Městský úřad Turnov stavební úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Turnov stavební úřad"

Transkript

1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: SÚ/2751/13/HOZ SU/14/1955/HOI Hozdecká DATUM: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podal AŽD Praha s.r.o., IČO , se sídlem Žirovnická č.p. 3146/2, Praha 10-Záběhlice, Praha 106, divize Automatizace silniční techniky Brno, Křižíkova 32, Brno, které zastupuje Vladimír Suchan, nar , V Lipkách č.p. 893/2, Hradec Králové 2 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu r o z h o d n u t í o d o č a s n é m u m í s t ě n í s t a v b y MUR 07 - Úsekové měření rychlosti na komunikaci I/35 v obci Ktová (dále jen "stavba") na pozemkových parcelách 384/1, 384/2, 775, 7 v katastrálním území Ktová. Druh a účel umisťované stavby: - Jednotlivá stanoviště budou od sebe vzdálena 228 m. - První měřící bod bude tvořen vyhodnocovací jednotkou MUR-07 umístěném na novém stožáru ( sloupu ). K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro detekci vozidel ( identifikační kamera, laserový detektor a infračervený reflektor ). Tato zařízení budou umístěna na 4 m výložníku, který bude umístěn na novém stožáru jako vyhodnovací jednotka MUR-07. Výškový průjezdní profil bude min. 5,45 m nad vozovkou. Vyhodnovací jednotka MUR-07 bude detekovat jeden jízdní směr. Měřící bod bude napájen novým kabelem CYKY 3Cx6 z elektroměrového rozvaděče, který bude umístěn v těsné blízkosti nového stožáru. Elektroměrový rozvaděč bude umístěn v novém plastovém pilíři na podstavci a bude napájen novým kabelem CYKY 4Bx10 z nového plastového pilíře na rohu pozemku 384/2 z plastového pilíře P-SS Druhý měřící bod bude tvořen vyhodnocovací jednotkou MUR-07 umístěném na novém stožáru ( sloupu). K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro detekci vozidel ( identifikační kamera, laserový detektor a infračervený reflektor ). Tato zařízení budou umístěna na 3,5 m výložníku, který bude umístěn na novém stožáru jako vyhodnovací jednotka MUR-07. Výškový průjezdní profil bude min. 5,45 m nad vozovkou. Vyhodnovací jednotka MUR-07 bude detekovat jeden jízdní směr. Měřící bod bude napájen novým kabelem CYKY 3Cx6 z elektroměrového rozvaděče. Elektroměrový rozvaděč bude umístěn v novém plastovém pilíři na podstavci a bude

2 Č.j. SU/14/1955/HOI str. 2 napájen novým kabelem CYKY 4Bx10 z nového plastového pilíře na náměstíčku v těsné blízkosti plánovaného pilíře ČEZ X5 (P-65)-P-SS102. Umístění stavby na pozemku: - Stožár ( měřící bod č. 1 ) bude umístěn na pozemkové parcele 384/1 v kú Ktová a bude vzdálen 0,6 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 770/2 v kú Ktová a 2,0 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 384/2 ( kótováno na osu ). - Stožár ( druhý měřící bod ) bude umístěn na pozemkové parcele 775 v kú Ktová a bude vzdálen 0,9 m od stavební parcely 1/2 v kú Ktová a 0,9 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 770/2 v kú Ktová (kótováno na osu ). - Kabely nn ( jak u prvního tak i u druhého měřícího bodu ) budou umístěny 0,3 m od hranice pozemkové parcely parc.č. 770/2. Určení prostorového řešení stavby: - Kabel bude uložen v zemi v hloubce v obecní komunikaci 1,0 m a ve volném terénu 0,6 m. Vymezení území dotčeného vlivy stavby. - Pozemkové parcely 384/1, 384/2, 775, 7 v katastrálním území Ktová. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickými přílohami rozhodnutí situační plán přehledná mapa, který obsahuje výkres současného stavu v území v měřítku 1:1000 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracoval Vladimír Suchan dne Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytýčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených. 3. Před započetím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem. 4. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů. 5. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 6. Příjezd ke stavbě bude ze stávající silnice I/ Vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen, dle 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, při jakýkoliv zemních pracích oznámit tento stavební záměr již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, Praha 1, případně umožnit provedení na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu v jehož územním obvodu ( i náhodně ) došlo k porušení archeologických situací ( nálezy zdiva, jímek, hrobů atd., ), stejně jako nálezy movitých artefaktů ( keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod. ), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu ( 23 památkového zákona ). 8. Stavba bude dočasná, a to do Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., prac.liberec ze dne pod čj /14, a to : vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu níže tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost

