JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta. Ateliér audiovizuální tvorby a divadla VIDEOMAPPINGOVÉ POSTUPY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta. Ateliér audiovizuální tvorby a divadla VIDEOMAPPINGOVÉ POSTUPY"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér audiovizuální tvorby a divadla VIDEOMAPPINGOVÉ POSTUPY PŘI VYTVÁŘENÍ VIDEOPERFORMATIVNÍHO UMĚNÍ Diplomová práce Autor práce: BcA. Adam Ligocki Vedoucí práce: BcA. Jan Šuškleb Brno

2 Bibliografický záznam Ligocki, Adam. Videomappingové postupy při vytváření video performativního umění [Videomapping methods for the creation of video performance art]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér audiovizuální tvorby a divadla, s. Vedoucí diplomové práce BcA. Jan Šuškleb Anotace Videomapping jako nový směr audiovizuální tvorby má široké využití v oblasti umění a reklamy a jeho obliba posledních letech vzrůstá. Tvorba videomappingu vyžaduje znalosti z několika umělecko-technických disciplín. V diplomové práci jsou popsány postupy při zrodu těchto speciálních vizuálně atraktivních videomapping projekcí. Annotation Videomapping as a new direction for audiovisual creation has wide applications in the field of art and advertising, and its popularity is increasing recently. Making vydeomappingu requires knowledge of several artistic-technical disciplines. In this thesis describes the procedures at the birth of these special visually attractive videomapping projections. Klíčová slova Videomapping, video mapping, projection mapping, animace, projekce, digitální média, 3D mapping, světlo, světelný design Keywords Videomapping, video mapping, projection mapping, animation, projection digital media, 3D mapping, light, lighting design 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a používána ke studijním účelům. V Brně, dne 20. května Adam Ligocki

4 Poděkování Poděkování patří Kamilovi Zajíčkovi za nápad a realizaci festivalu Vzáří/Septembeam. 4

5 OBSAH ÚVOD HISTORICKÉ SOUVISLOSTI VZNIKU VIDEOMAPPIGU PRINCIP PROMÍTÁNÍ, HRA SVĚTLA A STÍNU KINEMATOGRAFIE DIVADLO LATERNA MAGIKA KINEMATOGRAFIE DIGITALIZACE VIDEOMAPPING V ČR VIDEOMAPPING VE VZTAHU K SOUČASNÉMU UMĚNÍ BUDOUCNOST VIDEOMAPPINGU VYUŽITÍ VIDEOMAPPINGU JEDNOTLIVÉ FÁZE PŘÍPRAVY VIDEOMAP. PROJEKCE NÁMĚT ANALÝZA OBJEKTU PRO VIDEOMAPPING PROJEKCI ANALÝZA PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE MODELY, MASKY A ŠABLONY PRO VIDEOMAPPING D MAPPING ANIMAČNÍ POSTUPY PŘÍPRAVY VIDEOMAPPINGU ODBAVENÍ VIDEOMAPPING PROJEKCE NÁSTROJE PRO TVORBU VIDEOMAPPINGU AUDIO STOPA VE VIDEOMAPPING PROJEKCÍCH MOŽNOSTI RECYKLACE A ARCHIVACE VIDEOMAP. EVENTU FESTIVAL VZÁŘÍ

6 10. ROZBOR VYBRANÝCH PŘÍKLADŮ VIDEOMAPPING PROJEKCÍ A TVORBA NĚKTERÝCH SKUPIN ZABÝVAJÍCÍCH SE VIDEOMAPPINGEM...69 ZÁVĚR...79 POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE...83 SEZNAM PŘÍLOH

7 ÚVOD Na náměstí se dnes večer shromáždilo několik stovek lidí. Všichni se tady sešli, aby shlédli projekci videomappingu. Někteří z návštěvníků už měli příležitost shlédnout podobnou performance někdy dříve. Někteří z nich však dnes budou diváky této speciální projekce poprvé v životě. Budova radnice je dnes neobyčejně temná. Její noční nasvícení, na které jsou obyvatelé města zvyklí, je dnes vypnuté. Začíná odpočet startu projekce. Lidé si mezi sebou přestávají povídat a upírají svou pozornost tam, kde jsou zvyklí, že stojí jejich obyčejná radnice z kamene. Za okamžik však fasáda domu doslova ožije pod rukou umělců, kteří na dnešek připravili video-performativní podívanou. Důvodem volby tématu diplomové práce je především jeho relativní novost ve světě audiovize. Toto téma zatím nebylo příliš popsáno. Navíc se domnívám, že videomapping teprve čeká vzrůstající popularita v oblasti umění a reklamy v budoucnu. Autor tuto práci nepíše pouze jako divák a pozorovatel. Tím, že měl možnost připravovat již několik těchto speciálních projekcí, do práce zapojí i své osobní zkušenosti a představí některé realizované pracovní postupy. Hlavním cílem práce je objasnit a jasně definovat postupy a užití principu projekce tak, aby se videomapping distancoval a nebyl spojován s velkoplošnou projekcí či Vjingem (visual/video jockey). K tomuto zařazení do jednoho pytle velmi často chybně dochází. Demonstrací postupů a jednotlivých fází tvorby chce autor práce dokázat, že v případě mapované video projekce je její předchozí příprava v kreativním studiu nezbytná a klíčová. Dále, že se svým objektem, na který je prezentována musí co nejvíce spolupracovat. Práce se příliš nebude zabývat technickou stránkou věci. Tedy jaká je životnost žárovky projektoru, ale je zaměřena na stránku kreativní. Tedy na 7

