VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 V těchto podmínkách mají tyto pojmy a výrazy následující význam (nebude-li kontext vyžadovat jinak):- CIP znamená CIP (Carriage and Insurance Paid to / přepravné a pojištění placeno do místa určení), jak je definováno ve vydání pravidel pro výklad obchodních podmínek známých jako dodací podmínky Incoterms, které jsou aktuální k datu objednávky; Smlouva znamená smlouvu mezi Zákazníkem a Dodavatelem o prodeji a koupi Produktů v souladu s těmito podmínkami; Zákazník znamená společnost IMI International s.r.o.; Práva k duševnímu vlastnictví znamenají veškerá práva k patentům, vynálezům, užitným vzorům, autorská práva a práva související, práva k ochranným známkám, práva k obchodním názvům, jménům produktů a názvům domén, práva k obchodní značce produktu či jeho úpravě, práva na ochranu dobré pověsti nebo podání žaloby pro podvodné vydávání se za někoho jiného, práva proti nekalé soutěži, práva k průmyslovým vzorům, počítačovému softwaru, databázím, topografiím, morální práva, práva k důvěrným informacím (včetně know-how a obchodních tajemství) a veškerá další práva k duševnímu vlastnictví, v každém případě nezávisí na tom, zda jsou registrovaná či neregistrovaná, a včetně veškerého použití a obnovení nebo prodloužení těchto práv a veškerá obdobná nebo stejná práva nebo podoby ochrany v kterékoliv části světa; Objednávka znamená objednávku Zákazníka na Produkty; Produkty znamenají veškeré produkty a/nebo služby a související dokumentaci uvedené v Objednávce; Dodavatel znamená osobu, firmu nebo společnost, od níž Zákazník zakoupí Produkty; písemný dokument nebo písemný zahrnuje faksimilní přenosy a y. 1.2 Tyto podmínky platí pro Smlouvu na úkor jakýchkoliv jiných podmínek, které Dodavatel požaduje uložit nebo začlenit, anebo které vyplývají z obchodování, zvyků, praxe nebo průběhu jednání. Žádný dodatek k Objednávce a/nebo těmto podmínkám nebo jakékoliv podmínce v nich obsažené anebo změna nebo vyloučení či snaha o vyloučení Objednávky a/mebo těchto podmínek nebo jakékoliv podmínky v nich obsažené nebudou pro Zákazníka závazné, nebudou-li výslovně písemně schváleny a podepsány řádně pověřeným zástupcem Zákazníka. 1.3 Veškerá ustanovení Smlouvy mezi Zákazníkem a Dodavatelem jsou obsažena v Objednávce a těchto podmínkách nebo je na ně odkazováno v Objednávce a těchto podmínkách. 1.4 Objednávka je nabídka Zákazníka zakoupit Produkty v souladu s těmito podmínkami. 1.5 Objednávka se bude považovat za přijatou od okamžiku, kdy (podle toho, co nastane dříve): Dodavatel vystaví písemné potvrzení o přijetí Objednávky; a Dodavatel provede jakýkoliv úkon v souladu s plněním Objednávky (včetně, mimo jiné, realizace nebo zahájení práce Dodavatele na základě Objednávky, jakékoliv Dodávky na základě Objednávky nebo přijetí jakékoliv postupné platby), načež v tomto okamžiku vzniká Smlouva. 1

2 1.6 V případě rozporu mezi těmito podmínkami a jakoukoli zvláštní podmínkou na přední straně Objednávky, bude mít přednost zvláštní podmínka. 1.7 Tyto podmínky (ve znění případných změn a dodatků) se vztahují na veškeré budoucí Smlouvy o dodávce Produktů Dodavatelem Zákazníkovi. 1.8 Nebude-li výslovně schváleno jinak, veškeré obchodní podmínky budou vykládány v souladu s dodacími podmínkami Incoterms, které jsou aktuální k datu Objednávky. 1.9 Nadpisy a titulky jsou vloženy pouze pro pohodlí a nemají vliv na výklad těchto podmínek. 2. ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ 2.1 Elektronické objednávky jsou platné v případě, že veškeré informace, na nichž se Dodavatel a Zákazník dohodnou jako na informacích vyžadovaných a povinných, budou řádně stanoveny v dohodnutém formátu, a pokud Zákazník předá objednávku Dodavateli odkazem na správný identifikační kód a Dodavatel přijme objednávku při výběru své elektronické pošty z příslušného systému. 2.2 Každá platná elektronická Objednávka bude považována za přijatou ze strany Dodavatele, ledaže by Dodavatel do dvaceti čtyř (24) hodin od přijetí Objednávky oznámil Zákazníkovi odmítnutí objednávky, a to elektronickou poštou nebo jinými prostředky (včetně telefonu). Přijetím Objednávky vzniká Smlouva o prodeji a koupi, na kterou se vztahují tyto podmínky. 3. DODÁVKY 3.1 Nebude-li písemně schváleno Zákazníkem jinak, má se za to, že k dodávce dochází v okamžiku, kdy jsou Produkty vyloženy na dodací adrese specifikované na Objednávce a dodávka byla přijata oprávněným zástupcem Zákazníka v souladu s Článkem 4 těchto podmínek (dála jen Dodávka ). 3.2 Všechny Produkty musí být dodány na místo dodávky specifikované na Objednávce, anebo pokud nebude specifikováno žádné místo dodávky, do prostor Zákazníka, a v takových časových lhůtách, které Zákazník buď písemně specifikuje, nebo odsouhlasí. 3.3 Datum nebo doba Dodávky jsou specifikovány na Objednávce a jsou podstatou Smlouvy. Zásilka, dílčí dodávky nebo dodávky většího množství, než bylo objednáno, mohou být odmítnuty, ledaže by Zákazník písemně odsouhlasil přijetí takových dodávek, a veškeré odmítnuté Produkty budou vratné na riziko a náklady Dodavatele. 3.4 Na požádání poskytne Dodavatel takové plány a zprávy o průběhu výroby a Dodávky, jaké může Zákazník racionálně požadovat, a Dodavatel ihned písemně Zákazníka upozorní, pokud pravděpodobně dojde ke zpoždění těchto plánů. Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva náležející Zákazníkovi, jakékoli náhradní datum Dodávky nebo doba Dodávky, které Zákazník písemně schválí, budou rovněž podstatou Smlouvy. 3.5 Číslo objednávky Zákazníka bude vytištěno nebo čitelně napsáno Dodavatelem na všech Produktech dodaných v baleních nebo balíkách a na všech souvisejících průvodkách a fakturách předložených Zákazníkovi. 3.6 V případě, že Produkty nebudou dodány v řádném termínu, Zákazník si vyhrazuje právo, aniž by byla dotčena jakákoliv jiná práva, která může mít: zrušit Smlouvu, a to zcela nebo zčásti; odmítnout přijmout jakoukoliv následnou dodávku Produktů, kterou se Dodávající snaží provést; vymáhat od Dodavatele jakékoliv výdaje racionálně vzniklé Zákazníkovi při získávání Produktů náhradou od jiného dodavatele; a 2

