NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1

2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte, zda jste porozuměli všem pokynům. Vaše bezpečnost je prvním místě. Pokud nerozumíte varování, kontaktujte autorizované servisní středisko. Účel použití Chladnička je určená pro použití v domácnosti. Je vhodná ke skladování pokrmů při nízké teplotě. Pokud používáte spotřebič k jiným účelům nebo jej používáte nesprávně, výrobce nenese žádnou odpovědnost za případná poškození. Změny nebo úpravy chladničky nejsou povolené z důvodu bezpečnosti. Pokud používáte chladničku ke komerčním účelům nebo k jinému účelu než chlazení potravin, výrobce nenese žádnou odpovědnost za případná poškození. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Při použití elektrických spotřebičů musíte dbát na základní bezpečnostní pravidla: Chladnička musí být správně instalovaná a umístěná v souladu s návodem. Nestoupejte na chladničku. Tímto můžete způsobit úraz nebo poškodit spotřebič. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem ani manipulovat s ovladači. Nedovolte dětem stoupat nebo věšet se na přihrádky chladničky. Mohou poškodit spotřebič a způsobit vážné zranění. Nedotýkejte se studených ploch mrazáku mokrýma rukama. Kůže se může k tomuto povrchu přilepit. Neskladujte ani nepoužívejte plynové ani jiné hořlavé tekutiny v tomto spotřebiči. Udržujte prsty mimo oblastí možného přiskřípnutí ; prostor mezi dvířky a mezi dvířky a skříňkou jsou velmi malé. Zvyšte pozornost při zavírání dvířek, pokud jsou v blízkosti děti. Před čištěním a prováděním opravy ˇodpojte spotřebič od elektrické sítě. POZNÁMKA: Opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Rozmražené pokrmy již opětovně nezmrazujte. 2 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí!

3 Nebezpečí! Riziko uvěznění dětí SPRÁVNÁ LIKVIDACE SPOTŘEBIČE Uvěznění dětí a udušení není problémem minulosti. Staré nebo opuštěné chladničky představují nebezpečí i když je necháte stát pouze několik dní. Při likvidaci starého spotřebiče dodržujte níže uvedené pokyny, abyste zabránili možným nehodám. Dříve než vyhodíte starou chladničku nebo mrazák: Odstraňte dvířka a zlikvidujte samostatně. Nechte přihrádky na místě, aby se dovnitř nevešly děti. Pokud má chladnička zámek, znefunkčněte jej. Chladicí médium Chladnička obsahuje chladicí médium, které musí být odstraněné před likvidací. Pokud likvidujete starý spotřebič, kontaktujte příslušnou společnost ohledně likvidace chladicího média. Upozornění! PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI Připojovací kabel tohoto spotřebiče je vybavený uzemňovacím kolíkem, který vyhovuje standardní uzemněné síťové zásuvce pro minimalizaci možnosti zasažení elektrickým proudem z tohoto spotřebiče. Nechte zástrčku zkontrolovat kvalifikovaným technikem, zda je správně uzemněná. V případě neuzemněné zásuvky je na Vaší odpovědnosti vyměnit zásuvku za správně uzemněnou. Chladnička musí být připojená k samostatné elektrické zásuvce. To nabízí nejlepší provoz a brání přetížení domovního elektrického rozvodu, což vede k přetížení vodičů a následně k požáru. Viz výrobní štítek na chladničce ohledně napětí, watů a frekvence. Pokud parametry spotřebiče nevyhovují zásuvce, vybavte spotřebič novou zástrčkou. Před použitím zajistěte správné uzemnění zásuvky Uzemněná nástrčka DŮLEŽITÉ: Výměnu zástrčky a kabelů musí provádět kvalifikovaný servisní technik. Pokud se poškodí přívodní kabel, musí jej vyměnit kvalifikovaný servisní technik, aby se zabránilo možnému nebezpečí. Nikdy neodpojujte spotřebič tahem za přívodní kabel. Uchopte vždy za zástrčku. Opravte nebo vyměňte napájecí kabely, které jsou poškozené. Nepoužívejte kabely, které mají praskliny nebo jsou odřené. Při přemisťování spotřebiče od stěny neprojíždějte přes přívodní kabel. 3

