VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 V těchto podmínkách mají tyto pojmy a výrazy následující význam (nebude-li kontext vyžadovat jinak):- CIP znamená CIP (Carriage and Insurance Paid to / přepravné a pojištění placeno do místa určení), jak je definováno ve vydání pravidel pro výklad obchodních podmínek známých jako dodací podmínky Incoterms, které jsou aktuální k datu objednávky; Smlouva znamená smlouvu mezi Zákazníkem a Dodavatelem o prodeji a koupi Produktů v souladu s těmito podmínkami; Zákazník znamená společnost IMI International s.r.o.; Práva k duševnímu vlastnictví znamenají veškerá práva k patentům, vynálezům, užitným vzorům, autorská práva a práva související, práva k ochranným známkám, práva k obchodním názvům, jménům produktů a názvům domén, práva k obchodní značce produktu či jeho úpravě, práva na ochranu dobré pověsti nebo podání žaloby pro podvodné vydávání se za někoho jiného, práva proti nekalé soutěži, práva k průmyslovým vzorům, počítačovému softwaru, databázím, topografiím, morální práva, práva k důvěrným informacím (včetně know-how a obchodních tajemství) a veškerá další práva k duševnímu vlastnictví, v každém případě nezávisí na tom, zda jsou registrovaná či neregistrovaná, a včetně veškerého použití a obnovení nebo prodloužení těchto práv a veškerá obdobná nebo stejná práva nebo podoby ochrany v kterékoliv části světa; Objednávka znamená objednávku Zákazníka na Produkty; Produkty znamenají veškeré produkty a/nebo služby a související dokumentaci uvedené v Objednávce; Dodavatel znamená osobu, firmu nebo společnost, od níž Zákazník zakoupí Produkty; písemný dokument nebo písemný zahrnuje faksimilní přenosy a y. 1.2 Tyto podmínky platí pro Smlouvu na úkor jakýchkoliv jiných podmínek, které Dodavatel požaduje uložit nebo začlenit, anebo které vyplývají z obchodování, zvyků, praxe nebo průběhu jednání. Žádný dodatek k Objednávce a/nebo těmto podmínkám nebo jakékoliv podmínce v nich obsažené anebo změna nebo vyloučení či snaha o vyloučení Objednávky a/mebo těchto podmínek nebo jakékoliv podmínky v nich obsažené nebudou pro Zákazníka závazné, nebudou-li výslovně písemně schváleny a podepsány řádně pověřeným zástupcem Zákazníka. 1.3 Veškerá ustanovení Smlouvy mezi Zákazníkem a Dodavatelem jsou obsažena v Objednávce a těchto podmínkách nebo je na ně odkazováno v Objednávce a těchto podmínkách. 1.4 Objednávka je nabídka Zákazníka zakoupit Produkty v souladu s těmito podmínkami. 1.5 Objednávka se bude považovat za přijatou od okamžiku, kdy (podle toho, co nastane dříve): Dodavatel vystaví písemné potvrzení o přijetí Objednávky; a Dodavatel provede jakýkoliv úkon v souladu s plněním Objednávky (včetně, mimo jiné, realizace nebo zahájení práce Dodavatele na základě Objednávky, jakékoliv Dodávky na základě Objednávky nebo přijetí jakékoliv postupné platby), načež v tomto okamžiku vzniká Smlouva. 1

2 1.6 V případě rozporu mezi těmito podmínkami a jakoukoli zvláštní podmínkou na přední straně Objednávky, bude mít přednost zvláštní podmínka. 1.7 Tyto podmínky (ve znění případných změn a dodatků) se vztahují na veškeré budoucí Smlouvy o dodávce Produktů Dodavatelem Zákazníkovi. 1.8 Nebude-li výslovně schváleno jinak, veškeré obchodní podmínky budou vykládány v souladu s dodacími podmínkami Incoterms, které jsou aktuální k datu Objednávky. 1.9 Nadpisy a titulky jsou vloženy pouze pro pohodlí a nemají vliv na výklad těchto podmínek. 2. ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ 2.1 Elektronické objednávky jsou platné v případě, že veškeré informace, na nichž se Dodavatel a Zákazník dohodnou jako na informacích vyžadovaných a povinných, budou řádně stanoveny v dohodnutém formátu, a pokud Zákazník předá objednávku Dodavateli odkazem na správný identifikační kód a Dodavatel přijme objednávku při výběru své elektronické pošty z příslušného systému. 2.2 Každá platná elektronická Objednávka bude považována za přijatou ze strany Dodavatele, ledaže by Dodavatel do dvaceti čtyř (24) hodin od přijetí Objednávky oznámil Zákazníkovi odmítnutí objednávky, a to elektronickou poštou nebo jinými prostředky (včetně telefonu). Přijetím Objednávky vzniká Smlouva o prodeji a koupi, na kterou se vztahují tyto podmínky. 3. DODÁVKY 3.1 Nebude-li písemně schváleno Zákazníkem jinak, má se za to, že k dodávce dochází v okamžiku, kdy jsou Produkty vyloženy na dodací adrese specifikované na Objednávce a dodávka byla přijata oprávněným zástupcem Zákazníka v souladu s Článkem 4 těchto podmínek (dála jen Dodávka ). 3.2 Všechny Produkty musí být dodány na místo dodávky specifikované na Objednávce, anebo pokud nebude specifikováno žádné místo dodávky, do prostor Zákazníka, a v takových časových lhůtách, které Zákazník buď písemně specifikuje, nebo odsouhlasí. 3.3 Datum nebo doba Dodávky jsou specifikovány na Objednávce a jsou podstatou Smlouvy. Zásilka, dílčí dodávky nebo dodávky většího množství, než bylo objednáno, mohou být odmítnuty, ledaže by Zákazník písemně odsouhlasil přijetí takových dodávek, a veškeré odmítnuté Produkty budou vratné na riziko a náklady Dodavatele. 3.4 Na požádání poskytne Dodavatel takové plány a zprávy o průběhu výroby a Dodávky, jaké může Zákazník racionálně požadovat, a Dodavatel ihned písemně Zákazníka upozorní, pokud pravděpodobně dojde ke zpoždění těchto plánů. Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva náležející Zákazníkovi, jakékoli náhradní datum Dodávky nebo doba Dodávky, které Zákazník písemně schválí, budou rovněž podstatou Smlouvy. 3.5 Číslo objednávky Zákazníka bude vytištěno nebo čitelně napsáno Dodavatelem na všech Produktech dodaných v baleních nebo balíkách a na všech souvisejících průvodkách a fakturách předložených Zákazníkovi. 3.6 V případě, že Produkty nebudou dodány v řádném termínu, Zákazník si vyhrazuje právo, aniž by byla dotčena jakákoliv jiná práva, která může mít: zrušit Smlouvu, a to zcela nebo zčásti; odmítnout přijmout jakoukoliv následnou dodávku Produktů, kterou se Dodávající snaží provést; vymáhat od Dodavatele jakékoliv výdaje racionálně vzniklé Zákazníkovi při získávání Produktů náhradou od jiného dodavatele; a 2

