Alkohol v lidském tělě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alkohol v lidském tělě"

Transkript

1 Alkohol je obecný termín označující skupinu organických chemikálií se společnými vlastnostmi jako ethanol, methanol, isopropanol, a další. Ethanol v obecném povědomí označován jako alkohol, je to čirá, těkavá kapalina, která snadno hoří. Má mírnou charakteristickou vůni a je rozpustný ve vodě. Alkohol je organická sloučenina složená z uhlíku, kyslíku a vodíku, jeho chemický vzorec je C2H5OH, je to jednoduchá a malá molekula, která vzniká kvašením cukrů. Podle současných poznatků je řazena mezi psychotropní látky. Vře při 77 C a tuhne při -117 C. Má řadu pozoruhodných vlastností. Alkohol v lidském tělě Metabolismus Ke vstřebávání alkoholu do lidského organismu dochází prostou difuzí. Zhruba 20% alkoholu se vstřebává v žaludku, zbylých 80% potom v tenkém střevě. Postupem času je veškerý alkohol z trávicího traktu vstřebáván do krevního řečiště. Alkohol je rozpustný ve vodě a je tudíž pomocí krevního oběhu velice rychle rozveden po celém těle, kde se stává součástí tkání v poměru přímo úměrném jejich obsahu vody. Alkohol je vylučován z organismu v převážné míře oxidací v procesu látkové přeměny přibližně 90 až 95%. Zbylé množství je vylučováno v nezměněné formě dechem a močí. Na oxidaci se největší měrou podílí játra 60-90%, alkohol je zde detoxikován a odstraněn z krve. Činnost jater je do jisté míry omezena a nezvyšuje se s koncentrací alkoholu v krvi. Alkohol působí primárně na nervové buňky, zpomaluje komunikaci mezi nervovými buňkami. Vliv alkoholu se projevuje narušením činnosti centrálního nervového systému, díky rychlé distribuci alkoholu v těle dochází k ovlivnění i v poměrně malých koncentracích. Nejvíce patrné je ovlivnění koordinace a kognitivních schopností. Tělo reaguje na alkohol v několika fázích, které odpovídají zvýšení BAC:

2 Klasifikace Pro klasifikaci se v celosvětovém měřítku se používá zkratka BAC (blood alcohol koncentration), udává koncentraci alkoholu v krvi v %. Jednotlivá stádia určené množstvím koncentrace alkoholu v krvi můžeme rozdělit do sedmi základních fází, hranice mezi nimi nemusí být vlivem různých faktorů v organismu, specifických pro každého jedince, ostře dána. Předpoklady pro výraznější projevy alkoholu: + na osobách malého vzrůstu, s nízkou hmotností; + na ženách - jejich organismus štěpí alkohol pomaleji; + na velmi mladých a starých lidech; + u některých příslušníků asijských národů, kteří alkohol štěpí hůře než Indoevropané + při pití na lačný žaludek. Tab. sedm fází pro jednotlivé stupně koncentrace alkoholu v krvi a jeho projevy na organismu. BAC (%) BAC fáze Klinické příznaky (g/100 ml of blood) Subklinické pocit uvolnění změny nálady pocity tepla euforie Vzrušení emotivnost Chování se jeví na první pohled v podstatě normální. Mírné změny v chování, snižování zábran. Při úrovni 0,05 alkoholu v krvi, začíná být chování člověka pod vlivem alkoholu nápadné. V tomto stádiu je vyšší riziko úrazů. Fyzikální účinky alkoholu a snížení zábran může mít za následek vykonávání činností, které by jinak člověk neprováděl, řízení pod vlivem, další požívání alkoholu, užívání drog a podobné odlišnosti oproti normálnímu stavu. Zvýšená sebedůvěra, snížené zábrany Snížení pozornosti, úsudku a kontrola začínají poruchy senzorické-motorické funkce organismu Mírné euforie, družnosti, mnohomluvnost, zvýšená sebe-důvěry; snížily zábrany. Snížení pozornosti, úsudku a kontroly. Začínající poruchy senzorické-motorické funkcích. Ztráta jistoty při jemných činnostech zaměřených na detail. Ztráta svalové kontroly zhoršená schopnost rozhodování Při úrovni 0,10 se začíná řeč jevit jako nezřetelná. Zhoršuje se schopnost úsudku a špatná koordinace mohou vést k pádům a úrazům. Emoční labilita, ztráta kritického úsudku Poruchy vnímání, paměť a porozumění Zpomalené senzorické reakce, prodloužení doba reakce. Snížená ostrost vidění, periferní vidění a oslnění využití. Narušená rovnováha Ospalost Senzorická-motorická nekoordinovanost. Ztráta paměti nebo Výpadky.

