INFORMACE. pro Vás. Informace pro žadatele - SZP Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) 17 Informace pro Vás

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE. pro Vás. Informace pro žadatele - SZP 2015. Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) 17 Informace pro Vás"

Transkript

1 17 Informace pro Vás INFORMACE pro Vás Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České republice, a jsou vázána na aktivní produkci. Dobrovolnými podporami vázanými na produkci jsou: a) podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu, b) podpora na produkci konzumních brambor, c) podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností, d) podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností, e) podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností, f) podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností, g) podpora na produkci chmele, h) podpora na produkci cukrové řepy, i) podpora na produkci bílkovinných plodin, j) podpora na chov telete masného typu, k) podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka, l) podpora na chov bahnice nebo na chov kozy. Společné podmínky, které musí žadatel splňovat: být zemědělským podnikatelem dle 2e až 2 ha zákona o zemědělství (výjimku má pouze žadatel, který je organizační složkou státu podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích), splňovat podmínku aktivního zemědělce, obhospodařovat půdu vedenou na něj v LPIS, pěstovat danou plodinu, resp. chovat zvířata, na jejichž podporu žádá, dodržovat podmínky cross - compliance po celý kalen dářní rok, zakreslení DPB, kterých se žádost o podporu týká, do mapy a přiložení této mapy k Jednotné žádosti u všech opatření na plochu, vykázat v Jednotné žádosti veškerou zemědělskou půdu, která je na něj vedena v LPIS. Specifické podmínky jednotlivých VCS: ad a) Podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu k datu podání žádosti musí žadatel doložit smlouvu o pěstování brambor určených pro výrobu škrobu uzavřenou s výrobcem bramborového škrobu pro příslušný hospodářský rok, minimální výměra pro podporu je 1 hektar způsobilé plochy, do musí žadatel doložit účetní doklady za dodanou sadbu a uznávací list prokazující použití uznané sadby v množství nejméně 2 t sadby/ha, do musí žadatel doložit potvrzení výrobce bramborového škrobu o skutečně nakoupeném množství škrobu ze sklizně pro příslušný hospodářský rok, které prokazuje dodávku brambor pro výrobu škrobu výrobci bramborového škrobu v množství odpovídajícím v přepočtu nejméně 6 t škrobu/ha, žadatel musí mít evidován příslušný DPB na sebe v LPIS od podání žádosti do , při pěstování konzumních a škrobových brambor na jednom DPB musí žadatel tyto plochy viditelně označit v terénu. ad b) Podpora na produkci konzumních brambor k datu podání žádosti musí žadatel doložit účetní doklad za dodanou sadbu a uznávací list prokazující použití uznané sadby v množství nejméně 2 t sadby/ ha,