4 Výměna přívodního kabelu Pokud je nutná výměna přívodního kabelu Vašeho spotřebiče, musí být vyměněný za speciální kabel dostupný od prodejce. Výměna poškozeného kabelu je za poplatek. Spotřebič musí být umístěný tak, aby zástrčka zůstala snadno přístupná i po instalaci. PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE TYTO POKYNY. ODLOŽTE SI TENTO NÁVOD Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. SPRÁVNÉ POUŽITÍ SPOTŘEBIČE Převoz a postavení spotřebiče Přeprava Neobracejte, nestláčejte ani nevystavujte spotřebič vibracím. Při přemisťování spotřebiče nenaklánějte spotřebič více než o 45 stupňů. Při přemisťování neneste spotřebič za dveře. Postavení Zajistěte správné větrání kolem spotřebiče, nestavte jej do blízkosti zdroje tepla, na přímé sluneční záření, na místa s vysokou vlhkostí a velkým množstvím prachu. Shora nechte nejméně 30 mm, po stranách a zezadu nejméně 10 mm od stěny. Instalujte chladničku na pevnou, rovnou podlahu. (Pokud podlaha není rovná, můžete chladničku vyvážit pomocí nožiček). Odstraňte všechny zajišťovací pásky. Opláchněte vnitřek spotřebiče teplou vodou s jedlou sodou (5 ml. na 0.5 litru vody). Nepoužívejte saponáty, neboť mohou zanechat zápach. Spotřebič důkladně vysušte. Zapnutí spotřebiče 1. Před instalací nechte spotřebič odstát 2 hodiny. 2. Připojte k síťové zásuvce a zapněte hlavní vypínač. 3. Nastavte požadovanou teplotu. 4. Nechte spotřebič přibližně 4 hodiny fungovat pro dosažení správné teploty před vložením potravin. Upozornění Rozmrazování je automatické. Nikdy nepoužívejte kovové náčiní nebo elektrické přístroje k odstranění námrazy. 4

5 Začínáme Před použitím se ujistěte, zda je chladnička instalovaná na pevné a rovné podlaze. 1. Po otevření spotřebiče připevněte spodní kryt na chladničku. 2. Připojte přívodní kabel. Po připojení k elektrické síti je chladnička v počátečním stavu a zobrazuje aktuální teplotu chlazení a mrazení. Chladnička má záložní paměť, po prvním zapnutí se obnoví nastavení před vypnutím. 3. Provozní režim chladničky. Můžete zvolit jeden z následujících dvou režimů chladničky: (1) Inteligentní režim: Funguje automaticky, teplota bude 5 C v chladicím prostoru a -18 C v mrazicím prostoru. (2) Osobní režim: Můžete použít tlačítka nastavení teploty k nastavení požadované teploty. 4. Vložte potraviny do chladničky. Tipy: Pokud změníte teplotu nebo vložíte nové potraviny do chladničky, určitou dobu trvá, dokud se vyrovná vnitřní teplota. Táto doba závisí od hodnoty změny teploty, teploty okolního prostředí, počet otevírání dvířek a množství pokrmu, apod. Popis výrobku Technologie udržování konstatní teploty Samostatný systém cirkulace v chladicím prostoru, samostatné ovládání teploty, stabilní skladovací teplota, dlouhodobá čerstvost. Technologie VIP proti ohřevu Silná tepelnoizolační vrstva, nízká spotřeba energie. Automatický alarm problému Alarm otevřených dvířek, LED displej Technologie zachování vitaminů: dvě blikající kontrolky simulují aktivaci přirozené ochrany zeleniny slunečním světlem a brání ztrátě vitaminů i při zavřených dvířkách. 5