3 zpomalenost otupělost Apatie výrazná opilost bezvědomí 0,45 + Hluboké bezvědomí Dezorientace, zmatenost, závratě. Přehnané emoční stavy. Poruchy vidění a vnímání barev, formy, pohybu a rozměry. Zvýšený práh bolesti. Zvýšená svalová nekoordinovanost, ohromující chůzi Poruchy artikulace. Apatie, letargie. Nezvyklá hovornost, roste riziko ukvapeného, impulzívního jednání Nevolnost, zvracení reakce organismu na nadměrnou konzumaci alkoholu, snaha zbavit se alkoholu. Alkohol nepříznivě ovlivňuje smysl pro rovnováhu a orientaci. Úpadek motorických funkcí Výrazně snížené schopnosti reagovat na podněty Značná svalová nekoordinovanost, neschopnost stát nebo chodit Zvracení, inkontinence Poruchy vědomí, spánek nebo apatie Obecné setrvačnosti, blížící se ztrátě motorických funkcí. Výrazně snížené schopnosti reagovat na podněty. markantní svalová nekoordinovanost, neschopnost stát nebo chodit.. Zvracení, inkontinence. Poruchy vědomí, spánek nebo apatie. Zastřená řeč, někdy sklon k násilnému chování. Kompletní bezvědomí Deprese, absence reflexů Snížená tělesná teplota Inkontinence Poruchy krevního oběhu a dýchání Zvýšené riziko úmrtí Chybí reakce na zevní podněty Ohrožení vdechnutím zvratků Obtížná řeč, dvojité vidění, poruchy paměti, případně spánek Při koncentraci alkoholu v krvi na úrovni 0,40 může člověk jen stěží ovládat funkce, je dezorientovaný a zmatený. Zvýšená pravděpodobnost úmrtí na zástavu dýchání Na úrovni alkoholu v krvi 0,50 se zvyšuje riziko komatu nastává život-ohrožující stav, možná respirační paralýza s následkem smrti. Projevy: Projevy intoxikace alkoholem můžeme z pohledu běžného pozorovatele rozčlenit do 3 stádií, která rozlišujeme podle psychických, tělesných příznaků a hladiny etanolu v krvi: Excitační stádium je možno rozpoznat podle zvýšené duševní a tělesné aktivity, která pozorovatelná krátce po požití alkoholu. Takováto osoba cítí sebejistá, silná a spokojená, vytrácí se kritičnost a smysl pro odpovědnost, je narušena koordinace pohybů a prodlužuje se reakční čas. Dochází k mírné změně v řeči, pro vzdáleného pozorovatele téměř neznatelná, změna intonace výslovnosti některých slov, souvislost mluveného projevu, změna barvy hlasu, používání neobvyklých spojení, rychlost řeči, emotivnost, zvýšení hlasitosti a sebedůvěry v projevu, tyto detaily jsou patrné až při porovnání s normální řečí. Alkohol

4 snižuje citlivost na chuť, vůni, zhoršuje periferní vidění a citlivost na barvy, zhoršení schopnosti pozorovat pohybující se objekty. Při narkotickém stádiu dochází k pozorovatelnému překrvení a zčervenání kůže zejména ze jména pak v oblastech obličeje. Chůze se jeví vrávoravá, problém s udržením rovnováhy např. stání na jedné noze, chůze po rovné čáře nebo jemné motorické dovednosti jako najít správný klíč a odemknout jím dveře se stávají velkým problémem. Reakce na podněty ještě více zpomalují. Taková osoba může trpět dvojitým viděním a závratí, tento efekt se ještě výrazněji projeví při zavření očí nebo vleže, zornice jeví známky rozšíření, vázne reakce na světelný podnět. Dochází ke kulminaci krevního tlaku, pulsu a snížení tělesné teploty. Řečové schopnosti jsou do značné míry omezeny, řeč je nezřetelná, zastřená splývání významů slov. K častým příznakům patří zvracení a dochází k růstu objemu močení. Po předcházející euforii dochází k výraznému útlum, zřetelná lhostejnost, pasivita mnohdy doprovázená ztrátou smyslu pro realitu. Kómatozní stádium může dojít bezvědomím, úplné motorické ochabnutí. Dýchání se jeví jako hluboké a zpomalené, značné riziko ohrožení života. V případě zvracení hrozí vdechnutí žaludečního obsahu a zástava dechu. Řeč může být zastřená a výslovnost méně zřetelná. Etanol rozšiřuje cévy a to vede ke snížení tělesné teploty. Okamžité fyzické účinky alkoholu aneb jak se průkazně projeví konzumace alkoholu na organismu člověka: + potlačená činnost centrálního nervového systému; + zrychlený srdeční tep + zpomalené reakce + zkreslený úsudek + snížená schopnost koordinace + ztráta zábran +Snížené napětí +Nedostatečná koncentrace +zpomalené reflexy +Snížená koordinace +Pomalejší mozkovou aktivitu +Pocity a dojmy, které jsou méně jasné +Relaxační účinek +zhoršená koncentrace +zvýšená reakční doba +Snížena schopnost argumentace. S postupující opilostí jsou účinky následující: + dehydratace; + nezřetelná mluva; + neohrabanost; + ztráta rovnováhy; + rozostřené vidění; +Nezřetelná řeč +Ospalost +Zhoršená rozlišovací schopnost zraku

5 +Zvýšená tvorba moči +Nižší tělesná teplota +Změna ve vnímání emocí Ve vysokých dávkách alkoholu způsobuje: +Zvracení +Nekontrolovanému močení +Nekontrolovanému vyprázdnění +Potíže s dýcháním +Mdloby +Otrava alkoholem +Úzkost. +Neklid. +Zmatenost. +Ztrátu paměti toto narušení je přímo úměrné koncentraci alkoholu v krvi. Lze prokázat, že tato koncentrace odpovídá alkoholu v dechu, a je tedy možné ji použít pro klasifikaci ovlivnění alkoholem. Nepovolené články: Effects of alcohol on speech: I. Durations of isolated words, sentences, and passages in fluent speech. (A) &idtype=cvips&gifs=yes&ref=no Application Note: Blood Alcohol Analysis Aplikace Poznámka: Analýza alkoholu v krvi Do Voice Recordings Reveal whether a Person Is Intoxicated? A Case Study.