3 Č.j. SU/14/1955/HOI str. 3 Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefonica pověřeného ochranou sítě přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolala překládku SEK je dle ustanovení 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení pro účely přeložení SEK dle našich bodů tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica smlouvu o realizaci překládky SEK bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského v prostoru odkrytého tel.vedení musí být zaměstnanci společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., provedena před záhozem kontrola uložení kabelů během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození kabelů. 10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne pod zn , a to : - povinností stavebníka před započetím zemních prací 14 dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím zákaznické linky - energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle 46 zákona č. 458/2000 Sb. ( energetický zákon ) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE a ČSN EN v případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu - pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte poruchovou linku. 11. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska ze dne pod čj. ORM/14/120, a to : OŽP odpady : - odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytříděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při provádění stavby bude řádně vedena průběžná evidence a předložena jako jeden z dokladů ke kolaudaci stavby OŽP ochrana přírody a krajiny : - stavební činností budou respektovány stávající vzrostlé ekologicky a esteticky hodnotné dřeviny rostoucí mimo les v blízkosti plánované trasy el.připojení a stožáru - budou zajištěny další podmínky dle České státní normy ČSN z února roku 2006 Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích : bod 4.2 Ochrana před chemickým znečištěním : vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např.rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementy a jinými pojivy bod 4.5 Ochrana vegetačních ploch vegetační plochy je nutno chránit před poškozením asi 2 m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m bod 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením k ochraně před mechanickým poškozením ( např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny )

4 Č.j. SU/14/1955/HOI str. 4 stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem ( viz. 4.5 ), který by měl obklopovat celou kořenovou zónu ( tj. plochu pod korunou stromu tzn. okapová linie koruny rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m, bod 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy v kořenové zóně nebude prováděna navážka zeminy nebo jiného materiálu, bod 4.9 Ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy v kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat, bod 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam v kořenových prostorech, nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky, nejméně vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m, sítě technického vybavení budou vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem; při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem 2 cm, poraněním se musí zabraňovat, popřípadě kořeny musí být ošetřeny kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit, konce kořenů ošetřit růstovými stimulátory, obnažené kořeny nutno chránit před vysycháním a působením mrazu; zásypové materiály musí svou zrnitostí ( úzké odstupňování ) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů, 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromu při dočasném zatížení kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů, - pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru pokud pozemek nesplňuje vymezení dle vyhlášky č.189/2013 Sb. ( zahradou se rozumí pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřípustný veřejnosti ) - je nezbytné povolení orgánu přírody dle 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet. O povolení ke kácení se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení. O nezbytně nutném kácení dřevin rostoucích mimo les se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení až po nabytí právní moci územního, popř. stavebního rozhodnutí OŽP ochrana ovzduší : - během stavby se mohou uvolňovat emise polétavého prachu ( ze skládek sypkých materiálů aj. ). Je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště ( zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.) OŽP zemědělský půdní fond : - tam, kde bude dotčen zemědělský půdní fond pokládkou inženýrských sítí bude oddělena skryta svrchní kulturní vrstva půdy a po skončení akce provedeny vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby mohly nadále plnit funkci zemědělského půdního fondu. 12. Budou dodrženy připomínky z vyjádření Policie ČR, KŘP LK, ÚI DI Semily ze dne pod čj. KRPL-9916ČJ , a to : - ve smyslu ust. 77, odst. 1), písm.a), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, souhlasíme s umístěním zařízení pro úsekové měření rychlosti vozidel, jako dopravního zařízení na sil.č.i/35 v obci Ktová za podmínky, že úsek měření rychlosti bude označen dopravními značkami č.ip31a(b) základního formátu. Dopravní značka č.ip31a bude umístěna nejméně 100,0 m před měřeným úsekem v obci. Umístění dopravních značek č.ip31 a (b) bude upřesněno při realizaci stavby s ohledem na stávající rozmístění dopravního značení na dotčeném úseku sil.č.i/ Budou dodrženy podmínky z vyjádření ŘSD ČR, Liberec ze dne pod zn. 459/14/ Ba/7.1.3 a ze dne pod zn / /Vr, a to : - na podkladě tohoto souhlasného stanoviska s umístěním stavby, podmínek povolení silničního správního úřadu a stavebního úřadu bude vypracována realizační dokumentace stavby ( RDS ), kterou zhotovitel předloží ŘSD ČR Správě Liberec, před zahájením stavebních prací k odsouhlasení. RDS bude kromě jiného obsahovat výkresy, prokazující splnění dále uvedených podmínek tohoto souhlasu se stavbou - žádná část stavby nesmí zasahovat do průjezdního prostoru silnice ( 27 vyhlášky č. 104/1997 Sb. ) - výložníky s radarovými hlavami budou nad vozovkou umístěny tak, aby nejnižší okraj zavěšených měřících zařízení nebyl níž než 5,45 m nad vozovkou, a spodem vyvedené kabely nebyly níž, než 5,35 m nad vozovkou