6 Nastavení teploty 1. Tlačítka A. Nastavení teploty mrazicího prostoru B. Nastavení režimu C. Chladicí prostor D. Uzamčení/Odemčení 2. Kontrolka MODE 1. Kontrolka termostatu mražení 2. Kontrolka volby režimu 3. Kontrolka termostatu chlazení 4. Kontrolka uzamčení/odemčení 3. Displej 5 Ikona mrazáku 6 Ikona chladničky 7 Mrazicí prostor 8 Režim rychlého mražení (mrazicí prostor) 9 Chladicí prostor 10 Režim rychlého chlazení (chladicí prostor) 11 Inteligentní režim 12 Režim dovolené 13 Ikona uzamčení 14 Teplota chladicího prostoru 15 Ikona stavu chladničky 16 Teplota mrazicího prostoru 17 Ikona stavu mrazáku 6

7 4. Uzamčení/odemčení Stiskněte tlačítko D na 3 sekundy, chladnička se přepne do stavu uzamčeného provozu a zobrazí se ikona 13. Stiskněte tlačítko D na 3 sekundy v uzamčeném stavu, ikona 13 zmizí a uzamčený stav se odemkne. Následující funkce můžete použít v odemčeném stavu. 5. Inteligentní režim Stisknutím tlačítka B zvolte inteligentní režim, zobrazí se ikona 11, poté stisknutím tlačítka D potvrďte, chladnička bude v provozu podle inteligentního režimu. 6. Režim dovolené Stisknutím tlačítka B zvolte Holiday režim, zobrazí se ikona 12, poté tlačítkem D potvrďte, chladnička bude v provozu podle režimu dovolené. 7. Režim rychlého chlazení Stisknutím tlačítka B zvolte režim rychlého chlazení, zobrazí se ikona 10, tlačítkem D potvrďte, chladnička bude v provozu podle režimu rychlého chlazení. 8. Režim rychlého mražení Stisknutím tlačítka B zvolte režim rychlého mražení, zobrazí se ikona 8, poté stisknutím tlačítka D potvrďte, spotřebič bude fungovat podle režimu rychlého mražení. 9. Ukončení režimů rychlého chlazení, rychlého mražení, inteligentního režimu a režimu dovolené Pokud jsou aktivní tyto režimy, stisknutím tlačítka B zvolte příslušný režim, poté stisknutím tlačítka D příslušný režim ukončete. 10. Nastavení teploty chladicího prostoru Stiskněte jednou tlačítko C, zobrazí se blikající teplota chladicího prostoru, opětovným stisknutím tlačítka C můžete nastavit teplotu; rozsah nastavení je od 2 C do 8 C. 11. Nastavení teploty mrazicího prostoru Stiskněte jednou tlačítko, zobrazí se blikající teplota mrazicího prostoru, opětovně stiskněte tlačítko D a můžete nastavit teplotu. Rozsah nastavení je od - 16 C do -24 C. 12. Funkce paměti výpadku elektrické energie Při výpadku elektrické energie zůstane okamžitý provozní stav uzamčený, po obnovení elektrického proudu začne chladnička fungovat v režimu nastaveném před výpadkem proudu. 13. Funkce ochrany S 5 minutovým opožděním okruhů a postupů nejsou provozní intervaly kompresoru kratší než 5 minut. 14. Tipy k závadám Pokud displej zobrazí E1~E6, znamená to, že se vyskytla závada. Spotřebič může u některých závad dále běžet. Je však nutné co nejdříve kontaktovat servisního technika. 7

8 KOMPONENTY 1. Přihrádky dvířek mrazáku 2. SKleněné přihrádky mrazáku 3. Výrobník ledu 4. Zásobník ledu 5. Zásobník mrazáku 6. Skleněné přihrádky chladničky 7. Řízená zóna teploty 8. Zásobník čerstvých potravin 9. Přihrádky dvířek chladničky 10. Zásobník denních potravin 11. Spodní kryt 8

9 Nastavení přihrádky Podle potřeby skladování můžete nastavit přihrádky do požadované pozice; K přizpůsobení použití přihrádek je můžete snadno nastavit. Posuňte přihrádku ve směru (1), poté otočte přihrádku ve směru (2) do 90, dokud není kolmo k originální pozici, vytáhněte ve směru (3). Nastavení výšky a čištění přihrádek Zvedněte přihrádku ve směru (1), uchopte po obou stranách a vytáhněte ve směru (2). Po vyčištění instalujte přihrádku v opačném pořadí. také můžete nastavit pozici podle výšky skladovaných potravin. 9