6 Stanovení alkoholu v organismu člověka projekt Pro zjištění alkoholu v organismu člověka bývá nejběžnější použít některou z následujících analýz: 1)Analýza dechu 1a) V dřívějších dobách se často spoléhalo na detekční trubičku. Takovýto test probíhal obvykle následovně: vyšetřovaná osoba vydechovaným vzduchem profoukne trubičku obsahující chemické činidlo do měrného sáčku. Jestliže se vdechu vyskytují látky schopné oxidace, projeví se chemickou reakcí, která způsobí zabarvení činidla do žluta až zelena. Podle intenzity a délky zabarvení je možno orientačně odhadnout množství požitého alkoholu. Tento způsob testování nepřinese žádné přesné kvantitativní zjištění, navíc není zcela specifická a reakce činidla může být vyvolána i jinými látkami např. aceton, ovoce, zubní pasty, ústní vody, bonbony. 1b) V současné době jsou nejrozšířenější metodou určení koncentrace alkoholu v organismu pomocí analýzy dechu přístroje nazývané souhrnně alkoholtestery, ty se potom dělí na dvě skupiny: Alkoholtestery s polovodičovým senzorem Jedná se o většinou komerčně dostupné měřiče. Největší a pravděpodobně jedinou výhodou těchto alkoholtesterů je nízká cena. Jednoduše můžeme říct, že výpovědní hodnota takovýchto přístrojů je mizivá, nazváno populárním slovem orientační. Takovýto přístroj nemůže být klasifikován schváleným měřidlem, v žádném případě se na něj nelze právně odvolat. A k čemu vlastně takový alkoholtestr použít, v převážné většině případů k samokontrole a pouze informativní kontrole jiných osob. Alkoholtestery s elektrochemickým senzorem Ty přístroje jsou nesrovnatelně přesnější, spolehlivější a technicky podstatně náročnější. Jak lze předpokládat takovéto přístroje přinášejí i mnohem větší nároky na cenu. Zvážíme-li důvody měření alkoholu v krvi dojdeme k závěru, že ty přístroje mohou zabránit celému množství nezanedbatelných rizik nejen rázu materiálního a ale především zdraví nebo dokonce život ohrožujících. Budoucnost měření alkoholu v dechu se směřuje právě k tomuto principu měření.tyto přístroje jsou vybaveny elektrochemickým senzorem a zajišťuje tak přesná, opakovatelná a spolehlivá měření.tyto přístroje bývají schválené,jako stanovené měřidlo a jsou tedy použitelné i pro nejnáročnější aplikace bez omezení..

7 2) Analýza tělních vzorků K nejpřesnějším metodám z hlediska kvantitativního zjištění hladiny alkoholu v krvi patří nepochybně rozbor krve na základě chemických či fyzikálně-chemických metod. V současné době můžeme považovat za objektivně stanovenou hodnotu alkoholu v krvi pomocí metody plynové chromatografie, která je následována kontrolou Widmarkovou metodou, výsledná hodnota se pak určí jako průměr zvíce stanovení. Plynová chromatografie je metoda, jejíž princip spočívá v oddělení jednotlivých těkavých látek z krve. Největší předností je kvalitativně specifické a kvantitativně přesné stanovení koncentrace etanolu a rozlišení jednotlivých těkavých látek, jako je metanol, sekundární propanol, aceton, acetaldehyd, toluen a další. V moderních laboratořích je stanovení alkoholu značně automatizováno, obsluha provádí pouze přípravu vzorků a po zpracování zkontroluje výsledky, při jejichž prezentaci je potřeba brát v úvahu shodu jednotlivých analýz a přítomnost jiných látek než etanolu. Widmarkova zkouška je analytická metoda velmi přesná a spolehlivá. Mezi největší výhody patří vysoká citlivost a poměrná jednoduchost, řadí se tak mezi rutinní laboratorní úkony. Největší nevýhoda spočívá v nedostatečné specifičnosti, jelikož jsou při této zkoušce používány jako redukující činidla látky vykazující podobné vlastnosti, jako etanol a další těkavé látky. Výsledek stanovení je pouze jeden,jedná se o průměrnou hodnotu, musí však být splněny požadavky na přípustnou laboratorní odchylku a výsledky stanovení oběma metodami se nesmějí navzájem lišit u koncentrací etanolu do 3,00 g.kg -1 o více než 0,20 g.kg - 1. Nejznámější interpretací koncentrace alkoholu v krvi je uváděna promilích, tento údaj přímo koresponduje s g.kg -1 (1 = 1 g.kg -1 ). Pro medicínské je koncentrace alkoholu v krvi vyjádřena v mmol.l -1. Kromě těchto metod existují i další: Z biologických jmenujme metodu ADH, jedná se o enzymatické určení alkoholu v krvi katalytickou oxidací etylalkoholu na acetaldehyd pomocí alkoholdehydrogenázy (ADH). Přítomnost alkoholu v organismu může být spolehlivě prokázána i analýzou dalších tělních tekutin např. moči, přesnost výsledku je téměř totožná, jako u krve. Alkoho lze prokázat i analýzou tkání.

