Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek"

Transkript

1 Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Matky Boží Jihlava IČ: Tel: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Mgr. Jana Dvořáková ředitelka školy Kontaktní osoba: Lenka Šerá DiS.; tel: ; III. ZAKÁZKA Druh Zakázky: služby Vymezení předmětu zakázky

2 Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo na realizaci kurzů počítačové gramotnosti studentů Soukromé vyšší odborné školy sociální v Jihlavě s cílem získání certifikátu ECDL (European Computer Driving Licence) v rámci realizace grantového projektu Klíč k úspěchu ve vzdělávání budoucích sociálních pracovníků a pracovnic. Tento projekt je v programové struktuře přiřazen do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Priorita 3. Rozvoj celoživotního učení, Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání. Projekt byl schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je financován ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. IV. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A ROZSAH POŽADOVANÝCH AKTIVIT Součástí předmětu zakázky jsou tyto položky : a) realizace 1. školení ECDL Komplet - 43 osob b) realizace 2. školení ECDL Komplet - 42 osob c) testování ECDL Komplet vč. udělení certifikátu 85 osob d) zajištění studijních materiálů - 85 osob e) zajištění ECDL indexů 85 osob Zadavatel od uchazeče požaduje zorganizovat 2 školení počítačové gramotnosti zakončené testem ECDL Komplet. Prvního školení se zúčastní 43 studentů, kteří budou rozděleni do tří skupin po 14, 14 a 15 účastnících. Každá tato skupina absolvuje intenzivní blokovou přípravu na testy ECDL v rozsahu přibližně 40 hodin včetně složení samotné zkoušky. První školení proběhne v dubnu/červnu Druhého školení se zúčastní 42 studentů, kteří budou rozděleni do tří skupin po 14 účastnících. Toto školení proběhne v dubnu/červnu Další podmínky jsou shodné s podmínkami prvního školení (viz výše.) Zadavatel dále požaduje, aby realizace obou školení včetně testování probíhala v prostorách zajištěných uchazečem. V. VYMEZENÍ ÚLOHY ZADAVATELE Zadavatel specifikoval požadavky na služby, kontaktní osoba na vyžádání upřesní případné detaily.

3 VI. VYMEZENÍ ÚLOHY REALIZÁTORA Realizátor navrhne a dodá služby dle stanovených podmínek. VII. KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA REALIZÁTORA (kvalifikační, ekonomická a technická kritéria) Základní 1. Uchazeč předloží oprávnění podnikat aktuální výpis společnosti z obchodního rejstříku či jiné evidence (originál nebo úředně ověřenou kopii ne starší 90 dní) 2. Uchazeč prokáže technickou způsobilost: údaje o vzdělání a kvalifikaci lektorů a osob, které budou zodpovědné za plnění smlouvy (strukturovaný životopis). 3. Uchazeč předloží čestné prohlášení : že na organizaci nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo proti němu zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení nebo není v úpadku a likvidaci; že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky; že nemá splatný nedoplatek na platbách pojistného na veřejné zdravotní pojištění, na sociální zabezpečení a na příspěvek státní politiky zaměstnanosti nebo na sankčních úhradách (penále) z výše uvedených plnění. Specifická Uchazeč uvede nejvýznamnější zakázky za posledních 5 let (seznam zakázek s uvedením kontaktních údajů na osobu, u níž lze uvedenou referenci ověřit). VIII. NABÍDKOVÁ CENA Nabídková cena bude uvedena v české měně podle členění předmětu zakázky pro položky a - e v článku IV. Cena bude uvedena takto: jednotková cena na 1 osobu podle položky v bodech a e v článku IV. cena za první školení (40 vyučovacích hodin, 43 účastníků ve třech skupinách po 14, 14, 15) cena za druhé školení (40 vyučovacích hodin, 42 účastníků ve třech skupinách po 14) studijní materiály (85 osob) ECDL index (85 osob) ECDL certifikát včetně karty (85 osob)

4 ECDL test KOMPLET (85 osob) celková cena zakázky Cena bude vždy uvedena v členění bez DPH, DPH a včetně DPH. IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY Lhůta splatnosti faktur je 60 dní od data vystavení faktury. Faktury se platí bankovním převodem na účet dodavatele uvedený na faktuře. Faktura je daňovým dokladem v souladu se zákonem. X. DÉLKA TRVÁNÍ ZAKÁZKY, ČASOVÝ HARMONOGRAM ZAKÁZKY Zahájení: duben 2006 Ukončení: červen 2007 XI. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Uchazeč může předložit pouze jednu nabídku na předmět výběrového řízení, přičemž zadavatel vylučuje předložení variantních řešení. Uchazeč zabezpečí archivaci dokumentace související s realizací zakázky po dobu 10ti let od ukončení realizace. Součástí nabídky musí být informace, zda uchazeč je či není plátcem DPH. Nabídka bude obsahovat: - Popis dodavatele (název firmy, sídlo, kontaktní osoba, IČO, DIČ, telefon, fax, jméno statutárního zástupce) - Obsahová část (návrh obsahu a struktury kurzů, návrh metod a forem výuky) XII. FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA FORMU Nabídka musí být v českém jazyce, bude obsahovat datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. Nabídku je třeba doručit ve lhůtě na předkládání nabídek v uzavřeném obale, na kterém bude uvedeno: - obchodní název uchazeče

5 - sídlo nebo místo podnikání uchazeče - označení NEOTEVÍRAT! -heslo soutěže: CERTIFIKACE ZNALOSTI POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI ECDL XIII. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Nabídku zašlete doporučenou poštou nebo doručte osobně ve dvou vyhotoveních (originál + 1 kopie) na adresu zadavatele: Soukromá vyšší odborná škola sociální, Matky Boží 15, Jihlava nejpozději do 22. března (rozhodující je datum doručení nabídky, nikoli datum odeslání!!) Zasedání výběrové komise proběhne: v 16:00 hod. Předpokládané datum vyhlášení vybraného dodavatele: Nabídky, které zadavatel obdrží po stanovené lhůtě na předkládání nabídek, nebudou zařazeny do výběrového řízení. Zadavatel si vyhrazuje práva odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit zakázku bez udání důvodu do doby uzavření kupní smlouvy, nevracet podané nabídky, vyloučit z dalšího hodnocení uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. IX. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK Kritéria hodnocení formální správnosti Nejdříve budou posouzeny formální náležitosti nabídky a její úplnost. Nabídky, které splnily formální požadavky postoupí k hodnocení samotného obsahu nabídky. Kritéria hodnocení obsahové stránky nabídky Jednotlivá kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle stupně významu a budou vyhodnocována metodou váhových hodnot: cena s váhou 50 % kvalita realizačního týmu a nabízených služeb 25 % místo ECDL testování studentů 25%

6

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

v rámci Národních individuálních projektů Poradenství a rekvalifikace, VPP pro zakázku Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače Číslo výzvy: ÚPFM/OTP/002/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více