10 Chladicí prostor Doporučení k skladování potravin Protože v chladničce proudí vzduch, vznikají různé teploty v různých oblastech. Proto můžete různé potraviny uložit do vhodných pozic. 1. Těstoviny, plechovky, mléko, apod. 2. Skladování fast food, rychlekazicích potravin, výrobků každodenní spotřeby, apod. 3. Skladování vařených masových pokrmů a omáček, apod. 4. Skladování ovoce a zeleniny, apod. 5. Skladování vajíček, másla, sýru, apod. 6. Skladování plechovek, kořenin, apod. 7. Skladování všech druhů láhví a pokrmů 10

11 Mrazicí prostor Mrazicí prostor slouží k dlouhodobému skladování Teplota mrazicího prostoru je velmi nízká, proto můžete skladovat čerstvé potraviny dlouhou dobu. Musíte však dodržovat data spotřeby naznačené na obalu pokrmů. Doporučení ke skladování potraviny Upozornění Odmrazování je automatické. Nikdy nepoužívejte kovové nástroje ani elektrická zařízení k odmrazování mrazáku. Protože v mrazáku proudí vzduch, vznikají různé teploty v různých oblastech. Proto můžete různé potraviny uložit do vhodných pozic. 11

12 1. Přihrádky ve dveřích mrazáku (2 hvězdičky) slouží ke krátkodobému skladování pokrmů a zmrzliny. 2. Skladovací přihrádky v mrazáku slouží ke skladování mražených pokrmů. 3. Skleněné přihrádky slouží ke skladování mražených pokrmů jako jsou ryby, maso a zmrzlina. 4. Otočný výrobník ledu slouží k výrobě ledu. 5. Zásobník ledu slouží ke skladování kostek ledu. 6. Mrazicí zásobník slouží k skladování ryb a drůbeže v obalech. Poznámky Chladnička je napájená na střídavý proud s 220~240 V-50Hz. Pokud je kolísání napětí velké (nad křivku V), může to způsobit závady, například, že se spotřebič nezapne, hlavní řídicí deska a kompresor vyhoří a kompresor funguje s abnormálním hlukem, apod. V takovém případě musíte instalovat automatický regulátor napětí, který má výkon 750 W. Napájecí kabel spotřebiče s uzemněním vyhovuje standardním uzemněným zásuvkám. Neodstraňujte třetí kolík zástrčky za žádných okolností. Po instalaci chladničky musí zůstat zástrčka snadno přístupná. Zástrčka musí být dobře zasunutá v zásuvce, v opačném případě může způsobit požár. Neodpojujte spotřebič tahem za přívodní kabel, pouze za zástrčku. Uchopte zástrčku pevně a přímo vytáhněte ze zásuvky. Zvyšte pozornost při přemisťování spotřebiče od stěn. Neprojíždějte přes napájecí kabely, nepoužívejte napájecí kabely, pokud jsou poškozené nebo opotřebené. V případě potřeby výměny přívodního kabelu kontaktujte kvalifikovaného servisního technika. Pokud vyteče hořlavý plyn, jako je svítiplyn, zavřete plynový kohout, otevřete dveře a okna, nepřipojujte ani neodpojujte zástrčky chladničky ani jiných spotřebičů. Do chladničky nevkládejte hořlavé a explosivní materiály, jako je butan, alkohol, benzin, apod. Do mrazáku nevkládejte tekutiny v lahvích, neboť mohou po zmrznutí prasknout. V blízkosti spotřebiče nepoužívejte hořlavé látky, abyste zabránili požáru. K zajištění bezpečnosti; nestavte regulovaný zdroj napětí, mikrovlnné trouby a jiné spotřebiče na chladničku. V chladničce nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (kromě doporučených modelů), abyste zabránili elektromagnetickému rušení a jiným nehodám. Nedovolte dětem lézt po spotřebiči. Nedotýkejte se zmrzlých částí mrazáku rukama, zejména pokud je máte mokré, můžete přimrznout. Prostor mezi dvířky a mezi dvířky a tělem spotřebiče musí zůstat vždy čistý. Nedávejte ruce do těchto míst, abyste zabránili možnému zranění. Během zavírání a otvírání dvířek nenechávejte děti v blízkosti. Nestříkejte na spotřebič vodu a neinstalujte chladničku na vlhké místo, neboť to může ovlivnit elektrickou izolaci. Nikdy spotřebič nedemontujte ani nepoškozujte chladicí okruh. Opravy spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Do mrazáku nevkládejte lahve s pivem, nápoje. Obsah může zmrznout a láhev prasknout. V případě závady nebo čištění spotřebič odpojte od síťové zásuvky. Počkejte 5 minut nebo déle před opětovným připojením zástrčky. Okamžitý start by mohl poškodit kompresor. Před likvidací starého spotřebiče odstraňte dvířka, těsnění dvířek a přihrádky, postavte dvířka a přihrádky do svislé pozice, aby děti nemohly po nich lézt. 12