8 tvorbu samotného obsahu projekce, který je určen k následnému odbavení. Práce se bude věnovat také tomu, jak videomapping působí na svého diváka. Autor práce chce dokázat, že videomapping je velmi syntetickým typem umění a zahrnuje spoustu uměleckých disciplín napříč celým spektrem kreativní tvorby. Ke slovu přijdou znalosti z grafiky, animace, digitální fotografie, videa atd... Práce si klade za cíl také zkompilovat úspěšné tvůrčí skupiny věnující se tomuto směru vizuálního umění a popsat několik vybraných realizovaných projektů. Struktura práce a její cíle napříč osnovou jsou následující. Historický úvod bude řešit otázku původu podstaty projekce. Hledat kořeny videomappingu a zjišťovat odkud přichází. Kde se vzal a proč k jeho rozvoji došlo až relativně nedávno. Jaké jsou nejdůležitější vlivy a směry v dějinách umění, ze kterých vychází a kterými byl formován. Dalšími významnými body osnovy jsou budoucnost a využití videomappingu. Široké veřejnosti již byl představen a dostává se hlouběji do podvědomí. Zkusíme odpovědět na otázky, kam bude směřovat toto nové umění do budoucna a kde všude ho lze uplatnit. V kapitole jednotlivé fáze přípravy videomappingové projekce se pokusím definovat nezbytný postup pro realizaci projekce od započatí tvorby, až po její finální presentaci. Definujeme problematiku samotného principu videomappingu, jehož pochopení udává jeho celkovou výslednou kvalitu a úspěšnost. Objektem pro mapovanou projekci může byt téměř cokoli. Práce se hlavně zaměřuje na jakousi klasickou formu videomappingu. Tak, jak byl světu představen poprvé a to je projekce na architekturu. Na stránkách této páce se však setkáme i s takovou tvorbou, která užívá méně běžných, až netradičních 8

9 objektů. Po vysvětlení technických nezbytností a náležitostí následuje stěžejní část práce, která se zabývá animačními postupy v přípravné fázi obsahu projekce. Tato kapitola umožňuje nahlédnout do dílny odborné práce po teoretické i praktické stránce věci. Převážná většina postupů vychází z autorových osobních zkušeností při procesu tvorby videomapingu. Dále z předešlé práce v oblasti motion grafiky, z pozorování práce jiných tvůrců a také z diskuse s ostatními umělci z oboru. Stručně je v práci vysvětlena problematika nástrojů pro tvůrce videomappingu. Ty existují ve formě softwarových programů, kterých existuje velké množství a mnohdy je žádoucí jejich kombinace. Přesto, že zkoumaný typ vizuálního umění pracuje primárně s obrazovou složkou, otvírají se obrovské možnosti jeho uplatnění při spolupráci s hudební scénou. Samostatná kapitola práce se věnuje možnostem jeho propojení s audiem. Jedna z dalších kapitol zkoumá prchavost speciálních projekcí na objekty, jako produktu, který nelze vypálit na DVD ani jiné médium. Není určen k domácímu použití a existuje pouze v daném místě a čase projekce. Řešíme otázku, zda-li je tento fakt naší umělecké disciplíně k dobru, či nikoli. Olomoucký festival VZÁŘÍ je prvním a jediným festivalem mapovaných projekcí ve smyslu soutěže. Mezinárodní týmy soutěží o nejúspěšnější práci u diváků a odborné poroty. Autor práce pokládá za důležité věnovat pár řádků v mé práci právě tomuto ojedinělému festivalu. Přílohou práce je DVD obsahující video záznamy projektů, ze kterých byly použity ilustrační obrázky pro tuto práci. Tato obsáhlá knihovna může posloužit jako zdroj inspirace začínajícím tvůrcům videomappingu. 9