3 3.6.4 domáhat se náhrady škod za jakékoliv mimořádné náklady, ztráty nebo výdaje vzniklé Zákazníkovi, které lze jakýmkoliv způsobem přisuzovat neuskutečnění dodávky Produktů Dodavatelem v řádném termínu. 3.7 Nebude-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, budou všechny Produkty dodané Zákazníkovi z území mimo Českou republiku dodány CIP přepravné a pojištění placeno do místa dodávky specifikovaného na Objednávce, anebo pokud nebude specifikováno místo dodávky, CIP přepravné a pojištění placeno do prostor Zákazníka. 3.8 Nebude-li uvedeno v Objednávce jinak, je Dodavatel odpovědný pro Produkty zakoupené z území mimo domovskou zemi Zákazníka, získat veškerou potřebnou dokumentaci na vývoz Produktů do domovské země Zákazníka a dovoz Produktů do domovské země Zákazníka, včetně veškerých platných vývozních a dovozních licencí, a Dodavatel ponese odpovědnost za veškerá prodlení a výlohy vzniklé v důsledku toho, že vývozní a/nebo dovozní licence nejsou k dispozici v případě nutnosti. 3.9 Dodavatel souhlasí, že poskytne Zákazníkovi na požádání taková prohlášení a dokumenty, jež mohou přiměřeně vyžadovány k prokázání původu Produktů a způsobu, kterým se kvalifikují k výhodám zemí ES EEA nebo EFTA nebo osvobození od poplatků V případě požáru, výbuchu, teroristického činu nebo nehody či jiné záležitosti nebo události, jež z jakéhokoliv důvodu brání nebo překáží použití Produktů, může být Dodávka těchto Produktů a/nebo platba za tyto Produkty pozastavena nebo odložena dle výhradního uvážení Zákazníka do té doby, než okolnosti, které brání nebo překáží použití Produktů, zaniknou. 4. PŘIJETÍ PRODUKTŮ 4.1 Přijetí Produktů nabývá účinnosti pouze v případě, že bude písemně oznámeno Zákazníkem Dodavateli, a potvrzení Dodávky na dodacím listu nebo obdobném dokumentu ze strany Zákazníka neznamená přijetí Produktů a Zákazník si vyhrazuje právo odmítnout jakékoliv Produkty, dokud je v plné míře nezkontroluje. 4.2 Aniž by byla dotčena jeho práva podle Článku 8.1, jestliže po Dodávce nebudou Produkty dodané Dodavatelem v souladu se Smlouvou z jakéhokoliv důvodu (dále jen Vadné produkty ), může Zákazník, aniž by byla dotčena ostatní jeho práva: požádat Dodavatele, aby na riziko a náklady Dodavatele opravil nebo vyměnil Vadné produkty, a to do pěti (5) pracovních dnů od vznesení svého požadavku; nebo odmítnout všechny nebo některé Vadné produkty v přiměřené časové lhůtě od jejich kontroly provedené Zákazníkem a požádat Dodavatele o vrácení plné ceny odmítnutých Produktů; nebo za Vadné produkty koupit náhradní produkty od jiného dodavatele někde jinde, které co nejblíže odpovídají stejným specifikacím a podmínkám poskytnutým Dodavateli v souvislosti s Vadnými produkty, jak okolnosti dovolí, a Dodavatel nahradí Zákazníkovi náklady, které mu tímto vzniknou; nebo žádat náhradu škody za veškeré jiné náklady, výdaje nebo ztráty vzniklé v důsledku dodávky Vadných produktů ze strany Dodavatele. 5. VLASTNICKÉ PRÁVO A RIZIKO 5.1 Aniž by bylo dotčeno jakékoliv právo na odmítnutí, které může Zákazníkovi vzniknout, a nebude-li v Objednávce uvedeno jinak, vlastnické právo k Produktům přechází na Zákazníka, podle toho, co nastane dříve, po provedení:- 3