13 Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti, podle místních předpisů, pouze ke skladování potravin, nikoli ke skladování krve, léků a biologického materiálu. Údržba spotřebiče Odmrazování mrazáku Mrazicí prostor se odmrazuje automaticky. Čištění Zbytky pokrmů v chladničce zanechávají zápach, proto je nutné pravidelně chladničku čistit. Před čištěním odpojte spotřebič od síťové zásuvky. K čištění použijte měkkou utěrku nebo hubku s teplou vodou. Odstraňte vodu z chladničky suchou utěrkou. Výměna osvětlení Výměna žárovky Parametry žárovky: V ~ / 1.1W LED světla Svorka žárovky: E14 Výměna osvětlení: Odpojte zástrčku. Vyšroubujte šroub ve spodní části držáku osvětlení. Vyjměte žárovku proti směru hodinových ručiček, nahraďte za novou se stejnými parametry. Výměnu kontrolek přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Osvětlení mrazáku a výměna Parametry žárovky: DC/12 V LED světla Při výměně osvětlení: Odpojte zástrčku od zásuvky. Demontujte držák osvětlení, vyšroubujte šroub a vyjměte osvětlení. Nahraďte novou se stejnými parametry. Výměnu kontrolek přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Vypnutí spotřebiče Dlouhodobé odstavení spotřebiče Odpojte zástrčku od síťové zásuvky; v opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru, pokud jsou napájecí vodiče opotřebené. V případku výpadku elektrické energie Minimalizujte otvírání dvířek a nevkládejte další čerstvé potraviny. Likvidace chladničky Před likvidací starého spotřebiče odstraňte dvířka, aby se děti nemohly do spotřebiče zavřít. 13

14 Odstranění možných problémů Dříve než zavoláte servis, přečtěte si pozorně následující pokyny. Pokud nelze závadu odstranit, kontaktujte autorizované servisní středisko. Pokud je poškozený přívodní kabel, opravu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Problém Spotřebič nefunguje. Kompresor se často zapíná a vypíná. Vnitřní teplota je vysoká. Teplota je příliš nízká. Praskající zvuk při zapnutí kompresoru. Bublání. Vibrace. Vlhkost na stěnách mrazáku. Vlhkost na vnějších stěnách chladničky. Nelze správně zavřít dveře. Řešení Není připojený. Je vypnutý jistič nebo vypálená pojistka. Teplota místnosti je vyšší než standardně. Do chladničky jste vložili velké množství potravin. Časté otvírání dvířek. Dvířka nejsou zcela zavřené. Ovladač teploty není nastavený správně. Těsnění dobře netěsní. Chladnička nemá požadovaný volný prostor. Ovladač teploty je nastavený nesprávně. Nastavte nižší teplotu a nechte teplotu několik hodin stabilizovat. Časté otvírání dvířek. Otvírejte dvířka méně často. Dveře nejsou zavřené správně. Těsnění netěsní dostatečně. Vložili jste velké množství teplých potravin. Je nastavená nízká teplota. Nastavte ovladač na vyšší teplotu a nechte několik hodin stabilizovat. Kovové části se roztahují a stahují. Je to zcela normální jev. zvuk zmizí po krátké době provozu. Cirkulace v chladicím okruhu. Je to zcela normální. Ujistěte se, zda spotřebič stojí rovně. Chladnička se dotýká stěny. Spotřebič vyrovnejte a přesuňte od stěny. Viz Pokyny k instalaci. Vlhké a horké počasí, které způsobuje hromadění námrazy. Je to zcela normální. Dvířka jsou mírně otevřené. Časté otvírání dvířek. Otvírejte dvířka méně. Dvířka nejsou správně utěsněné. Dvířka jsou mírně otevřené, čímž se studený vzduch zevnitř sráží s teplým zvenku. Těsnění je znečištěné. Skladovací přihrádka je mimo správné pozice. 14

