašených zvířat pádí s choboty pozdviženými a vybíhá z prošlapané uličky. Obě postranní skupiny lovců, Vlčího drápu i Huňáčova, se domnívaly, že lov už započal, a vrhly se na stádo. Tím zmatek ještě vzrostl. Mamutík vida, že se mamuti rozbíhají,

4 nečekal déle a jal se štvát stádo směrem k bažinám. Jeden veliký mamut prorazil houštinou a octl se přímo před Mamutíkem. Lovec zachoval chladnou krev, když se velikán řítil k němu. Uhnul před strašným chobotem a vší silou vehnal ostrý oštěp mamutovi do slabin. Ani neměl kdy oštěp z rány vytáhnout. Mamut uháněl i s oštěpem dál. Mamutík se podivil. Očekával, že se mamut rozzuří a že nastane krutý boj. Zatím si však raněný mamut těžké rány ani nevšímá. Co je to? Jistě je mamut něčím poplašen a nechce se zdržovat. Mamutíkovi druzi byli tím neméně překvapeni a znepokojeni. Hnali se po mamutovi, aby bojovali na život a na smrt, a mamut prchá! Jen zahlédli ještě, jak se protáhl mezi dvěma stromy a přitom ulomil oštěp, vyčnívající mu z rány. Klesl na kolena, ale okamžitě se opět vzchopil a pádil k ostatnímu stádu. A již se hrne několik dalších mamutů. Větve praskají, dupot se rozléhá a někde i celé stromy padají vyvráceny. K Mamutíkovi přiběhl udýchaný hoch, Kopčem. Jeho zděšené oči projevují strach, překvapení, zoufalství. Cizí lovci! zasténal a zhroutil se do trávy. a) Jak se domníváš, že probíhal lov na mamuta? b) Doplň následující tabulku: počet jedinců mamuta ve stádu výška a hmotnost dospělého jedince délka života mamuta potrava mamuta c) Zjisti, co bylo další součásti pravidelného jídelníčku lovců mamutů. d) Kromě masa zpracovali pravěcí lidé také ostatní části mamutího těla. Napiš které a uveď, k čemu je použili. IV. Pokus se uhodnout, jaký námět umělec z Pavlova zobrazil a jaký materiál pro své umělecké dílo použil: a) b) c)

5 2. Absolonovy archeologické objevy (pro nižší stupeň gymnázia) I. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky pod textem. Njan má před sebou na plochém kameni hrudku jílu a modeluje nějakou figurku. Už dvakrát jí uhodil o zem, když se mu nepovedla, jak chtěl, a začal potřetí znovu. Tentokrát přimíchal do hlíny hodně moučky z rozdrcených mamutích kostí. Válí se jich množství kolem všech stanů a Njan si z nich nadrobil na zaječí kůži hromádku prášku. Spálené kosti se snadno drtily; Njan do nich nemusil ani mnoho bušit kamenem. Zubří roh plný vody má zapíchnutý vedle sebe v zemi. Figurka na píď vysoká má lidskou podobu: hlavu, tlusté tělo a dvě nohy po kolena. Paže jsou hrubě naznačeny, zato s trupem si dává Njan hodně práce. Pracuje tenkou kostí a pečlivě vyhlazuje povrch figurky; někdy jej trochu ovlažuje vodou. Silně vyznačuje veliká prsa. Ještě tuhle malým dolíčkem naznačí pupek a na hlavě šikmé rýhy znázorní oči a dílo je hotovo. Právě přišel Kopčem a se zájmem se díval na otcovu práci. Njan uchopil figurku do ruky, natáhl paži a spokojeně prohlížel své dílo. Máma! zvolal Kopčem. Poznal Nianu. Otec přikývl a odnesl sošku vypálit do ohniště. Pod několika hořícími klacky vyhrabal dutinu, vymetl ji trochu holí, aby se do měkké sošky nenapíchaly kousky uhlíků, a na čisté místo vložil svou figurku. Vlhká hmota rychle osychala, až se z ní kouřila bílá pára. Ohněm figurka tvrdla a vypalovala se. Za chvíli bude hotova. Kopčem se otci nabídl, že ji bude zatím hlídat, aby ji někdo neopatrným přikládáním nepoškodil. a) Uveď jméno autora a název díla, z něhož pochází výše prezentovaný úryvek. b) Autor se ve výše uvedeném textu pokusil zachytit proces vzniku jednoho z nejvýznamnějších dokladů pravěké umělecké tvorby, nalezených na území Moravy. Z následujících obrázků zvol ten, který toto dílo zobrazuje, a zároveň uveď jeho název. II. Vylušti následující tajenku. 1. Jiný název pro starší dobu kamennou (cizí slovo). 2. Jedno ze zvířat, které často zobrazoval pravěký umělec. 3. Obydlí a úkryt pravěkého člověka, zároveň jedno z míst, kde vznikalo umění. 4. Zdroj tepla a světla pro pravěkého člověka. 5. Název společenství, v němž žil člověk ve starší době kamenné. 6. Místo nálezu sošky, které se týká úkol č. I. 7. Typický materiál pro výrobu nástrojů a zbraní ve starší době kamenné.

6 III. Do následující mapky zakresli: a) Dolní Věstonice, b) Pavlov, c) jeskyni Pekárnu, d) Macochu. IV. Nález sošky, jíž se týkal úkol č. I, představoval jeden z největších vědeckých úspěchů profesora Karla Absolona. Rozhodni, která z níže uvedených tvrzení o jeho životě jsou pravdivá. Bude-li údaj nesprávný, škrtni jej a do kolonky pod ním uveď správnou odpověď. a) Karel Absolon se narodil v roce 1899 v Boskovicích. b) Jeho dědeček MUDr. Jindřich Wankel byl amatérským archeologem, který se proslavil zejména odhalením tajemství Stránské skály. c) Oborem, který Absolon vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze, byla speleologie. Předmětem jeho prvotního vědeckého výzkumu se tak staly krasové jevy. d) V souvislosti s jeho prací pro Moravské zemské muzeum v Brně se obdobně jako jeho dědeček začal věnovat archeologii. Zajímal se zejména o období paleolitu. e) Jeho výzkum se zaměřil předně na oblast Pálavy a Zbrašovské aragonitové jeskyně. f) Karel Absolon zemřel v roce 1960 v Chicagu.