3 3.6.4 domáhat se náhrady škod za jakékoliv mimořádné náklady, ztráty nebo výdaje vzniklé Zákazníkovi, které lze jakýmkoliv způsobem přisuzovat neuskutečnění dodávky Produktů Dodavatelem v řádném termínu. 3.7 Nebude-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, budou všechny Produkty dodané Zákazníkovi z území mimo Českou republiku dodány CIP přepravné a pojištění placeno do místa dodávky specifikovaného na Objednávce, anebo pokud nebude specifikováno místo dodávky, CIP přepravné a pojištění placeno do prostor Zákazníka. 3.8 Nebude-li uvedeno v Objednávce jinak, je Dodavatel odpovědný pro Produkty zakoupené z území mimo domovskou zemi Zákazníka, získat veškerou potřebnou dokumentaci na vývoz Produktů do domovské země Zákazníka a dovoz Produktů do domovské země Zákazníka, včetně veškerých platných vývozních a dovozních licencí, a Dodavatel ponese odpovědnost za veškerá prodlení a výlohy vzniklé v důsledku toho, že vývozní a/nebo dovozní licence nejsou k dispozici v případě nutnosti. 3.9 Dodavatel souhlasí, že poskytne Zákazníkovi na požádání taková prohlášení a dokumenty, jež mohou přiměřeně vyžadovány k prokázání původu Produktů a způsobu, kterým se kvalifikují k výhodám zemí ES EEA nebo EFTA nebo osvobození od poplatků V případě požáru, výbuchu, teroristického činu nebo nehody či jiné záležitosti nebo události, jež z jakéhokoliv důvodu brání nebo překáží použití Produktů, může být Dodávka těchto Produktů a/nebo platba za tyto Produkty pozastavena nebo odložena dle výhradního uvážení Zákazníka do té doby, než okolnosti, které brání nebo překáží použití Produktů, zaniknou. 4. PŘIJETÍ PRODUKTŮ 4.1 Přijetí Produktů nabývá účinnosti pouze v případě, že bude písemně oznámeno Zákazníkem Dodavateli, a potvrzení Dodávky na dodacím listu nebo obdobném dokumentu ze strany Zákazníka neznamená přijetí Produktů a Zákazník si vyhrazuje právo odmítnout jakékoliv Produkty, dokud je v plné míře nezkontroluje. 4.2 Aniž by byla dotčena jeho práva podle Článku 8.1, jestliže po Dodávce nebudou Produkty dodané Dodavatelem v souladu se Smlouvou z jakéhokoliv důvodu (dále jen Vadné produkty ), může Zákazník, aniž by byla dotčena ostatní jeho práva: požádat Dodavatele, aby na riziko a náklady Dodavatele opravil nebo vyměnil Vadné produkty, a to do pěti (5) pracovních dnů od vznesení svého požadavku; nebo odmítnout všechny nebo některé Vadné produkty v přiměřené časové lhůtě od jejich kontroly provedené Zákazníkem a požádat Dodavatele o vrácení plné ceny odmítnutých Produktů; nebo za Vadné produkty koupit náhradní produkty od jiného dodavatele někde jinde, které co nejblíže odpovídají stejným specifikacím a podmínkám poskytnutým Dodavateli v souvislosti s Vadnými produkty, jak okolnosti dovolí, a Dodavatel nahradí Zákazníkovi náklady, které mu tímto vzniknou; nebo žádat náhradu škody za veškeré jiné náklady, výdaje nebo ztráty vzniklé v důsledku dodávky Vadných produktů ze strany Dodavatele. 5. VLASTNICKÉ PRÁVO A RIZIKO 5.1 Aniž by bylo dotčeno jakékoliv právo na odmítnutí, které může Zákazníkovi vzniknout, a nebude-li v Objednávce uvedeno jinak, vlastnické právo k Produktům přechází na Zákazníka, podle toho, co nastane dříve, po provedení:- 3