8 Tento alkohol tester je velmi přesný, měří s přesností 95% při hladině alkoholu 0,02%. JETT1100 je moderní elektronický přístroj pro orientační stanovení obsahu alkoholu v krvi na základě dechové zkoušky, který nalezne uplatnění zejména při kontrole schopnosti (vlastní či jiných osob) k řízení motorového vozidla, dodržování pracovní kázně apod. Jde o mikroelektronický analyzátor, zkonstruovaný k určení přítomnosti alkoholu v dechu testované osoby. Tento model nezobrazuje na displeji hodnotu. K indikaci množství alkoholu v krvi slouží 3 LED diody. Kód produktu: Kód výrobce: JETT1100 Výrobce: JETT Stavy skladů: Dostupnost: obvykle do 5 prac. dnů Akce: Kč Původní cena s DPH: Kč Akční cena do 28. února : Kč Alkohol tester JETT1100 je vysoce citlivý detektor alkoholu, speciálně určený pro rychlou kontrolu malého množství alkoholu v dechu testované osoby. Alkohol tester JETT1100 je testován a schválený Korea Research Institute of Standard & Science for Korean National Police Department. Tento alkohol tester je velmi přesný, měří s přesností 95% při hladině alkoholu 0,02%. JETT1100 je moderní elektronický přístroj pro orientační stanovení obsahu alkoholu v krvi na základě

9 dechové zkoušky, který nalezne uplatnění zejména při kontrole schopnosti (vlastní či jiných osob) k řízení motorového vozidla, dodržování pracovní kázně apod. Jde o mikroelektronický analyzátor, zkonstruovaný k určení přítomnosti alkoholu v dechu testované osoby. Tento model nezobrazuje na displeji hodnotu. K indikaci množství alkoholu v krvi slouží 3 LED diody. První - ZERO se rozsvítí v případě, kdy je naměřena nula (jako platí v součastné době pro řidiče - nulová tolerance) Druhá - LOW se rozsvítí v případě, kdy je nameřena hodnota v rozsahu od 0 do 0,2 Třetí - HIGH se rozsvítí v případě, kdy je naměřena hodnota alkoholu v rozsahu od 0,2 až do 4 Tento alkohol tester většinou neslpuží k osobnímu použití. Využívají ho zejména policisté, školy, úřady, továrny. Hlavní předností tohoto přístroje je schopnost otestovat stav alkoholu v krvi u více osob v co nejkratším čase. Pokud se rozsvití LED dioda LOW nebo HIGH, použije se alkohol tester elektrochemický nebo polovodičový s displejem, který doměří přesnou hladinu alkoholu v krvi. Alkohol tester lze kalibrovat pro správné měření. Kalibrace je doporučena po 4 měsících, přičemž snímač lze použít na 3000 měření. Dalším kladem je ověřování množství vydechnutého vzduchu do přístroje. Pokud není vydechnuto dostatečné množství vzduchu do alkohol testeru, může být výsledek nepřesný. Celkový objem plic dospělého člověka je asi 6 litrů. Přístroj kontroluje, zda je vydechnuto minimálně 2 litry vzduchu. Tento alkohol tester měří hladinu alkoholu v krvi od 0,2 až do 4, a i ve vyšších hodnotách s přesností ± 0,2. Výsledek měření se na displeji zobrazí vždy po 1 minutě, bezprostředně poté, co je vdechnutý vzduch analyzován přístrojem. Nové měření můžete provádět po 2-4 sekundách po předcházejícím měření. Tento alkohol tester by měl být používán pouze jako informativní pomůcka, protože se jedná pouze o nestanovené měřidlo.

10 Alkoholtester JETT1 je profesionální digitální dechový analyzátor alkoholu - tzv. digitální alkoholtester. Přesný identifikační přístroj provádějící testy na alkohol a dechové zkoušky, který používá pokročilý integrovaný plynový senzor citlivý molekuly alkoholu, díky kterému dokáže naměřit i jeho nepatrné množství. Měření alkoholu či testy na alkohol dnes provádí jako nástroj kontroly svých zaměstnanců stále více firem a společností a dechová zkouška pomocí digitálních alkoholtesterů se tak stává stále běžnější pro mnoho profesionálních řidičů, pilotů, záchranářů, ale třeba i učitelů. Kód produktu: Kód výrobce: JETT1 Výrobce: JETT Stavy skladů: u Dodavatele - expedice 1-3 prac. dny Dostupnost: Produkt je skladem Akce: 820 Kč Původní cena s DPH: 897 Kč Akční cena do 28. února : 820 Kč