7 3. Keltové, Germáni a Římané na Moravě (pro nižší stupeň gymnázia) I. Na mapce je znázorněn Dunaj, který tvořil základ opevněné hranice římského říše. a) do mapky zakresli, kudy vedla hranice římské říše na počátku markomanských válek, b) vyznač dnešní města, která byla původně římskými vojenskými tábory na Dunaji (můžeš napsat i jejich latinské názvy), c) nakresli obrázek půdorysu římského vojenského tábora a doplň do něj popisky jednotlivých částí. II. S kterými z následujících osobností se mohl setkat markomanský král Marobud? a) s císařem Augustem, b) s vůdcem otroků Spartakem, c) s germánským náčelníkem Arminiem, d) s římským vojevůdcem Drusem, e) s franským kupcem Sámem III. Pečlivě si prohlédni následující obrázek. a) Jak se jmenuje římský císař, jehož jezdeckou sochu vidíš na obrázku?

8 b) Kterých historických událostí, které se významně týkají také Moravy, se tento císař účastnil? IV. Do následující mapky zakresli: a) průběh Jantarové stezky Moravou, b) nejvýznamnější keltská oppida na Moravě. V. Vrcholek Mušov-Hradisko je zřejmě nejvýznamnějším moravským archeologickým nalezištěm z doby římské. a) Uveď obec, v jejíž blízkosti se tato lokalita nachází. b) Jaké významy nálezy zde byly učiněny? c) Jakou funkci měla zřejmě nejvýznamnější stavba na Mušově-Hradisku? VI. Vysvětli, co znázorňují jednotlivé obrázky, a interpretuj nápis, který se na nich nachází. a) Nápis: LEGXGPF b) Nápis: REX QUADIS DATUS

9 4. Stěhování národů (pro nižší stupeň gymnázia) I. Za počátek stěhování národů pokládáme vpád Hunů do Evropy. Do následující mapy zakresli: a) pomocí šipek směr vpádu Hunů a oblasti, kterými prošli, b) centrum říše, kterou ve střední Evropě založili, c) místo, kde se konala bitva na Katalaunském poli. II. Přiřaď ke každé osobnosti její charakteristiku. Wacho Aëtius Jenovéfa Romulus Augustulus Alarich Theodora Augustinus Aurelius III. Historik Jordanes podal ve svém popisu období stěhování národů následující charakteristiku Hunů. Ale i těm, které náhodou nemohli v boji přemoci, naháněli velký strach svým hrozným vzezřením a obraceli je vyděšeně na útěk, protože byli hrozivě černí a místo obličeje měli, lzeli to tak říci, jakousi neforemnou placku a místo očí spíše body. V jejich divokém obličeji se zračila sebedůvěra. Vždyť jsou krutí i vůči svým dětem hned v den jejich narození, neboť chlapcům rozřezávají tváře železným nožem a nutí je snášet bolest z rány dřív, než je nakrmí mlékem. Proto stárnou bezvousí a ani v mládí nejsou krásní, protože zjizvená tvář rozdrásaná železem brání náležitému vzrůstu vousů. Jsou sice malé postavy, ale pohybují se čile a hbitě, jezdí velmi obratně na koních, mají široká ramena, pevnou šíji, hodící se pro lukostřelbu, a jsou pyšně vzpřímení. I když však mají lidskou podobu, jsou krutí jako šelmy. a) Odkud Hunové pocházeli? patronka Paříže langobardský král vizigótský král byzantská císařovna vítěz nad Attilou filozof, teolog poslední západořímský císař b) Jak se jmenoval nejslavnější vůdce Hunů? Jak se mu přezdívalo?

10 c) Charakterizuj jezdecké umění Hunů. IV. Do následující mapky nastiň pohyb Langobardů v daném regionu v průběhu stěhování národů. V. Přiřaď každému kmenu (Langobardi, Frankové, Hunové) jeho typickou zbraň. VI. Pokus se uhodnout funkci následujících předmětů. a) b) c)

11 5. Sámova Morava (pro nižší stupeň gymnázia) I. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky pod textem. Toho roku zabili v Sámově království Slované, zvaní Vinidé, kupce Franků s četným doprovodem a jejich majetek uloupili. To byl počátek rozepře mezi Dagobertem a Sámem, králem Slovanů. I poslal Dagobert vyslance Sicharia k Sámovi, žádaje, aby se postaral o spravedlivou náhradu za kupce, které jeho [lidé] pobili nebo jejichž majetku se neprávem zmocnili. Poněvadž Sámo nechtěl Sicharia spatřit a odmítal ho přijmout, Sicharius se oblékl v takový šat, aby se podobal Slovanům. I předstoupil s doprovodem před Sáma a oznámil mu vše, co měl uloženo. Ale jak bývá zvykem pohanství a zpupnosti [nepravých] vládců, nebylo Sámem nahrazeno nic z toho, čeho se jeho lidé dopustili. [Sámo] pouze chtěl, aby se navzájem uplatnila spravedlnost a aby se ustanovila soudní jednání pro tyto a jiné spory, které vznikly mezi oběma stranami. Sicharius jako pošetilý vyslanec pronesl nevhodná slova, která neměl uložena, i hrozby proti Sámovi, že totiž Sámo a lidé jeho království jsou Dagobertovi povinni službou. Sámo uražen odpověděl: Země, kterou máme, je [i] Dagobertova a i my jsme jeho, avšak jen pokud bude mít v úmyslu zachovat nám přátelství. Sicharius řekl: Není možné, aby křesťané a služebníci Boží mohli uzavřít přísahy se psy. Sámo mu v odpověď pravil: Jste-li vy Boží sluhové a my psi Boží, tu, když vy ustavičně konáte proti němu, nám je dovoleno trhat vás za zuby. A Sicharius byl odstraněn ze Sámovy přítomnosti. Když to Dagobertovi oznámil, Dagobert zpupně poručí vyslat proti Sámovi a Vinidům vojsko z celého Austrasijského království. Vojsko postupuje na Vinidy třemi šiky, ba rovněž Langobardi, najatí Dagobertem, vytáhli vojensky na Slovany. Zatímco na druhé straně se Slované na těch a jiných místech připravovali, vojsko Alamanů s vévodou Chrodobertem dosáhlo vítězství v území, kam vtáhlo. Taktéž Langobardi získali vítězství a Alamani i Langobardi odvedli s sebou větší počet zajatců. Avšak Austrasijci, když oblehli hrad Vogastisburg, kde se opevnila větší část sil Vinidů, bojovali po tři dny. Tam byli mnozí z Dagobertova vojska pobiti mečem. Potom se [ostatní] dali na útěk, zanechali tam všechny stany a věci, jež měli, a navrátili se do svých domovů. a) Kdo je autorem díla, z něhož pochází předložený úryvek? b) Ve kterém roce se odehrály zmiňované události? c) Kdo byl Dagobert? d) Jak souhrnně nazýváme Langobardy, Alamany a Franky? e) Do následující mapky zakresli rozlohu Sámovy říše.