15 Chladicí médium Chladicí izobutan (R600a) je obsažený v chladicím okruhu spotřebiče, je to zemní plyn s vysokou úrovní kompatibility se životním prostředím, který je přesto hořlavý. Během přepravy a instalace nepoškoďte žádný z komponentů chlazení. Pokud se chladicí okruh poškodí: nepoužívejte v blízkosti otevřený oheň, důkladně vyvětrejte místnost, ve které se nachází spotřebič. Předpisy, standardy, směrnice Tento spotřebič je v souladu s následujícími EU předpisy: -2006/95/ECC směrnice o nízkém napětí /108/EEC EMC směrnice Likvidace spotřebiče Spotřebič se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Pro likvidaci je několik možností: a) Místní samospráva nabízí sběrný systém, kde se elektronický odpad likviduje bez nákladů uživatele. b) Výrobce starý spotřebič bezplatně převezme zpět. c) Protože výrobek obsahuje různé hodnotné zdroje, můžete je odevzdat do sběrných surovin. Nekontrolovaná likvidace odpadu v lesích a na polích má negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví. Tento spotřebič je vyrobený použitím recyklovatelných materiálů. Tento spotřebič je označený v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96EC o likvidaci Elektrických a Elektronických zařízeních (WEEE). Význam symbolu přeškrtnuté nádoby na odpad: Nelikvidujte staré elektrické spotřebiče jako běžný domovní odpad, použijte samostatné sběrné systémy. Pro více informací kontaktujte místní správu. Pokud elektrické spotřebiče zlikvidujete nesprávným způsobem, vzniká riziko úniku nebezpečných látek do podzemní vody a potravinového řetězce, což má negativní vliv na zdraví. Tento symbol na výrobcích nebo v návodu k použití znamená, že elektrické a elektronické přístroje musí být zlikvidované osobitně od běžného domovního odpadu. V EU jsou sběrné systémy pro recyklaci. Pro podrobnější informace kontaktujte místní správu nebo prodejce, kde jste spotřebič zakoupili. 15

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63 Chladnička Model FFJ-1520 Návod k použití a instalaci CH 63 CZ OBSAH Bezpečnostní pokyny........................................................ 3 1/ Instalace chladničky.....................................................

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Přečtěte si prosím tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že tento spotřebič, který byl vyroben v moderních závodech a jehož výroba byla pečlivě kontrolována, Vám

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost

Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost Pro modely Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost RN-33.. RN-34... Code : AD301-8a CZ-1 AD301-8a(체).indd 1 2013-10-15 오후 3:17:43 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (jen pro modely s R-600a) Tento spotřebič obsahuje

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 Návod k použití a instalaci CH 51 FAGOR_FIM_4825.indd 1 21.4.2010 9:08:03 FAGOR_FIM_4825.indd 2 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd 3 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39 Vestavná jednodvéřová chladnička Model: FIS-202 Návod k použití a k instalaci CH 39 NÁVOD K OBSLUZE POPIS VÝROBKU OVLÁDACÍ PANEL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PREVENCE A VŠEOBECNÁ

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN)