4 5.1.1 dodávky Produktů Zákazníkovi (ať již došlo k přijetí v souladu s Článkem 4, či nikoliv); nebo jakékoliv platby provedené Zákazníkem za Produkty nebo v souvislosti s Produkty. 5.2 Riziko poškození nebo ztráty Produktů přechází na Zákazníka při Dodávce. 5.3 V případě, že vlastnické právo k Produktům přejde na Zákazníka před Dodávkou v souladu s Článkem 5.1, potom si Dodavatel podrží tyto Produkty až do provedení Dodávky jako fiduciář a zástavní věřitel Zákazníka a bude Produkty neustále uchovávat odděleně od produktů Dodavatele a třetích stran a náležitě je skladovat, chránit a udržovat v platnosti jejich pojištění proti veškerým rizikům a označí je jako majetek Zákazníka. 5.4 Dodavatel nese odpovědnost za veškeré náklady na dopravu a vykládku a za pojištění Produktů do výše jejich plné reprodukční hodnoty proti veškerým nebezpečím škody nebo ztráty před uskutečněním Dodávky. 6. CENA A PLATBA 6.1 Nebude-li písemně schváleno Zákazníkem jinak, cena Produktů je cenou za Produkty uvedené v poslední verzi ceníku Dodavatele, který byl dodán Zákazníkovi Dodavatelem před datem Objednávky (dále jen Cena ). 6.2 Nebude-li v Objednávce uvedeno jinak, veškeré Ceny jsou pevně stanovené, v plné míře zahrnující veškeré poplatky a náklady na dodávku a nepodléhají zvýšení či přičítání. Veškeré Ceny jsou bez částek DPH. 6.3 Zákazník souhlasí, že platba jakékoliv faktury vystavené Dodavatelem v souvislosti s Produkty bude provedena v plné míře do 60 dnů od přijetí, a Dodavatel může Zákazníka fakturovat až po provedení Dodávky všech Produktů, které jsou předmětem Objednávky, avšak časová lhůta pro platbu nebude podstatou Smlouvy. 6.4 Nebude-li Zákazníkem písemně stanoveno jinak, jsou ceny splatné v českých korunách, anebo v případě, že česká měna přestane existovat k datu Objednávky, budou splatné v takové měně, která nahradí měnu českou. 6.5 Žádná platba Ceny nebo s ohledem na Cenu neznamená ústupek a přijetí Zákazníka, co se týká náležitého plnění povinností ze strany Dodavatele vyplývajících z této Smlouvy nebo jakékoliv jiné Smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem. 6.6 S výhradou Článku 6.8, v případě prodlení v placení ze strany Zákazníka je Dodavatel oprávněn účtovat úrok z jakékoliv dlužné částky při úrokové míře sedm procent (7%) p. a. nad úrokovou repo sazbou České národní banky ve znění případných změn do té doby, než bude dlužná částka Zákazníkem zaplacena. Dodavatel není oprávněn pozastavit dodávku Produktů v důsledku jakýchkoliv takových dlužných částek. 6.7 Obaly a kontejnery poskytnuté Dodavatelem budou vratné Dodavateli, avšak podle rozhodnutí Zákazníka a na vlastní náklady Dodavatele. 6.8 Zákazník si výslovně vyhrazuje právo odečíst od jakýchkoliv peněžních částek dlužných Dodavateli jakékoliv peněžní částky dlužné Dodavatelem Zákazníkovi a zadržet celou Cenu Produktů nebo část Ceny Produktů z jakéhokoliv důvodu. V případě, že Zákazník zadrží nebo odečte jakoukoliv částku od částky splatné Zákazníkem Dodavateli, není takové odečtení nebo snížení prodlením v placení. 7. ZMĚNY SMLOUVY Zákazník má právo změnit množstevní specifikace a naplánované časové lhůty nebo dodávky na základě vystavení písemné změny Dodavateli, podle níž se bude Dodavatel řídit. Jakékoliv jiné změny a úpravy Smlouvy musí být provedeny na základě písemné 4