2 Informace pro Vás 18 žadatel musí mít evidován příslušný DPB na sebe v LPIS od podání žádosti do , při pěstování konzumních a škrobových brambor na jednom DPB musí žadatel tyto plochy viditelně označit v terénu. ad c) Podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností podporovanými druhy jsou: jabloně, hrušně, meruňky a třešně, ovocný sad, evidované též v registru sadů, sad musí být vysazen v roce 1995 a později, sad musí splňovat minimální počty životaschopných jedinců: 500 pro jabloně a hrušně, 200 pro meruňky a třešně, žadatel musí do 31. ledna 2016 prokázat výši vlastní produkce: do doloží účetní a daňové doklady prokazující uskutečněný prodej vlastní produkce, do doloží objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování (vč. výrobních kalkulací pro jednotlivé ovoce), dodržet minimální výnos: Ovocný druh výnos t/ha jabloň 10,0 meruňka 1,5 hrušeň 8,0 třešeň 1,0 ad d) Podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností podporovanými druhy jsou: švestky, broskvoně, višně, rybíz (červený a černý), maliník či jahodník, ovocný sad, evidované též v registru sadů, resp. orná půda v případě jahodníků, sady musí být vysazeny v roce 1995 a později; pro porosty jahodníků povolené stáří max. 3 roky, sady a porosty jahodníků musí splňovat minimální počty životaschopných jedinců: 200 pro švestky, broskvoně a višně, pro rybízové a maliníkové porosty, pro jahodníkové porosty, žadatel musí do 31. ledna 2016 prokázat výši vlastní produkce: do doloží účetní a daňové doklady prokazující uskutečněný prodej vlastní produkce, do doloží objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování (vč. výrobních kalkulací pro jednotlivé ovoce), dodržet minimální výnos: Ovocný druh výnos t/ha slivoň švestka (kromě myrobalánu) 3,0 broskvoň 2,0 višeň 3,0 rybíz černý 1,0 rybíz červený 1,5 maliník 0,5 jahodník 3,5 ad e) Podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností podporované druhy: zelí hlávkové, kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák, brokolice, kedluben, mrkev, petržel kořenová, pastinák, celer bulvový, ředkev, ředkvička, řepa salátová, rajče, paprika, okurky nakládačky, okurky salátové, cibule, šalotka, česnek, pór, saláty, čekanka salátová, pekingské zelí, celer řapíkatý, pažitka, chřest a reveň, orná půda, žadatel musí na žádosti uvést datum výsevu či výsadby pěstovaných zeleninových druhů, žadatel musí přiložit k žádosti účetní doklady prokazující nákup osiva či sadby, na stejnou plochu nebude poskytnuta podpora na zeleninové druhy s vysokou pracností, žadatel musí dodržet minimální počty vysázených (či vysetých) jedinců, vč. hmotnosti tisíce semen: Druh zeleniny vysázených vysetých hmotnost tisíce semen (g) délka vegetační doby ve dnech od výsadby od výsevu zelí hlávkové , kapusta hlávková , kapusta růžičková , květák , brokolice , kedluben , mrkev x ,65 x 83 petržel kořenová x ,90 x 95 pastinák x ,30 x 140 celer bulvový x 0,35 70 x