11 Základní funkce a vlastnosti týkající se produktu Alkoholtester JETT1: - testy na alkohol (měření alkoholu v krvi s přesností ± 0,2 ) - měření alkoholu přesným polovodičovým senzorem - kontrola požadovaného objemu vdechnuté vzduchu při dechové zkoušce - zobrazení výsledků měření alkoholu na přehledném LCD displeji - snadné ovládání a vysoká přenositelnost - alkoholtester je napájen 3 ks AAA baterií. Podrobný popis a specifikace - Alkoholtester JETT1: Alkoholtester JETT1 je profesionální digitální dechový analyzátor alkoholu - tzv. digitální alkoholtester. Přesný identifikační přístroj provádějící testy na alkohol a dechové zkoušky, který používá pokročilý integrovaný plynový senzor citlivý molekuly alkoholu, díky kterému dokáže naměřit i jeho nepatrné množství. Měření alkoholu či testy na alkohol dnes provádí jako nástroj kontroly svých zaměstnanců stále více firem a společností a dechová zkouška pomocí digitálních alkoholtesterů se tak stává stále běžnější pro mnoho profesionálních řidičů, pilotů, záchranářů, ale třeba i učitelů. Alkoholtester JETT1 je konstruován velmi prakticky a jeho používání měření alkoholu výrazně usnadní díky přehlednému displeji a velmi snadnému ovládání. Velmi užitečnou funkcí, kterou je alkoholtester JETT1 vybaven, je automatická kontrola množství vzduchu vdechnutého do alkoholtesteru při dechové zkoušce. Při nedostatečném objemu vdechnutého vzduchu by výsledky měření alkoholu mohly být výrazně zkresleny a dechová zkouška by tak byla v podstatě k ničemu. Alkoholtester kontroluje, zda jsou vdechnuty minimálně 2 litry vzduchu. V opačném přídě alkoholtester testy na alkohol neprovede a vyžaduje opakování dechové zkoušky. Alkoholtester JETT1 provádí testy na alkohol v krvi v rozsahu od 0,2 až do 1,5, a to i ve vyšších hodnotách s přesností ± 0,2. Výsledek měření alkoholu se na displeji zobrazí vždy po 5 sekundách, bezprostředně poté, co alkoholtester vdechnutý vzduch analyzuje. Nové testy na alkohol v těle můžete provádět po 30 sekundách po předcházejícím měření alkoholu. Testy na alkohol a jejich výsledky, jež poskytuje alkoholtester JETT1, nelze používat jako vyhodnocení situace, zda-li jste nebo nejste schopní řídit motorové vozidlo a jiné přístroje. Tento alkoholtester by měl být používán pouze jako informativní pomůcka, protože se jedná pouze o nestanovené měřidlo určené pro provádění orientačního měření alkoholu.

12 JETT2 je digitální profesionální dechový analyzátor alkoholu. Přesný identifikační přístroj, který používá pokročilý integrovaný plynový senzor citlivý molekuly alkoholu, díky kterému dokáže naměřit i nepatrné množství. Automaticky se vypne po dokončení každého testu. Po opětovném zapnutí proběhne proces proplachování, který trvá 10 sekund. Kalibrace se doporučuje při běžném používání po 3 až 6 měsících, případně po cca 500 měření. Životnost senzoru je kolem 3000 měření, pak jej lze vyměnit Kód produktu: Kód výrobce: JETT2 Výrobce: JETT Stavy skladů: u Dodavatele - expedice 1-3 prac. dny Dostupnost: Produkt je skladem Akce: 915 Kč Původní cena s DPH: 998 Kč Akční cena do 28. února : 915 Kč JETT2 je digitální profesionální dechový analyzátor alkoholu. Přesný identifikační přístroj, který používá pokročilý integrovaný plynový senzor citlivý molekuly alkoholu, díky kterému dokáže naměřit i nepatrné množství. Automaticky se vypne po dokončení každého testu. Po opětovném zapnutí proběhne proces proplachování, který trvá 10 sekund. Kalibrace se doporučuje při běžném používání po 3 až 6 měsících, případně po cca 500 měření. Životnost senzoru je kolem 3000 měření, pak jej lze vyměnit. Možnosti alkoholtesteru JETT2: Alkohol tester JETT2 lze kalibrovat pro správné měření. Kalibrace je doporučena po 3 až 6 měsících nebo po 500 měření, přičemž snímač lze použít na 3000 měření. Dalším kladem je ověřování množství vydechnutého vzduchu do přístroje. Pokud není vydechnuto dostatečné množství vzduchu do alkohol testeru, může být výsledek nepřesný. Celkový objem plic dospělého člověka je asi 6 litrů. Přístroj kontroluje, zda je vydechnuto minimálně 2 litry vzduchu.

13 Technická specifikace: Typ senzoru ADVANCED SEMI-CONDUCTOR Čas přípravy k měření 3 s Čas reakce do 30s Doba regenerace 15 s Baterie 2 x 1,5V typu AA Životnost baterií 200 měření Rozsah měření 0,0 až 4,0 promile Provozní teplota +10 až + 40 C Přesnost +/- 10 % Rozměry 104 x 40 x 20 mm Hmotnost 85 g Indikace vybití baterií symbol BAT Životnost senzoru cca 3000 měření

14 Digitální alkohol tester - detektor alkoholu v dechu JETT4 je moderní elektronický přístroj pro orientační stanovení obsahu alkoholu v krvi na základě dechové zkoušky, který nalezne uplatnění zejména při kontrole schopnosti (vlastní či jiných osob) k řízení motorového vozidla, dodržování pracovní kázně apod. Jde o mikroelektronický analyzátor, zkonstruovaný k určení přítomnosti alkoholu v dechu testované osoby. Alkohol tester využívá moderní metodu zjišťování alkoholu v dechu s využitím elektroniky a vyznačuje se nejen vynikajícími funkčními vlastnostmi, ale i ekonomikou provozu. Ke své činnosti totiž alkohol tester nevyžaduje žádné jednorázové náplně apod. a měří tedy prakticky zdarma. Kód produktu: Kód výrobce: JETT4 Výrobce: JETT

