JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta. Ateliér audiovizuální tvorby a divadla VIDEOMAPPINGOVÉ POSTUPY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta. Ateliér audiovizuální tvorby a divadla VIDEOMAPPINGOVÉ POSTUPY"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér audiovizuální tvorby a divadla VIDEOMAPPINGOVÉ POSTUPY PŘI VYTVÁŘENÍ VIDEOPERFORMATIVNÍHO UMĚNÍ Diplomová práce Autor práce: BcA. Adam Ligocki Vedoucí práce: BcA. Jan Šuškleb Brno

2 Bibliografický záznam Ligocki, Adam. Videomappingové postupy při vytváření video performativního umění [Videomapping methods for the creation of video performance art]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér audiovizuální tvorby a divadla, s. Vedoucí diplomové práce BcA. Jan Šuškleb Anotace Videomapping jako nový směr audiovizuální tvorby má široké využití v oblasti umění a reklamy a jeho obliba posledních letech vzrůstá. Tvorba videomappingu vyžaduje znalosti z několika umělecko-technických disciplín. V diplomové práci jsou popsány postupy při zrodu těchto speciálních vizuálně atraktivních videomapping projekcí. Annotation Videomapping as a new direction for audiovisual creation has wide applications in the field of art and advertising, and its popularity is increasing recently. Making vydeomappingu requires knowledge of several artistic-technical disciplines. In this thesis describes the procedures at the birth of these special visually attractive videomapping projections. Klíčová slova Videomapping, video mapping, projection mapping, animace, projekce, digitální média, 3D mapping, světlo, světelný design Keywords Videomapping, video mapping, projection mapping, animation, projection digital media, 3D mapping, light, lighting design 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a používána ke studijním účelům. V Brně, dne 20. května Adam Ligocki

4 Poděkování Poděkování patří Kamilovi Zajíčkovi za nápad a realizaci festivalu Vzáří/Septembeam. 4

5 OBSAH ÚVOD HISTORICKÉ SOUVISLOSTI VZNIKU VIDEOMAPPIGU PRINCIP PROMÍTÁNÍ, HRA SVĚTLA A STÍNU KINEMATOGRAFIE DIVADLO LATERNA MAGIKA KINEMATOGRAFIE DIGITALIZACE VIDEOMAPPING V ČR VIDEOMAPPING VE VZTAHU K SOUČASNÉMU UMĚNÍ BUDOUCNOST VIDEOMAPPINGU VYUŽITÍ VIDEOMAPPINGU JEDNOTLIVÉ FÁZE PŘÍPRAVY VIDEOMAP. PROJEKCE NÁMĚT ANALÝZA OBJEKTU PRO VIDEOMAPPING PROJEKCI ANALÝZA PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE MODELY, MASKY A ŠABLONY PRO VIDEOMAPPING D MAPPING ANIMAČNÍ POSTUPY PŘÍPRAVY VIDEOMAPPINGU ODBAVENÍ VIDEOMAPPING PROJEKCE NÁSTROJE PRO TVORBU VIDEOMAPPINGU AUDIO STOPA VE VIDEOMAPPING PROJEKCÍCH MOŽNOSTI RECYKLACE A ARCHIVACE VIDEOMAP. EVENTU FESTIVAL VZÁŘÍ

6 10. ROZBOR VYBRANÝCH PŘÍKLADŮ VIDEOMAPPING PROJEKCÍ A TVORBA NĚKTERÝCH SKUPIN ZABÝVAJÍCÍCH SE VIDEOMAPPINGEM...69 ZÁVĚR...79 POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE...83 SEZNAM PŘÍLOH

7 ÚVOD Na náměstí se dnes večer shromáždilo několik stovek lidí. Všichni se tady sešli, aby shlédli projekci videomappingu. Někteří z návštěvníků už měli příležitost shlédnout podobnou performance někdy dříve. Někteří z nich však dnes budou diváky této speciální projekce poprvé v životě. Budova radnice je dnes neobyčejně temná. Její noční nasvícení, na které jsou obyvatelé města zvyklí, je dnes vypnuté. Začíná odpočet startu projekce. Lidé si mezi sebou přestávají povídat a upírají svou pozornost tam, kde jsou zvyklí, že stojí jejich obyčejná radnice z kamene. Za okamžik však fasáda domu doslova ožije pod rukou umělců, kteří na dnešek připravili video-performativní podívanou. Důvodem volby tématu diplomové práce je především jeho relativní novost ve světě audiovize. Toto téma zatím nebylo příliš popsáno. Navíc se domnívám, že videomapping teprve čeká vzrůstající popularita v oblasti umění a reklamy v budoucnu. Autor tuto práci nepíše pouze jako divák a pozorovatel. Tím, že měl možnost připravovat již několik těchto speciálních projekcí, do práce zapojí i své osobní zkušenosti a představí některé realizované pracovní postupy. Hlavním cílem práce je objasnit a jasně definovat postupy a užití principu projekce tak, aby se videomapping distancoval a nebyl spojován s velkoplošnou projekcí či Vjingem (visual/video jockey). K tomuto zařazení do jednoho pytle velmi často chybně dochází. Demonstrací postupů a jednotlivých fází tvorby chce autor práce dokázat, že v případě mapované video projekce je její předchozí příprava v kreativním studiu nezbytná a klíčová. Dále, že se svým objektem, na který je prezentována musí co nejvíce spolupracovat. Práce se příliš nebude zabývat technickou stránkou věci. Tedy jaká je životnost žárovky projektoru, ale je zaměřena na stránku kreativní. Tedy na 7

