JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta. Ateliér audiovizuální tvorby a divadla VIDEOMAPPINGOVÉ POSTUPY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta. Ateliér audiovizuální tvorby a divadla VIDEOMAPPINGOVÉ POSTUPY"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér audiovizuální tvorby a divadla VIDEOMAPPINGOVÉ POSTUPY PŘI VYTVÁŘENÍ VIDEOPERFORMATIVNÍHO UMĚNÍ Diplomová práce Autor práce: BcA. Adam Ligocki Vedoucí práce: BcA. Jan Šuškleb Brno

2 Bibliografický záznam Ligocki, Adam. Videomappingové postupy při vytváření video performativního umění [Videomapping methods for the creation of video performance art]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér audiovizuální tvorby a divadla, s. Vedoucí diplomové práce BcA. Jan Šuškleb Anotace Videomapping jako nový směr audiovizuální tvorby má široké využití v oblasti umění a reklamy a jeho obliba posledních letech vzrůstá. Tvorba videomappingu vyžaduje znalosti z několika umělecko-technických disciplín. V diplomové práci jsou popsány postupy při zrodu těchto speciálních vizuálně atraktivních videomapping projekcí. Annotation Videomapping as a new direction for audiovisual creation has wide applications in the field of art and advertising, and its popularity is increasing recently. Making vydeomappingu requires knowledge of several artistic-technical disciplines. In this thesis describes the procedures at the birth of these special visually attractive videomapping projections. Klíčová slova Videomapping, video mapping, projection mapping, animace, projekce, digitální média, 3D mapping, světlo, světelný design Keywords Videomapping, video mapping, projection mapping, animation, projection digital media, 3D mapping, light, lighting design 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a používána ke studijním účelům. V Brně, dne 20. května Adam Ligocki

4 Poděkování Poděkování patří Kamilovi Zajíčkovi za nápad a realizaci festivalu Vzáří/Septembeam. 4

5 OBSAH ÚVOD HISTORICKÉ SOUVISLOSTI VZNIKU VIDEOMAPPIGU PRINCIP PROMÍTÁNÍ, HRA SVĚTLA A STÍNU KINEMATOGRAFIE DIVADLO LATERNA MAGIKA KINEMATOGRAFIE DIGITALIZACE VIDEOMAPPING V ČR VIDEOMAPPING VE VZTAHU K SOUČASNÉMU UMĚNÍ BUDOUCNOST VIDEOMAPPINGU VYUŽITÍ VIDEOMAPPINGU JEDNOTLIVÉ FÁZE PŘÍPRAVY VIDEOMAP. PROJEKCE NÁMĚT ANALÝZA OBJEKTU PRO VIDEOMAPPING PROJEKCI ANALÝZA PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE MODELY, MASKY A ŠABLONY PRO VIDEOMAPPING D MAPPING ANIMAČNÍ POSTUPY PŘÍPRAVY VIDEOMAPPINGU ODBAVENÍ VIDEOMAPPING PROJEKCE NÁSTROJE PRO TVORBU VIDEOMAPPINGU AUDIO STOPA VE VIDEOMAPPING PROJEKCÍCH MOŽNOSTI RECYKLACE A ARCHIVACE VIDEOMAP. EVENTU FESTIVAL VZÁŘÍ

6 10. ROZBOR VYBRANÝCH PŘÍKLADŮ VIDEOMAPPING PROJEKCÍ A TVORBA NĚKTERÝCH SKUPIN ZABÝVAJÍCÍCH SE VIDEOMAPPINGEM...69 ZÁVĚR...79 POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE...83 SEZNAM PŘÍLOH

7 ÚVOD Na náměstí se dnes večer shromáždilo několik stovek lidí. Všichni se tady sešli, aby shlédli projekci videomappingu. Někteří z návštěvníků už měli příležitost shlédnout podobnou performance někdy dříve. Někteří z nich však dnes budou diváky této speciální projekce poprvé v životě. Budova radnice je dnes neobyčejně temná. Její noční nasvícení, na které jsou obyvatelé města zvyklí, je dnes vypnuté. Začíná odpočet startu projekce. Lidé si mezi sebou přestávají povídat a upírají svou pozornost tam, kde jsou zvyklí, že stojí jejich obyčejná radnice z kamene. Za okamžik však fasáda domu doslova ožije pod rukou umělců, kteří na dnešek připravili video-performativní podívanou. Důvodem volby tématu diplomové práce je především jeho relativní novost ve světě audiovize. Toto téma zatím nebylo příliš popsáno. Navíc se domnívám, že videomapping teprve čeká vzrůstající popularita v oblasti umění a reklamy v budoucnu. Autor tuto práci nepíše pouze jako divák a pozorovatel. Tím, že měl možnost připravovat již několik těchto speciálních projekcí, do práce zapojí i své osobní zkušenosti a představí některé realizované pracovní postupy. Hlavním cílem práce je objasnit a jasně definovat postupy a užití principu projekce tak, aby se videomapping distancoval a nebyl spojován s velkoplošnou projekcí či Vjingem (visual/video jockey). K tomuto zařazení do jednoho pytle velmi často chybně dochází. Demonstrací postupů a jednotlivých fází tvorby chce autor práce dokázat, že v případě mapované video projekce je její předchozí příprava v kreativním studiu nezbytná a klíčová. Dále, že se svým objektem, na který je prezentována musí co nejvíce spolupracovat. Práce se příliš nebude zabývat technickou stránkou věci. Tedy jaká je životnost žárovky projektoru, ale je zaměřena na stránku kreativní. Tedy na 7