5 Č.j. SU/14/1955/HOI str. 5 - stožár měřícího bodu č. 2 s rozvaděčem technologie bude umístěn na křižovatce s místní komunikací ( pozemek parc.č. 775 v kú Ktová ) tak, aby nebyl překážkou v rozhledovém poli křižovatky podle ČSN , čl instalované stožáry MUR, kabelová vedení a ostatní související zařízení budou umístěna mimo silniční pozemek p.č. 770/2 a pozemek p.č. 408/3 v PK ( 408/1 ) v kú Ktová - v případě potřeb užití silničního pozemku ( stavby silnice I/35 ) pro provedení realizačních prací výstavby MUR zřízení manipulačních ploch, požádá zhotovitel ŘSD ČR o souhlas, který mu bude vydán na základě předloženého harmonogramu prací a situačního zákresu v pozemkové mapě s vyčíslením pracovního záboru pracovně-manipulační plochy v m2. Následně zajistí u odboru dopravy KÚLK Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání, kde bude specifikován termín a rozsah záboru pracovně-manipulační plochy a uzavře s ŘSD ČR nájemní smlouvu na dobu trvání s vyčíslením úhrady ( výše nájemného je stanovena na 21,-Kč/m2/den ). Nájemní smlouva musí být uzavřena před zahájením stavebních prací - dopravní značky musí svými rozměry, barvami technickými požadavky odpovídat příslušným ustanovením zákona o silničním provozu vyhlášky č. 30/2001 Sb., normy ČSN EN Stálé svislé dopravní značení, část. 1 : Státní dopravní značky, TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK a vzorových listů VL 6.1 Svislé dopravní značky a s požadavky na provedení a kvalitu PPK ( velikost písma, třída retroflexe fólie třídy R2, odstupy od stávajících dopravních značek, atd. ), publikovanými na výše citovaných internetových stránkách ŘSD ČR v záložce Technické předpisy/ppk a dopravní značení - investor pořizovatel dopravních značek zajistí zpracování realizační dokumentace pro místní úpravu vozidel ( RDS ) podle podmínek stanovené místní úpravy provozu a před zahájením prací ji předloží ŘSD ČR, správě Liberec k odsouhlasení - stanovenou místní úpravu provozu ( MÚP ) provede odborná firma s živnostenským oprávněním na náklady pořizovatele místní úpravy provozu. Okamžikem instalace dopravních značek se tyto značky stanou součástí příslušné komunikace. O předání a převzetí dopravních značek a dokumentace skutečného provedení MÚP bude mezi pořizovatelem a ŘSD ČR sepsán předávací protokol - při provádění stavby nesmí být poškozeny ani neznečištěny součástí silnice, například stávající dopravní značky, svodidla, vozovka, krajnice, příkopy atd., - po uplynutí platnosti stanovené MÚP nebo pokud skončí důvod pro umístění dopravních značek před uplynutím platnosti MÚP vydané odborem dopravy KÚ LK, zajistí vlastník předmětné stavby zpětnou změnu místní úpravy provozu na vlastní náklady - ŘSD ČR nebude hradit náklady spojené s realizací stanovené úpravy místní úpravy provozu. 14. Budou dodrženy podmínky ze stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, které vydalo KÚ LK, odbor dopravy dne pod zn. OD/127/2014-7/280.8/Mt, KULK 12580/2014, a to : I. Stanoví místní úpravu provozu na pozemní komunikaci, za předpokladu splnění níže stanovených podmínek, následovně : Rozsah : V souvislosti s realizací akce s názvem MUR 07 I/35 v obci Ktová, budou na silnici I/35 v Ktové ve směru z Jičína na Turnov umístěny dopravní značky ( dále jen DU ): a) IP 31a ( Měření rychlosti ) bude umístěna nejméně 100 m před měřeným úsekem v obci ( silniční km cca 55,210 ) b) IP 31b ( Konec měření rychlosti ) bude umístěna za měřeným úsekem ( za silničním km cca 54,870 směrem na Turnov ) s ohledem na stávající rozmístění DZ c) Vodorovné DZ, příčné čáry souvislé, budou umístěny cca 25 m před oběma měřícími body Doba užití : po dobu používání dopravního zařízení pro úsekové měření rychlosti. II. Stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, za předpokladu splnění níže stanovených podmínek, následovně : Rozsah : V souvislosti s realizací akce s názvem MUR 07 I/35 v obci Ktová, budou dále na silnici I/35 v Ktové ve směru z Jičína na Turnov umístěna dvě dopravní zařízení pro úsekové měření rychlosti podle výkresů B01, B02 a B03, které jsou součástí projektové dokumentace MUR 07 Úsekové měření rychlosti na komunikaci č.i/35 ve směru z Jičína v obci Ktová ze dne ve stupni DSP, kterou vypracoval Vladimír Suchan. Stožáry budou umístěny na ppč. 775 a 384/1 v kú Ktová. Doba užití : do

