ZÁPIS ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 19.10. 2011"

Transkript

1 ZÁPIS ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří Škramlík Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Hlasování: pro proti zdržel se Návrh programu 7. zasedání zastupitelstva obce: 1. Projednání žádosti o prodej části bývalého muničního skladu Tužinka 2. Zpráva finančního výboru 3 Zpráva kontrolního výboru 4. Návrh na pořízení malé komunální techniky 5. Návrh na zařazení diskuze do programu zasedání 6. Informace starosty 7. Závěr 1. Zasedání zahájil starosta pan F. Zvolský. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany a sdělil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Po zahájení se dostavil zastupitel M. Pilát. 2. Starosta předložil návrh programu 7. zasedání ZO a zeptal se, zda má někdo jiný návrh na doplnění programu. Zastupitel R. Dvořák požádal o doplnění programu, zda by mohla být zařazena na internetových stránkách obce složka archiv, kde by se archivovalo vše, co bylo vyvěšeno na úřední desce. Hlasování: Návrh byl přijat. Dále zastupitel R. Dvořák požádal o projednání či odsouhlasení referenda obce ve věci Presbetonu, aby se občané mohli rozhodnout, zda chtějí výstavbu výrobního areálu či nechtějí. Hlasování: Návrh nebyl přijat. Starosta navrhl jako první bod programu zařadit nastoupení náhradníka na uvolněný mandát zastupitele. Hlasování: Návrh byl přijat. Vzhledem k tomu, že se nikdo další nepřihlásil, nechal starosta o doplněném programu hlasovat. Hlasování: Návrh byl přijat. Program 7. zasedání ZO byl schválen. 3. Nastoupení náhradníka na uprázdněný mandát zastupitele Na minulém zasedání se uprázdnil mandát zastupitele za volební stranu ODS. Dle výsledku komunálních voleb z loňského roku byl za tuto stranu prvním náhradníkem Tomáš Baťcha, který se rozhodl, že do funkce zastupitele nenastoupí. Na dalším místě je Bohumil Brejla, který do funkce zastupitele nastoupil. Aby tuto funkci mohl zastávat, musí složit slib. Starosta přečetl slib a poté požádal pana B. Brejlu, aby tento slib potvrdil slovem slibuji a svým podpisem.

2 Dále starosta sdělil, že je třeba, aby zastupitelstvo obce odsouhlasilo vydání osvědčení o mandátu zastupitele. Starosta nechal hlasovat. Hlasování: Návrh byl přijat Usnesení č. 1-7/2011 ZO bere na vědomí nastoupení Bohumila Brejly na uprázdněný mandát zastupitele obce Mrač za volební stranu ODS. Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním osvědčení o mandátu člena zastupitelstva obce Mrač Bohumilu Brejlovi. Starosta panu Brejlovi poblahopřál. 4. Projednání žádosti o prodej části bývalého muničního skladu Tužinka Na minulém zasedání byl tento bod již projednáván a odložen z důvodu požadavku některých zastupitelů o účast žadatele p. Jantače na zasedání. Starosta připoměl, že se jedná o žádost o prodej lesní půdy. Její vyjmutí pro jiné využití není do budoucna v podstatě možné. Již schválená revitalizace se týká jen části areálu a to nejcennější tzn. 2 velké haly a garáž o výměře zastavěné plochy téměř 2000m2 zůstanou nedotčené. Poté starosta dal slovo panu Jantačovi, který rozdal všem zastupitelům mapu, kde je zvýrazněna část, která je předmětem žádosti. Pan F. Fiala se zeptal na záměr, pan Jantač odpověděl, že je to pěstování včel (větší množství). Poté se zeptal starosta zda je p. Jantačovi známo, že se lesní půda nesmí oplocovat a pak vzniká problém s ochranou majetku. Pan Jantač souhlasil a sdělil, že oplocení v této části by jako ochrana majetku nedostačovalo. J. Škramlík přítomné seznámil o návštěvě na Krajském úřadu, Odboru lesního hospodářství, který navštívili společně se starostou. Přiklonil se spíše k pronájmu a vysvětlil za sdružení nestraníků, že měli ve volebním programu revitalizaci vojenského areálu, proto nesouhlasí s prodejem. Na dotaz pan Jantač odpověděl, že o pronájem nemá zájem. Proběhla diskuze o výměře pozemku a o příjezdu k němu. Starosta se zeptal, zda má ještě někdo ze zastupitelů nebo zobčanů další dotaz. Pan Petzold ze zeptal, zda proběhla nějaká cenová nabídka. Pan Jantač odpověděl že ne, ale že největší priorita pro obec je využití. Pan Petzold se ptal zda není vhodnější pěstovat včely, než skládkování zeminy. Že z tohoto pohledu je cena důležitá. Starosta odpověděl, že složení zeminy bylo za účelem rekultivace, aby se les vrátil do původního stavu, když to neudělal stát, který to měl za povinnost, a za skládkování zeminy by se finanční prostředky využily na odstranění hal, aby obec nemusela do revitalizace investovat. P. Škramlík vysvětlil o jakou část areálu šlo. Pan Fiala sdělil, že nezávislí od začátku co byl areál obci vrácen chtěli provést revitalizaci. Dvě haly vlevo a garáž do zatáčky ponechat, celou východní část zrevitalizovat, Dvě velké haly a garáž využít, pronajmout s minimálním provozem. S tímto šli do volebního programu. Pan Velebil se pana Jantače zeptal o jaké dopravě uvažuje. Zda uvažuje s nadměrnou dopravou, která by zatížila území. P. Jantač odpověděl, že počítá s minimální dopravou, jen osobní. Pan Petzold se ještě zeptal zda s pěstováním včel uvažuje jako s koníčkem nebo komerčně. Pan Jantač odpověděl, že obojí, jelikož jeho rodina nespotřebuje med od cca včelstev. Starosta se zeptal, zda má někdo ještě dotaz. Nikdo se nepřihlásil a tak přečetl návrh usnesení. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru prodeje lesní půdy na pozemku parc.č. 526/1 včetně budov umístěných na pozemcích parc..č. st celkem o výměře 2211 m2 v bývalém muničním skladu Tužinka. Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil, proto nechal starosta hlasovat. Hlasování: Návrh nebyl přijat

