FSV-125 Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FSV-125 Návod k použití"

Transkript

1 Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69

2 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho spotřebiče 5 Příslušenství 5 Změna směru otevírání dveří 5 2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 6 Použití ovládacího panelu 7 3 / PRŮBĚŽNÁ ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE 8 Čištění 8 Výměna žárovky 8 Výpadky energie a dočasné přerušení provozu 8 Stěhování spotřebiče 8 4 / KONKRÉTNÍ SDĚLENÍ, PŘÍPADY 9 Provozní problémy 9 5 / SLUŽBA TECHNICKÉ PODPORY 10 2

3 DOPORUČENÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ CZ Spotřebič je určen ke skladování vína. Jiné využití, zejména skladování potravin, může být nebezpečné, neboť teplota není dostatečně nízká. Instalaci je třeba provést podle pokynů v této příručce; nesprávná instalace může spotřebič poškodit. Při jakýchkoli provozních potížích, které mohou u spotřebiče nastat, se vždy a výhradně poraďte s technickým servisem nebo kvalifikovanými pracovníky. Při provádění jakékoli údržby spotřebič nejprve odpojte od zdroje energie, natahejte však za přívodní kabel. Pokud tímto spotřebičem nahrazujete jiný opatřený uzamykáním se šroubem, pružinou, zámkem nebo jiným zařízením, nezapomeňte zrušit funkčnost uzamykání, nebo lépe demontovat dvířka vyřazovaného spotřebiče, abyste zabránili uzamčení osob či zvířat uvnitř (hrajících si dětí, zvířata, atd.). Pozor: Chladící okruh spotřebiče obsahuje chladící izobutan, což je přírodní plyn s nízkou kontaminací, je však hořlavý. Během přepravy a instalace zajistěte, aby nedošlo k poškození některé z komponent chladícího okruhu. Pokud zjistíte poškození, udržujte spotřebič stranou otevřeného ohně nebo zdrojů ohně a větrejte prostory, ve kterých je umístěn. Abyste dosáhli optimální funkce spotřebiče, instalujte jej stranou tepelných zdrojů a zajistěte okolo řádnou cirkulaci vzduchu (viz Instalace spotřebiče). Při odstraňování obalu se ujistěte, že není spotřebič poškozen. Pokud tomu tak je, neprodleně informujte prodejce. Materiály použité na obaly jsou zcela recyklovatelné (lepenka, bublinková fólie, EPS ). Tento materiál uchovejte z dosahu dětí. Tuto vinotéku nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálním schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou řádně poučené o používání osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem používat tuto vinotéku jako hračku. 3

4 CZ 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE Důležité: Před zahájením instalace si přečtěte pozorně doporučení, abyste se vyhnuli potížím. Spotřebič nainstalujte na suchém a dobře větraném místě, daleko od zdroje tepla. Ponechte minimální vzdálenost mezi horní částí spotřebiče a nábytkem nad ním 10 cm. Pokud to instalace neumožňuje, ponechte 5 cm mezi horní částí rámu a jinou částí kuchyňské linky, která je upevněná ve zdi, a na obou stranách spotřebiče pak 2,5 cm. Pokud je třeba instalovat spotřebič vedle chladničky-mrazničky, nestavte je těsně vedle sebe, aby se na vnější straně nesrážel kondenzát. Klimatická třída vaší vinotéky je uvedena na typovém štítku. Určuje rozsah okolní teploty, pro který byla chladnička vyrobena a který zaručuje správný chod spotřebiče. Třída Okolní teplota N 16 C až 32 C ST 16 C až 38 C T 16 C až 43 C PŘED PŘIPOJENÍM SPOTŘEBIČE Očistěte vnitřek spotřebiče vlažnou vodou se sodou. Opláchněte a důkladně osušte. Před zapnutím vyčkejte dvě hodiny, aby byla zaručena stabilita maziva motoru- -kompresoru. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Informace, tý kající se správné likvidace elektrický ch a elektronický ch spotřebičů Po ukončení doby životnosti nesmí bý t vý robek odklizen společně s běžný m domácím odpadem. Můžete jej bezplatně odevzdat na specializovaná místa zpětného odběru. Bližší informace získáte u vašeho prodejce nebo na Oddělená likvidace elektrospotřebičů znamená prevenci negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodná likvidace, umožňuje recyklaci jednotlivý ch materiálů a tím i vyznamnou úsporu energií a surovin. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ Charakteristika připojení: V se zemněním. Nepoužívejte adaptéry nebo prodlužovací kabely. Ujistěte se, že kabel není v kontaktu s kompresorem. Ujistěte se, že kabel není zachycen pod spotřebičem. Aby se zdůraznily povinnosti spolupracovat při separovaném sběru, je na vý robku grafický symbol, který označuje doporučení nepoužít na jeho likvidaci tradiční kontejnery. Spotřebič musí být připojen k elektrické zásuvce s účinným uzeměním (podle platných norem ohledně bezpečnosti elektrické instalace). Výrobce nepřebírá odpovědnost v případě poškození vzniklého nesprávným uzemněním. 4