6 Č.j. SU/14/1955/HOI str. 6 Podmínky : I. Platné pro 1.i 2. stanovení : a) Vypracovaná realizační dokumentace stavby, která bude předložena ŘSD ČR, správě Liberec k odsouhlasení před zahájením stavebních prací, bude mimo jiného obsahovat výkresy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu. Celá realizační dokumentace musí splňovat podmínky tohoto stanovení, dále pak podmínek uvedených ve vyjádřeních ŘSD ČR, čj, 495/14/36200-Ba/7.1.3, ze dne , č.j / /Vr, ze dne a Policie ČR KŔ Policie LK, ÚO Semily, DI, č.j. KRPL-9916/ČJ , ze dne b) Při instalaci místní i přechodné úpravy provozu nesmí být poškozeny ani znečištěny součásti silnice, například stávající DZ, svodidla, vozovka, krajnice, příkopy, atd. c) Stanovenou místní a přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci provede odborná firma s živnostenským oprávněním na náklady žadatele. ŘSD ČR nebude hradit náklady spojené s realizací stanovených úprav provozu. d) V dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací, pokud bude potřeba využití silničního pozemku, musí zhotovitel podat u KÚLK OD žádost o povolení ke zvláštnímu užívání odsouhlasených dotčených silničních pozemků silnice I/35 z důvody potřeby manipulační plochy. Žádost bude obsahovat předepsané náležitosti podle 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen vyhláška 104/1997 Sb. ). Žádost musí být odsouhlasena správcem silnice I/35 ŘSD ČR a v případě omezení silničního provozu k ní musí být přiloženo dopravně inženýrské opatření, schválené Policií ČR. e) Za dodržení podmínek tohoto stanovení odpovídá žadatel, který určil jako odpovědnou osobu Vladimíra Suchana, nar , bytem v Lipkách 893, Hradec Králové. f) KULK OD si vyhrazuje právo toto stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci změnit či doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu. II. Platné pro 1.stanovení : a) DZ musí svými rozměry, barvami, technickými požadavky odpovídat příslušným ustanovením zákona o silničním provozu vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, i její přílohy, především normám ČSN EN , Stále svislé dopravní značení, ČSN EN 1346+A1, Vodorovné dopravní značení Požadavky na dopravní značení, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích ( II.vydání ), TP70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích ( II.vydání ) vzorovými listy VL.6.1 Svislé dopravní značky, VL 6.2 Vodorovné dopravní značky as Požadavky na provedení a kvalitu ( velikost písma, třída retroflexe fólie třídy R2, odstupy od stávajících dopravních značek atd. ), publikovanými na v záložce Technické předpisy/ppk a dopravní značení. b) DZ se stanou součástí příslušné silnice okamžikem jejich instalace. O předání a převzetí DZ a dokumentace skutečného provedení místní úpravy provozu bude mezi žadatelem a ŘSD ČR sepsán předávací protokol. c) Pokud skončí důvody pro umístění DZ, zajistí aktuální vlastník dopravního zařízení pro úsekové měření rychlosti v obci Ktová, změnu místní úpravy, odstranění DZ povolených tímto stanovením, na vlastní náklady. O tom bude sepsán protokol s ŘSD ČR a iinformován KULK OD. III. Platné pro 2.stanovení : a) Žádná část dopravního zařízení nesmí zasahovat do průjezdního prostoru silnice I/35, podle 27 vyhlášky 104/1997 Sb. b) Výložníky s radarovými hlavami budou nad vozovkou umístěny tak, aby nejnižší okraj zavěšených měřících zařízení nebyl níže než 5,45 m nad vozovkou a spodem vyvedené kabely nebyly níže než 5,35 m nad vozovkou. c) Stožár měřícího bodu č. 2 s rozvaděčem technologie bude umístěn na křižovatce s místní komunikací na ppč. 775 v kú Ktová tak, aby nebyl překážkou v rozhledovém poli křižovatky podle ČSN , čl d) Stožáry MUR, kabelové vedení, ostatní vedení a další související zařízení budou umístěny mimo silniční pozemek na ppč. 770/2 a pozemek ppč. 408/3, oba v kú Ktová.

