Bratrušovský. Oslavy 125. výročí založení. Sboru dobrovolných hasičů Bratrušov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bratrušovský. Oslavy 125. výročí založení. Sboru dobrovolných hasičů Bratrušov"

Transkript

1 Číslo 3 / Září 2013 ročník XIX. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Bratrušov Sbor dobrovolných hasičů v Bratrušově byl založen roku 1888 původně jako německý. Od roku 1945 poté tuto činnost převzali Češi. Během této doby se sbor aktivně podílel nejen na ochraně osob a majetku, ale i při pořádání kulturních a společenských akcích obce. Bylo by tedy škoda si toto významné jubileum nepřipomenout, a proto jsme se rozhodli uspořádat oslavy a při této příležitosti jsme také představili náš nový prapor sboru. Tento prapor byl zhotoven brněnskou firmou Alerion. Z jedné strany praporu na červeném poli je vyšit nápis Sbor dobrovolných hasičů v Bratrušově, založen 1888, veprostřed je obecní znak s hasičským. Z druhé strany na modrém poli je vyšit nápis Bohu ke cti, lidu ku pomoci. Uprostřed je vyobrazen bratrušovský kostel Všech svatých, nad kterým drží ochrannou ruku svatý Florián, patron hasičů. Náš spolek měl původně jen německý prapor, který se ovšem nedochoval i když někteří členové si na něj ještě pamatují. Oslavy započaly slavnostní výroční valnou hromadou, kam byli pozváni členové sboru, zástupci ostatních spolků v obci, starostka obce Dana Hošková, zástupci okolních sborů dobrovolných hasičů a za Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se schůze zúčastnil starosta Ing. Josef Ošťádal, za sponzory Stanislav Mlynář z firmy Amgis BM, s. r. o. Na valné hromadě přednesl starosta našeho U pomníku padlých. Novou chloubou sboru je hasičský prapor. sboru Petr Miča zprávu o naší historii. Poté následovalo ocenění členů: medaili Za zásluhy získal Oldřich Macek a Krista Bínová, medaile Za příkladnou práci Božena Majkutová, Jiří Fabiánek, Lubomír Bín, čestné uznání OSH Šumperk Petr Miča, Tomáš Fabiánek, Radka Juřinová, Miroslav Diviš, Vladislav Válek, Jan Zavičák, čestné uznání SDH Bratrušov Vít Bajnok, Ludmila Gronychová, Miroslav Hobza, Tomáš Juřina, Olina Krobotová, Miroslav Macek, Jiří Maděra, František Majkut, Jiří Miler, Jan Pavlák, Dalibor Plášek, Lenka Skoumalová, Blanka Svobodová a Alena Švestková. Po obědě se všichni členové a hosté seřadili před kulturním domem do průvodu, který směřoval k pomníku obětem první a druhé světové války a následně do kostela. V čele průvodu pod velením Luboše Bína pochodovali naši chlapci s vlajkou České republiky, s obecním praporem, s praporem sboru a s věncem. Dále byli seřazeni uniformovaní hasiči a hasičky, členky sdružení Bratrušovské seniorky a ostatní hosté oslav. K pochodu hrála dechová hudba Bludověnka oděná do krojů, která zajišťovala zábavu i po zbytek oslav. U pomníku padlých byl položen věnec a za zvuků státní hymny uctěna památka. Průvod pokračoval do kostela Všech svatých, kde byla sloužena mše a pan farář Slawomir Sulowski posvětil nový prapor. Poté se průvod opět vrátil ke kulturnímu domu. Na travnaté ploše za kulturním domem jsme vystavili hasičskou techniku Tatru, Avii, historickou koňskou stříkačku i historickou ruční stříkačku. Profesionální hasiči ze Šumperka přijeli s vozem Tatra Terrno a temeničští pokračování na další straně... 1