8 tvorbu samotného obsahu projekce, který je určen k následnému odbavení. Práce se bude věnovat také tomu, jak videomapping působí na svého diváka. Autor práce chce dokázat, že videomapping je velmi syntetickým typem umění a zahrnuje spoustu uměleckých disciplín napříč celým spektrem kreativní tvorby. Ke slovu přijdou znalosti z grafiky, animace, digitální fotografie, videa atd... Práce si klade za cíl také zkompilovat úspěšné tvůrčí skupiny věnující se tomuto směru vizuálního umění a popsat několik vybraných realizovaných projektů. Struktura práce a její cíle napříč osnovou jsou následující. Historický úvod bude řešit otázku původu podstaty projekce. Hledat kořeny videomappingu a zjišťovat odkud přichází. Kde se vzal a proč k jeho rozvoji došlo až relativně nedávno. Jaké jsou nejdůležitější vlivy a směry v dějinách umění, ze kterých vychází a kterými byl formován. Dalšími významnými body osnovy jsou budoucnost a využití videomappingu. Široké veřejnosti již byl představen a dostává se hlouběji do podvědomí. Zkusíme odpovědět na otázky, kam bude směřovat toto nové umění do budoucna a kde všude ho lze uplatnit. V kapitole jednotlivé fáze přípravy videomappingové projekce se pokusím definovat nezbytný postup pro realizaci projekce od započatí tvorby, až po její finální presentaci. Definujeme problematiku samotného principu videomappingu, jehož pochopení udává jeho celkovou výslednou kvalitu a úspěšnost. Objektem pro mapovanou projekci může byt téměř cokoli. Práce se hlavně zaměřuje na jakousi klasickou formu videomappingu. Tak, jak byl světu představen poprvé a to je projekce na architekturu. Na stránkách této páce se však setkáme i s takovou tvorbou, která užívá méně běžných, až netradičních 8

9 objektů. Po vysvětlení technických nezbytností a náležitostí následuje stěžejní část práce, která se zabývá animačními postupy v přípravné fázi obsahu projekce. Tato kapitola umožňuje nahlédnout do dílny odborné práce po teoretické i praktické stránce věci. Převážná většina postupů vychází z autorových osobních zkušeností při procesu tvorby videomapingu. Dále z předešlé práce v oblasti motion grafiky, z pozorování práce jiných tvůrců a také z diskuse s ostatními umělci z oboru. Stručně je v práci vysvětlena problematika nástrojů pro tvůrce videomappingu. Ty existují ve formě softwarových programů, kterých existuje velké množství a mnohdy je žádoucí jejich kombinace. Přesto, že zkoumaný typ vizuálního umění pracuje primárně s obrazovou složkou, otvírají se obrovské možnosti jeho uplatnění při spolupráci s hudební scénou. Samostatná kapitola práce se věnuje možnostem jeho propojení s audiem. Jedna z dalších kapitol zkoumá prchavost speciálních projekcí na objekty, jako produktu, který nelze vypálit na DVD ani jiné médium. Není určen k domácímu použití a existuje pouze v daném místě a čase projekce. Řešíme otázku, zda-li je tento fakt naší umělecké disciplíně k dobru, či nikoli. Olomoucký festival VZÁŘÍ je prvním a jediným festivalem mapovaných projekcí ve smyslu soutěže. Mezinárodní týmy soutěží o nejúspěšnější práci u diváků a odborné poroty. Autor práce pokládá za důležité věnovat pár řádků v mé práci právě tomuto ojedinělému festivalu. Přílohou práce je DVD obsahující video záznamy projektů, ze kterých byly použity ilustrační obrázky pro tuto práci. Tato obsáhlá knihovna může posloužit jako zdroj inspirace začínajícím tvůrcům videomappingu. 9

10 1. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI VZNIKU VIDEOMAPPIGU Stále, v roce 2013, se můžeme s klidným svědomím bavit o videomappingu jako o nové formě audiovizuálního umění. Slovo videomapping je více zmiňováno až v posledním desetiletí. U nás můžeme stále narazit na články typu: První videomapping v našem městě apod. Odkud se však tato forma vzala? A co způsobilo jeho teprve nedávný rozvoj? 1.1 PRINCIP PROMÍTÁNÍ, HRA SVĚTLA A STÍNU V dějinách umění se setkáváme s prvky videomappingu už od pradávna. Těmi prvky jsou především práce se světlem/stínem a princip promítání. Dá se předpokládat, že obyvatelé pravěkých jeskyní byli uchváceni stíny dopadajícími na stěny, když rozdělali oheň uprostřed jeskyně. Platónovo podobenství popsané v knize Allegory of the Cave je založeno na stínohře. Stínové divadlo bylo velmi populární v Osmanské říši 1. Hra světel a stínů za použití keramických nádob, uvnitř se zdrojem světla v podobě svíčky, je popsána již z období starověké Číny 2. Dalším příkladem využití světelných paprsků či světelného záření v dějinách umění je skleněná vitráž. Tento prvek architektury užitý v rozmanitých kulturách můžeme považovat za zárodek videomappingu. Kromě práce se světelným zářením a jasnými zářivými barvami mají společné i atmosférické působení na diváka a napojení na architekturu. S jistou mírou nadsázky můžeme tvrdit, že společný průsečík se rozchází v nedigitální technologii a statičnosti vitráží. Všechny doposud zmiňované umělecké projevy a formy se samozřejmě nemohou srovnávat s videomappingem v technických náležitostech našeho 1 GAJDÍKOVÁ, Ilona. Cesta k modernímu arabskému divadlu. Brno: MU Diplomová práce, MU, Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií. 2 BURIÁNEK, Jan. Video Mapping. Pixel [časopis]. 2011, No. 172, pp ISSN

11 digitálního věku. Avšak jejich prvky jsou reflektovány i v současných projekcích videomappingu. Specifickou obecnou paralelu podobnosti má videomapping s uměním baroka. A to ve způsobu působení na diváka. Dnešní člověk zaplaven vizuálními stále se zrychlujícími vjemy má vytvořenou vysokou hladinu tolerance vůči tomu, co ho ještě může ohromit a překvapit. Masivní tok obrazu skrze zobrazovací zařízení jako jsou obrazovky televizí, počítačů, a chytrých telefonů na nás čekají na každém rohu. Jsme zvyklí na vizuální znečištění svého životního prostředí, které nám vniká do očí a do vědomí, aniž bychom je vnímali. 3 Videomapping má však stále schopnost upoutat i pozornost dnešního diváka. Stále dokáže zaujmout a má charakter něčeho atraktivního a velkolepého. Možná, že podobně vnímal člověk z řad prostého středověkého lidu efektnost působení barokně vzedmutých chrámů. Laterna magica - Kouzelná skříňka se zdrojem světla, místem pro zasouvání malovaných skleněných destiček a objektivem, byl ve své době velmi populární přístroj, který měl bavit a vzdělávat. 4 Umožňoval promítat zvětšený obraz. Svým principem je bezesporu Laterna magica přímým předchůdcem dnešních mnohonásobně výkonnějších a technologicky pokročilejších projektorů. Její vynález je odhadován na polovinu 17. století a vynálezcem je pravděpodobně holandský fyzik Christiaan Huygens. K její popularizaci přispěl německý jezuita a vědec Athanasius Kircher, který zdokumentoval její optické a technické principy v knize Ars magna lucis et umbrae ( Velké umění světla a stínu ). 5 3 FLUSSER, Vilém. Fotografické universum. Za filosofii fotografie. Praha: nakladatelství Hynek, s.r.o., ISBN X. 4 The Magic Lantern Society [online]. [vid ]. 5 Wikipedia [online]. [vid ]. 11

