Bratrušovský. Oslavy 125. výročí založení. Sboru dobrovolných hasičů Bratrušov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bratrušovský. Oslavy 125. výročí založení. Sboru dobrovolných hasičů Bratrušov"

Transkript

1 Číslo 3 / Září 2013 ročník XIX. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Bratrušov Sbor dobrovolných hasičů v Bratrušově byl založen roku 1888 původně jako německý. Od roku 1945 poté tuto činnost převzali Češi. Během této doby se sbor aktivně podílel nejen na ochraně osob a majetku, ale i při pořádání kulturních a společenských akcích obce. Bylo by tedy škoda si toto významné jubileum nepřipomenout, a proto jsme se rozhodli uspořádat oslavy a při této příležitosti jsme také představili náš nový prapor sboru. Tento prapor byl zhotoven brněnskou firmou Alerion. Z jedné strany praporu na červeném poli je vyšit nápis Sbor dobrovolných hasičů v Bratrušově, založen 1888, veprostřed je obecní znak s hasičským. Z druhé strany na modrém poli je vyšit nápis Bohu ke cti, lidu ku pomoci. Uprostřed je vyobrazen bratrušovský kostel Všech svatých, nad kterým drží ochrannou ruku svatý Florián, patron hasičů. Náš spolek měl původně jen německý prapor, který se ovšem nedochoval i když někteří členové si na něj ještě pamatují. Oslavy započaly slavnostní výroční valnou hromadou, kam byli pozváni členové sboru, zástupci ostatních spolků v obci, starostka obce Dana Hošková, zástupci okolních sborů dobrovolných hasičů a za Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se schůze zúčastnil starosta Ing. Josef Ošťádal, za sponzory Stanislav Mlynář z firmy Amgis BM, s. r. o. Na valné hromadě přednesl starosta našeho U pomníku padlých. Novou chloubou sboru je hasičský prapor. sboru Petr Miča zprávu o naší historii. Poté následovalo ocenění členů: medaili Za zásluhy získal Oldřich Macek a Krista Bínová, medaile Za příkladnou práci Božena Majkutová, Jiří Fabiánek, Lubomír Bín, čestné uznání OSH Šumperk Petr Miča, Tomáš Fabiánek, Radka Juřinová, Miroslav Diviš, Vladislav Válek, Jan Zavičák, čestné uznání SDH Bratrušov Vít Bajnok, Ludmila Gronychová, Miroslav Hobza, Tomáš Juřina, Olina Krobotová, Miroslav Macek, Jiří Maděra, František Majkut, Jiří Miler, Jan Pavlák, Dalibor Plášek, Lenka Skoumalová, Blanka Svobodová a Alena Švestková. Po obědě se všichni členové a hosté seřadili před kulturním domem do průvodu, který směřoval k pomníku obětem první a druhé světové války a následně do kostela. V čele průvodu pod velením Luboše Bína pochodovali naši chlapci s vlajkou České republiky, s obecním praporem, s praporem sboru a s věncem. Dále byli seřazeni uniformovaní hasiči a hasičky, členky sdružení Bratrušovské seniorky a ostatní hosté oslav. K pochodu hrála dechová hudba Bludověnka oděná do krojů, která zajišťovala zábavu i po zbytek oslav. U pomníku padlých byl položen věnec a za zvuků státní hymny uctěna památka. Průvod pokračoval do kostela Všech svatých, kde byla sloužena mše a pan farář Slawomir Sulowski posvětil nový prapor. Poté se průvod opět vrátil ke kulturnímu domu. Na travnaté ploše za kulturním domem jsme vystavili hasičskou techniku Tatru, Avii, historickou koňskou stříkačku i historickou ruční stříkačku. Profesionální hasiči ze Šumperka přijeli s vozem Tatra Terrno a temeničští pokračování na další straně... 1