3 19 Informace pro Vás ředkvička x ,60 x 26 ředkev x ,00 x 55 řepa salátová x ,00 x 106 rajče , paprika x 4,00 90 x okurky nakladačky ,00 x 62 okurky salátové , cibule 500*) , šalotka x ,20 x 90 česnek 800*) x x 190 x pór x 2,30 75 x saláty x 0, čekanka salátová , pekingské zelí x 2, celer řapíkatý x 0,30 78 x pažitka x 0,65 70 x chřest x x celoročně x reveň x x celoročně x ad f) Podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností podporované druhy: kukuřice cukrová, tykev, hrách zahradní, fazol zahradní, celer naťový, špenát a petržel naťová, minimální výměra je 1 ha zemědělské půdy s kultu rou orná půda, žadatel je povinen na žádosti uvést datum výsevu či výsadby pěstovaných zeleninových druhů, žadatel je povinen přiložit k žádosti účetní doklady prokazující nákup osiva či sadby, na stejnou plochu nebude poskytnuta podpora na zeleninové druhy s velmi vysokou pracností, žadatel musí dodržet minimální počty vysázených (či vysetých) jedinců, vč. hmotnosti tisíce semen: Druh zeleniny vysázených vysetých hmotnost tisíce semen (g) délka vegetační doby ve dnech od výsadby od výsevu hrách zahradní x ,00 x 68 fazol zahradní x ,00 x 65 tykev , kukuřice cukrová x ,00 x 72 špenát x ,00 x 38 celer na ový x ,35 x 80 petržel na ová x ,00 x 87 ad g) Podpora na produkci chmele chmelnice, evidované též v registru chmelnic, žadatel musí mít evidovaný příslušný DPB na sebe v LPIS ode dne doručení žádosti do ad h) Podpora na produkci cukrové řepy orná půda, přiložit k žádosti účetní doklady prokazující nabytí osiva cukrové řepy (v min. množství 0,8 VJ/ha), přiložit k žádosti kopii smlouvy se zpracovatelem (tj. cukrovarem či lihovarem). ad i) Podpora na produkci bílkovinných plodin žádost lze podat na zemědělskou půdu s prokazatelným pokryvem bílkovinných plodin a jejich směsí v období minimálně od 1. června do 15. července 2015, podporovanými bílkovinnými plodinami jsou: hrách (všechny druhy), včetně pelušky, bob, lupinu, sóju, vojtěšku, jetel, směs výše uvedených plodin s obilovinami, přičemž zastoupení bílkovinných plodin činí v porostu těchto směsí více než 50 %, půda musí být evidována na žadatele v evidenci využití půdy jako kultura standardní orná půda, nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do , orná půda, žadatel musí plnit minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat 3 VDJ/ha bílkovinných plodin každý den kontrolního období od do ad j) Podpora na chov telete masného typu žádost lze podat na masná telata, která se narodila na hospodářství žadatele v období od do , matkou telete, na které je podávána žádost, musí být kráva chovaná v systému bez tržní produkce mléka. Zároveň otcem telete musí být býk masného plemene skotu evidovaný v ústředním registru plemeníků, žadatel v rámci žádosti uvádí: seznam telat masného typu, včetně identifikačních čísel a dat narození, identifikačních čísel matek s označením jejich systému chovu z hlediska tržní produkce mléka, označení otce dle ústředního registru plemeníků a vý VDJ. ad k) Podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka žádost lze podat na dojnice registrované na hospodářství žadatele k ,