4 5.1.1 dodávky Produktů Zákazníkovi (ať již došlo k přijetí v souladu s Článkem 4, či nikoliv); nebo jakékoliv platby provedené Zákazníkem za Produkty nebo v souvislosti s Produkty. 5.2 Riziko poškození nebo ztráty Produktů přechází na Zákazníka při Dodávce. 5.3 V případě, že vlastnické právo k Produktům přejde na Zákazníka před Dodávkou v souladu s Článkem 5.1, potom si Dodavatel podrží tyto Produkty až do provedení Dodávky jako fiduciář a zástavní věřitel Zákazníka a bude Produkty neustále uchovávat odděleně od produktů Dodavatele a třetích stran a náležitě je skladovat, chránit a udržovat v platnosti jejich pojištění proti veškerým rizikům a označí je jako majetek Zákazníka. 5.4 Dodavatel nese odpovědnost za veškeré náklady na dopravu a vykládku a za pojištění Produktů do výše jejich plné reprodukční hodnoty proti veškerým nebezpečím škody nebo ztráty před uskutečněním Dodávky. 6. CENA A PLATBA 6.1 Nebude-li písemně schváleno Zákazníkem jinak, cena Produktů je cenou za Produkty uvedené v poslední verzi ceníku Dodavatele, který byl dodán Zákazníkovi Dodavatelem před datem Objednávky (dále jen Cena ). 6.2 Nebude-li v Objednávce uvedeno jinak, veškeré Ceny jsou pevně stanovené, v plné míře zahrnující veškeré poplatky a náklady na dodávku a nepodléhají zvýšení či přičítání. Veškeré Ceny jsou bez částek DPH. 6.3 Zákazník souhlasí, že platba jakékoliv faktury vystavené Dodavatelem v souvislosti s Produkty bude provedena v plné míře do 60 dnů od přijetí, a Dodavatel může Zákazníka fakturovat až po provedení Dodávky všech Produktů, které jsou předmětem Objednávky, avšak časová lhůta pro platbu nebude podstatou Smlouvy. 6.4 Nebude-li Zákazníkem písemně stanoveno jinak, jsou ceny splatné v českých korunách, anebo v případě, že česká měna přestane existovat k datu Objednávky, budou splatné v takové měně, která nahradí měnu českou. 6.5 Žádná platba Ceny nebo s ohledem na Cenu neznamená ústupek a přijetí Zákazníka, co se týká náležitého plnění povinností ze strany Dodavatele vyplývajících z této Smlouvy nebo jakékoliv jiné Smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem. 6.6 S výhradou Článku 6.8, v případě prodlení v placení ze strany Zákazníka je Dodavatel oprávněn účtovat úrok z jakékoliv dlužné částky při úrokové míře sedm procent (7%) p. a. nad úrokovou repo sazbou České národní banky ve znění případných změn do té doby, než bude dlužná částka Zákazníkem zaplacena. Dodavatel není oprávněn pozastavit dodávku Produktů v důsledku jakýchkoliv takových dlužných částek. 6.7 Obaly a kontejnery poskytnuté Dodavatelem budou vratné Dodavateli, avšak podle rozhodnutí Zákazníka a na vlastní náklady Dodavatele. 6.8 Zákazník si výslovně vyhrazuje právo odečíst od jakýchkoliv peněžních částek dlužných Dodavateli jakékoliv peněžní částky dlužné Dodavatelem Zákazníkovi a zadržet celou Cenu Produktů nebo část Ceny Produktů z jakéhokoliv důvodu. V případě, že Zákazník zadrží nebo odečte jakoukoliv částku od částky splatné Zákazníkem Dodavateli, není takové odečtení nebo snížení prodlením v placení. 7. ZMĚNY SMLOUVY Zákazník má právo změnit množstevní specifikace a naplánované časové lhůty nebo dodávky na základě vystavení písemné změny Dodavateli, podle níž se bude Dodavatel řídit. Jakékoliv jiné změny a úpravy Smlouvy musí být provedeny na základě písemné 4