10 1. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI VZNIKU VIDEOMAPPIGU Stále, v roce 2013, se můžeme s klidným svědomím bavit o videomappingu jako o nové formě audiovizuálního umění. Slovo videomapping je více zmiňováno až v posledním desetiletí. U nás můžeme stále narazit na články typu: První videomapping v našem městě apod. Odkud se však tato forma vzala? A co způsobilo jeho teprve nedávný rozvoj? 1.1 PRINCIP PROMÍTÁNÍ, HRA SVĚTLA A STÍNU V dějinách umění se setkáváme s prvky videomappingu už od pradávna. Těmi prvky jsou především práce se světlem/stínem a princip promítání. Dá se předpokládat, že obyvatelé pravěkých jeskyní byli uchváceni stíny dopadajícími na stěny, když rozdělali oheň uprostřed jeskyně. Platónovo podobenství popsané v knize Allegory of the Cave je založeno na stínohře. Stínové divadlo bylo velmi populární v Osmanské říši 1. Hra světel a stínů za použití keramických nádob, uvnitř se zdrojem světla v podobě svíčky, je popsána již z období starověké Číny 2. Dalším příkladem využití světelných paprsků či světelného záření v dějinách umění je skleněná vitráž. Tento prvek architektury užitý v rozmanitých kulturách můžeme považovat za zárodek videomappingu. Kromě práce se světelným zářením a jasnými zářivými barvami mají společné i atmosférické působení na diváka a napojení na architekturu. S jistou mírou nadsázky můžeme tvrdit, že společný průsečík se rozchází v nedigitální technologii a statičnosti vitráží. Všechny doposud zmiňované umělecké projevy a formy se samozřejmě nemohou srovnávat s videomappingem v technických náležitostech našeho 1 GAJDÍKOVÁ, Ilona. Cesta k modernímu arabskému divadlu. Brno: MU Diplomová práce, MU, Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií. 2 BURIÁNEK, Jan. Video Mapping. Pixel [časopis]. 2011, No. 172, pp ISSN

11 digitálního věku. Avšak jejich prvky jsou reflektovány i v současných projekcích videomappingu. Specifickou obecnou paralelu podobnosti má videomapping s uměním baroka. A to ve způsobu působení na diváka. Dnešní člověk zaplaven vizuálními stále se zrychlujícími vjemy má vytvořenou vysokou hladinu tolerance vůči tomu, co ho ještě může ohromit a překvapit. Masivní tok obrazu skrze zobrazovací zařízení jako jsou obrazovky televizí, počítačů, a chytrých telefonů na nás čekají na každém rohu. Jsme zvyklí na vizuální znečištění svého životního prostředí, které nám vniká do očí a do vědomí, aniž bychom je vnímali. 3 Videomapping má však stále schopnost upoutat i pozornost dnešního diváka. Stále dokáže zaujmout a má charakter něčeho atraktivního a velkolepého. Možná, že podobně vnímal člověk z řad prostého středověkého lidu efektnost působení barokně vzedmutých chrámů. Laterna magica - Kouzelná skříňka se zdrojem světla, místem pro zasouvání malovaných skleněných destiček a objektivem, byl ve své době velmi populární přístroj, který měl bavit a vzdělávat. 4 Umožňoval promítat zvětšený obraz. Svým principem je bezesporu Laterna magica přímým předchůdcem dnešních mnohonásobně výkonnějších a technologicky pokročilejších projektorů. Její vynález je odhadován na polovinu 17. století a vynálezcem je pravděpodobně holandský fyzik Christiaan Huygens. K její popularizaci přispěl německý jezuita a vědec Athanasius Kircher, který zdokumentoval její optické a technické principy v knize Ars magna lucis et umbrae ( Velké umění světla a stínu ). 5 3 FLUSSER, Vilém. Fotografické universum. Za filosofii fotografie. Praha: nakladatelství Hynek, s.r.o., ISBN X. 4 The Magic Lantern Society [online]. [vid ]. 5 Wikipedia [online]. [vid ]. 11

12 Obr.1 - Laterna magica umožňovala projekci obrazu zvětšeniny v tmavém prostoru. Novodobou obdobou laterny magiky byl diaprojektor DIAX 3. Stal se v Československu fenoménem. 6 V 70-80tých letech tyto jednoduché promítačky sloužily k projekci kreslených dětských pohádek. Samozřejmě nedosahovaly ani zdaleka nárokům na výkonnost dnešních projektorů pro videomapping. Obr. 2 - diaprojektor DIAX KIMEMATOGRAFIE Příbuznost s kinematografií spočívá ve způsobu prezentace obou uměleckých disciplín - filmu a mapovaného videa. V případě klasického biografu je promítáno, tedy je vysílán obraz. Ten se odráží na plátně/ob jektu. Silná energie je kumulována do jednoho místa projektor. Ve výsledku tak 6 Promítačka.cz [online]. [vid ]. 12