4 Informace pro Vás 20 žadatel v rámci žádosti uvádí: seznam dojnic chovaných žadatelem k 31. březnu 2015, včetně identifikačních čísel a dat narození, popřípadě dat zaevidování do ústřední evidence, systému chovu z hlediska tržní produkce mléka a vý VDJ. ad l) Podpora na chov bahnice nebo na chov kozy žádost lze podat na bahnice popř. kozy pasené na travních porostech nebo na travních porostech na orné půdě evidovaných na žadatele v LPIS v období nejméně od do , žadatel v rámci žádosti uvádí seznam bahnic popřípadě koz, pasených na travních porostech, včetně identifikačních čísel a dat narození, popřípadě dat zaevidování do ústřední evidence, a vý VDJ, za bahnici či kozu se považuje samice starší jednoho roku, žadatel má povinnost vést pastevní deník po celé kontrolní období od do Přepočítací koeficienty ke stanovení počtu VDJ hospodářských zvířat: Druh a kategorie hospodářských zvířat Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky (VDJ) skot ve věku nad 2 roky 1,00 skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně 0,60 skot ve věku do 6 měsíců včetně 0,40 ovce ve věku nad 1 rok 0,15 kozy ve věku nad 1 rok 0,15 Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní. Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA) A NATURA 2000 na z. p. Od roku 2015 dochází ke značným změnám v podmínkách pro poskytnutí platby v méně příznivé oblasti (LFA) a u platby v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě. Společné podmínky, které musí žadatel splňovat: Zemědělský podnikatel - subjekt, který v roce 2015 žádá o dotace v rámci opatření LFA nebo Natura 2000 na z. p., musí být zemědělským podnikatelem dle 2e až 2 ha zákona o zemědělství nebo organizační složkou státu podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Atribut zemědělského podnikatele bude Fond ověřovat prostřednictvím kontroly IČ žadatele v Evidenci zemědělského podnikatele a žadatel tak nebude mít povinnost dokládat Osvědčení zemědělského podnikatele. Evidence zemědělského podnikatele je vedena obecními úřady obcí s rozšířenou působností a jejím správcem je Ministerstvo zemědělství České republiky. Údaje evidence je možno si ověřit na webových stránkách: es.html.cz Pokud žadatel nebude evidován jako zemědělský podnikatel, bude jeho žádost o podporu v rámci opatření LFA a Natura 2000 na z. p. zamítnuta. Převod - důležitou novinkou pro obě opatření je, že pokud nebude Fondu ohlášen převod obchodního závodu do 30 kalendářních dnů od data převodu DPB v LPIS, platba nebude poskytnuta. Zakreslení DPB do mapy a přiložení této mapy k Jednotné žádosti. Dodržovat po celý kalendářní rok podmínky cross - compliance. Specifické podmínky pro jednotlivá opatření: LFA Žadatel musí plnit podmínky Aktivního zemědělce. Došlo k novému stanovení výše sazeb v rámci méně příznivých oblastí, kde: Horské oblasti se nově člení na typ H1 (137 EUR), H2 (129 EUR), H3 (91 EUR), H4 (110 EUR) a H5 (83 EUR). Ostatní oblasti se člení na typ OA (82 EUR) a OB (57 EUR). Specifické oblasti mají jeden typ a to S (83 EUR). Došlo ke změně kultur způsobilých pro dotaci: OBLAST ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA NÁZEV ZKRATKA horské oblasti orná půda standardní orná půda R travní porost G úhor U trvalý travní porost trvalý travní porost T trvalá kultura vinice V chmelnice C ovocný sad S školka K rychle rostoucí dřeviny D jiná trvalá kultura J ostatní oblasti trvalý travní porost trvalý travní porost T orná půda travní porost (k kultura T) G specifické oblasti orná půda standardní orná půda R travní porost G úhor U trvalý travní porost trvalý travní porost T trvalá kultura vinice V chmelnice C ovocný sad S školka K rychle rostoucí dřeviny D jiná trvalá kultura J