5 dohody mezi Zákazníkem a Dodavatelem. Dodavatel ihned upozorní Zákazníka, jestliže jakékoliv navržené změny budou buď bránit dodržení specifikované časové lhůty pro Dodávku, nebo budou mít jakýkoliv jiný zásadní důsledek, pokud jde o povinnosti Dodavatele k Zákazníkovi, a bude-li to potřeba, Zákazník umožní přiměřenou úpravu ceny a/nebo časové lhůty pro Dodávku, pod podmínkou, že bude Zákazník informován Dodavatelem o tomto důsledku pro cenu a/nebo časovou lhůtu Dodávky do 2 pracovních dnů od změny. 8. ZÁRUKA DODAVATELE 8.1 Dodavatel zaručuje, že po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data, k němuž Zákazník uvede Produkty do provozu, nebo po dobu třiceti šesti (36) měsíců od data Dodávky (podle toho, které datum nastane později) Produkty: budou ve všech ohledech vyhovovat všem specifikacím, výkresům a/nebo jiným detailům, jež byly poskytnuty Dodavateli nebo schváleny Zákazníkem; neodchýlí se ve významu ani podobě od svého popisu či jakýchkoliv vzorků poskytnutých Zákazníkovi před zahájením dodávek nebo jakéhokoliv (jakýchkoliv) předchozího (předchozích) produktu(ů) poskytnutého (poskytnutých) Zákazníkovi v jakémkoliv průběhu obchodní transakce; budou nové a budou se hodit a budou postačovat pro účely, k nimž jsou určeny, a pro jaký(é)koliv účel(y), o němž (nichž) Zákazník výslovně informoval Dodavatele, nebo pro jakýkoliv účel, o němž Dodavatel ví nebo by měl racionálně vědět; budou mít dobrou kvalitu, vzor, materiály a řemeslné zpracování a budou zcela prosty vad a zhotoveny v souladu s nejlepší praxí v oblasti průmyslu; budou uspokojivým způsobem splňovat požadavky na výkon dodané nebo schválené Zákazníkem; a budou vyhovovat veškerým platným zákonným a regulačním požadavkům týkajícím se výroby, značení, balení, skladování, manipulace a dodávky Produktů. 8.2 Dodavatel se postará o to, aby měl neustále veškeré licence, povolení, oprávnění, souhlasy a schválení, jež potřebuje k plnění svých povinností podle Smlouvy, a bude veškeré takové licence, povolení, oprávnění, souhlasy a schválení neustále udržovat v platnosti. 8.3 Dodavatel ručí za odbornost a přesnost a správnost veškerých oznámení a prohlášení, která učiní vůči Zákazníkovi (nebo jeho zástupcům či zaměstnancům) s ohledem na Produkty před datem Objednávky. 8.4 Nic v těchto podmínkách žádným způsobem nezmenšuje povinnosti Dodavatele a práva Zákazníka vyplývající z českých zákonů nebo předpisů nebo jakékoliv výslovné nebo předpokládané podmínky nebo záruky. 8.5 Bez ohledu na to, že Zákazník přijme Produkty nebo část Produktů a/nebo vlastnické právo k Produktům přejde na Zákazníka, porušení jakékoliv výslovné nebo předpokládané podmínky či záruky Dodavatelem, která má být splněna Dodavatelem, může být považováno za důvod k odmítnutí Produktů a vypovězení Smlouvy. Aniž by byla dotčena práva Zákazníka považovat Smlouvu za vypovězenou nebo jeho ostatní práva vyplývající z těchto podmínek či jinak, jestliže se bude Zákazník domnívat (podle svého výhradního uvážení), že jakékoliv Produkty nesplňují záruku stanovenou v Článku 8.1 (dále jen Vadné produkty ): Zákazník písemně informuje Dodavatele o jakýchkoliv Vadných produktech; Dodavatel ihned opravi nebo (bude-li to tak vyžadovat Zákazník) vymění všechny Vadné produkty na výhradní náklady Dodavatele; 5

6 8.5.3 na požádání Dodavatel nahradí Zákazníkovi veškeré náklady a výdaje, které Zákazníkovi vznikly při odstraňování, opětovné instalaci, odstavení a dalších činnostech spojených s opravou nebo výměnou Produktů v souladu s tímto Článkem 8; a opravené a vyměněné Produkty budou samy o sobě v záruce v souladu s tímto Článkem 8 (v případě Článku po dobu dvanácti 12 měsíců od pozdějšího data Dodávky, opětovné instalace nebo provedení zkoušek) a žádost Zákazníka o opravu nebo výměnu Produktů nebo přijetí opravy nebo výměny Produktů nevylučuje odmítnutí opravy nebo výměny Produktů a/nebo ukončení Smlouvy v případě, že nebude zcela ke spokojenosti Zákazníka. 8.6 Dodavatel souhlasí, že na požádání postoupí Zákazníkovi právo jakékoliv záruky nebo obdobná práva, která má vůči jakémukoliv výrobci nebo dodavateli Produktů či jakýchkoliv částí Produktů třetích stran. 8.7 Dodavatel poskytne veškerá zařízení, podporu a pomoc vyžadovanou ze strany Zákazníka nebo pojistitelů Zákazníka za účelem sporu o jakýkoliv nárok v důsledku žaloby nebo jakékoliv záležitosti vzniklé z Objednávky nebo plnění Objednávky Dodavatelem anebo za účelem projednání jakéhokoliv takového nároku či záležitosti. 8.8 Dodavatel bude udržovat v platnosti pojištění obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za výrobek, jež budou zahrnovat (bez omezení) krytí veškerých záležitostí, za které se může Dodavatel stát odpovědným vůči Zákazníkovi na základě této Smlouvy, s nejvyšší hranicí plnění (avšak nejméně 150 milionů Kč nebo takovou jinou částkou, kterou Zákazník případně písemně oznámí Dodavateli s ohledem na škodní událost) a krytí, jež Zákazník racionálně považuje za přiměřené. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 9.1 Dodavatel zaručuje, že při návrhu, výrobě, dodávce a instalaci (podle potřeby) Produktů (nebo poskytování služeb, bude-li to příslušný Produkt) a poskytování informací týkajících se výše uvedeného splní, a umožní Zákazníkovi splnit, povinnosti, které ukládají jakékoliv platné zákony týkající se ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a veškerá další příslušná zákonná ustanovení, předpisy a nařízení, pokud se vztahují na Produkty, a zaručuje, že Produkty budou dodány se všemi bezpečnostními kryty, přístroji, bezpečnostními listy, detaily ocenění příslušného rizika a dostatečným značením, aby dodržel veškeré platné zákonné požadavky. 9.2 Dodavatel zaručuje, že všechny Produkty dodané Zákazníkovi společně s veškerými nezbytnými pokyny, informacemi a upozorněními, jež budou dodány zároveň s nimi, budou navrženy, zhotoveny a vyrobeny takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že Produkty nebudou vadné. 9.3 V případě, že se Dodavatel kdykoliv dozví o jakýchkoliv mimořádných událostech, případech nebo dospěje ke zjištění, která jsou v každém případě závažná pro bezpečný provoz dodaných Produktů nebo Produktů, které mají být dodány, Dodavatel ihned písemně informuje Zákazníka o takové skutečnosti, a to v každém případě do dvou dnů od okamžiku, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. 10. PROVÁDĚNÁ PRÁCE, KONTROLA A TESTOVÁNÍ 10.1 Produkty podléhají veškerým speciálním i obvyklým zkouškám a kontrolám prováděným Dodavatelem a veškerým dalším zkouškám, které může Zákazník případně racionálně vyžadovat Zástupci Zákazníka a příslušné oficiální orgány (v příslušných případech) mají právo být u prováděné práce a provést kontrolu všech Produktů a zúčastnit se jejich zkoušek v prostorách Dodavatele a v prostorách subdodavatelů ve všech přiměřených časových 6