7 Č.j. SU/14/1955/HOI str. 7 e) V případě podepsání, či prodloužení, smlouvy o provozování zařízení pro úsekové měření rychlosti na další období požádá zhotovitel o nové stanovení přechodné úpravy provozu tak, aby navazovalo časově na toto. Pokud nebude nové stanovení povoleno je nutné celé dopravní značení ( stožáry, výložníky, radary, rozvaděče atd. ) do odstranit. 15. Bude dodržena podmínka Obce Ktová z ústního jednání ze dne , a to : - po skončení stavebních prací budou obecní pozemky uvedeny ihned do původního stavu se zárukou 24 měsíců. 16. Bude dodržena podmínka z vyjádření pana Kopeckého Jiřího ze dne , a to : - nebudu zodpovídat za případnou škodu způsobenou pádem stromů z přilehlého lesa. 17. Budou dodrženy podmínky z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne pod zn. O b/TPCV/Val, a to : - skutečné umístění je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností - vytýčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem je nutné objednat u naší společnosti - zahájení prací je nutno písemně oznámit na středisko Turnov, - podle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích v platném znění je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - v ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí - při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodem a kanalizací požadujeme min. vodorovnou vzdálenost 1 m od půdorysných obrysů potrubí - ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušné sítě ( nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN ) - při křížení navrženého zařízení s vodovodem a kanalizaci dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN k realizaci stavby investor zajistí : písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na provoz Turnov alespoň 14 dní předem písemné oznámení jména odpovědného pracovníka prováděcí firmy a jeho telefonní spojení vytýčení polohy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi seznámení zástupců firmy prováděcí výkopové práce s polohou zařízení ve správě SčVK a.s., a s trasou navrženého zařízení ochranu zařízení ve správě SčVK a.s., před poškozením v průběhu stavby přizvání zástupců SčVK a.s., na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu zapíše zástupce SčVK, a.s., do protokolu, kde bude vysloven souhlas či nesouhlas ke kolaudaci ohlášení každého poškození zařízení SčVK a.s. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická č.p. 3146/2, Praha 10-Záběhlice, Praha 106. Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dne Městský úřad Turnov, stavební úřad oznámil zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařídil ústní jednání na den 21.června 2013 od 8:30, které proběhlo na OÚ v Ktové a poté na výše uvedených pozemkových parcelách. Následně pak bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání. Poté stavební úřad vyrozuměl účastníky řízení o podaném odvolání a dne postoupil celý spisový materiál odvolacímu orgánu. V rámci odvolacího řízení pak odvolací orgán dne pod spis.zn. OÚPSŘ 325/ rozh rozhodnutí Městského úřadu Turnov, stavebního úřadu zrušil a věc vrátil prvoinstančnímu orgánu k novému projednání. Po vrácení