2 ... pokračování z předchozí strany hasiči se zásahovým vozidlem MAN. Profesionální hasiči nám předali pamětní list k příležitosti založení sboru. Velké poděkování patří bratrušovským seniorkám, které předvedly dvě taneční vystoupení a svými kroji také krásně doplnily slavnostní průvod. Kapela Bludověnka hrála hostům do 19. hodin Od 19. hodin k tanci hrála kapela Duo Kareta a tak si na své mohly přijít i mladší ročníky. Oslavy probíhaly v příjemné atmosféře. Zavzpomínat si přišli jak současní tak Slavnostní svěcení. i bývalí členové sboru, kterých ale k naší lítosti nebylo mnoho. Děkuji našim členům za zapůjčení fotografií, které návštěvníci oslav mohli shlédnout. Sluší se poděkovat nejen členům sboru, kteří se aktivně podíleli na přípravě a průběhu oslav, ale i všem ostatním pomocníkům, kteří nám byli nápomocni hlavně se zajištěním občerstvení. V neposlední řadě děkujeme Martinu Dvořákovi za focení celé akce. Poděkování patří také Olomouckému kraji, který svým příspěvkem napomohl k uspořádání oslav založení sboru. Našemu sboru přeji, aby byl i nadále součástí místního života a aktivním sdružením v naší obci. Radka Juřinová, kronikářka Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 18 Jednání Zastupitelstva obce se konalo v Kulturním domě v Bratrušově. Byly projednány a schváleny tyto body (přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici na Obecním úřadě v Bratrušově) 1. Zahájení zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájila a řídila starostka obce Dana Hošková. Přítomno bylo 6 zastupitelů: Radek Gronych, Dana Hošková, Miroslav Macek, Jiří Matýs, Ing. Radek Novotný, Olga Procházková. Omluveni byli: JUDr. Jan Foit, Iveta Hatalová. Mgr. Vlastimil Štrpka 2. Kontrola usnesení ZO/18/02/2013 Kontrola usnesení ZO/17/04/2013 Vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2013 Bod č. 3 pověřuje starostku obce podat na Úřad práce v Šumperku žádost o příspěvek na vytvoření 2 pracovních příležitostí na rok splněno podáním žádosti ZO/17/06/2013 Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje Bod č. 3 pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku - splněno podpisem smlouvy ZO/17/08/2013 Dodatek č. 12 smlouvy - poskytnutí příspěvku na nákup knihovních fondů Bod č. 4 pověřuje starostku podpisem dodatku - splněno podpisem dodatku ZO/17/09/2013 Dohoda o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti v roce 2013 uvedené dohody - splněno podpisem dohody ) ZO/17/10/2013 Dohoda o úhradě nákladů na výměnu oken v Mateřské škole Bratrušov Bod č. 4 pověřuje starostku podpisem smlouvy - splněno podpisem smlouvy ZO/17/13/2013 Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uvedené smlouvy - splněno podpisem smlouvy ZO/17/18/2013 Poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Obce Bratrušov v rámci přímé podpory sportovních a kulturních aktivit v roce 2013 uvedených smluv - splněno podpisem smluv Smlouva o dílo na výměnu části oken v MŠ schválilo Smlouvu o dílo č. POPL Výběr zhotovitele Územního plánu Bratrušov, uzavření smlouvy o dílo a schválení určeného zastupitele schválilo výběr zhotovitele dle doporučení hodnotitelské komise - firmu SURPMO, a.s., Projektové středisko, Tř. ČSA 219, Hradec Králové, schválilo Smlouvu o dílo č. 09/13 na pořízení územního plánu Obce Bratrušov, schválilo p. Ing. Radka Novotného jako určeného zastupitele pro pořizování územního plánu Obce Bratrušov 5. Záměr podání žádostí o bezúplatné převody pozemků sloužících jako místní komunikace schválilo záměr, a podání žádostí o bezúplatné převody parcel p.č. 1300/6 a p.č. 1223/2 v k.ú. Bratrušov 6. Záměr prodeje pozemku p.č. 1451/1 v k.ú. Bratrušov neschválilo záměr prodeje pozemku p.č. 1451/1 v k.ú. Bratrušov 7. Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 2