7 lhůtách a Dodavatel poskytne upozornění v přiměřené době předem, aby takovou účast při zkouškách umožnil Žádný souhlas nebo schválení účasti při kontrole poskytnuté Zákazníkem nebo jménem Zákazníka nezbavují Dodavatele žádné povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 11. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 11.1 Dodavatel uznává a potvrzuje, že: jakákoliv Práva k duševnímu vlastnictví v jakékoliv dokumentaci, kterou poskytl Zákazník Dodavateli v souvislosti s těmito podmínkami (včetně, mimo jiné, průmyslových vzorů a specifikací Produktů); a nástroje nebo vybavení poskytnuté Zákazníkem Dodavateli nebo používané Zákazníkem v souvislosti s těmito podmínkami (dále jen Vybavení ); a jakékoliv materiály vydané Zákazníkem Dodavateli pro účely použití ve spojitosti se Smlouvou (dále jen Materiály ), veškeré autorské právo, jímž je chráněn jakýkoliv předmět, který byl vytvořen v souvislosti se vzájemnou spoluprací mezi Zákazníkem a Dodavatelem, zůstávají neustále výhradním majetkem Zákazníka a Dodavatel nezíská žádné právo či nárok na tato Práva k duševnímu vlastnictví nebo Vybavení či Materiály vzniklé z těchto podmínek nebo v souvislosti s těmito podmínkami Plné vlastnické právo, včetně, mimo jiné, Práv k duševnímu vlastnictví ve všech specifikacích, plánech, výkresech, vzorech nebo průmyslových vzorech dodaných Zákazníkem Dodavateli v souvislosti se Smlouvou nebo připravených či zhotovených Dodavatelem, jeho zaměstnanci, zástupci nebo subdodavateli k účelu plnění Smlouvy náleží výhradně Zákazníkovi Veškeré informace odvozené z dokumentace specifikované v Článku 11.2 nebo jinak sdělené Dodavateli v souvislosti se Smlouvou bude Dodavatel pokládat za důvěrné a bez písemného souhlasu Společnosti je Dodavatel nezveřejní ani nesdělí žádné třetí straně ani je nevyužije k jinému účelu než k plnění Smlouvy Dodavatel tímto souhlasí, že vyhotoví nebo zajistí vyhotovení převodní listiny nebo jiného dokumentu racionálně vyžadovaných Zákazníkem pro propůjčení a převod jakýchkoliv vlastnických práv na Zákazníka, jež mají Zákazníkovi náležet podle Článku Jakékoliv výkresy, obvodová schémata, rozvržení kabelů, provozní pokyny a pokyny pro údržbu nebo obdobnou dokumentaci, kterou poskytne Dodavatel, a na niž se nevztahuje Článek 11.2, smí Zákazník volně používat k jakémukoliv racionálnímu účelu, včetně výroby Zákazníkem nebo obstarání jakýchkoliv částí Produktů od třetí strany pro jeho použití. 12. VYBAVENÍ A MATERIÁLY 12.1 Nebezpečí škody nebo ztráty Vybavení nebo Materiálů přechází na Dodavatele při dodávce Dodavateli Dodavatel zajistí, aby byly Materiály a Vybavení udržovány v dobrém stavu a bude v tomto ohledu udržovat náležité pojištění, které Zákazník racionálně považuje za adekvátní v případě nástrojových šablon a podobně přiměřenému opotřebení a použije totéž pouze v souvislosti se Smlouvou V případě, že se Zákazník bude podle svého výhradního uvážení domnívat, že Vybavení vyžaduje opravy, může požádat Dodavatele o provedení těchto oprav na náklady Dodavatele. Jestliže Dodavatel po přijetí žádosti v souladu s tímto Článkem neprovede 7