5 21 Informace pro Vás Pokud žadatel pěstuje v oblastech LFA rychle rostoucí dřeviny, musí doložit Deklaraci RRD, která je společná pro opatření SAPS. Došlo k prodloužení kontrolního období, jak u deklarace chovu koní, tak u intenzity chovu hospodářských zvířat, na interval Došlo ke změně plnění podmínek intenzity chovu hospodářských zvířat: - podmínka plnění intenzity se vztahuje jen na DPB s kulturou G (k s kulturou T) nebo T a musí činit po každý den kontrolní období nejméně 0,3 VDJ/ha zem. půdy s kulturou G (k s kulturou T) nebo T, - pro ostatní kultury podmínka plnění intenzity neplatí. Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky Druh a kategorie hospodářských zvířat Koeficient přepočtu VDJ skot ve věku nad 2 roky 1,00 skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně 0,60 skot ve věku do 6 měsíců včetně 0,40 ovce ve věku nad 1 rok 0,15 kozy ve věku nad 1 rok 0,15 koně ve věku nad 6 měsíců 1,00 koně ve věku do 6 měsíců včetně 0,40 Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní. Od letošního roku je povinností žadatele vést elektronický registr koní na hospodářství a podat Deklaraci chovu koní výhradně elektronicky přes Portál Farmáře, a to do Na opožděně doručené Deklarace nebude brán zřetel a koně nebudou započítány do intenzity chovu hospodářských zvířat, pokud nebude kontrolou na místě zjištěno jinak. Nově již nevzniká závazek pětiletého hospodaření. Poslední možný závazek vznikl z dotačních žádostí 2013, tedy, kdy závazek započal a bude ukončen Pro doposud započaté závazky budou platit stávající podmínky a bude zohledněna nově vzniklá kultura travní porost na orné půdě (půda, jež byla k vedena s kulturou T). Ke změně došlo také u kontroly podmínky pastvy / seče na DPB, která nově není vázána na určitý termín, avšak je povinností půdu zemědělsky obhospodařovat. Žadatel nemusí dokládat potvrzení příslušného vodoprávního úřadu (OPVZ), tato výměra nebude při výpočtu intenzity zohledněna. Dotace bude krácena až o 30 % dle celkové zjištěné výměry na dotační žádosti LFA, která bude stanovena načítáním zjištěných výměr v jednotlivých oblastech: celková zjištěná výměra na žádosti LFA do 300 ha plná výše platby, celková zjištěná výměra na žádosti LFA nad 300 ha do 500 ha platba snížená o 10 %, celková zjištěná výměra na žádosti LFA nad 500 ha do 900 ha platba snížená o 18 %, celková zjištěná výměra na žádosti LFA nad 900 ha do 1800 ha platba snížená o 22 %, celková zjištěná výměra na žádosti LFA nad 1800 ha do 2500 ha platba snížená o 27 %, celková zjištěná výměra na žádosti LFA nad 2500 ha platba snížená o 30 %. NATURA 2000 na z. p. Došlo ke změně vymezení oblastí, na něž je platba poskytována - platba bude nyní poskytnuta na: Ptačí oblasti nacházející se na území 1. zóny NP nebo 1. zóny CHKO, Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu nacházející se na území 1. zóny NP nebo 1. zóny CHKO, Oblasti s jinými environmentálními omezeními, kterými jsou území 1. zóny NP nebo 1. zóny CHKO, které se nenacházejí na území ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality. Platba je poskytována pouze na kulturu trvalý travní porost (T). Nově již nevzniká závazek pětiletého hospodaření. Poslední možný závazek vznikl z dotačních žádostí 2013, tedy, kdy závazek započal a bude ukončen Pro doposud započaté závazky budou platit stávající podmínky a bude zohledněna nově vzniklá kultura travní porost na orné půdě (půda, jež byla k vedena s kulturou T). Ke změně došlo také u kontroly podmínky pastvy / seče na DPB, která nově není vázána na určitý termín, avšak je povinností půdu zemědělsky obhospodařovat. Je zrušena podmínka dodržování maximálního povoleného množství dusíku, které nesmělo přesáhnout v průměru 30 kg dusíku na ha pasených ploch. Platí úplný zákaz používání hnojiv, vyjma pastvy hospo dářských zvířat. Došlo ke změně výše sazby na ha způsobilé plochy pro platbu, a to na 86 EUR. Žadatele se netýká podmínka aktivního zemědělce.