8 tvorbu samotného obsahu projekce, který je určen k následnému odbavení. Práce se bude věnovat také tomu, jak videomapping působí na svého diváka. Autor práce chce dokázat, že videomapping je velmi syntetickým typem umění a zahrnuje spoustu uměleckých disciplín napříč celým spektrem kreativní tvorby. Ke slovu přijdou znalosti z grafiky, animace, digitální fotografie, videa atd... Práce si klade za cíl také zkompilovat úspěšné tvůrčí skupiny věnující se tomuto směru vizuálního umění a popsat několik vybraných realizovaných projektů. Struktura práce a její cíle napříč osnovou jsou následující. Historický úvod bude řešit otázku původu podstaty projekce. Hledat kořeny videomappingu a zjišťovat odkud přichází. Kde se vzal a proč k jeho rozvoji došlo až relativně nedávno. Jaké jsou nejdůležitější vlivy a směry v dějinách umění, ze kterých vychází a kterými byl formován. Dalšími významnými body osnovy jsou budoucnost a využití videomappingu. Široké veřejnosti již byl představen a dostává se hlouběji do podvědomí. Zkusíme odpovědět na otázky, kam bude směřovat toto nové umění do budoucna a kde všude ho lze uplatnit. V kapitole jednotlivé fáze přípravy videomappingové projekce se pokusím definovat nezbytný postup pro realizaci projekce od započatí tvorby, až po její finální presentaci. Definujeme problematiku samotného principu videomappingu, jehož pochopení udává jeho celkovou výslednou kvalitu a úspěšnost. Objektem pro mapovanou projekci může byt téměř cokoli. Práce se hlavně zaměřuje na jakousi klasickou formu videomappingu. Tak, jak byl světu představen poprvé a to je projekce na architekturu. Na stránkách této páce se však setkáme i s takovou tvorbou, která užívá méně běžných, až netradičních 8

9 objektů. Po vysvětlení technických nezbytností a náležitostí následuje stěžejní část práce, která se zabývá animačními postupy v přípravné fázi obsahu projekce. Tato kapitola umožňuje nahlédnout do dílny odborné práce po teoretické i praktické stránce věci. Převážná většina postupů vychází z autorových osobních zkušeností při procesu tvorby videomapingu. Dále z předešlé práce v oblasti motion grafiky, z pozorování práce jiných tvůrců a také z diskuse s ostatními umělci z oboru. Stručně je v práci vysvětlena problematika nástrojů pro tvůrce videomappingu. Ty existují ve formě softwarových programů, kterých existuje velké množství a mnohdy je žádoucí jejich kombinace. Přesto, že zkoumaný typ vizuálního umění pracuje primárně s obrazovou složkou, otvírají se obrovské možnosti jeho uplatnění při spolupráci s hudební scénou. Samostatná kapitola práce se věnuje možnostem jeho propojení s audiem. Jedna z dalších kapitol zkoumá prchavost speciálních projekcí na objekty, jako produktu, který nelze vypálit na DVD ani jiné médium. Není určen k domácímu použití a existuje pouze v daném místě a čase projekce. Řešíme otázku, zda-li je tento fakt naší umělecké disciplíně k dobru, či nikoli. Olomoucký festival VZÁŘÍ je prvním a jediným festivalem mapovaných projekcí ve smyslu soutěže. Mezinárodní týmy soutěží o nejúspěšnější práci u diváků a odborné poroty. Autor práce pokládá za důležité věnovat pár řádků v mé práci právě tomuto ojedinělému festivalu. Přílohou práce je DVD obsahující video záznamy projektů, ze kterých byly použity ilustrační obrázky pro tuto práci. Tato obsáhlá knihovna může posloužit jako zdroj inspirace začínajícím tvůrcům videomappingu. 9

10 1. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI VZNIKU VIDEOMAPPIGU Stále, v roce 2013, se můžeme s klidným svědomím bavit o videomappingu jako o nové formě audiovizuálního umění. Slovo videomapping je více zmiňováno až v posledním desetiletí. U nás můžeme stále narazit na články typu: První videomapping v našem městě apod. Odkud se však tato forma vzala? A co způsobilo jeho teprve nedávný rozvoj? 1.1 PRINCIP PROMÍTÁNÍ, HRA SVĚTLA A STÍNU V dějinách umění se setkáváme s prvky videomappingu už od pradávna. Těmi prvky jsou především práce se světlem/stínem a princip promítání. Dá se předpokládat, že obyvatelé pravěkých jeskyní byli uchváceni stíny dopadajícími na stěny, když rozdělali oheň uprostřed jeskyně. Platónovo podobenství popsané v knize Allegory of the Cave je založeno na stínohře. Stínové divadlo bylo velmi populární v Osmanské říši 1. Hra světel a stínů za použití keramických nádob, uvnitř se zdrojem světla v podobě svíčky, je popsána již z období starověké Číny 2. Dalším příkladem využití světelných paprsků či světelného záření v dějinách umění je skleněná vitráž. Tento prvek architektury užitý v rozmanitých kulturách můžeme považovat za zárodek videomappingu. Kromě práce se světelným zářením a jasnými zářivými barvami mají společné i atmosférické působení na diváka a napojení na architekturu. S jistou mírou nadsázky můžeme tvrdit, že společný průsečík se rozchází v nedigitální technologii a statičnosti vitráží. Všechny doposud zmiňované umělecké projevy a formy se samozřejmě nemohou srovnávat s videomappingem v technických náležitostech našeho 1 GAJDÍKOVÁ, Ilona. Cesta k modernímu arabskému divadlu. Brno: MU Diplomová práce, MU, Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií. 2 BURIÁNEK, Jan. Video Mapping. Pixel [časopis]. 2011, No. 172, pp ISSN