3 Usnesení č. 2-7/2011 ZO nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje lesní půdy na pozemku parc.č. 526/1 včetně budov umístěných na pozemcích parc..č. st celkem o výměře 2211 m2 v bývalém muničním skladu Tužinka 5. Zpráva finančního výboru Starosta seznámil s dalším bodem programu a předal slovo předsedovi výboru Jiřímu Škramlíkovi, který seznámil přítomné s předmětem kontroly (kontrola dokladů pro údržbu a přípravu revitalizace vojenského areálu, kontrola pokladny obce a pokladní knihy, kontrola došlých a vystavených faktur). Závěrem bylo konstatováno, že nebyly zjištěny nedostatky, pan Velebil požádal zpracovatele účetnictví obce, zda by mohly být návrhy rozpočtových úprav zasílány zastupitelům předem, před jednáním zastupitelstva internetovou poštou, aby se mohli na jednání zastupitelstva lépe připravit. Pan Velebil předložil písemné vyjádření-připomínky, že nesouhlasí s uvedeným v bodě 2, že na zahájení prací na revitalizaci areálu Tužinka spolupracovala s vědomím starosty a ostatních zastupitelů společnost Sládek Group a.s. bylo provedeno bez platného usnesení zastupitelstva obce. J. Škramlík vysvětlil, že nešlo o zahájení revitalizace jako takové, ale pouze o prodej panelů. Bylo to děláno, aby to bylo pro obec co nejvýhodnější. Navrhl, aby byly tyto připomínky přiloženy ke zprávě finančního výboru, aby to mohl popřípadě posoudit auditor. Starosta se zeptal, zda má někdo nějakou připomínku. Z občanů se zeptal pan Petzold předsedy FV kolik uhradila v roce 2010 obec za prováděnou změnu č. 2. Pan Škramlík odpověděl, že změna se pořizovala na žádost společnosti Presbeton a ta veškeré náklady proplácela. Pan Petzold chtěl vědět přesně kolik v roce 2010 obec zaplatila za přípravu na pořízení změny č. 2 ÚP. Starosta odpověděl, že to z hlavy neví a tak pan Petzold požádal o zaznamenání dotazu a o odpověď ve lhůtě do 30 dnů. Po vysvětlení panu Petzoldovi, že finanční výbor kontroluje pouze doklady v tomto volebním období a že tento dotaz si má dát písemně, pan Petzold upřesnil svůj dotaz - kolik uhradila obec v tomto volebním období za přípravu na změnu č. 2 a za minulé volební období. Starosta vyzval pana Petzolda, aby si podal písemnou žádost dle zákona, pan Petzold trval na zaznamenání dotazu. Po diskuzi, kdo může na zastupitelstvu obce podávat podněty a k čemu, starosta přistoupil k přečtení návrhu usnesení. Ještě před hlasováním vznesl požadavek pan Velebil, aby bylo v zápise zaznamenáno, že nepodepsal zprávu finančního výboru a že předal předsedovi FV písemné připomínky. Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil, proto nechal starosta hlasovat. Hlasování: Návrh byl přijat. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru. 6. Zpráva kontrolního výboru Starosta přistoupil k dalšímu bodu programu a předal slovo předsedovi výboru Pavlovi Škvorovi, který přečetl zprávu. Program byl v prvních dvou bodech společný s finančním výborem. Při kontrole plnění usnesení ZO bylo zjištěno, že nebylo splněno usnesení č. 8 ze dne , které se týká správy bytových domů, jedná se o zajištění správce pana Nápravníka. Návrh KV je doporučení, aby byl určen náhradník ověřovatele zápisů pro případ, že na zasedání ZO bude jeden z určených ověřovatelů chybět, dále KV doporučuje přednesení plnění usnesení z předchozího zasedání na začátku dalšího zastupitelstva. Dále KV nesouhlasí se vznesenou námitkou pana T. Velebila, že bylo usnesení č. 12-5/2011 napsáno nepravdivě. Usnesení ZO bylo zapsáno správně ve smyslu hlasování. Pan Velebil otevřel diskuzi o správnosti či nesprávnosti usnesení č. 12-5/2011. Poté starosta navrhl, že přednesení plnění usnesení bude od dalšího zastupitelstva. Současně požádal místostarostu, aby začal jednat s obcí Poříčí nad Sázavou o příspěvku na školku a školu. Místostarosta souhlasil.