5 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE CZ POPIS VAŠEHO SPOTŘEBIČE (v závislosti na modelu) ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ Směr otevírání dveří lze změnit: Důležité: Při změně směru otevírání dveří musí být spotřebič odpojen od zdroje energie. A Digitální displej B Kondenzační jednotka C Nastavitelná patka D Světlo E Nastavitelné mřížky a nosníky F Prosklená dvířka Sejměte vrchní část vinotéky: uvolněte 2 přišroubované horní kryty, šrouby vyjměte a horní část posuňte dopředu. Nakloňte spotřebič mírně dozadu a zajistěte v této poloze. Odšroubujte šrouby na horním pantu dvířek a vyjměte podpěru i s hřídelí. Dvířka pootevřete a vyjměte spodní pant. Demontujte spodní hřídel a přišroubujte ji zpět na opačnou stranu. Dvířka nasaďte na hřídel a zavřete je. Přišroubujte zpět pevně horní pant a hřídel na protější horní straně. Nasaďte a upevněte zpět vrchní část spotřebiče. PŘÍSLUŠENSTVÍ Váš spotřebič se dodává s nastavitelnými a vyjímatelnými policemi, které umožňují skladovat láhve různých objemů a velikostí. Je rovněž opatřen zámkem na klíč. 5

6 CZ 2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE Vinotéka má 2 komory, jejichž teplotu lze nastavit nezávisle na sobě. Můžete tak přizpůsobit teplotu každé komory podle typu vína, které chcete skladovat (červené, bílé, růžové, šumivé). Velikost láhví může být různá, což může ovlivnit skladovací kapacitu vašeho spotřebiče. Horní komora je určena pro uskladnění 22 standardních láhví, dolní komora pro 24. Okolní teplota hraje důležitou roli pro optimální funkci spotřebiče, proto doporučujeme instalaci spotřebiče na místě s okolní teplotou mezi 22 až 25 C. Vnitřní teplota se může měnit podle rozmístění polic. Teplotu může také ovlivnit světlo, proto je nejlépe nezapínat interní osvětlení příliš často. Doporučení: Vnitřní doporučená teplota je mezi 7 až 18 C. Teploty doporučené pro jednotlivá vína v závislosti na typu jsou: červené víno: C suché bílé víno: C šumivé víno: 7 9 C růžové víno: 9 10 C 6

7 2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE CZ POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU Při prvním nastavení teploty nebo po delším odpojení spotřebiče se na displeji objeví automaticky teplota 10 C, což je standardně nastavená teplota. Pokud volíte teplotu pro červené víno, rozsvítí se kontrolka vedle slova Red (červené). Stejné to bude u dalších 2 typů vína: White (bílé) a Sparkling (šumivé). Pro růžové víno není samostatná kontrolka. Můžete také zvolit jednotku měření teploty: Fahrenheit nebo Celsius, stisknutím Nakonec můžete osvětlení zapnout nebo vypnout pomocí ovladače SET (nastavení). V každém případě se osvětlení automaticky vypne po 2 hodinách. Důležité: Pro vaši bezpečnost má spotřebič zámek. Dvířka se uzamknou po vytažení klíče, aby nedošlo k jeho uzamčení uvnitř. 7