11 digitálního věku. Avšak jejich prvky jsou reflektovány i v současných projekcích videomappingu. Specifickou obecnou paralelu podobnosti má videomapping s uměním baroka. A to ve způsobu působení na diváka. Dnešní člověk zaplaven vizuálními stále se zrychlujícími vjemy má vytvořenou vysokou hladinu tolerance vůči tomu, co ho ještě může ohromit a překvapit. Masivní tok obrazu skrze zobrazovací zařízení jako jsou obrazovky televizí, počítačů, a chytrých telefonů na nás čekají na každém rohu. Jsme zvyklí na vizuální znečištění svého životního prostředí, které nám vniká do očí a do vědomí, aniž bychom je vnímali. 3 Videomapping má však stále schopnost upoutat i pozornost dnešního diváka. Stále dokáže zaujmout a má charakter něčeho atraktivního a velkolepého. Možná, že podobně vnímal člověk z řad prostého středověkého lidu efektnost působení barokně vzedmutých chrámů. Laterna magica - Kouzelná skříňka se zdrojem světla, místem pro zasouvání malovaných skleněných destiček a objektivem, byl ve své době velmi populární přístroj, který měl bavit a vzdělávat. 4 Umožňoval promítat zvětšený obraz. Svým principem je bezesporu Laterna magica přímým předchůdcem dnešních mnohonásobně výkonnějších a technologicky pokročilejších projektorů. Její vynález je odhadován na polovinu 17. století a vynálezcem je pravděpodobně holandský fyzik Christiaan Huygens. K její popularizaci přispěl německý jezuita a vědec Athanasius Kircher, který zdokumentoval její optické a technické principy v knize Ars magna lucis et umbrae ( Velké umění světla a stínu ). 5 3 FLUSSER, Vilém. Fotografické universum. Za filosofii fotografie. Praha: nakladatelství Hynek, s.r.o., ISBN X. 4 The Magic Lantern Society [online]. [vid ]. 5 Wikipedia [online]. [vid ]. 11

12 Obr.1 - Laterna magica umožňovala projekci obrazu zvětšeniny v tmavém prostoru. Novodobou obdobou laterny magiky byl diaprojektor DIAX 3. Stal se v Československu fenoménem. 6 V 70-80tých letech tyto jednoduché promítačky sloužily k projekci kreslených dětských pohádek. Samozřejmě nedosahovaly ani zdaleka nárokům na výkonnost dnešních projektorů pro videomapping. Obr. 2 - diaprojektor DIAX KIMEMATOGRAFIE Příbuznost s kinematografií spočívá ve způsobu prezentace obou uměleckých disciplín - filmu a mapovaného videa. V případě klasického biografu je promítáno, tedy je vysílán obraz. Ten se odráží na plátně/ob jektu. Silná energie je kumulována do jednoho místa projektor. Ve výsledku tak 6 Promítačka.cz [online]. [vid ]. 12

13 můžeme prezentovat obsah na velké plochy. Základním rozdílem zobrazení oproti jiným médiím a vizuálním uměním spočívá v odlišnosti principů,,promítat na versus,,zobrazit displejem. Představme si, že by byl rozměr plátna kina poskládán z LCD, LED či plazma obrazovek. Výsledek by byl jistě ohromující co se týká kvality zobrazení. Ekonomická a ekologická stránka věci v roce 2013 však stále jasně hovoří ve prospěch projekce. Tedy u větších formátů být promítáno, než být zobrazeno. I pod nátlakem domácích kin je biograf a videomapping stále věc kterou si doma nepustíte. Autor práce se domnívá, že tento fakt je pozitivum. Neboť si tím oba směry udržují i určitou společensky-kulturní prestiž a kredit vedle divadla, vernisáže, koncertu atd DIVADLO LATERNA MAGIKA Užití projekce je výrazně patrné také v dějinách českého divadla. A sice ve fenoménu divadla Laterna Magika. 7 Tyto projekce navíc nesly prvky videomappingu. V této práci proto nelze nezmínit toto světově proslulé divadlo. Projekce z analogového filmu nenabízela takové možnosti jako dnešní video performativní tvorba. Práce umělců režiséra Alfréda Radoka a scénografa Josefa Svobody s projekcí však byla neobyčejná. Projekce totiž respektovala různé tvary objektů umístěných ve scénografii. Mezi představení Laterny Magiky s použitím speciální filmové 35mm projekce patří napříkla d.: Odysseus, Minotaurus, Kouzelný cirkus aj. 8 Takováto forma projekcí se dnes v divadlech úspěšně využívá. Trend tzv. virtuálních kulis, které jsou tvořeny projekcí, umožňuje provést okamžité změny 7 Divadlo Laterna Magika je české multimediální divadlo sídlící v Praze. Je známe užitím kombinace vystoupení herců a filmového či video obrazu. Ve své unikátní divadlo bylo založeno v roce Expozice scénografa Josefa Svobody [online]. [vid ]. 13