13 můžeme prezentovat obsah na velké plochy. Základním rozdílem zobrazení oproti jiným médiím a vizuálním uměním spočívá v odlišnosti principů,,promítat na versus,,zobrazit displejem. Představme si, že by byl rozměr plátna kina poskládán z LCD, LED či plazma obrazovek. Výsledek by byl jistě ohromující co se týká kvality zobrazení. Ekonomická a ekologická stránka věci v roce 2013 však stále jasně hovoří ve prospěch projekce. Tedy u větších formátů být promítáno, než být zobrazeno. I pod nátlakem domácích kin je biograf a videomapping stále věc kterou si doma nepustíte. Autor práce se domnívá, že tento fakt je pozitivum. Neboť si tím oba směry udržují i určitou společensky-kulturní prestiž a kredit vedle divadla, vernisáže, koncertu atd DIVADLO LATERNA MAGIKA Užití projekce je výrazně patrné také v dějinách českého divadla. A sice ve fenoménu divadla Laterna Magika. 7 Tyto projekce navíc nesly prvky videomappingu. V této práci proto nelze nezmínit toto světově proslulé divadlo. Projekce z analogového filmu nenabízela takové možnosti jako dnešní video performativní tvorba. Práce umělců režiséra Alfréda Radoka a scénografa Josefa Svobody s projekcí však byla neobyčejná. Projekce totiž respektovala různé tvary objektů umístěných ve scénografii. Mezi představení Laterny Magiky s použitím speciální filmové 35mm projekce patří napříkla d.: Odysseus, Minotaurus, Kouzelný cirkus aj. 8 Takováto forma projekcí se dnes v divadlech úspěšně využívá. Trend tzv. virtuálních kulis, které jsou tvořeny projekcí, umožňuje provést okamžité změny 7 Divadlo Laterna Magika je české multimediální divadlo sídlící v Praze. Je známe užitím kombinace vystoupení herců a filmového či video obrazu. Ve své unikátní divadlo bylo založeno v roce Expozice scénografa Josefa Svobody [online]. [vid ]. 13

14 v atmosféře, prostoru i sdělení scénografie. Nejen že odpadá nutnost přestavby, ale při přípravě scény se nám otvírají dveře pro neomezenou fantazii. Navíc existuje možnost interakce projekce s hercem. Takováto forma se pak stává opravdu silným, výrazným a moderním prvkem využívajícím multimédia a technologie. Mezi divadla využívající speciální projekce patří například: Cirque se Soleil, Athénská opera či mnoho německých moderních divadel. Obr. 3 - Don Giovanni, speciální projekce na virtuální kulisy v divadelní klasice Obr. 4 - The Patients ROZVOJ VIDEOMAPPINGU DO SOUČASNÉ PODOBY Důvod, proč videomapping nebyl k vidění dříve je prostý. Jeho vzniku předchází vývoj projekční technologie. Ta dříve nebyla dostatečně výkonná a dostupná. Určitým posunem ve výkonnosti, svítivosti projektorů byly tzv. gobo 14

15 projektory 9. Jejich dostatečný výkon zajistil, že od konce devadesátých let jsou stále velmi oblíbené a využívané, především k reklamním sdělením v exteriéru i interiéru. Pro videomapping je však gobo projektor téměř nepoužitelný. K tvorbě obsahu projekce totiž dochází mechanicky do materiálů jako je plech a sklo. Tedy možnosti práce s obsahem projekce se omezují na statickou projekci, střídání motivů a rotaci (má li gobo projektor takovou funkci). Obr.5 - Gobo projektor 1.5. DIGITALIZACE Současně s digitalizací kin se zvedly nároky na výkon projektorů. Celková digitalizace audiovize a rozvoj počítačové techniky daly vzniknout podmínkám pro možnost tvorby obsahu pro mapované projekce. To znamená že vznikly takové nástroje a materiál, které jsou pro videomapping nezbytné. Jsou to např.: grafické editory, digitální foto/video, animační software atd. Teoreticky by šlo udělat filmmapping s užitím 35mm analogového filmu. Například trikovým snímáním frame by frame pracovat s animací linek dle architektonických plánů budovy. Nebo využít kreslené animace přímo na filmový materiál. Poté výsledek promítnout na objekt. Videomapping je uměním, které má být přesné a precizní. Jede ruku v ruce s přesnou technikou, optikou, geometrií. Je zřejmé, že užití analogové technologie je v tomto případě nežádoucí a neefektivní. Analogový film měl a má navíc svou jinou roli Gobo projektor je reflektor s vloženou clonou a nedosahuje technologické úrovně principu projektorů.