15 Stavy skladů: u Dodavatele - expedice 1-3 prac. dny Dostupnost: Produkt je skladem Akce: Kč Původní cena s DPH: Kč Akční cena do 28. února : Kč Digitální alkohol tester - detektor alkoholu v dechu JETT4 je moderní elektronický přístroj pro orientační stanovení obsahu alkoholu v krvi na základě dechové zkoušky, který nalezne uplatnění zejména při kontrole schopnosti (vlastní či jiných osob) k řízení motorového vozidla, dodržování pracovní kázně apod. Jde o mikroelektronický analyzátor, zkonstruovaný k určení přítomnosti alkoholu v dechu testované osoby. Alkohol tester využívá moderní metodu zjišťování alkoholu v dechu s využitím elektroniky a vyznačuje se nejen vynikajícími funkčními vlastnostmi, ale i ekonomikou provozu. Ke své činnosti totiž alkohol tester nevyžaduje žádné jednorázové náplně apod. a měří tedy prakticky zdarma. Alkohol tester lze kalibrovat pro správné měření. Kalibrace je doporučena po 3 až 6 měsících nebo po 500 měření, přičemž snímač lze použít na 3000 měření. Dalším kladem je ověřování množství vydechnutého vzduchu do přístroje. Pokud není vydechnuto dostatečné množství vzduchu do alkohol testeru, může být výsledek nepřesný. Celkový objem plic dospělého člověka je asi 6 litrů. Přístroj kontroluje, zda jsou vydechnuty alespoň 2 litry vzduchu. Tento alkohol tester měří hladinu alkoholu v krvi od 0,2 až do 1,5, a to i ve vyšších hodnotách s přesností ± 0,2. Výsledek měření se na displeji zobrazí vždy po 5 sekundách, bezprostředně poté, co je vdechnutý vzduch analyzován přístrojem. Nové měření můžete provádět po 19 sekundách po předcházejícím měření. Technické parametry: - rozsah: LO, 0,2 1,5 Přesnost: ± 0,2 na varovné úrovni - displej: grafický LCD displej s červeno-oranžovým podsvícením - auto vypnutí: 1 minuta - odebírání vzorku: 5 sekund - čas pro renovaci: 19 sekund - rozměry: 95 x 45 x 30 mm - váha: 75g (bez baterie) - klibrace varovné úrovně: 0,2 / 0,5 / 0,8 - český návod ke stažení - ovládání v angličtině Tento alkohol tester by měl být používán pouze jako informativní pomůcka, protože se jedná pouze o nestanovené měřidlo

16 JETT5N je digitální profesionální dechový analyzátor alkoholu. Přesný identifikační přístroj, který používá pokročilý integrovaný plynový senzor citlivý na molekuly alkoholu, díky kterému dokáže naměřit i nepatrné množství. Automaticky se vypne po dokončení každého testu. Po opětovném zapnutí proběhne proces proplachování, který trvá 20 sekund. Kalibrace se doporučuje při běžném používání po 3 až 6 měsících, případně po cca 500 měření. Životnost senzoru je kolem 3000 měření. Lze jej vyměnit. Alkohol-tester má dva režimy měření: rychlý bez náustku, pro okamžité orientační určení a pak teprve přesné měření. Kód produktu: Kód výrobce: JETT5 N Výrobce: JETT Stavy skladů: u Dodavatele - expedice 1-3 prac. dny Dostupnost: Produkt je skladem Akce: Kč Původní cena s DPH: Kč Akční cena do 28. února : Kč JETT5N je digitální profesionální dechový analyzátor alkoholu. Přesný identifikační přístroj, který používá pokročilý integrovaný plynový senzor citlivý na molekuly alkoholu, díky kterému dokáže naměřit i nepatrné množství. Automaticky se vypne po dokončení každého testu. Po opětovném zapnutí proběhne proces proplachování, který trvá 20 sekund. Kalibrace se doporučuje při běžném používání po 3 až 6 měsících, případně po cca 500 měření. Životnost senzoru je kolem 3000 měření. Lze jej vyměnit. Alkohol-tester má dva režimy měření: rychlý bez náustku, pro okamžité orientační určení a pak