14 v atmosféře, prostoru i sdělení scénografie. Nejen že odpadá nutnost přestavby, ale při přípravě scény se nám otvírají dveře pro neomezenou fantazii. Navíc existuje možnost interakce projekce s hercem. Takováto forma se pak stává opravdu silným, výrazným a moderním prvkem využívajícím multimédia a technologie. Mezi divadla využívající speciální projekce patří například: Cirque se Soleil, Athénská opera či mnoho německých moderních divadel. Obr. 3 - Don Giovanni, speciální projekce na virtuální kulisy v divadelní klasice Obr. 4 - The Patients ROZVOJ VIDEOMAPPINGU DO SOUČASNÉ PODOBY Důvod, proč videomapping nebyl k vidění dříve je prostý. Jeho vzniku předchází vývoj projekční technologie. Ta dříve nebyla dostatečně výkonná a dostupná. Určitým posunem ve výkonnosti, svítivosti projektorů byly tzv. gobo 14

15 projektory 9. Jejich dostatečný výkon zajistil, že od konce devadesátých let jsou stále velmi oblíbené a využívané, především k reklamním sdělením v exteriéru i interiéru. Pro videomapping je však gobo projektor téměř nepoužitelný. K tvorbě obsahu projekce totiž dochází mechanicky do materiálů jako je plech a sklo. Tedy možnosti práce s obsahem projekce se omezují na statickou projekci, střídání motivů a rotaci (má li gobo projektor takovou funkci). Obr.5 - Gobo projektor 1.5. DIGITALIZACE Současně s digitalizací kin se zvedly nároky na výkon projektorů. Celková digitalizace audiovize a rozvoj počítačové techniky daly vzniknout podmínkám pro možnost tvorby obsahu pro mapované projekce. To znamená že vznikly takové nástroje a materiál, které jsou pro videomapping nezbytné. Jsou to např.: grafické editory, digitální foto/video, animační software atd. Teoreticky by šlo udělat filmmapping s užitím 35mm analogového filmu. Například trikovým snímáním frame by frame pracovat s animací linek dle architektonických plánů budovy. Nebo využít kreslené animace přímo na filmový materiál. Poté výsledek promítnout na objekt. Videomapping je uměním, které má být přesné a precizní. Jede ruku v ruce s přesnou technikou, optikou, geometrií. Je zřejmé, že užití analogové technologie je v tomto případě nežádoucí a neefektivní. Analogový film měl a má navíc svou jinou roli Gobo projektor je reflektor s vloženou clonou a nedosahuje technologické úrovně principu projektorů.

16 1.6. VIDEOMAPPING V ČR Mírný počáteční skluz ve vývoji českého videomappingu jsme po roce 2010 dohnali a dnes již je v podvědomí širší české veřejnosti. Mezi nejznámější projekce u nás patří beze sporu projekce na pražský orloj z roku Kvalitní videomapping nabídl i Karlovarský Filmový Festival v témže roce jako součást doprovodného programu. Projekce probíhala opakovaně každou noc na fasádu klubu Aeroport. Poté jakoby se s videomappingem u nás roztrhl pytel. Těší se oblíbenosti na spoustě dalších festivalech a oslavách. Významným zlomem v Česku je rok 2011, kdy se konal první ročník festivalu VZÁŘÍ. Místem konání je Olomoucké náměstí. Jeho koncept soutěžních projekcí je celosvětově ojedinělý. (Více o tomto festivalu v samostatné kapitole) Obr. 6 - videomapping pražského orloje 16 Obr. 7 - KVIFF 2010 club Airport

17 2. VIDEOMAPPING VE VZTAHU K SOUČASNÉMU UMĚNÍ Videomapping se inspiruje, čerpá, užívá a propojuje prvky z mnoha umělecky - technických odvětví. Často se stává také součástí jiných forem. Určité jeho podobnosti můžeme pozorovat u umění graffiti a streetartu. Malba, kresba či ilustrace se ve formě digitální projekce video signálu přesouvá z galerií a ohraničených formátů pláten ven, do ulic měst a podobně jako streetart působí často ve veřejném prostoru. Samozřejmě je rozdíl v tom, že video mapování nikterak neničí fasádu domů ani jiných objektů na které se promítá. S jistou mírou nadsázky lze říct, že se jedná de facto o omyvatelnou malbu, která navíc funguje v čase, tedy se dynamicky mění. Specifikem videomappingu oproti streetartu, je jeho dočasná trvanlivost, která zaniká spolu s vypnutím projekčního zařízení. Obr. 8 (Autor: Banksy) - Streetart na rozdíl využívá sprejů nebo barev. Další odlišností je absence dynamiky streetart pracuje se statickými obrazy. Jak u videomappingu tak u streeatatu je cenný především dobrý nápad. Obor dnes již naprosto markantně rozšířeného digitálního videa a fotografie je s videomappingem úzce spjat. Velmi často totiž dochází k práci s těmito digitálními zdroji při přípravě projekce. Navíc předfinálním produktem tvůrčí práce je video soubor, ten je však pro diváky neviditelný, dokud nebude interpretován skrze projektor. Znalosti z oboru digitálního videa a fotografie jsou bezpochyby obrovskou výhodou pro začínající tvůrce videomappingu. Zejména po stránce technické, je důležité se orientovat v jejich 17