12 II. S kým se mohl Sámo setkat? a) Karel Veliký, b) Marcus Aurelius, c) Konstantin Veliký, d) Johanka z Arku, e) sv. Václav III. Zamysli si, jaké zboží mohli franští kupci přivážet na území Sámovy říše a co si z ní naopak odváželi. IV. Pečlivě si prohlédni následující obrázek. a) Kdo je ústřední postavou, která jede na koni? b) Co asi shromáždění lidé oslavují? c) V pozadí obrázku vidíte slovanské hradiště, z jakého stavebního materiálu bylo zhotoveno? V. Pokus se charakterizovat odlišný životní styl Avarů a Slovanů. V. Vylušti následující tajenku. 1. Povolání autora kroniky, v níž se vyskytuje zmínka o kupci Sámovi. 2. Jméno místa, u kterého byla poražena franská vojska, která útočila na Sámovu říši. 3. Jak se jmenoval franský král, který vojska proti Sámovi poslal? 4. Kolik měl Sámo manželek? 5. Jak se jmenoval kmen, se kterým Slované na počátku 7. století bojovali? 6. Jaké národnosti byl Sámo?

13 6. Velkomoravská kultura (pro nižší stupeň gymnázia) I. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky pod textem. ( ) slyšte všichni lidé slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo, slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha. Jako bez světla radost mít nebude oko patřící na všechno stvoření boží, neb vše ani není krásné ani viditelné, tak i každá duše bez knih, neznající zákona božího, zákona Písem duchovního, zákona zjevujícího ráj boží. Neb který sluch rachot hromu neslyšící může se bát Boha? Též chřípě, nečichají-li vůně, kterak pochopí zázrak boží? Vždyť ústa, jež necítí sladkost, činí, že člověk je jak kámen. Víc však ještě duše knih zbavená zdá se být v člověku mrtvá. ( ) Kdo může uvést všechny příklady usvědčující národy bez knih, které nemluví hlasem srozumitelným? Ani kdybys uměl všechny řeči, nedovedl bys vylíčit jejich bezmoc. Než i já chci připojit své podobenství a mnoho smyslu podat v málo slovech. Nahé jsou všechny národy bez knih a nemohou zápolit beze zbraně s protivníkem našich duší, uchystané za kořist věčných muk. ( ) a) Kdo je autorem díla, z něhož pochází předložený úryvek, a jak se toto dílo nazývá? b) Ve kterém roce (desetiletí) asi tento text vznikl a k jakému účelu byl vytvořen (čeho byl součástí)? c) Jaké je hlavní téma úryvku? d) V textu se používá výraz Slovo a slovo. Dokážeš vysvětlit odlišení významů obou výrazů? Pomůckou Ti může být Prolog Evangelia svatého Jana v Novém zákoně. II. Do následující mapky: a) Vyznač rozlohu Velké Moravy v době jejího největšího rozmachu za Svatopluka. Zřetelně odliš jádro Velké Moravy od připojených území.

14 b) Do jádra Velké Moravy vyznač alespoň 6 nejvýznamnějších kulturních center. c) Zakresli oblast, ze které pocházeli Konstantin a Metoděj. d) Vyznač oblasti, kde se po zániku Velké Moravy dále rozvíjelo slovanské písemnictví. III. Rozděl následující osobnosti na: 1. světské vládce a 2. církevní osobnosti. U světských vládců uveď, kde vládli (v které říši): a) Gorazd, b) Svatopluk, c) Michael III., d) Cyril, e) Fótios, f) Rastislav, g) Wiching, h) Metoděj, i) Mojmír II., j) Mojmír I., k) Arnulfus, l) Pribina, m) Kocel IV. Na obrázku se nachází fotografie makety hlavního centra Velké Moravy.

15 e) Jak se toto centrum nazývalo? Jaké město se dnes nachází částečně na jeho místě? f) Jak se nazývá řeka, znázorněná na obrázku? (Pokus se zjistit, zda se dnes její tok liší od původního.) g) Čísly (1-3) jsou vyznačena místa, kde se nacházely církevní stavby. Zjisti jejich názvy. Existuje ještě dnes některá z nich? h) Vyznač, kde se nacházelo mocenské centrum Veligradu? i) Uveď (odhadovaný) maximální počet obyvatel Veligradu a období, kdy jej dosahoval. V. Následující obrázky znázorňují nejvýznamnější památky velkomoravského šperkařství. Zjisti jejich správné názvy a jejich účel.