5 dohody mezi Zákazníkem a Dodavatelem. Dodavatel ihned upozorní Zákazníka, jestliže jakékoliv navržené změny budou buď bránit dodržení specifikované časové lhůty pro Dodávku, nebo budou mít jakýkoliv jiný zásadní důsledek, pokud jde o povinnosti Dodavatele k Zákazníkovi, a bude-li to potřeba, Zákazník umožní přiměřenou úpravu ceny a/nebo časové lhůty pro Dodávku, pod podmínkou, že bude Zákazník informován Dodavatelem o tomto důsledku pro cenu a/nebo časovou lhůtu Dodávky do 2 pracovních dnů od změny. 8. ZÁRUKA DODAVATELE 8.1 Dodavatel zaručuje, že po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data, k němuž Zákazník uvede Produkty do provozu, nebo po dobu třiceti šesti (36) měsíců od data Dodávky (podle toho, které datum nastane později) Produkty: budou ve všech ohledech vyhovovat všem specifikacím, výkresům a/nebo jiným detailům, jež byly poskytnuty Dodavateli nebo schváleny Zákazníkem; neodchýlí se ve významu ani podobě od svého popisu či jakýchkoliv vzorků poskytnutých Zákazníkovi před zahájením dodávek nebo jakéhokoliv (jakýchkoliv) předchozího (předchozích) produktu(ů) poskytnutého (poskytnutých) Zákazníkovi v jakémkoliv průběhu obchodní transakce; budou nové a budou se hodit a budou postačovat pro účely, k nimž jsou určeny, a pro jaký(é)koliv účel(y), o němž (nichž) Zákazník výslovně informoval Dodavatele, nebo pro jakýkoliv účel, o němž Dodavatel ví nebo by měl racionálně vědět; budou mít dobrou kvalitu, vzor, materiály a řemeslné zpracování a budou zcela prosty vad a zhotoveny v souladu s nejlepší praxí v oblasti průmyslu; budou uspokojivým způsobem splňovat požadavky na výkon dodané nebo schválené Zákazníkem; a budou vyhovovat veškerým platným zákonným a regulačním požadavkům týkajícím se výroby, značení, balení, skladování, manipulace a dodávky Produktů. 8.2 Dodavatel se postará o to, aby měl neustále veškeré licence, povolení, oprávnění, souhlasy a schválení, jež potřebuje k plnění svých povinností podle Smlouvy, a bude veškeré takové licence, povolení, oprávnění, souhlasy a schválení neustále udržovat v platnosti. 8.3 Dodavatel ručí za odbornost a přesnost a správnost veškerých oznámení a prohlášení, která učiní vůči Zákazníkovi (nebo jeho zástupcům či zaměstnancům) s ohledem na Produkty před datem Objednávky. 8.4 Nic v těchto podmínkách žádným způsobem nezmenšuje povinnosti Dodavatele a práva Zákazníka vyplývající z českých zákonů nebo předpisů nebo jakékoliv výslovné nebo předpokládané podmínky nebo záruky. 8.5 Bez ohledu na to, že Zákazník přijme Produkty nebo část Produktů a/nebo vlastnické právo k Produktům přejde na Zákazníka, porušení jakékoliv výslovné nebo předpokládané podmínky či záruky Dodavatelem, která má být splněna Dodavatelem, může být považováno za důvod k odmítnutí Produktů a vypovězení Smlouvy. Aniž by byla dotčena práva Zákazníka považovat Smlouvu za vypovězenou nebo jeho ostatní práva vyplývající z těchto podmínek či jinak, jestliže se bude Zákazník domnívat (podle svého výhradního uvážení), že jakékoliv Produkty nesplňují záruku stanovenou v Článku 8.1 (dále jen Vadné produkty ): Zákazník písemně informuje Dodavatele o jakýchkoliv Vadných produktech; Dodavatel ihned opravi nebo (bude-li to tak vyžadovat Zákazník) vymění všechny Vadné produkty na výhradní náklady Dodavatele; 5

6 8.5.3 na požádání Dodavatel nahradí Zákazníkovi veškeré náklady a výdaje, které Zákazníkovi vznikly při odstraňování, opětovné instalaci, odstavení a dalších činnostech spojených s opravou nebo výměnou Produktů v souladu s tímto Článkem 8; a opravené a vyměněné Produkty budou samy o sobě v záruce v souladu s tímto Článkem 8 (v případě Článku po dobu dvanácti 12 měsíců od pozdějšího data Dodávky, opětovné instalace nebo provedení zkoušek) a žádost Zákazníka o opravu nebo výměnu Produktů nebo přijetí opravy nebo výměny Produktů nevylučuje odmítnutí opravy nebo výměny Produktů a/nebo ukončení Smlouvy v případě, že nebude zcela ke spokojenosti Zákazníka. 8.6 Dodavatel souhlasí, že na požádání postoupí Zákazníkovi právo jakékoliv záruky nebo obdobná práva, která má vůči jakémukoliv výrobci nebo dodavateli Produktů či jakýchkoliv částí Produktů třetích stran. 8.7 Dodavatel poskytne veškerá zařízení, podporu a pomoc vyžadovanou ze strany Zákazníka nebo pojistitelů Zákazníka za účelem sporu o jakýkoliv nárok v důsledku žaloby nebo jakékoliv záležitosti vzniklé z Objednávky nebo plnění Objednávky Dodavatelem anebo za účelem projednání jakéhokoliv takového nároku či záležitosti. 8.8 Dodavatel bude udržovat v platnosti pojištění obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za výrobek, jež budou zahrnovat (bez omezení) krytí veškerých záležitostí, za které se může Dodavatel stát odpovědným vůči Zákazníkovi na základě této Smlouvy, s nejvyšší hranicí plnění (avšak nejméně 150 milionů Kč nebo takovou jinou částkou, kterou Zákazník případně písemně oznámí Dodavateli s ohledem na škodní událost) a krytí, jež Zákazník racionálně považuje za přiměřené. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 9.1 Dodavatel zaručuje, že při návrhu, výrobě, dodávce a instalaci (podle potřeby) Produktů (nebo poskytování služeb, bude-li to příslušný Produkt) a poskytování informací týkajících se výše uvedeného splní, a umožní Zákazníkovi splnit, povinnosti, které ukládají jakékoliv platné zákony týkající se ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a veškerá další příslušná zákonná ustanovení, předpisy a nařízení, pokud se vztahují na Produkty, a zaručuje, že Produkty budou dodány se všemi bezpečnostními kryty, přístroji, bezpečnostními listy, detaily ocenění příslušného rizika a dostatečným značením, aby dodržel veškeré platné zákonné požadavky. 9.2 Dodavatel zaručuje, že všechny Produkty dodané Zákazníkovi společně s veškerými nezbytnými pokyny, informacemi a upozorněními, jež budou dodány zároveň s nimi, budou navrženy, zhotoveny a vyrobeny takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že Produkty nebudou vadné. 9.3 V případě, že se Dodavatel kdykoliv dozví o jakýchkoliv mimořádných událostech, případech nebo dospěje ke zjištění, která jsou v každém případě závažná pro bezpečný provoz dodaných Produktů nebo Produktů, které mají být dodány, Dodavatel ihned písemně informuje Zákazníka o takové skutečnosti, a to v každém případě do dvou dnů od okamžiku, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. 10. PROVÁDĚNÁ PRÁCE, KONTROLA A TESTOVÁNÍ 10.1 Produkty podléhají veškerým speciálním i obvyklým zkouškám a kontrolám prováděným Dodavatelem a veškerým dalším zkouškám, které může Zákazník případně racionálně vyžadovat Zástupci Zákazníka a příslušné oficiální orgány (v příslušných případech) mají právo být u prováděné práce a provést kontrolu všech Produktů a zúčastnit se jejich zkoušek v prostorách Dodavatele a v prostorách subdodavatelů ve všech přiměřených časových 6