8 Č.j. SU/14/1955/HOI str. 8 spisového materiálu pak stavební úřad posoudil úplnost podkladů žádosti a vzhledem k tomu, že předložené podání neposkytovalo dostatečný podklad pro jeho posouzení a bylo nutno jej doplnit, dne územní řízení o umístění stavby přerušil a vyzval žadatele k doplnění podkladů. Žádost byla doplněna dne Po doplnění podkladů stavební úřad vyrozuměl dne o pokračování územního řízení a zároveň oznámil změnu návrhu známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. V tomto vyrozumění byla popsána v čem spočívá změna návrhu a změna účastníků řízení. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stanoviska sdělili : ( k původní žádosti ze dne ) : vyjádření OÚ Ktová ze dne a , zápis o ústním jednání k umístění radaru v obci Ktová z OÚ Ktová ze dne , vyjádření ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne a , stanovení místní a přechodné úpravy provozu KÚ LK, OD ze dne , vyjádření Policie ČR, KŘPLK, ÚO Semily ze dne a , vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne , vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne , vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., prac.liberec ze dne , vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne , vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne , koordinované závazné stanovisko MÚ Turnov, ORM ze dne a vyjádření ze dne , vyjádření MÚ Turnov, OŽP ze dne , rozhodnutí KÚ LK, OD ze dne a a vyjádření ze dne , sdělení KHS LK, ÚP Semily ze dne , vyjádření pana Mencla Jaroslava ze dne a ,vyjádření Ing. Zdeňka Koštejna ze dne a vyjádření pana Petra Hýbla ze dne , ( ke změně návrhu ze dne ) : vyjádření MÚ Turnov, OŽP ze dne , vyjádření MÚ Turnov, ORM ze dne , písemný souhlas na situačním plánu 1.měřící bod od pana Jaroslava Mencla a paní Menclové Vlasty ze dne , písemný souhlas na situačním plánu 1.měřící bod od pana Jiřího Kopeckého ze dne , vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne , vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne , vyjádření Obec Ktová ze dne , stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci KÚ LK, OD ze dne , vyjádření ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne a , vyjádření Policie ČR, KŘPLK, ÚO Semily ze dne , smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el.zařízení k distribuční síti od ČEZ Distribuce ze dne , závazné stanovisko MÚ Turnov, OŽP ze dne , koordinované závazné stanovisko MÚ Turnov, ORM ze dne , vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne , vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., prac.liberec ze dne Stanovení okruhu účastníků řízení : V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu 85 stavebního zákona, a to : - podle 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel AŽD Praha, s.r.o., - podle 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn obec Ktová, - podle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě : vlastníkem pozemkových parcel 775 a 7 v kú Ktová je obec Ktová, vlastníkem pozemkové parcely 384/1 v kú Ktová je Kopecký Jiří, vlastníkem pozemkové parcely 384/2 v kú Ktová jsou Mencl Jaroslav a Menclová Vlasta, a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou : Telefónica Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Vodohospodářské sdružení Turnov, - podle 85 odst. 2 písm. b ) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno jsou to majitelé sousedních pozemků a staveb : vlastníkem sousední stavební parcely 1/2 v kú Ktová je Nejedlová Lucie, vlastníkem sousední pozemkové parcely 770/2 v kú Ktová je Česká republika příslušnost hospodařit s majetkem státu : Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků ke změně návrhu :