8 specifikované opravy v přiměřené časové lhůtě (podle výhradního uvážení Zákazníka), může Zákazník tyto opravy provést nebo dát pokyny třetí straně k provedení těchto oprav a vystavit Dodavateli fakturu za veškeré související náklady a výdaje Po ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu Dodavatel ihned zlikviduje veškeré přebytečné Materiály v souladu s pokyny Zákazníka a veškeré Materiály, které nebyly využity v důsledku špatného řemeslného zpracování nebo nedbalosti Dodavatele (podle výhradního uvážení Zákazníka), budou nahrazeny na náklady Dodavatele Po ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a v jakémkoliv okamžiku Dodavatel na požádání Zákazníka ihned dodá Vybavení Zákazníkovi, a pokud tak Dodavatel neučiní, bude Zákazník oprávněn (na náklady Dodavatele) vstoupit do prostor Dodavatele nebo prostor třetí strany a vymáhat Vybavení. Dodavatel souhlasí, že nebude oprávněn podat žádnou žalobu na Zákazníka v důsledku takového vstupu nebo v souvislosti s takovým vstupem Dodavatel není oprávněn zastavit nebo jakýmkoli způsobem zatížit Vybavení nebo Materiály jako zajištění dluhu. 13. INFORMACE 13.1 Dodavatel nezveřejní informace o Smlouvě nebo korespondenci, která se jí zabývá, žádné třetí straně, ani nepoužije jméno Zákazníka k reklamním či propagačním účelům bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka Dodavatel předloží Zákazníkovi co nejdříve od přijetí Objednávky takové výkresy, detaily týkající se průmyslových vzorů a provozní příručky a příručky pro údržbu, které bude vyžadovat Zákazník, nebo které se v obchodě obvykle poskytují, pokud jde o produkty stejného druhu jako Produkty Dodavatel ponese výhradní odpovědnost za veškeré chyby a opomenuté a vynechané části ve výkresech, výpočtech, detailech balení nebo jiných náležitostech a údajích dodaných Dodavatelem a jejich schválení nebo přijetí ze strany Zákazníka nezbavuje Dodavatele žádné povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 14. ODŠKODNĚNÍ 14.1 Dodavatel odškodní Zákazníka a v plné míře a účinně zbaví Zákazníka odpovědnosti za veškeré finanční závazky, náklady, výdaje, škody a ztráty (včetně ušlého zisku, ztráty pověsti a jakékoli jiné ztráty nebo škody z jakékoliv příčiny a veškerého úroku, pokut a soudních výloh a jiných nákladů a výdajů za služby odborníků) vzniklé Zákazníkovi z nebo v souvislosti s: jakýmkoliv nárokem uplatňovaným vůči Zákazníkovi třetí stranou vzniklým z dodávky Produktů nebo v souvislosti s dodávkou Produktů, pokud takový nárok vznikne v důsledku porušení, nedbalého plnění nebo neplnění či prodlení s plněním Smlouvy, včetně, mimo jiné, těchto podmínek ze strany Dodavatele, jeho zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů; a jakýmikoliv ztrátami (včetně ušlých zisků), které mohou Zákazníkovi vzniknout z dodávky Produktů nebo v souvislosti s dodávkou Produktů, pokud takový nárok vznikne v důsledku porušení, nedbalého plnění nebo neplnění či prodlení s plněním Smlouvy, včetně, mimo jiné Článků 3, 4, 8, 9 a 12 těchto podmínek ze strany Dodavatele, jeho zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů. 15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 15.1 Nic v těchto podmínkách neomezí ani nevyloučí odpovědnost Zákazníka za: smrt nebo zranění osob, ke kterým dojde v důsledku nedbalosti; nebo 8

9 podvod nebo podvodné zkreslení údajů; nebo odškodnění a závazky uvedené v Článku Error! Reference source not found.; nebo porušení jakékoliv podmínky Smlouvy, které vyplývá z úmyslného, záměrného konání nebo úmyslného, záměrného nekonání Zákazníka nebo jeho zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů; nebo jakékoliv jiné záležitosti, které nelze omezit ani vyloučit podle zákona S výjimkou povinnosti provést platbu Ceny Produktů řádně dodaných Dodavatelem, a pokud ustanovení Článku 15.1 nestanoví jinak, Zákazník nemá vůči Dodavateli žádnou odpovědnost jakéhokoliv druhu, ať již vzniklou v důsledku porušení smlouvy, nedbalosti nebo jakéhokoliv jiného občanskoprávního deliktu, podle zákona či jinak. 16. ZRUŠENÍ SMLOUVY 16.1 Aniž by byl dotčen jakýkoliv jiný zákonný nárok, který má, Zákazník má právo kdykoli bez udání důvodu zrušit Smlouvu (zcela nebo zčásti), a to na základě písemné výpovědi doručené Dodavateli V případě, že Zákazník ukončí Smlouvu v souladu s Článkem 16.1, Zákazník zaplatí Dodavateli takové procento z Ceny, jež může být přiměřené a rozumné (podle výhradního uvážení Zákazníka) s ohledem na hodnotu Produktů, které jsou poté pro Zákazníka přijatelné pro Dodávku podle Smlouvy a po této platbě nebude Zákazník odpovědný za žádné závazky, ztráty, škody, náklady ani výdaje (včetně, mimo jiné, ušlých zisků) vzniklých Dodavateli nebo zaplacených Dodavatelem v důsledku tohoto zrušení Smlouvy. 17. UKONČENÍ SMLOUVY 17.1 Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva nebo opravné prostředky Zákazníka, Zákazník je oprávněn v kterékoliv následující situaci ukončit (zcela nebo zčásti) tuto Smlouvu a veškeré další Smlouvy, které byly mezi Zákazníkem a Dodavatelem kdy uzavřeny, jestliže: Dodavatel pozastaví nebo hrozí, že pozastaví platbu svých závazků nebo nemůže platit své závazky, když se stanou splatnými, nebo připustí neschopnost platit své závazky nebo (jakožto společnost) se má za to, že není schopen platit své závazky ve smyslu paragrafu 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění; Dodavatel zahájí jednání se všemi svými věřiteli nebo jakoukoliv skupinou svých věřitelů za účelem rozložení jakýchkoliv svých závazků a dluhů na delší dobu nebo učiní návrh na jakékoliv smírné narovnání nebo ujednání se svými věřiteli nebo uzavře takové narovnání nebo ujednání; je podán návrh, provedeno oznámení, přijato usnesení nebo vystaven příkaz k rozpuštění Dodavatele nebo v souvislosti s rozpuštěním Dodavatele; je podána oficiální žádost k soudu nebo proveden příkaz ohledně jmenování správce nebo je poskytnuto oznámení o záměru jmenovat správce anebo je jmenován správce nad Dodavatelem; je nějaká osoba oprávněna jmenovat správce majetku Dodavatele nebo je jmenován správce majetku Dodavatele; na Dodavatele jakožto fyzickou osobu byl prohlášen konkurz nebo byl podán návrh na vyhlášení konkurzu; 9