18 formátech a zpracování, neboť při tvorbě mapovaných projekcí se jejich tvůrci často pohybují na pomezí těchto odvětví. Znalost počítačové grafiky a animace je základním předpokladem pro přípravu mapované projekce. Tu nelze tvořit tak, že ji pouze natočíme či nafotíme, ale je nutné ji přímo generovat v animaci. Abychom mapovaný objekt oživili, musíme ho animovat. Samotný překlad slova animation znamená oživení. V případě videomappingu tento překlad nabývá podstaty svého významu ještě více než u animovaného filmu. Pod animací totiž ožívá skutečný hmatatelný objekt, ne pouze filmové 2D plátno či obrazovka. Animace je natolik zásadní pro videomapping tvorbu, že se jí věnuje samostatná kapitola této práce. Podobně jako v případě animace přijdou k dobru i znalosti z oblasti počítačové grafiky. Zejména pro přípravu elementů pro samotnou animační práci. Samozřejmě ne pouze technické znalosti, ale i výtvarné cítění je důležitým předpokladem tvůrce. Mnoho společného můžeme pozorovat u videoartu. Zejména v pohledu na materiál, se kterým se pracuje. Videoart, jakožto obor výtvarného umění vznikl na přelomu 60tých a 70tých let po rozšíření dostupnosti video technologie. Videoart využívá všechna možná zobrazovací zařízeni z oborů videa k vytvoření nových svébytných uměleckých děl a instalací. Videoart se na rozdíl od videomappingu nevyhrazuje jako projekce na objekt. Má také více umělečtější charakter, což je dáno zejména tím, že má svou definovanou pozici v dějinách umění a umělecké osobnosti, které se jím zabývali. Videomapping je více komerční a civilní. Je totiž pravděpodobné, že se s ním může setkat i člověk, který se o umění tolik nezajímá a není návštěvníkem uměleckých galerií. 18

19 Obr. 9 - Nam June Paik: TV Clock, 1989 Obr Tzv. Video skulptura je forma, která svou podstatou balancuje mezi videoartem a videomappingem. Patrně nejzřetelněji se k videomappingu přibližuje VJing (VJ visual/video jockey), který si rovněž libuje v možnostech práce s digitálním obrazem. Přesto mezi nimi existuje určitá rozdílnost, která ale často některými tvůrci není brána v potaz. VJing je hojně užívaný při projekcích na hudebních akcích za účelem dotváření celkové atmosféry koncertu. VJ pracuje s projekční plochou, na kterou pouští video signál reagující na hudbu z předem nachystaných databází. Fakt, je li on sám tvůrcem videomateriálů u VJingu není 19

20 vnímán jako podstatný. Hlavním prostorem Vjingu je odbavovací rozhraní. V případě videomappingu podstata tkví v tvorbě samotné. Jeho příprava zabírá spoustu času a neměla by být zaměňována s VJingem. Šikovný VJ možná bude schopen odbavit naši videomapping projekci. Jeho práce však není mapování videa pouze z toho důvodu, že video promítá, byť na definovanou plochu. Obr. 11 Vjing. Mnohdy můžeme být svědky toho, jak VJ promítá plošně dokonce i přeš DJ. Pro tvůrce videomappingu, může byt toto řešení být vnímáno jako ledabylé. 20

21 3. BUDOUCNOST VIDEOMAPPINGU Videomapping rozhodně není nějakou umírající, či zcela mrtvou formou bez vývoje. Právě naopak. Je to patrné zejména ze vzrůstajícího počtu článků a záznamů na internetu. Toto umění se zrodilo teprve nedávno. Je relativně čerstvé a neotřelé. Nutno přiznat že na atraktivnosti mu dodává i fakt, že má velké pole působnosti v oblasti komerčního využití. Jeho budoucnost postupně krystalizuje, na základě pozorování jeho dosavadního vývoje se patrně bude ubírat ve směrech popsaných níže.,,jaká je budoucnost videomappingu?v současné době zažívá obrovský boom a postupně prorůstá do nových oblastí jako je například galerijní prostor, divadlo či reklama. 10 Přirozenou a nejpatrnější z cest vývoje je aplikace na větší a větší objekty. Díky rostoucím možnostem výkonnosti a dostupnosti projektorů můžeme dnes již promítat na monumenty. Příkladem může být projekce na budovu opery v australském Sydney, v rámci festivalu Vivid Live. Obr videomapping na Sydney opera house vytvořila německá skupina Urbanscreen. Užití výkonných projektorů zajistilo relativně kvalitní zobrazení i při velkých rozměrech budovy. 10 KOŘÍNEK Tomáš. Behind the screen [online]. Jaká je budoucnost videomappingu? [ ]. 21

22 Oproti projekci na monumenty se videomapping vyvíjí i přímo opačn ým směrem. Tzv. micromapping je mapování menšího objektu, většinou za účelem reklamní prezentace.,,micromapping speciální projekci na malé objekty, který je obdobou klasického videomappingu. 11 Tento rozměr projekce nám dovoluje být v tvorbě velmi precizní. V případě šikovně umístěného (skrytého) projektoru vzniká dojem opravdového kouzla. Obr Tzv. micromapping se stal oblíbenou formou prezentace nových produktů firem. Budoucnost bude také pravděpodobně patřit stále více trendu interaktivity. Tato netradiční forma dovoluje vtáhnou diváka jako součást atrakce. Ten se může může zapojit například pomocí aplikací ve svém smartphone a ovládat mapovaný objekt. Videomapping může reagovat na divákův hlas nebo ho může ovlivnit divákův pohyb. Interakce se osvědčila už i u jiných forem, blíží se hře a videomapping se tak stává poutavou atrakcí. Interaktivita dokáže více upoutat pozornost dnešního, vizuálně již velmi odolného diváka. V momentě, kdy na základě určitých vstupních dat dochází k interakci, do videomapingu je zapojen další obor. Tím je informatika. Na řadu přichází i 11 -kch-. Agentura Nausus spouští v ČR micromapping. Mediaguru [ ]. 22