9 Č.j. SU/14/1955/HOI str. 9 - Účastníci neuplatnily návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Připomínky veřejnosti nebyly podány. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Ing. Eva Zakouřilová vedoucí stavebního úřadu Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši Kč byl zaplacen dne Obdrží: účastníci (dodejky) AŽD Praha s.r.o., IDDS: z77cc7s, zast. Vladimír Suchan, IDDS: nhhtpm3 Obec Ktová, IDDS: imjbnsk Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz Lucie Nejedlová, IDDS: shsi2g8 Jaroslav Mencl, Ktová č.p. 87, Rovensko pod Troskami Vlasta Menclová, Hruštice č.p. 1779, Turnov 1 Jiří Kopecký, Alešova č.p. 1556, Turnov 1

10 Č.j. SU/14/1955/HOI str. 10 Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 287, Turnov 1 Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy dotčené orgány Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov 1 Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, Liberec 1 ostatní Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, PO BOX Zeyerova č.p. 1310, Liberec Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov 1 Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov 1 Policie ČR,KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, oddělení hospodářské kriminality, IDDS: vsmhpv9 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/2751/13/HOZ SU/14/1051/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 26.2.2014

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE Příšovice č.p. 60, PSČ 463 46 STAVEBNÍ ÚŘAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.

OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE Příšovice č.p. 60, PSČ 463 46 STAVEBNÍ ÚŘAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol. OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE Příšovice č.p. 60, PSČ 463 46 STAVEBNÍ ÚŘAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz Č.ú. 0984859319/0800 IČO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-523/2010 V Příšovicích

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Č.j. SU/13/2045/HOI str. 1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: SÚ/208/13/HOZ SU/13/2045/HOI VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.4.2013 Hozdecká 481 366 302

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Husova č.p. 82, 513 13 Semily Č.j.: SÚ/160/13 V Semilech dne 1.2.2013 Zn.: SÚ 3458/12-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273 E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4225/2014/Ko MUBN-4789/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx005gvgf* MUBLX005GVGF Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice SPIS. ZN.: OVUP/15768/2015/No Č.J.: MUMB/OVUP/ 18503/2015 *mumbx00haptv* VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou Spis. zn.: 3013/2009 Hodkovice n.m., dne 2.12.2009 Č.j.: Sú-3013/2009/H/Rozh-328 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Petra

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Husova č.p. 82, 513 13 Semily Č.j.: SÚ/458/12 V Semilech dne 22.2.2012 Zn.: SÚ 2422/11-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273 E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2228/12/VYS/ V Sušici dne: 30.7. 2012 Č.j.: 16640/12

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE Příšovice č.p. 60, PSČ 463 46 STAVEBNÍ ÚŘAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz Č.ú. 0984859319/0800 IČO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-256/2010/Ma V

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/2751/13/HOZ SU/13/3981/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 15.7.2013

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: 3523/12/VYS/Šp 24697/12

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE Příšovice č.p. 60, PSČ 463 46 STAVEBNÍ ÚŘAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz Č.ú. 0984859319/0800 IČO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-79/2012/Ma V

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4740/2010/Ka Č. J.: 0191/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelová TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4928/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1459/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově Přítomni : zplnomocněný zástupce stavebníka Desing 4 ing. Švejdová obec Kořenov sl. Slavíková SÚ Desná pí. Koukalová Předmětem

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/356/2012 SÚ/48/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 15.2.2012

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/7497/12/HOZ SU/13/1883/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 27.3.2013

Více

EBOVÁ ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

EBOVÁ ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová DOPIS ZE DNE: 1.9.2008 NAŠE Č.J.: VYŘIZUJE: Ing. Dušan Sejbal E-MAIL: dsejbal@mtrebova.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 106/14/V/Pa Ve Kdyni, dne 28.5.2014 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 3671/11/VYS/Pr V Sušici dne: 22.11.2011

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./00762/12/2 Č.j. : 01748/12

Více

Městský úřad Luhačovice

Městský úřad Luhačovice Městský úřad Luhačovice odbor stavební - stavební úřad nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Spis.zn.: 14477/2012//24/HV Č.j.: MULU 17666/2012 Luhačovice, dne 24.10.2012 Vyřizuje: Hvozdenský (tel. 577

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/11383/2012/Lon Nový Bydžov, dne 17. října 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