12 Obr.1 - Laterna magica umožňovala projekci obrazu zvětšeniny v tmavém prostoru. Novodobou obdobou laterny magiky byl diaprojektor DIAX 3. Stal se v Československu fenoménem. 6 V 70-80tých letech tyto jednoduché promítačky sloužily k projekci kreslených dětských pohádek. Samozřejmě nedosahovaly ani zdaleka nárokům na výkonnost dnešních projektorů pro videomapping. Obr. 2 - diaprojektor DIAX KIMEMATOGRAFIE Příbuznost s kinematografií spočívá ve způsobu prezentace obou uměleckých disciplín - filmu a mapovaného videa. V případě klasického biografu je promítáno, tedy je vysílán obraz. Ten se odráží na plátně/ob jektu. Silná energie je kumulována do jednoho místa projektor. Ve výsledku tak 6 Promítačka.cz [online]. [vid ]. 12

13 můžeme prezentovat obsah na velké plochy. Základním rozdílem zobrazení oproti jiným médiím a vizuálním uměním spočívá v odlišnosti principů,,promítat na versus,,zobrazit displejem. Představme si, že by byl rozměr plátna kina poskládán z LCD, LED či plazma obrazovek. Výsledek by byl jistě ohromující co se týká kvality zobrazení. Ekonomická a ekologická stránka věci v roce 2013 však stále jasně hovoří ve prospěch projekce. Tedy u větších formátů být promítáno, než být zobrazeno. I pod nátlakem domácích kin je biograf a videomapping stále věc kterou si doma nepustíte. Autor práce se domnívá, že tento fakt je pozitivum. Neboť si tím oba směry udržují i určitou společensky-kulturní prestiž a kredit vedle divadla, vernisáže, koncertu atd DIVADLO LATERNA MAGIKA Užití projekce je výrazně patrné také v dějinách českého divadla. A sice ve fenoménu divadla Laterna Magika. 7 Tyto projekce navíc nesly prvky videomappingu. V této práci proto nelze nezmínit toto světově proslulé divadlo. Projekce z analogového filmu nenabízela takové možnosti jako dnešní video performativní tvorba. Práce umělců režiséra Alfréda Radoka a scénografa Josefa Svobody s projekcí však byla neobyčejná. Projekce totiž respektovala různé tvary objektů umístěných ve scénografii. Mezi představení Laterny Magiky s použitím speciální filmové 35mm projekce patří napříkla d.: Odysseus, Minotaurus, Kouzelný cirkus aj. 8 Takováto forma projekcí se dnes v divadlech úspěšně využívá. Trend tzv. virtuálních kulis, které jsou tvořeny projekcí, umožňuje provést okamžité změny 7 Divadlo Laterna Magika je české multimediální divadlo sídlící v Praze. Je známe užitím kombinace vystoupení herců a filmového či video obrazu. Ve své unikátní divadlo bylo založeno v roce Expozice scénografa Josefa Svobody [online]. [vid ]. 13

14 v atmosféře, prostoru i sdělení scénografie. Nejen že odpadá nutnost přestavby, ale při přípravě scény se nám otvírají dveře pro neomezenou fantazii. Navíc existuje možnost interakce projekce s hercem. Takováto forma se pak stává opravdu silným, výrazným a moderním prvkem využívajícím multimédia a technologie. Mezi divadla využívající speciální projekce patří například: Cirque se Soleil, Athénská opera či mnoho německých moderních divadel. Obr. 3 - Don Giovanni, speciální projekce na virtuální kulisy v divadelní klasice Obr. 4 - The Patients ROZVOJ VIDEOMAPPINGU DO SOUČASNÉ PODOBY Důvod, proč videomapping nebyl k vidění dříve je prostý. Jeho vzniku předchází vývoj projekční technologie. Ta dříve nebyla dostatečně výkonná a dostupná. Určitým posunem ve výkonnosti, svítivosti projektorů byly tzv. gobo 14

15 projektory 9. Jejich dostatečný výkon zajistil, že od konce devadesátých let jsou stále velmi oblíbené a využívané, především k reklamním sdělením v exteriéru i interiéru. Pro videomapping je však gobo projektor téměř nepoužitelný. K tvorbě obsahu projekce totiž dochází mechanicky do materiálů jako je plech a sklo. Tedy možnosti práce s obsahem projekce se omezují na statickou projekci, střídání motivů a rotaci (má li gobo projektor takovou funkci). Obr.5 - Gobo projektor 1.5. DIGITALIZACE Současně s digitalizací kin se zvedly nároky na výkon projektorů. Celková digitalizace audiovize a rozvoj počítačové techniky daly vzniknout podmínkám pro možnost tvorby obsahu pro mapované projekce. To znamená že vznikly takové nástroje a materiál, které jsou pro videomapping nezbytné. Jsou to např.: grafické editory, digitální foto/video, animační software atd. Teoreticky by šlo udělat filmmapping s užitím 35mm analogového filmu. Například trikovým snímáním frame by frame pracovat s animací linek dle architektonických plánů budovy. Nebo využít kreslené animace přímo na filmový materiál. Poté výsledek promítnout na objekt. Videomapping je uměním, které má být přesné a precizní. Jede ruku v ruce s přesnou technikou, optikou, geometrií. Je zřejmé, že užití analogové technologie je v tomto případě nežádoucí a neefektivní. Analogový film měl a má navíc svou jinou roli Gobo projektor je reflektor s vloženou clonou a nedosahuje technologické úrovně principu projektorů.