3 dodavatele stavebních prací Oprava místních komunikací schválilo zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu dodavatele stavebních prací Oprava místních komunikací a schválilo komisi pro vyhodnocení nabídek ve složení Dana Hošková, JUDr. Jan Foit, Ing. Radek Novotný, náhradník Miroslav Macek 8. Výstavba chodníku - rozšíření investičního záměru schválilo rozšíření investičního záměru výstavby části chodníku od č.p. 7 po mateřskou školu, schválilo zadat zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 9. Závěrečný účet obce a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012 schválilo závěrečný účet obce a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2012 bez výhrad, schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok Smlouva o výpůjčce schválilo Smlouvu o výpůjčce na nádoby k vývozu skla 11. Zpráva z jednání kontrolního výboru uložilo starostce zajistit splnění bodů dle doporučení kontrolního výboru s platností od Výměna oken v budově Základní školy Bratrušov schválilo výměnu oken dle původního zadání 13. Rozpočtové opatření č. 1 schválilo upravené Rozpočtové opatření č Povolení pořádání závodů do vrchu schválilo občanskému sdružení Maverick.rescue, Žebětín pořádání závodů automobilů do vrchu v Obci Bratrušov ve dnech a schválilo smlouvu na jejich pořádání. Dana Hošková Oprava místních komunikací pokračuje Tak jako v loňském roce byly opraveny dvě místní komunikace v obci s podporou Olomouckého kraje, tak i letos budou opraveny další dvě. Jedná se o místní komunikace vedoucí okolo domu p. Belky a okolo domu p. Pavláka. Na opravu těchto komunikací jsme opět obdrželi z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje částku Cesta u Pavláků. Foto: D. Hošková Pohled od Sochů. Foto: D. Hošková Kč. Práce budou započaty v měsíci září. Předpokládané ukončení je v říjnu S pořízením nového územního plánu Obce Bratrušov, vyzýváme občany, aby případné požadavky na zahrnutí svých pozemků předali v písemné podobě na Obecní úřad v Bratrušově do Částečná uzavírka silnice v Bratrušově Z důvodu opravy zídky je částečně uzavřena silnice na horním konci Bratrušova. Oprava potrvá přibližně jeden měsíc. Uzavírka je přímo před první zatáčkou za obcí směrem na Hanušovice. 3