2 ... pokračování z předchozí strany hasiči se zásahovým vozidlem MAN. Profesionální hasiči nám předali pamětní list k příležitosti založení sboru. Velké poděkování patří bratrušovským seniorkám, které předvedly dvě taneční vystoupení a svými kroji také krásně doplnily slavnostní průvod. Kapela Bludověnka hrála hostům do 19. hodin Od 19. hodin k tanci hrála kapela Duo Kareta a tak si na své mohly přijít i mladší ročníky. Oslavy probíhaly v příjemné atmosféře. Zavzpomínat si přišli jak současní tak Slavnostní svěcení. i bývalí členové sboru, kterých ale k naší lítosti nebylo mnoho. Děkuji našim členům za zapůjčení fotografií, které návštěvníci oslav mohli shlédnout. Sluší se poděkovat nejen členům sboru, kteří se aktivně podíleli na přípravě a průběhu oslav, ale i všem ostatním pomocníkům, kteří nám byli nápomocni hlavně se zajištěním občerstvení. V neposlední řadě děkujeme Martinu Dvořákovi za focení celé akce. Poděkování patří také Olomouckému kraji, který svým příspěvkem napomohl k uspořádání oslav založení sboru. Našemu sboru přeji, aby byl i nadále součástí místního života a aktivním sdružením v naší obci. Radka Juřinová, kronikářka Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 18 Jednání Zastupitelstva obce se konalo v Kulturním domě v Bratrušově. Byly projednány a schváleny tyto body (přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici na Obecním úřadě v Bratrušově) 1. Zahájení zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájila a řídila starostka obce Dana Hošková. Přítomno bylo 6 zastupitelů: Radek Gronych, Dana Hošková, Miroslav Macek, Jiří Matýs, Ing. Radek Novotný, Olga Procházková. Omluveni byli: JUDr. Jan Foit, Iveta Hatalová. Mgr. Vlastimil Štrpka 2. Kontrola usnesení ZO/18/02/2013 Kontrola usnesení ZO/17/04/2013 Vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2013 Bod č. 3 pověřuje starostku obce podat na Úřad práce v Šumperku žádost o příspěvek na vytvoření 2 pracovních příležitostí na rok splněno podáním žádosti ZO/17/06/2013 Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje Bod č. 3 pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku - splněno podpisem smlouvy ZO/17/08/2013 Dodatek č. 12 smlouvy - poskytnutí příspěvku na nákup knihovních fondů Bod č. 4 pověřuje starostku podpisem dodatku - splněno podpisem dodatku ZO/17/09/2013 Dohoda o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti v roce 2013 uvedené dohody - splněno podpisem dohody ) ZO/17/10/2013 Dohoda o úhradě nákladů na výměnu oken v Mateřské škole Bratrušov Bod č. 4 pověřuje starostku podpisem smlouvy - splněno podpisem smlouvy ZO/17/13/2013 Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uvedené smlouvy - splněno podpisem smlouvy ZO/17/18/2013 Poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Obce Bratrušov v rámci přímé podpory sportovních a kulturních aktivit v roce 2013 uvedených smluv - splněno podpisem smluv Smlouva o dílo na výměnu části oken v MŠ schválilo Smlouvu o dílo č. POPL Výběr zhotovitele Územního plánu Bratrušov, uzavření smlouvy o dílo a schválení určeného zastupitele schválilo výběr zhotovitele dle doporučení hodnotitelské komise - firmu SURPMO, a.s., Projektové středisko, Tř. ČSA 219, Hradec Králové, schválilo Smlouvu o dílo č. 09/13 na pořízení územního plánu Obce Bratrušov, schválilo p. Ing. Radka Novotného jako určeného zastupitele pro pořizování územního plánu Obce Bratrušov 5. Záměr podání žádostí o bezúplatné převody pozemků sloužících jako místní komunikace schválilo záměr, a podání žádostí o bezúplatné převody parcel p.č. 1300/6 a p.č. 1223/2 v k.ú. Bratrušov 6. Záměr prodeje pozemku p.č. 1451/1 v k.ú. Bratrušov neschválilo záměr prodeje pozemku p.č. 1451/1 v k.ú. Bratrušov 7. Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 2