23 programování. Pro tvůrce animátora, výtvarníka se při interaktivním řešení mnoho nemění. Programátor bude po animátorovi požadovat určité situační sekvence animace. Ty však nebudou plynout v daném čase. Na základě napsaného programu budou sekvence reagovat, tedy buď spouštět, vypínat, efektovat nebo generovat určité prvky animací. Obr Speciální hlasem ovládaná instalace na festivalu v Lyonu. Každý návštěvník si ji může zkusit hlasem ovládat. Dalším budoucím evolučním krokem videomappingu bude pravděpodobně snaha o to, aby se stal běžnou záležitostí. Tedy, aby tyto speciální projekce byly instalovány dlouhodobě či trvale. Podobný vývoj sledujeme u rozmachu reklamních LED obrazovek a LED bilboardů. Již existují úsporné projektory odolávající povětrnostním vlivům pro dlouhodobý provoz. Je pravděpodobné, že takováto forma videomapppingu bude primárně ve službách reklamy. 23

24 Obr Pouliční závěsný projektor odolávající povětrnostním vlivům Mezi další současné trendy, kde můžeme očekávat rozvoj patří například propojování videomappingu s laserovými a světelnými show. Projekce je možná na kouřovou stěnu (fogscreen), nebo vodní stěnu. Budoucí vývoj bude také určitě nadále bojovat se snahou porušit plošnost zobrazení. Zařízení Dreamoc umožňuje holografickou prostorovou projekci 3D objektu.. Obr Dreamoc, holografická 3D projekce. 24

25 4. VYUŽITÍ VIDEOMAPPINGU Uplatnění videomappingu je velmi široké. Funguje jako samostatné dílo, nebo jako součást jiných celků. Může mít uměleckou ambici, nebo být marketingovým prostředkem. Níže jsou popsány příklady toho, kde všude můžeme narazit na tyto speciální projekce. Některé možnosti jejich využití jsou již naznačeny v dosavadní struktuře práce. Nejtypičtější forma jsou projekce na fasádu domu, které mají začátek prostředek a konec. Jejich start je určen na danou hodinu a předpokládá se, že se diváci cíleně shromáždí za účelem jeho sledování. Tento způsob je obecně přijímán jako základní forma, ze které se vyvinuly rozmanité mutace. Ty jsou zdokumentovány až v pozdějších letech. 12 Oblíbeným trendem se stává projekce v rámci oslav určitého výročí. Může se jednat například o oslavy výročí historického založení města, kdy je videomapping prezentován v nočních hodinách vedle typických atrakcí jako jsou jarmark, koncerty a vystoupení na náměstí. Často také zpestřuje oslavy výročí firmy. V těchto případech je typické tématické zabarvení obsahu, který se vyslovuje v souvislosti k danému výročí či oslavuje dosavadní úspěchy dané značky. Nepropadnout přílišné popisnosti je u tohoto videomappingu velmi náročné. Na příkladu obrázku 17 vidíme pasáže ke stému výročí Houstonské univerzity. Vlevo vidíme pasáž zobrazující portréty významných absolventů školy. Požadavek na zobrazení těchto fotografii byl jistě přáním zadavatele. Oproti pasážím nezatížených tímto požadavkem je úroveň kvality tempa, dynamiky a originality videomapping projekce o poznání horší. Tato deformace je patrná v mnoha jiných tématických projekcích. Je to dáno tím, že požadované normální fotografie či video sekvence nesoucí informační sdělení musíme 12 KOŘÍNEK Tomáš. Behind the screen [online]. 10 Remarkable videomapping projects [ ]. 25

26 někam zakomponovat. Ne všechny objekty ale mají vhodnou plochu k jejich zobrazení. Mnohdy je tvůrce nucen komponovat nehledě na reliéf povrchu. Obecně tyto požadavky zadání videomappingu škodí. Najít citlivou rovnováhu mezi přáním zadavatele a zpracováním ve smyslu opravdového mappingu objektu je velmi náročný úkol. Obr Audio-vizuální performance v rámci 100. výročí William Marsh Rice University v Houstonu, Texas, USA. Projekce pokryla nádvoří univerzity v celkovém uhlu 270 Souhrnná délka bloků domu byla 240m. Spolu s prostorovým zvuk se jedná o ohromující zážitek. V informativních pasážích zobrazení fotografií však videomapping pokulhává. Dálším z trendů je nasazování v rámci příležitosti zahajovacích ceremoniálů, kde bývá k vidění stále častěji. Úspěšné bývá také propojení mappingu na choreografii taneční skupiny, ohňostroj, nebo jiného živého dění v místě dané události. Slovo videomapping působí atraktivně, proto se často dostává do doprovodných programů jako atrakce pro návštěvníky filmových i jiných festivalů, kde je vítaným zpestřením vedle projekcí obyčejných filmů. Příkladem je tuzemský Karlovarský filmový festival nebo olomoucký PAF, festival animovaných filmů. Až v posledních letech se rozvinuly samostatné festivaly a přehlídky videomappingu. Časté je propojování s přehlídkou 26