7 lhůtách a Dodavatel poskytne upozornění v přiměřené době předem, aby takovou účast při zkouškách umožnil Žádný souhlas nebo schválení účasti při kontrole poskytnuté Zákazníkem nebo jménem Zákazníka nezbavují Dodavatele žádné povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 11. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 11.1 Dodavatel uznává a potvrzuje, že: jakákoliv Práva k duševnímu vlastnictví v jakékoliv dokumentaci, kterou poskytl Zákazník Dodavateli v souvislosti s těmito podmínkami (včetně, mimo jiné, průmyslových vzorů a specifikací Produktů); a nástroje nebo vybavení poskytnuté Zákazníkem Dodavateli nebo používané Zákazníkem v souvislosti s těmito podmínkami (dále jen Vybavení ); a jakékoliv materiály vydané Zákazníkem Dodavateli pro účely použití ve spojitosti se Smlouvou (dále jen Materiály ), veškeré autorské právo, jímž je chráněn jakýkoliv předmět, který byl vytvořen v souvislosti se vzájemnou spoluprací mezi Zákazníkem a Dodavatelem, zůstávají neustále výhradním majetkem Zákazníka a Dodavatel nezíská žádné právo či nárok na tato Práva k duševnímu vlastnictví nebo Vybavení či Materiály vzniklé z těchto podmínek nebo v souvislosti s těmito podmínkami Plné vlastnické právo, včetně, mimo jiné, Práv k duševnímu vlastnictví ve všech specifikacích, plánech, výkresech, vzorech nebo průmyslových vzorech dodaných Zákazníkem Dodavateli v souvislosti se Smlouvou nebo připravených či zhotovených Dodavatelem, jeho zaměstnanci, zástupci nebo subdodavateli k účelu plnění Smlouvy náleží výhradně Zákazníkovi Veškeré informace odvozené z dokumentace specifikované v Článku 11.2 nebo jinak sdělené Dodavateli v souvislosti se Smlouvou bude Dodavatel pokládat za důvěrné a bez písemného souhlasu Společnosti je Dodavatel nezveřejní ani nesdělí žádné třetí straně ani je nevyužije k jinému účelu než k plnění Smlouvy Dodavatel tímto souhlasí, že vyhotoví nebo zajistí vyhotovení převodní listiny nebo jiného dokumentu racionálně vyžadovaných Zákazníkem pro propůjčení a převod jakýchkoliv vlastnických práv na Zákazníka, jež mají Zákazníkovi náležet podle Článku Jakékoliv výkresy, obvodová schémata, rozvržení kabelů, provozní pokyny a pokyny pro údržbu nebo obdobnou dokumentaci, kterou poskytne Dodavatel, a na niž se nevztahuje Článek 11.2, smí Zákazník volně používat k jakémukoliv racionálnímu účelu, včetně výroby Zákazníkem nebo obstarání jakýchkoliv částí Produktů od třetí strany pro jeho použití. 12. VYBAVENÍ A MATERIÁLY 12.1 Nebezpečí škody nebo ztráty Vybavení nebo Materiálů přechází na Dodavatele při dodávce Dodavateli Dodavatel zajistí, aby byly Materiály a Vybavení udržovány v dobrém stavu a bude v tomto ohledu udržovat náležité pojištění, které Zákazník racionálně považuje za adekvátní v případě nástrojových šablon a podobně přiměřenému opotřebení a použije totéž pouze v souvislosti se Smlouvou V případě, že se Zákazník bude podle svého výhradního uvážení domnívat, že Vybavení vyžaduje opravy, může požádat Dodavatele o provedení těchto oprav na náklady Dodavatele. Jestliže Dodavatel po přijetí žádosti v souladu s tímto Článkem neprovede 7