16 1.6. VIDEOMAPPING V ČR Mírný počáteční skluz ve vývoji českého videomappingu jsme po roce 2010 dohnali a dnes již je v podvědomí širší české veřejnosti. Mezi nejznámější projekce u nás patří beze sporu projekce na pražský orloj z roku Kvalitní videomapping nabídl i Karlovarský Filmový Festival v témže roce jako součást doprovodného programu. Projekce probíhala opakovaně každou noc na fasádu klubu Aeroport. Poté jakoby se s videomappingem u nás roztrhl pytel. Těší se oblíbenosti na spoustě dalších festivalech a oslavách. Významným zlomem v Česku je rok 2011, kdy se konal první ročník festivalu VZÁŘÍ. Místem konání je Olomoucké náměstí. Jeho koncept soutěžních projekcí je celosvětově ojedinělý. (Více o tomto festivalu v samostatné kapitole) Obr. 6 - videomapping pražského orloje 16 Obr. 7 - KVIFF 2010 club Airport

17 2. VIDEOMAPPING VE VZTAHU K SOUČASNÉMU UMĚNÍ Videomapping se inspiruje, čerpá, užívá a propojuje prvky z mnoha umělecky - technických odvětví. Často se stává také součástí jiných forem. Určité jeho podobnosti můžeme pozorovat u umění graffiti a streetartu. Malba, kresba či ilustrace se ve formě digitální projekce video signálu přesouvá z galerií a ohraničených formátů pláten ven, do ulic měst a podobně jako streetart působí často ve veřejném prostoru. Samozřejmě je rozdíl v tom, že video mapování nikterak neničí fasádu domů ani jiných objektů na které se promítá. S jistou mírou nadsázky lze říct, že se jedná de facto o omyvatelnou malbu, která navíc funguje v čase, tedy se dynamicky mění. Specifikem videomappingu oproti streetartu, je jeho dočasná trvanlivost, která zaniká spolu s vypnutím projekčního zařízení. Obr. 8 (Autor: Banksy) - Streetart na rozdíl využívá sprejů nebo barev. Další odlišností je absence dynamiky streetart pracuje se statickými obrazy. Jak u videomappingu tak u streeatatu je cenný především dobrý nápad. Obor dnes již naprosto markantně rozšířeného digitálního videa a fotografie je s videomappingem úzce spjat. Velmi často totiž dochází k práci s těmito digitálními zdroji při přípravě projekce. Navíc předfinálním produktem tvůrčí práce je video soubor, ten je však pro diváky neviditelný, dokud nebude interpretován skrze projektor. Znalosti z oboru digitálního videa a fotografie jsou bezpochyby obrovskou výhodou pro začínající tvůrce videomappingu. Zejména po stránce technické, je důležité se orientovat v jejich 17

18 formátech a zpracování, neboť při tvorbě mapovaných projekcí se jejich tvůrci často pohybují na pomezí těchto odvětví. Znalost počítačové grafiky a animace je základním předpokladem pro přípravu mapované projekce. Tu nelze tvořit tak, že ji pouze natočíme či nafotíme, ale je nutné ji přímo generovat v animaci. Abychom mapovaný objekt oživili, musíme ho animovat. Samotný překlad slova animation znamená oživení. V případě videomappingu tento překlad nabývá podstaty svého významu ještě více než u animovaného filmu. Pod animací totiž ožívá skutečný hmatatelný objekt, ne pouze filmové 2D plátno či obrazovka. Animace je natolik zásadní pro videomapping tvorbu, že se jí věnuje samostatná kapitola této práce. Podobně jako v případě animace přijdou k dobru i znalosti z oblasti počítačové grafiky. Zejména pro přípravu elementů pro samotnou animační práci. Samozřejmě ne pouze technické znalosti, ale i výtvarné cítění je důležitým předpokladem tvůrce. Mnoho společného můžeme pozorovat u videoartu. Zejména v pohledu na materiál, se kterým se pracuje. Videoart, jakožto obor výtvarného umění vznikl na přelomu 60tých a 70tých let po rozšíření dostupnosti video technologie. Videoart využívá všechna možná zobrazovací zařízeni z oborů videa k vytvoření nových svébytných uměleckých děl a instalací. Videoart se na rozdíl od videomappingu nevyhrazuje jako projekce na objekt. Má také více umělečtější charakter, což je dáno zejména tím, že má svou definovanou pozici v dějinách umění a umělecké osobnosti, které se jím zabývali. Videomapping je více komerční a civilní. Je totiž pravděpodobné, že se s ním může setkat i člověk, který se o umění tolik nezajímá a není návštěvníkem uměleckých galerií. 18

19 Obr. 9 - Nam June Paik: TV Clock, 1989 Obr Tzv. Video skulptura je forma, která svou podstatou balancuje mezi videoartem a videomappingem. Patrně nejzřetelněji se k videomappingu přibližuje VJing (VJ visual/video jockey), který si rovněž libuje v možnostech práce s digitálním obrazem. Přesto mezi nimi existuje určitá rozdílnost, která ale často některými tvůrci není brána v potaz. VJing je hojně užívaný při projekcích na hudebních akcích za účelem dotváření celkové atmosféry koncertu. VJ pracuje s projekční plochou, na kterou pouští video signál reagující na hudbu z předem nachystaných databází. Fakt, je li on sám tvůrcem videomateriálů u VJingu není 19

20 vnímán jako podstatný. Hlavním prostorem Vjingu je odbavovací rozhraní. V případě videomappingu podstata tkví v tvorbě samotné. Jeho příprava zabírá spoustu času a neměla by být zaměňována s VJingem. Šikovný VJ možná bude schopen odbavit naši videomapping projekci. Jeho práce však není mapování videa pouze z toho důvodu, že video promítá, byť na definovanou plochu. Obr. 11 Vjing. Mnohdy můžeme být svědky toho, jak VJ promítá plošně dokonce i přeš DJ. Pro tvůrce videomappingu, může byt toto řešení být vnímáno jako ledabylé. 20