4 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 19 Jednání zastupitelstva obce se konalo v Kulturním domě v Bratrušově. Byly projednány a schváleny tyto body (přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici na Obecním úřadě v Bratrušově) 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání zahájila a řídila starostka obce Dana Hošková. Přítomno bylo 7 zastupitelů: Radek Gronych, Dana Hošková, Miroslav Macek, Jiří Matýs, Ing. Radek Novotný, Mgr. Vlastimil Štrpka, Olga Procházková. Omluveni byli: JUDr. Jan Foit a Iveta Hatalová 2. Kontrola usnesení ZO/18/03/2013 Smlouva o dílo na výměnu části oken v MŠ uvedené smlouvy - splněno podpisem smlouvy ZO/18/04/2013 Výběr zhotovitele Územního plánu Bratrušov, uzavření smlouvy o dílo a schválení určeného zastupitele Bod č. 4 pověřuje starostku podpisem uvedené smlouvy - splněno podpisem smlouvy ZO/18/05/2013 Záměr podání žádostí o bezúplatné převody pozemků sloužících jako místní komunikace Bod č. 4 pověřuje starostku podáním výše uvedených žádostí splněno podáním žádostí dne a ZO/18/10/2013 Smlouva o výpůjčce smlouvy splněno podpisem smlouvy ZO/18/11/2013 Zpráva z jednání kontrolního výboru Bod č. 2 ukládá starostce zajistit splnění bodů dle doporučení kontrolního výboru s platností od splněno úprava ceníku ZO/18/14/2013 Povolení pořádání závodů do vrchu Bod č. 4 pověřuje starostku podpisem uvedené smlouvy splněno podpisem smlouvy Smlouva o dílo na výměnu oken v Základní škole Bratrušov schválilo - Smlouvu o dílo č. POPL na výměnu oken v Základní škole Bratrušov 4. Výběr zhotovitele a dodavatele stavebních prací Oprava místních komunikací v Obci Bratrušov schválilo výběr zhotovitele dle doporučení hodnotící komise firmu KARETA s.r.o., Krnovská 51, Bruntál, schválilo - smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací Oprava místních komunikací v Obci Bratrušov 5. Dofinancování rozpočtu školy a Smlouva o sdružení pracovních úvazků v Základní a Mateřské škole Bratrušov schválilo dofinancování Základní školy a Mateřská školy Bratrušova Kraj nabízí seniorům výlety za poznáním Olomoucký kraj letos znovu nabízí svým občanům seniorského věku jednodenní zájezdy na turisticky zajímavá místa Střední Moravy a Jeseníků. Projekt seniorského cestování, díky němuž občané mohou poznávat zajímavá místa regionu za zvýhodněnou cenu, běží od konce července do konce října. Občané starší šedesáti let mohou díky Olomouckému kraji zavítat například na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, do ruční papírny ve Velkých Losinách, do Jeskyní Na Pomezí k Mechovému jezírku na Rejvízu a do dřevěných kostelíků v Maršíkově, Klepáčově a Žárové. Projekt jim rovněž nabízí návštěvu Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem, Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích, Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou a hradu schválilo smlouvu o sdružení pracovních úvazků 6. Uzavření smlouvy na zpracovatele projektové dokumentace Chodník Bratrušov schválilo smlouvu o dílo na zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace stavby Chodník Bratrušov s firmou Cekr CZ, s.r.o., ing. Luděk Cekr, Mazalova 57/2, Šumperk 7. Vytvoření jedné pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací v r schválilo vytvoření 1 pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací 8. Rozpočtové opatření č. 2 schválilo upravené Rozpočtové opatření č. 2 Dana Hošková Helfštýna. Autobusy vždy zastavují na řadě nástupních míst, aby účastníkům co nejvíce usnadnily účast na akci. Hodnota výletů činí 560 korun, za které pořadatel zajistí dopravu autobusem s klimatizací, oběd, prohlídku pamětihodností a pojištění. Senioři z této částky zaplatí pouze 200 korun, protože významnou část nákladů hradí Olomoucký kraj. Celkové náklady kraje činí cca 911 tisíc korun. Seniorské cestování nabízí Olomoucký kraj svým občanům od roku V loňském roce výlety probíhaly od května do října, kdy se jich zúčastnilo osob. Náklady kraje včetně propagace loni činily 896 tisíc korun. Občané se o projektu seniorského cestování mohou dozvědět díky letákům distribuovaným do poštovních schránek, z inzerce v tisku, případně na webu na adrese 4

