NA PROVEDNÍ VÝBĚROVÉHO ŠETŘENÍ ZABÝVAJÍCÍ SE POSTAVENÍM A UPLATNĚNÍM ABSOLVENTŮ ŠKOL NA TRHU PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA PROVEDNÍ VÝBĚROVÉHO ŠETŘENÍ ZABÝVAJÍCÍ SE POSTAVENÍM A UPLATNĚNÍM ABSOLVENTŮ ŠKOL NA TRHU PRÁCE"

Transkript

1 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT KVALITA II VYTVOŘENÍ SYSTÉMU AUTOEVALUACE (VČETNĚ NÁRODNÍCH ŠTŘENÍ; INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI) Registrační číslo projektu : CZ / /001 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PROVEDNÍ VÝBĚROVÉHO ŠETŘENÍ ZABÝVAJÍCÍ SE POSTAVENÍM A UPLATNĚNÍM ABSOLVENTŮ ŠKOL NA TRHU PRÁCE 1

2 1. Zadavatel Název zakázky: Výběrové šetření zabývající se postavením a uplatněním absolventů škol na trhu práce Zadavatel Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Středisko vzdělávací politiky Adresa M. D. Rettigové 4, Praha 1, IČ, DIČ IČ DIČ CZ Osoba oprávněná jednat za zadavatele Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc., děkan Pedagogické fakulty Kontaktní osoba Petr Voříšek nebo Martin Zelenka Kontaktní telefon Cíle smlouvy Dodavatel provede pro potřeby projektu KVALITA II (Vytvoření systému autoevaluace (včetně národních šetření; informační a poradenské činnosti)), jehož zhotovitelem je Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, v České republice terénní šetření zaměřené na sběr informací o postavení a uplatnění mladých absolventů škol na trhu práce. Zároveň dodavatel provede analýzu získaných dat, vypracuje výstupní zprávu, PPT prezentaci a podklady pro závěrečnou publikaci. 3. Parametry terénního šetření 3.1. Vzorek Celkový šetřený vzorek o velikosti zhruba 5000 osob bude mít dvě hlavní cílové populace vymezené podle věku, které se dále rozdělí na celkem 8 skupin podle ekonomické aktivity. Půjde zaprvé o vzorek zhruba 3000 respondentů ve věku let v České republice (1. cílová populace), přičemž z nich bude asi 2200 zaměstnaných, asi 150 nezaměstnaných, asi 150 ekonomicky neaktivních nestudujících, asi 400 ekonomicky neaktivních studujících na vyšší odborné škole (VOŠ) nebo vysoké škole (VŠ) a asi 100 ekonomicky neaktivních studujících na jiné škole než VOŠ nebo VŠ. Zadruhé půjde o vzorek zhruba 2000 respondentů ve věku let v České republice (2. cílová populace), přičemž z nich bude asi 1800 zaměstnaných, asi 100 nezaměstnaných a asi 100 ekonomicky neaktivních. Jak první, tak i druhá cílová populace ( respondentů) bude dále reprezentativní podle pohlaví, vzdělání a kraje. Reprezentativnost bude zajištěna pomocí kvót. Upřesněné parametry všech kvót dodá do konce července 2007 zadavatel na základě rozboru výsledků šetření VŠPS ČSÚ. 3.2 Dotazník S každým vybraným respondentem z cílových populací proběhne rozhovor v délce nejvýše cca 30 minut podle dotazníku. Dotazníků bude celkem 8 druhů (pro každou z výše specifikovaných skupin jeden), přičemž nejdelší z nich budou mít cca 16 stran A4 (dotazníky týkající se zaměstnaných cca 4000 respondentů) a nejkratší cca 8 stran A4 (dotazníky týkající se nezaměstnaných a ekonomicky neaktivních). Jednotlivé druhy dotazníků budou složeny z několika tématických modulů. Obsahově se dotazníky budou mimo jiné zabývat postavením a uplatněním absolventů na trhu práce, jejich hodnocením své situace a svého postavení na trhu práce, jejich hodnocením dosaženého vzdělání a přínosu vzdělání vzhledem ke své práci. Zjišťován bude nejen typ a obor dosaženého vzdělání a typ a 2