16 VI. Vylušti následující tajenku. 1. Jak se jmenoval Metodějův nástupce, vyhnaný z Velké Moravy po Metodějově smrti? 2. Jak se nazývá slovanské písmo, vytvořené Konstantinem a Metodějem? 3. Jak se označuje dynastie velkomoravských vládců? 4. Jaké jiné označení se používá pro poplatek za mír? 5. Jak se jmenoval franský vládce, který dosadil na velkomoravský trůn Svatopluka? 6. Jak se nazývá sbírka církevních předpisů sestavená Konstantinem a Metodějem?

17 7. Moravští Přemyslovci (pro nižší stupeň gymnázia) I. Údělná knížectví na Moravě 11. /12. století. Do následující mapky vyznač: a) Předpokládanou hranici Moravy v 11. a 12. století. b) Předpokládané hranice moravských údělů a jejich názvy. c) Sídla údělných knížat II. Rodové linie moravských údělných knížat: a) Do následujících rodových linií doplň na vyznačená místa jména význačných potomků českých a moravských knížat. b) Pokud byla daná osobnost moravským údělníkem, uveď příslušný úděl/y. c) Najdi mezi osobnostmi moravské údělníky, kteří nějakou dobu zastávali úřad českého knížete. Uveď, v kterých letech tento úřad zastávali. 1) Oldřich Božena? Jindřich Nordgavský Gerberga?? Jitka ze Svinibrodu Virpirka z Tenglingu??? 2) Litold Znojemský Ida Babenberská Uroš I. Bílý?? Marie Srbská??

18 3)? Jitka ze Svinibrodu Béla I. Uherský? Richenza Polská?? Eufemie Uherská??? III. Propoj: událost rok osobnost Bitva u Loděnice 1063 Svatopluk Olomoucký Vyvraždění Vršovců 1126 Fridrich Barbarossa Založení biskupství v Olomouci 1185 Lothrar III. Zřízení moravského markrabství 1182 Vratislav II. Bitva u Chlumce 1108 Konrád II. Ota a) Uveď, ke které z uvedených události se váže následující dobová kresba a kdo je její ústřední postavou: IV. Přečti si úryvek a zodpověz otázky: Císař Jindřich také, když se mu zprvu po korunovačním pomazání dařilo, oblehl konečně.., což jej zaměstnalo na delší dobu, a ztratil mnohé ze svých knížat, totiž kolínského arcibiskupa a českého knížete Otu a mnohé jiné (Ansbert)

19 a) Jaké město císař Jindřich oblehl (viz obrázek)? b) Jak dosvědčuje malba na obrázku přítomnost vojáků knížete Oty? c) O kterého Otu se jedná? Proč zemřel? Kde byl původně pochován? V. Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě. a) Kdy rotunda pravděpodobně vznikla a kdo ji založil? b) Jaká scéna (z přemyslovských mýtů) je zachycena na následující malbě? c) Koho znázorňují dvě postavy na následující malbě? Jaká byla jejich funkce ve vztahu k rotundě?

20 d) Jedním z mála vyobrazení ve znojemské rotundě, na jehož předloze se téměř všichni shodnou, je následující malba. Pokus se odvodit, koho znázorňuje. Uveď, jaké důvody tě vedly k danému závěru. VI. Vylušti následující tajenku a vysvětli, co znamená. 1. Ze kterého královského rodu pocházel Boleslav Chrabrý? 2. Český Achilles. 3. První polské arcibiskupství bylo založeno roku 1000 v Mezi Jindřichem IV. a Řehořem VII. probíhal boj o Premonstrátský klášter u Znojma. 6. Nástupnictví prvorozeného syna. 7. Moderní podoba jména Kunrat. 8. Povolání kronikáře Jarlocha.

21 8. Nejstarší moravské kláštery (pro nižší stupeň gymnázia) I. Do následující mapky zakresli, kde se nacházely nejstarší moravské kláštery: Rajhrad Hradiště (Hradisko) Třebíč Kounice Louka II. Schéma znázorňuje moravský klášter v Dolních Kounicích, který se do dneška dochoval pouze jako zřícenina: Doplňte do schématu, kde se nachází: presbyterium kostela, loď kostela, portál kostela, sakristie kostela, rajský dvůr, křížová chodba, kapitulní síň

22 III. Život ve středověkém klášteře: Popiš, jak vypadal typický den mnicha ve středověkém klášteře. IV. Napiš názvy jednotlivých klášterů na fotografiích:

23 I. Založení moravského biskupství: 9. Olomoučtí biskupové (pro nižší stupeň gymnázia) Za vlády papeže Alexandra II. a císaře Jindřicha III. český kníže Vratislav se souhlasem šestého pražského biskupa, Šebíře, oddělil od pražského biskupství moravské biskupství a za třetího biskupa moravského ustanovil pražského kanovníka Jana. Na biskupa ho vysvětil mohučský biskup Sigelfred. [Jan] velmi statečně vystoupil na ochranu práv a statků svého kostela v Podivíně proti sedmému biskupu pražskému, Jaromírovi, alias Gebhardovi, který tento statek neprávem obsadil; stalo se tak v druhém roce Jaromírovy vlády. a) Kdy bylo moravské/olomoucké biskupství založeno? b) Jakou funkci měl pražský kanovník? c) V jakém státě vládl Jindřich III. jako císař? V jakém vztahu k němu bylo české knížectví? II. Olomoucký biskup Jindřich Zdík: a) Doplň následující text: Otcem Jindřicha Zdíka byl pravděpodobně a jeho matkou. Olomouckým biskupem se stal v roce. Jindřich Zdík se zúčastnil v roce 1138 koncilu v Římě. Zdíkovi se podařilo roku 1140 v Olomouci dostavět a založit při ní novou. Do Čech uvedl nový mnišský řád. V roce 1147 se stal účastníkem neúspěšné křížové výpravy proti. Také přesvědčil českého knížete k účasti na křížové výpravě do Svaté země. b) Jak se nazývá kodex, z něhož je převzata následující ilustrace? Co je na ilustraci znázorněno? Dokázali byste určit identitu ústřední sedící postavy a postavy s dlouhou listinou vpravo? c) Nejvýznamnější architektonickou památkou, kterou nechal Jindřich Zdík v Olomouci zbudovat, je biskupský palác, známý jako Zdíkův palác. Zjisti, které původní románské části stavby se dochovaly až do dnešní doby. III. Poznej olomouckého biskupa: Podle tradice je pokládán za Angličana. Než se stal olomouckým biskupem, působil jako převor cisterciáckého kláštera na Zelené hoře u Nepomuku. Zúčastnil se IV. lateránského koncilu (1215). Vždy podporoval českého krále (nejprve Přemysla Otakara I. a poté Václava I.), a to i proti duchovní moci (pražský biskup Ondřej). Měl přímý podíl na založení kláštera ve Velehradě. Zemřel roku 1240, jeho hrob by se měl nacházet ve velehradském