16 1.6. VIDEOMAPPING V ČR Mírný počáteční skluz ve vývoji českého videomappingu jsme po roce 2010 dohnali a dnes již je v podvědomí širší české veřejnosti. Mezi nejznámější projekce u nás patří beze sporu projekce na pražský orloj z roku Kvalitní videomapping nabídl i Karlovarský Filmový Festival v témže roce jako součást doprovodného programu. Projekce probíhala opakovaně každou noc na fasádu klubu Aeroport. Poté jakoby se s videomappingem u nás roztrhl pytel. Těší se oblíbenosti na spoustě dalších festivalech a oslavách. Významným zlomem v Česku je rok 2011, kdy se konal první ročník festivalu VZÁŘÍ. Místem konání je Olomoucké náměstí. Jeho koncept soutěžních projekcí je celosvětově ojedinělý. (Více o tomto festivalu v samostatné kapitole) Obr. 6 - videomapping pražského orloje 16 Obr. 7 - KVIFF 2010 club Airport

17 2. VIDEOMAPPING VE VZTAHU K SOUČASNÉMU UMĚNÍ Videomapping se inspiruje, čerpá, užívá a propojuje prvky z mnoha umělecky - technických odvětví. Často se stává také součástí jiných forem. Určité jeho podobnosti můžeme pozorovat u umění graffiti a streetartu. Malba, kresba či ilustrace se ve formě digitální projekce video signálu přesouvá z galerií a ohraničených formátů pláten ven, do ulic měst a podobně jako streetart působí často ve veřejném prostoru. Samozřejmě je rozdíl v tom, že video mapování nikterak neničí fasádu domů ani jiných objektů na které se promítá. S jistou mírou nadsázky lze říct, že se jedná de facto o omyvatelnou malbu, která navíc funguje v čase, tedy se dynamicky mění. Specifikem videomappingu oproti streetartu, je jeho dočasná trvanlivost, která zaniká spolu s vypnutím projekčního zařízení. Obr. 8 (Autor: Banksy) - Streetart na rozdíl využívá sprejů nebo barev. Další odlišností je absence dynamiky streetart pracuje se statickými obrazy. Jak u videomappingu tak u streeatatu je cenný především dobrý nápad. Obor dnes již naprosto markantně rozšířeného digitálního videa a fotografie je s videomappingem úzce spjat. Velmi často totiž dochází k práci s těmito digitálními zdroji při přípravě projekce. Navíc předfinálním produktem tvůrčí práce je video soubor, ten je však pro diváky neviditelný, dokud nebude interpretován skrze projektor. Znalosti z oboru digitálního videa a fotografie jsou bezpochyby obrovskou výhodou pro začínající tvůrce videomappingu. Zejména po stránce technické, je důležité se orientovat v jejich 17

18 formátech a zpracování, neboť při tvorbě mapovaných projekcí se jejich tvůrci často pohybují na pomezí těchto odvětví. Znalost počítačové grafiky a animace je základním předpokladem pro přípravu mapované projekce. Tu nelze tvořit tak, že ji pouze natočíme či nafotíme, ale je nutné ji přímo generovat v animaci. Abychom mapovaný objekt oživili, musíme ho animovat. Samotný překlad slova animation znamená oživení. V případě videomappingu tento překlad nabývá podstaty svého významu ještě více než u animovaného filmu. Pod animací totiž ožívá skutečný hmatatelný objekt, ne pouze filmové 2D plátno či obrazovka. Animace je natolik zásadní pro videomapping tvorbu, že se jí věnuje samostatná kapitola této práce. Podobně jako v případě animace přijdou k dobru i znalosti z oblasti počítačové grafiky. Zejména pro přípravu elementů pro samotnou animační práci. Samozřejmě ne pouze technické znalosti, ale i výtvarné cítění je důležitým předpokladem tvůrce. Mnoho společného můžeme pozorovat u videoartu. Zejména v pohledu na materiál, se kterým se pracuje. Videoart, jakožto obor výtvarného umění vznikl na přelomu 60tých a 70tých let po rozšíření dostupnosti video technologie. Videoart využívá všechna možná zobrazovací zařízeni z oborů videa k vytvoření nových svébytných uměleckých děl a instalací. Videoart se na rozdíl od videomappingu nevyhrazuje jako projekce na objekt. Má také více umělečtější charakter, což je dáno zejména tím, že má svou definovanou pozici v dějinách umění a umělecké osobnosti, které se jím zabývali. Videomapping je více komerční a civilní. Je totiž pravděpodobné, že se s ním může setkat i člověk, který se o umění tolik nezajímá a není návštěvníkem uměleckých galerií. 18