21 3. BUDOUCNOST VIDEOMAPPINGU Videomapping rozhodně není nějakou umírající, či zcela mrtvou formou bez vývoje. Právě naopak. Je to patrné zejména ze vzrůstajícího počtu článků a záznamů na internetu. Toto umění se zrodilo teprve nedávno. Je relativně čerstvé a neotřelé. Nutno přiznat že na atraktivnosti mu dodává i fakt, že má velké pole působnosti v oblasti komerčního využití. Jeho budoucnost postupně krystalizuje, na základě pozorování jeho dosavadního vývoje se patrně bude ubírat ve směrech popsaných níže.,,jaká je budoucnost videomappingu?v současné době zažívá obrovský boom a postupně prorůstá do nových oblastí jako je například galerijní prostor, divadlo či reklama. 10 Přirozenou a nejpatrnější z cest vývoje je aplikace na větší a větší objekty. Díky rostoucím možnostem výkonnosti a dostupnosti projektorů můžeme dnes již promítat na monumenty. Příkladem může být projekce na budovu opery v australském Sydney, v rámci festivalu Vivid Live. Obr videomapping na Sydney opera house vytvořila německá skupina Urbanscreen. Užití výkonných projektorů zajistilo relativně kvalitní zobrazení i při velkých rozměrech budovy. 10 KOŘÍNEK Tomáš. Behind the screen [online]. Jaká je budoucnost videomappingu? [ ]. 21

22 Oproti projekci na monumenty se videomapping vyvíjí i přímo opačn ým směrem. Tzv. micromapping je mapování menšího objektu, většinou za účelem reklamní prezentace.,,micromapping speciální projekci na malé objekty, který je obdobou klasického videomappingu. 11 Tento rozměr projekce nám dovoluje být v tvorbě velmi precizní. V případě šikovně umístěného (skrytého) projektoru vzniká dojem opravdového kouzla. Obr Tzv. micromapping se stal oblíbenou formou prezentace nových produktů firem. Budoucnost bude také pravděpodobně patřit stále více trendu interaktivity. Tato netradiční forma dovoluje vtáhnou diváka jako součást atrakce. Ten se může může zapojit například pomocí aplikací ve svém smartphone a ovládat mapovaný objekt. Videomapping může reagovat na divákův hlas nebo ho může ovlivnit divákův pohyb. Interakce se osvědčila už i u jiných forem, blíží se hře a videomapping se tak stává poutavou atrakcí. Interaktivita dokáže více upoutat pozornost dnešního, vizuálně již velmi odolného diváka. V momentě, kdy na základě určitých vstupních dat dochází k interakci, do videomapingu je zapojen další obor. Tím je informatika. Na řadu přichází i 11 -kch-. Agentura Nausus spouští v ČR micromapping. Mediaguru [ ]. 22

23 programování. Pro tvůrce animátora, výtvarníka se při interaktivním řešení mnoho nemění. Programátor bude po animátorovi požadovat určité situační sekvence animace. Ty však nebudou plynout v daném čase. Na základě napsaného programu budou sekvence reagovat, tedy buď spouštět, vypínat, efektovat nebo generovat určité prvky animací. Obr Speciální hlasem ovládaná instalace na festivalu v Lyonu. Každý návštěvník si ji může zkusit hlasem ovládat. Dalším budoucím evolučním krokem videomappingu bude pravděpodobně snaha o to, aby se stal běžnou záležitostí. Tedy, aby tyto speciální projekce byly instalovány dlouhodobě či trvale. Podobný vývoj sledujeme u rozmachu reklamních LED obrazovek a LED bilboardů. Již existují úsporné projektory odolávající povětrnostním vlivům pro dlouhodobý provoz. Je pravděpodobné, že takováto forma videomapppingu bude primárně ve službách reklamy. 23

24 Obr Pouliční závěsný projektor odolávající povětrnostním vlivům Mezi další současné trendy, kde můžeme očekávat rozvoj patří například propojování videomappingu s laserovými a světelnými show. Projekce je možná na kouřovou stěnu (fogscreen), nebo vodní stěnu. Budoucí vývoj bude také určitě nadále bojovat se snahou porušit plošnost zobrazení. Zařízení Dreamoc umožňuje holografickou prostorovou projekci 3D objektu.. Obr Dreamoc, holografická 3D projekce. 24

25 4. VYUŽITÍ VIDEOMAPPINGU Uplatnění videomappingu je velmi široké. Funguje jako samostatné dílo, nebo jako součást jiných celků. Může mít uměleckou ambici, nebo být marketingovým prostředkem. Níže jsou popsány příklady toho, kde všude můžeme narazit na tyto speciální projekce. Některé možnosti jejich využití jsou již naznačeny v dosavadní struktuře práce. Nejtypičtější forma jsou projekce na fasádu domu, které mají začátek prostředek a konec. Jejich start je určen na danou hodinu a předpokládá se, že se diváci cíleně shromáždí za účelem jeho sledování. Tento způsob je obecně přijímán jako základní forma, ze které se vyvinuly rozmanité mutace. Ty jsou zdokumentovány až v pozdějších letech. 12 Oblíbeným trendem se stává projekce v rámci oslav určitého výročí. Může se jednat například o oslavy výročí historického založení města, kdy je videomapping prezentován v nočních hodinách vedle typických atrakcí jako jsou jarmark, koncerty a vystoupení na náměstí. Často také zpestřuje oslavy výročí firmy. V těchto případech je typické tématické zabarvení obsahu, který se vyslovuje v souvislosti k danému výročí či oslavuje dosavadní úspěchy dané značky. Nepropadnout přílišné popisnosti je u tohoto videomappingu velmi náročné. Na příkladu obrázku 17 vidíme pasáže ke stému výročí Houstonské univerzity. Vlevo vidíme pasáž zobrazující portréty významných absolventů školy. Požadavek na zobrazení těchto fotografii byl jistě přáním zadavatele. Oproti pasážím nezatížených tímto požadavkem je úroveň kvality tempa, dynamiky a originality videomapping projekce o poznání horší. Tato deformace je patrná v mnoha jiných tématických projekcích. Je to dáno tím, že požadované normální fotografie či video sekvence nesoucí informační sdělení musíme 12 KOŘÍNEK Tomáš. Behind the screen [online]. 10 Remarkable videomapping projects [ ]. 25