10 v jurisdikci, které Dodavatel podléhá, dojde k jakékoliv události nebo zahájení soudního řízení ve vztahu k Dodavateli, jež má stejný nebo obdobný účinek jako události uvedené výše v Článcích až (včetně); Zákazník se opodstatněně domnívá nebo obává, že jakákoliv výše uvedená událost nebo stejné nebo obdobné události podle příslušných zákonů, jimž Dodavatel nebo jakákoliv spřízněná osoba Dodavatele podléhají, nastala nebo může nastat; dojde ke změně řízení Dodavatele (ve smyslu paragrafu 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník); Dodavatel poruší zásadním způsobem tuto nebo jakoukoliv jinou Smlouvu, která byla mezi Zákazníkem a Dodavatelem kdy uzavřena. 18. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ 18.1 Dodavatel bude jednat v souladu se všemi příslušnými protikorupčními zákony v souvislosti se Smlouvou a podnikáním Zákazníka a ihned informuje Zákazníka, pokud zjistí nebo bude mít podezření, že kterýkoli z jeho vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců nebo zástupců jedná nebo jednal způsobem, který tyto zákony porušuje Dodavatel uznává a potvrzuje, že Zákazník má kodex odpovědného podnikání (dále jen IMI Way ), který je dostupný na internetové adrese a že Dodavatel vždy povede obchod etickým způsobem a v souladu s příslušnými ustanoveními kodexu IMI Way a zajistí, aby stejným způsobem postupovali jeho vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci a/nebo zástupci. Tento Článek platí, ať již Dodavatel jedná podle Smlouvy, nebo na základě svého vztahu se Zákazníkem Dodavatel souhlasí, že na požádání a ke spokojenosti Zákazníka musí být schopen prokázat, že jedná v souladu s požadavky uvedenými v tomto Článku 18, což zahrnuje, ale neomezuje se pouze na to, že Zákazník má právo provést kontrolu jakéhokoliv místa vyžadovaného pro práci pro Zákazníka a zapojeného do takové práce. V případě, že Dodavatel nebude jednat v souladu s tímto Článkem 18, je Zákazník oprávněn podle svého výhradního uvážení ukončit Smlouvu a veškeré Objednávky nebo další smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem bez sankce pro Zákazníka, avšak s povinnostmi pro Dodavatele napravit veškeré škody vzniklé Zákazníkovi v důsledku takového ukončení nebo porušení Smlouvy Dodavatelem. 19. PŘENOS PRÁV A SUBDODAVATELÉ 19.1 Bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka Dodavatel neupraví subdodavatelskou smlouvou ani nepostoupí žádná práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy ani žádnou část těchto práv a povinností Žádné oprávnění poskytnuté Zákazníkem Dodavateli k uzavření subdodavatelské smlouvy neukládá Zákazníkovi žádnou povinnost informovat se o kvalifikaci a schopnostech jakéhokoliv schváleného Subdodavatele s oprávněním a nebude důvodem k prominutí řádného a úplného plnění povinností Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy Zákazník je oprávněn bez oznámení Dodavateli postoupit veškerá svá práva a výhody vyplývající ze Smlouvy. 20. RŮZNÁ USTANOVENÍ 20.1 Vzdání se nebo odklad uplatnění jakýchkoliv práv nebo opravných prostředků nebo jejich neuplatnění ze strany Prodávajícího se nedotkne jakéhokoliv jiného nebo dalšího uplatnění těchto práv nebo opravných prostředků v budoucnosti ani nezamezuje takovému jejich uplatnění. 10

11 20.2 Nic v těchto podmínkách nezakládá partnerství, zastoupení nebo zaměstnanecký vztah mezi stranami V případě, že jakékoliv ustanovení těchto podmínek bude považováno za neplatné nebo nevynutitelné, zcela nebo zčásti, pak nedotčená ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti Zákazník může vyrovnat vlastní pohledávku proti Ceně nebo jakémukoliv nároku Dodavatele podle Smlouvy, jakémukoliv jinému finančnímu závazku nebo nároku jakkoliv vzniklému Zákazníkovi vůči Dodavateli, ať už skutečnému, potenciálnímu, hlavnímu, vedlejšímu, společnému nebo samostatnému Smlouva a veškeré mimosmluvní závazky, které z ní vyplývají nebo s ní souvisejí, se budou řídit a vykládat výhradně v souladu se zákony České republiky. Strany tímto souhlasí, že se podřídí výlučné příslušnosti českých soudů. Za společnost IMI INTERNATIONAL, s.r.o. Ing. Oldřich Talacko Jednatel společnosti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1.1 V těchto podmínkách:- Kupující znamená jakéhokoliv zákazníka Prodávajícího, jemuž jsou Produkty dodávány