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) Návod na použití Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) IN-COOL-EX a.s., Ctiborova 407, 272 01 Kladno Tel.: 312 246 756, fax: 312 246 757 www.incoolex.cz, info@incoolex.cz Centrální dispečink

Více

Návod k použití MRAZNIČKY

Návod k použití MRAZNIČKY Návod k použití MRAZNIČKY Pro zajištění maximální výkonnosti a bezpečnosti Vašeho spotřebiče je nutné zajistit aby byl vždy svěřen do opravy pouze autorizovaným opravnám a aby při event. opravách byly

Více

Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ

Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 3 Prostudujte si prosím tuto příručku důkladně předtím, než toto zařízení uvedete do provozu. Uchovávejte

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE Spotřebič, který jste zakoupili, byl navržen pro použití v domácnosti a také: - v kuchyňských koutcích na pracovištích, v prodejnách a/nebo kancelářích - na farmách - v

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI Návod k obsluze 1 Vážený zákazník: Děkujeme za koupi indukční varné desky. Doufáme, že vám nabídne hodně let bezproblémového provozu. Přečtěte si prosím tento návod pozorně

Více

CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA

CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA I IBxxAxx IBxxAAxx IBxxAAAx CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA Návod k obsluze, 1 Servisní služba, 2 Popis zařízení, 3 Popis zařízení, 4 Oboustranné otvírání dveří, 5 Instalace,

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Upozornění Lednice, kterou jste si koupili, se může mírně lišit od zařízení zobrazeného na náčrtech v této příručce, ale celková konstrukce je stejná. Prostudujte si informace

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Oboustranné/obratitelné dveře Popis spotřebiče, 3-4 Ovládací panel Celkový pohled BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL

Více

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 3 Popis spotřebiče... 3 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ... 4 POKYNY K PŘEPRAVĚ... 6 VYŘAZENÍ Z PROVOZU... 6 PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE... 6 Umístění...

Více

CS - Návod In s k tr použi uction t s ífor Use Chladni ka/mrazni

CS - Návod In s k tr použi uction t s ífor Use Chladni ka/mrazni CS - Návod Instructions k použití for Use Chladnička/mraznička 1 Chladnička Mraznička CS Děkujeme za Vaši důvěru a zakoupení tohoto spotřebiče. Věříme, že Vám bude dobře sloužit po mnoho let. Chladnička

Více

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze MOD. 181 Palačinkovač Návod k obsluze CZ 1 3 4 2 5 6 Obr. Fig. 1 Obr. 2 Obr. 3 Vysoké napětí Nesundávejte kryty! Uvnitř se nachází vysoké napětí Důležitá varování TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ HRAČKA. JE URČENÉ PRO

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

Návod k použití MRAZNIČKA

Návod k použití MRAZNIČKA Návod k použití MRAZNIČKA Obsah Instalace, Umístění a připojení Popis zařízení, Celkový přehled UPS 1722 J/HA Spuštění a použití, Spuštění zařízení Využití plného potenciálu mrazničky Údržba a péče, Vypnutí

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Návod k použití Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Vážení zákazníci, děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky NORDline. Přejeme Vám, abyste byli se zakoupeným přístrojem plně spokojeni. Předkládáme

Více

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze CHLADNIČKA DF1-12 Návod k obsluze 1 1. Popis spotřebiče Části a funkce 1 2 12 11 10 3 4 5 6 7 9 8 Skříňka chladničky Dvířka mrazícího prostoru Odkapávací zásobník Poličky Skleněný kryt Kompresor Zásobník

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

HRZ-176 HRZ-176S HRZ-176 AA HRZ-176 AAS Skříňová lednice s mrazákem

HRZ-176 HRZ-176S HRZ-176 AA HRZ-176 AAS Skříňová lednice s mrazákem HRZ-176 HRZ-176S HRZ-176 AA HRZ-176 AAS Skříňová lednice s mrazákem NÁVOD K OBSLUZE Názvy součástí 1 Vrchní kryt 2 Dvířka mrazáku 3 Termostat a osvětlení 4 Skleněné police 5 Kryt oddílu na ovoce a zeleninu