26 někam zakomponovat. Ne všechny objekty ale mají vhodnou plochu k jejich zobrazení. Mnohdy je tvůrce nucen komponovat nehledě na reliéf povrchu. Obecně tyto požadavky zadání videomappingu škodí. Najít citlivou rovnováhu mezi přáním zadavatele a zpracováním ve smyslu opravdového mappingu objektu je velmi náročný úkol. Obr Audio-vizuální performance v rámci 100. výročí William Marsh Rice University v Houstonu, Texas, USA. Projekce pokryla nádvoří univerzity v celkovém uhlu 270 Souhrnná délka bloků domu byla 240m. Spolu s prostorovým zvuk se jedná o ohromující zážitek. V informativních pasážích zobrazení fotografií však videomapping pokulhává. Dálším z trendů je nasazování v rámci příležitosti zahajovacích ceremoniálů, kde bývá k vidění stále častěji. Úspěšné bývá také propojení mappingu na choreografii taneční skupiny, ohňostroj, nebo jiného živého dění v místě dané události. Slovo videomapping působí atraktivně, proto se často dostává do doprovodných programů jako atrakce pro návštěvníky filmových i jiných festivalů, kde je vítaným zpestřením vedle projekcí obyčejných filmů. Příkladem je tuzemský Karlovarský filmový festival nebo olomoucký PAF, festival animovaných filmů. Až v posledních letech se rozvinuly samostatné festivaly a přehlídky videomappingu. Časté je propojování s přehlídkou 26

27 světelného designu, videoartu, VJingu apod. Jíž výše bylo zmíněno užití videomappingu, jako součást divadelní scénografie. Tím je umožněno v mžiku změnit atmosféru divadelní scény bez nutnosti manuální přestavby kulis. Digitální kulisy snadno za pomoci textur a animací evokují požadovanou atmosféru prostředí. Potenciál videomappingu v reklamně je znatelně patrn ý. Speciální projekce často doprovází ceremoniál představen í nového výrobku. Mapping je prováděn buďto přímo na nový výrobek např.: automobil, sportovní obuv, mobilní telefon, nebo je uspořádána klasická videomapping show na dům nesoucí reálie dané značky nebo výrobku. Oblíbenost v oblasti reklamy má určitě na svědomí i fakt, že svým rozměrem na architektuře umožňuje oslovit najednou velký počet diváků.,,promítalo se přímo na jižní stranu budovy Staroměstské radnice, kde je orloj umístěn. Projekci večer shlédlo tisíce nadšených lidí. 13 Trvalé instalace zvláště u větších objektů narážejí především na problém toho, že jejich dlouhodobější provoz by byl ekonomicky nákladný. Častěji tedy narazíme na dlouhodobější instalace v interiérech a bude se jednat o formu video skulptury, nebo oživlých reliéfních obrazů menší a střední velikosti. 13 AVMEDIA. [online]. Video mapping na Staroměstském orloji [ ]. 27

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER

HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER STAND-BY Europe představuje: VELKOFORMÁTOVÉ LED OBRAZOVKY MULTIMEDIÁLNÍ LCD KIOSKY VELKOFORMÁTOVÉ LED OBRAZOVKY BUDOUCNOST VENKOVNÍ REKLAMY

Více

Zobrazovače. 36NM Lukáš Skřivánek skrivl1@fel.cvut.cz 17.12.2006 (2006/2007)

Zobrazovače. 36NM Lukáš Skřivánek skrivl1@fel.cvut.cz 17.12.2006 (2006/2007) Zobrazovače 36NM Lukáš Skřivánek skrivl1@fel.cvut.cz 17.12.2006 (2006/2007) Osnova Zadání Modelové situace Technické informace stručně Porovnání Řešení modelových situací Závěr Zadání Proveďte porovnání

Více

5. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky 5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty

Více

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1 OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE při VŠCHT Praha Technické prostředky prezentace základní pojmy : technické parametry, principy funkce propojení počítače s dataprojektorem pomocné technické prostředky základní pojmy fotometrické fyzikální

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář Každý šot, klip, krátké video či snímek by měl mít předem propracovanou strukturu, v níž je jasně rozvrženo, co má který člověk podílející

Více

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL O ČEM BUDE ŘEČ? Současné vlastnosti a možnosti? Jak zajisti

Více

Dataprojektory. Parametry projektorů

Dataprojektory. Parametry projektorů Dataprojektory Projektory, neboli audiovizuální média, slouží k přenosu obrazu na promítací plátno či zeď, případně na podobný povrch. Zdrojem obrazu může být osobní počítač, notebook, přehrávač dvd a

Více

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa 27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa Postprocessing videa Digitální video Digitální video Typ záznamového zařízení, které pracuje s digitálním signálem a ne s analogovým. Proces, kdy se v určitém

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

Mediální informace. TV FORUM Nová Karolina. Nákupní a zábavní centrum FORUM Nová Karolina Ostrava

Mediální informace. TV FORUM Nová Karolina. Nákupní a zábavní centrum FORUM Nová Karolina Ostrava Mediální informace TV FORUM Nová Karolina Nákupní a zábavní centrum FORUM Nová Karolina Ostrava TV FORUM Nová Karolina Mediální informace Nákupní a zábavní centrum FORUM Nová Karolina Ostrava je nejvýraznější

Více

MONITOR. Helena Kunertová

MONITOR. Helena Kunertová MONITOR Helena Kunertová Úvod O monitorech Historie a princip fungování CRT LCD PDP Nabídka na trhu Nabídka LCD na trhu Monitor Výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických

Více

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS KONTAKT: DIVADLO ALFA PLZEŇ JAKUB HORA, ředitel divadla - jakub.hora@divadloalfa.cz 3.9.2015 Divadlo Alfa

Více

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 1. Japonská zahrada Problematika japonské zahradní architektury, její vztah k japonskému umění Návrh vlastní japonské zahrady -součástí práce bude model navržené