MĚSTSKÝ URAD ŘÍČANY odbor - Stavební úřad

MĚSTSKÝ URAD ŘÍČANY odbor - Stavební úřad MĚSTSKÝ URAD ŘÍČANY odbor - Stavební úřad Melantrichova2000,25101 Říčany, tel. 323 618, fax. 323 618160 SPS. ZN.: ČJ.: VYŘJZUJE: TEL.: E-MAL: 004031920 ldo 5028812011-MUROSÚ00622 ng. Radka Doušová 323618

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD Adresa: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Počet stran dokum.: Počet listů příloh: Spisový znak: nám. J.M.Marků č.p. 12, Lanškroun - Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3327/10/VYS/ V Sušici dne: 11.10. 2010 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1265/13/HOZ SU/13/2645/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 15.5.2013

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/202/2013/Ve JID: 33736/2013/muhb Havlíčkův Brod, dne 16.5.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í 1 Městský úřad Votice Odbor výstavby a územního plánování Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0010YQK* MVOTX0010YQK Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 544/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1070/1475/08 Ka-24 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 15.8.2008

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004e10o* MUBLX004E10O PharmDr. Ivana Havránková Bezdrevská 579 198 00 Praha

Více

MUJCX00DCNVX Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. ROZHODNUTÍ č. 19/2012 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MUJCX00DCNVX Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. ROZHODNUTÍ č. 19/2012 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *mujcx00dcnvx* MUJCX00DCNVX Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/1659/SU/BrP Jičín, dne 16.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/29861/BrP Oprávněná úřední osoba:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

Městský úřad Blatná odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Blatná odbor výstavby a územního plánování tel. 383416153 Městský úřad Blatná odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MUBLX0049PV Spis.značka

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spisový znak: SÚ-36/2012/Lun Číslo jednání: 3/2012 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4530/11-Ho Unhošť 9.11.2011 Č.j.: 5391/11/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek.

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.:

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ 270/2010/OV, č.j. 269/2010,270/2010 Nechanice, 6. 8. 2010 Oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel. 498

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 650

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 650 MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 650 Č.j.:Výst/3990/301/10/M Vyřizuje: Matějček V Kostelci nad Labem 6.10.2010 Marie Líšťanská nar.

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0030081/11/Ho 0043279/11/SÚ/JHo Hohenberger 416 916 135 jiri.hohenberger@litomerice.cz DATUM: 18.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/875/2013/HÁ V Jindřichově

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování. Město Buštěhrad Revoluční 1 273 43 Buštěhrad

Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování. Město Buštěhrad Revoluční 1 273 43 Buštěhrad Statutární město KLADNO Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. Starosty Pavla 44 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB11938/2012/STAV/Me Č. j. MUCB 22540/2012 Vyřizuje: Melichová Telefon: 321 612 135 Český Brod,

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část:

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 111/2011-Han VUP 7798/11-111/11-HAN Ladislav Hána 388 459 057 ladislav.hana@mesto.vimperk.cz

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŽPV/1574/09/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová Č.j.: MU/ /2011 Telefon: 488 880 924, 603 415

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/728/11/Vl Mnichovice : 5.9.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Počet listů: 5 Příloh/listů: 1. Datum: 30.09.2014. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění stavby:

Počet listů: 5 Příloh/listů: 1. Datum: 30.09.2014. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění stavby: Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

Spis.zn.: SÚ - /139/2012/Ma V Příšovicích dne : 5.4.2012 Č.j.: SÚ - /139/2012/Ma/10 Vyřizuje: Jana Marková

Spis.zn.: SÚ - /139/2012/Ma V Příšovicích dne : 5.4.2012 Č.j.: SÚ - /139/2012/Ma/10 Vyřizuje: Jana Marková OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE Příšovice č.p. 60, PSČ 463 46 STAVEBNÍ ÚŘAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz Č.ú. 0984859319/0800 IČO : 263 125 Spis.zn.: SÚ - /139/2012/Ma

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 19417/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 19417/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 19417/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 20.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 189/12/VYS/Oud V Sušici dne:15.3.2012 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 Pan Martin Bajza a paní Jana Bajzová Kasejovice 266 K A S E J O V I C E 335 44 Č.j. 735/2007/Výst.

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4039/2014/Za MUBN-4690/2014/iz Ing. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více