Více

63733117CZ.fm Page 18 Tuesday, January 25, 2005 11:34 AM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY INSTALACE DVEŘNÍCH PANELŮ NA PŘÁNÍ

63733117CZ.fm Page 18 Tuesday, January 25, 2005 11:34 AM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY INSTALACE DVEŘNÍCH PANELŮ NA PŘÁNÍ 63733117CZ.fm Page 18 Tuesday, January 25, 2005 11:34 AM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ INSTALAČNÍ ROZMĚRY A POŽADAVKY INSTALACE DVEŘNÍCH PANELŮ NA PŘÁNÍ PŘIPOJENÍ K

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

Bartscher Deli-Cool II D

Bartscher Deli-Cool II D Bartscher Deli-Cool II D 700208G V1/1114 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 200 1.1 Bezpečnostní pokyny... 200 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 201 1.3 Zdroje

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu Elektronické kombinované chladničky Elektronické kombinované chladničky Modely: 3FC 671 NF 3FC 671 NFX 3FC 771 NFX 3FC 671 NF 3FC 771 NF 3FC 772 NF 3FC 772 NFX CH 38B Návod k použití a k instalaci Návod

Více

Návod k použití GCH 970NA1T. Sušička s tepelným čerpadlem

Návod k použití GCH 970NA1T. Sušička s tepelným čerpadlem Návod k použití GCH 970NA1T Sušička s tepelným čerpadlem 1 Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Vybalení spotřebiče... 3 Bezpečnostní upozornění... 4 Instalace... 5 Větrání... 5 Sada odtokové hadice:

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi Trouba Návod k obsluze HOA 03 WIX Wi-Fi 1 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 1.1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 3 1.2 BEZPEČNOSTNÍ TIPY... 4 1.3 DOPORUČENÍ... 4 1.4 Instalace... 4 1.5 PŘIPOJENÍ

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM 16.8.2009 1 z 8 ZSL2508 OBSAH 1. INSTALACE... 2 1.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 2 1.2 UMÍSTĚNÍ... 3 1.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU A UZEMNĚNÍ...

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 3216C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 200272 V1/1214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 222 1.1 Bezpečnostní pokyny... 222 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 223 1.3 Zdroje nebezpečí... 224 1.4

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Obsah. Instalace, 13-14. Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji. Celkový přehled Ovládací panel

Obsah. Instalace, 13-14. Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji. Celkový přehled Ovládací panel Návod k obsluze TROUBA Obsah Instalace, 13-14 Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji Popis spotřebiče, 15 Celkový přehled Ovládací panel FIMB 51 K.A FIMB 51 K.A IX FIMB 53 K.A FIMB 53 K.A IX Zapínání

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE

10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE 10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY...10 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ...10 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA...11 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI...11 VYROVNÁNÍ CHLADNIČKY...12

Více

Šuplíkový mrazák HFN 136. Návod k použití

Šuplíkový mrazák HFN 136. Návod k použití Šuplíkový mrazák HFN 136 Návod k použití Obsah Strana Důležité! 1. Ochrana životního prostředí a správná likvidace... 2 2. Umístění... 2 3. Instalace... 2-3 4. Výkonnostní štítek... 3 5. Připojení k síti...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

CHLADNIČKA MODEL FIS-820

CHLADNIČKA MODEL FIS-820 CHLADNIČKA MODEL FIS-820 Návod k použití CH 54 Děkujeme vám za důvěru, že jste si vybrali ke koupi právě náš spotřebič. Přejeme vám hodně radosti při jeho používání. Chladnička je určena k použití v domácnosti

Více

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Obsah Pokyny pro likvidaci............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Dbejte na okolní teplotu a větrání... 5 Připojení spotřebiče.............

Více

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci. www.whirlpool.eu/register

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci. www.whirlpool.eu/register Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci www.whirlpool.eu/register ČESKY...s.3 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Návod k obsluze. Chladnička

Návod k obsluze. Chladnička Návod k obsluze Chladnička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste si zakoupili náš výrobek a blahopřejeme vám k vynikajícímu vkusu. Věříme, že vám naše chladnička bude dobře sloužit

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více