3 dodavatele stavebních prací Oprava místních komunikací schválilo zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu dodavatele stavebních prací Oprava místních komunikací a schválilo komisi pro vyhodnocení nabídek ve složení Dana Hošková, JUDr. Jan Foit, Ing. Radek Novotný, náhradník Miroslav Macek 8. Výstavba chodníku - rozšíření investičního záměru schválilo rozšíření investičního záměru výstavby části chodníku od č.p. 7 po mateřskou školu, schválilo zadat zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 9. Závěrečný účet obce a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012 schválilo závěrečný účet obce a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2012 bez výhrad, schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok Smlouva o výpůjčce schválilo Smlouvu o výpůjčce na nádoby k vývozu skla 11. Zpráva z jednání kontrolního výboru uložilo starostce zajistit splnění bodů dle doporučení kontrolního výboru s platností od Výměna oken v budově Základní školy Bratrušov schválilo výměnu oken dle původního zadání 13. Rozpočtové opatření č. 1 schválilo upravené Rozpočtové opatření č Povolení pořádání závodů do vrchu schválilo občanskému sdružení Maverick.rescue, Žebětín pořádání závodů automobilů do vrchu v Obci Bratrušov ve dnech a schválilo smlouvu na jejich pořádání. Dana Hošková Oprava místních komunikací pokračuje Tak jako v loňském roce byly opraveny dvě místní komunikace v obci s podporou Olomouckého kraje, tak i letos budou opraveny další dvě. Jedná se o místní komunikace vedoucí okolo domu p. Belky a okolo domu p. Pavláka. Na opravu těchto komunikací jsme opět obdrželi z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje částku Cesta u Pavláků. Foto: D. Hošková Pohled od Sochů. Foto: D. Hošková Kč. Práce budou započaty v měsíci září. Předpokládané ukončení je v říjnu S pořízením nového územního plánu Obce Bratrušov, vyzýváme občany, aby případné požadavky na zahrnutí svých pozemků předali v písemné podobě na Obecní úřad v Bratrušově do Částečná uzavírka silnice v Bratrušově Z důvodu opravy zídky je částečně uzavřena silnice na horním konci Bratrušova. Oprava potrvá přibližně jeden měsíc. Uzavírka je přímo před první zatáčkou za obcí směrem na Hanušovice. 3