3 obor vykonávaného zaměstnání, ale také základní demografické a socioekonomické charakteristiky jako je věk, pohlaví apod. Obsahovou stránku dotazníků dodavatel zkonzultuje se zadavatelem, jinak bude jeho vytvoření zcela v kompetenci dodavatele. Povinností dodavatele bude tak nejen vytvořit dotazník po obsahové stránce, ale také vytvořit strukturu všech uvedených druhů dotazníků, včetně logické návaznosti jednotlivých otázek a modulů a formální (grafické) dopracování dotazníků. Konečnou podobu všech dotazníků musí schválit zadavatel. 3.3 Práce s daty, výsledky šetření, vytváření publikace Dodavatel dodá vyčištěný a nakódovaný datový soubor ve formátu SPSS. Zároveň napíše a zadavateli předá technickou zprávu o průběhu sběru dat. Dodavatel vypracuje standardní výstupní zprávu založenou na analýze sebraných dat. Půjde zejména o vytvoření tabulek třídění prvního a u vybraných tabulek i druhého stupně, nalezení nejvýznamnějších vztahů mezi proměnnými a analýzu základních zjištění. Na základě těchto zjištění dodavatel vypracuje a odprezentuje PPT prezentaci. Dodavatel dále vypracuje rozsáhlé podklady pro závěrečnou publikaci. Vypracování podkladů bude trvat 3 měsíce. Dodavatel nejprve na základě výše zmíněných výstupů vytvoří návrh dalšího zpracování analytických zjištění a po jeho schválení zadavatelem bude vytvářet podklady pro publikaci. V rámci nich dodavatel vysvětlí hlavní koncepční přístupy k řešení dané problematiky uplatňované u nás a především v zahraničí během posledních přibližně 10 let, popíše nejdůležitější závěry a zmapuje obdobná šetření z posledních let v České republice a v dalších evropských zemích a získá z nich co nejpodrobnější srovnatelné údaje. Při vlastní analýze výsledků nového šetření pak použije získané údaje ke srovnání českého vývoje v čase i ke srovnání s jinými zeměmi. Příprava podkladů pro závěrečnou publikaci bude mít podobu dalších analýz dat, vytváření grafů a tabulek pro účely publikace, interpretace výsledků, vyvozování závěrů a případně doporučení (tedy i poměrně rozsáhlé psaní textů). Analyzována a interpretována budou tedy nejen data pořízená ze zadaného výzkumu, ale také z jiných národních i mezinárodních šetření a zdrojů. Podklady pro publikaci, které dodavatel vypracuje, budou mít rozsah přibližně 250 normostran a obsahově se budou zabývat: rodinným zázemím respondentů (především profesí a vzděláním rodičů); průběhem dosavadní vzdělávací dráhy respondentů (dle ISCED), úspěšností přijetí a ukončení vyšších stupňů vzdělávání; respondentovým hodnocením školství obecně, ale především vlastní vzdělávací dráhy a využití dosaženého vzdělání v životě a v práci; procesem přechodu ze školy do zaměstnání ( transition ); průběhem pracovní kariéry a současným ekonomickým statutem respondentů (zaměstnaný, nezaměstnaný, neaktivní) a jeho příčinami; charakteristikami zastávaného pracovního místa (odvětví dle NACE, profese dle ISCO, plat/mzda, zaměstnavatel), nároky, které klade na respondenty a jejich hodnocením; rozsahem, podobou a hodnocením dalšího vzdělávání a jeho příčinami. 3.4 Harmonogram První konzultace se zadavatelem o obsahu dotazníků Dokončení obsahu dotazníků Do Vlastní šetření Vyčištěný a nakódovaný datový soubor ve Do čtvrtletí 2007 (možno již od poloviny září) 3

4 formátu SPSS, technická zpráva o průběhu sběru dat Standardní výstupní zpráva, tabulky prvního a druhého třídění a návrh dalšího zpracování analytických zjištění, prezentace u zadavatele v PPT Do Rozpracování podkladů pro závěrečnou publikaci Cena a způsob platby Předpokládaná cena celé práce nesmí překročit ,- Kč bez DPH. Nabídková cena musí být určena jako konečná a maximální. Neuvedení nabídkové ceny je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Platba bude rozložena do tří etap: po dokončení a schválení obsahu dotazníků, dle harmonogramu bude na základě faktury proplaceno 30 % z celkové ceny, po odevzdání a schválení zadavatelem výstupů k dle harmonogramu bude na základě faktury proplaceno dalších 45 % z celkové ceny a po dokončení celé práce (tedy především přípravy podkladů pro závěrečnou publikaci do ) bude proplaceno na základě faktury zbylých 25 % z celkové ceny. 3.6 Nepovinná nabídka Dodavatel může nabídnout další nadstandardní služby. Příkladem takové služby může být přislíbení získání souhlasu výrazného počtu respondentů pro účast na podobném šetření za 3 až 5 let, poskytnutí primárních dat z tématicky podobně zaměřených českých či mezinárodních výzkumů, nebo využití respondentů, kteří byli již v minulosti dotazování v rámci podobně tématicky zaměřeného výzkumu. V případě takovéto nabídky je třeba, aby byla podrobně a konkrétně popsána. V případě poskytnutí dat z jiných výzkumných šetření uvede dodavatel seznam výzkumů, ze kterých může a je ochoten data poskytnout, jejich stručný popis a přiloží i příslušný dotazník. V případě příslibu získání souhlasu výrazného počtu respondentů pro účast na podobném šetření v budoucnosti, popíše dodavatel mechanismus získání takovéhoto příslibu. 4. Požadavky na dodavatele v rámci zpracování projektu 1. Průběžná a finální obsahová konzultace dotazníků, vytvoření struktury dotazníků 2. Technické zpracování dotazníků do podoby pro terén 3. Výběr metody výběru respondentů 4. Výběr respondentů 5. Terénní sběr dat 6. Technická zpráva o průběhu sběru dat 7. Příprava datových souborů 8. Kódování otevřených otázek (ISCED, ISIC, ISCO) 9. Pořízení dat do elektronické podoby 10. Vyčištění datových souborů 11. Dodání datových souborů ve formátu SPSS 12. Analýza dat, standardní výstupní zpráva, návrh podkladů pro publikaci 13. PPT prezentace výsledků 14. Zpracování podkladů pro závěrečnou publikaci 5. Nabídka musí obsahovat 1. Odborný profil dodavatele 4