5 Poděkování za příjemně strávený víkend v obci Bratrušov Ve dnech 17. a 18. srpna 2013 se uskutečnily Mezinárodní závody automobilů do vrchu Maverickrescue Euro Cup 2013 pod názvem II. BRATRUŠOVSKÉ SERPENTINY. Již druhého ročníku závodů se zúčastnili jezdci z České republiky, Slovenska, Rakouska a Polska. Ve startovní listině se objevila i známá osobnost, a to Filip Kuba, dlouholetý hráč NHL a reprezentant českého národního hokejového týmu. Příjemný víkend plný burácejících vozů proběhl bez jakéhokoli sebemenšího problému, za což patří OBROVSKÉ DÍKY především všem obyvatelům Bratrušova. K mnohdy zhoršenému přístupu k Vašim nemovitostem a především hlučnějšímu víkendu jste přistupovali s velkou tolerancí a vstřícností. Váš postoj nás natolik potěšil, že jsme se rozhodli Vám alespoň touto cestou PODĚKOVAT. Obrovské poděkování patří panu Lubošovi a jeho rodině za poskytnutí zázemí startu, jeho úžasným sousedům za poskytnutí komunikačních služeb a za maximální vstřícnost k rakouským jezdcům. Díky Vám získává nejen obec Bratrušov v oblasti Hrubého Jeseníku, ale i její občané, úplně jiný rozměr. Sami rakouští jezdci, mechanici i příbuzní nás oslovovali s tím, že se s takovou vstřícností již dlouho nesetkali. Stejně tak opěvovali čeští jezdci všechny obyvatele, kteří byli natolik ochotní a poskytli jezdcům elektrickou energii. Depo u školy. Foto: pořadatelé Bez Vás všech, kteří jste kvůli nám změnili plány na víkend, omezili přístup k nemovitostem, vzali si špunty do uší, přispěli k organizaci a k průběhu závodů, na víkend odjeli z domovů, atd. atd., bez Vás všech, by to prostě nešlo!!! Samozřejmě nesmíme zapomenout na pomoc Hasičského záchranného sboru Šumperk, Sboru dobrovolných hasičů Bratrušov, firmy Marwin, v. o. s. (poskyt- Na startu bylo opravdu živo. Beseda Země Latinské Ameriky V úterý proběhla v obecní knihovně v Bratrušově další akce. O svých zážitcích z cesty po Latinské Americe přišla vyprávět paní Ludmila Tesařová z Libiny. Formou barevných prezentací jsme navštívili Buenos Aires, Mar del Plata v Argentině, ledovec Perito Moreno v Patagonii, Sao Paulo a Rio de Janeiro v Brazílii, vodopády Iguazu na hranicích Argentiny a Brazílie a okrajově i Uruguay. Měli jsme také možnost nahlédnout do domácnosti příbuzných paní Tesařové, kteří žijí v Argentině od r Také jsme ochutnali proslulý bylinný nápoj Maté, což jsou vylouhované listy Cesmíny paraguayské podávaný v originální nádobce zvané kalabasa, z které se usrkává bombillou (u nás brčko). Příjemným povídáním jsme strávili téměř tři hodiny a dozvěděli se spoustu zajímavých informací o místech, Foto: pořadatelé nutí balíků slámy), rádia Haná (mediální partnerství), Mezinárodní rady organizátorů folklórních festivalů a lidového umění CIOFF (propagace závodů), všech statutárních orgánů a pracovníků obcí Bratrušov, Osikov, Lužná, Kopřivná, města Šumperk a Správy a údržby silnic a mostů Olomouckého kraje, Ubytovny Haso Šumperk, všech sponzorů, pracovníků, činovníků seriálu a médií. Ještě jednou DĚKUJEME! Pořádáme v průběhu roku několik závodů, avšak závod v Bratrušově je jedinečný a nezapomenutelný! Taková atmosféra, jakou zažíváme u Vás, se jen tak nevidí. Díky Vám se pro nás všechny zúčastněné stal Bratrušov místem, které nám zůstává zaryto v srdci! Z besedy... Foto: knihovna která většina z nás asi nikdy nenavštíví. Besedy se zúčastnilo kolem dvacítky lidí a myslím, že se velmi vydařila. Helena Boxanová 5