4 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 19 Jednání zastupitelstva obce se konalo v Kulturním domě v Bratrušově. Byly projednány a schváleny tyto body (přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici na Obecním úřadě v Bratrušově) 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání zahájila a řídila starostka obce Dana Hošková. Přítomno bylo 7 zastupitelů: Radek Gronych, Dana Hošková, Miroslav Macek, Jiří Matýs, Ing. Radek Novotný, Mgr. Vlastimil Štrpka, Olga Procházková. Omluveni byli: JUDr. Jan Foit a Iveta Hatalová 2. Kontrola usnesení ZO/18/03/2013 Smlouva o dílo na výměnu části oken v MŠ uvedené smlouvy - splněno podpisem smlouvy ZO/18/04/2013 Výběr zhotovitele Územního plánu Bratrušov, uzavření smlouvy o dílo a schválení určeného zastupitele Bod č. 4 pověřuje starostku podpisem uvedené smlouvy - splněno podpisem smlouvy ZO/18/05/2013 Záměr podání žádostí o bezúplatné převody pozemků sloužících jako místní komunikace Bod č. 4 pověřuje starostku podáním výše uvedených žádostí splněno podáním žádostí dne a ZO/18/10/2013 Smlouva o výpůjčce smlouvy splněno podpisem smlouvy ZO/18/11/2013 Zpráva z jednání kontrolního výboru Bod č. 2 ukládá starostce zajistit splnění bodů dle doporučení kontrolního výboru s platností od splněno úprava ceníku ZO/18/14/2013 Povolení pořádání závodů do vrchu Bod č. 4 pověřuje starostku podpisem uvedené smlouvy splněno podpisem smlouvy Smlouva o dílo na výměnu oken v Základní škole Bratrušov schválilo - Smlouvu o dílo č. POPL na výměnu oken v Základní škole Bratrušov 4. Výběr zhotovitele a dodavatele stavebních prací Oprava místních komunikací v Obci Bratrušov schválilo výběr zhotovitele dle doporučení hodnotící komise firmu KARETA s.r.o., Krnovská 51, Bruntál, schválilo - smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací Oprava místních komunikací v Obci Bratrušov 5. Dofinancování rozpočtu školy a Smlouva o sdružení pracovních úvazků v Základní a Mateřské škole Bratrušov schválilo dofinancování Základní školy a Mateřská školy Bratrušova Kraj nabízí seniorům výlety za poznáním Olomoucký kraj letos znovu nabízí svým občanům seniorského věku jednodenní zájezdy na turisticky zajímavá místa Střední Moravy a Jeseníků. Projekt seniorského cestování, díky němuž občané mohou poznávat zajímavá místa regionu za zvýhodněnou cenu, běží od konce července do konce října. Občané starší šedesáti let mohou díky Olomouckému kraji zavítat například na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, do ruční papírny ve Velkých Losinách, do Jeskyní Na Pomezí k Mechovému jezírku na Rejvízu a do dřevěných kostelíků v Maršíkově, Klepáčově a Žárové. Projekt jim rovněž nabízí návštěvu Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem, Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích, Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou a hradu schválilo smlouvu o sdružení pracovních úvazků 6. Uzavření smlouvy na zpracovatele projektové dokumentace Chodník Bratrušov schválilo smlouvu o dílo na zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace stavby Chodník Bratrušov s firmou Cekr CZ, s.r.o., ing. Luděk Cekr, Mazalova 57/2, Šumperk 7. Vytvoření jedné pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací v r schválilo vytvoření 1 pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací 8. Rozpočtové opatření č. 2 schválilo upravené Rozpočtové opatření č. 2 Dana Hošková Helfštýna. Autobusy vždy zastavují na řadě nástupních míst, aby účastníkům co nejvíce usnadnily účast na akci. Hodnota výletů činí 560 korun, za které pořadatel zajistí dopravu autobusem s klimatizací, oběd, prohlídku pamětihodností a pojištění. Senioři z této částky zaplatí pouze 200 korun, protože významnou část nákladů hradí Olomoucký kraj. Celkové náklady kraje činí cca 911 tisíc korun. Seniorské cestování nabízí Olomoucký kraj svým občanům od roku V loňském roce výlety probíhaly od května do října, kdy se jich zúčastnilo osob. Náklady kraje včetně propagace loni činily 896 tisíc korun. Občané se o projektu seniorského cestování mohou dozvědět díky letákům distribuovaným do poštovních schránek, z inzerce v tisku, případně na webu na adrese 4