19 Obr. 9 - Nam June Paik: TV Clock, 1989 Obr Tzv. Video skulptura je forma, která svou podstatou balancuje mezi videoartem a videomappingem. Patrně nejzřetelněji se k videomappingu přibližuje VJing (VJ visual/video jockey), který si rovněž libuje v možnostech práce s digitálním obrazem. Přesto mezi nimi existuje určitá rozdílnost, která ale často některými tvůrci není brána v potaz. VJing je hojně užívaný při projekcích na hudebních akcích za účelem dotváření celkové atmosféry koncertu. VJ pracuje s projekční plochou, na kterou pouští video signál reagující na hudbu z předem nachystaných databází. Fakt, je li on sám tvůrcem videomateriálů u VJingu není 19

20 vnímán jako podstatný. Hlavním prostorem Vjingu je odbavovací rozhraní. V případě videomappingu podstata tkví v tvorbě samotné. Jeho příprava zabírá spoustu času a neměla by být zaměňována s VJingem. Šikovný VJ možná bude schopen odbavit naši videomapping projekci. Jeho práce však není mapování videa pouze z toho důvodu, že video promítá, byť na definovanou plochu. Obr. 11 Vjing. Mnohdy můžeme být svědky toho, jak VJ promítá plošně dokonce i přeš DJ. Pro tvůrce videomappingu, může byt toto řešení být vnímáno jako ledabylé. 20

21 3. BUDOUCNOST VIDEOMAPPINGU Videomapping rozhodně není nějakou umírající, či zcela mrtvou formou bez vývoje. Právě naopak. Je to patrné zejména ze vzrůstajícího počtu článků a záznamů na internetu. Toto umění se zrodilo teprve nedávno. Je relativně čerstvé a neotřelé. Nutno přiznat že na atraktivnosti mu dodává i fakt, že má velké pole působnosti v oblasti komerčního využití. Jeho budoucnost postupně krystalizuje, na základě pozorování jeho dosavadního vývoje se patrně bude ubírat ve směrech popsaných níže.,,jaká je budoucnost videomappingu?v současné době zažívá obrovský boom a postupně prorůstá do nových oblastí jako je například galerijní prostor, divadlo či reklama. 10 Přirozenou a nejpatrnější z cest vývoje je aplikace na větší a větší objekty. Díky rostoucím možnostem výkonnosti a dostupnosti projektorů můžeme dnes již promítat na monumenty. Příkladem může být projekce na budovu opery v australském Sydney, v rámci festivalu Vivid Live. Obr videomapping na Sydney opera house vytvořila německá skupina Urbanscreen. Užití výkonných projektorů zajistilo relativně kvalitní zobrazení i při velkých rozměrech budovy. 10 KOŘÍNEK Tomáš. Behind the screen [online]. Jaká je budoucnost videomappingu? [ ]. 21

22 Oproti projekci na monumenty se videomapping vyvíjí i přímo opačn ým směrem. Tzv. micromapping je mapování menšího objektu, většinou za účelem reklamní prezentace.,,micromapping speciální projekci na malé objekty, který je obdobou klasického videomappingu. 11 Tento rozměr projekce nám dovoluje být v tvorbě velmi precizní. V případě šikovně umístěného (skrytého) projektoru vzniká dojem opravdového kouzla. Obr Tzv. micromapping se stal oblíbenou formou prezentace nových produktů firem. Budoucnost bude také pravděpodobně patřit stále více trendu interaktivity. Tato netradiční forma dovoluje vtáhnou diváka jako součást atrakce. Ten se může může zapojit například pomocí aplikací ve svém smartphone a ovládat mapovaný objekt. Videomapping může reagovat na divákův hlas nebo ho může ovlivnit divákův pohyb. Interakce se osvědčila už i u jiných forem, blíží se hře a videomapping se tak stává poutavou atrakcí. Interaktivita dokáže více upoutat pozornost dnešního, vizuálně již velmi odolného diváka. V momentě, kdy na základě určitých vstupních dat dochází k interakci, do videomapingu je zapojen další obor. Tím je informatika. Na řadu přichází i 11 -kch-. Agentura Nausus spouští v ČR micromapping. Mediaguru [ ]. 22