24 klášteře. Pro určení biskupa Ti může být nápomocna jeho pečeť: IV. Olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku: a) Na Moravě založil významné město, v jehož kostele sv. Mořice byl také roku 1281 pohřben. O které město se jedná? b) Bruno proslul jako velmi schopný stavitel hradů. Dokážeš k jednotlivým obrázkům Brunových hradů přiřadit jejich jména? c) Bruno se stal významným diplomatem krále Přemysla Otakara II. Doplňte: Spolu s králem biskup Bruno neúspěšně usiloval u papeže o povýšení olomouckého biskupství na. Biskup Bruno pro Přemysla Otakara II. získal a v letech zde zastával funkci hejtmana. Podařilo se mu také dojednat sňatek krále s, vnučkou uherského krále Bély IV. Často stál v čele přemyslovských vojsk. Roku 1276 hájil Rakousy proti postupujícímu vojsku. V. Olomoučtí biskupové jménem Jan. Propojte jméno a popis osobnosti biskupa: Jan Volek Jan Očko z Vlašimi Jan ze Středy Jan Soběslav Jan Železný humanistický vzdělanec (přátelství s Francescem Petrarc ou) nemanželský syn českého krále Václava II. syn moravského markraběte Jana Jindřicha první český kardinál úspěšný bojovník proti husitům na Moravě

25 10. Markrabství moravské (a stříbrná Jihlava) (pro nižší stupeň gymnázia) I. Markrabství moravské: a) Kdy a kým bylo Moravské markrabství ustanoveno (pravděpodobně)? b) Jaké pravomoci příslušely moravskému markraběti? c) Jednotlivým znakům přiřaď názvy jednotlivých zemí koruny české (Království české, Markrabství moravské, Markrabství braniborské, Horní Lužice, Dolní Lužice, Slezsko): II. Moravská markrabata: a) Vyberte z následujících jmen jména moravských markrabat: Konrád II. Ota Boleslav II. Přemysl Vladislav I. Jindřich Břetislav

26 b) Podle latinského nápisu na pečeti urči, kterému z výše (v tabulce) uvedených moravských markrabat pečeť patřila. III. Tovačovská kniha: a) Jakým jazykem je úryvek psán? b) Jak zní věta v červeném rámečku?

27 c) Jaký význam měla Tovačovská kniha pro Moravské markrabství? IV. Historie Jihlavy ve 13. století. Seřaďte chronologicky: Po objevení stříbrných rud němečtí kolonisté zakládají město na návrší na pravém břehu řeky Jihlavy. Václav I. a Přemysl potvrzují městu Jihlavě městská a horní práva (tzv. Privilegium A). Přemysl věnuje tišnovskému klášteru slovanskou osadu Starou Jihlavu. Přemysl Otakar II. prodává jihlavským měšťanům tavírnu a mincovnu. V Jihlavě se konají královské svatby dětí Přemysla Otakara II. (Václava a Anežky) s dětmi Rudolfa Habsburského (Jitkou a Rudolfem). Václav II. ruší jihlavskou mincovnu: právo razit mince jakožto královský regál přísluší mincovně v Kutné Hoře. První zmínka o mincovně v Jihlavě. V. Doplň názvy jihlavských památných staveb původem ze 13. století:

28

29 I. Do následující mapky zakresli: 11. Pálava lovců mamutů (pro vyšší stupeň gymnázia) a) Pálavu, b) Hornomoravský, Dolnomoravský a Dyjsko-svratecký úval, c) Moravskou bránu. II. Kdy, kdo a proč na Pálavě žil d) Ve kterém historickém období žili v oblasti Pálavy lovci mamutů? e) K jakému vývojovému stupni rodu Homo patřili? f) Zamysli se nad výhodami, které Pálava svým obyvatelům poskytovala. III. Lov mamutů. Pečlivě si prohlédni následující obrázek a zodpověz otázky.

30 e) Myslíš, že by měl lovec šanci ulovit mamuta, pokud by postupoval, jak obrázek naznačuje? Jak se domníváš, že probíhal typický lov na mamuta? f) Doplň následující tabulku: počet jedinců mamuta ve stádu výška a hmotnost dospělého jedince délka života mamuta potrava mamuta g) Zjisti, co bylo další součásti pravidelného jídelníčku lovců mamutů. h) Kromě masa zpracovali pravěcí lidé také ostatní části mamutího těla. Napiš které a uveď, k čemu je použili. IV. Do následující mapky vyznač: a) nejvyšší vrcholy Pálavy (napiš jejich jména), b) místa nejvýznamnějších archeologických objevů (alespoň tři). Místa pojmenuj a uveď, co zde bylo nalezeno. V. Pokus se uhodnout, jaký námět umělec z Pavlova zobrazil a jaký materiál pro své umělecké dílo použil:

31 12. Absolonovy archeologické objevy (pro vyšší stupeň gymnázia) I. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky pod textem. Njan má před sebou na plochém kameni hrudku jílu a modeluje nějakou figurku. Už dvakrát jí uhodil o zem, když se mu nepovedla, jak chtěl, a začal potřetí znovu. Tentokrát přimíchal do hlíny hodně moučky z rozdrcených mamutích kostí. Válí se jich množství kolem všech stanů a Njan si z nich nadrobil na zaječí kůži hromádku prášku. Spálené kosti se snadno drtily; Njan do nich nemusil ani mnoho bušit kamenem. Zubří roh plný vody má zapíchnutý vedle sebe v zemi. Figurka na píď vysoká má lidskou podobu: hlavu, tlusté tělo a dvě nohy po kolena. Paže jsou hrubě naznačeny, zato s trupem si dává Njan hodně práce. Pracuje tenkou kostí a pečlivě vyhlazuje povrch figurky; někdy jej trochu ovlažuje vodou. Silně vyznačuje veliká prsa. Ještě tuhle malým dolíčkem naznačí pupek a na hlavě šikmé rýhy znázorní oči a dílo je hotovo. Právě přišel Kopčem a se zájmem se díval na otcovu práci. Njan uchopil figurku do ruky, natáhl paži a spokojeně prohlížel své dílo. Máma! zvolal Kopčem. Poznal Nianu. Otec přikývl a odnesl sošku vypálit do ohniště. Pod několika hořícími klacky vyhrabal dutinu, vymetl ji trochu holí, aby se do měkké sošky nenapíchaly kousky uhlíků, a na čisté místo vložil svou figurku. Vlhká hmota rychle osychala, až se z ní kouřila bílá pára. Ohněm figurka tvrdla a vypalovala se. Za chvíli bude hotova. Kopčem se otci nabídl, že ji bude zatím hlídat, aby ji někdo neopatrným přikládáním nepoškodil. c) Uveď jméno autora a název díla, z něhož pochází výše prezentovaný úryvek. d) Literát se ve výše uvedeném textu pokusil zachytit proces vzniku jednoho z nejvýznamnějších dokladů pravěké umělecké tvorby, nalezených na území Moravy. Napiš jeho název. e) Uveď název období, v němž byla soška vytvořena. II. Nález sošky, jíž se týkal úkol č. I, představoval jeden z největších vědeckých úspěchů profesora Karla Absolona. Rozhodni, která z níže uvedených tvrzení o jeho životě jsou pravdivá. Bude-li údaj nesprávný, škrtni jej a do kolonky pod ním uveď správnou odpověď. g) Karel Absolon se narodil v roce 1899 v Boskovicích. h) Jeho dědeček MUDr. Jindřich Wankel byl amatérským archeologem, který se proslavil zejména odhalením tajemství Stránské skály. i) Oborem, který Absolon vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze, byla speleologie. Předmětem jeho prvotního vědeckého výzkumu se tak staly krasové jevy. j) V souvislosti s jeho prací pro Moravské zemské muzeum v Brně se obdobně jako jeho dědeček začal věnovat archeologii. Zajímal se zejména o období paleolitu.

32 k) Jeho výzkum se zaměřil předně na oblast Pálavy a Zbrašovské aragonitové jeskyně. l) Karel Absolon zemřel v roce 1960 v Chicagu. III. Do následující mapky zakresli: e) Dolní Věstonice, f) Pavlov, g) jeskyni Pekárnu, h) Macochu. IV. Profesor Absolon se významným způsobem zapsal i do dějin průzkumu Moravského krasu. Ten však započal již dávno předtím. Pokus se chronologicky seřadit následující události. Událost Absolonův nález rytiny Souboj bizonů v jeskyni Pekárna nález tzv. halštatského pohřbu v Býčí skále mnich Lazar Schopper se spouští na dno Macochy hrabě Hugo Salm provádí výzkum jeskyně Výpustek zpřístupnění suché části Punkevních jeskyní Pořadí V. Pokus se o stručné vystižení funkcí paleolitického umění.

33 13. Keltové, Germáni a Římané na Moravě (pro vyšší stupeň gymnázia) I. Na mapce je znázorněn Dunaj, který tvořil základ opevněné hranice římského impéria. d) zakresli přibližnou polohu římských provincií, které byly v době markomanských válek situovány v prostoru mezi Řeznem a Novým Sadem, e) zakresli polohu nejvýznamnějších římských vojenských táborů na Dunaji a uveď jejich latinské názvy (opět mezi Řeznem a Novým Sadem), f) do schématu římského vojenského tábora doplň české popisky (použij latinsko-český slovník).

34 II. Chronologicky seřaď následující události. Událost příchod Volků - Tektoságů na Moravu stavba polního tábora v Olomouci-Neředíně smrt císaře Valentiniana I. Vanniovo království Tiberiovo tažení proti Marobudovi III. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky. Pořadí Nepohrdej smrtí, nýbrž ochotně se s ní smiř, protože je to také jedna z věcí, které příroda chce. Neboť něco podobného, jako je například dospívání, stárnutí, tělesný růst a rozkvět, vzrůst zubů a vousů, šedivění, plození, otěhotnění, porod a ostatní přirozené úkony, jak je s sebou přinášejí období tvého života, je právě i rozklad. Je tedy přirozená povinnost myslícího člověka, aby se nechoval k smrti ani lhostejně, ani odmítavě, ani pohrdavě, nýbrž aby ji očekával jako kterýkoliv přirozený úkon. c) Který z římských císařů, který byl zároveň filozofem, byl autorem těchto slov? Jak se jmenuje jeho kniha, z níž je citováno? Jak se jmenuje filozofická škola, jejímž byl zastáncem? d) Kterých historických událostí, které se významně týkají také Moravy, byl tento císař svědkem? (Dokonce část své knihy přímo napsal v jejich průběhu. e) V Římě nechal tento císař na památku zmiňovaných událostí postavit sloup, který nese jeho jméno. Na tomto sloupu je také zachycena legenda (viz obrázek), která by se mohla týkat území Moravy (pravděpodobně ale spíše Slovenska). Zjisti, o jakou legendu se jedná.