5 Poděkování za příjemně strávený víkend v obci Bratrušov Ve dnech 17. a 18. srpna 2013 se uskutečnily Mezinárodní závody automobilů do vrchu Maverickrescue Euro Cup 2013 pod názvem II. BRATRUŠOVSKÉ SERPENTINY. Již druhého ročníku závodů se zúčastnili jezdci z České republiky, Slovenska, Rakouska a Polska. Ve startovní listině se objevila i známá osobnost, a to Filip Kuba, dlouholetý hráč NHL a reprezentant českého národního hokejového týmu. Příjemný víkend plný burácejících vozů proběhl bez jakéhokoli sebemenšího problému, za což patří OBROVSKÉ DÍKY především všem obyvatelům Bratrušova. K mnohdy zhoršenému přístupu k Vašim nemovitostem a především hlučnějšímu víkendu jste přistupovali s velkou tolerancí a vstřícností. Váš postoj nás natolik potěšil, že jsme se rozhodli Vám alespoň touto cestou PODĚKOVAT. Obrovské poděkování patří panu Lubošovi a jeho rodině za poskytnutí zázemí startu, jeho úžasným sousedům za poskytnutí komunikačních služeb a za maximální vstřícnost k rakouským jezdcům. Díky Vám získává nejen obec Bratrušov v oblasti Hrubého Jeseníku, ale i její občané, úplně jiný rozměr. Sami rakouští jezdci, mechanici i příbuzní nás oslovovali s tím, že se s takovou vstřícností již dlouho nesetkali. Stejně tak opěvovali čeští jezdci všechny obyvatele, kteří byli natolik ochotní a poskytli jezdcům elektrickou energii. Depo u školy. Foto: pořadatelé Bez Vás všech, kteří jste kvůli nám změnili plány na víkend, omezili přístup k nemovitostem, vzali si špunty do uší, přispěli k organizaci a k průběhu závodů, na víkend odjeli z domovů, atd. atd., bez Vás všech, by to prostě nešlo!!! Samozřejmě nesmíme zapomenout na pomoc Hasičského záchranného sboru Šumperk, Sboru dobrovolných hasičů Bratrušov, firmy Marwin, v. o. s. (poskyt- Na startu bylo opravdu živo. Beseda Země Latinské Ameriky V úterý proběhla v obecní knihovně v Bratrušově další akce. O svých zážitcích z cesty po Latinské Americe přišla vyprávět paní Ludmila Tesařová z Libiny. Formou barevných prezentací jsme navštívili Buenos Aires, Mar del Plata v Argentině, ledovec Perito Moreno v Patagonii, Sao Paulo a Rio de Janeiro v Brazílii, vodopády Iguazu na hranicích Argentiny a Brazílie a okrajově i Uruguay. Měli jsme také možnost nahlédnout do domácnosti příbuzných paní Tesařové, kteří žijí v Argentině od r Také jsme ochutnali proslulý bylinný nápoj Maté, což jsou vylouhované listy Cesmíny paraguayské podávaný v originální nádobce zvané kalabasa, z které se usrkává bombillou (u nás brčko). Příjemným povídáním jsme strávili téměř tři hodiny a dozvěděli se spoustu zajímavých informací o místech, Foto: pořadatelé nutí balíků slámy), rádia Haná (mediální partnerství), Mezinárodní rady organizátorů folklórních festivalů a lidového umění CIOFF (propagace závodů), všech statutárních orgánů a pracovníků obcí Bratrušov, Osikov, Lužná, Kopřivná, města Šumperk a Správy a údržby silnic a mostů Olomouckého kraje, Ubytovny Haso Šumperk, všech sponzorů, pracovníků, činovníků seriálu a médií. Ještě jednou DĚKUJEME! Pořádáme v průběhu roku několik závodů, avšak závod v Bratrušově je jedinečný a nezapomenutelný! Taková atmosféra, jakou zažíváme u Vás, se jen tak nevidí. Díky Vám se pro nás všechny zúčastněné stal Bratrušov místem, které nám zůstává zaryto v srdci! Z besedy... Foto: knihovna která většina z nás asi nikdy nenavštíví. Besedy se zúčastnilo kolem dvacítky lidí a myslím, že se velmi vydařila. Helena Boxanová 5