Více

Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o. 1. Preambule: Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou platné a závazné pro každou nabídku předloženou společností ASAHI Ložiska CZ

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Všeobecné dodací podmínky SD 07

Všeobecné dodací podmínky SD 07 KOMA Industry s.r.o. Ruská 41, 706 02 Ostrava Vítkovice Všeobecné dodací podmínky SD 07 Datum vydání: 31 12. 2010 Platnost od: 1. 1. 2011 Výtisk č.: Strana 1 (celkem 5) Obsah: 1) platnost a obsah kupní

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Obecné 1.1 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen "Podmínky") na všechny objednávky k nákupu Zboží (dále

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení a) Podle těchto všeobecných nákupních podmínek (dále také jen podmínky ) se rozumí: objednávkou kupujícího objednávka odeslaná v souladu s těmito nákupními

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Objednací podmínky Accenture

Objednací podmínky Accenture Objednací podmínky Accenture "Accenture" znamená buďto: Accenture Services, s.r.o., společnost s ručením omezeným s identifikačním číslem 26449251, se sídlem Praha 5, Bucharova 2/1281, PSČ 158 00, Česká

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LINPAC

NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LINPAC NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LINPAC 1. VÝKLAD POJMŮ 1.1 V těchto Podmínkách mají následující pojmy níže uvedený význam: Pojem Kupující: Význam znamená společnost LINPAC Packaging Limited nebo jakoukoliv

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto VOP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem zboží a služeb poskytovaných společností

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti mezi společností NARETEC s.r.o., se sídlem Plzeň-Bílá Hora, ul. 28. října 70, okres Plzeň-město,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 2 Závazný vzor Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1) Smluvní strany. Sídlo: Statutární

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICORN SYSTEMS A.S. (dále jen Obchodní podmínky )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICORN SYSTEMS A.S. (dále jen Obchodní podmínky ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICORN SYSTEMS A.S. (dále jen Obchodní podmínky ) 1. Užití Obchodních podmínek 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,vop ) blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY A. Obecné požadavky k návrhu smlouvy Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen smlouva ) v listinné podobě, který přiloží k originálu

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Vokoun & Pokorný s.r.o.,

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Vokoun & Pokorný s.r.o., Všeobecné obchodní podmínky společnosti Vokoun & Pokorný s.r.o., IČ 26170337, se sídlem Podnikatelská 595, Běchovice, 190 11 Praha 9, spisová značka C 76585 vedená u Městského soudu v Praze Článek I Úvodní

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o., se sídlem Plzeň - Lhota, Meduňková 264/26, PSČ 301 00, IČ 27971015 dle 273 obchodního zákoníku ČLÁNEK

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010)

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Vzájemná práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele pramenící ze Smlouvy o dílo se řídí těmito obchodními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015 GEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 1. Účinnost Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "Všeobecné podmínky") se vztahují na

Více

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu. Návrh kupní smlouvy

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu. Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy uzavřené podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků, na dodávku pod názvem: Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") 1. Smluvní strany 1.1 Sdružení pro likvidaci komunálního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE, DODÁVKY A SLUŽEB platné od září 2007

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE, DODÁVKY A SLUŽEB platné od září 2007 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE, DODÁVKY A SLUŽEB platné od září 2007 1. DEFINICE (a) Smlouva znamená smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím vztahující se na Výrobky uvedené na druhé straně, včetně těchto Všeobecných

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy Objednatele: číslo smlouvy Zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy Objednatele: číslo smlouvy Zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy Objednatele: číslo smlouvy Zhotovitele: OM/ /2015 která je uzavřena dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Turck, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Turck, s.r.o. Turck, s.r.o. 500 06 Hradec Králové Všeobecné obchodní podmínky společnosti Turck, s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) jsou vydávány společností Turck, s.r.o.,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY Pro dodávky výrobků, zboží a služeb dodávané společností Trelleborg Bohemia, a.s., Strategickou obchodní jednotkou Speciální výroba a to zejména pro tyto výrobkové skupiny:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ (PRODEJNÍ) PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ (PRODEJNÍ) PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ (PRODEJNÍ) PODMÍNKY ve smyslu 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) obchodních společností Parker Hannifin Czech

Více

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění Příloha objednávky Obchodní podmínky Čl. 1 Předmět plnění Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : viz objednávku (dále jen Dílo ) specifikované

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH

KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I Smluvní strany 1. Kupující:

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.jwl.cz, jehož provozovatelem je: Marek Matoušek, JwL Luxury Pearls, IČ: 741 30 307, s místem

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti EDITEL CZ s.r.o. k 1. 2. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti EDITEL CZ s.r.o. k 1. 2. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti EDITEL CZ s.r.o. k 1. 2. 2015 Úvod Tyto Všeobecné podmínky platí pro všechny dodávky telekomunikačních služeb, služeb v oblasti informační technologie

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU 1. Základní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU 1.1 Tyto obchodní podmínky nákupu ( OPN ) kupujícího se ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ) vztahují na závazek vzniklý při nabytí

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A µ#57743/a/2014-sov@ 57743/A/2014-SOV Č.j.: UZSVM/A/34363/2014-SOV Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. /2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více