6 Obecní knihovna Bratrušov ve spolupráci s M stskou knihovnou Šumperk Vás zve do svých prostor na výstavu Obecní knihovna Bratrušov vyhlašuje Putování po historických stavbách v Jeseníkách ze sedla Sk ítek až na vrchol Králického Sn žníku Historické pohlednice ze sbírky šumperského sb ratele Petra Možného III. ro ník Sout že ápa Literouše Téma: M j hrdina Forma, rozsah autorských sout žních p ísp vk : není stanoveno V k, ob anská p íslušnost sout žících: není omezeno Literární, výtvarná, fotografická, filmová i jiná sout žní dílka je možno odevzdávat v obecní knihovn i na obecním ú ad v Bratrušov nebo zasílat elektronicky ( ová adresa níže) do 30. listopadu 2013 Vyhodnocení, vyhlášení a ocen ní prací prob hne v prosinci 2013 Zahájení výstavy 1. íjna 2013 v 17 hod. bude spojeno s krátkou besedou s p. Možným a s prohlídkou unikátních historických pohlednic Bratrušova a okolí z jeho sbírky Dotazy k sout ži rády zodpoví knihovnice Alena Vykonalová a Lenka Macková osobn i na ové adrese: Obecní knihovna Bratrušov se p ipojuje k regionálnímu Deníku Kabelkový VELEtrh Deníku Milé tená ky a tená i, darujte prosím ve prosp ch dobro inného projektu kabelku (i d tskou), tašku nebo batoh i bat žek, které m žete oželet. Výt žek z jejich následného prodeje bude využit na nákup oble ení, speciálních pom cek a hra ek pro d ti, o které se stará ob anské sdružení Dobré místo pro život. Kabelky m žete nosit knihovnicím do 24. zá í Prodej se uskute ní 1. íjna 2013 od 10ti do 17ti hodin v prostorách Moravského divadla Olomouc. CO ZA SV J DAR M ŽETE ZÍSKAT? Pokud ve v nované kabelce necháte lístek se svým jménem, kontaktem na sebe a t eba i krátkým p íb hem, který se ke kabelce váže, m žete získat exkluzivní wellness pobyt v hotelu Augustiniánský d m****s v Luha ovicích. Více na html?utm_source=poutaky&utm_medium=denik_cz-mereni 6

7 Letní akce v Džungli V polovině června se na AG ranči Džungli uskutečnil rockový Dejchánek, na kterém vystoupila kromě kapel z okolí i legendární Stará dobrá ruční práce z Přerova. Již 11. ročník Džungle festu tentokrát nepotkala tradiční průtrž mračen a po dlouhotrvajících vedrech si mohly na tři stovky návštěvníků posedět u dobrého jídla a pití a vyřádit se na parketu za doprovodu kapel Boneville, A.M.Úlet, Dvacet facek, Hadramašmátrá, Happy To Meet, Svatý Jidáš a Dot. Místní Jidáš zde pokřtil své první CD. Konec prázdnin patřil již tradičně dětem, které si v hojném počtu užily atrakcí a her na Rozloučení s prázdninami. Došlo i na v květnu avízované kácení májky, ukázku westernového umění a projížďky na koních a samozřejmě i na závěrečný ohňostroj. Temperamentní Svatý Jidáš. Stará dobrá ruční práce z Přerova. Práce s hadicí. Oblíbená projížďka na koních. Střelbu ze vzduchovky zajišťovali naši hasiči. 7

8 Budeš nám chybět, Ondro... Bratrušov-Brníčko 4 : 2 Vítězství, které kluci věnovali Ondrovi Račákovi. Rozpis fotbalových utkání podzim 2013 Zápas Den Datum Začátek Autobus Jedlí - Bratrušov NE Bratrušov - Brníčko NE Kamenná - Bratrušov SO Bratrušov - Bohdíkov B SO Lesnice B - Bratrušov SO Bratrušov - Nový Malín B SO Bratrušov - Rapotín B SO Malá Morava - Bratrušov SO Bratrušov - Vikýřovice B SO Ruda n. M. B - Bratrušov NE Bratrušov - Štíty B SO Blahopřejeme Jubileum Letošní rok se dožívá významného životního jubilea náš spoluobčan, pan František Švestka. K jeho krásným devadesátinám mu přejeme všechno nejlepší a především pevné zdravíčko. Své významné životní jubileum oslavili nebo oslaví tito naši spoluobčané: Narozeniny v měsíci červenci 2013 Antonín Příhoda, Bratrušov 94 Eliška Kobrinová, Bratrušov 52 Marie Švestková, Bratrušov 146 Božena Člupná, Bratrušov 180 Jan Medek, Bratrušov 5 Narozeniny v měsíci srpnu 2013 František Švestka, Bratrušov 146 Narozeniny v měsíci září 2013 Jiří Lewandowski, Bratrušov 9 Jolana Chmurová, Bratrušov 39 Marie Palacká, Bratrušov 99 Václav Osladil, Bratrušov 78 Josef Latzel, Bratrušov 150 Blahopřání se týká i všech ostatních občanů (dětí i dospělých), kteří slaví své narozeniny a nejsou jmenováni. Bratrušovský zpravodaj. Náklad 240 výtisků. Vydavatel: Obec Bratrušov, Bratrušov 176. Evidenční číslo: MK ČR E 16313, IČ: Redakční rada: Radek Gronych - (předseda), členové: Kamila Střeštíková - a Jan Zavičák - 8