35 IV. Do následující mapky zakresli: c) průběh Jantarové stezky Moravou, d) nejvýznamnější keltská oppida na Moravě. V. Vrcholek Mušov-Hradisko je zřejmě nejvýznamnějším moravským archeologickým nalezištěm z doby římské. d) Uveď obec, v jejíž blízkosti se tato lokalita nachází. e) Z jakých období se zde nacházejí archeologické pozůstatky? f) Jaké významné nálezy zde byly učiněny? g) Jakou funkci měla zřejmě nejvýznamnější stavba na Mušově-Hradisku? VI. Vysvětli, co znázorňují jednotlivé obrázky, a interpretuj nápis, který se na nich nachází. c) Nápis: LEGXGPF

36 d) Nápis: REX QUADIS DATUS e) Nápis: VICTORIAE AUGUSTORU(M) EXERCITUS QUI LAUGARICIONE SEDIT

37 14. Stěhování národů (pro vyšší stupeň gymnázia) I. Za počátek stěhování národů pokládáme vpád Hunů do Evropy. Do následující mapy zakresli: a) pomocí šipek směr vpádu Hunů a oblasti, kterými prošli, b) centrum říše, kterou ve střední Evropě založili, c) místo, kde se konala bitva na Katalaunském poli. II. Chronologicky seřaď následující události. Událost smrt sv. Augustina příchod Langobardů na Moravu zánik západořímské říše vyplnění Říma Vizigóty příchod Herulů na Moravu Pořadí III. Historik Jordanes podal v díle De origine actibusque Getarum následující charakteristiku Hunů. Ale i těm, které náhodou nemohli v boji přemoci, naháněli velký strach svým hrozným vzezřením a obraceli je vyděšeně na útěk, protože byli hrozivě černí a místo obličeje měli, lzeli to tak říci, jakousi neforemnou placku a místo očí spíše body. V jejich divokém obličeji se zračila sebedůvěra. Vždyť jsou krutí i vůči svým dětem hned v den jejich narození, neboť chlapcům rozřezávají tváře železným nožem a nutí je snášet bolest z rány dřív, než je nakrmí mlékem. Proto stárnou bezvousí a ani v mládí nejsou krásní, protože zjizvená tvář rozdrásaná železem brání náležitému vzrůstu vousů. Jsou sice malé postavy, ale pohybují se čile a hbitě, jezdí velmi obratně na koních, mají široká ramena, pevnou šíji, hodící se pro lukostřelbu, a jsou pyšně vzpřímení. I když však mají lidskou podobu, jsou krutí jako šelmy.

38 a) Lokalizuj původ Hunů a rovněž se zmiň o jejich etnické příslušnosti. b) Jak se jmenoval nejslavnější vůdce Hunů? Jaký je význam jeho jména? Rovněž uveď jeho přízvisko. c) Charakterizuj jezdecký um Hunů. IV. Do následující mapky nastiň pohyb Langobardů v daném regionu v průběhu stěhování národů. V. Vrchol Žuráň platí za jedno z nejvýznamnějších moravských archeologických nalezišť z období stěhování národů. a) Uveď obec, v jejíž blízkosti se tato lokalita nachází. b) S jakými etniky je naleziště spojováno? c) Jakou funkci měl Žuráň v době stěhování národů? d) Jaké významné nálezy zde byly učiněny? Která z významných osobností zde mohla být dle názorů některých archeologů pohřbena? VI. Pokus se uhodnout funkci následujících předmětů. a) b) c)

39 15. Sámova Morava (pro vyšší stupeň gymnázia) I. Přečti si následující úryvek a zodpověz otázky pod textem. Toho roku zabili v Sámově království Slované, zvaní Vinidé, kupce Franků s četným doprovodem a jejich majetek uloupili. To byl počátek rozepře mezi Dagobertem a Sámem, králem Slovanů. I poslal Dagobert vyslance Sicharia k Sámovi, žádaje, aby se postaral o spravedlivou náhradu za kupce, které jeho [lidé] pobili nebo jejichž majetku se neprávem zmocnili. Poněvadž Sámo nechtěl Sicharia spatřit a odmítal ho přijmout, Sicharius se oblékl v takový šat, aby se podobal Slovanům. I předstoupil s doprovodem před Sáma a oznámil mu vše, co měl uloženo. Ale jak bývá zvykem pohanství a zpupnosti [nepravých] vládců, nebylo Sámem nahrazeno nic z toho, čeho se jeho lidé dopustili. [Sámo] pouze chtěl, aby se navzájem uplatnila spravedlnost a aby se ustanovila soudní jednání pro tyto a jiné spory, které vznikly mezi oběma stranami. Sicharius jako pošetilý vyslanec pronesl nevhodná slova, která neměl uložena, i hrozby proti Sámovi, že totiž Sámo a lidé jeho království jsou Dagobertovi povinni službou. Sámo uražen odpověděl: Země, kterou máme, je [i] Dagobertova a i my jsme jeho, avšak jen pokud bude mít v úmyslu zachovat nám přátelství. Sicharius řekl: Není možné, aby křesťané a služebníci Boží mohli uzavřít přísahy se psy. Sámo mu v odpověď pravil: Jste-li vy Boží sluhové a my psi Boží, tu, když vy ustavičně konáte proti němu, nám je dovoleno trhat vás za zuby. A Sicharius byl odstraněn ze Sámovy přítomnosti. Když to Dagobertovi oznámil, Dagobert zpupně poručí vyslat proti Sámovi a Vinidům vojsko z celého Austrasijského království. Vojsko postupuje na Vinidy třemi šiky, ba rovněž Langobardi, najatí Dagobertem, vytáhli vojensky na Slovany. Zatímco na druhé straně se Slované na těch a jiných místech připravovali, vojsko Alamanů s vévodou Chrodobertem dosáhlo vítězství v území, kam vtáhlo. Taktéž Langobardi získali vítězství a Alamani i Langobardi odvedli s sebou větší počet zajatců. Avšak Austrasijci, když oblehli hrad Vogastisburg, kde se opevnila větší část sil Vinidů, bojovali po tři dny. Tam byli mnozí z Dagobertova vojska pobiti mečem. Potom se [ostatní] dali na útěk, zanechali tam všechny stany a věci, jež měli, a navrátili se do svých domovů. a) Kdo je autorem díla, z něhož pochází předložený úryvek, a jak se toto dílo nazývá? b) Ve kterém roce se odehrály zmiňované události? c) Kdo byl Dagobert? d) Jak bys po přečtení 2. odstavce charakterizoval vztah mezi Sámovou a Franskou říší? e) Do následující mapky zakresli - rozlohu Sámovy říše, - polohu tehdejší Austrasie a její centrum (uveď jeho název).