17 teprve přesné měření. Základní funkce a vlastnosti týkající se produktu Alkoholtester JETT5N: - Zobrazení výsledku měření alkoholu během několika vteřin - Všechny důležité informace zobrazeny na velkém displeji - Zvuková signalizace, pokud je alkohol přítomný ve vzorku dechu - Kompaktní rozměry - snadno přenositelný - Snadné ovládání jediným tlačítkem - Testy na alkohol ve velmi krátkém čase - Moderní hi-tech design Typ senzoru: polovodičový senzor Rozsah měření: 0.00 až 1.00mg/L (0.00 až 0.20%BAC; 0.00 až 2.00g/L; 0.00 až 2.00 BAC) Přesnost: +/- 5% Doba odezvy: 5 sekund, doba přípravy 20 sekund Napájení: 3x AAA baterie nebo adaptér DC 4,5V (není součástí balení) Rozměry: 103 x 65 x 27mm (délka, šířka, výška) Hmotnost: 65g (bez baterií) Výdrž baterií: 200 měření Podrobný popis a specifikace - Alkoholtester JETT5N: Doba, kdy dechová zkouška na měření alkoholu v organismu příslušela pouze příslušníkům policejních složek a zelená barva děsila každého, kdo si do trubičky s balónkem musel fouknout, je nenávratně pryč. Díky výrazným technickým inovacím dnes již balónky při měření alkoholu nespatříme, zato však velmi často přístroje, které místo nich testy na alkohol provádějí. Díky snadné dostupnosti dnes alkoholtester JETT5N nebo jemu podobný vlastní mnohý zaměstnavatel, což mu umožňuje provádět testy na alkohol kdykoliv potřebuje mít jistotu "čisté mysli" u svých zaměstnanců, ředitel střední školy, ale také nejen řadový řidič, hledající jistotu, že jedno pivo po obědě již organismus dostatečně rozptýlil a dechová zkouška ho nemusí děsit. Alkoholtester JETT5N je digitální profesionální analyzátor zjišťující zda je v těle přítomen alkohol. Přesný identifikační přístroj určený pro měření alkoholu, který používá pokročilý integrovaný plynový senzor citlivý na molekuly ethanolu (alkohol). Tato technologie umožňuje provádět testy na alkohol s vysokou přesností a citlivostí. Dechová zkouška tak odhalí alkohol v těle i při velmi nízkých koncentracích. Alkoholtester JETT5N se automaticky se vypne po dokončení každého testu. Po opětovné zapnutí proběhne proces proplachování, který trvá 20 sekund. Kalibrace se doporučuje při běžném používání po 3 až 6 měsících, případně po cca 500 měření. Životnost senzoru je kolem 3000 měření. Lze jej vyměnit. Alkoholtester JETT5N má dva režimy měření alkoholu: rychlý bez náustku (orientační dechová zkouška) a s náústkem (vysoce přesné testy na alkohol).

18 JETT6 Prestige je profesionální digitální dechový analyzátor alkoholu. Přesný identifikační přístroj, který používá pokročilý integrovaný plynový senzor citlivý na molekuly alkoholu, díky kterému dokáže naměřit i nepatrné množství. Automaticky se vypne po dokončení každého testu. Po opětovném zapnutí proběhne proces proplachování, který trvá 10 sekund. Kalibrace se doporučuje při běžném používání po 3 až 6 měsících, případně po cca 500 měřeních. Životnost senzoru je kolem 3000 měření. Lze jej vyměnit. Alkohol tester JETT6 Prestige má dva režimy měření: rychlý bez náustku, pro okamžité orientační určení a pak teprve přesné měření. Kód produktu: Kód výrobce: JETT6 PRES Výrobce: JETT Stavy skladů: u Dodavatele - expedice 1-3 prac. dny

19 Dostupnost: Produkt je skladem Akce: Kč Původní cena s DPH: Kč Akční cena do 28. února : Kč JETT6 Prestige je profesionální digitální dechový analyzátor alkoholu. Přesný identifikační přístroj, který používá pokročilý integrovaný plynový senzor citlivý na molekuly alkoholu, díky kterému dokáže naměřit i nepatrné množství. Automaticky se vypne po dokončení každého testu. Po opětovném zapnutí proběhne proces proplachování, který trvá 10 sekund. Kalibrace se doporučuje při běžném používání po 3 až 6 měsících, případně po cca 500 měřeních. Životnost senzoru je kolem 3000 měření. Lze jej vyměnit. Alkohol tester JETT6 Prestige má dva režimy měření: rychlý bez náustku, pro okamžité orientační určení a pak teprve přesné měření. Základní funkce a vlastnosti týkající se produktu Alkoholtester JETT6 Prestige: - Zobrazení výsledku měření alkoholu během 4 vteřin - Všechny důležité informace zobrazeny na velkém displeji - Kontrola objemu vdechnutého vzduchu - při nedostatečném objemu dechová zkouška neproběhne - Zvuková signalizace, pokud je alkohol přítomný ve vzorku dechu - Kompaktní rozměry - snadno přenositelný - Snadné ovládání - Moderní hi-tech design - Alkoholtester napájen 2 ks 1,5 V AA baterií (vystačí na cca 200 měření alkoholu) Typ senzoru: plynový Čas přípravy k měření: 20 s Čas reakce: 4 s Doba regenerace: 15 s Rozsah měření: 0,0 až 4,0 promile Provozní teplota: +10 až +40 C Přesnost: +/- 10 % Rozměry: 11,6 x 5,9 x 2,7 cm Hmotnost: 105 g Indikace vybití baterií symbol: BAT Životnost senzoru: cca 3000 měření Podrobný popis a specifikace - Alkoholtester JETT6 Prestige: Alkoholtester JETT6 Prestige je profesionální digitální dechový analyzátor alkoholu. Testy na alkohol je tedy to, co zvládá nejlépe. Alkoholtester je přesný identifikační přístroj, který používá pokročilý integrovaný plynový senzor citlivý na molekuly ethanolu (alkohol). Dechová zkouška jím provedená tak dokáže odhalit i jejich nepatrné množství. Měření alkoholu či testy na alkohol dnes provádí jako nástroj kontroly svých zaměstnanců stále více firem a společností a dechová zkouška pomocí digitálních alkoholtesterů se tak stává stále běžnější pro mnoho profesionálních řidičů, pilotů, záchranářů, ale třeba i učitelů. Alkoholtester JETT6 Prestige se automaticky vypne po dokončení každého měření alkoholu. Po opětovném zapnutí proběhne proces proplachování, který trvá 10 sekund. Poté je již možné opět provádět další testy na alkohol. Alkoholtester je nutné pravidelně re-kalibrovat a to při běžném používání po 3 až 6 měsících, případně po provedení cca 500 měření alkoholu - v opačném případě by dechová zkouška byla nepřesná. Životnost senzoru je kolem 3000 měření. Lze jej vyměnit. U alkohol testeru JETT Prestige lze jednoduše vyměnit snímač alkoholu v krvi. Pokud použijete snímač na více než 500 měření a je potřeba tento snímač poslat ke kalibraci, můžete snadno vložit snímač