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.1.1 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík Marek Laurenčík Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu Jak na Marek Laurenčík dokonalou prezentaci v PowerPointu Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_02 Sada: Digitální fotografie Téma: Základy ovládání digitálního fotoaparátu Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití:

Více

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se Kapitola 3 Úpravy obrazu V následující kapitole se seznámíme se základními typy úpravy obrazu. První z nich je transformace barev pro výstupní zařízení, dále práce s barvami a expozicí pomocí histogramu

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO PRODUCT DESIGN SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU 1 STUDIO GRAPHIC DESIGN 1 PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC BAKALÁŘSKÁ

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

MARTIN KRUPA *1988 SAMOSTATNÉ VÝSTAVY SPOLEČNÉ VÝSTAVY

MARTIN KRUPA *1988 SAMOSTATNÉ VÝSTAVY SPOLEČNÉ VÝSTAVY MARTIN KRUPA MARTIN KRUPA *1988 Studuje na Fakultě Umění a deignu univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ateliétu Digitální Média pod vedením Michaely Thelenové a Radka Jandery. SAMOSTATNÉ VÝSTAVY 2014

Více

Se školou na film do muzea!

Se školou na film do muzea! Se školou na film do muzea! Nabídka vzdělávacích programů pro školy v rámci výstavy Na film! Rádi bychom Vás a Vaše žáky pozvali na výstavu Na film!, druhou část filmového muzea NaFilM, kterou jsme začátkem

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

IKT MS Office POČÍTAČOVÁ GRAFIKA ÚVOD. www.zlinskedumy.cz ING. BOHUSLAVA VITEKEROVÁ

IKT MS Office POČÍTAČOVÁ GRAFIKA ÚVOD. www.zlinskedumy.cz ING. BOHUSLAVA VITEKEROVÁ IKT MS Office POČÍTAČOVÁ GRAFIKA ÚVOD ING. BOHUSLAVA VITEKEROVÁ www.zlinskedumy.cz Anotace Autor Materiál se zabývá základními pojmy z oblasti počítačové grafiky, musí být doplněn výkladem. Umožňuje použití

Více

CIVIC MINDS. WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012

CIVIC MINDS. WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012 CIVIC MINDS WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU STRANA 1 Co jsme? Jací jsme? Co formuje naše emoce a postoje v dnešní zmatené

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

INTERAKTIVNÍ EXPOZICE, která splňuje nároky návštěvníků v 21.STOLETÍ. Viktor Plass, AV MEDIA, a.s. Jan Buriánek, AV MEDIA, a.s.

INTERAKTIVNÍ EXPOZICE, která splňuje nároky návštěvníků v 21.STOLETÍ. Viktor Plass, AV MEDIA, a.s. Jan Buriánek, AV MEDIA, a.s. INTERAKTIVNÍ EXPOZICE, která splňuje nároky návštěvníků v 21.STOLETÍ Viktor Plass, AV MEDIA, a.s. Jan Buriánek, AV MEDIA, a.s. PROČ TO DĚLÁME? POTŘEBA ZMĚNY EXPOZICE, KTERÉ VYPRÁVĚJÍ PŘÍBĚHY ZAPOJUJEME

Více

Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000

Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000 Full High-Definition Projektor pro domácí kino Parametry Označení Zobrazovač 0.74" LCD panely (D7) (formát 16:9) Rozlišení 1920 x 1080 (nativní) Světelný výkon 1.600 ANSI lumen (High Power mode) Kontrast

Více

Óčko. Hudbu česky vidět, slyšet!

Óčko. Hudbu česky vidět, slyšet! Óčko Hudbu česky vidět, slyšet! Co je Óčko? zahájení vysílání v roce 2002 výrazná grafika, moderní a svěží styl kompletní redesign stanice mimořádná míra interaktivity ve vysílání facebook stránky Óčka

Více

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Prezentace a vystupování učitele RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích úvod kvalifikační standard učitele učitel získá pedagogické kompetence, odborné znalosti,

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

Scenáristika a dramaturgie

Scenáristika a dramaturgie Scenáristika a dramaturgie Jednotlivá odvětví ve filmové či divadelní tvorbě Scenárista: autor scénáře jako literárního díla, tvůrce příběhu, spíše literární autor Dramaturg: vybírá a také kontroluje scénáře,

Více

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY Co jsou LGP panely? LGP je anglická zkratka pro Light Guide Panel znamenající světelný panel. Někdy je též možné se setkat se zkratkou BLU = Back Light Unit (panel

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALÍŘSTVÍ II PAINTING STUDIO II HOREČKA ČERNÉ VODY THE BLACK WATER FEVER DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

5.3.5 Ohyb světla na překážkách

5.3.5 Ohyb světla na překážkách 5.3.5 Ohyb světla na překážkách Předpoklady: 3xxx Světlo i zvuk jsou vlnění, ale přesto jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Slyšíme i to, co se děje za rohem x Co se děje za rohem nevidíme. Proč? Vlnění se

Více

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta multimediálních komunikací Fakulta multimediálních komunikací (FMK) uskutečňuje studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace a studijní program Výtvarná umění, obor Multimedia a design a studijní

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty

Více

IN/visible FOTOfestival Olomouc 08

IN/visible FOTOfestival Olomouc 08 IN/visible Je neviditelný. Chceme ukázat divákovi neviděné i neviditelné. Neviditelná místa, která ve svém městě ještě nikdy nespatřil. Neviditelné soukromí cizích lidí. Neviditelné autory, kteří jsou

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Základy informatiky část 10

Základy informatiky část 10 Základy informatiky část 10 Ing. Vladimír Beneš vedoucí K-101 MSIT 4. patro, místnost č. 414 e-mail: vbenes@bivs.cz Ing. Bohuslav Růžička, CSc. tajemník K-108 MSIT 2. patro, místnost č. 215 e-mail: bruzicka@bivs.cz

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Katalog LED osvětlovací techniky

Katalog LED osvětlovací techniky Katalog LED osvětlovací techniky Ing. Zdeněk Švéda COLOR SET Jungmannova 30 533 03 DAŠICE Tel. (fax): + 420 466 951 759 Ukázka svítidla 60x60 cm Popis Ukázka sortimentu Ukázka svítidla kulatého Plochá