4 Starosta se zeptal, jestli má ještě někdo dotaz, pan Velebil vznesl dotaz, jestli byl předmětem kontroly zápis ze dne , P. Škvor odpověděl, že nebyl. Poté přistoupil k hlasování. Hlasování: Návrh byl přijat. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a ukládá starostovi přednášet plnění usnesení od následujícího zasedání. 7. Návrh na pořízení malé komunální techniky O tomto návrhu bylo jednáno již na předchozím zastupitelstvu, ale ještě jednou starosta přítomné podrobně seznámil se záměrem koupi malé komunální techniky. Důvodem je nutnost pořízení této techniky, protože plochy na údržbu se neustále zvětšují a pro obec je problém zajistit stálého pracovníka, který by udržoval veškerou zeleň křovinořezem. Již několik let vývoj této techniky starosta sleduje a dle současných možností se jeví jako nejvýhodnější v poměru cena - výkon a zejména cena náhradních dílů zahradního traktoru Starjet 4x4. Novinkou letošního roku je mulčovací zařízení k tomuto traktoru. Toto zařízení si zastupitelé mohli vyzkoušet přímo na pozemcích obce, na kterých nezklamalo ani v hustém zanedbaném porostu, kdy po něm zbyla jen drobná drť. Tento stroj se nechá využít po celý rok, protože se k němu dá připojit i nářadí na zimní údržbu. Zastupitelům byla k posouzení předložena nabídka od prodejce p. Smítky z Čechtic, který byl doporučen výrobcem společnosti Seco-Group Jičín. Pan Smítka zajišťuje záruční i pozáruční servis. Více nabídek nebylo možno pořídit, protože jiný výrobce nenabízí v této cenové relaci zahradní traktor s pohonem 4x4, na který může být nasazen buď adaptér pro sečení a sběr trávy nebo mulčovací zařízení. Návrh je, abychom pořídili traktor s adaptéry pro sečení a sběr trávy, mulčovací zařízení, deflektor, závaží a přívěs. Prodejce nabídl ktraktoru zdarma přední závěs, radlici a sněhové řetězy vše v hodnotě ,-Kč. Posypový vozík a frézu na sníh bychom zatím nepořizovali. Je domluveno, že v případě potřeby nám prodejce frézu přiveze, abychom si ji nejdříve vyzkoušeli. Pořizovací cena za traktor s příslušenstvím by tedy byla do 210.tisíc Kč. Místostarosta vznesl připomínku, že tento trakrůrek nemá pro obec cenu, že nebude mít využití, že bylo by lepší koupit starší traktor s vysekávačem příkopů. S tímto názorem někteří zastupitelé nesouhlasili. Pan Škvor se zeptal jestli má zjištěné ceny. Místostarosta odpověděl, že starší traktor 70 za 120 tisíc Kč a mulčovač 85 tisíc Kč. Pak byl vznesen dotaz, kdo bude traktor opravovat a kdo s ním bude jezdit. Při ukázce v Podmračí tato technika dobře posekala stráně a vysokou trávu. Starosta vysvětlil, že v obci jsou plochy, které nejsou několik let udržovány, že v okolních obcích traktůrek již mají a obsluhují ho starosta a místostarosta (Poříčí, Struhařov), také vysvětlil proč si pořídit profi techniku. Koupě staršího stroje je nevýhodné hlavně z důvodu častých oprav, které budou finančně nákladné (s opravami se bude jezdit do servisu). Starosta se zeptal jestli má někdo připomínku. Z občanů se přihlásil pan Svášek, který viděl traktor při předváděcí akci v Podmračí, potvrdil že posekal vysokou trávu i s větvemi a připojil se k názoru, že by si obec měla koupit také jednou něco nového. Pan Petzold sdělil, že by tento malý traktůrek koupil, starší traktor by nekupoval. Po dlouhé diskuzi, nechal starosta hlasovat o návrhu. Hlasování: Návrh byl přijat. Usnesení č. 3-7/ ZO souhlasí s pořízením zahradního traktoru Starjet 4x4 s příslušenstvím v hodnotě do 210 tisíc Kč. 8. Návrh na zařazení diskuze do programu zasedání Starosta seznámil o dalším bodu programu, kterým je zařazení diskuze do bodu programu a který nebyl na předchozím zasedání přijat. Proto byl tento bod zařazen k dalšímu projednání do tohoto zasedání. Jelikož tato problematika byla již řešena vícekrát, opět starosta připomněl, že