6 Informace pro Vás 22 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V roce 2015 dochází ke změně subjektů, které mohou být příjemci některé z dotací opatření v rámci Jednotné žádosti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL Subjekt, který požádá o dotaci na opatření v rámci Jednotné žádosti, musí být zemědělským podnikatelem dle 2e až 2 ha zákona o zemědělství nebo je organizační složkou státu podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Výše uvedenou podmínkou nejsou omezeny v rámci Jednotné žádosti pouze nová Agroenvironmentálně - klimatická opatření a závazky z Agroenvironmentálních opatření uzavřené v rámci dobíhajícího programového období. Atribut zemědělského podnikatele bude Fond ověřovat prostřednictvím kontroly IČ žadatele v Evidenci země dělského podnikatele a žadatel tak nebude povinen dokládat při podání Jednotné žádosti Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Evidence zemědělského podnikatele je vedena obecními úřady obcí s rozšířenou působností a jejím správcem je Ministerstvo zemědělství České republiky. Údaje evidence je možno si ověřit na webových stránkách: Pokud žadatel nebude evidován jako zemědělský podnikatel, bude jeho žádost o podporu dotčených opatření v rámci Jednotné žádosti zamítnuta. AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC Fond bude dále u žadatelů o dotace na opatření v rámci Jednotné žádosti kontrolovat také podmínku aktivního zemědělce. Touto podmínkou nejsou v rámci Jednotné žádosti dotčena pouze opatření Natura 2000 na zemědělské půdě, nová Agroenvironmentálně - klimatická opa tření a závazky z Agroenvironmentálních opatření uzavřené v rámci dobíhajícího programového období. Statut aktivního zemědělce automaticky splňují žadatelé, u nichž celková částka přímých plateb, na které měli nárok (před uplatněním sankcí) v roce 2014 byla menší než EUR. Za aktivního zemědělce budou primárně považovány také subjekty, které prokáží, že zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění jejich dalších činností v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání, výuky, zkušebnictví a hospodaření a správy majetku ČR. Prakticky se bude jednat například o školy, vzdělávací zařízení, zkušební ústavy atd. Fond bude v tomto případě vyžadovat doložení dokumentu o založení subjektu (např. zřizovací listinu). Žadatelé, kteří nepatří do výše uvedených skupin, budou podléhat kontrole evidovaných ekonomických činností, resp. kontrole finančních ukazatelů. Aktivní zemědělec je definován v čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013. Nastavení této podmínky v ČR od roku 2015 bude znamenat, že žadatelé zabývající se vybranými činnostmi v rámci provozování letišť, vodáren, stálých sportovních a rekreačních areálů, železničních služeb a služeb v oblasti nemovitostí, budou muset prokazovat, že roční částka přímých plateb, na které měli nárok v předcházejícím roce (před udělením sankcí), tvoří alespoň 5 % jejich příjmů z nezemědělské činnosti za poslední uzavřené účetní období, nebo že jejich příjmy ze zemědělské činnosti tvoří alespoň 1/3 celkových příjmů za poslední uzavřené účetní období. Kontrolu statutu aktivního zemědělce bude SZIF provádět jak administrativně (prostřednictvím kontrol databází a rejstříků), tak u vybraného vzoru žadatelů také kontrolou na místě. Základním zdrojem pro kontrolu činností je databáze NACE, což je statistická klasifikace ekonomických činností Evropské unie a její používání je povinné pro všechny členské státy. Klasifikaci ekonomických činností v České republice (CZ NACE) spravuje Český statistický úřad. Dalšími zdroji jsou Živnostenský a Obchodní rejstřík a kontrola činností tedy bude probíhat i vůči těmto zdrojům. Je žádoucí, aby tyto zdroje byly v souladu s údaji v CZ NACE. Jako zakázané byly stanoveny činnosti v následující tabulce: Činnosti podle čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 Provozování letiště Provozování železniční služby Provozování vodáren Služby v oblasti nemovitostí Provozování stálých sportovních a rekreačních areálů Třída CZ NACE podle sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb Činnosti související s leteckou dopravou Železniční osobní doprava meziměstská Železniční nákladní doprava Shromaž ování, úprava a rozvod vody Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur Správa nemovitostí na základě smlouvy Provozování sportovních zařízení Ostatní zábavní a rekreační činnosti jinde neuvedené Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních Výjimky negativních činností: S ohledem na některé činnosti úzce spojené se zemědělskou činností, avšak spadající mezi negativní činnosti, stanovila Evropská komise výjimky. V takových případech činnost, ač se zařazuje do negativní CZ NACE kategorie, nebude posouzena jako negativní, tzn. žadatel nemusí prokazovat splnění dalších podmínek a je za aktivního zemědělce považován jako by negativní činnosti neprovozoval. Jedná se o tyto výjimky: Žadatel provozuje pouze zavlažovací zařízení, které je určené pro zemědělské účely, Žadatel pronajímá pouze budovy nebo plochy, které se nachází v místě provozování zemědělské činnosti, nebo pronajímá zemědělskou půdu, Žadatel provozuje pouze živé sportovní nebo umělecké (např. divadelní, cirkusové.) akce bez poskytnutí zařízení, případně rekreační a sportovní činnosti, ke kterým nejsou využívány stálé plochy s pevnými prvky či půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílnou součást služeb rekreačních zařízení, Žadatel provozuje v rámci agroturistiky pouze malo kapacitní (do 60 lůžek) ubytovací zařízení, které se nachází v místě provozování zemědělské činnosti. Žadatelé, provozující činnost, která spadá do výše vyjmenovaných výjimek, označí tuto skutečnost do Formuláře Jednotné žádosti, listu Aktivní zemědělec v rámci tzv. doplňujících otázek. Pravdivým vyplněním těchto