27 světelného designu, videoartu, VJingu apod. Jíž výše bylo zmíněno užití videomappingu, jako součást divadelní scénografie. Tím je umožněno v mžiku změnit atmosféru divadelní scény bez nutnosti manuální přestavby kulis. Digitální kulisy snadno za pomoci textur a animací evokují požadovanou atmosféru prostředí. Potenciál videomappingu v reklamně je znatelně patrn ý. Speciální projekce často doprovází ceremoniál představen í nového výrobku. Mapping je prováděn buďto přímo na nový výrobek např.: automobil, sportovní obuv, mobilní telefon, nebo je uspořádána klasická videomapping show na dům nesoucí reálie dané značky nebo výrobku. Oblíbenost v oblasti reklamy má určitě na svědomí i fakt, že svým rozměrem na architektuře umožňuje oslovit najednou velký počet diváků.,,promítalo se přímo na jižní stranu budovy Staroměstské radnice, kde je orloj umístěn. Projekci večer shlédlo tisíce nadšených lidí. 13 Trvalé instalace zvláště u větších objektů narážejí především na problém toho, že jejich dlouhodobější provoz by byl ekonomicky nákladný. Častěji tedy narazíme na dlouhodobější instalace v interiérech a bude se jednat o formu video skulptury, nebo oživlých reliéfních obrazů menší a střední velikosti. 13 AVMEDIA. [online]. Video mapping na Staroměstském orloji [ ]. 27

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

5. PRINCIP PROJEKCE OBRAZU

5. PRINCIP PROJEKCE OBRAZU 5. PRINCIP PROJEKCE OBRAZU Ať už se jedná o kreslené obrázky či fotografie, jde o to, jak je dostat na velké projekční plátno. Je jasné, že k tomuto účelu potřebujeme obrázky zachycené na průhledném materiálu,

Více

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY Co jsou LGP panely? LGP je anglická zkratka pro Light Guide Panel znamenající světelný panel. Někdy je též možné se setkat se zkratkou BLU = Back Light Unit (panel

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Katalog LED osvětlovací techniky

Katalog LED osvětlovací techniky Katalog LED osvětlovací techniky Ing. Zdeněk Švéda COLOR SET Jungmannova 30 533 03 DAŠICE Tel. (fax): + 420 466 951 759 Ukázka svítidla 60x60 cm Popis Ukázka sortimentu Ukázka svítidla kulatého Plochá

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Produktové listy 2013

Produktové listy 2013 g Screenet tvoří centrálně řízenou síť velkoplošných LED obrazovek o velikostech od 20 56 m 2 g Obrazovky Screenet mají koncipovaný obsahový mix g Screenet je moderním dynamickým médiem působícím v prostředí

Více

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM OBSAH: PROVOZOVATEL_...3 ZÁMĚR_...4 CÍLE_...6 HARMONOGRAM_...7 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU_...8 TECHNICKÝ POPIS_...9 VIZUALIZACE_... 10 DOKUMENTACE_... 13 PROJEKT PODPORUJÍ_... 15

Více

Natáčecí dny: - počet natáčecích dnů: 5 dní, - natáčecí den bude plánován u předmětu fyzika jako dvanácti hodinový,

Natáčecí dny: - počet natáčecích dnů: 5 dní, - natáčecí den bude plánován u předmětu fyzika jako dvanácti hodinový, Trojské gymnázium s. r. o. Trojská 110/211, 171 00 Praha 7 - Troja Převrácená třída reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/36251 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem TV a IT služby v rámci projektu Převrácená

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Digital Signage. co je to Digital Signage. instalace systému InfoPanels. letiště Leoše Janáčka Ostrava. hotel InterContintental Praha

Digital Signage. co je to Digital Signage. instalace systému InfoPanels. letiště Leoše Janáčka Ostrava. hotel InterContintental Praha Digital Signage reklama a informace všude kolem nás František Honajzer Digital Signage co je to Digital Signage instalace systému InfoPanels letiště Leoše Janáčka Ostrava hotel InterContintental Praha

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

AUDIO ANIMACE POSTPRODUKCE &VIDEO

AUDIO ANIMACE POSTPRODUKCE &VIDEO ANIMACE POSTPRODUKCE &VIDEO AUDIO vybrané reference Animal Music / Sto Zvířat, AIG Lincoln, Beafour-Ipsen International, B.I.G. Prague, Boomerang Publishing / Unilever, department of Design, EmiFilm /

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

photo centre centrum ceské ˇ fotografie

photo centre centrum ceské ˇ fotografie Czech photo centre centrum ceské ˇ fotografie Naší filosofií je, aby se umělci zapojili do tvorby veřejného prostoru, spolupodíleli se na jeho vzniku A cítili pocit sounáležitosti... staňte se i vy součástí

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ ZÁSADY A DOPORUČENÍ

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ ZÁSADY A DOPORUČENÍ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ ZÁSADY A DOPORUČENÍ aneb co, kam a jak Stejně jako práce s textem samotným má i vkládání obrázků, tabulek a dalších prvků do dokumentu svá pravidla. Obrázek na pozadí textu Umisťujeme-li

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Středoškolská technika 2015 APLIKACE PRO LETNÍ OLYMPIÁDU DĚTÍ A MLÁDEŽE 2015

Středoškolská technika 2015 APLIKACE PRO LETNÍ OLYMPIÁDU DĚTÍ A MLÁDEŽE 2015 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT APLIKACE PRO LETNÍ OLYMPIÁDU DĚTÍ A MLÁDEŽE 2015 David Škarda, Marek Venc Střední škola informatiky a finančních

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Prezentace a vystupování učitele RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích úvod kvalifikační standard učitele učitel získá pedagogické kompetence, odborné znalosti,

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

Digitální prezentac e informací

Digitální prezentac e informací Kapitola desátá Digitální prezentac e informací Učební text Mgr. Radek Hoszowski Digitální prezentace informací Prezentace informací Počítače slouží převážně pro prezentaci informací v digitálním prostředí.