5 diskuze probíhá a to ke každému projednávanému bodu programu, tak jak to umožňuje zákon. Vyžadovat diskuzi k neprojednávaným záležitostem není ani možné. Pan Velebil a pan Brejla vznesli připomínku, že diskuze je základem demokracie. Starosta navrhl, že může být diskuze po skončení zasedání zastupitelstva. Dále starosta vysvětlil, že diskuze byly, ale jelikož byl napaden z nezákonného jednání, tak teď jedná dle zákona. Pan Velebil řekl, že diskuze není nezákonná. Zákon nic takového nezakazuje. Starosta odpověděl, že zákon dává právo a to právo tady využíváme. Proběhla dlouhá rozprava. Pan Velebil se zeptal jestli se bojí diskuzí, že chce znát důvod. Starosta odpověděl, že důvodem je obvinění, že jednal nezákonně. Může se s občany diskutovat po schůzi. Starosta se zeptal, zda má ještě někdo další připomínky. Starosta přečetl návrh usnesení Zastupitelstvo obce bere na vědomí skutečnost, že není možno hlasovat o zařazení diskuze k neprojednávaným záležitostem do programu zasedání z důvodu, že požadavek není v souladu se zákonem. Totální totalita prohlásil pan Velebil. Místostarosta prohlásil, že když se bere něco na vědomí, tak se nemusí hlasovat. Starosta řekl, že neví jak by to už vysvětlil. Diskuze probíhá k projednávaným bodům vždy. Ostatní připomínky se mohou řešit po zastupitelstvu nebo na úřadě. Od toho tady úřad je. Opět proběhla dlouhá rozprava, znovu o referendu, o Presbetonu, o revitalizaci vojenského areálu. Starosta vysvětlil, že když jeden ze zastupitelů pronesl proč by se revitalizace nemohla dělat po vesnicku, tak někteří zastupitelé vykřikovali, že nesouhlasí, aby se něco dělalo po vesnicku. Tak teď jednám podle zákona. Po další rozpravě J. Škramlík řekl, že obec by měla chránit historický majetek a ne ho rozprodávat. Marie Terezie ho dala občanům, aby tady mohli žít. Najednou když se má něco udělat zadarmo, aby ještě obec vydělala a měla užitek, tak to nejde. Starosta se přidal s tím, že na dvou pracovních schůzkách, kde se projednávala revitalizace, nikdo neřekl ani slovo, čekalo se až na zasedání zastupitelstva, aby bylo zajímavé. Pan Škramlík si myslí, že byly volby, občané dali hlasy, tak by se měly plnit volební programy. A v poslední době dochází z určitých stran k cíleným útokům tady likvidovat vše, bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad na obec, s tím že na to doplácí občané Mrače. Nikdy jsme neměli stejné názory, ale vždy jsme se dokázali dohodnout. V současné době, že je to z vůle jedné politické strany, se tak snaží dělat totální likvidace, aby v obci nic nešlo. Pan Velebil sdělil, že není členem žádné politické strany, že tady reprezentuje své názory a že ho nikdo neřídí. P. Škvor přednesl také svůj názor a připomněl, že revitalizace je ve volebním programu nestraníků. Pan Velebil se proto zeptal zda se plní všechny body volebního programu. Co například rekonstrukce sportovního hřiště. Starosta řekl, že jsou obce, ve kterých se dohodli, že budou využívat ostatní dotace nebo vybudují kanalizaci. Jestliže jsme se rozhodli vybudovat kanalizaci, tak se nemůžeme pouštět do jiných větších akcí. Za vzor se dávalo hřiště v Mezihoří. Ale to bylo z programu, na který naše obec nedosáhne. Kanalizace je v současné době priorita, vysvětlil starosta. O tomto bodu se nehlasovalo. 9. návrh na úpravu webových stránek o složku archiv Starosta přednesl návrh R. Dvořáka zda by mohla být zařazena na internetových stránkách obce složka archiv, kde by se archivovalo vše co bylo vyvěšeno na úřední desce. Proběhla krátká diskuze. Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil, proto nechal starosta hlasovat. nechal starosta hlasovat. Hlasování: Návrh byl přijat. Usnesení č. 4-7/2011 ZO souhlasí s úpravou webových stránek o složku archiv