6 Obecní knihovna Bratrušov ve spolupráci s M stskou knihovnou Šumperk Vás zve do svých prostor na výstavu Obecní knihovna Bratrušov vyhlašuje Putování po historických stavbách v Jeseníkách ze sedla Sk ítek až na vrchol Králického Sn žníku Historické pohlednice ze sbírky šumperského sb ratele Petra Možného III. ro ník Sout že ápa Literouše Téma: M j hrdina Forma, rozsah autorských sout žních p ísp vk : není stanoveno V k, ob anská p íslušnost sout žících: není omezeno Literární, výtvarná, fotografická, filmová i jiná sout žní dílka je možno odevzdávat v obecní knihovn i na obecním ú ad v Bratrušov nebo zasílat elektronicky ( ová adresa níže) do 30. listopadu 2013 Vyhodnocení, vyhlášení a ocen ní prací prob hne v prosinci 2013 Zahájení výstavy 1. íjna 2013 v 17 hod. bude spojeno s krátkou besedou s p. Možným a s prohlídkou unikátních historických pohlednic Bratrušova a okolí z jeho sbírky Dotazy k sout ži rády zodpoví knihovnice Alena Vykonalová a Lenka Macková osobn i na ové adrese: Obecní knihovna Bratrušov se p ipojuje k regionálnímu Deníku Kabelkový VELEtrh Deníku Milé tená ky a tená i, darujte prosím ve prosp ch dobro inného projektu kabelku (i d tskou), tašku nebo batoh i bat žek, které m žete oželet. Výt žek z jejich následného prodeje bude využit na nákup oble ení, speciálních pom cek a hra ek pro d ti, o které se stará ob anské sdružení Dobré místo pro život. Kabelky m žete nosit knihovnicím do 24. zá í Prodej se uskute ní 1. íjna 2013 od 10ti do 17ti hodin v prostorách Moravského divadla Olomouc. CO ZA SV J DAR M ŽETE ZÍSKAT? Pokud ve v nované kabelce necháte lístek se svým jménem, kontaktem na sebe a t eba i krátkým p íb hem, který se ke kabelce váže, m žete získat exkluzivní wellness pobyt v hotelu Augustiniánský d m****s v Luha ovicích. Více na html?utm_source=poutaky&utm_medium=denik_cz-mereni 6

7 Letní akce v Džungli V polovině června se na AG ranči Džungli uskutečnil rockový Dejchánek, na kterém vystoupila kromě kapel z okolí i legendární Stará dobrá ruční práce z Přerova. Již 11. ročník Džungle festu tentokrát nepotkala tradiční průtrž mračen a po dlouhotrvajících vedrech si mohly na tři stovky návštěvníků posedět u dobrého jídla a pití a vyřádit se na parketu za doprovodu kapel Boneville, A.M.Úlet, Dvacet facek, Hadramašmátrá, Happy To Meet, Svatý Jidáš a Dot. Místní Jidáš zde pokřtil své první CD. Konec prázdnin patřil již tradičně dětem, které si v hojném počtu užily atrakcí a her na Rozloučení s prázdninami. Došlo i na v květnu avízované kácení májky, ukázku westernového umění a projížďky na koních a samozřejmě i na závěrečný ohňostroj. Temperamentní Svatý Jidáš. Stará dobrá ruční práce z Přerova. Práce s hadicí. Oblíbená projížďka na koních. Střelbu ze vzduchovky zajišťovali naši hasiči. 7

8 Budeš nám chybět, Ondro... Bratrušov-Brníčko 4 : 2 Vítězství, které kluci věnovali Ondrovi Račákovi. Rozpis fotbalových utkání podzim 2013 Zápas Den Datum Začátek Autobus Jedlí - Bratrušov NE Bratrušov - Brníčko NE Kamenná - Bratrušov SO Bratrušov - Bohdíkov B SO Lesnice B - Bratrušov SO Bratrušov - Nový Malín B SO Bratrušov - Rapotín B SO Malá Morava - Bratrušov SO Bratrušov - Vikýřovice B SO Ruda n. M. B - Bratrušov NE Bratrušov - Štíty B SO Blahopřejeme Jubileum Letošní rok se dožívá významného životního jubilea náš spoluobčan, pan František Švestka. K jeho krásným devadesátinám mu přejeme všechno nejlepší a především pevné zdravíčko. Své významné životní jubileum oslavili nebo oslaví tito naši spoluobčané: Narozeniny v měsíci červenci 2013 Antonín Příhoda, Bratrušov 94 Eliška Kobrinová, Bratrušov 52 Marie Švestková, Bratrušov 146 Božena Člupná, Bratrušov 180 Jan Medek, Bratrušov 5 Narozeniny v měsíci srpnu 2013 František Švestka, Bratrušov 146 Narozeniny v měsíci září 2013 Jiří Lewandowski, Bratrušov 9 Jolana Chmurová, Bratrušov 39 Marie Palacká, Bratrušov 99 Václav Osladil, Bratrušov 78 Josef Latzel, Bratrušov 150 Blahopřání se týká i všech ostatních občanů (dětí i dospělých), kteří slaví své narozeniny a nejsou jmenováni. Bratrušovský zpravodaj. Náklad 240 výtisků. Vydavatel: Obec Bratrušov, Bratrušov 176. Evidenční číslo: MK ČR E 16313, IČ: Redakční rada: Radek Gronych - (předseda), členové: Kamila Střeštíková - a Jan Zavičák - 8