7 23 Informace pro Vás doplňujících otázek se žadatelé mohou vyvázat z povinnosti deklarovat celkové/zemědělské příjmy/ výnosy a nemusí tedy dokládat ani Zprávu auditora, a budou považováni za aktivní zemědělce. Údaje v databázi CZ NACE je možno si ověřit na místně příslušném pracovišti Českého statistického úřadu nebo na webové adrese: http: //wwwi nfo.mfcr.cz/ares/ares es.html.cz SZIF doporučuje žadatelům, aby si s dostatečným časovým předstihem ověřili své evidované ekonomické činnosti a při zjištěných nesrovnalostech (například pokud evidovanou ekonomickou činnost ve skutečnosti neprovozují) zjednali nápravu v evidencích. Oprava údajů se může v evidencích projevit s určitou časovou prodlevou. Včasným provedením úkonů lze předejít nedorozuměním při podání Jednotné žádosti! Pokud bude mít žadatel zjištěnu výše uvedenou zakázanou činnost (a netýká se ho některá z výjimek zakázaných činností), bude povinen uvést údaje o příjmech/výnosech za poslední uzavřené účetní období. Za uzavření účetního období se považuje sestavení účetní závěrky. Pokud žadatel nemá ještě uzavřené účetní období za rok 2014, uvede údaje za předchozí rok (2013). Na Formuláři Jednotné žádosti (list Aktivní zemědělec tedy žadatel uvede: Specifikaci deklarovaného údaje dle typu jím vedené účetní soustavy, tj. zda deklaruje příjmy nebo výnosy, Celkové příjmy/výnosy, Příjmy/výnosy ze zemědělské činnosti Rok účetního období, za které údaje deklaruje. Za příjmy/výnosy ze zemědělské činnosti se považují příjmy/výnosy, které zemědělec získal ze zemědělské činnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. c) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby. Zemědělská činnost pro účely aktivního zemědělce zahrnuje: rostlinnou výrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo pronajatých popř. provozovanou i bez pozemků, živočišnou výrobu, tj. chov hospodářských a jiných zvířat a živočichů za účelem výroby potravin pro lidskou výživu, surovin pro další využití či zpracování, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, s výjimkou chovu koní bez současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy, prodej, úpravu a zpracování pouze vlastní produkce ze zemědělské výroby (zpracování vlastního masa, mléka apod.), výrobu školkařských výpěstků, produkci chovných a plemenných zvířat a jejich genetického potenciálu, výrobu osiv a sadby poskytování příležitostných prací nebo výkonů za účelem údržby zemědělských ploch, při nichž se využívají prostředky nebo zařízení sloužící vlastní zemědělské výrobě Zemědělská činnost pro účely aktivního zemědělce nezahrnuje: prodej, úpravu a zpracování surovin, které nepocházejí z vlastní zemědělské produkce, poskytování příležitostných prací nebo výkonů, při nichž se využívají prostředky nebo zařízení sloužící vlastní zemědělské výrobě, s výjimkou údržby zemědělských ploch, hospodaření na lesních pozemcích vlastních nebo pronajatých v souladu s lesním hospodářským plánem, tj. obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů, chov ryb, rybolov a pěstování rostlin na vlastní nebo pronajaté vodní ploše, chov laboratorních, domácích a zoologických zvířat, dále krmení, lov a odchyt zvěře a odchov divokých zvířat. Do těchto skupin patří např. různé druhy zvířat pro laboratorní účely, dále akvarijní a terarijní živočichové, domácí a okrasné ptactvo, psi (včetně plemen ovčáckých, služebních a loveckých) a ostatní tržní domácí zvířata, lovná zvěř a zoologická zvířata, provoz bioplynových stanic Do příjmů/výnosů ze zemědělské činnosti je nutno započítat také podpory Unie v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a veškeré vnitrostátní podpory poskytnuté na zemědělské činnosti. Zpráva auditora (Zpráva o věcných zjištěních) Žadatel je zároveň povinen k Jednotné žádosti doložit Zprávu auditora (tzv. Zprávu o věcných zjištěních), která prokáže soulad uváděných částek s údaji v jeho účetních záznamech. Zprávu auditora vyhotovuje auditor, který splňuje příslušné kvalifikační předpoklady a je zapsán jako aktivní v seznamu auditorů, vedeném komorou auditorů České republiky. Seznam jednotlivých auditorů je k dispozici na webových stránkách: Vzhledem k tomu, že vyhotovení požadované Zprávy bude z pohledu auditora vyžadovat určitý časový prostor, SZIF doporučuje žadatelům, aby auditora oslovili v dostatečném časovém předstihu! Pro tyto účely je možné si v předstihu na webových stránkách SZIF stáhnout dokument Stanovení celkových a zemědělských příjmů nebo výnosů pro účely prokázání statutu aktivního zemědělce, kde žadatel vyplní své identifikační údaje a dále částky celkových a zemědělských příjmů a výnosů. Tento dokument žadatel předloží zvolenému auditorovi a požádá o ověření souladu s účetními výkazy. Auditor vyhotoví Zprávu o věcných zjištěních, jejíž nedílnou součástí bude dokument Stanovení celkových a zemědělských příjmů nebo výnosů pro účely prokázání statutu aktivního zemědělce. Zprávu o věcných zjištěních a její přílohu pak žadatel přiloží k podávané Jednotné žádosti a zároveň údaje o celkových a zemědělských příjmech a vý nosech doplní ještě do Formuláře Jednotné žádosti do listu Aktivní zemědělec. Pokud žadatel nesplní výše definované podmínky statutu aktivního zemědělce, bude jeho žádost o podporu dotčených opatření v rámci Jednotné žádosti zamítnuta.