8 CZ 3 / PRŮBĚŽNÁ ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE ČIŠTĚNÍ Upozornění: Před čištěním vinotéky odpojte od zdroje energie. Vyčistěte vnitřní část vlažnou vodou s jedlou sodou pomocí houbičky nebo hadříku, abyste zamezili nepříjemnému zápachu. Očistěte mřížky neutrálním roztokem saponátu. Tento roztok lze použít i na vnější část spotřebiče. Spodní část spotřebiče důkladně osušte, aby nedocházelo k tvorbě kondenzátu. Nepoužívejte brusné saponáty, které mohou poškodit vnitřek spotřebiče. Vnitřní doplňky nevkládejte do myčky na nádobí. Zadní část spotřebiče se doporučuje otřít hadříkem jednou ročně, protože její znečištění snižuje výkon a zvyšuje spotřebu energie. VÝPADKY ENERGIE A DOČASNÉ PŘERUŠENÍ PROVOZU V případě delšího výpadku energie nebo vypnutí spotřebiče (dovolená ) byste měli: vyjmout všechny láhve, odpojit spotřebič od zdroje energie nechat dvířka otevřená, aby nedošlo ke kondenzaci nepříjemných výparů. STĚHOVÁNÍ SPOTŘEBIČE Pokud musíte vinotéku přestěhovat, dodržujte následující pokyny, aby operace proběhla za co nejlepších podmínek: vyjměte ze spotřebiče všechny láhve, zajistěte vnitřní doplňky, aby se nerozbily, nastavitelnou nožku zašroubujte do nejnižší polohy a uzamkněte dvířka, během přepravy dbejte vždy na to, aby byl spotřebič ve svislé poloze. VÝMĚNA ŽÁROVKY Upozornění: Před zahájením výměny žárovky vinotéku odpojte od zdroje energie. B A Odšroubujte upínací šrouby. Sejměte mřížku A ze spodní části. Vyjměte žárovku B odšroubováním. Vložte jinou žárovku stejného výkonu, vložte zpět mřížku a zajistěte upínacími šrouby. 8

9 4 / KONKRÉTNÍ SDĚLENÍ, PŘÍPADY CZ PROVOZNÍ PROBLÉMY Vinotéka vydává zvuky, které jsou zcela normální: Chladící plyn může při pohybu v okruhu bublat. Kompresor může vydávat vrnivý zvuk, který je při spuštění silnější. Skřípání a praskání způsobené materiály, které se roztahují. Dříve než zavoláte technický servis použijte níže uvedenou tabulku a zkontrolujte, zda nemůžete problém vyřešit sami: PROBLÉM Spotřebič nefunguje. Teplota je příliš vysoká. Kompresor funguje pouze občas. ŘEŠENÍ Zkontrolujte, zda je řádně připojen ke zdroji energie, že není vypálená pojistka, popř. že se nevypnul jistič. Zkontrolujte teplotu a v případě potřeby ji znovu upravte. Ujistěte se, že okolní teplota odpovídá doporučeným hodnotám pro optimální provoz. Neotvírejte dvířka častěji než je nezbytně nutné. Uvnitř může být příliš mnoho láhví: nepřekračujte maximální kapacitu zásobníku. Ujistěte se, že vzduch může okolo spotřebiče volně cirkulovat a těsnění řádně doléhá. Zkontrolujte také body pro případ vysoké teploty. 9

10 CZ 5 / SLUŽBA TECHNICKÉ PODPORY Pokud jste prošli všechny výše uvedené body a porucha přetrvává, NEPROVÁDĚJTE OPRA- VY SAMI. Volejte nejbližší autorizovaný servis. TENTO SPOTŘEBIČ JE V SOULADU SE SMĚRNICEMI EEC 72/23, 93/68, 89/336, 96/57, 92/31, 94/62 10

1. Bezpečnostní opatření...3. 2. Nastavení/Připojení ke zdroji energie/vnitřní osvětlení/vypnutí a zapnutí zařízení...4

1. Bezpečnostní opatření...3. 2. Nastavení/Připojení ke zdroji energie/vnitřní osvětlení/vypnutí a zapnutí zařízení...4 CZ Vinotéka 1 CZ Obsah Str. 1. Bezpečnostní opatření...3 2. Nastavení/Připojení ke zdroji energie/vnitřní osvětlení/vypnutí a zapnutí zařízení...4 3. Nastavení teploty/kompenzace nízké teploty/akustický

Více

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14 Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU Česky, 11 Obsah Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka Popis zařízení, 13 14 Ovládací panel Celkový přehled Zapnutí a používání, 15 16 Zapnutí

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kuchyňský odsavač par CZ Česky Obsah Instalace, 2 Instalace, 2 Popis spotřebiče, 7 Ovládací panel, 7 Ovládání a provoz, 8 HDAI HDSI HFI HDA HDS HF HFD Údržba, 9 Čištění, 9 Čištění

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Obsah Instalace Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení jinému typu plynu Tabulka specifikací hořáků a trysek Tabulka charakteristiky KN6T62SA/I

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Návod k použití (verze 1.0) Stránka 1 z 8 1 Před prvním použitím 1.1 Proč zvlhčovat vzduch? Pobyt ve vytápěných místnostech může být nejen nepříjemný, ale i zdravotně

Více