8 specifikované opravy v přiměřené časové lhůtě (podle výhradního uvážení Zákazníka), může Zákazník tyto opravy provést nebo dát pokyny třetí straně k provedení těchto oprav a vystavit Dodavateli fakturu za veškeré související náklady a výdaje Po ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu Dodavatel ihned zlikviduje veškeré přebytečné Materiály v souladu s pokyny Zákazníka a veškeré Materiály, které nebyly využity v důsledku špatného řemeslného zpracování nebo nedbalosti Dodavatele (podle výhradního uvážení Zákazníka), budou nahrazeny na náklady Dodavatele Po ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a v jakémkoliv okamžiku Dodavatel na požádání Zákazníka ihned dodá Vybavení Zákazníkovi, a pokud tak Dodavatel neučiní, bude Zákazník oprávněn (na náklady Dodavatele) vstoupit do prostor Dodavatele nebo prostor třetí strany a vymáhat Vybavení. Dodavatel souhlasí, že nebude oprávněn podat žádnou žalobu na Zákazníka v důsledku takového vstupu nebo v souvislosti s takovým vstupem Dodavatel není oprávněn zastavit nebo jakýmkoli způsobem zatížit Vybavení nebo Materiály jako zajištění dluhu. 13. INFORMACE 13.1 Dodavatel nezveřejní informace o Smlouvě nebo korespondenci, která se jí zabývá, žádné třetí straně, ani nepoužije jméno Zákazníka k reklamním či propagačním účelům bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka Dodavatel předloží Zákazníkovi co nejdříve od přijetí Objednávky takové výkresy, detaily týkající se průmyslových vzorů a provozní příručky a příručky pro údržbu, které bude vyžadovat Zákazník, nebo které se v obchodě obvykle poskytují, pokud jde o produkty stejného druhu jako Produkty Dodavatel ponese výhradní odpovědnost za veškeré chyby a opomenuté a vynechané části ve výkresech, výpočtech, detailech balení nebo jiných náležitostech a údajích dodaných Dodavatelem a jejich schválení nebo přijetí ze strany Zákazníka nezbavuje Dodavatele žádné povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 14. ODŠKODNĚNÍ 14.1 Dodavatel odškodní Zákazníka a v plné míře a účinně zbaví Zákazníka odpovědnosti za veškeré finanční závazky, náklady, výdaje, škody a ztráty (včetně ušlého zisku, ztráty pověsti a jakékoli jiné ztráty nebo škody z jakékoliv příčiny a veškerého úroku, pokut a soudních výloh a jiných nákladů a výdajů za služby odborníků) vzniklé Zákazníkovi z nebo v souvislosti s: jakýmkoliv nárokem uplatňovaným vůči Zákazníkovi třetí stranou vzniklým z dodávky Produktů nebo v souvislosti s dodávkou Produktů, pokud takový nárok vznikne v důsledku porušení, nedbalého plnění nebo neplnění či prodlení s plněním Smlouvy, včetně, mimo jiné, těchto podmínek ze strany Dodavatele, jeho zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů; a jakýmikoliv ztrátami (včetně ušlých zisků), které mohou Zákazníkovi vzniknout z dodávky Produktů nebo v souvislosti s dodávkou Produktů, pokud takový nárok vznikne v důsledku porušení, nedbalého plnění nebo neplnění či prodlení s plněním Smlouvy, včetně, mimo jiné Článků 3, 4, 8, 9 a 12 těchto podmínek ze strany Dodavatele, jeho zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů. 15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 15.1 Nic v těchto podmínkách neomezí ani nevyloučí odpovědnost Zákazníka za: smrt nebo zranění osob, ke kterým dojde v důsledku nedbalosti; nebo 8

9 podvod nebo podvodné zkreslení údajů; nebo odškodnění a závazky uvedené v Článku Error! Reference source not found.; nebo porušení jakékoliv podmínky Smlouvy, které vyplývá z úmyslného, záměrného konání nebo úmyslného, záměrného nekonání Zákazníka nebo jeho zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů; nebo jakékoliv jiné záležitosti, které nelze omezit ani vyloučit podle zákona S výjimkou povinnosti provést platbu Ceny Produktů řádně dodaných Dodavatelem, a pokud ustanovení Článku 15.1 nestanoví jinak, Zákazník nemá vůči Dodavateli žádnou odpovědnost jakéhokoliv druhu, ať již vzniklou v důsledku porušení smlouvy, nedbalosti nebo jakéhokoliv jiného občanskoprávního deliktu, podle zákona či jinak. 16. ZRUŠENÍ SMLOUVY 16.1 Aniž by byl dotčen jakýkoliv jiný zákonný nárok, který má, Zákazník má právo kdykoli bez udání důvodu zrušit Smlouvu (zcela nebo zčásti), a to na základě písemné výpovědi doručené Dodavateli V případě, že Zákazník ukončí Smlouvu v souladu s Článkem 16.1, Zákazník zaplatí Dodavateli takové procento z Ceny, jež může být přiměřené a rozumné (podle výhradního uvážení Zákazníka) s ohledem na hodnotu Produktů, které jsou poté pro Zákazníka přijatelné pro Dodávku podle Smlouvy a po této platbě nebude Zákazník odpovědný za žádné závazky, ztráty, škody, náklady ani výdaje (včetně, mimo jiné, ušlých zisků) vzniklých Dodavateli nebo zaplacených Dodavatelem v důsledku tohoto zrušení Smlouvy. 17. UKONČENÍ SMLOUVY 17.1 Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva nebo opravné prostředky Zákazníka, Zákazník je oprávněn v kterékoliv následující situaci ukončit (zcela nebo zčásti) tuto Smlouvu a veškeré další Smlouvy, které byly mezi Zákazníkem a Dodavatelem kdy uzavřeny, jestliže: Dodavatel pozastaví nebo hrozí, že pozastaví platbu svých závazků nebo nemůže platit své závazky, když se stanou splatnými, nebo připustí neschopnost platit své závazky nebo (jakožto společnost) se má za to, že není schopen platit své závazky ve smyslu paragrafu 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění; Dodavatel zahájí jednání se všemi svými věřiteli nebo jakoukoliv skupinou svých věřitelů za účelem rozložení jakýchkoliv svých závazků a dluhů na delší dobu nebo učiní návrh na jakékoliv smírné narovnání nebo ujednání se svými věřiteli nebo uzavře takové narovnání nebo ujednání; je podán návrh, provedeno oznámení, přijato usnesení nebo vystaven příkaz k rozpuštění Dodavatele nebo v souvislosti s rozpuštěním Dodavatele; je podána oficiální žádost k soudu nebo proveden příkaz ohledně jmenování správce nebo je poskytnuto oznámení o záměru jmenovat správce anebo je jmenován správce nad Dodavatelem; je nějaká osoba oprávněna jmenovat správce majetku Dodavatele nebo je jmenován správce majetku Dodavatele; na Dodavatele jakožto fyzickou osobu byl prohlášen konkurz nebo byl podán návrh na vyhlášení konkurzu; 9