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 aktualizováno 10.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 40396/2013-MZE- 14112

Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 40396/2013-MZE- 14112 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 40396/2013-MZE- 14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 pro opatření I.3.3 Předčasné

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., 2015 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. METODIKA

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství

Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství Stránka č. 1 z 222 (platí od 26. 4. 2004) 505/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy dle uživatelských vztahů vedené dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy dle uživatelských vztahů vedené dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy dle uživatelských vztahů vedené dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství Závazné nebo doporučené postupy pro uživatele zemědělské půdy První vydání Schváleno

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 SAPS I v roce 2015 budou moci žadatele v rámci Jednotné žádosti požádat o jednotnou platbu na plochu. Pro obdržení platby je nutno splnit tyto podmínky: žadatel musí být

Více

METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Obsah Metodický pokyn č. 1/2012 (specifi cká pravidla pro registraci subjektů do systému ekologického zemědělství, přechodné období, zkracování a prodlužování

Více

Základy ekologického zemědělství

Základy ekologického zemědělství Základy ekologického zemědělství Podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady Jan Dvorský a Jiří Urban 2. aktualizované vydání 1 ÚKZÚZ, 2014 ISBN 978-80-7401-098-9

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPATŘENÍ LESNICTVÍ (Platné znění k 8.2. 2005) OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA... 3 3 ZÁKLADNÍ SPOLEČNÉ PODMÍNKY... 4 4 SPECIFICKÉ PODMÍNKY PODOPATŘENÍ - ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2014 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

Část A. Obecné podmínky. č.j.: 38175/2010 17000

Část A. Obecné podmínky. č.j.: 38175/2010 17000 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2011 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j.: 38175/2010 17000 Část A. Obecné podmínky

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 1. Popis opatření Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě.

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC)

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) OBSAH 1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 4 1.2. Zdroje informací 4 1.3. Slovníček pojmů 5 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 6 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 9 2.1. Eroze půdy

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 27600/2008 10000 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 24 Rozeslána dne 29. února 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 24 Rozeslána dne 29. února 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 24 Rozeslána dne 29. února 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 60. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům 61.

Více

Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským

Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským Podopatření I.1.3.1. Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Popis podopatření Dotace je zaměřena

Více

Ekologické zemědělství v roce 2010

Ekologické zemědělství v roce 2010 Ekologické zemědělství v roce 2010 Ekologické zemědělství (EZ) má za sebou již 20 let svého rozvoje, za tu dobu vývoj pokročil obrovským směrem. V současné době platí evropská legislativa pro ekologické

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E ÚVOD červen 2005 Název publikace: Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe Zadavatel: Ing. Ivan LANDA CSc.

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2012 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více