20 druhý a pokračovat v měření. Až se Vám první snímač vrátí z kalibrace, uložíte jej a po 500 měřeních druhým snímačem pošlete tento na kalibraci a do přístroje vložíte snímač první, nakalibrovaný. Proto se velmi vyplatí dokoupit k alkohol testeru JETT6 Prestige druhý snímač, můžete pak měřit nepřetržitě bez čekání na návrat prvního snímače z kalibrace. Stručný postup výměny senzoru: 1) Vyšroubujete šroubek umístěný na boční straně přístroje 2) Vysunete horní plastovou krytku 3) Následně vysunete senzor připojený k hlavnímu obvodu 4) Odpojíte starý senzor a připojíte nový (separátně zakoupený senzor je již nakalibrovaný) V posledním kroku stačí vložit senzor zpět do jeho úložiště, připevnit horní plastovou krytku šroubkem a celá výměna je dokončena. Alkohol tester je tak znovu připravený pro používání. Stručný postup měření: 1. Přístroj se zapne pomocí tlačítka POWER. Spustí se proces startu a stabilizuje se vysoce citlivý plynový senzor. Displej zobrazí odpočítávání, které značí, že probíhají proplachovací cykly a testování elektroniky přístroje. Délka procesu trvá kolem 21 sekund. Dvojí pípnutí, zobrazení READY a symbolu 0 značí ukončení procesu spouštění. (Pokud se během následujících 20 sekund netestuje, zobrazí se znak OUT a přístroj se automaticky vypne). 2. Vlastní měření se spustí fouknutím jednoho dlouhého výdechu do náustku po dobu nejméně 3 sekund, který je doprovázen pípnutím. Dvě krátká pípnutí ohlásí, že množství odebraného vzorku je dostatečné. Přístroj zanalyzuje koncentraci molekul alkoholu v dechu a převede je na obsah alkoholu v krvi. 3. Po dokončení odběru vzorku se zobrazí běžící znak 0 směrem doleva, kdy probíhá samotná analýza. Po 15 sekundách se zobrazí výsledek měření.

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

PSYCHOFYZIOLOGICKÉ VLASTNOSTI ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOTOR VEHICLES DRIVERS

PSYCHOFYZIOLOGICKÉ VLASTNOSTI ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOTOR VEHICLES DRIVERS 324 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" PSYCHOFYZIOLOGICKÉ VLASTNOSTI ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOTOR VEHICLES

Více

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ REŽIMY Využití poznatků o vztahu člověka k pracovním podmínkám je základním předpokladem racionální organizace práce. Jde především o posouzení zvláštností a náročnosti pracovní

Více

PUBLIKACE ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY BEZPROSTŘEDNÍ VLIV NÍZKÝCH DÁVEK ALKOHOLU NA LIDSKÉ CHOVÁNÍ

PUBLIKACE ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY BEZPROSTŘEDNÍ VLIV NÍZKÝCH DÁVEK ALKOHOLU NA LIDSKÉ CHOVÁNÍ PUBLIKACE ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY BEZPROSTŘEDNÍ VLIV NÍZKÝCH DÁVEK ALKOHOLU NA LIDSKÉ CHOVÁNÍ SEZNAM AUTORŮ 2 doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. psychiatr, přednosta Sexuologického ústavu

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Novák Přírodovědná studia, obor

Více

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe)

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) Projekt Stres na pracovišti možnosti prevence Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory... 6 3. Metodiky a

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny.

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 1. Co je to krevní tlak? Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 2. Co je to systolický a diastolický

Více

Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005)

Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005) Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005) Verze dle nové ERC Guidelines 2005 Ing. Ivo Skopal, instruktor BLS / AED Předmluva Vážení přátelé Dostává se nám do ruky první komplexní příručka zahrnující

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

I. PROBLEMATIKA PRACOVNÍ ZÁTĚŽE

I. PROBLEMATIKA PRACOVNÍ ZÁTĚŽE I. PROBLEMATIKA PRACOVNÍ ZÁTĚŽE Pracovní zátěž lze charakterizovat jako působení pracovních podmínek a požadavků práce na člověka. Fyziologická a psychická odezva organismu na působení těchto vnějších

Více

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback

Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Lněnička Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Úvod... 10. 1 Charakteristika řešeného úkolu... 12. 1.1 Cíle práce a použité metody... 12. 1.2 Představení produktu... 12. 2 Teoretická část...

Úvod... 10. 1 Charakteristika řešeného úkolu... 12. 1.1 Cíle práce a použité metody... 12. 1.2 Představení produktu... 12. 2 Teoretická část... Úvod... 10 1 Charakteristika řešeného úkolu... 12 1.1 Cíle práce a použité metody... 12 1.2 Představení produktu... 12 2 Teoretická část... 14 2.1 Uvedení nového výrobku na trh... 14 2.1.1 Obecné okolí...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Důkazní využití pachových stop Plzeň, 2013 Denisa Cízlová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více