Více

Interaktivní divadelní představení

Interaktivní divadelní představení Interaktivní divadelní představení Motivace Rozhodly jsme se na základě našich různých zkušeností s divadlem a názorů na něj, které se v určitých místech protínají, posunout od verbální kritiky k vytvoření

Více

Portofolio televizních kanálů

Portofolio televizních kanálů Portofolio televizních kanálů SAT Plus, s.r.o. upc express Společnost SAT Plus, s.r.o. se od svého založení věnuje projektům nízkonákladových televizních stanic a je majitelem licencí tří televizních kanálů,

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

bezpečnost přenášená vzduchem

bezpečnost přenášená vzduchem CAMIBOX je profesionální stavebnicové Plug&Play řešení systému bezdrátového přenosu obrazu z IP CCTV kamer, v bezlicenčním pásmu, určené pro venkovní použití. ABOUT > Systém dokáže přenést data z mnoha

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

JEDEN DRUHY SPORTŮ! UNIVERZÁLNÍ VÝSLEDKOVÉ TABULE SCOREBOARD PRO VŠECHNY. od 39000 Kč

JEDEN DRUHY SPORTŮ! UNIVERZÁLNÍ VÝSLEDKOVÉ TABULE SCOREBOARD PRO VŠECHNY. od 39000 Kč UNIVERZÁLNÍ VÝSLEDKOVÉ TABULE JEDEN SCOREBOARD PRO VŠECHNY DRUHY SPORTŮ! od 39000 Kč - výhradní distributor MNOHO MOŽNOSTÍ KRASOBRUSENÍ RAGBY TANCE HOKEJ NOHEJBAL FOTBAL FLORBAL FUTSAL BASKETBAL TENIS

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU - IDEA ČESKÁ TELEVIZE. MÍSTO, KDE JSOU FILMY DOMA. A nejen ony. I jejich tvůrci a diváci.

PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU - IDEA ČESKÁ TELEVIZE. MÍSTO, KDE JSOU FILMY DOMA. A nejen ony. I jejich tvůrci a diváci. PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU - IDEA ČESKÁ TELEVIZE MÍSTO, KDE JSOU FILMY DOMA. A nejen ony. I jejich tvůrci a diváci. ZÁKLADNA NA DIVADELNÍM NÁMĚSTÍ Domov České televize Myšlenku doslova zhmotníme. Karlovy Vary

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Lucie Kaňoková, 1.B (04/05)

Lucie Kaňoková, 1.B (04/05) Naučný slovník, souborné zpracování jednoho nebo všech oborů vědy, techniky a kultury (encyklopedie všeobecná), a to buď v abecedně řazených heslech, nebo ve statích uspořádaných podle systému. Pokusy

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI

Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI 1. Charakteristika podstaty projektu Projekt je lokalizován do města Řevnice (Praha-západ). K 1. lednu 2010 měly Řevnice 3 085 obyvatel. Město Řevnice

Více

Název sady: Světlo v prostoru pro 2. ročník čtyřletých maturitních výtvarných oborů

Název sady: Světlo v prostoru pro 2. ročník čtyřletých maturitních výtvarných oborů Datum: 2. 12. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_540 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Virtuální prohlídky RESTAURACE HOTELY. moderní a efektní propagace do vašeho vlastnictví bez skrytých nákladů. představujeme naše řešení pro

Virtuální prohlídky RESTAURACE HOTELY. moderní a efektní propagace do vašeho vlastnictví bez skrytých nákladů. představujeme naše řešení pro Virtuální prohlídky moderní a efektní propagace do vašeho vlastnictví bez skrytých nákladů představujeme naše řešení pro RESTAURACE HOTELY Co je virtuální prohlídka? Co s virtuální prohlídkou získáte?

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD V roce 2015 Akademie věd slaví 125. výročí svého založení. Při této příležitosti připravuje pro odbornou i laickou veřejnost mnoho kulturních a vzdělávacích doprovodných

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Katalog školení 2014 Nemetschek Allplan Česko s.r.o www.nemetschek-allplan.cz

Katalog školení 2014 Nemetschek Allplan Česko s.r.o www.nemetschek-allplan.cz Katalog školení 2014 Nemetschek Allplan Česko s.r.o www.nemetschek-allplan.cz Úvod Pro využití celého potenciálu našich produktů Vám nabízíme řadu specializovaných odborných školení zaměřených na efektivitu

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online

Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online Informace o soutěži a kritéria pro přihlášení Úvod: Evropská soutěž o kvalitní online obsah pro děti ve věku 6-12 let je iniciována Evropskou komisí v rámci

Více

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se váš nový WEB Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe. K tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM EDUCATIONAL COMPUTER GAME COOPERATING WITH EXTERNAL REAL SYSTEM Martin KUČERA, Ondřej ZELA Resumé Spojení flashových didaktických počítačových

Více

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány.

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány. Je důležité, aby Vámi dodávaná tisková data splňovala technické parametry uvedené v tomto dokumentu, jako předpoklad pro kvalitní zpracování Vaší tiskové zakázky. Tiskové dokumenty připravené dle uvedených

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ 1 STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ PR ČLÁNEK délka článku: počet znaků neomezen počet fotek: neomezen počet zpětných odkazů: neomezen umístění: mezi redakčními články v příslušné rubrice,

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více