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Městské kino Borohrádek MADAGASKAR 3 úterý 20. listopadu 2012. Městské kino Borohrádek DOBA LEDOVÁ 4 úterý 11. prosince 2012

Městské kino Borohrádek MADAGASKAR 3 úterý 20. listopadu 2012. Městské kino Borohrádek DOBA LEDOVÁ 4 úterý 11. prosince 2012 číslo 6 2010201 01245du ben 2010 listopad - prosinec 2012 201020101245duben 2010 POZVÁNKA NA ADVENTNÍ TVOŘENÍ pátek 30.11.2012 v Církevní základní škole Borohrádek SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013 Šilheřovický zpravodaj Červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v červnovém vydání našeho obecního Zpravodaje blíže seznámila alespoň s těmi nejdůležitějšími investičními i neinvestičními

Více

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013 na okraj Milí spoluobčané. Nastupující podzim a s ním chladnější počasí nás zahnaly do teplejších svetrů a kabátů. Proto bych Vás, milovníky kultury a společenských událostí, rád zahřál alespoň na duši

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Číslo 7, ročník XV, září 2012

Číslo 7, ročník XV, září 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XV, září 2012 Obec zahájila realizaci dlouho připravovaných projektů Na zelené louce u zámku byly zahájeny práce na realizaci tří projektů spolufinancovaných

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, na léto roku 2013, které se pomalu stává minulostí, budeme vzpomínat jako na jedno z nejteplejších. Krásné počasí umožnilo

Více

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Z pravodaj obce Prusinovice Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Reprezentují Českou republiku Ing. Petra Papažíková Rohálovská padesátka Martin Novák Rohálovská bikerka Ing. Kamila Nedbalová Rohálovský

Více

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007 Akce na rok 2007 10. 2. Tradiční ostatky 9. 4. Velikonoční pomlázka 19. 5 Babské hody hrají Žadovjáci 25. 5. Nočník 2007 23. 6. Oslavy 80. výročí založení oddílu kopané a 110. výročí TJ Sokol v naší obci

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY. Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY. Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice Ve středu třetího září se odpoledne v zahradě Mateřské

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 2/2013 Obsah: Z jednání zastupitelstva 3 Společenská kronika 5 Z úřední desky 5 Informace obecního úřadu 6 Ohlédnutí za vepřovými hody 5 9 Z obecní knihovny 10 SDH Lhota

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Jak pokračují investice v Králíkách

Jak pokračují investice v Králíkách Prosinec 2008/číslo 12 Ročník VI. (Králicko XVIII.) Cena 10 Kč Jak pokračují investice v Králíkách V minulém čísle Králického zpravodaje jsme psali o investičních akcích, které v současné době probíhají

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

Vážení občané, přejeme Vám klidné a radostné prožití svátků vánočních, hlavně zdraví, pohodu a štěstí do nového roku.

Vážení občané, přejeme Vám klidné a radostné prožití svátků vánočních, hlavně zdraví, pohodu a štěstí do nového roku. Dubický zpravodaj Vydává Rada obce v Dubicku ročník 2008/04 15. prosince 2008 Vážení občané, přejeme Vám klidné a radostné prožití svátků vánočních, hlavně zdraví, pohodu a štěstí do nového roku. za radu

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 123 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více