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Zobrazovací jednotky.  1 z :53. LED technologie. 1 z 11 14. 11. 2016 23:53 Zobrazovací jednotky slouží k zobrazení informací většinou malého rozsahu. Základní dělení dle technologie. Základní dělení dle možností zobrazování. Základní dělení dle technologie:

Více

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A KOMPOZICE OBRAZU Lenka Bednaříková OBSAH Příprava Světlo Clona Závěrka ISO Scéna Kompozice Nejčastější chyby PŘÍPRAVA Fotografujeme jen tehdy, když máme co fotit Pokud jdeme do přírody,

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU Hystorie Alexander Bain (Skot) 1843 vynalezl fax (na principu vodivé desky s napsaným textem nevodivým, který se snímal kyvadlem opatřeným jehlou s posunem po malých

Více

Digital Signage. co je to Digital Signage. instalace systému InfoPanels. letiště Leoše Janáčka Ostrava. hotel InterContintental Praha

Digital Signage. co je to Digital Signage. instalace systému InfoPanels. letiště Leoše Janáčka Ostrava. hotel InterContintental Praha Digital Signage reklama a informace všude kolem nás František Honajzer Digital Signage co je to Digital Signage instalace systému InfoPanels letiště Leoše Janáčka Ostrava hotel InterContintental Praha

Více

3D televize. Chybí 3D obsah, technika nikoli

3D televize. Chybí 3D obsah, technika nikoli 3D televize Zhruba před rokem jsem na DigiZone.cz publikoval přehledový článek o základních principech 3D zobrazování a tehdejším stavu 3D televize. Rok je však v tak dynamicky se rozvíjející oblasti,

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Monitory a grafické adaptéry

Monitory a grafické adaptéry Monitory a grafické adaptéry Monitor je důležitá součást rozhraní mezi uživatelem a počítačem Podle technologie výroby monitorů rozlišujeme: CRT monitory (Cathode Ray Tube) stejný princip jako u TV obrazovek

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Fungování předmětu. Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 2

Fungování předmětu. Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 2 Fungování předmětu 12 vyučovacích hodin ve 4 blocích Evidence docházky Zimní semestr zakončen prezentací Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.cz Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR INTERMÉDIÍ STUDIO OF INTERMEDIA MALBA V ROZŠÍŘENÉM POLI PAITING IN THE EXPANDED FIELD DIPLOMOVÁ

Více

DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MOTIVU

DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MOTIVU DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MOTIVU ZÁKLADNÍ PRINCIPY Venkovní reklamy VENKOVNÍ REKLAMA Funguje na značné vzdálenosti (někdy až od 2000 metrů) s omezenou dobou možnosti vnímání prezentovaného motivu, tomu

Více

Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE při VŠCHT Praha Pilotní kurz pro budoucí lektory Ing. Jana Finkeová, CSc. ÚPŘT VŠCHT Praha, tel: 220 444 295, Jana.Finkeova@vscht.cz Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT VŠCHT Praha, tel.: 220 444 259, Iva.Nachtigalova@vscht.cz

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Ročník: šestý Žák vytvoří a pojmenuje prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy Žák vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE. 1 Obsluha. Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor,

INTERAKTIVNÍ TABULE. 1 Obsluha. Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor, INTERAKTIVNÍ TABULE Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor, případně jde o velkoplošnou obrazovku (LCD, LED, plasma) s dotykovým senzorem. Projektor

Více

Postup tvorby. Poznání potřeb klienta

Postup tvorby. Poznání potřeb klienta Design Interiérový design Součástí divize dřevovýroby společnosti ROmiLL je i designové studio za měřené na interiérový a produktový design. Dbáme na všechny potřebné aspekty, jež vedou ke spokojenému

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5) Statický bitmapový obraz (poprvé) Petr Lobaz, 17. 3. 2004 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D 2 /33 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

Mini česká republika. Content first.

Mini česká republika. Content first. Mini česká republika. Content first. Content first. Obsah chápeme, jako jakékoli sdělení realizované vedle placené reklamy obsahující nabídku našich produktů. Nemusí být jen v online prostředí, může být

Více

Přehled filtrů a filtračních sad

Přehled filtrů a filtračních sad Přehled filtrů a filtračních sad objem vody bez ryb/l objem vody s rybami/l objem rybníčku s koi-kapry/l max. součet délek ryb/cm Zde najdete správnou sestavu pro filtraci Vašeho rybníčku modulová filtrace

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

Automatické rozpoznávání dopravních značek

Automatické rozpoznávání dopravních značek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Jiří Hofman Automatické rozpoznávání dopravních značek Semestrální práce z předmětu ITS 2012 Obsah 1. Automatické rozpoznávání dopravních značek (ATSR)...

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

buďte vidět na každém kroku Duben 2015 reklamní služby

buďte vidět na každém kroku Duben 2015 reklamní služby buďte vidět na každém kroku Duben 2015 reklamní služby Chcete, aby vaši reklamu viděly tisíce lidí? uvádíte na trh nové výrobky, Produkty nebo služby? PřiCHÁZíte v PrŮběHu roku se ZaJímavÝmi ProdeJními

Více

Natáčecí dny: - počet natáčecích dnů: 5 dní, - natáčecí den bude plánován u předmětu fyzika jako dvanácti hodinový,

Natáčecí dny: - počet natáčecích dnů: 5 dní, - natáčecí den bude plánován u předmětu fyzika jako dvanácti hodinový, Trojské gymnázium s. r. o. Trojská 110/211, 171 00 Praha 7 - Troja Převrácená třída reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/36251 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem TV a IT služby v rámci projektu Převrácená

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (dále

Více

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová Grafika na počítači Bc. Veronika Tomsová Proces zpracování obrazu Proces zpracování obrazu 1. Snímání obrazu 2. Digitalizace obrazu převod spojitého signálu na matici čísel reprezentující obraz 3. Předzpracování

Více

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ 1 STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ PR ČLÁNEK délka článku: počet znaků neomezen počet fotek: neomezen počet zpětných odkazů: neomezen umístění: mezi redakčními články v příslušné rubrice,

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více