6 10. Informace starosty Informace k odkanalizování obce. V měsíci listopadu příp. prosinci se očekává, že bude vyhlášena zřejmě poslední výzva na odkanalizování obcí a měst ze Státního fondu životního prostředí pro dotační období r Výzva byla naposledy vyhlášena před dvěma lety na podzim roku Naše obec mohla žádat o finanční podporu z tohoto titulu až od roku 2010 na základě udělené výjimky od Agentury ochrany přírody a krajiny. Po vyhlášení této výzvy bude podána žádost o finanční podporu na odkanalizování naší obce. Ukládání odpadů ke kontejneru. Žádáme všechny občany, aby dodržovaly zákon a vyhlášku o odpadech a nezatěžovali území obce odpady od svých nemovitostí. Do kontejneru v hospodářském dvoru obce se běžně ukládá a hromadí to co sem nepatří. Kontejner je určen pouze k ukládání komunálního odpadu, který se občanům nevejde do vlastních svozových nádob. V současné době začíná topná sezona žádáme, aby občané ve svých zdrojích vytápění používalo pouze palivo, které je pro ně určeno a dodržovali podmínky pro jejich provoz. Dále žádáme, aby se nespalovali nebezpečné odpady včetně dřevotřísek a plastů. Při jejich pálení vznikají látky, které ohrožují zdraví nás všech. Toto se vztahuje i na pálení vlhkého listí a trávy na zahradách. V současné době byly pronajaty všechny ovocné stromy v aleji od Ohrady k Tužince. Součástí pronájmu je údržba stromů a zeleně v jejich okolí. Pohled na udržované stromy se zelení vypadá mnohem lépe. 9. Závěr Vzhledem k tomu, že byl program dnešního zasedání ZO vyčerpán a nikdo již nemá žádné připomínky, starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil 7. zasedání zastupitelstva obce. Pokud chce někdo diskuzi, může se ptát. Zápis byl vyhotoven dne Zapsala: Šárka Zvolská

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát Omluveni:

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ, Radek DVOŘÁK, František

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zasedání bylo zahájeno v 17,08 hod Přítomno: 13 členů zastupitelstva obce (dle

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Řídí redakční rada: Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Ambrožová Členové: Mgr. Miroslav Hunča, Miluška Kopřivová, Ing. Jaroslav Kreml, Petra Lorencová, PhDr.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 15. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více