23 programování. Pro tvůrce animátora, výtvarníka se při interaktivním řešení mnoho nemění. Programátor bude po animátorovi požadovat určité situační sekvence animace. Ty však nebudou plynout v daném čase. Na základě napsaného programu budou sekvence reagovat, tedy buď spouštět, vypínat, efektovat nebo generovat určité prvky animací. Obr Speciální hlasem ovládaná instalace na festivalu v Lyonu. Každý návštěvník si ji může zkusit hlasem ovládat. Dalším budoucím evolučním krokem videomappingu bude pravděpodobně snaha o to, aby se stal běžnou záležitostí. Tedy, aby tyto speciální projekce byly instalovány dlouhodobě či trvale. Podobný vývoj sledujeme u rozmachu reklamních LED obrazovek a LED bilboardů. Již existují úsporné projektory odolávající povětrnostním vlivům pro dlouhodobý provoz. Je pravděpodobné, že takováto forma videomapppingu bude primárně ve službách reklamy. 23

24 Obr Pouliční závěsný projektor odolávající povětrnostním vlivům Mezi další současné trendy, kde můžeme očekávat rozvoj patří například propojování videomappingu s laserovými a světelnými show. Projekce je možná na kouřovou stěnu (fogscreen), nebo vodní stěnu. Budoucí vývoj bude také určitě nadále bojovat se snahou porušit plošnost zobrazení. Zařízení Dreamoc umožňuje holografickou prostorovou projekci 3D objektu.. Obr Dreamoc, holografická 3D projekce. 24

25 4. VYUŽITÍ VIDEOMAPPINGU Uplatnění videomappingu je velmi široké. Funguje jako samostatné dílo, nebo jako součást jiných celků. Může mít uměleckou ambici, nebo být marketingovým prostředkem. Níže jsou popsány příklady toho, kde všude můžeme narazit na tyto speciální projekce. Některé možnosti jejich využití jsou již naznačeny v dosavadní struktuře práce. Nejtypičtější forma jsou projekce na fasádu domu, které mají začátek prostředek a konec. Jejich start je určen na danou hodinu a předpokládá se, že se diváci cíleně shromáždí za účelem jeho sledování. Tento způsob je obecně přijímán jako základní forma, ze které se vyvinuly rozmanité mutace. Ty jsou zdokumentovány až v pozdějších letech. 12 Oblíbeným trendem se stává projekce v rámci oslav určitého výročí. Může se jednat například o oslavy výročí historického založení města, kdy je videomapping prezentován v nočních hodinách vedle typických atrakcí jako jsou jarmark, koncerty a vystoupení na náměstí. Často také zpestřuje oslavy výročí firmy. V těchto případech je typické tématické zabarvení obsahu, který se vyslovuje v souvislosti k danému výročí či oslavuje dosavadní úspěchy dané značky. Nepropadnout přílišné popisnosti je u tohoto videomappingu velmi náročné. Na příkladu obrázku 17 vidíme pasáže ke stému výročí Houstonské univerzity. Vlevo vidíme pasáž zobrazující portréty významných absolventů školy. Požadavek na zobrazení těchto fotografii byl jistě přáním zadavatele. Oproti pasážím nezatížených tímto požadavkem je úroveň kvality tempa, dynamiky a originality videomapping projekce o poznání horší. Tato deformace je patrná v mnoha jiných tématických projekcích. Je to dáno tím, že požadované normální fotografie či video sekvence nesoucí informační sdělení musíme 12 KOŘÍNEK Tomáš. Behind the screen [online]. 10 Remarkable videomapping projects [ ]. 25

26 někam zakomponovat. Ne všechny objekty ale mají vhodnou plochu k jejich zobrazení. Mnohdy je tvůrce nucen komponovat nehledě na reliéf povrchu. Obecně tyto požadavky zadání videomappingu škodí. Najít citlivou rovnováhu mezi přáním zadavatele a zpracováním ve smyslu opravdového mappingu objektu je velmi náročný úkol. Obr Audio-vizuální performance v rámci 100. výročí William Marsh Rice University v Houstonu, Texas, USA. Projekce pokryla nádvoří univerzity v celkovém uhlu 270 Souhrnná délka bloků domu byla 240m. Spolu s prostorovým zvuk se jedná o ohromující zážitek. V informativních pasážích zobrazení fotografií však videomapping pokulhává. Dálším z trendů je nasazování v rámci příležitosti zahajovacích ceremoniálů, kde bývá k vidění stále častěji. Úspěšné bývá také propojení mappingu na choreografii taneční skupiny, ohňostroj, nebo jiného živého dění v místě dané události. Slovo videomapping působí atraktivně, proto se často dostává do doprovodných programů jako atrakce pro návštěvníky filmových i jiných festivalů, kde je vítaným zpestřením vedle projekcí obyčejných filmů. Příkladem je tuzemský Karlovarský filmový festival nebo olomoucký PAF, festival animovaných filmů. Až v posledních letech se rozvinuly samostatné festivaly a přehlídky videomappingu. Časté je propojování s přehlídkou 26