10 v jurisdikci, které Dodavatel podléhá, dojde k jakékoliv události nebo zahájení soudního řízení ve vztahu k Dodavateli, jež má stejný nebo obdobný účinek jako události uvedené výše v Článcích až (včetně); Zákazník se opodstatněně domnívá nebo obává, že jakákoliv výše uvedená událost nebo stejné nebo obdobné události podle příslušných zákonů, jimž Dodavatel nebo jakákoliv spřízněná osoba Dodavatele podléhají, nastala nebo může nastat; dojde ke změně řízení Dodavatele (ve smyslu paragrafu 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník); Dodavatel poruší zásadním způsobem tuto nebo jakoukoliv jinou Smlouvu, která byla mezi Zákazníkem a Dodavatelem kdy uzavřena. 18. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ 18.1 Dodavatel bude jednat v souladu se všemi příslušnými protikorupčními zákony v souvislosti se Smlouvou a podnikáním Zákazníka a ihned informuje Zákazníka, pokud zjistí nebo bude mít podezření, že kterýkoli z jeho vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců nebo zástupců jedná nebo jednal způsobem, který tyto zákony porušuje Dodavatel uznává a potvrzuje, že Zákazník má kodex odpovědného podnikání (dále jen IMI Way ), který je dostupný na internetové adrese a že Dodavatel vždy povede obchod etickým způsobem a v souladu s příslušnými ustanoveními kodexu IMI Way a zajistí, aby stejným způsobem postupovali jeho vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci a/nebo zástupci. Tento Článek platí, ať již Dodavatel jedná podle Smlouvy, nebo na základě svého vztahu se Zákazníkem Dodavatel souhlasí, že na požádání a ke spokojenosti Zákazníka musí být schopen prokázat, že jedná v souladu s požadavky uvedenými v tomto Článku 18, což zahrnuje, ale neomezuje se pouze na to, že Zákazník má právo provést kontrolu jakéhokoliv místa vyžadovaného pro práci pro Zákazníka a zapojeného do takové práce. V případě, že Dodavatel nebude jednat v souladu s tímto Článkem 18, je Zákazník oprávněn podle svého výhradního uvážení ukončit Smlouvu a veškeré Objednávky nebo další smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem bez sankce pro Zákazníka, avšak s povinnostmi pro Dodavatele napravit veškeré škody vzniklé Zákazníkovi v důsledku takového ukončení nebo porušení Smlouvy Dodavatelem. 19. PŘENOS PRÁV A SUBDODAVATELÉ 19.1 Bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka Dodavatel neupraví subdodavatelskou smlouvou ani nepostoupí žádná práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy ani žádnou část těchto práv a povinností Žádné oprávnění poskytnuté Zákazníkem Dodavateli k uzavření subdodavatelské smlouvy neukládá Zákazníkovi žádnou povinnost informovat se o kvalifikaci a schopnostech jakéhokoliv schváleného Subdodavatele s oprávněním a nebude důvodem k prominutí řádného a úplného plnění povinností Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy Zákazník je oprávněn bez oznámení Dodavateli postoupit veškerá svá práva a výhody vyplývající ze Smlouvy. 20. RŮZNÁ USTANOVENÍ 20.1 Vzdání se nebo odklad uplatnění jakýchkoliv práv nebo opravných prostředků nebo jejich neuplatnění ze strany Prodávajícího se nedotkne jakéhokoliv jiného nebo dalšího uplatnění těchto práv nebo opravných prostředků v budoucnosti ani nezamezuje takovému jejich uplatnění. 10

11 20.2 Nic v těchto podmínkách nezakládá partnerství, zastoupení nebo zaměstnanecký vztah mezi stranami V případě, že jakékoliv ustanovení těchto podmínek bude považováno za neplatné nebo nevynutitelné, zcela nebo zčásti, pak nedotčená ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti Zákazník může vyrovnat vlastní pohledávku proti Ceně nebo jakémukoliv nároku Dodavatele podle Smlouvy, jakémukoliv jinému finančnímu závazku nebo nároku jakkoliv vzniklému Zákazníkovi vůči Dodavateli, ať už skutečnému, potenciálnímu, hlavnímu, vedlejšímu, společnému nebo samostatnému Smlouva a veškeré mimosmluvní závazky, které z ní vyplývají nebo s ní souvisejí, se budou řídit a vykládat výhradně v souladu se zákony České republiky. Strany tímto souhlasí, že se podřídí výlučné příslušnosti českých soudů. Za společnost IMI INTERNATIONAL, s.r.o. Ing. Oldřich Talacko Jednatel společnosti

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1.1 V těchto podmínkách:- Kupující znamená jakéhokoliv zákazníka Prodávajícího, jemuž jsou Produkty dodávány

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Obecné 1.1 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen "Podmínky") na všechny objednávky k nákupu Zboží (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto VOP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem zboží a služeb poskytovaných společností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o., se sídlem Plzeň - Lhota, Meduňková 264/26, PSČ 301 00, IČ 27971015 dle 273 obchodního zákoníku ČLÁNEK

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti EDITEL CZ s.r.o. k 1. 2. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti EDITEL CZ s.r.o. k 1. 2. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti EDITEL CZ s.r.o. k 1. 2. 2015 Úvod Tyto Všeobecné podmínky platí pro všechny dodávky telekomunikačních služeb, služeb v oblasti informační technologie