5 2. Doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list, licenci či doklad o právní subjektivitě - ověřená kopie) + výpis z příslušného rejstříku (v ověřené kopii) 3. Čestné prohlášení prokazující, že uchazeč: - není v likvidaci a že proti němu nebyl v uplynulých letech prohlášen konkurz, nebo že konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku; - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky; - nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení se splácením splátek. 4. Prokázání, že dodavatel je schopen kvalitně splnit obsahové požadavky na přípravu vývojových a komparativních podkladů uvedených v bodu Podrobný postup řešení nabídky, popis navrhované metodologie výběru respondentů, popis dalších kroků, které jsou nezbytné pro realizaci navrhovaného postupu. 6. Popis mechanismu sběru dat, kontroly tazatelů, dotazníků a dat. 7. Popis přípravy příslušných výstupů (technická zpráva, vyčištěný a nakódovaný datový soubor ve formátu SPSS, standardní výstupní zpráva, PPT prezentace, podklady pro závěrečnou publikaci). 8. Nabídkovou cenu. 9. Nabídku nadstandardu (seznam výzkumů, ze kterých zadavatel může a je ochoten poskytnout data pro potřeby zadavatele; mechanismus získání příslibů pro další šetření; apod.) 10. Popis možných rizik při řešení projektu. 11. Podrobný časový harmonogram řešení projektu. 12. Případně další informace k řešení nabídky. 6. Hodnotící kritéria Kvalita, rozsah a podrobnost nabídky (kvalita zvolené metodiky, kvalita nabízených služeb, kvalita zpracování nabídky podle jednotlivých bodů částí 4 a 5) 30% Shoda se záměrem zadavatele, porozumění kontextu, schopnost prokázat dostatečnou znalost příslušné věcné problematiky a poznatky o obdobných výzkumech u nás i v zahraničí 30% Nabídka nadstandardu 20% Nabídková cena 20% 7. Smluvní podmínky Uchazeč o zakázku je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh smlouvy a to na celý předmět zakázky. Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy zpracovaný v souladu s požadavky vymezenými v této zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče. Předložením smlouvy nevzniká právní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat, zejména s ohledem na možnost výběru z varianty nabízených služeb. 8. Pokyny pro podání nabídky Nabídka bude předložena v jedné uzavřené obálce, ve které bude jeden originál a dvě kopie nabídky. Obálka bude opatřená označením obchodní firmy nebo názvu či jména a příjmení, razítkem a podpisem uchazeče. Dále musí být na obálce uvedeno Středisko vzdělávací politiky PedF UK šetření absolventů s uvedením výzvy NEOTVÍRAT a adresa, na kterou je možné nabídku vrátit. 5

6 Lhůta pro podání nabídky končí dne v 15:00. Nabídku je možné doručit doporučenou poštou na adresu Pedagogická fakulta UK Středisko vzdělávací politiky, M. D. Rettigové 4, Praha 1, nebo osobně předat na podatelně na stejné adrese v pondělí čtvrtek 8 15 h a v pátek 8 14 h. 9. Dotazy k zadávací dokumentaci Dotazy k zadávací dokumentaci je možné podávat písemně dopisem nebo prostřednictvím elektronické pošty na ovou adresu kontaktní osoby. 10. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v 10 hodin v sídle Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK: adresa Malátova 17, , Praha 5. Otevírání obálek je veřejné, další jednání hodnotící komise je neveřejné. 11. Další informace Uchazeč podáním nabídky souhlasí s tím, že v případě vyžádání kontrolního orgánu umožní kontrolu všech dokladů, souvisejících s plněním zakázky, podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a to po dobu 10 let od skončení plnění zakázky. Dodavatel je v případě požadavku zadavatele povinen poskytnout všechny získané podklady a data, která při zpracování sektorové studie použil. Vlastnická práva k výsledkům projektu se po jeho ukončení stávají majetkem zadavatele. V případě předčasného ukončení prací na studii se majetkem zadavatele stávají i rozpracované, nedokončené části, které byly zadavatelem zaplaceny. V rámci zpracování může dodavatel využít subdodavatelů. Celkový podíl prací, které mohou být řešeny subdodavatelsky, nesmí přesáhnout 50% celkové hodnoty zakázky. Zadavatel může zadání zakázky kdykoli bez udání důvodu zrušit. V průběhu zpracování nabídky je možno uskutečnit konzultace za účelem zpřesnění údajů o předmětu zakázky. Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc., v.r. Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Za správnost: Jan Koucký Ředitel SVP PedF UK 6

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217 Zadávací podmínky k zakázce: Výzkumné šetření na téma Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 19 let) v přírodovědných a technických oborech

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více