27 světelného designu, videoartu, VJingu apod. Jíž výše bylo zmíněno užití videomappingu, jako součást divadelní scénografie. Tím je umožněno v mžiku změnit atmosféru divadelní scény bez nutnosti manuální přestavby kulis. Digitální kulisy snadno za pomoci textur a animací evokují požadovanou atmosféru prostředí. Potenciál videomappingu v reklamně je znatelně patrn ý. Speciální projekce často doprovází ceremoniál představen í nového výrobku. Mapping je prováděn buďto přímo na nový výrobek např.: automobil, sportovní obuv, mobilní telefon, nebo je uspořádána klasická videomapping show na dům nesoucí reálie dané značky nebo výrobku. Oblíbenost v oblasti reklamy má určitě na svědomí i fakt, že svým rozměrem na architektuře umožňuje oslovit najednou velký počet diváků.,,promítalo se přímo na jižní stranu budovy Staroměstské radnice, kde je orloj umístěn. Projekci večer shlédlo tisíce nadšených lidí. 13 Trvalé instalace zvláště u větších objektů narážejí především na problém toho, že jejich dlouhodobější provoz by byl ekonomicky nákladný. Častěji tedy narazíme na dlouhodobější instalace v interiérech a bude se jednat o formu video skulptury, nebo oživlých reliéfních obrazů menší a střední velikosti. 13 AVMEDIA. [online]. Video mapping na Staroměstském orloji [ ]. 27

Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu

Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu Bakalářská práce Autor: Miloslav

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

O T Á Z K A M Í S T A V P Ř Í P A D Ě V I D E O M A P P I N G U

O T Á Z K A M Í S T A V P Ř Í P A D Ě V I D E O M A P P I N G U Ročník 23, 2011, č. 1 (81) Články k tématu O T Á Z K A M Í S T A V P Ř Í P A D Ě V I D E O M A P P I N G U Sylva Poláková Jednou z nově se rozvíjejících forem pohyblivého obrazu mimo prostředí kina, jejímž

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Studie Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a

Více

Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov

Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

Internetová reklama. Rostislav Kříž

Internetová reklama. Rostislav Kříž Internetová reklama Rostislav Kříž Brno 2001 Rostislav Kříž Internetová reklama 2 Abstract Kříž, R. Internet Advertisement. Brno, 2001. This script is oriented towards the history, the various forms and

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

Vizuální styl a promotion hudebního interpreta. Květoslav Bartoš

Vizuální styl a promotion hudebního interpreta. Květoslav Bartoš Vizuální styl a promotion hudebního interpreta Květoslav Bartoš Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vizuálního stylu a webové prezentace českého drum'n'bassového DJ,

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Já, předmětem grafického designu. Aleš Řepík

Já, předmětem grafického designu. Aleš Řepík Já, předmětem grafického designu Aleš Řepík Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 7 ABSTRAKT Grafický design a konceptuální

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2011 NIKOLA NAVRÁTILOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E

B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Duben 2006 Václav Matoušek UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Praktické využití multimediální

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti. Lenka Wehrenbergová

Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti. Lenka Wehrenbergová Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti Lenka Wehrenbergová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato práce čtenáře obeznámí s problematikou navrhování webů ve vztahu k jejich zaměření, funkci a cílové

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Arts management Nový model kulturního centra Vypracoval: Ondřej Kašpárek

Více

Mediální výchova. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Komunikace... 6 Komunikační proces... 6 Historie komunikace... 8 Epocha znamení a signálů...8 Epocha mluvení

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informační studií a knihovnictví BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 VANDA GŘEŠÁKOVÁ Masarykova univerzita v Brně

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory

Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory LLP Grundtvig Partnerství 11-Pp-GRU-088 pod záštitou partnerství mezinárodního programu Grundtvig 2 OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Modul 1: Teoretická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Fenomén díky reklamě Aneta Ďurišová 2014 Fenomén díky reklamě Bakalářská práce Aneta Ďurišová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r.

Více

Univerzita Karlova v Praze Fakulta Humanitních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE. BcA. Vítězslav Válka

Univerzita Karlova v Praze Fakulta Humanitních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE. BcA. Vítězslav Válka Univerzita Karlova v Praze Fakulta Humanitních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 BcA. Vítězslav Válka Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií U kříže 8, 156 00 Praha 5 Jinonice Obor: Elektronická

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník dobré praxe Projekt: Animace nová výuková metoda pro školy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více