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne 19.3.2014 ZO/22/01l2014 Program 22. zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov 1. schvaluje - program zasedání 2. schvaluje - ověřovatele zápisu

Více

Bratrušovský. Oprava kulturáku v plném proudu. zpravodaj. Číslo 3 / Srpen 2012. ročník XVIII.

Bratrušovský. Oprava kulturáku v plném proudu. zpravodaj. Číslo 3 / Srpen 2012. ročník XVIII. Číslo 3 / Srpen 2012 ročník XVIII. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Oprava kulturáku v plném proudu Již v minulém čísle zpravodaje jsme vás podrobněji informovali

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZO Malotice ze dne 12. 12. 2016 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: František Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 34 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 34 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 34 Datum: 20.08.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 20.08.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 154/2012: program 12. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum:

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum: Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum: 27.04.2015 Zápis: Přítomni: Tomáš Mrštný, Hana Kubešová, Antonín Mrštný, Josef Herzán, Marian Krahulec, Miroslav Flašar, Tomáš Klika, Svatava Listíková

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 1 Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 4. 8.2015 Přítomni: Hana Dufková, Iveta Rabasová Houfová, Ladislava Dolejšková, Anežka Ješinová, Milan Živný, Petr Šmíd,

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu z 5.zasedání zastupitelstva úřadu 5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení obce konané dne 20.6.2011 v 16.hodin v zasedací síni obecního Přítomni: dle prezenční listiny Omluven: pan Miroslav Martyčák Ověřovatel:

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.2014 21/2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Ad 1. Zpráva kontrolního

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.01/13 ve Vysokém konaného dne 1.2.2013

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Zápis č. 3/2014 ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 19. 6. 2014 v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Začátek: 18.07 hodin Konec: 21.52 hodin Přítomní zastupitelé při zahájení

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne od 8.30 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne od 8.30 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne 25.6.2013 od 8.30 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Strategický

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis. z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 28. června 2013.

Zápis. z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 28. června 2013. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 26. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu 11/09/2016- ZO U Příloha k usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.9.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin OBEC VCHYNICE se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od 18.30 hodin Přítomni: Ing. Jana Chládková,

Více

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne 15.12.2016 v 19 hodin Program: 1. Seznámení s programem 2. Určení ověřovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici Zápis a usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 27. 9. 2011 v 20,00 hodin

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav Obec Bačkov Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 00579777 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

Usnesení z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 4. ledna 2006

Usnesení z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 4. ledna 2006 z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 4. ledna 2006 ad 7) možnost odkupu pozemku od p. Maierové ad 9) skartační řád ad 2) informaci o získání podpory na opravu místních komunikací,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Usnesení z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 5. ledna 2005

Usnesení z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 5. ledna 2005 z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 5. ledna 2005 Obecní zastupitelstvo p r o j e d n a l o : - moţnost uloţení volných finančních prostředků na termínový vklad - aktualizaci znaleckého

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne 12. 1. 2013 v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Přítomni: dle přiložené prezenční listiny Za nadřízenou složku:

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více