40 II. Které z níže vyjmenovaných osobností byly současníky Sáma? b) prorok Mohamed, b) král Chlodvík I., c) sv. Benedikt z Nursie, d) císař Hérakleios, e) bratři Konstantin a Metoděj III. Chronologicky seřaď následující události. Událost bitva u Poitiers bitva u Wogastisburgu povstání Niká vznik Sámovy říše verdunská smlouva Pořadí IV. Zakresli do mapky, kde všude se dle historiků mohl nacházet Wogastisburg (vyznačené lokality pojmenuj). V. Jak již víš, Slované na Moravě dlouhodobě čelili nájezdům Avarů. a) Co symbolizovalo ve slovanských jazycích slovo Avar? b) Co znamenají avarské termíny kagan a hring? c) Jakého etnického původu byli Avaři? d) Jak bys charakterizoval životní styl Avarů? VI. Co bylo předmětem vzájemného obchodu mezi Franky a Slovany? Uveď komodity, typické pro obě strany. VII. Následující malba je někdy považována za zpodobnění kupce Sáma. a) Ve které středověké památce se nachází? b) Kdo a kdy tuto stavbu založil? c) Existují jiné teorie o identitě zpodobněného?

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ Tato metodika vznikla jako výstup národního projektu SIPVZ č. 00232P2006 Metodika využití VSW ve výuce na prvním stupni Základní školy, který řešila Základní škola a mateřská škola Lipová-lázně v roce

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha Přijímací zkoušky

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU. Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím

ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU. Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím Mozaika z Tripolisu, 3. století Katakomby na Via Latina, Řím Mezi kterou vrstvou římského obyvatelstva se KŘESŤANSTVÍ

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Moravské zemské muzeum. Železné meteority. Věstonická venuše. Hlava keltského héroa. 7.třída

Moravské zemské muzeum. Železné meteority. Věstonická venuše. Hlava keltského héroa. 7.třída Moravské zemské muzeum Železné meteority Věstonická venuše Hlava keltského héroa 7.třída 1 NÁVŠTĚVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA V BRNĚ Dne 24. 9. 2014 jsme se s celou sedmou třídou vydali na exkurzi do muzea

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012

ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o rodu Přemyslovců, první králové v Českém kráslovství Prezentace slouží k názornému výkladu a

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE Obsah dokumentu 1. Historie obce... 3 2. Metodika zpracování strategického plánu... 3 3. Současný stav obce... 4 3.1 SWOT analýza... 5 3.2. Strategické cíle a postup

Více

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK doba od počátku lidských dějin po první starověké státy u nás trvá až do příchodu slovanských kmenů v 6. století n.l.

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

VY_32_INOVACE_023. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_023. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_023 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Česká státnost - prezentace Vyučovací předmět:

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

od 1355 císař římský Karel IV. 11. český král

od 1355 císař římský Karel IV. 11. český král 14. května 1316, Praha - 29. listopadu 1378, Praha 11. český král vláda 1346 až 1378 od 1355 císař římský Karel IV. Italský (lombardský) král od 1355 Burgundský (arelatský) král od 1365 Moravský markrabě

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů.

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů. KDE SE VZAL ČLOVĚK? NÁBOŽENSTVÍ Člověk byl stvořen bohem. Bůh Hospodin udělal člověka z hlíny a vdechl do jeho chřípí život. Dal mu jméno Adam, tj. muž ze země. Stvořil pro něho ráj Eden. (Ivan Olbracht:

Více

Úvod Kapitoly z českých dějin do roku 1918 dvojúrovňově základním stupni kapitol, podkapitol a oddílů bezpodmínečně nutné V části pro zájemce

Úvod Kapitoly z českých dějin do roku 1918 dvojúrovňově základním stupni kapitol, podkapitol a oddílů bezpodmínečně nutné V části pro zájemce 3 Obsah Úvod 1 Počátky a vrchol české státnosti ve středověku 1.1 České země před příchodem Slovanů 1.2 Příchod Slovanů na území českých zemí a Sámova říše 1.3 Velká Morava (9. 10. století) 1.4 Počátky

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list Michaela Holubová Karel IV. a jeho role v českých dějinách Úvod Karel IV. patří nejen mezi nejvýznamnější české panovníky, ale i mezi nejvýznamnější panovníky evropského

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Porozumění historickému textu - Chammurapiho zákoník Anotace Pracovní listy k procvičení porozumění historickému

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

Tajemství hvězdných hor

Tajemství hvězdných hor Tajemství hvězdných hor Po celou dobu, co se zabývám hledáním geometrických souvislostí, jsem si všiml další zajímavé věci. Kolem významných hor a kopců se objevují podivné šesticípé hvězdy vytvořené z

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

Vedlejší věty Anotace:

Vedlejší věty Anotace: Vedlejší věty Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 2. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Alžběta (Eliška) Pomořanská

Alžběta (Eliška) Pomořanská paradoxně svým dílem přispěl i vítěz osudové bitvy vévoda Jan Brabantský. Díky zprostředkování Guida z Flander a také francouzského krále Filipa IV. Sličného byla nakonec vzájemná jednání o uzavření míru

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Pracovní listy Milí návštěvníci, vítáme Vás v muzeu Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, kde se dozvíte mnoho

Více

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky:

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_09_Vla4E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více