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015 GEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 1. Účinnost Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "Všeobecné podmínky") se vztahují na

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Všeobecné obchodní podmínky nákupu zboží a poskytování služeb společnosti Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky nákupu zboží a poskytování služeb společnosti Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. (dále jen Podmínky ) Všeobecné obchodní podmínky nákupu zboží a poskytování služeb společnosti Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. (dále jen Podmínky ) KUPUJÍCÍ PODMÍNKY SMLOUVA DODACÍ ADRESA ZBOŽÍ OBJEDNÁVKA CENA

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Článek 3 Kalkulace. Článek 4 Platba. Článek 5 Opožděná platba. Článek 6 Dodací lhůta

Článek 3 Kalkulace. Článek 4 Platba. Článek 5 Opožděná platba. Článek 6 Dodací lhůta Všeobecné podmínky prodeje Fosfa, akciová společnost Článek 1 Rozsah použití Není-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, uplatní se tyto Všeobecné podmínky prodeje (dále jen VPP ) ve smyslu

Více

1 / 5 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1 / 5 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Článek 1 Rozsah platnosti 1.1 Společností Doco se v kontextu těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek rozumí společnost Doco International Central

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany 1.Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Sídlo:Palackého 147,756 61 Rožnov

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. Změna: 2 vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. Občanského zákoníku pro uzavírání kupních smluv společností UCB TECHNOMETAL s.r.o.

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup konzultačních služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Po dobu trvání obchodních vztahů se na všechny dodávky a služby společnosti EEA Tech spol. s r.o. ( EEA Tech ) a rovněž na budoucí

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Lhoist Group Všeobecné dodací podmínky verze 2. platná ode dne 1.1. 2009

Lhoist Group Všeobecné dodací podmínky verze 2. platná ode dne 1.1. 2009 Lhoist Group Všeobecné dodací podmínky verze 2. platná ode dne 1.1. 2009 I. Rozsah platnosti 1. Úvodní ustanovení V důsledku fúze sloučením společností LHOIST s.r.o. a Vápenka Čertovy schody, akciová společnost,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 1

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti s ručením omezeným mflor International B.V. se sídlem v Twello registrované 9. dubna 2009 u soudu v Zwolle-Lelystad pod číslem 24/2009 Článek 1 Definice V těchto podmínkách

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo (dále jen Objednávka ), předložený Objednatelem v písemné formě, přijme Zhotovitel rovněž v písemné formě ve

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Ing. Luboš Smrčka, CSc., Opatovická 17/159, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka SCHUSS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti NAGES s.r.o. platné od 1.1. 2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti NAGES s.r.o. platné od 1.1. 2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti NAGES s.r.o. platné od 1.1. 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní prodejní podmínky (dále také jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Seco Tools CZ, s.r.o. Brno, Londýnské nám. 856/2, PSČ 639 00 IČ 607 22 631 Všeobecné obchodní podmínky I. Obecná ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako VOP ) se vztahují na veškeré

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY PRODEJE Draka Kabely, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY PRODEJE Draka Kabely, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY PRODEJE Draka Kabely, s.r.o. 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (také VOP) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran pro veškeré

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

63080401, 9, U 7, PSČ

63080401, 9, U 7, PSČ Všeobecné smluvní podmínky společnosti s obchodní firmou KOUKAAM a.s., IČ: 63080401, se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ 190 00, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Pro zasílání Reklamních podkladů je dále potřeba dodržet následující: - Název kampaně - Reklamní pozice - Termín - URL

Pro zasílání Reklamních podkladů je dále potřeba dodržet následující: - Název kampaně - Reklamní pozice - Termín - URL Obchodní podmínky společnosti ABSOLOOK s.r.o. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Petrská 1426/1, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 167732, IČ: 24708259 (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky HELUKABEL CZ, spol. s r.o. platné od 01. 07. 2013

Všeobecné obchodní a dodací podmínky HELUKABEL CZ, spol. s r.o. platné od 01. 07. 2013 Všeobecné obchodní a dodací podmínky HELUKABEL CZ, spol. s r.o. platné od 01. 07. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti HELUKABEL CZ, spol. s r.o., (dále jen

Více

Všeobecné prodejní a dodací podmínky

Všeobecné prodejní a dodací podmínky Všeobecné prodejní a dodací podmínky Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky se budou vztahovat na transakce mezi zhotovitelem a objednatelem. Smlouva jakákoliv smlouva o dílo, včetně jejích dodatků

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Jsou nedílnou součástí a řídí se jimi každá smlouva, v níž společnost BURG SCHLIESSYSTEME s.r.o. vystupuje jako prodávající nebo zhotovitel.

Jsou nedílnou součástí a řídí se jimi každá smlouva, v níž společnost BURG SCHLIESSYSTEME s.r.o. vystupuje jako prodávající nebo zhotovitel. Základní ustanovení 1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro veškeré obchodní případy mezi společností BURG -SCHLIESSYSTEME s.r.o., 60278412, se sídlem v Tisé 175, a jejími obchodními partnery, zákazníky,

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Společnost ASCENSUS, s.r.o. se sídlem: Na Hvězdárnách 411, Lety, 25229 Dobřichovice; IČ: 27255930; DIČ: CZ27255930,

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. EcoStep s.r.o., IČO: 24799599, se sídlem K cementárně 234/6, 153 00 Praha 5 - Radotín, zapsaná obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti ARGO- HYTOS s.r.o., se sídlem Dělnická 1306, 543 01 Vrchlabí, IČ: 47452498,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LAMBERGA s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LAMBERGA s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LAMBERGA s.r.o. I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více